Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME"

Transkript

1 Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

2 Innovationstrappen Af Dorrit Sørensen,Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2011 I det følgende introduceres Innovationstrappen på forskellig vis: 1. Innovationstrappen, iterativ projektprocesmodel opbygning og funktion. 2. Innovationstrappen sådan bruger du den! 3. Overvejelser om arbejdsformer i forbindelse med brug af innovationstrappen i undervisning i og om entreprenørskab. 4. Oversigt over aktiviteter til de forskellige faser til innovationstrappen Innovationstrappen, iterativ projektprocesmodel funktion og struktur. Innovationstrappen 1 er en iterativ projektprocesmodel, der bruges til at strukturere sin idéudviklingsproces fra idé til produkt. Innovationstrappen anskueliggør det strukturelle arbejde i entreprenørskabsprocessen i to dimensioner. Den ene dimension, tre faser, (3N) Nyt, Nyttigt og Nyttiggjort, den anden dimension, syv operationelle trin i et entreprenørskabsforløb. 1 Innovationstrappen er udarbejdet af Dorrit Sørensen og Jens Aaslyng Dall

3 Innovationstrappen bruges til at planlægge, sikre overblik og anskueliggøre sin eller gruppens procesarbejde med at skabe bæredygtige idéer gennem foretagsomhed og målrettet arbejde. Innovationstrappen kan også bruges til analyseværktøj, hvis man skal analysere f.eks. cases, der illustrerer gode eksempler på entreprenørskab. Start up programme og innovationstrappen Innovationstrappen kan bruges som et projektplanlægnings værktøj, der skal hjælpe til entreprenant planlægning i første niveau af entreprenørskabskonkurrencen. Første niveau i konkurrencen er en idé- og innovationskonkurrence, hvor der kan dystes på idé og konceptplan med plads til både entreprenørskab og intraprenørskab i offentlig, privat og non-profit regi. Innovationstrappen bruges af de studerende i deres arbejde med at udvikle idéer og nyttiggøre idéerne med henblik på at fremme såvel mere nytænkning som en mere entreprenant tilgang til det nytænkte. Kreativ åben og analytisk samlende tænkning Innovationstrappen tager sit afsæt i en forståelse af entreprenørskab, som bygger på to slags tænkning. På den ene side kreativ- åben tænkning også kaldet den divergente tænkning, på den anden siden den analytiske - samlende tænkning, også kaldet den konvergente tænkning. Begge slags tænkninger skal i anvendelse under alle tre faser - i innovationstrappen og løber som cirkulære spiraler i en vekselvirkning igennem alle syv trin. På den ene side skal der arbejdes kreativt og 'ud af boxen' for at skabe nye og spændende ideer og på den anden side, så skal ideerne målrettes og gøres anvendelige, det vil sige, at der også skal arbejdes analytisk og logisk med problemløsningen. Innovationstrappen - tre faser Nyt, Nyttigt og Nyttiggjort. Den første fase nyt, er den fase, hvor idéudviklingen skal ske. Den første fase betegnes også som den åbne fase, der er karakteriseret ved, at man er åben over for alle muligheder, der kan være med til at løse et behov hos brugere eller løse autentiske problemstilling, som man støder på i sin hverdag, eller udvikle vilde idéer inden for område for at nytænke feltet. Den anden fase nyttigt eller nyttiggøre, er den fase, hvor idémodning tager form. Idéerne skal prøves for bæredygtighed og modnes. Her skal, der samles viden og information om de mange idéer. Nogle idéer skal lukkes ned, fordi de ikke lader sig realisere inden for de rammer, der er til rådighed, mens andre idéer skal forfølges og uddybes gennem fordybelse og målrettet arbejde. Den tredje fase, Nyttiggjort, er den fase, hvor Idérealiseringen sker. Det er foretagsomhed, entreprenørskab, der er i fokus og idéen skal holde vand i forhold til anvendelse. Den skal skabe værdi for nogen eller noget. 2

4 Innovationstrappen sådan bruger du den! Innovationstrappen - syv trin Innovationstrappen kan bruges som en praktisk opskrift på at arbejde i en entreprenørskabsproces. I det følgende beskrives de 7 trin i trappen med efterfølgende henvisninger aktiviteter under de forskellige faser (se skema side 6). Værktøjer til øvelser, lege og faciliteringsmetoder, som kan bruges undervejs i processen kan du finde inspiration til i de links, vi henviser til. Ved at bruge innovationstrappen bliver du guidet gennem forskellige entreprenørskabsfaser, hvor du sikrer, at du har fået stor viden om det problemfelt, du vil innovere en løsning til, og ikke hopper for hurtigt hen til at finde på løsninger og måske ikke finder frem til den allerbedste løsning. Trin 1 Problem og behov Første trin på trappen " Problemer og behov" er det trin, hvor alle muligheder er åbne, og man er opmærksom på sin omverden, hvor man får idéer til noget, der skal fornyes. Det kan være behov hos en brugergruppe eller en virksomhed. Det kan være autentiske problemstillinger, som man møder i sin hverdag eller andet, der igangsætter motivation for fornyelse, f.eks.: Undersøgelser viser at flytning af hospitalspatienter mellem afdelinger er problematisk i forhold til pleje, behandling og videndeling mellem afdelinger og faggrupper. Trin 2 Opgaven stilles Trin 2 på innovationstrappen stiller skarpt på, hvilke behov eller problemstillinger man vælger at innovere på. Opgaven eller opdraget defineres og bør tage sit udgangspunkt i et autentisk problem eller behov. For at sikre så stor idérighed som muligt, er det vigtigt at stille åbne spørgsmål til opgaven eller opdraget. Spørgsmålet skal afspejle en problemstilling eller et behov, som ikke har en entydig løsning, f.eks.: "Hvordan får man patienten fra A til B". Trin 3 Observation/ dataindsamling Trin 3 på innovationstrappen, er det step, hvor data om opdraget skal indsamles. Man skal gå på opdagelse og være åben overfor både viden om fænomenet og ikke viden, der kan give de nødvendige benspænd for traditionelle tankeformer og vanetænkning og bane veje til nye løsninger. Brugbar data er overalt. Man kan besøge steder, virtuelle og fysiske, hvor der er mulighed for at finde viden og snuble over ikke viden. Data skal bruges til at sikre, at der er nok varieret materiale til at give masser af idérighed. Observation, interview, fotografering, læsning er alle velegnede måder at samle viden og data på. På trin 3 arbejder man målrettet. Det kræver overblik og systematik og samtidig åbenhed overfor alt det man ikke ser. Trin 4 - idémylder/ forslag til løsninger Trin 4 på innovationstrappen, er det trin, hvor de 1000 idéer til mulige løsninger på behov eller problemstillinger skal skabes. Der skal i høj grad anvendes kreativ åben tænkning. Her er det vigtigt, at få vilde idéer på baggrund af den viden og de data, der er indsamlet på det forrige trin. Her skal alle mulige idéer frem! Der skal skabes et kreativt miljø, hvor der er respekt omkring alles idéer. En god idéudviklingsproces på dette trin forudsætter, at opgaven eller opdraget er klart defineret. Det kan være nyttigt at opstille værdier for idéudviklingsarbejdet, f.eks.: Al kritik er forbudt Alle ideer er velkomne Mange ideer ønskes 3

5 Kombinationer af idéer bør tilstræbes. Trin 5 - Udvælgelse/ screening af idéer Trin 5 på innovationstrappen er det trin, hvor der skal vælges den eller de mest bæredygtige idéer til løsning af det valgte behov eller problem. Slutbrugere/ aftagere eller omverdens behov skal sættes i centrum for udvælgelsen af idéerne og brugerinddragelse kan indtænkes på forskellig vis. Her skal egne interesser nedprioriteres og fokus flyttes derhen, hvor idéen er tiltænkt at skabe værdi. Når nogle idéer viser sig mere anvendelige end andre, er det fordi man kan screene idéerne for bæredygtighed i forhold til f.eks. tids- og økonomisk-ramme, effekt for brugerne, optimering af udvalgte parametre, realiserbarhed med mere. For at få denne viden, der kan skille de bæredygtige og realiserbare idéer ud fra de mindre anvendelige og realiserbare, er det vigtigt at kende og inddrage faktuel viden, f.eks. sikkerhedsregler, lovgivning og andet, der er med til at præcisere idéen og gøre en i stand til at foretage egentlig idéudvælgelse. På trin 5, skal der udvises forretningsforståelse og købmandskab. Vurder f.eks. på om idéen er teknisk mulig at realisere, om der er behov for idéen og om den er økonomisk bæredygtig. Trin 6 - Modeller/ prototyping Trin 6 er det trin på innovationstrappen, hvor der skal sikres en fælles kommunikerbar forståelse af den valgte idé. Idéen skal kunne tåle omverdens lys og derfor skal idéen italesættes og der skal skabes fælles mening. På trin fem skal der laves prototyping enten sproglig prototyping, forstået som at en gruppe har samme sproglige billede af idéen eller at de er i stand til at lave en faktisk 3D model i enten abstrakt form eller i et konkret udtryk. På trin 6 skal den kreative åbne tænkning aktiveres for der er mange veje og muligheder til de rigtige løsninger, der illustrerer idéen bedst i en prototype. En effektiv kommunikation er vigtig. Vurderingen af prototyper er også en måde at opnå ny viden på. Mange faglige aha-oplevelser kan opstå i denne fase og det er typisk, at der laves om en del gange, før end prototypen er klar til endelig præsentation. På trin 6 er brugerinddragelse nødvendigt. Trin 7 - Udførelse og implementering På trin 7 skal entreprenørskab foldes fuldt ud. Her skal den endelige idé udføres og vurderes som kommende produkt eller serviceydelse. Det er meget vigtigt, at man kan gå til brugerne og få vurderet den endelige idé/prototype. Her kan man med fordel invitere virksomheder eller kunder til at gå i dialog omkring nyskabelsen og få dem i samarbejde med eksperter og andre til at udvælge den mest bæredygtige prototype, hvis det er i konkurrencesammenhæng med andre idéer. Nyskabelsen eller idéen skal kunne præsenteres i offentligheden på en flot og opsigtvækkende måde, og der skal skabes opmærksomhed omkring det kommende produkt eller serviceydelse. Trin 7 er sidste trin på trappen og bygger bro til en egentlig udarbejdelse af en forretningsplan for produktet eller serviceydelsen med henblik på implementering og drift. Overvejelser om arbejdsformer i forbindelse med brug af innovationstrappen i undervisning i og om entreprenørskab. Pointer om arbejdsform Der kan arbejdes med aktiviteterne på de enkelte trin uafhængigt af trinenes indbyrdes rækkefølge, som for eksempel at samle data i form af interview, lave brainstorming på flere forskellige måder, udarbejde prototyper, arbejde med meningsskabelse eller øve præsentation og performance. 4

6 I arbejdet med innovationstrappen under entreprenørskabsprocessen arbejdes der med følgende kompetencer 2, der understøtter entreprenørskab: Evnen til syntesedannelse forstået som evnen til at se ud over det givne og se nye sammenhænge Evnen til at analysere, udforske og vurdere idéer, adskille de mest frugtbare, uddrage konsekvenser og måske afprøve dem Evne til at se praktisk tilpasning, dvs. omsætte idéer i handling og se, hvilke af dem, der kan vinde indpas og sprede sig. Gennem entreprenørskabsfaser, der struktureres og visualiseres gennem innovationstrappens syv entreprenørkabsstep arbejdes, der ikke bare med entreprenørskabsfærdigheder, men man får udviklet en entreprenant holdning (et mindset), som er afgørende, og adskiller sig markant fra færdigheder alene, der for eksempel er fremkommet ved, at man kun har mødt entreprenørskab som et fag, der undervises i. Viden, fordybelse og tværprofessionalitet I arbejdet med entreprenørskab og entreprenørskabsprocesser, er kendskab til brancher og professioners kernefaglighed samt lyst og mulighed for fordybelse vigtigt for succes. Det kaldes viden i dybden eller vertikal tænkning. Det er vigtigt at laboranten, bioanalytikeren, ingeniøren, bygningskonstruktøren, sygeplejersken, læreren eller pædagogen kender sit fag til bunds og har stor handlekompetence inden for sit fag. Et åbent 'mindset', generalistviden, mod og ikke viden 3 er en ligeså vigtig tilgang til fornyelse og værdisættelse af fornyelsen. Man skal have en åben tilgang over for tilstødende brancher og professioner tillige med en åbenhed over for andre fags kernefaglighed. Det kaldes viden i bredden eller horisontal tænkning. Entreprenant forståelse og tilgang i en faglig sammenhæng betyder, at man prøver at skabe noget nyt ud fra ens faglige viden, men også er åben for, hvordan andres fagligheder kan bibringe løsninger værdi. Det er jo meget sandsynligt, at en løsning på et fagspecifikt problem inden for eksempelvis sygeplejerområdet skal findes inden for et andet fag eller branche for eksempel ingeniørområdet. Derfor er den høje kernefaglighed kombineret med et overblik og syn for andre fag, brancher og professioner en vigtig kompetence, når man arbejder med entreprenørskabsprocesser. Trinene i innovationstrappen, er med til at hjælpe de studerende eller underviserne til at styre entreprenørskabsprocesser. Entreprenørskabsforløb er ofte tværfaglige og erfaringer fra udviklingsarbejde inden for entreprenørskab viser vigtigheden af tværprofessionel samarbejde. Etablering af et godt samarbejde i gruppen Når man arbejder med innovationsprocesser, er det en stor fordel, at arbejdet foregår i grupper. Endvidere er en grundlæggende forudsætning for et vellykket entreprenørskabsforløb etablering af relationer i disse grupper, hvor arbejdet skal foregå. Det er de færreste mennesker, som kan være både kreative og idérige samt analytisk skarpe helt alene. Det er derfor en god idé at sammensætte grupper, hvor der er forskellige styrker og man kan være stærke i forskellige dele af innovati- 2 Sternberg & O hara, Kendetegn ved kreativitet i Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Ikke viden er et begreb fra Lotte Darsø 5

7 onsprocessen. En sådan diversitet i en gruppe kræver, at man også bliver god til at arbejde sammen på trods af forskellighederne. Derfor er det en god idé at bruge tid på at ryste gruppen godt sammen gennem energizers eller 3D pædagogik, hvor både hoved, krop og hænder aktiveres og hvor der skabes en fælles stemning, der danner udgangspunkt for et godt arbejdsklima. Det er særligt vigtigt at sætte stemning, når man skal være kreativ åbne sammen. En del af de værktøjer, der kan anvendes til at 'sætte' stemningen, kan findes på samme open source links, der henvises til i slutningen af artiklen. Oversigt over aktiviteter til faserne i innovationstrappen Innovationstrappen består, som tidligere illustreret, af tre faser fordelt over 7 trin, nemlig nyt (innovationstrappens trin 1-3) nyttigt (innovationstrappens trin 3-6) og nyttiggjort (innovationstrappens trin 6-7). Til innovationstrappen er der udviklet en række værktøjer, der underbygger de metoder og processer som skal i spil gennem de 7 trin på innovationstrappen. Nogle af idéerne til værktøjer er følgende: Innovationstrappens faser Trappens trin Nyt: Trin 1. Problem og behov Vælg autentisk! Trin 2. Opgaven stilles Vær præcis! Trin3. Observation vidensindsamling Bliv klogere! Nyttigt Trin 4. Forslag til løsninger Vær vild out of the box! Aktiviteter man arbejder med i faserne for at drive processen frem Idédialog Ja! hat Brainstormteknikker: Silent brainstorm Omvendt brainstorm Individuel Brainstorm out of the box Mindmap Benspænd Brug Billedekort Projektplanlægning Arbejdsdeling Behovsafdækning Udform åbent opdrag Stil spørgsmål til opgaven Gruppedannelse Virksomhedsbesøg Brug af eksperthjælp Informationssøgning Observationsteknik Interviewguide Spørgeramme Foto, film, digital optagelse af lyd Find det du ikke ser Byd uvidenhed velkommen Stil spørgsmål Brainstormteknikker, : Silent brainstorm Omvendt brainstorm Individuel Brainstorm out of the box Silent mind map 6

8 Trin 5. Udvælgelse og screening Vælg ud! Nyttiggjort: Trin 6. Modeller og prototyping Find fælles billeder! Trin 7. Udførelse og implementering Gør det! Cirkelskrivning (skrive videre på hinandens idéer) Brain writing Benspænd med billedekort Giv fem nye idéer Få nye øjne og ører til at se, lytte og kommentere Pitch jeres idé Idévurdering indsats effekt Idéprioritering - Realiseres nu, realiseres med eksperthjælp, kan umiddelbart ikke realiseres. Værditilskrivning Afdækning af rammer, tid, penge, ressourcer SWOT analyse Stil udfordrende spørgsmål - djævlens advokat Dekonstruktion af idé (hvad er det egentlig vi vil) Kvalificering af idé Viden om fænomenet (teori, lovgivning etc.) Sproglig prototyping Fælles sprog Meningsskabelse Metafor Visualisering Modeller Logo Tegninger Pitch - elevatortale (et min.) Brugerinddragelse Fernisering Præsentationer Advicery board Konkurrencedeltagelse Brugerinddragelse Testperiode Overgang til forretningsplan, herunder Interessentanalyse og evt. udkast til forretningsplanen. En lang række af disse aktiviteter samt mange flere kan man blandt andet finde inspiration til gennem konkrete øvelser og værktøjer. Der henvises til følgende links: Kaosstyring - tværfagligt projektarbejde Sæt lyd på Den Kreative Platform NPK Ny pædagogik til kreative lærerprocesser 7

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB

K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB K REATIVITET I NNOVATION E NTREPRENØRSKAB MODELLEN HVAD ER KIE-MODELLEN? KIE-modellen er et pædagogisk, didaktisk redskab til planlægning af innovativ læring. Modellen kan bruges til at beskrive og styre

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 42929 Udviklet af: Bitten Salomonsen

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen!

Kursus i brugerinddragelse Workshop B. Velkommen! Kursus i brugerinddragelse Workshop B Velkommen! Innovationsprocessen DAG 1 DAG 2 DA G 3 Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces Divergent proces Konvergent proces En o p

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk

Vej- og Trafiknetværket. Den Kreative Platform. Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Vej- og Trafiknetværket Den Kreative Platform Jonna Langeland Christensen jonnalc@socsci.aau.dk Kreativitet = Uhæmmet anvendelse af viden Kommunikation og samarbejde er bevidste og ubevidste vaner Adfærd

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Tværprofessionel undervisning

Tværprofessionel undervisning Tværprofessionel undervisning - erfaringer og læringspointer Kirsten Falk Leder af det tværprofessionelle modul 5 Professionshøjskolen Metropol Side 1 Refleksioner over tværprofessionel læring og samarbejde

Læs mere

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012

Digital kultur i dagtilbud. Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digital kultur i dagtilbud Frank Støvelbæk og Steen Søndergaard UCC 2012 Digitalisering er ikke et valg men et vilkår Digital prioritering i dagtilbud inden for 3-5 år? I hvilken grad finder kommunen det

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation

Læs mere

Kortlæg din læringsstil

Kortlæg din læringsstil Kortlæg din læringsstil For hver af de 44 spørgsmål som følger skal du svare enten a eller b. Du skal vælge udelukkende ét svar for hver spørgsmål. Hvis du føler, at du både kan besvare et spørgsmål med

Læs mere

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller KIE-modellen Det kreative læringsrum Idéer skabes Værktøjer: fx Ordtombola Billedtombola Idéstafet Elevatortale Værktøjer: fx Tænkepapirer Rolletombola Idé videreudvikles

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere

Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Den innovative elevopgave i snedkeruddannelserne mellem 3. og 4.skoleperiode Pædagogisk vejledning for snedkerlærere Fou-projekt 051.12D.021 Kolofon Dato Oktober 2010 Den innovative elevopgave i snedkeruddannelsen

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder

Lederrunder - Tips og tricks. Guide til dig som vil gå lederrunder Lederrunder - Tips og tricks Guide til dig som vil gå lederrunder 1 Lederrunder - Derfor Lederrunder har en positiv effekt på patienten, medarbejderne får feedback på deres arbejde, og lederen får en unik

Læs mere

Innovation er mere end bare ord

Innovation er mere end bare ord Innovation er mere end bare ord Lotte Darsø Lektor, Ph.d. i innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er innovationskompetence?

Læs mere

Hvad er meningen med (innovation i) gymnasiet?

Hvad er meningen med (innovation i) gymnasiet? Hvad er meningen med (innovation i) Michael Paulsen Lektor i læringsfilosofi, Aalborg Universitet Twitter: @Forskermp www.michaelpaulsen.dk #innovation Agenda Hvilke krav om innovation er der i Hvad betyder

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Modulbeskrivelse for TPM 2015

Modulbeskrivelse for TPM 2015 Modulbeskrivelse for TPM 2015 Titel Fælles tværprofessionelt modul (TPM 2015) ECTS Modulet udgør 4.5 ECTS fordelt over 3 uger. Formål Formålet med TPM er, at den studerende udvikler kompetencer til at

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014

Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 Innovationsnetværk for VUC 2013-2014 VUC Videnscenter har fokus på innovation og anvendelsesorientering. Derfor tilbyder Videnscenteret nu alle VUC er, der arbejder med innovationsprojekter eller har planer

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 Maj 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Innovation niv. B

Læs mere

Uddannelse i offentlig servicedesign

Uddannelse i offentlig servicedesign Uddannelse i offentlig servicedesign - For biblioteker i CB-område Midtjylland 2014 ... baseret på design thinking... anvender designmetoder og procesmodeller... anvendes til at udvikle og forbedre serviceydelser

Læs mere

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri

SKAB IDÉER. Et spil om lokalt iværksætteri SKAB IDÉER Et spil om lokalt iværksætteri SPILMANUAL FOR DIG, DER SÆTTER SPILLET I GANG GENERELT Spillet består af en spilmanual, en spilleplade og 13 øvelseskort. Derudover har du denne spilmanual, som

Læs mere

Tværfaglighed på Den Kreative Platform

Tværfaglighed på Den Kreative Platform Tværfaglighed på Den Kreative Platform Af Christian Byrge & Søren Hansen Kreativitetslaboratoriet, Aalborg universitet 2007 Abstrakt At kunne anvende viden uhæmmet på tværs af fag, er en væsentlig kompetence

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA

DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA DANISH ENTREPRENEURSHIP AWARDS DNA Hvorfor afholder vi Danish Entrepreneurship Award - DNA Med Danish Entrepreneurship Award vil vi skabe inspiration og motivation til

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Kreativitetskonsulentuddannelse

Kreativitetskonsulentuddannelse Kreativitetskonsulentuddannelse Valgfagspakke til Diplom i ledelse Har du brug for at kunne levere nyskabende resultater? Skal du kunne produktudvikle og stå i spidsen for processer, hvor forskellige menneskers

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling

Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling KIEprojektet1 Det Kreative Rum - Erfaringer og anbefalinger til facilitering af idégenerering og idéudvikling Formulér et fælles mål fra starten Gør dig/gruppen formålet med den kreative session klar:

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag?

Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Vil du være med til at omsætte brugerinddragelse til innovation i din kliniske hverdag? Uddannelse i brugerinddragelse og innovation udbydes nu af Syddansk Sundhedsinnovation i samarbejde med Koncern HR

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis.

Ledelseslaboratorium. Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. 1 Ledelseslaboratorium Avanceret træning i facilitering til at udvikle din ledelse sådan implementerer du teorierne i praksis. Måske har du allerede taget en Diplomuddannelse i Ledelse, som har gjort dig

Læs mere

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser.

Dette papir er udarbejdet med opbakning fra en enig styregruppe bag udviklingen af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser. Notat Fælles om udvikling af de sundhedsfaglige professionsbacheloruddannelser Uddannelses- og Forskningsministeriet igangsatte ultimo 2014 et udviklingsprojekt med henblik på at sikre, at de sundhedsfaglige

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer

30-08-2013. 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1. Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 1 Introduktion til dagens program og arbejdsformer 1. partnerskabsmøde fredag d. 30. august 2013 2 1 Rammeprogram Tid Tema 09.00 Velkomst til det fælles udviklingsarbejde

Læs mere

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps,

NIKOLAJ. Inspirerende HYGEBJERG. foredrag og workshops DESIGNER. om design, idéudvikling, apps, NIKOLAJ Inspirerende HYGEBJERG foredrag og workshops DESIGNER om design, idéudvikling, apps, FORFATTER arkitekur, design thinking og innovation UNDERVISER & S Nikolaj Hygebjerg, er uddannet industriel

Læs mere

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag

HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag HÅNDVÆRK & DESIGN - et nyt fag DESIGN I DIALOG MED STEDET På denne workshop skal I arbejde med, hvordan man i dialog med et udvalgt sted og andre dogmer, kan inddrage arbejdet med forskellige designparametre

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 Skolens

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog

Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv. Uddannelse: Folkeskole / STX. Erhverv:Biolog Drejebog fra Projekt Samspil mellem Uddannelse og Erhverv Uddannelse: Folkeskole / STX Erhverv:Biolog 1 Drejebog i projekt Samspil mellem uddannelse og erhverv Generel beskrivelse af samspillet Fag Hvilke(t)

Læs mere

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING

FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING FILMLINJEN.DK OG MEDIEFAG SUPPLEMENT TIL LÆRERVEJLEDNING Udgivet af Station Next 1. udg., dec. 2010 Indhold Indledning...3 Mediefag B stx, juni 2010...4 1. Identitet og formål...4 2. Faglige mål og fagligt

Læs mere

Roskilde d. 28 marts - 2011

Roskilde d. 28 marts - 2011 Roskilde d. 28 marts - 2011 Temadag om mødeledelse for tovholdere i LP- grupper Psykolog Jens Andersen jna@ucn.dk Tlf. 21760988 Dagens program 9.00 9.15 Præsentation af program og hinanden 9.15 9.45 Arbejde

Læs mere

Innovation på e-designuddannelsen

Innovation på e-designuddannelsen Innovation på e-designuddannelsen Innovation på e-design: Da vi er en uddannelse, som kombinerer entrepreneurship og design, så er begge begreber vigtige at medtænke, når vi skal definere, hvad vi forstår

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12.

Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning. Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. Innovative kompetencer og fleksibel organisering af undervisning Startkonference i Forskningsnetværk under MBU CUDiM 12. september 2013 Disposition Hvad er innovation? begreb, didaktik og faglige dimensioner

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling 42930 Udviklet af: Inge Hertzum

Læs mere

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT

Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT Teknik og Innovation innovation på erhvervsuddannelsens grundforløb for Strøm, styring og IT TEC Teknisk Erhvervsskole Center Jette Egeskov Nossell (red.) Peter Bombæk Olsen Juni 2011 Indhold Indledning...

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa

Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation og innovative kompetencer - forløb og øvelser Af: Mette Asaa Innovation kan defineres på mange måder. I denne artikel vil jeg kort skitsere hvad, jeg opfatter som innovation i en undervisningssammenhæng

Læs mere

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014

Facilitering af innovative læreprocesser. FSUS den 4. november 2014 Vi er Her indsættes videoklip, hvor er Anne Marie Hvor er Hanne Vores erfaringer Tværprofessionelle innovative forløb 2008 - : Robot, leg og læring Leg, læring og velfærdsteknologi (LLV) Innovation,

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene

Innovation i musikfaget. -Innovation i fagene Innovation i musikfaget -Innovation i fagene Innovation i gymnasiet Fra at til fagene I UVM forventer vi, at innovation vil indgå i overvejelserne, når læreplanerne skal justeres. UVM-projekt: Fagkonsulenterne

Læs mere

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse

procesfacilitator tilbyder interne kurser i procesledelse tilbyder interne kurser i procesledelse Som koordinator har jeg stor glæde af kurset hos Procesfacilitator, fordi jeg kan bruge metoderne direkte i mit udviklingsarbejde. På Aabenraa Bibliotekerne har

Læs mere

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1

Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Side 1 af 6 Kursusbeskrivelse Unglederuddannelsen I Front Modul 1 Målgruppe Formål Ugekursus Målgruppen er unge imellem 13 og 17 år såvel ikke-foreningsaktive som foreningsaktive. Det konkrete formål med

Læs mere

Sådan leder du et forumspil!

Sådan leder du et forumspil! Sådan leder du et forumspil! En praktisk vejledning i hvordan du leder en gruppe igennem forumspil - beregnet til 9. eller 10. klasses elever skrevet af Peter Frandsen, Forumkonsulent p@frandsen.mail.dk

Læs mere

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen

august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier august 2009 Sygeplejerskeuddannelsen Pædagogiske værdier for Sygeplejerskeuddannelsen UCN Den pædagogiske praksis i Sygeplejerskeuddannelsen UCN tilrettelægges med udgangspunkt i fem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013/2014 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation

Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Kompetenceudvikling i den lærende og eksperimenterende organisation Workshoppens indhold: Bæredygtig kompetenceudvikling Antropologisk ledelse Antropologisk frafaldsanalyse At lede på viden Tove Christensen

Læs mere

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole

Innovation i praksis 19-01-2010. Indhold. Præsentation. Undervisning på Rørkjær skole Innovation i praksis Indhold Kort præsentation Business Class på Rørkjær skole Edison og camp-tanken Den innovative skole Afrunding Præsentation Læreruddannet fra Ribe Seminarium Lærer på Rørkjær skole

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation.

1. Projektets baggrund og formål. 1.1. Projektets baggrund. Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi og innovation. Projekt strategi og innovation - Resumé Projektets titel: Udvikling af model til implementering af vedtagne strategier og arbejde med innovation i aftenskolen Hermed fremsendes resumé af rapport om strategi

Læs mere

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014

Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet. Diskussionsgruppe. Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Bedømmelse og eksamen, 24 nov. 2014, Københavns Universitet Diskussionsgruppe Simon Lex Institut for Antropologi 24.11.2014 Overblik Hvem evaluerer, når eksterne samarbejdspartnere stiller opgaven? Udgangspunkt

Læs mere

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt?

Projekt 9. klasse. Hvad er et projekt? Projekt 9. klasse Hvad er et projekt? Et projektarbejde handler om at finde forklaringer, tage stilling og finde løsninger på problemer. I skal ikke bare beskrive et emne eller fortælle om noget, som andre

Læs mere

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse

Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Anvendelse af antropologiske metode og analyse til undersøgelse af frafald og fastholdelse Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium marts 2015 2 Introduktion til antropologisk frafalds- og fastholdelsesundersøgelser

Læs mere

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET]

[DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] 2013 Kolding Kommune Børne- og Uddannelsesforvaltningen [DESIGNSTRATEGI FOR 0-18 ÅRS OMRÅDET] Visionen, Vi designer livet, integreres i alle politikker, indsatser og praksisser i Kolding Kommune. Den har

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Handelsgymnasiet, Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole

Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014. It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Konference om byggeri af fremtidens skole 2014 1. oktober 2014 It, nye læringsformer, rum og rummelighed i fremtidens skole Lektor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)/Aarhus

Læs mere