Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME"

Transkript

1 Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

2 Innovationstrappen Af Dorrit Sørensen,Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2011 I det følgende introduceres Innovationstrappen på forskellig vis: 1. Innovationstrappen, iterativ projektprocesmodel opbygning og funktion. 2. Innovationstrappen sådan bruger du den! 3. Overvejelser om arbejdsformer i forbindelse med brug af innovationstrappen i undervisning i og om entreprenørskab. 4. Oversigt over aktiviteter til de forskellige faser til innovationstrappen Innovationstrappen, iterativ projektprocesmodel funktion og struktur. Innovationstrappen 1 er en iterativ projektprocesmodel, der bruges til at strukturere sin idéudviklingsproces fra idé til produkt. Innovationstrappen anskueliggør det strukturelle arbejde i entreprenørskabsprocessen i to dimensioner. Den ene dimension, tre faser, (3N) Nyt, Nyttigt og Nyttiggjort, den anden dimension, syv operationelle trin i et entreprenørskabsforløb. 1 Innovationstrappen er udarbejdet af Dorrit Sørensen og Jens Aaslyng Dall

3 Innovationstrappen bruges til at planlægge, sikre overblik og anskueliggøre sin eller gruppens procesarbejde med at skabe bæredygtige idéer gennem foretagsomhed og målrettet arbejde. Innovationstrappen kan også bruges til analyseværktøj, hvis man skal analysere f.eks. cases, der illustrerer gode eksempler på entreprenørskab. Start up programme og innovationstrappen Innovationstrappen kan bruges som et projektplanlægnings værktøj, der skal hjælpe til entreprenant planlægning i første niveau af entreprenørskabskonkurrencen. Første niveau i konkurrencen er en idé- og innovationskonkurrence, hvor der kan dystes på idé og konceptplan med plads til både entreprenørskab og intraprenørskab i offentlig, privat og non-profit regi. Innovationstrappen bruges af de studerende i deres arbejde med at udvikle idéer og nyttiggøre idéerne med henblik på at fremme såvel mere nytænkning som en mere entreprenant tilgang til det nytænkte. Kreativ åben og analytisk samlende tænkning Innovationstrappen tager sit afsæt i en forståelse af entreprenørskab, som bygger på to slags tænkning. På den ene side kreativ- åben tænkning også kaldet den divergente tænkning, på den anden siden den analytiske - samlende tænkning, også kaldet den konvergente tænkning. Begge slags tænkninger skal i anvendelse under alle tre faser - i innovationstrappen og løber som cirkulære spiraler i en vekselvirkning igennem alle syv trin. På den ene side skal der arbejdes kreativt og 'ud af boxen' for at skabe nye og spændende ideer og på den anden side, så skal ideerne målrettes og gøres anvendelige, det vil sige, at der også skal arbejdes analytisk og logisk med problemløsningen. Innovationstrappen - tre faser Nyt, Nyttigt og Nyttiggjort. Den første fase nyt, er den fase, hvor idéudviklingen skal ske. Den første fase betegnes også som den åbne fase, der er karakteriseret ved, at man er åben over for alle muligheder, der kan være med til at løse et behov hos brugere eller løse autentiske problemstilling, som man støder på i sin hverdag, eller udvikle vilde idéer inden for område for at nytænke feltet. Den anden fase nyttigt eller nyttiggøre, er den fase, hvor idémodning tager form. Idéerne skal prøves for bæredygtighed og modnes. Her skal, der samles viden og information om de mange idéer. Nogle idéer skal lukkes ned, fordi de ikke lader sig realisere inden for de rammer, der er til rådighed, mens andre idéer skal forfølges og uddybes gennem fordybelse og målrettet arbejde. Den tredje fase, Nyttiggjort, er den fase, hvor Idérealiseringen sker. Det er foretagsomhed, entreprenørskab, der er i fokus og idéen skal holde vand i forhold til anvendelse. Den skal skabe værdi for nogen eller noget. 2

4 Innovationstrappen sådan bruger du den! Innovationstrappen - syv trin Innovationstrappen kan bruges som en praktisk opskrift på at arbejde i en entreprenørskabsproces. I det følgende beskrives de 7 trin i trappen med efterfølgende henvisninger aktiviteter under de forskellige faser (se skema side 6). Værktøjer til øvelser, lege og faciliteringsmetoder, som kan bruges undervejs i processen kan du finde inspiration til i de links, vi henviser til. Ved at bruge innovationstrappen bliver du guidet gennem forskellige entreprenørskabsfaser, hvor du sikrer, at du har fået stor viden om det problemfelt, du vil innovere en løsning til, og ikke hopper for hurtigt hen til at finde på løsninger og måske ikke finder frem til den allerbedste løsning. Trin 1 Problem og behov Første trin på trappen " Problemer og behov" er det trin, hvor alle muligheder er åbne, og man er opmærksom på sin omverden, hvor man får idéer til noget, der skal fornyes. Det kan være behov hos en brugergruppe eller en virksomhed. Det kan være autentiske problemstillinger, som man møder i sin hverdag eller andet, der igangsætter motivation for fornyelse, f.eks.: Undersøgelser viser at flytning af hospitalspatienter mellem afdelinger er problematisk i forhold til pleje, behandling og videndeling mellem afdelinger og faggrupper. Trin 2 Opgaven stilles Trin 2 på innovationstrappen stiller skarpt på, hvilke behov eller problemstillinger man vælger at innovere på. Opgaven eller opdraget defineres og bør tage sit udgangspunkt i et autentisk problem eller behov. For at sikre så stor idérighed som muligt, er det vigtigt at stille åbne spørgsmål til opgaven eller opdraget. Spørgsmålet skal afspejle en problemstilling eller et behov, som ikke har en entydig løsning, f.eks.: "Hvordan får man patienten fra A til B". Trin 3 Observation/ dataindsamling Trin 3 på innovationstrappen, er det step, hvor data om opdraget skal indsamles. Man skal gå på opdagelse og være åben overfor både viden om fænomenet og ikke viden, der kan give de nødvendige benspænd for traditionelle tankeformer og vanetænkning og bane veje til nye løsninger. Brugbar data er overalt. Man kan besøge steder, virtuelle og fysiske, hvor der er mulighed for at finde viden og snuble over ikke viden. Data skal bruges til at sikre, at der er nok varieret materiale til at give masser af idérighed. Observation, interview, fotografering, læsning er alle velegnede måder at samle viden og data på. På trin 3 arbejder man målrettet. Det kræver overblik og systematik og samtidig åbenhed overfor alt det man ikke ser. Trin 4 - idémylder/ forslag til løsninger Trin 4 på innovationstrappen, er det trin, hvor de 1000 idéer til mulige løsninger på behov eller problemstillinger skal skabes. Der skal i høj grad anvendes kreativ åben tænkning. Her er det vigtigt, at få vilde idéer på baggrund af den viden og de data, der er indsamlet på det forrige trin. Her skal alle mulige idéer frem! Der skal skabes et kreativt miljø, hvor der er respekt omkring alles idéer. En god idéudviklingsproces på dette trin forudsætter, at opgaven eller opdraget er klart defineret. Det kan være nyttigt at opstille værdier for idéudviklingsarbejdet, f.eks.: Al kritik er forbudt Alle ideer er velkomne Mange ideer ønskes 3

5 Kombinationer af idéer bør tilstræbes. Trin 5 - Udvælgelse/ screening af idéer Trin 5 på innovationstrappen er det trin, hvor der skal vælges den eller de mest bæredygtige idéer til løsning af det valgte behov eller problem. Slutbrugere/ aftagere eller omverdens behov skal sættes i centrum for udvælgelsen af idéerne og brugerinddragelse kan indtænkes på forskellig vis. Her skal egne interesser nedprioriteres og fokus flyttes derhen, hvor idéen er tiltænkt at skabe værdi. Når nogle idéer viser sig mere anvendelige end andre, er det fordi man kan screene idéerne for bæredygtighed i forhold til f.eks. tids- og økonomisk-ramme, effekt for brugerne, optimering af udvalgte parametre, realiserbarhed med mere. For at få denne viden, der kan skille de bæredygtige og realiserbare idéer ud fra de mindre anvendelige og realiserbare, er det vigtigt at kende og inddrage faktuel viden, f.eks. sikkerhedsregler, lovgivning og andet, der er med til at præcisere idéen og gøre en i stand til at foretage egentlig idéudvælgelse. På trin 5, skal der udvises forretningsforståelse og købmandskab. Vurder f.eks. på om idéen er teknisk mulig at realisere, om der er behov for idéen og om den er økonomisk bæredygtig. Trin 6 - Modeller/ prototyping Trin 6 er det trin på innovationstrappen, hvor der skal sikres en fælles kommunikerbar forståelse af den valgte idé. Idéen skal kunne tåle omverdens lys og derfor skal idéen italesættes og der skal skabes fælles mening. På trin fem skal der laves prototyping enten sproglig prototyping, forstået som at en gruppe har samme sproglige billede af idéen eller at de er i stand til at lave en faktisk 3D model i enten abstrakt form eller i et konkret udtryk. På trin 6 skal den kreative åbne tænkning aktiveres for der er mange veje og muligheder til de rigtige løsninger, der illustrerer idéen bedst i en prototype. En effektiv kommunikation er vigtig. Vurderingen af prototyper er også en måde at opnå ny viden på. Mange faglige aha-oplevelser kan opstå i denne fase og det er typisk, at der laves om en del gange, før end prototypen er klar til endelig præsentation. På trin 6 er brugerinddragelse nødvendigt. Trin 7 - Udførelse og implementering På trin 7 skal entreprenørskab foldes fuldt ud. Her skal den endelige idé udføres og vurderes som kommende produkt eller serviceydelse. Det er meget vigtigt, at man kan gå til brugerne og få vurderet den endelige idé/prototype. Her kan man med fordel invitere virksomheder eller kunder til at gå i dialog omkring nyskabelsen og få dem i samarbejde med eksperter og andre til at udvælge den mest bæredygtige prototype, hvis det er i konkurrencesammenhæng med andre idéer. Nyskabelsen eller idéen skal kunne præsenteres i offentligheden på en flot og opsigtvækkende måde, og der skal skabes opmærksomhed omkring det kommende produkt eller serviceydelse. Trin 7 er sidste trin på trappen og bygger bro til en egentlig udarbejdelse af en forretningsplan for produktet eller serviceydelsen med henblik på implementering og drift. Overvejelser om arbejdsformer i forbindelse med brug af innovationstrappen i undervisning i og om entreprenørskab. Pointer om arbejdsform Der kan arbejdes med aktiviteterne på de enkelte trin uafhængigt af trinenes indbyrdes rækkefølge, som for eksempel at samle data i form af interview, lave brainstorming på flere forskellige måder, udarbejde prototyper, arbejde med meningsskabelse eller øve præsentation og performance. 4

6 I arbejdet med innovationstrappen under entreprenørskabsprocessen arbejdes der med følgende kompetencer 2, der understøtter entreprenørskab: Evnen til syntesedannelse forstået som evnen til at se ud over det givne og se nye sammenhænge Evnen til at analysere, udforske og vurdere idéer, adskille de mest frugtbare, uddrage konsekvenser og måske afprøve dem Evne til at se praktisk tilpasning, dvs. omsætte idéer i handling og se, hvilke af dem, der kan vinde indpas og sprede sig. Gennem entreprenørskabsfaser, der struktureres og visualiseres gennem innovationstrappens syv entreprenørkabsstep arbejdes, der ikke bare med entreprenørskabsfærdigheder, men man får udviklet en entreprenant holdning (et mindset), som er afgørende, og adskiller sig markant fra færdigheder alene, der for eksempel er fremkommet ved, at man kun har mødt entreprenørskab som et fag, der undervises i. Viden, fordybelse og tværprofessionalitet I arbejdet med entreprenørskab og entreprenørskabsprocesser, er kendskab til brancher og professioners kernefaglighed samt lyst og mulighed for fordybelse vigtigt for succes. Det kaldes viden i dybden eller vertikal tænkning. Det er vigtigt at laboranten, bioanalytikeren, ingeniøren, bygningskonstruktøren, sygeplejersken, læreren eller pædagogen kender sit fag til bunds og har stor handlekompetence inden for sit fag. Et åbent 'mindset', generalistviden, mod og ikke viden 3 er en ligeså vigtig tilgang til fornyelse og værdisættelse af fornyelsen. Man skal have en åben tilgang over for tilstødende brancher og professioner tillige med en åbenhed over for andre fags kernefaglighed. Det kaldes viden i bredden eller horisontal tænkning. Entreprenant forståelse og tilgang i en faglig sammenhæng betyder, at man prøver at skabe noget nyt ud fra ens faglige viden, men også er åben for, hvordan andres fagligheder kan bibringe løsninger værdi. Det er jo meget sandsynligt, at en løsning på et fagspecifikt problem inden for eksempelvis sygeplejerområdet skal findes inden for et andet fag eller branche for eksempel ingeniørområdet. Derfor er den høje kernefaglighed kombineret med et overblik og syn for andre fag, brancher og professioner en vigtig kompetence, når man arbejder med entreprenørskabsprocesser. Trinene i innovationstrappen, er med til at hjælpe de studerende eller underviserne til at styre entreprenørskabsprocesser. Entreprenørskabsforløb er ofte tværfaglige og erfaringer fra udviklingsarbejde inden for entreprenørskab viser vigtigheden af tværprofessionel samarbejde. Etablering af et godt samarbejde i gruppen Når man arbejder med innovationsprocesser, er det en stor fordel, at arbejdet foregår i grupper. Endvidere er en grundlæggende forudsætning for et vellykket entreprenørskabsforløb etablering af relationer i disse grupper, hvor arbejdet skal foregå. Det er de færreste mennesker, som kan være både kreative og idérige samt analytisk skarpe helt alene. Det er derfor en god idé at sammensætte grupper, hvor der er forskellige styrker og man kan være stærke i forskellige dele af innovati- 2 Sternberg & O hara, Kendetegn ved kreativitet i Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Ikke viden er et begreb fra Lotte Darsø 5

7 onsprocessen. En sådan diversitet i en gruppe kræver, at man også bliver god til at arbejde sammen på trods af forskellighederne. Derfor er det en god idé at bruge tid på at ryste gruppen godt sammen gennem energizers eller 3D pædagogik, hvor både hoved, krop og hænder aktiveres og hvor der skabes en fælles stemning, der danner udgangspunkt for et godt arbejdsklima. Det er særligt vigtigt at sætte stemning, når man skal være kreativ åbne sammen. En del af de værktøjer, der kan anvendes til at 'sætte' stemningen, kan findes på samme open source links, der henvises til i slutningen af artiklen. Oversigt over aktiviteter til faserne i innovationstrappen Innovationstrappen består, som tidligere illustreret, af tre faser fordelt over 7 trin, nemlig nyt (innovationstrappens trin 1-3) nyttigt (innovationstrappens trin 3-6) og nyttiggjort (innovationstrappens trin 6-7). Til innovationstrappen er der udviklet en række værktøjer, der underbygger de metoder og processer som skal i spil gennem de 7 trin på innovationstrappen. Nogle af idéerne til værktøjer er følgende: Innovationstrappens faser Trappens trin Nyt: Trin 1. Problem og behov Vælg autentisk! Trin 2. Opgaven stilles Vær præcis! Trin3. Observation vidensindsamling Bliv klogere! Nyttigt Trin 4. Forslag til løsninger Vær vild out of the box! Aktiviteter man arbejder med i faserne for at drive processen frem Idédialog Ja! hat Brainstormteknikker: Silent brainstorm Omvendt brainstorm Individuel Brainstorm out of the box Mindmap Benspænd Brug Billedekort Projektplanlægning Arbejdsdeling Behovsafdækning Udform åbent opdrag Stil spørgsmål til opgaven Gruppedannelse Virksomhedsbesøg Brug af eksperthjælp Informationssøgning Observationsteknik Interviewguide Spørgeramme Foto, film, digital optagelse af lyd Find det du ikke ser Byd uvidenhed velkommen Stil spørgsmål Brainstormteknikker, : Silent brainstorm Omvendt brainstorm Individuel Brainstorm out of the box Silent mind map 6

8 Trin 5. Udvælgelse og screening Vælg ud! Nyttiggjort: Trin 6. Modeller og prototyping Find fælles billeder! Trin 7. Udførelse og implementering Gør det! Cirkelskrivning (skrive videre på hinandens idéer) Brain writing Benspænd med billedekort Giv fem nye idéer Få nye øjne og ører til at se, lytte og kommentere Pitch jeres idé Idévurdering indsats effekt Idéprioritering - Realiseres nu, realiseres med eksperthjælp, kan umiddelbart ikke realiseres. Værditilskrivning Afdækning af rammer, tid, penge, ressourcer SWOT analyse Stil udfordrende spørgsmål - djævlens advokat Dekonstruktion af idé (hvad er det egentlig vi vil) Kvalificering af idé Viden om fænomenet (teori, lovgivning etc.) Sproglig prototyping Fælles sprog Meningsskabelse Metafor Visualisering Modeller Logo Tegninger Pitch - elevatortale (et min.) Brugerinddragelse Fernisering Præsentationer Advicery board Konkurrencedeltagelse Brugerinddragelse Testperiode Overgang til forretningsplan, herunder Interessentanalyse og evt. udkast til forretningsplanen. En lang række af disse aktiviteter samt mange flere kan man blandt andet finde inspiration til gennem konkrete øvelser og værktøjer. Der henvises til følgende links: Kaosstyring - tværfagligt projektarbejde Sæt lyd på Den Kreative Platform NPK Ny pædagogik til kreative lærerprocesser 7

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune

Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune Barrierer og potentialer for integration af it i fagene i folkeskolen i Slagelse Kommune - rapport juni 2011 René B. Christiansen Karsten Gynther Læremiddel.dk Nationalt videncenter for læremidler 0 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation

Indlejret teknologi og Byggeri. Køreplan for brugerdreven innovation Innovation, BIIBBrugerdreven Indlejret teknologi og Byggeri Køreplan for brugerdreven innovation Titel: Køreplan for brugerdreven innovation Udgivet af: DI Byggematerialer Forfattere: Kresten Storgaard,

Læs mere

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv

Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Læring, der rykker Læring, motivation og deltagelse set fra elever og studerendes perspektiv Udarbejdet af Center for Ungdomsforskning, Aalborg Universitet i regi af Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver

Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Refleksioner over pædagogisk praksis set ud fra beboernes perspektiver Kirsten Skøtt, pædagog og udviklingskonsulent I pædagogisk arbejde må man løbende justere og nytænke den faglige indsats i takt med,

Læs mere

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER

INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER INSPIRATION FOR INNOVATIONSAGENTER Insp ira t ion for Inno vat ionsa gente R Sund By Netværket, 2013 1. udgave, 1. oplag, 2013 ISBN (trykt version): 978-87-92848-16-1 ISBN (elektronisk version): 978-87-92848-17-8

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel

Skab robuste forandringer. med fokus på trivsel Skab robuste forandringer med fokus på trivsel Indhold Forord... 3 Principper for robuste forandringer... 4 PLANLÆGNINGSFASEN... 5 Vurdér de forventede reaktioner og behov... 6 Overvej graden af kommunikation

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Findes der en formel for innovation?

Findes der en formel for innovation? Findes der en formel for innovation? Af Lotte Darsø, ph.d. i innovation, forskningsleder af Den Kreative Alliance, Learning Lab Denmark Ofte opstår det nye, når vi ikke kan få tingene til at passe ind

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere