Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME"

Transkript

1 Undervisningsmateriale for START UP PROGRAMME

2 Innovationstrappen Af Dorrit Sørensen,Professionshøjskolen Metropol, Nationalt Center for Erhvervspædagogik, 2011 I det følgende introduceres Innovationstrappen på forskellig vis: 1. Innovationstrappen, iterativ projektprocesmodel opbygning og funktion. 2. Innovationstrappen sådan bruger du den! 3. Overvejelser om arbejdsformer i forbindelse med brug af innovationstrappen i undervisning i og om entreprenørskab. 4. Oversigt over aktiviteter til de forskellige faser til innovationstrappen Innovationstrappen, iterativ projektprocesmodel funktion og struktur. Innovationstrappen 1 er en iterativ projektprocesmodel, der bruges til at strukturere sin idéudviklingsproces fra idé til produkt. Innovationstrappen anskueliggør det strukturelle arbejde i entreprenørskabsprocessen i to dimensioner. Den ene dimension, tre faser, (3N) Nyt, Nyttigt og Nyttiggjort, den anden dimension, syv operationelle trin i et entreprenørskabsforløb. 1 Innovationstrappen er udarbejdet af Dorrit Sørensen og Jens Aaslyng Dall

3 Innovationstrappen bruges til at planlægge, sikre overblik og anskueliggøre sin eller gruppens procesarbejde med at skabe bæredygtige idéer gennem foretagsomhed og målrettet arbejde. Innovationstrappen kan også bruges til analyseværktøj, hvis man skal analysere f.eks. cases, der illustrerer gode eksempler på entreprenørskab. Start up programme og innovationstrappen Innovationstrappen kan bruges som et projektplanlægnings værktøj, der skal hjælpe til entreprenant planlægning i første niveau af entreprenørskabskonkurrencen. Første niveau i konkurrencen er en idé- og innovationskonkurrence, hvor der kan dystes på idé og konceptplan med plads til både entreprenørskab og intraprenørskab i offentlig, privat og non-profit regi. Innovationstrappen bruges af de studerende i deres arbejde med at udvikle idéer og nyttiggøre idéerne med henblik på at fremme såvel mere nytænkning som en mere entreprenant tilgang til det nytænkte. Kreativ åben og analytisk samlende tænkning Innovationstrappen tager sit afsæt i en forståelse af entreprenørskab, som bygger på to slags tænkning. På den ene side kreativ- åben tænkning også kaldet den divergente tænkning, på den anden siden den analytiske - samlende tænkning, også kaldet den konvergente tænkning. Begge slags tænkninger skal i anvendelse under alle tre faser - i innovationstrappen og løber som cirkulære spiraler i en vekselvirkning igennem alle syv trin. På den ene side skal der arbejdes kreativt og 'ud af boxen' for at skabe nye og spændende ideer og på den anden side, så skal ideerne målrettes og gøres anvendelige, det vil sige, at der også skal arbejdes analytisk og logisk med problemløsningen. Innovationstrappen - tre faser Nyt, Nyttigt og Nyttiggjort. Den første fase nyt, er den fase, hvor idéudviklingen skal ske. Den første fase betegnes også som den åbne fase, der er karakteriseret ved, at man er åben over for alle muligheder, der kan være med til at løse et behov hos brugere eller løse autentiske problemstilling, som man støder på i sin hverdag, eller udvikle vilde idéer inden for område for at nytænke feltet. Den anden fase nyttigt eller nyttiggøre, er den fase, hvor idémodning tager form. Idéerne skal prøves for bæredygtighed og modnes. Her skal, der samles viden og information om de mange idéer. Nogle idéer skal lukkes ned, fordi de ikke lader sig realisere inden for de rammer, der er til rådighed, mens andre idéer skal forfølges og uddybes gennem fordybelse og målrettet arbejde. Den tredje fase, Nyttiggjort, er den fase, hvor Idérealiseringen sker. Det er foretagsomhed, entreprenørskab, der er i fokus og idéen skal holde vand i forhold til anvendelse. Den skal skabe værdi for nogen eller noget. 2

4 Innovationstrappen sådan bruger du den! Innovationstrappen - syv trin Innovationstrappen kan bruges som en praktisk opskrift på at arbejde i en entreprenørskabsproces. I det følgende beskrives de 7 trin i trappen med efterfølgende henvisninger aktiviteter under de forskellige faser (se skema side 6). Værktøjer til øvelser, lege og faciliteringsmetoder, som kan bruges undervejs i processen kan du finde inspiration til i de links, vi henviser til. Ved at bruge innovationstrappen bliver du guidet gennem forskellige entreprenørskabsfaser, hvor du sikrer, at du har fået stor viden om det problemfelt, du vil innovere en løsning til, og ikke hopper for hurtigt hen til at finde på løsninger og måske ikke finder frem til den allerbedste løsning. Trin 1 Problem og behov Første trin på trappen " Problemer og behov" er det trin, hvor alle muligheder er åbne, og man er opmærksom på sin omverden, hvor man får idéer til noget, der skal fornyes. Det kan være behov hos en brugergruppe eller en virksomhed. Det kan være autentiske problemstillinger, som man møder i sin hverdag eller andet, der igangsætter motivation for fornyelse, f.eks.: Undersøgelser viser at flytning af hospitalspatienter mellem afdelinger er problematisk i forhold til pleje, behandling og videndeling mellem afdelinger og faggrupper. Trin 2 Opgaven stilles Trin 2 på innovationstrappen stiller skarpt på, hvilke behov eller problemstillinger man vælger at innovere på. Opgaven eller opdraget defineres og bør tage sit udgangspunkt i et autentisk problem eller behov. For at sikre så stor idérighed som muligt, er det vigtigt at stille åbne spørgsmål til opgaven eller opdraget. Spørgsmålet skal afspejle en problemstilling eller et behov, som ikke har en entydig løsning, f.eks.: "Hvordan får man patienten fra A til B". Trin 3 Observation/ dataindsamling Trin 3 på innovationstrappen, er det step, hvor data om opdraget skal indsamles. Man skal gå på opdagelse og være åben overfor både viden om fænomenet og ikke viden, der kan give de nødvendige benspænd for traditionelle tankeformer og vanetænkning og bane veje til nye løsninger. Brugbar data er overalt. Man kan besøge steder, virtuelle og fysiske, hvor der er mulighed for at finde viden og snuble over ikke viden. Data skal bruges til at sikre, at der er nok varieret materiale til at give masser af idérighed. Observation, interview, fotografering, læsning er alle velegnede måder at samle viden og data på. På trin 3 arbejder man målrettet. Det kræver overblik og systematik og samtidig åbenhed overfor alt det man ikke ser. Trin 4 - idémylder/ forslag til løsninger Trin 4 på innovationstrappen, er det trin, hvor de 1000 idéer til mulige løsninger på behov eller problemstillinger skal skabes. Der skal i høj grad anvendes kreativ åben tænkning. Her er det vigtigt, at få vilde idéer på baggrund af den viden og de data, der er indsamlet på det forrige trin. Her skal alle mulige idéer frem! Der skal skabes et kreativt miljø, hvor der er respekt omkring alles idéer. En god idéudviklingsproces på dette trin forudsætter, at opgaven eller opdraget er klart defineret. Det kan være nyttigt at opstille værdier for idéudviklingsarbejdet, f.eks.: Al kritik er forbudt Alle ideer er velkomne Mange ideer ønskes 3

5 Kombinationer af idéer bør tilstræbes. Trin 5 - Udvælgelse/ screening af idéer Trin 5 på innovationstrappen er det trin, hvor der skal vælges den eller de mest bæredygtige idéer til løsning af det valgte behov eller problem. Slutbrugere/ aftagere eller omverdens behov skal sættes i centrum for udvælgelsen af idéerne og brugerinddragelse kan indtænkes på forskellig vis. Her skal egne interesser nedprioriteres og fokus flyttes derhen, hvor idéen er tiltænkt at skabe værdi. Når nogle idéer viser sig mere anvendelige end andre, er det fordi man kan screene idéerne for bæredygtighed i forhold til f.eks. tids- og økonomisk-ramme, effekt for brugerne, optimering af udvalgte parametre, realiserbarhed med mere. For at få denne viden, der kan skille de bæredygtige og realiserbare idéer ud fra de mindre anvendelige og realiserbare, er det vigtigt at kende og inddrage faktuel viden, f.eks. sikkerhedsregler, lovgivning og andet, der er med til at præcisere idéen og gøre en i stand til at foretage egentlig idéudvælgelse. På trin 5, skal der udvises forretningsforståelse og købmandskab. Vurder f.eks. på om idéen er teknisk mulig at realisere, om der er behov for idéen og om den er økonomisk bæredygtig. Trin 6 - Modeller/ prototyping Trin 6 er det trin på innovationstrappen, hvor der skal sikres en fælles kommunikerbar forståelse af den valgte idé. Idéen skal kunne tåle omverdens lys og derfor skal idéen italesættes og der skal skabes fælles mening. På trin fem skal der laves prototyping enten sproglig prototyping, forstået som at en gruppe har samme sproglige billede af idéen eller at de er i stand til at lave en faktisk 3D model i enten abstrakt form eller i et konkret udtryk. På trin 6 skal den kreative åbne tænkning aktiveres for der er mange veje og muligheder til de rigtige løsninger, der illustrerer idéen bedst i en prototype. En effektiv kommunikation er vigtig. Vurderingen af prototyper er også en måde at opnå ny viden på. Mange faglige aha-oplevelser kan opstå i denne fase og det er typisk, at der laves om en del gange, før end prototypen er klar til endelig præsentation. På trin 6 er brugerinddragelse nødvendigt. Trin 7 - Udførelse og implementering På trin 7 skal entreprenørskab foldes fuldt ud. Her skal den endelige idé udføres og vurderes som kommende produkt eller serviceydelse. Det er meget vigtigt, at man kan gå til brugerne og få vurderet den endelige idé/prototype. Her kan man med fordel invitere virksomheder eller kunder til at gå i dialog omkring nyskabelsen og få dem i samarbejde med eksperter og andre til at udvælge den mest bæredygtige prototype, hvis det er i konkurrencesammenhæng med andre idéer. Nyskabelsen eller idéen skal kunne præsenteres i offentligheden på en flot og opsigtvækkende måde, og der skal skabes opmærksomhed omkring det kommende produkt eller serviceydelse. Trin 7 er sidste trin på trappen og bygger bro til en egentlig udarbejdelse af en forretningsplan for produktet eller serviceydelsen med henblik på implementering og drift. Overvejelser om arbejdsformer i forbindelse med brug af innovationstrappen i undervisning i og om entreprenørskab. Pointer om arbejdsform Der kan arbejdes med aktiviteterne på de enkelte trin uafhængigt af trinenes indbyrdes rækkefølge, som for eksempel at samle data i form af interview, lave brainstorming på flere forskellige måder, udarbejde prototyper, arbejde med meningsskabelse eller øve præsentation og performance. 4

6 I arbejdet med innovationstrappen under entreprenørskabsprocessen arbejdes der med følgende kompetencer 2, der understøtter entreprenørskab: Evnen til syntesedannelse forstået som evnen til at se ud over det givne og se nye sammenhænge Evnen til at analysere, udforske og vurdere idéer, adskille de mest frugtbare, uddrage konsekvenser og måske afprøve dem Evne til at se praktisk tilpasning, dvs. omsætte idéer i handling og se, hvilke af dem, der kan vinde indpas og sprede sig. Gennem entreprenørskabsfaser, der struktureres og visualiseres gennem innovationstrappens syv entreprenørkabsstep arbejdes, der ikke bare med entreprenørskabsfærdigheder, men man får udviklet en entreprenant holdning (et mindset), som er afgørende, og adskiller sig markant fra færdigheder alene, der for eksempel er fremkommet ved, at man kun har mødt entreprenørskab som et fag, der undervises i. Viden, fordybelse og tværprofessionalitet I arbejdet med entreprenørskab og entreprenørskabsprocesser, er kendskab til brancher og professioners kernefaglighed samt lyst og mulighed for fordybelse vigtigt for succes. Det kaldes viden i dybden eller vertikal tænkning. Det er vigtigt at laboranten, bioanalytikeren, ingeniøren, bygningskonstruktøren, sygeplejersken, læreren eller pædagogen kender sit fag til bunds og har stor handlekompetence inden for sit fag. Et åbent 'mindset', generalistviden, mod og ikke viden 3 er en ligeså vigtig tilgang til fornyelse og værdisættelse af fornyelsen. Man skal have en åben tilgang over for tilstødende brancher og professioner tillige med en åbenhed over for andre fags kernefaglighed. Det kaldes viden i bredden eller horisontal tænkning. Entreprenant forståelse og tilgang i en faglig sammenhæng betyder, at man prøver at skabe noget nyt ud fra ens faglige viden, men også er åben for, hvordan andres fagligheder kan bibringe løsninger værdi. Det er jo meget sandsynligt, at en løsning på et fagspecifikt problem inden for eksempelvis sygeplejerområdet skal findes inden for et andet fag eller branche for eksempel ingeniørområdet. Derfor er den høje kernefaglighed kombineret med et overblik og syn for andre fag, brancher og professioner en vigtig kompetence, når man arbejder med entreprenørskabsprocesser. Trinene i innovationstrappen, er med til at hjælpe de studerende eller underviserne til at styre entreprenørskabsprocesser. Entreprenørskabsforløb er ofte tværfaglige og erfaringer fra udviklingsarbejde inden for entreprenørskab viser vigtigheden af tværprofessionel samarbejde. Etablering af et godt samarbejde i gruppen Når man arbejder med innovationsprocesser, er det en stor fordel, at arbejdet foregår i grupper. Endvidere er en grundlæggende forudsætning for et vellykket entreprenørskabsforløb etablering af relationer i disse grupper, hvor arbejdet skal foregå. Det er de færreste mennesker, som kan være både kreative og idérige samt analytisk skarpe helt alene. Det er derfor en god idé at sammensætte grupper, hvor der er forskellige styrker og man kan være stærke i forskellige dele af innovati- 2 Sternberg & O hara, Kendetegn ved kreativitet i Handbook of Creativity, Cambridge University Press, Ikke viden er et begreb fra Lotte Darsø 5

7 onsprocessen. En sådan diversitet i en gruppe kræver, at man også bliver god til at arbejde sammen på trods af forskellighederne. Derfor er det en god idé at bruge tid på at ryste gruppen godt sammen gennem energizers eller 3D pædagogik, hvor både hoved, krop og hænder aktiveres og hvor der skabes en fælles stemning, der danner udgangspunkt for et godt arbejdsklima. Det er særligt vigtigt at sætte stemning, når man skal være kreativ åbne sammen. En del af de værktøjer, der kan anvendes til at 'sætte' stemningen, kan findes på samme open source links, der henvises til i slutningen af artiklen. Oversigt over aktiviteter til faserne i innovationstrappen Innovationstrappen består, som tidligere illustreret, af tre faser fordelt over 7 trin, nemlig nyt (innovationstrappens trin 1-3) nyttigt (innovationstrappens trin 3-6) og nyttiggjort (innovationstrappens trin 6-7). Til innovationstrappen er der udviklet en række værktøjer, der underbygger de metoder og processer som skal i spil gennem de 7 trin på innovationstrappen. Nogle af idéerne til værktøjer er følgende: Innovationstrappens faser Trappens trin Nyt: Trin 1. Problem og behov Vælg autentisk! Trin 2. Opgaven stilles Vær præcis! Trin3. Observation vidensindsamling Bliv klogere! Nyttigt Trin 4. Forslag til løsninger Vær vild out of the box! Aktiviteter man arbejder med i faserne for at drive processen frem Idédialog Ja! hat Brainstormteknikker: Silent brainstorm Omvendt brainstorm Individuel Brainstorm out of the box Mindmap Benspænd Brug Billedekort Projektplanlægning Arbejdsdeling Behovsafdækning Udform åbent opdrag Stil spørgsmål til opgaven Gruppedannelse Virksomhedsbesøg Brug af eksperthjælp Informationssøgning Observationsteknik Interviewguide Spørgeramme Foto, film, digital optagelse af lyd Find det du ikke ser Byd uvidenhed velkommen Stil spørgsmål Brainstormteknikker, : Silent brainstorm Omvendt brainstorm Individuel Brainstorm out of the box Silent mind map 6

8 Trin 5. Udvælgelse og screening Vælg ud! Nyttiggjort: Trin 6. Modeller og prototyping Find fælles billeder! Trin 7. Udførelse og implementering Gør det! Cirkelskrivning (skrive videre på hinandens idéer) Brain writing Benspænd med billedekort Giv fem nye idéer Få nye øjne og ører til at se, lytte og kommentere Pitch jeres idé Idévurdering indsats effekt Idéprioritering - Realiseres nu, realiseres med eksperthjælp, kan umiddelbart ikke realiseres. Værditilskrivning Afdækning af rammer, tid, penge, ressourcer SWOT analyse Stil udfordrende spørgsmål - djævlens advokat Dekonstruktion af idé (hvad er det egentlig vi vil) Kvalificering af idé Viden om fænomenet (teori, lovgivning etc.) Sproglig prototyping Fælles sprog Meningsskabelse Metafor Visualisering Modeller Logo Tegninger Pitch - elevatortale (et min.) Brugerinddragelse Fernisering Præsentationer Advicery board Konkurrencedeltagelse Brugerinddragelse Testperiode Overgang til forretningsplan, herunder Interessentanalyse og evt. udkast til forretningsplanen. En lang række af disse aktiviteter samt mange flere kan man blandt andet finde inspiration til gennem konkrete øvelser og værktøjer. Der henvises til følgende links: Kaosstyring - tværfagligt projektarbejde Sæt lyd på Den Kreative Platform NPK Ny pædagogik til kreative lærerprocesser 7

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen

Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11. Innovation Metropol Dorrit Sørensen Innovation er mere end et fag konference innovativt mod 09.09.11 Innovation Metropol Dorrit Sørensen Tilgang Hvis eleverne skal lære at være innovative, skal vi nytænke hele vores måde at tænke viden,

Læs mere

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef

Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014. Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Innovation og innovationsdidaktik cphbusiness 12.12 2014 Dorrit Sørensen, Lektor og Projektchef Afsæt Strategi 2020 CPHBUSINESS GØR VIDEN TIL VÆRDI Værdien af at få en god idé Derfor Udvikle en pædagogik,

Læs mere

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care

Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care 1 Professionshøjskolen Metropol Innovation and Entrepreneurship change agents in Health Care Omfang 10 ECTS point, 5 uger. Periode for afvikling af valgfaget Uge 31-35, 2012, begge uger inkl. Det vil sige,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Erhvervsrettet innovation

Erhvervsrettet innovation Erhvervsrettet innovation PROGRAM 1: KOMPETENCER I VERDENSKLASSE UDVIKLINGSLABORATORIET FOR PÆDAGOGISK OG DIDAKTISK PRAKSIS Hvad er på spil? Undervisning i innovation er ofte placeret i særskilte fag frem

Læs mere

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG

MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG MYRETUENS VÆRDIGRUNDLAG Grundsynspunkter i pædagogikken: Vi fokuserer på ressourcer og styrker i mennesket, hvilket giver kompetence udvikling for barnet. Vi styrker det enkelte barns selvfølelse, og dermed

Læs mere

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse

Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion til undervisning i innovation og iværksættermesse Introduktion Firemodellen bruges til at strukturere undervisningen i innovation. Modellen består af fire dele, der gennemføres i rækkefølge.

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017

HOP-IN Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 HOP-IN 2017 Lærerkursus mandag d. 4/9 2017 Dagens program 13.15-14.00 14.00-14.15 PAUSE 14.15-15.30 Gruppedannelse Samme farve sko Fortæl om din dag - baglæns. Du har ét minut Den som har den ældste søskende

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent)

LAB. Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) LAB Et innovativt samarbejde med skoler Gentofte Bibliotek, 14. januar 2015 LAB Virksomheder udformer udfordring til 3.-6. klasse (bib. inviterer+konsulent) Lærerne vælger udfordring (bib. inviterer+ koordinerer)

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

METODESAMLING TIL ELEVER

METODESAMLING TIL ELEVER METODESAMLING TIL ELEVER I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle

Workshop. Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshop Talent på mange niveauer med særlig plads til dem alle Workshoppen talent på HG 1. Hvem er jeg? 2. Hvorfor er jeg her? 3. Hvad vil jeg underholde om? 4. Hvem er I? Positiv Clearence Vælg ½ postkort.

Læs mere

Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik

Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik Gymnasiedage 30. september 2009 Innovativ pædagogik og didaktik Irmelin Funch Jensen, HanneHeimbürger Innovation 1.Innovation som fag 2.Innovativ pædagogik og didaktik i alle fag 3.Innovationsledelse Irmelin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2016 HF

Læs mere

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB

UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB UNDERVISNINGSMODEL I INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB HVAD ER UDFORDRINGEN? PRÆSENTATION HVEM ER VI? LAVE PROTOTYPER FINDE IDEER 5-TRINS MODELLEN I EN PIXIUDGAVE INDLEDNING Innovation og entreprenørskab er

Læs mere

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL.

Tilmelding foregår via www.startup.ffe-ye.dk og alle teams får ved tilmelding tildelt en TEAMPROFIL. Start Up Programme Start Up Programme Start Up Programme er et entreprenørskabsforløb med konkurrencer, mødet med omverdenen og inspiration til undervisning i entreprenørskab. I forløbet arbejdes der med

Læs mere

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A

VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A VELKOMMEN INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 2014 DAG 2 WORKSHOP A HVAD SKAL VI IGENNEM DAG 1 DAG 2 DAG 3 DAG 4 DAG 5 DAG 6 1. AFKLARE OG DEFINERE EN UDFORDRING 2. FORVENTNINGSAFSTEMME SUCCES OG MÅL 3. FORSTÅ

Læs mere

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING

KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING KREATIV IDÉ- & KONCEPTUDVIKLING AGENDA Divergent vs. Konvergent tænkning Idéudvikling Kickstart kreativiteten Kreative metoder til idé- & konceptudvikling Konceptudvikling DIVERGENT VS. KONVERGENT Divergent

Læs mere

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship

KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship KIE-modellen Kreativitet, Innovation og Entrepreneurship og ID-modellen Innovationsagenter der rykker! 1. kursusdag den 15. april 2013 Lizzie Mærsk Nielsen KIE-modellen Et pædagogisk-didaktisk værktøj

Læs mere

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU

Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Nyhedsbrev nr. 4 Januar 2013 Udvikling af innovative kompetencer i industriens AMU Inspiration til innovation i AMU Det seneste år har Industriens Uddannelser i samarbejde med Herningsholm Erhvervsskole,

Læs mere

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål

Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang. Formål. Læringsmål Læseplan for Iværksætteri på 8. og 9. årgang I Tønder Kommunes strategiplan fremgår det under Uddannelsesstrategien, at iværksætteri skal fremmes i Tønder Kommune som et bidrag til at hæve det generelle

Læs mere

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor

OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor OLE ELIASEN, VIAUC LEDER AF INNOVATIONS LABORATORIET FOR PÆDAGOGIK OG BEVÆGELSE Partnerskabskonsulent Lektor Kort om mig Læreruddannet 10 år i folkeskolen 22 år på Pædagoguddannelse Peter Sabroe, som underviser,

Læs mere

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS

Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Din guide til Innovation PÅ TVÆRS Kære studerende. Dette er en guide for dig, der snart skal starte på Innovation PÅ TVÆRS. Her har vi samlet svarene på de spørgsmål, som vi tænker, at du har, og vi håber,

Læs mere

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n

udenfor det virvar af sociale, intellektuelle og erfaringsbaserede snærende mønstre vi normalt er underlagt n Bilag 7 Den kreative platform Der er en række forudsætninger, der skal være tilstede for at en kreativ ideudviklingsproces kan finde sted Vi kan betragte et kreativt miljø som en platform, der er hævet

Læs mere

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN

INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN 5 1 / 1 INNOVATIONSAGENTUDDANNELSEN BRUGERINDDRAGELSE OG INNOVATION 1 / 2 Dagens program Kl. 9.30 Teori om prototyping Workshop: Byg/tegn/formgiv jeres koncepter og løsningsforslag Teori om kvalificering

Læs mere

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen

Camp. - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Camp - Idegenerering og ideudvikling i udskolingen Introduktion Dette undervisningsforløb er tilrettelagt til at vare seks timer, hvilket gør det anvendeligt til fagdage eller lignende, hvor eleverne skal

Læs mere

Metodesamling til elever

Metodesamling til elever Metodesamling til elever I dette materiale kan I finde forskellige metoder til at arbejde med kreativitet og innovation i forbindelse med den obligatoriske projektopgave. Metoderne kan hjælpe jer til:

Læs mere

Pædagogisk udviklingsforum. Berit Ryhammer Udviklingskonsulent cand.cur., MLP -

Pædagogisk udviklingsforum. Berit Ryhammer Udviklingskonsulent cand.cur., MLP - Pædagogisk udviklingsforum 28 01 2014 Berit Ryhammer Udviklingskonsulent cand.cur., MLP - ber@ucn.dk 1 Dagen i dag Fokus på innovation, kreativitet, leg og udvikling Hvordan tilrettelægger vi innovative

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Pædagogisk Læreplan. Teori del

Pædagogisk Læreplan. Teori del Pædagogisk Læreplan Teori del Indholdsfortegnelse Indledning...3 Vision...3 Æblehusets børnesyn, værdier og læringsforståelse...4 Æblehusets læringsrum...5 Det frie rum...5 Voksenstyrede aktiviteter...5

Læs mere

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10

Deltagerne vil efter endt forløb, med rette, kunne kalde sig eksperter i behovsdreven innovation til sundhedsområdet. Side 2 af 10 BioMedical Design er en interdisciplinær og toneangivende efteruddannelse. Formålet med efteruddannelsen er, at uddanne mennesker der kan tænke og agere kreativt og løsningsorienteret samt identificere

Læs mere

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14)

Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Fagplan for valgfag i folkeskolen Fagets navn: Virksomhedsstart og iværksætteri sådan skaber du din egen business /(dok 22968/14) Klassetrin: 8.- 9.klassetrin Antal timer: Faget kan udbydes som 1 årigt

Læs mere

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE

Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Innovation i læreruddannelsen NORDISK LÆRERUDDANNELSESKONGRES 2014 LILIAN ROHDE Oplægget 1. Projektets interesse 2. Begrebsafklaring 3. Baggrunden: Regering Fonden for Entreprenørskab curriculum læreruddannelsen

Læs mere

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE

IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE IVÆRKSÆTTERMESSEN KØGE KOMMUNE FORMÅL MED DAGEN Få forståelse for innovationsbegrebet i undervisningen Kompetencer og fagfaglige mål Fire-modellen Case vi skal prøve det selv! Vigtigst: At I som team omkring

Læs mere

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET

ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET ET INNOVATIONSFORLØB OM MOBILITET Hvad er MOBILITET Mobilitet er mere end rejsen fra a til b. Mobilitet handler ikke kun om afstanden fra a til b Uden god mobilitet hænger det moderne liv dårligt sammen.

Læs mere

Entreprenørskab på tværs

Entreprenørskab på tværs Entreprenørskab på tværs Tværprofessionalitet & Innovation på Campus Randers efteråret 2014 Forord Fælles for VIA s uddannelser er, at de uddanner medarbejdere, der skal varetage opgaver på et komplekst

Læs mere

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen.

Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Entreprenante kompetencer - klinisk undervisning på Ergoterapeutuddannelsen. Klinisk undervisning på ergoterapeutuddannelsen tilrettelægges med progression fra det observerende til det reflekterende og

Læs mere

Skal alle være kreative?

Skal alle være kreative? 1 2 Dette var en forfilm til dette års Disney produktion til børn i alderen 4-6 år. Hvad sker der i filmen? Skal alle være kreative? Ja, og nej 3 4 med håbet om at lave en original impact på samfund, studerende

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-underviser www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil du finde lidt nyttig viden om projektet, hvad du kan forvente

Læs mere

Ordblinde og entreprenørskab

Ordblinde og entreprenørskab Ordblinde og entreprenørskab Gylling Efterskoler d. 20.4.2107 Karin Skjøth Proceskonsulent Innovation & Partnerskaber mellem skoler og lokale aktører Kontakt: 61750740 / kskjoeth@gmail.com / www.karinskjøth.dk

Læs mere

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder

eleverne trænes i kreative, innovative og entreprenante arbejdsmetoder Inno-elev SÅDAN KOMMER DU I GANG! Drejebog til undervisningsforløb i innovative arbejdsmetoder Projektleder: Annie Bekke Kjær Faglig projektleder: Alan Proschowsky Inno-Agent: Lene Gundersen Inno-Agent:

Læs mere

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer.

Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. Bootcamp: Udvikle og udvælge de bedste idéer. v/ Paul Natorp og David Storkholm, KaosPiloterne 2011 Hvad er innovation? Innovation er processen, der frembringer nye idéer og gør dem værdiskabende for samfundet.

Læs mere

OPALL d. 19 juni 2013

OPALL d. 19 juni 2013 OPALL d. 19 juni 2013 Hvordan kan du arbejde med innovation? Oplæg v. Stinne Fraas og Hanne Skov Kreativitet Latin creare: at skabe, og det græske krainein der betyder at opfylde og indfri. Evnen til at

Læs mere

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet.

TEMA. Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. TEMA Du og dit team kan vælge tema for forløbet ved at lade jer inspirere af aktuelle historier i medierne eller trends på nettet. Det er vigtigt, at temaet: Er bredt, så eleverne kan følge egne interesser

Læs mere

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017

Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 Bilag 49 Virksomhedsøkonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Virksomhedsøkonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omfatter viden og kundskaber om virksomhedens økonomiske forhold

Læs mere

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet.

Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Projekt Innovation: Tag ud i samfundet og gør en forskel Teksten her er en tekstversion af den store projektopgave, som også ligger i en flash-udgave i Laboratoriet. Laboratoriet Intro: Innovationsskolen

Læs mere

1. Beskrivelse af valgmodul 13

1. Beskrivelse af valgmodul 13 1. Beskrivelse af valgmodul 13 Rammer Det nationale modul samt parallelforløbet, som i Danmark skal udbydes som et valgfag i modul 13, er underlagt nationale bestemmelser vedr. koordinering af udbud mellem

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2011 juni 2012 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING

KODEKS FOR GOD UNDERVISNING KODEKS FOR GOD UNDERVISNING vi uddanner fremtidens landmænd GRÆSSET ER GRØNNEST - LIGE PRÆCIS DER, HVOR VI VANDER DET. Og vand er viden hos os. Det er nemlig vores fornemste opgave at sikre, at du udvikler

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

UDDANNELSE Innovationsagent 2017

UDDANNELSE Innovationsagent 2017 UDDANNELSE Innovationsagent 2017 Vi har fået skabt et tættere forløb mellem patienter og personale - en bedre forståelse for hinanden. INNOVATION I HVERDAGEN Uddannelse i praktisk innovation og brugerinddragelse

Læs mere

Guide til elevnøgler

Guide til elevnøgler 21SKILLS.DK Guide til elevnøgler Forslag til konkret arbejde Arbejd sammen! Den bedste måde at få de 21. århundredes kompetencer ind under huden er gennem erfaring og diskussion. Lærerens arbejde med de

Læs mere

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller

Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller Pionercamp 2007 Lærer- og elevroller KIE-modellen Det kreative læringsrum Idéer skabes Værktøjer: fx Ordtombola Billedtombola Idéstafet Elevatortale Værktøjer: fx Tænkepapirer Rolletombola Idé videreudvikles

Læs mere

Blue Innovation Camp 2013 WWW.BIC2013.dk

Blue Innovation Camp 2013 WWW.BIC2013.dk DAG 1 12. MARTS 2013 Tid Dagens aktiviteter 9.00-9.30 Indskrivning Kaffe og rundstykker 9.30-10.00 VELKOMMEN TIL BIC 2013! Velkomsttale v/ Head of Alpha, Torben Johansen MAN Diesel 10.00-10.15 HVAD SKAL

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Oplevelsesbaseret innovation

Oplevelsesbaseret innovation Oplevelsesbaseret innovation I n s p i r a t i o n s & U d v i k l i n g s f o r l ø b Velkommen til vækstgruppeforløbet vækst via oplevelser oplevelser som fremtidens konkurrenceparameter i fødevarebranchen

Læs mere

Læseplan for valgfaget produktudvikling og formgivning. 10. klasse

Læseplan for valgfaget produktudvikling og formgivning. 10. klasse Læseplan for valgfaget produktudvikling og formgivning 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Håndværk 5 Design og dokumentation 6 Miljø og arbejdsmiljø 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 6. 8. 2010 juni 2011 Institution Københavns tekniske Gymnasium, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed

Modul 5 Tværprofessionel virksomhed Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted Afdeling Thisted Januar 2012 Modulets tema og læringsudbytte Tværprofessionel virksomhed Tema: Tværfagligt modul tværprofessionel virksomhed

Læs mere

IVA København 24.November 2010

IVA København 24.November 2010 IVA København 24.November 2010 Hovedbiblioteket Aarhus Jannik Mulvad Overvejelser for brugerinddragelse Konkrete eksempler på metoder til brugerinddragelse og brugerdreven innovation Materialer og værktøjer

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN

RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN RUM FAG: DANSK MÅLGRUPPE: ELEVER I UDSKOLINGEN PÅ SPORET AF KUNSTEN OVERORDNET INTRODUKTION På sporet af Kunsten er et digitalt oplevelses- og undervisningskoncept, hvor eleverne kan udforske og opleve

Læs mere

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film

Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film - 7 gode argumenter for at arbejde med film Film er så stor en del af børns hverdag, at det er vigtigt at arbejde pædagogisk med film helt ned til børnehavealderen og i hele skoleforløbet. Der er

Læs mere

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN

PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN PÆDAGOGISK IDRÆT I KASTANJEGÅRDEN Pædagogisk idræt defineres som idræt, leg og bevægelse i en pædagogisk sammenhæng. Det er en måde at sætte fokus på bevægelse, idræt og sundhed gennem leg og læring. Pædagogisk

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Inspirationskatalog. Introduktion

Inspirationskatalog. Introduktion Inspirationskatalog Introduktion Inspirations kataloget er udarbejdet på baggrund af de statsfinansierede praksisnære innovationsprojekter. Rammen for de praksisnære innovationsprojekter er sat op omkring,

Læs mere

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo

Lektionsplanlægning Tektonik og Bionik i arkitekturen Udarbejdet af Capo Miniprojekt, arkitektur uge, 1 semester - Uge 42 Emne: Tektonik og bionic i arkitekturen Analyse Gennem en uge skal de studerende på 1 semester, international og dansk linje, arbejde sammen i en arkitektur

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger

Virksomhedskoncept. Virksomhedssamarbejde - erfaringer og anbefalinger Virksomhedskoncept SAMARBEJDET GIVER DE UNGE BLOD PÅ TANDEN, OG DE FÅR ØJNENE OP FOR, HVAD DET BETYDER AT TAGE KONTAKT, TURDE SØGE INFORMATION, STILLE SPØRGSMÅLSTEGN VED, HVORDAN MAN SELV KAN ÆNDRE NOGET.

Læs mere

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops.

Fasen kort fortalt Idéfase har to elementer, som I kan afvikle samlet eller delt op i to workshops. FASE 4: IDÉ I skal nu bruge jeres viden fra opdagelsesrejsen og tematiseringen som brændstof til at få nye ideer, der giver jer svaret på jeres innovationsspørgsmål. I de foregående faser fik I med stor

Læs mere

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole

Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole Sådan kan I styrke arbejdet med at differentiere undervisningen på jeres skole GUIDE Denne guide er til jer, der ønsker at dele jeres erfaringer med at gennemføre en undervisning, der tager højde for jeres

Læs mere

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt

Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Glasset er ikke halvt tomt, men halvt fyldt Den anerkendende opfølgningsproces Pernille Lundtoft og Morten Bisgaard Ennova A/S Agenda 1 Introduktion (10:10 10:30) Lidt om anerkendende tilgang 2 ERFA og

Læs mere

Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol.

Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol. Har vi ikke en laborant i gruppen? Rapport fra MIE studenter task force. Pointer og idékatalog til studenterdreven innovation på Metropol. Opsamlet og bearbejdet af Kristel Rytter Westerberg, F&U, oktober

Læs mere

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept

PROOF OF CONCEPT. Metode til konceptudvikling og proof of concept PROOF OF CONCEPT Metode til konceptudvikling og proof of concept Introduktion Metoden for proof of concept er et generisk redskab, som kan bruges som en integreret del af en virksomheds produktudvikling.

Læs mere

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up

ller olkeskole Skole med vilje ørn En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati kultur udsyn 2020 livsduelighed kompetencer ansvar up Vision for fremtidens skole i Ballerup Skole med vilje En højtpræsterende og skabende skole ioner emokrati ørn ologi kreativitet ller ansvar up olkeskole globalisering kompetencer fr emtid Indledning leg

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Den innovative Projektopgave i SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL

Den innovative Projektopgave i  SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Den innovative Projektopgave i Gentofte Kommune @tina_tlm @laerfestdk SKOVSHOVED #MITCampusGentofte SKOLE: MELLEMTRIN 1. SAL Vi arbejder med et Growth mindset 21st century learning competencies Pointer

Læs mere

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler

Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler Kom godt i gang med brugerinddragelse på hopitaler - En vejledning til hospitalsafdelinger der vil arbejde med brugerinddragelse Brugerinddragelse gør en forskel Brugerinddragelse er et aktuelt og voksende

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen

BYDELSMOR DEL. 1 Intro DEL DEL DEL. grunduddannelsen. Plan for. Materialeliste. Aktiviteter. til grunduddannelsen BYDELSMOR grunduddannelse DEL 1 Intro til grunduddannelsen DEL 2 DEL 3 Plan for grunduddannelsen Materialeliste DEL 4 Aktiviteter til grunduddannelsen INTRO til grunduddannelsen for Bydelsmødre 1 I introen

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer

Kom godt i gang. Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer 21SKILLS.DK CFU, DK Kom godt i gang Guide til at arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejde med det 21. århundredes kompetencer Arbejd sammen! Den bedste måde at få det 21. århundredes kompetencer

Læs mere

elever en udfordring

elever en udfordring Giv dine elever en udfordring de sent vil glemme Kære Kontaktlærer Overvejer du at have elever med i Nordjyske Nyskabere eller har du allerede valgt at melde hold til? Denne folder gør både garvede kontaktlærere

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Den jydske Haandværkerskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX-El Teknikfag

Læs mere

Innovationspædagogik og kreativitet

Innovationspædagogik og kreativitet Innovationspædagogik og kreativitet Lotte Darsø Lektor, PhDi innovation og leder af LAICS Master uddannelse (www.laics.net) Aarhus Universitet, Campus Emdrup (DPU) Email: LDA@dpu.dk Indhold 1. Hvad er

Læs mere

Modul 13. Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på

Modul 13. Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden. Valgfag. Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Modul 13 Bioanalytisk praksis-, udviklings- og forskningsviden Valgfag Create the future! Nye måder at tænke tværprofessionalitet på Create the future! New ways of thinking Inter-professionally 1 1.0.

Læs mere

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE

ACT2LEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE ACTLEARN FORMER FREMTIDENS FAGLIGHED SAMMEN GØR VI DIG BEDRE MÅLHIERARKI STRATEGISKE INDSATSOMRÅDER I UCN ACTLEARN PÆDAGOGIK OVERORDNEDE MÅL UDVIKLINGSMÅL Vi designer læring med fokus på individ, gruppe

Læs mere

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter

Front End Innovation. Data, ideation og koncepter Front End Innovation Data, ideation og koncepter Julie Opgaver Front End innovation Udvikling af nye processer Uddannelse i innovationskompetencer Udvikling af velfærdsløsninger Proces og værktøjer Divergent

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014

Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Evalueringsrapport - Transferlæring og Supervision i Sundhedsklinikken juni 2014 Afrapportering af to fokusgrupper med studerende der har deltaget i UDDX eksperiment 2.1.2 i sundhedsklinikken Professionshøjskolen

Læs mere

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem

Tema: Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter / borgere i eget hjem VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse For modul 6 Sygepleje, kronisk syge mennesker og patienter og borgere i eget hjem Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje,

Læs mere