Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet"

Transkript

1 !"#"$ Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet "#%&" Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet er opstået som et partnerskabsprojekt mellem lokale, tværkommunale og regionale partnere og med udgangspunkt i eksisterende netværker inden for formidling af natur- og kulturhistorie, fritidstilbud og udvikling af helt nye tilbud/projektidéer. Projektet tager udgangspunkt i at koble eksisterende og ny viden fra lokalområdet med nyeste digitale formidlingsteknologi og samtidig sikre en samarbejdsmæssig og teknologisk sammenhæng til nationale partnere og dataleverandører. Det færdige produkt vil fremstå som et hurtigt digitalt kort koblet til en database med artikler om natur- og kulturhistorie, faciliteter, oplevelser og en kalender med aktiviteter. Projektet kan generere merværdi i oplevelsesøkonomien. De dele af det lokale erhvervsliv, der har en omsætning rettet mod frilufstlivets brugere, vil kunne øge indtjeningen og beskæftigelsen bl.a. på grundlag af faciliteterne i Natur- og Kulturdatabasen. Databasen vil fremme forståelsen for natur- og kulturværdierne i bred forstand og herunder bidrage kvalitativt til undervisningsformål og til øget interesse fra lodsejerside til at indgå i nye projekter om oplevelser, formidling og tilgængelighed. ' (()%*+(*,+$* Endvidere øges befolkningens muligheder for at kunne planlægge aktiviteter i landskabet og dermed få sund motion og frisk luft. Baggrund Søhøjlandets Økomuseum er et netværkssamarbejde, som vil bidrage til en bæredygtig regional og lokal erhvervsfremme og turismeudvikling ved: at tilvejebringe og tematisere formidling i forhold til områdets autentiske naturog kulturhistoriske arv at fremstille engagerende og letforståelig formidling at gøre koordineret, tværfaglig formidling tilgængelig for en bred offentlighed ude i det landskab, hvor de enkelte historier hører hjemme og oprindeligt har udspillet sig at netværkets oplevelsesprodukter efterspørges og medvirker til at skabe merværdi for medlemsinstitutionerne og det øvrige erhverv i området at oplevelsestilbuddene er med til at gøre området attraktivt for lokale beboere og gæster at opholde sig i - og dermed investere tid og penge i området. Således medvirker samarbejdet til at fremme bosætning, erhvervsudvikling og turisme. at bidrage til at styrke områdets identitet både for beboere og gæster. Med økonomisk opbakning fra Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Østjyllands Turistudviklingsfond, Århus og Vejle Amter samt de gamle Brædstrup, Skanderborg, Ry og Them Kommuner har økomuseet forestået et udredningsarbejde med titlen Søhøjlandsprojektet. Silkeborg Statsskovdistrikt påtog sig formandskabet i en bredt sammensat arbejdsgruppe, der kiggede på nye muligheder for oplevelser, tilgængelighed og formidling. Der blev fremsat en mængde projektideer, som på forskellig vis kan medvirke til at fremme oplevelsesøkonomien. Natur- og Kulturdatabasen er et partnerskabsprojekt og følgeprojekt af Søhøjlandsprojektet, hvor der blev fremstillet et kort med titlen Natur- og kulturoplevelser i Søhøjlandet. Natur- og Kulturdatabasen er en detaljeret, digital udgave af dette kort koblet til en database med artikler om natur og kultur og suppleret med forskellige formidlingsmuligheder. I juli 2005 ansøgte Søhøjlandets Økomuseum Den Regionale Udviklingspulje i Århus Amt om midler til etablering af et forprojekt om Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet knyttet til GIS m.v. Forprojektet om Natur- og Kulturdatabasen blev organiseret som et partnerskabsprojekt. Den Regionale Udviklingspulje bidrog til partnerskabsprojektet med ca kr. Partnerne har bidraget med en tilsvarende indsats. Forprojektet blev igangsat i september Afrapporteringen forelå pr. april 2006 og danner grundlag for denne ansøgning om økonomi til etablering af et egentligt projekt. Partnerne var: Søhøjlandets Økomuseum (herunder museer, naturskoler og interesseorganisationer), tovholder Midtjysk Turisme (den regionale turisme)

2 Destination Skanderborg (den lokale turisme) Aqua Ferskvands Akvarium (attraktion med interesser i landskabet) Silkeborg Statsskovdistrikt (arealforvaltning på statsligt niveau og myndighed på skovlovsområdet) Synkron (CMS-hjemmesider) Strømberg Larsen Aps (Netbaseret GIS) Landskabsarkitekt Bendt Nielsens Tegnestue (sekretær og ressourceperson) Effekten af forprojektet var på ansøgningstidspunktet: Forprojektet danner grundlag for igangsætning af et konkret projekt, som vil skabe en konkurrencefordel for østjysk turisme. Projektet resulterer først og fremmest i viden, metoder samt et værktøj, der understøtter og fremmer nytænkning inden for turismeerhvervet og den offentlige service. Samtidig støtter projektet bestræbelser på at etablere partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder Jylland På Tværs Et af de mange projekter, der er udviklet i regi af Søhøjlandets Økomuseum er Jylland På Tværs, som er blevet til i et samarbejde med Vestjyllands Økomuseum (Skjern-Egvad Museum) og Økomuseum Samsø (Samsø Museum) med økonomisk bidrag fra Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, turisme, kommuner og amter på strækningen fra Vestkysten til Samsø. Projektet formidler adgangsmuligheder og besøgsmål og blev udgivet i både en papirversion og en webudgave: Dette projekt kan betragtes som en tidlig forløber for Natur- og Kulturdatabasen og er et eksempel på et regionalt samarbejde, som ønskes integereret i Natur- og Kulturdatabasen. BestigBjerge.dk Blandt partnerne Ejer Bavnehøjs Venner, Destination Skanderborg og Søhøjlandets Økomuseum er der opbygget et humoristisk koncept om bjergbestigning i Søhøjlandet. Projektet har modtaget økonomisk opbakning fra bl.a. flere af de gamle kommuner, Østjyllands Turistudviklingsfond (Midtjysk Turisme) og Friluftsrådet. Da projektet gik i luften i oktober 2006 tiltalte det både unge og ældre, som fik mulighed at samle koder og holde øje med indhøstede resultater på den tilkoblede hjemmeside I oktober 2007 blev projektet udvidet til i samarbejde med DGI at omfatte en konkurrence på Skolernes Motionsdag mellem skoler fra Silkeborg, Horsens og Skanderborg Kommuner samt en konkurrence i efterårsferien mellem kommunernes indbyggere. Der tilgik projektet kommunale sundhedsmidler og tilskud fra Indenrigsministeriet pulje til "Gang i Danmark". I de ca. 14 måneder, hvor projektet har kørt, er der fra hjemmesiden downloaded en informationsmængde, som modsvarer turbeskrivelser. Mere end 700 personer har tastet deres resultater ind og har besteget eller i gang med at bestige de 15 afmærkede "bjerge" og mange flere formodes at være aktive uden at benytte hjemmesidens registreringsmulighed. Projektet kan betragtes som en tidlig forløber for Natur- og Kulturdatabasens oplevelseslag og er et eksempel på et lokalt samarbejde, som ønskes udviklet og integereret i Natur- og Kulturdatabasen. Indhold Natur- og Kulturdatabasen I den tid, der er forløbet, siden afrapporteringen af forprojektet fandt sted, er nye initiativer opstået, hvor man arbejder med overlappende delelementer i forhold til Natur- og Kulturdatabasen. Natur- og Kulturdatabasen har koblet sig på disse initiativer for at skabe størst mulig synergi og få størst mulig nyttevirkning af ny teknologi og bidrage konstruktivt til en landsdækkende erfaringsopsamling. Det har ført til justeringer i projektorganiseringen jf. punktet "organisering/aktører". Natur- og Kulturdatabasen kan opfattes som et pilotprojekt knyttet til et nationalt partnerskab, som skal facilitere lokale pilotprojekter med et landsdækkende grundkort og grunddata fra nationale databaser (friluftskortet.dk fra Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsens databaser, VisitDenmarks databaser etc.). Pilotprojekterne udvikler således indholdsdelen med formidling og lokale data på brugerniveau. Natur- og Kulturdatabasen handler om: Opbygning af en videndatabase om Søhøjlandets natur- og kultur, hvortil der knyttes et hurtigt kortgrundlag (GIS), GPS-baseret mobilinformation samt kobling til turistinformation m.v. Brugeren vil opleve produktet som et regionalt oplevelseskort suppleret med information på mange forskellige måder via mobiltelefon, foldere, informationstavler, servicering i turistbureauer m.v., levende historiefortælling etc. Databasen samler og formidler grunddata fra en lang række medietyper. Natur- og Kulturdatabasen vil bidrage til branding af Søhøjlandet som landskabsområde og muliggøre lokalt ejerskab til formidlingsarbejdet ned på

3 ejendomsniveau. Det nationale partnerskab skal afklare: et landsdækkende kortgrundlag og køb af rettigheder teknologi for etablering af et nationalt friluftskort kobling af kortgrundlag og database levering af datatræk fra Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og VisitDenmark drift af et nationalt friluftskort Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet skal sammen med lokale samarbejdsparter: udvikle et formidlingslag i friluftskortet med konkrete data fra Søhøjlandet om 1. Naturhistoriske forhold 2. Kulturhistoriske forhold 3. Faciliteter for friluftslivet 4. Oplevelser 5. Kalender (der er indledt samarbejde med kommunerne om dette) lægge indhold i friluftskortet etablere oplevelser til integration i friluftskortet finde en evt. lokal driftsmodel koordineret med resultaterne af det nationale partnerskabs arbejde. Projektet i Søhøjlandet er et blandt flere lokale projekter, som kobles til det landsdækkende projekt. Endvidere vil de midler, som via Natur- og Kulturdatabasen kanaliseres til det nationale partnerskab sikre, at områder i Region Midt som f.eks. Mols og Skjernå vil kunne drage fordel af arbejdet, da der således allerede er investeret i rettigheder til brug af det nationale kortgrundlag for institutioner/myndigheder i Region Midt. -

4 +)&/$ Den Regionale Udviklingsstrategi for Århus Amt Det oprindelige formål for forprojektet er fortsat projektets formål. De indsatsfelter i Den Regionale Udviklingsstrategi som projektet forholdt sig til var: Rammebetingelser o Udvikling af initiativer til forbedring af den offentlige service o Udvikling af kultur- og fritidstilbud af regional betydning for bosætning og turisme Iværksætteri o Initiativer som styrker det videnbaserede iværksætteri Innovation o Udvikling af koncepter for styrkelse af innovationen i offentlige og private virksomheder o Udvikling af kreative erhverv og kultur-erhverv samarbejder Region Midts handlingsplan Natur- og Kulturdatabasen bidrager til at opfylde Region Midts handlingsplan "Fornyelse og vækst i en international vækstregion" med fokus på delmål 2, side 16 om Brugerdreven innovation: At udvikle og formidle nye metoder, der øger innovationskraften i regionens styrkepositioner. Handlingsplanens afsnit 5.8 om oplevelsesøkonomien understøttes af Natur- og Kulturdatabasen på følgende områder: Mulighed for at skabe vækst og udvikling gennem oplevelsesøkonomien ved at bidrage til en klar profil om landskabets indhold af natur- og kulturhistorie, faciliteter og oplevelser. Ved inddragelse af museer, kultur og kulturarv i udnyttelsen af ny teknologi understøttes eksisterende og potentielle oplevelser. Udvikling af nye turisme- og oplevelsesprodukter inden for velvære og motion i form af bl.a. aktiv ferie i landdistrikterne. Styrkelse af mulighederne for produktudvikling og markedsføring af turismen i landdistrikterne gennem netværksdannelse mellem bl.a. turismeaktører og videninstitutioner. /$ EU Regionalfonden Natur- og Kulturdatabasen bidrager også til at opfylde formålet med EU-Regionalfonden. Regionalfondsprogrammets formål er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for de tre indsatsområder: Innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi. Merværdi i oplevelsesøkonomien Projektet mål er at generere merværdi i oplevelsesøkonomien. De dele af det lokale erhvervsliv, der har en omsætning rettet mod frilufstlivets brugere, vil kunne øge indtjeningen og beskæftigelsen, fordi faciliteterne i Natur- og Kulturdatabasen skaber øget fokus på områdets tilbud. Som eksempler på lokale, private virksomheder, som kan få en fordel, kan nævnes: Hoteller, kroer, campingpladser, bed&breakfast og primitive overnatningspladser på privat grund Restauranter Turistsejlads og udlejere af kanoer og kajakker Eventbureauer som sælger f.eks. teambuilding, aktivitetsdage for virksomheder etc. Dagligvaresektoren Naturbeskyttelse og kulturarv Endvidere er det målet, at databasens indhold kan fremme forståelsen for natur- og kulturværdierne i bred forstand og herunder bidrage kvalitativt til undervisningsformål og til øget interesse fra lodsejerside til at indgå i nye projekter om oplevelser, formidling og tilgængelighed. Et mål er således også at knytte tættere samarbejder mellem en række aktører som f.eks.: Det private land- og skovbrug Myndigheder Museer, naturskoler, turistbureauer Interesseorganisationer inden for naturbeskyttelse og friluftsliv Sundhed Natur- og kulturdatabasen øger befolkningens mulighed for at kunne planlægge aktiviteter i landskabet og dermed få motion og frisk luft. Udover information om tilgængelighed til landskabet rummer databasen også viden, som kan opkvalificere.

5 "$ +$*"12)")") ),!")!#%*!2$(##) "("#, *$(#3$!")!/(( 4!"# 4)"&*)4 brugernes oplevelser og skabe grundlag for gentagelse af aktivitetsudøvelsen i inspirerende omgivelser. Natur og kulturdatabasen for Søhøjlandet forventes at kunne bidrage til opfyldelse af følgende kriterier: Projektet har en faglig volumen og er et mega-projekt, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi Projektet er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder Projektet har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer Projektet har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke den regionale konkurrencekraft Projektet gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser Projektet har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab og implementering og forankring mellem flere parter. Projektets fremdrift sikres af projektets partnere, som overvåger, at projektudviklingen følger projektbeskrivelsen. Formanden for partnerskabsgruppen får det daglige tilsyn med projektudviklingen. Midjysk Turisme kan som medlem af både det nationale partnerskab og partnerskabet bag Natur- og Kulturdatabasen sikre koordineringen og erfaringsudvekslingen på tværs af det lokale og det nationale niveau. Der udføres to skriftlige evalueringer i projektforløbet: /$()%33" Midtvejsstatus og evt. kursjustering udføres i juli 2008 Projektevaluering/afrapportering udføres i december 2008 Eksterne målgrupper er den stigende gruppe af gæster, der udspringer af oplevelsessamfundet: Én på opleveren, noget mellem ørerne og noget med hjem! Denne type gæster leder efter idéer og viden, som kan være med til at udvikle identitet og personlighed. Her findes igen to underkategorier: Fantasmegæsten for-oplever sine oplevelser hjemmefra og læringsgæsten er på jagt efter oplevelser, som kan integreres i hverdagen, så hverdagen udvikles og beriges. Natur- og kulturdatabasen muliggør, at den eksterne målgruppe kan søge oplysninger efter personlige behov og når som helst. )( #")(5 26)") Den interne målgruppe Natur- og Kulturdatabasen skal drives af de lokale formidlingsinstitutioner, som får mulighed for at samle og formidle egne data og koordinere med andres data. Dermed øges bredden i tilgængelig information og nye samarbejder med fokus på nye fællesprojekter mellem institutionerne kan opstå. Nationalt partnerskab Det forventes etableres et nationalt partnerskabsaftale mellem f.eks.: Skov- og Naturstyrelsen Kulturarvsstyrelsen VisitDenmark Aktiv Danmark Friluftsrådet Fyntour Midtjysk Turisme Partnerskab om Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet Partnerne i Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet vil fremover være: Silkeborg Statsskovdistrikt Midtjysk Turisme Aqua Destination Skanderborg Søhøjlandets Økomuseum I forventning om, at Horsens, Silkeborg og Skanderborg Kommuner leverer grundkort åbnes op for, at kommunernes og flere lokale partnere fra disse kommuner kan indgå i samarbejdet. Der vedlægges skrivelser fra Horsens og Skanderborg Kommuner. Skrivelse fra Silkeborg Kommune eftersendes. Sekretær og praktisk tovholder for partnerskabsgruppen om Natur- og Kulturdatabasen: 0

6 Landskabsarkitekt Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue, som siden opstarten af Søhøjlandets Økomuseum har varetaget sekretariats- og projektkoordineringsfunktioner i økomuseets projektarbejder. Bendt Nielsens Tegnestue var således projektkonsulent for bl.a. Jylland På Tværs, Søhøjlandsprojektet, BestigBjerge.dk og forprojektet om Natur- og Kulturdatabasen. Søhøjlandets Økomuseum er en forening med et almennyttigt sigte og egne vedtægter og bestyrelse. Driften af økomuseet sikres gennem tilskud fra de medvirkende kommuner gennem årlige driftsbidrag. Projektarbejdet sker i særligt nedsatte projektgrupper blandt de tilknyttede aktører. Projekterne har egen økonomi, som har forskellige tilskudsgivere afhængig af projektets indhold, men som oftest er der tilskud fra myndighedsside og fra almennyttige fonde og projektpuljer. Partnerskabsgruppen for Natur- og Kulturdatabasen overvåger initiativets fremdrift og er overordnet ansvarlig for projektets økonomi. Administrationen af projektets økonomi varetages af Søhøjlandets Økomuseum og økomuseets tilknyttede revisor. Blandt partnerskabets medlemmer vælges en formand, som fremover varetager mødeledelse og attestation af fakturaer. *#3$ Endvidere sikres områderne Mols og Skjernå en observatørpost i Natur- og Kulturdatabasens organisation, så erfaringerne fra Søhøjlandet videregives til de nævnte områder. Ønsker og idéer fra Skjern og Mols kan evt. testes i Søhøjlandet. I det følgende henvises til de 5 lag, som formidlingen i Natur- og Kulturdatabasen opdeles i jf. organisationsdiagrammet side 3 nederste grønne box. Januar og februar 2008 Etablering af GIS-kort over Skanderborg, Horsens og Silkeborg Kommuner Etablering af lag 5 i Natur- og Kulturdatabasen Uploadning af lag 5 og adgang for brugerne, tests Samarbejdsaftaler med dataleverandører Marts, april og maj 2008 Etablering af lag 4 i Natur- og Kulturdatabasen Uploadning af lag 4 og adgang for brugerne, tests Samarbejdsaftaler med dataleverandører April, maj, juni og juli 2008 Etablering af lag 1 og 2 i Natur- og Kulturdatabasen Uploadning af lag 1 og 2 og adgang for brugerne, tests Samarbejdsaftaler med dataleverandører Juli 2008 Midtvejsstatus og evt. kursjustering Juli, august og september 2008 Etablering af lag 3 i Natur- og Kulturdatabasen Uploadning af lag 3 og adgang for brugerne, tests Samarbejdsaftaler med dataleverandører Oktober og november 2008 Evaluering af testkørsler justeringer 4"2 December 2008 Projektevaluering/afrapportering Øget tilstrømning Projektet vil umiddelbart gavne friluftslivets muligheder for at få nyttige informationer om oplevelser, tilgængelighed og formidling herunder nye tilbud. Dermed vil antallet af brugere af området friluftstilbud øges, og der vil kunne ske en spredning af benyttelsen til større dele af året. Fokus på sundhed Friluftsoplevelser vil i høj grad kunne tilfredsstille det moderne menneskes behov for at udfolde sig uorganiseret, og når man selv har lyst. Markedsføring af områdets tilbud gennem Natur- og Kulturdatabasen vil kunne give friluftslivets udøvere en mere kvalitativ oplevelse, som igen vil generere flere ture for den enkelte. Merværdi i oplevelsesøkonomien De private aktører, som tilbyder f.eks. overnatning, bespisning, detailsalg og sælger oplevelser og events vil kunne opnå større og mere målrettet søgning af deres produkter. Eventuelt vil helt nye forretningsmuligheder opstå i forlængelse af formidlingstilbudene f.eks. flere guidede ture og salg af færdigpakkede ture "på egen hånd", ligesom udbredelsen af lokale kunsthåndvæk og salg af kvalitets-souvenirs kan forventes øget. 1

7

8 '%*(" Alle priser er eksl. 25 % moms Etableringsomkostninger Niveau: Nationalt partnerskab - regionalt bidrag Grundkortleverandør Køb af rettighed til grundkort og luftfotos Historiske kort Køb af rettighed til historiske kort Database Implementering af designskabeloner Kr. Implementering af artikelskabeloner Integration med digitalt kort Test og godkendelse Digitale kort Manuel dataintegration m. eksterne datakilder Automatisk dataudveksling Input+output brugerinterface Integration med databasen Design/opsætning brugerfunktionalitet Hjælpefiler/hjælpesystem Facilitetslag Delresultat af nationalt partnerskab 0 Sum, national opgavevaretagelse Niveau: Søhøjlandet Database Køb af licens Design af website, incl. godkendelse Brugertest, grafiske ændr., usabilityændr. tilretn Digitale Kort Køb af licens Serversetup/installation Brugertest, grafiske ændr., usabilityændr. tilretn Værdi af kommunale kort: 3x Design Overordnet design i forhold til målgrupper Teknisk design af grundopbygning Natur- og kulturlag Fremskaffelse/fremstilling af grunddata Indlægning af grunddata Undervisn. af redaktører Oplevelses-lag Integration/udvikl. af Jylland På Tværs "region" Integration/udvikl. af Bestigbjerge.dk "højland" Integration/udvikl. af oplevelser på vandet "sø" Kalender-lag Integration/udvikl. aktivitetskalender Administrativt Administration, afrapportering, evaluering Sum, lokal opgavevaretagelse Uforudsete udgifter, 5 % af samlede omkostninger Samlede etableringsomkostninger excl. moms

9 #")( Alle priser er eksl. 25 % moms Anlægsbudgettet forventes finansieret således: Restmidler fra fase Indenrigsministeriets Landdistriktspulje Nationale partnere - via det nationale partnerskab Region Midt EU Regionalfondsmidler Værdi af kommunale kort Sum Driftsbudget Driften i årene er ansøgt hos Silkeborg, Horsens og Skanderborg. For hver kommune er der anmodet om levering af grundkort samt et maksimalt årligt, aftagende driftsbidrag: Anslåede maksimale driftsomkostninger: Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Driftsomkostninger i alt Bemærkninger Opgaveløsningen i det nationale partnerskab kan medføre, at en driftsmodel her kan ændre på de forventede driftsbidrag fra kommunerne i nedadgående retning, hvilket er meddelt kommunerne. Der er indledt et samarbejde med kommunerne om udvikling af lag 5, kalender jf. organisationsdiagrammet side 3 nederste grønne box. De driftsomkostninger, kommunerne her indgår med indregnes i det samlede produkts driftsomkostninger. +) 2)("4") 3)+8"23")+*" +)&*$( En delopgave under projektet vil være at udvikle en finansieringsmodel for driften, hvor brugerne i højere og højere grad finansierer driften, og hvor eventuelle indtægter går til videreudvikling af Natur- og Kulturdatabasen, så denne fortsat har et almennyttigt sigte. Projektet forankres hos Søhøjlandets Økomuseum. Projektet formidles af projektets partnere og Søhøjlandets Økomuseum. Økomuseet afholder jf. vedtægterne min. 2 årlige møder med sine medlemsinstitutioner. Disse møder er åbne for offentligheden og vil i projektperioden kunne bruges til at formidle projektets indhold og fremdrift. Fra projektpartnernes egne hjemmesider linkes til Natur- og Kulturdatabasen, ligesom det vil være i egeninteresse for partnerne at sikre kendskab til projektet gennem almindelige markedsføringstiltag. På et passende tidspunkt i projektforløbet afholdes en workshop for de institutioner, som forventes inddraget som lokale dataleverandører.! $%")( Projektet evalueres af partnerskabsgruppen, og evalueringsrapport sendes til Vækstforum senest i februar 2009, hvor det forventes at projektets målopfyldelse i henhold til de 6 kriterier i Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan er synlig og at der kan fremdrages eksempler på merværdi i oplevelsesøkonomien. Igennem 2008 vil der ske en nøje registrering af: 1. Besøgsstatistik på Natur- og Kulturdatabasen herunder downloadning af information 2. Registrering af presseomtale i lokale og landsdækkende medier 7

10 3. Etablering af blog-funktionalitet med ris/ros fra brugerne 4. Interviews af udvalgte virksomheder i oplevelsesøkonomien og brugerne af de etablerede tilbud Ad 1. Natur- og Kulturdatabasen forsynes med et statistikmodul, så man kan se, hvilke data (f.eks. artikler og ture), der er mest populære. Endvidere skal man kunne se, hvordan brugerne kommer ind på Natur- og Kulturdatabasen, og hvordan de manøvrerer rundt på sitet. Disse oplysninger kan bruges til et forbedre sitets grundopbygning og optimere markedsføringsindsatsen i forhold til kernegrupper og målrette mod segmenter, man måske ikke har så godt fat i. Ad 2. Der vil løbende tilgå pressen informationer om projektet og dets fremdrift. Pressen har en vigtig rolle at spille i markedsføringssammenhæng, og der vil derfor i partnerskabsgruppen blive lagt en presse-strategi. Både positiv og negativ presseomtale vil løbende blive opsamlet og indgå i projektets evaluering som bilag. Ad 3. Ud over kortdata og tekster er det vigtigt at lade brugerne få mulighed for at kommentere det, de læser og oplever. Derfor designes tekstdelen som en blog. Det betyder at læserne kan kommentere hver enkelt artikel, og andre læsere af websitet kan se både den originale artikel og alle kommentarerne. Det fremgår tydeligt hvad der er artikel, og hvad der er kommentarer - og kommentarer kan modereres eller slettes, så der føres en vis kontrol med de kommentarer, der bringes til artiklerne. Ad 4. Der forsøges etableret en praktikordning, hvor praktikanter kan påtage sig opgaven at tage kontakt til lokale udbydere af tilbud inden for oplevelsesøkonomien samt foretage stikprøveinterviews blandt folk i landskabet om deres kendskab til og brug Natur- og Kulturdatabasen ved planlægning af oplevelser. Der udføres to skriftlige evalueringer i projektforløbet. Disse evalueringer tilgår Region Midt. Midtvejsstatus og evt. kursjustering udføres i juli 2008 Projektevaluering/afrapportering udføres i december 2008

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2009] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.200831.12.2009] Journalnummer: 13376232108 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset

Arbejdstitel. MolsUniverset. Delrapport side 1-4. Syddjurs, januar 2015. Natur oplevelser læring. 2015 MolsUniverset Arbejdstitel Delrapport side 1-4 Syddjurs, januar 2015 Natur oplevelser læring 2015 Delrapport side 1 af 4 Baggrund, formål og proces Molslaboratoriet, DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs er 3 selvstændige

Læs mere

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S

overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Christa Brønd Manto A/S overskrift Destinationsudvikling med hjertet Christa Brønd Christa Brønd Den 30. oktober 2013 Manto A/S Agenda Manto & jeg. Vækstteamets anbefalinger: Et (blandt flere) svar på dansk turismes udfordringer.

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

NATURCENTER KARPENHØJ

NATURCENTER KARPENHØJ NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning

Læs mere

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2

Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Vestjyske Fødevarer og Oplevelser Fase 2 Oplysninger om ansøger Vestjyske Fødevarer og Oplevelser er et projekt under Region Midtjyllands indsats vedrørende profilering af små fødevareproducenter og netværk

Læs mere

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE

NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE NATIONALPARK VADEHAVET PROJEKTKONSULENT JOHN FRIKKE Indhold Vadehavet / Nationalpark Vadehavet? Historien Loven Geografien Organisationen Økonomien Nationalparkplanen, vision og målsætninger Aktiviteterne

Læs mere

LAG Midt-Nordvestsjælland

LAG Midt-Nordvestsjælland LAG Midt-Nordvestsjælland Tilskud til udvikling af liv og erhverv i landdistrikterne Lokale aktionsgrupper (LAG er) er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling og innovation i lokalsamfundene

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. marts 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1 33 76 23 29 08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010

Naturen+ Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. I Lysets Land. PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI UDGAVE revideret juni 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision og mål

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012

Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Kommissorium for indsatsområder i destination Blokhus (NOMINI 2.0) Den 8. november 2012 Baggrund I forbindelse med det afsluttede projekt om udvikling af stærke oplevelseskoncepter via det lokale destinationsnetværk

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Pixiudgave Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi...

Læs mere

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2016 Implementering af Turismestrategi 2015-17 1 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og potentialer

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009

Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Opfølgning på Resultatkontrakt 1. september 2009 Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Operatør: Region Midtjylland(RM)

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT

EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT EFTERÅR 2016 NATURPARK PARTNERPROGRAM UDVIKLINGSPROJEKT AFRAPPORTERING VEDRØRENDE NATURPARKPARTNERSKABSPROCESSEN TIL FRILUFTSRÅDET INDLEDNING Naturpark Vesterhavet er beliggende i et helt særligt landskab

Læs mere

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune

Kulturpolitik. Mange stærke Fællesskaber. Skanderborg Kommune Kulturpolitik Mange stærke Fællesskaber Skanderborg Kommune 1 Indledning Mange stærke fællesskaber det er undertitlen på kulturpolitikken. Med politikken opfordrer vi til, at udnytter vore fantastiske

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger

Fælles retning for turismen i Region Sjælland. Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Fælles retning for turismen i Region Sjælland Fælles viden Fælles kernefortælling Fælles indsatser Anbefalinger Version 16. juni 2017 1 Motivation Turisme vækster i Danmark og internationalt, men i Region

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund

Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale i yderkommunerne i Region Midtjylland. 1. Baggrund Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Udkast til: Miniudbud - analyse af det erhvervsmæssige vækstpotentiale

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018

Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Annoncering efter operatør til Vækstforums initiativ More Creative i perioden 2016-2018 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Indsamling og dokumentation af viden

Indsamling og dokumentation af viden 1 Indsamling og dokumentation af viden Fonden skal opsamle og systematisere tilgængelig viden og målrettet formidle den videre til måltidsproducenter etc. Viden kan bestå i forskningsresultater, opskrifter,

Læs mere

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet...

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Jakob Stigsen Andersen Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Afrapportering af projektet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi

Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi Handleplan 2017 Implementering af Turismestrategi 2015-17 Side 1 af 5 Baggrund Kommunalbestyrelsen i Kommune vedtog den 19. marts 2015 Turismestrategi 2015-17, som fastlægger en overordnet målsætning og

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018

SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 SAMARBEJDSAFTALE MELLEM VORDINGBORG KOMMUNE OG VORDINGBORG ERHVERV A/S 2016-2018 Aftalens parter Vordingborg Kommune Vordingborg Erhverv A/S Valdemarsgade 43 Marienbergvej 132, st. 4760 Vordingborg 4760

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet

Danske Naturparker. - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Danske Naturparker - En mærkningsordning der koordineres af Friluftsrådet Syv pilotprojekter fra 2009-2012 Naturpark Vesterhavet Naturpark Åmosen Naturpark Randers Fjord Naturpark Præstø Fjord Naturpark

Læs mere

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv

Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Regional udvikling - landdistrikter, erhverv Mulighedernes landdistrikter 6. november 2007, Anders Debel, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Regional udvikling landdistrikter, erhverv Stort fokus

Læs mere

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006

Status på 21 forretningsplaner igangsat af UdviklingsRåd Sønderjylland juni 2006 Turisme Status over forretningsplaner. Her ses en oversigt over status for forretningsplanerne inden for turismeområdet. Handlinger: Rød = ej gennemført Gul = igangværende Grøn = gennemført sion NR 1.

Læs mere

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme

Til Erhvervs- og Vækstministeriet. Forslag til lov om dansk turisme Til Erhvervs- og Vækstministeriet ces@evm.dk OM2@evm.dk 15-08-2013 Sag nr. 14/2419 Dokumentnr. 41422/14 Forslag til lov om dansk turisme Tak for det fremsendte udkast til lov om dansk turisme, som skal

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009.

Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. Frederikssund den??. februar 2009 Partnerskabsaftale / resultatkontrakt mellem FETC og Frederikssund kommune for 2009. 1 Baggrund og målsætning Denne aftale udgør grundlaget for samarbejdet mellem FETC

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne

Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer. Vækstforum. Markedsvilkår. Virksomhederne Baggrund og rationale for de Regionale Erhvervsudviklingsprogrammer Herning 12. november 2008 v/ Bent Mikkelsen Markedsvilkår og rammevilkår Statslige rammevilkår -Skat -Afgifter -Regulering Markedsvilkår

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser

GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og. forretningsudvikling i din virksomhed. grønne regionale madoplevelser gro gro GRO er et banebrydende fødevareprojekt, der kan skabe vækst, innovation og forretningsudvikling i din virksomhed grønne regionale madoplevelser Deltagelse kræver at din virksomhed ligger i Region

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL

DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL DANSK CYKELTURISME & HORESTA/ NATURLIGT SAMSPIL Giv turisten let adgang til oplevelser i naturen Guide til pakketering - Tjen penge på naturen Naturligt Samspil drives af HORESTA med støtte fra Naturstyrelsen

Læs mere

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari

Konsulentbistand til udvikling af koncept- og forretningsmodel i testprojekt Energisafari Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af koncept-

Læs mere

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI)

Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) 19. august 2008 Kriterier for projekter til formålsbestemt pulje til Offentlig-Privat Innovation (OPI) Kriterier Vi har i dag kun begrænset viden om, hvilke ideer til innovative offentlig-private samarbejdsprojekter,

Læs mere

Aftale vedrørende Naturnetværket

Aftale vedrørende Naturnetværket J.nr. 39-22665 Aftale vedrørende Naturnetværket Mellem Centrovice Natur og Miljøafdelingen Damsbovej 11 5492 Vissenbjerg CVR-nr.: 26 93 58 65 og Følgende kommuner: Assens Kommune (CVR-nr.: 29189692), Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi

Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet Udvikling af den offentlige opgaveløsning og ny velfærdsteknologi Opdateret: 25. februar2010 /aja/hma/hsh/ffj/lr/smk Konkurrenceudsat pulje - Konkretisering af temaet Etablering af videncenter for øget produktivitet og digitalisering i byggeriet 1. Hvad er den konkurrenceudsatte

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Opfølgning på Resultatkontrakt per 1.september 2008 Vedrørende Sæsonforlængelse frem mod helårsturisme i Midtjylland 01.01.08 31.12.09 Journalnummer: 1-33-76-23-29-08 Kontraktens parter Region: Region

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

som element i planlægningen

som element i planlægningen Oplevelsesværdier som element i planlægningen for sundhed og grønne områder Hvordan understøtter vi planlægning og forvaltning, således at befolkningens livskvalitet og sundhed styrkes? Ole Hjorth Caspersen

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis-

Destination Djursland Destination Djursland er etableret for at medvirke aktivt til at fremme og udvikle turis- Partnerskabsaftale mellem Danmarks Jægerforbund, Destination Djursland, DGI Karpenhøj, Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen Kronylland, Naturhistorisk Museum, og Syddjurs Kommune om fælles, koordinerende

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi. et friluftsliv, der byder op til dans Friluftslivsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans Kolofon: Udarbejdet af: Herning Kommune, Teknik og Miljø, 2015 Illustrationer: Ole Jørgensen Indhold Forord 5 Vision for friluftslivet 7 Friluftslivet

Læs mere

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland

Kompetenceudvikling. Turismens aktører i Region Midtjylland Kompetenceudvikling Turismens aktører i Region Midtjylland Bodil Marloth Meldgaard Udviklingskonsulent Cand. Mag i Sprog og Internationale forhold, Turisme fra Aalborg Universitet 12 års erfaring med turisme

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

Business Region Aarhus

Business Region Aarhus Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 November 2012 Side 1 Business Region Aarhus Strategi 2013-2017 ENDELIGT UDKAST Erhvervssamarbejde mellem Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg,

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008

Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Regional Udvikling Opfølgning på Resultatkontrakt per 1. september 2008 Vedrørende Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. [01.01.08 31.12.09] Journalnummer: 1-33-76-23-30-08

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland.

Baggrund Fonden Midtjysk Turisme indgik i 2008 en 3 årig resultatkontrakt med Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Att.: Afdelingsleder Erik Sejersen 26. november 2009 Ansøgning om procesmidler for Midtjysk Turisme 2010 Baggrund Fonden Midtjysk Turisme

Læs mere

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010

Naturen+ Handlingsplan. I Lysets Land. For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark. PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Naturen+ I Lysets Land Handlingsplan For udvikling af helårsturisme i Toppen af Danmark 2009 2012 PIXI-UDGAVE revideret september 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Toppen af Danmark i dag 4 Vision

Læs mere

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV

STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV STRATEGI FOR VADEHAVET SOM VERDENSARV 2016-2020 21 April 2017 BAGGRUND Med optagelsen af den danske del af Vadehavet på UNESCOs verdensarvsliste i 2014 og etableringen af Nationalpark Vadehavet i 2010

Læs mere

Turistpolitik for Haderslev Kommune

Turistpolitik for Haderslev Kommune Turistpolitik for Haderslev Kommune K O M M U N E Januar 2004 - B Y G G E R B R O M E L L E M F O R T I D O G F R E M T I D... 1 Udvikling & Kultur: Claus Dall, organisationskonsulent Henrik Ørnstrup,

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevilling til Iværksætterprogram for vækstiværksættere Bilag til Regionsrådets møde den 12. december 2007 Punkt nr. 31 Vækstforum for Region Midtjylland

Læs mere

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising

UpFrontNet. Fondsmessen14. Effektiv fundraising Fondsmessen14 Effektiv fundraising Hvor mange penge? 2,3 mia. kr. i danske ministerielle puljer (KREVI 2007) 400 mia. kr. i danske fonde ca. 2% uddelt = 8 mia. kr. 10 mia. Euro i EU i perioden 2014-20

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM 2012 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter

Læs mere

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING

MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV MODEL 4: POTENTIALEVALIDERING INDUSTRIKULTURENS GRØNSEL±SE KULTURARV I BYFORNYELSEN BYFORNYELSE MODELLER FOR STRATEGISK AKTIVERING AF INDUSTRIKULTURARV

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Netværk Limfjorden på vej mod 2010. Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1-15-0-76-12-07. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Netværk Limfjorden på vej mod 2010 Januar 2009 december 2012 Journalnummer: 1150761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg

Læs mere

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren

Hemmelige Stier. Projektstatus Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Hemmelige Stier Projektstatus 2012 Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren KMØ Ramme Organisationsmodel Mål Afsæt Mødeaktivitet Digital platform Forandringsteori Udfordringer 2013 Gevinster

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen]

Resultatkontrakt. Vedrørende. [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] Resultatkontrakt Vedrørende [Sund fastfood med afsæt i dansk madkultur et regionalt vækstprojekt under Madkulturzonen] [1. september 2010 31. december 2011] Journalnummer: 1-33-76-23-25-09 Kontraktens

Læs mere

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer.

Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Projektbeskrivelse af Biomateriale-initiativ Forord Plast baseret på biomateriale kan være en del af fremtidens svar på klimaudfordringer og knappe olie- og gasressourcer. Fremstilling af bioplast bidrager

Læs mere