Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet"

Transkript

1 !"#"$ Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet "#%&" Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet er opstået som et partnerskabsprojekt mellem lokale, tværkommunale og regionale partnere og med udgangspunkt i eksisterende netværker inden for formidling af natur- og kulturhistorie, fritidstilbud og udvikling af helt nye tilbud/projektidéer. Projektet tager udgangspunkt i at koble eksisterende og ny viden fra lokalområdet med nyeste digitale formidlingsteknologi og samtidig sikre en samarbejdsmæssig og teknologisk sammenhæng til nationale partnere og dataleverandører. Det færdige produkt vil fremstå som et hurtigt digitalt kort koblet til en database med artikler om natur- og kulturhistorie, faciliteter, oplevelser og en kalender med aktiviteter. Projektet kan generere merværdi i oplevelsesøkonomien. De dele af det lokale erhvervsliv, der har en omsætning rettet mod frilufstlivets brugere, vil kunne øge indtjeningen og beskæftigelsen bl.a. på grundlag af faciliteterne i Natur- og Kulturdatabasen. Databasen vil fremme forståelsen for natur- og kulturværdierne i bred forstand og herunder bidrage kvalitativt til undervisningsformål og til øget interesse fra lodsejerside til at indgå i nye projekter om oplevelser, formidling og tilgængelighed. ' (()%*+(*,+$* Endvidere øges befolkningens muligheder for at kunne planlægge aktiviteter i landskabet og dermed få sund motion og frisk luft. Baggrund Søhøjlandets Økomuseum er et netværkssamarbejde, som vil bidrage til en bæredygtig regional og lokal erhvervsfremme og turismeudvikling ved: at tilvejebringe og tematisere formidling i forhold til områdets autentiske naturog kulturhistoriske arv at fremstille engagerende og letforståelig formidling at gøre koordineret, tværfaglig formidling tilgængelig for en bred offentlighed ude i det landskab, hvor de enkelte historier hører hjemme og oprindeligt har udspillet sig at netværkets oplevelsesprodukter efterspørges og medvirker til at skabe merværdi for medlemsinstitutionerne og det øvrige erhverv i området at oplevelsestilbuddene er med til at gøre området attraktivt for lokale beboere og gæster at opholde sig i - og dermed investere tid og penge i området. Således medvirker samarbejdet til at fremme bosætning, erhvervsudvikling og turisme. at bidrage til at styrke områdets identitet både for beboere og gæster. Med økonomisk opbakning fra Skov- og Naturstyrelsen, Friluftsrådet, Østjyllands Turistudviklingsfond, Århus og Vejle Amter samt de gamle Brædstrup, Skanderborg, Ry og Them Kommuner har økomuseet forestået et udredningsarbejde med titlen Søhøjlandsprojektet. Silkeborg Statsskovdistrikt påtog sig formandskabet i en bredt sammensat arbejdsgruppe, der kiggede på nye muligheder for oplevelser, tilgængelighed og formidling. Der blev fremsat en mængde projektideer, som på forskellig vis kan medvirke til at fremme oplevelsesøkonomien. Natur- og Kulturdatabasen er et partnerskabsprojekt og følgeprojekt af Søhøjlandsprojektet, hvor der blev fremstillet et kort med titlen Natur- og kulturoplevelser i Søhøjlandet. Natur- og Kulturdatabasen er en detaljeret, digital udgave af dette kort koblet til en database med artikler om natur og kultur og suppleret med forskellige formidlingsmuligheder. I juli 2005 ansøgte Søhøjlandets Økomuseum Den Regionale Udviklingspulje i Århus Amt om midler til etablering af et forprojekt om Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet knyttet til GIS m.v. Forprojektet om Natur- og Kulturdatabasen blev organiseret som et partnerskabsprojekt. Den Regionale Udviklingspulje bidrog til partnerskabsprojektet med ca kr. Partnerne har bidraget med en tilsvarende indsats. Forprojektet blev igangsat i september Afrapporteringen forelå pr. april 2006 og danner grundlag for denne ansøgning om økonomi til etablering af et egentligt projekt. Partnerne var: Søhøjlandets Økomuseum (herunder museer, naturskoler og interesseorganisationer), tovholder Midtjysk Turisme (den regionale turisme)

2 Destination Skanderborg (den lokale turisme) Aqua Ferskvands Akvarium (attraktion med interesser i landskabet) Silkeborg Statsskovdistrikt (arealforvaltning på statsligt niveau og myndighed på skovlovsområdet) Synkron (CMS-hjemmesider) Strømberg Larsen Aps (Netbaseret GIS) Landskabsarkitekt Bendt Nielsens Tegnestue (sekretær og ressourceperson) Effekten af forprojektet var på ansøgningstidspunktet: Forprojektet danner grundlag for igangsætning af et konkret projekt, som vil skabe en konkurrencefordel for østjysk turisme. Projektet resulterer først og fremmest i viden, metoder samt et værktøj, der understøtter og fremmer nytænkning inden for turismeerhvervet og den offentlige service. Samtidig støtter projektet bestræbelser på at etablere partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder Jylland På Tværs Et af de mange projekter, der er udviklet i regi af Søhøjlandets Økomuseum er Jylland På Tværs, som er blevet til i et samarbejde med Vestjyllands Økomuseum (Skjern-Egvad Museum) og Økomuseum Samsø (Samsø Museum) med økonomisk bidrag fra Friluftsrådet, Skov- og Naturstyrelsen, turisme, kommuner og amter på strækningen fra Vestkysten til Samsø. Projektet formidler adgangsmuligheder og besøgsmål og blev udgivet i både en papirversion og en webudgave: Dette projekt kan betragtes som en tidlig forløber for Natur- og Kulturdatabasen og er et eksempel på et regionalt samarbejde, som ønskes integereret i Natur- og Kulturdatabasen. BestigBjerge.dk Blandt partnerne Ejer Bavnehøjs Venner, Destination Skanderborg og Søhøjlandets Økomuseum er der opbygget et humoristisk koncept om bjergbestigning i Søhøjlandet. Projektet har modtaget økonomisk opbakning fra bl.a. flere af de gamle kommuner, Østjyllands Turistudviklingsfond (Midtjysk Turisme) og Friluftsrådet. Da projektet gik i luften i oktober 2006 tiltalte det både unge og ældre, som fik mulighed at samle koder og holde øje med indhøstede resultater på den tilkoblede hjemmeside I oktober 2007 blev projektet udvidet til i samarbejde med DGI at omfatte en konkurrence på Skolernes Motionsdag mellem skoler fra Silkeborg, Horsens og Skanderborg Kommuner samt en konkurrence i efterårsferien mellem kommunernes indbyggere. Der tilgik projektet kommunale sundhedsmidler og tilskud fra Indenrigsministeriet pulje til "Gang i Danmark". I de ca. 14 måneder, hvor projektet har kørt, er der fra hjemmesiden downloaded en informationsmængde, som modsvarer turbeskrivelser. Mere end 700 personer har tastet deres resultater ind og har besteget eller i gang med at bestige de 15 afmærkede "bjerge" og mange flere formodes at være aktive uden at benytte hjemmesidens registreringsmulighed. Projektet kan betragtes som en tidlig forløber for Natur- og Kulturdatabasens oplevelseslag og er et eksempel på et lokalt samarbejde, som ønskes udviklet og integereret i Natur- og Kulturdatabasen. Indhold Natur- og Kulturdatabasen I den tid, der er forløbet, siden afrapporteringen af forprojektet fandt sted, er nye initiativer opstået, hvor man arbejder med overlappende delelementer i forhold til Natur- og Kulturdatabasen. Natur- og Kulturdatabasen har koblet sig på disse initiativer for at skabe størst mulig synergi og få størst mulig nyttevirkning af ny teknologi og bidrage konstruktivt til en landsdækkende erfaringsopsamling. Det har ført til justeringer i projektorganiseringen jf. punktet "organisering/aktører". Natur- og Kulturdatabasen kan opfattes som et pilotprojekt knyttet til et nationalt partnerskab, som skal facilitere lokale pilotprojekter med et landsdækkende grundkort og grunddata fra nationale databaser (friluftskortet.dk fra Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsens databaser, VisitDenmarks databaser etc.). Pilotprojekterne udvikler således indholdsdelen med formidling og lokale data på brugerniveau. Natur- og Kulturdatabasen handler om: Opbygning af en videndatabase om Søhøjlandets natur- og kultur, hvortil der knyttes et hurtigt kortgrundlag (GIS), GPS-baseret mobilinformation samt kobling til turistinformation m.v. Brugeren vil opleve produktet som et regionalt oplevelseskort suppleret med information på mange forskellige måder via mobiltelefon, foldere, informationstavler, servicering i turistbureauer m.v., levende historiefortælling etc. Databasen samler og formidler grunddata fra en lang række medietyper. Natur- og Kulturdatabasen vil bidrage til branding af Søhøjlandet som landskabsområde og muliggøre lokalt ejerskab til formidlingsarbejdet ned på

3 ejendomsniveau. Det nationale partnerskab skal afklare: et landsdækkende kortgrundlag og køb af rettigheder teknologi for etablering af et nationalt friluftskort kobling af kortgrundlag og database levering af datatræk fra Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og VisitDenmark drift af et nationalt friluftskort Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet skal sammen med lokale samarbejdsparter: udvikle et formidlingslag i friluftskortet med konkrete data fra Søhøjlandet om 1. Naturhistoriske forhold 2. Kulturhistoriske forhold 3. Faciliteter for friluftslivet 4. Oplevelser 5. Kalender (der er indledt samarbejde med kommunerne om dette) lægge indhold i friluftskortet etablere oplevelser til integration i friluftskortet finde en evt. lokal driftsmodel koordineret med resultaterne af det nationale partnerskabs arbejde. Projektet i Søhøjlandet er et blandt flere lokale projekter, som kobles til det landsdækkende projekt. Endvidere vil de midler, som via Natur- og Kulturdatabasen kanaliseres til det nationale partnerskab sikre, at områder i Region Midt som f.eks. Mols og Skjernå vil kunne drage fordel af arbejdet, da der således allerede er investeret i rettigheder til brug af det nationale kortgrundlag for institutioner/myndigheder i Region Midt. -

4 +)&/$ Den Regionale Udviklingsstrategi for Århus Amt Det oprindelige formål for forprojektet er fortsat projektets formål. De indsatsfelter i Den Regionale Udviklingsstrategi som projektet forholdt sig til var: Rammebetingelser o Udvikling af initiativer til forbedring af den offentlige service o Udvikling af kultur- og fritidstilbud af regional betydning for bosætning og turisme Iværksætteri o Initiativer som styrker det videnbaserede iværksætteri Innovation o Udvikling af koncepter for styrkelse af innovationen i offentlige og private virksomheder o Udvikling af kreative erhverv og kultur-erhverv samarbejder Region Midts handlingsplan Natur- og Kulturdatabasen bidrager til at opfylde Region Midts handlingsplan "Fornyelse og vækst i en international vækstregion" med fokus på delmål 2, side 16 om Brugerdreven innovation: At udvikle og formidle nye metoder, der øger innovationskraften i regionens styrkepositioner. Handlingsplanens afsnit 5.8 om oplevelsesøkonomien understøttes af Natur- og Kulturdatabasen på følgende områder: Mulighed for at skabe vækst og udvikling gennem oplevelsesøkonomien ved at bidrage til en klar profil om landskabets indhold af natur- og kulturhistorie, faciliteter og oplevelser. Ved inddragelse af museer, kultur og kulturarv i udnyttelsen af ny teknologi understøttes eksisterende og potentielle oplevelser. Udvikling af nye turisme- og oplevelsesprodukter inden for velvære og motion i form af bl.a. aktiv ferie i landdistrikterne. Styrkelse af mulighederne for produktudvikling og markedsføring af turismen i landdistrikterne gennem netværksdannelse mellem bl.a. turismeaktører og videninstitutioner. /$ EU Regionalfonden Natur- og Kulturdatabasen bidrager også til at opfylde formålet med EU-Regionalfonden. Regionalfondsprogrammets formål er at styrke den regionale konkurrenceevne og beskæftigelse ved at forbedre vækstvilkårene inden for de tre indsatsområder: Innovation, iværksætteri og anvendelsen af ny teknologi. Merværdi i oplevelsesøkonomien Projektet mål er at generere merværdi i oplevelsesøkonomien. De dele af det lokale erhvervsliv, der har en omsætning rettet mod frilufstlivets brugere, vil kunne øge indtjeningen og beskæftigelsen, fordi faciliteterne i Natur- og Kulturdatabasen skaber øget fokus på områdets tilbud. Som eksempler på lokale, private virksomheder, som kan få en fordel, kan nævnes: Hoteller, kroer, campingpladser, bed&breakfast og primitive overnatningspladser på privat grund Restauranter Turistsejlads og udlejere af kanoer og kajakker Eventbureauer som sælger f.eks. teambuilding, aktivitetsdage for virksomheder etc. Dagligvaresektoren Naturbeskyttelse og kulturarv Endvidere er det målet, at databasens indhold kan fremme forståelsen for natur- og kulturværdierne i bred forstand og herunder bidrage kvalitativt til undervisningsformål og til øget interesse fra lodsejerside til at indgå i nye projekter om oplevelser, formidling og tilgængelighed. Et mål er således også at knytte tættere samarbejder mellem en række aktører som f.eks.: Det private land- og skovbrug Myndigheder Museer, naturskoler, turistbureauer Interesseorganisationer inden for naturbeskyttelse og friluftsliv Sundhed Natur- og kulturdatabasen øger befolkningens mulighed for at kunne planlægge aktiviteter i landskabet og dermed få motion og frisk luft. Udover information om tilgængelighed til landskabet rummer databasen også viden, som kan opkvalificere.

5 "$ +$*"12)")") ),!")!#%*!2$(##) "("#, *$(#3$!")!/(( 4!"# 4)"&*)4 brugernes oplevelser og skabe grundlag for gentagelse af aktivitetsudøvelsen i inspirerende omgivelser. Natur og kulturdatabasen for Søhøjlandet forventes at kunne bidrage til opfyldelse af følgende kriterier: Projektet har en faglig volumen og er et mega-projekt, der kan favne bredt over brancher, fag, parter og geografi Projektet er en styrkelse af og koordineres med igangværende initiativer inden for samme og relaterede områder Projektet har elementer, der bidrager til vækst i yderområder eller anvender yderområdernes særlige styrker og potentialer Projektet har et internationalt perspektiv, der anvender globale muligheder til at styrke den regionale konkurrencekraft Projektet gennemføres i et privat-offentligt samarbejde, hvor parternes viden, styrke og potentiale fusioneres til nye løsninger, produkter og ydelser Projektet har flere finansieringskilder. Det sikrer fælles prioritering, ejerskab og implementering og forankring mellem flere parter. Projektets fremdrift sikres af projektets partnere, som overvåger, at projektudviklingen følger projektbeskrivelsen. Formanden for partnerskabsgruppen får det daglige tilsyn med projektudviklingen. Midjysk Turisme kan som medlem af både det nationale partnerskab og partnerskabet bag Natur- og Kulturdatabasen sikre koordineringen og erfaringsudvekslingen på tværs af det lokale og det nationale niveau. Der udføres to skriftlige evalueringer i projektforløbet: /$()%33" Midtvejsstatus og evt. kursjustering udføres i juli 2008 Projektevaluering/afrapportering udføres i december 2008 Eksterne målgrupper er den stigende gruppe af gæster, der udspringer af oplevelsessamfundet: Én på opleveren, noget mellem ørerne og noget med hjem! Denne type gæster leder efter idéer og viden, som kan være med til at udvikle identitet og personlighed. Her findes igen to underkategorier: Fantasmegæsten for-oplever sine oplevelser hjemmefra og læringsgæsten er på jagt efter oplevelser, som kan integreres i hverdagen, så hverdagen udvikles og beriges. Natur- og kulturdatabasen muliggør, at den eksterne målgruppe kan søge oplysninger efter personlige behov og når som helst. )( #")(5 26)") Den interne målgruppe Natur- og Kulturdatabasen skal drives af de lokale formidlingsinstitutioner, som får mulighed for at samle og formidle egne data og koordinere med andres data. Dermed øges bredden i tilgængelig information og nye samarbejder med fokus på nye fællesprojekter mellem institutionerne kan opstå. Nationalt partnerskab Det forventes etableres et nationalt partnerskabsaftale mellem f.eks.: Skov- og Naturstyrelsen Kulturarvsstyrelsen VisitDenmark Aktiv Danmark Friluftsrådet Fyntour Midtjysk Turisme Partnerskab om Natur- og kulturdatabasen for Søhøjlandet Partnerne i Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet vil fremover være: Silkeborg Statsskovdistrikt Midtjysk Turisme Aqua Destination Skanderborg Søhøjlandets Økomuseum I forventning om, at Horsens, Silkeborg og Skanderborg Kommuner leverer grundkort åbnes op for, at kommunernes og flere lokale partnere fra disse kommuner kan indgå i samarbejdet. Der vedlægges skrivelser fra Horsens og Skanderborg Kommuner. Skrivelse fra Silkeborg Kommune eftersendes. Sekretær og praktisk tovholder for partnerskabsgruppen om Natur- og Kulturdatabasen: 0

6 Landskabsarkitekt Bendt Nielsen, Bendt Nielsens Tegnestue, som siden opstarten af Søhøjlandets Økomuseum har varetaget sekretariats- og projektkoordineringsfunktioner i økomuseets projektarbejder. Bendt Nielsens Tegnestue var således projektkonsulent for bl.a. Jylland På Tværs, Søhøjlandsprojektet, BestigBjerge.dk og forprojektet om Natur- og Kulturdatabasen. Søhøjlandets Økomuseum er en forening med et almennyttigt sigte og egne vedtægter og bestyrelse. Driften af økomuseet sikres gennem tilskud fra de medvirkende kommuner gennem årlige driftsbidrag. Projektarbejdet sker i særligt nedsatte projektgrupper blandt de tilknyttede aktører. Projekterne har egen økonomi, som har forskellige tilskudsgivere afhængig af projektets indhold, men som oftest er der tilskud fra myndighedsside og fra almennyttige fonde og projektpuljer. Partnerskabsgruppen for Natur- og Kulturdatabasen overvåger initiativets fremdrift og er overordnet ansvarlig for projektets økonomi. Administrationen af projektets økonomi varetages af Søhøjlandets Økomuseum og økomuseets tilknyttede revisor. Blandt partnerskabets medlemmer vælges en formand, som fremover varetager mødeledelse og attestation af fakturaer. *#3$ Endvidere sikres områderne Mols og Skjernå en observatørpost i Natur- og Kulturdatabasens organisation, så erfaringerne fra Søhøjlandet videregives til de nævnte områder. Ønsker og idéer fra Skjern og Mols kan evt. testes i Søhøjlandet. I det følgende henvises til de 5 lag, som formidlingen i Natur- og Kulturdatabasen opdeles i jf. organisationsdiagrammet side 3 nederste grønne box. Januar og februar 2008 Etablering af GIS-kort over Skanderborg, Horsens og Silkeborg Kommuner Etablering af lag 5 i Natur- og Kulturdatabasen Uploadning af lag 5 og adgang for brugerne, tests Samarbejdsaftaler med dataleverandører Marts, april og maj 2008 Etablering af lag 4 i Natur- og Kulturdatabasen Uploadning af lag 4 og adgang for brugerne, tests Samarbejdsaftaler med dataleverandører April, maj, juni og juli 2008 Etablering af lag 1 og 2 i Natur- og Kulturdatabasen Uploadning af lag 1 og 2 og adgang for brugerne, tests Samarbejdsaftaler med dataleverandører Juli 2008 Midtvejsstatus og evt. kursjustering Juli, august og september 2008 Etablering af lag 3 i Natur- og Kulturdatabasen Uploadning af lag 3 og adgang for brugerne, tests Samarbejdsaftaler med dataleverandører Oktober og november 2008 Evaluering af testkørsler justeringer 4"2 December 2008 Projektevaluering/afrapportering Øget tilstrømning Projektet vil umiddelbart gavne friluftslivets muligheder for at få nyttige informationer om oplevelser, tilgængelighed og formidling herunder nye tilbud. Dermed vil antallet af brugere af området friluftstilbud øges, og der vil kunne ske en spredning af benyttelsen til større dele af året. Fokus på sundhed Friluftsoplevelser vil i høj grad kunne tilfredsstille det moderne menneskes behov for at udfolde sig uorganiseret, og når man selv har lyst. Markedsføring af områdets tilbud gennem Natur- og Kulturdatabasen vil kunne give friluftslivets udøvere en mere kvalitativ oplevelse, som igen vil generere flere ture for den enkelte. Merværdi i oplevelsesøkonomien De private aktører, som tilbyder f.eks. overnatning, bespisning, detailsalg og sælger oplevelser og events vil kunne opnå større og mere målrettet søgning af deres produkter. Eventuelt vil helt nye forretningsmuligheder opstå i forlængelse af formidlingstilbudene f.eks. flere guidede ture og salg af færdigpakkede ture "på egen hånd", ligesom udbredelsen af lokale kunsthåndvæk og salg af kvalitets-souvenirs kan forventes øget. 1

7

8 '%*(" Alle priser er eksl. 25 % moms Etableringsomkostninger Niveau: Nationalt partnerskab - regionalt bidrag Grundkortleverandør Køb af rettighed til grundkort og luftfotos Historiske kort Køb af rettighed til historiske kort Database Implementering af designskabeloner Kr. Implementering af artikelskabeloner Integration med digitalt kort Test og godkendelse Digitale kort Manuel dataintegration m. eksterne datakilder Automatisk dataudveksling Input+output brugerinterface Integration med databasen Design/opsætning brugerfunktionalitet Hjælpefiler/hjælpesystem Facilitetslag Delresultat af nationalt partnerskab 0 Sum, national opgavevaretagelse Niveau: Søhøjlandet Database Køb af licens Design af website, incl. godkendelse Brugertest, grafiske ændr., usabilityændr. tilretn Digitale Kort Køb af licens Serversetup/installation Brugertest, grafiske ændr., usabilityændr. tilretn Værdi af kommunale kort: 3x Design Overordnet design i forhold til målgrupper Teknisk design af grundopbygning Natur- og kulturlag Fremskaffelse/fremstilling af grunddata Indlægning af grunddata Undervisn. af redaktører Oplevelses-lag Integration/udvikl. af Jylland På Tværs "region" Integration/udvikl. af Bestigbjerge.dk "højland" Integration/udvikl. af oplevelser på vandet "sø" Kalender-lag Integration/udvikl. aktivitetskalender Administrativt Administration, afrapportering, evaluering Sum, lokal opgavevaretagelse Uforudsete udgifter, 5 % af samlede omkostninger Samlede etableringsomkostninger excl. moms

9 #")( Alle priser er eksl. 25 % moms Anlægsbudgettet forventes finansieret således: Restmidler fra fase Indenrigsministeriets Landdistriktspulje Nationale partnere - via det nationale partnerskab Region Midt EU Regionalfondsmidler Værdi af kommunale kort Sum Driftsbudget Driften i årene er ansøgt hos Silkeborg, Horsens og Skanderborg. For hver kommune er der anmodet om levering af grundkort samt et maksimalt årligt, aftagende driftsbidrag: Anslåede maksimale driftsomkostninger: Silkeborg Kommune Skanderborg Kommune Horsens Kommune Driftsomkostninger i alt Bemærkninger Opgaveløsningen i det nationale partnerskab kan medføre, at en driftsmodel her kan ændre på de forventede driftsbidrag fra kommunerne i nedadgående retning, hvilket er meddelt kommunerne. Der er indledt et samarbejde med kommunerne om udvikling af lag 5, kalender jf. organisationsdiagrammet side 3 nederste grønne box. De driftsomkostninger, kommunerne her indgår med indregnes i det samlede produkts driftsomkostninger. +) 2)("4") 3)+8"23")+*" +)&*$( En delopgave under projektet vil være at udvikle en finansieringsmodel for driften, hvor brugerne i højere og højere grad finansierer driften, og hvor eventuelle indtægter går til videreudvikling af Natur- og Kulturdatabasen, så denne fortsat har et almennyttigt sigte. Projektet forankres hos Søhøjlandets Økomuseum. Projektet formidles af projektets partnere og Søhøjlandets Økomuseum. Økomuseet afholder jf. vedtægterne min. 2 årlige møder med sine medlemsinstitutioner. Disse møder er åbne for offentligheden og vil i projektperioden kunne bruges til at formidle projektets indhold og fremdrift. Fra projektpartnernes egne hjemmesider linkes til Natur- og Kulturdatabasen, ligesom det vil være i egeninteresse for partnerne at sikre kendskab til projektet gennem almindelige markedsføringstiltag. På et passende tidspunkt i projektforløbet afholdes en workshop for de institutioner, som forventes inddraget som lokale dataleverandører.! $%")( Projektet evalueres af partnerskabsgruppen, og evalueringsrapport sendes til Vækstforum senest i februar 2009, hvor det forventes at projektets målopfyldelse i henhold til de 6 kriterier i Erhvervsudviklingsstrategiens handlingsplan er synlig og at der kan fremdrages eksempler på merværdi i oplevelsesøkonomien. Igennem 2008 vil der ske en nøje registrering af: 1. Besøgsstatistik på Natur- og Kulturdatabasen herunder downloadning af information 2. Registrering af presseomtale i lokale og landsdækkende medier 7

10 3. Etablering af blog-funktionalitet med ris/ros fra brugerne 4. Interviews af udvalgte virksomheder i oplevelsesøkonomien og brugerne af de etablerede tilbud Ad 1. Natur- og Kulturdatabasen forsynes med et statistikmodul, så man kan se, hvilke data (f.eks. artikler og ture), der er mest populære. Endvidere skal man kunne se, hvordan brugerne kommer ind på Natur- og Kulturdatabasen, og hvordan de manøvrerer rundt på sitet. Disse oplysninger kan bruges til et forbedre sitets grundopbygning og optimere markedsføringsindsatsen i forhold til kernegrupper og målrette mod segmenter, man måske ikke har så godt fat i. Ad 2. Der vil løbende tilgå pressen informationer om projektet og dets fremdrift. Pressen har en vigtig rolle at spille i markedsføringssammenhæng, og der vil derfor i partnerskabsgruppen blive lagt en presse-strategi. Både positiv og negativ presseomtale vil løbende blive opsamlet og indgå i projektets evaluering som bilag. Ad 3. Ud over kortdata og tekster er det vigtigt at lade brugerne få mulighed for at kommentere det, de læser og oplever. Derfor designes tekstdelen som en blog. Det betyder at læserne kan kommentere hver enkelt artikel, og andre læsere af websitet kan se både den originale artikel og alle kommentarerne. Det fremgår tydeligt hvad der er artikel, og hvad der er kommentarer - og kommentarer kan modereres eller slettes, så der føres en vis kontrol med de kommentarer, der bringes til artiklerne. Ad 4. Der forsøges etableret en praktikordning, hvor praktikanter kan påtage sig opgaven at tage kontakt til lokale udbydere af tilbud inden for oplevelsesøkonomien samt foretage stikprøveinterviews blandt folk i landskabet om deres kendskab til og brug Natur- og Kulturdatabasen ved planlægning af oplevelser. Der udføres to skriftlige evalueringer i projektforløbet. Disse evalueringer tilgår Region Midt. Midtvejsstatus og evt. kursjustering udføres i juli 2008 Projektevaluering/afrapportering udføres i december 2008

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet. [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende Natur- og Kulturdatabasen for Søhøjlandet [01.01.2008-31.12.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-21-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg

Læs mere

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet...

Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Jakob Stigsen Andersen Her er UdiNaturen//Søhøjlandet... Afrapportering af projektet DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling Vi investerer i din fremtid Søhøjlandskompasset på Siimtoften

Læs mere

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne

Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne Program for dagen: 09.00: Velkomst og præsentation bordet rundt 09.15: Præsentation af SVUF og info. vedr. turisme samarbejdet i SVUF kommunerne 10.00: Præsentation af oplæg til branding compass og værdisæt

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv

Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Udbud: To-delt redskab til content marketing og værdikædesamarbejde i regi af Midtjysk Turismes socialfondsprojekt Det professionelle turisterhverv Baggrund Midtjysk Turisme har siden 2009 gennem en vedvarende

Læs mere

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud

Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Markedsafsøgning/Indhentning af tilbud Udvikling af masterplaner for fem kystbadebyer i Kongernes Nordsjælland langs Den Danske Riviera for VisitNordsjælland Delegeringspartner for EU-projektet 2012-2014

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland

Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Vækst for helårsturismen i Vestsjælland Projektansøger: Kalundborg Kommune Projektets formål: Formålet med projektet er at udvikle og iværksætte en række tiltag, der skal realisere Vestsjællands væsentlige

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011

Pilotprojekt Naturpark Randers Fjord Januar 2011 Projektbeskrivelse Formål og baggrund Randers Fjord har store naturmæssige værdier, som udgør et stort udviklingspotentiale. Derfor har Randers og Norddjurs Kommuner, LAG Randers, LAG Djursland, Visit

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til konceptudvikling, forretningsudvikling

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

GudenåKortets formål og arkitektur

GudenåKortets formål og arkitektur GudenåKortets formål og arkitektur Beskrivelse af formålet med GudenåKortet og af dets afsendere, målgruppe samt snitfladen mellem GudenåKortet og www.oplevgudenaa.dk Version 2-20. december 2013 Formål

Læs mere

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet

Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Formidling af bevaringsværdige bygninger i Nationalpark Vadehavet Projektbeskrivelse Museerne ved Vadehavet har netop afsluttet en gennemgang de bevaringsværdige bygninger i området, der blandt andet havde

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling

NP Vadehavet. Betydning for turisme-og erhvervsudvikling NP Vadehavet Betydning for turisme-og erhvervsudvikling Nationalpark som begreb Kendt fra hele verden Yellowstone -verdens første nationalpark i 1872 Grønlands nationalpark fra 1974 -verdens største med

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg

Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg Projektplan for Norddjurs Sundhedsportal Det sunde valg Det lette valg 1. Baggrund Norddjurs Kommune er en fusion af Grenaa, Nørre Djurs, Rougsø og halvdelen af Sønderhald kommuner. Den nye kommune har

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET

ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET ERHVERVS- OG UDVIKLINGS- UDVALGET (side 80-91) 80 Erhvervs- og udviklingsudvalget Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning

Læs mere

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme

Handlingsplan for turismestrategien. Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Handlingsplan for turismestrategien Kulturelle og historiske seværdigheder Erhvervsturisme Forord Byrådet vedtog d. 18. dec. 2013 en ny turismestrategi for Frederikssund Kommune. Turismestrategien efterfølges

Læs mere

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19.

DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE. Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. e DET HOLDBARE PROJEKT DEN GODE PROJEKTBESKRIVELSE Thomas Martinsen, Direktør, Dansk Bygningsarv Udviklingsworkshop, Vejle, 19. april 2012 FORMALIA FOR ANSØGNING ØKONOMISK RAMME Den samlede økonomiske

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang

Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur. Formål og tilgang Resumé Demoprojekt 5: Region Sjælland Vækstprogram for Turismevirksomheder Kyst og Kultur Fonden Østdansk Turisme Maike Friede Hens maike@visiteastdenmark.com Formål og tilgang * At skabe vækst i de deltagende

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Digital turismeinformation i international topklasse

Digital turismeinformation i international topklasse Digital turismeinformation i international topklasse Partnerskabet Det Digitale Turisme Danmark 30. Juni 2014 Baggrund Digital turismeinformation De danske turismeorganisationer har opbygget en unik produktdatabase

Læs mere

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews.

Gateways. Rapporten indeholder en opsummerende oversigt over de otte interviews. Gateways Projekt Rekreative Ruter har haft som mål at skabe udvikling i brugen af vandre- cykel- og rideruter i projektområdet, blandt andet ved at gøre disse ruter bedre, og give nemmere adgang til information,

Læs mere

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG

Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG Vejledning til ansøgning om spireprojekt i InnoBYG FORMELLE KRAV Det overordnede tema for de korte projekter er: Bæredygtigt Byggeri Ansøgte beløb skal være mellem 50.000 og 500.000 kr. Der skal minimum

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark

Mødet foregår på Bechs Hotel, Storegade 4, 6880 Tarm, Danmark VER-DI Vern og verdiskaping - naturskyddsområder som ressurs i hållbar økonomisk utvikling Projektleder Thomas Olesen Program for 1. årsmøde i VER-DI projektet 3 4. november 2009 og 2. møde i Styregruppen

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014

Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Evaluering af Geopark Konferencen d.3. marts 2014 Udarbejdet af Signe Sejbjerg Jensen, Lemvig Kommune. Evalueringsskemaerne blev udleveret i forbindelse med velkomstmaterialet på Geopark konferencen d.3.

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet Rethink Kulturturisme : Bistand til tilrettelæggelse og afvikling

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER PÅ UDDANNELSESOMRÅDET I REGION SJÆLLAND 2009 Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes gerne på mail: uddannelsekultur@regionsjalland.dk eller pr post til Region

Læs mere

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI

Projektbeskrivelse. 26. oktober 2011. DKR-nummer: 11-0123-0137. Forebyggelse af ungdomskriminalitet. Sagsbehandler: GLI Projektbeskrivelse 26. oktober 2011 Forebyggelse af ungdomskriminalitet Baggrund for projektet Udviklingen i ungdomskriminaliteten har gennemløbet en forandring gennem de seneste 20 år. De lovlydige er

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik

københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik københavns kommunes Folkeoplysningspolitik formål Vision Københavns Kommune har en vision om, at foreninger gennem folkeoplysende aktiviteter, undervisning, foredrag

Læs mere

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN

ANBEFALINGER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN ER TIL MINISTEREN FRA SYNLIGHEDSARBEJDSGRUPPEN HVORFOR BESKÆFTIGE SIG MED SYNLIGGØRELSE AF KULTUR? Kulturen har brug for større synlighed og udbredelse. Turismeerhvervet har brug for indhold og oplevelser

Læs mere

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale

Den lange projektbeskrivelse. Projektets erhvervspolitiske rationale Den lange projektbeskrivelse Projektets erhvervspolitiske rationale Region Syddanmark ønsker i sin erhvervsudviklingsstrategi at støtte de erhvervspolitiske, beskæftigelses- og uddannelsesmæssige rammer

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum

Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles. Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Basisdokument for det fælles EU-kontor i Bruxelles Et samarbejde mellem Kommunerne, Region Sjælland og Vækstforum Vedtaget den 30. november 2007 1 Grundlag for det fælles EU-kontors virke...3 Beskrivelse...3

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk

IKON. Interregional KulturOplevelses Netværk Jens F. Jensen Professor i interaktive multimedier ExCITe Center for Experience Economy, Creative Industries and Technologies ApEx Center for anvendt oplevelsesøkonomi Aalborg Universitet IKON Vidensdel

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til udvikling af platforms-

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland

Hermed fremsendes referat fra vækstforums møde den 19. juni 2006. Med venlig hilsen. Bent Hansen Formand for vækstforum i Region Midtjylland Til medlemmerne af Vækstforum for Region Midtjylland REGION MIDTJYLLAND Under dannelse Tingvej 15 8800 Viborg Dato: 22. juni 2006 Sagsbehandler: Helen Rosager Tlf.: 8728 2972 E-mail: hro@rm.dk Journalnr.:

Læs mere

Destination Fyn. Vi vil Fyn!

Destination Fyn. Vi vil Fyn! Vi vil Fyn! Vision: Destination Fyn skal gennem en tydelig identitet være kendt nationalt og internationalt for eventyrlige kvalitetsoplevelser og unikke former for kystturisme. Vision: Destination Fyn

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen).

Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Retningslinjer for tildeling og anvendelse af midler fra puljen til understøttelse af Lokale Udviklingsplaner (LUP-puljen). Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling har den 19.11.2014 17.06.2015

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014

Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling. Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Vækst i den midtjyske turisme og forretningsbaseret oplevelsesudvikling Jens Hausted Midtjysk Turisme 15. maj 2014 Ny vækst i turismen. - platform Fokus på FORRETNINGEN TURISME Omsætning Beskæftigelse

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013

Turisme Silkeborg. Status på samarbejdsaftale, november 2013. Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 November 2013 Turisme Silkeborg Status på samarbejdsaftale, november 2013 Birgit Cornelius Nielsen, november 2013 Turisme Silkeborgs særlige indsatsområder i forbindelse med Erhvervshandleplan 2013 Johanne

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage

Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Grøn omstilling og lokal vækst gennem partnerskaber KL-netværksdage Projektchef Lotte Lindgaard Andersen Vi sætter handling bag og lægger energi i. Grøn erhvervsvækst er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014

Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Projektoversigt Naturpark Vesterhavet Januar 2014 Aktivitet Beskrivelse Tovholder Prioritet (høj 1- lav 3) Frist Budget + finansiering Turisme Digital oplevelsesformidling i Destination Sydvestjylland

Læs mere

Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland.

Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Oplevelsesprojekt projektansøgning til Region Midtjylland Initiativets titel Sund turisme forretningsmuligheder for turismen i den sunde Region Midtjylland. Resumé Turisten skal møde en region, hvis klare

Læs mere

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter?

Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder. Hvad er det europæiske charter? Europæisk charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder Hvad er det europæiske charter? Det europæiske charter for bæredygtig turisme i naturbeskyttelsesområder er et praktisk ledelsesværktøj,

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Synlighed og kommunikation sparker processen

Synlighed og kommunikation sparker processen Synlighed og kommunikation sparker processen i gang! Projekt Learning Museum 2011-2013 14 Af Tine Seligmann, museumsinspektør og projektleder på Learning Museum, Museet for Samtidskunst Learning Museum

Læs mere

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune

Procesplan for Lillebælt Naturpark. Bilag 4. Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune Procesplan for Lillebælt Naturpark Bilag 4 Destination Lillebælt, Kolding Kommune, Fredericia Kommune og Middelfart Kommune September 2013 1 Procesplan for Lillebælt Naturpark Indhold Forord... 2 1. Procesplan

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere