Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter"

Transkript

1 Arbejdstidsregler ved offshore olie- og gasaktiviteter Regler om arbejdstid, herunder krav til maksimal ugentlig arbejdstid, daglige hvileperioder, friperioder og natarbejde. Vejledningen omhandler offshoresikkerhedslovens regler om arbejdstid, hvile- og friperioder samt bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 15. december 2015 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. (arbejdstidsbekendtgørelsen), om krav til maksimal ugentlig arbejdstid, daglige hvileperioder, friperioder og natarbejde. Vejledningen omfatter den ansattes beskæftigelse hos den virksomhed, der har indgået aftale om tjenesteforhold med den ansatte. Vejledningen omfatter offshorearbejde, det vil sige arbejde, der udføres på anlæg, tilsluttet infrastruktur eller i forbindelse med rørledninger, transporttiden til og fra disse samt arbejde i land der udføres i umiddelbar tilknytning til transporten til eller fra anlæg m.v. og har umiddelbar relation til arbejdsopgaverne offshore. Vejledningen henvender sig primært til virksomheder, som har ansættelsesforhold med ansatte, der udfører offshorearbejde, men også til operatører og ejere, der har pligt til at sikre, at virksomheder, der udfører arbejde for disse (entreprenører) overholder reglerne om tilrettelæggelsen af arbejdstiden ved offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Endvidere henvender vejledningen sig til de ansatte, der er omfattet af reglerne. Vejledningen omfatter ikke aftaler om aflønning, og begreberne i vejledningen kan derfor afvige fra de begreber, der anvendes i sådanne aftaler. De vigtigste regler Der skal under hensyn til varigheden af offshorearbejde, herunder den daglige arbejdstid, gives den ansatte rimelige muligheder for hvile- og friperioder og pauser, der er afpasset efter arbejdspladsens og den ansattes særlige forhold med henblik på, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved arbejdet kan nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt (ALARP), jf. 51, stk. 3, i offshoresikkerhedsloven. Vejledningens indhold er: 1. Definitioner 2. Anvendelsesområde 3. Pligter 4. Hovedregler 1

2 5. Undtagelser fra hovedreglerne, hvor der ikke kræves aftale 6. Aftaler om hvileperiodefravigelser 7. Risikostyring 8. Arbejdstilsynets rolle. 1. Definitioner 1.1. Arbejdstid Det tidsrum, hvor den ansatte står til arbejdsgiverens rådighed, det vil sige udfører arbejde. Tidsrummet på et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, hvor den ansatte ikke udfører sin beskæftigelse, anses ikke for arbejdstid, men for hvileperiode Hvileperiode Det tidsrum, der ikke er arbejdstid Fridøgn En hvileperiode på 24 sammenhængende timer i land. Fridøgnet regnes fra ophør af den hvileperiode, der følger umiddelbart efter afslutningen af offshorearbejdet Natperiode Et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00:00 og kl. 05:00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22:00 til kl. 05: Natarbejder En ansat, der a. normalt udfører mindst tre timer af sin daglige arbejdstid i natperioden eller b. udfører arbejde i natperioden i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder Skifteholdsarbejde Enhver form for tilrettelæggelse af holdarbejde, som består i, at de ansatte afløser hinanden på de samme arbejdspladser efter en bestemt tidsplan, herunder på skift, og som kan være kontinuerligt eller diskontinuerligt, hvilket kræver, at de ansatte arbejder på forskellige tidspunkter over en given periode af dage eller uger Skifteholdsarbejder Ansat, som deltager i skifteholdsarbejde Offshorearbejde Arbejde, der hovedsageligt udføres på eller fra et anlæg, tilsluttet infrastruktur eller i forbindelse med rørledninger og som direkte eller indirekte har forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter mv. 2

3 Transporten til og fra anlægget anses for offshorearbejde, regnet fra det af arbejdsgiveren fastsatte mødetidspunk i transportterminal (lufthavn eller venteområde ved skib) til ankomst til anlæg mv. eller fra afrejse fra anlæg mv. til den ansatte kan forlade transportterminalen. Det tidsrum herudover (typisk på land i Danmark, men også andre steder), hvor den ansatte står til arbejdsgiverens rådighed i forbindelse med arbejde, der er relateret til arbejde offshore, anses også for offshorearbejde, såfremt arbejdsgiveren har bestemt, hvor den ansatte skal opholde sig i rådighedsperioden. Forudsætningen for, at ovennævnte arbejde på land i Danmark eller andre steder kan anses for offshorearbejde, er, at dette arbejde er påbegyndt inden 24 timer efter udløbet af den daglige hvileperiode, der følger efter at transportterminalen er forladt. Det vil sige, at arbejde, der typisk påbegyndes inden 11 timer (hvileperioden) + 24 timer efter, at transportterminalen er forladt, er offshorearbejde. Hvis tidsrummet efter hvileperioden er mere end 24 timer, er der afholdt et fridøgn, og det efterfølgende arbejde er ikke offshorearbejde. Som offshorearbejde regnes også den tid, der anvendes til at gennemføre de såkaldt lovpligtige uddannelser, der er krævet i lovgivningen for at kunne arbejde på anlæg. Se også At-vejledning om uddannelse og kompetence. Endelig regnes tiden til gennemførelse af anden uddannelse som offshorearbejde, hvis denne uddannelse er pålagt af arbejdsgiveren. Arbejde på land eller i udlandet (i land eller offshore) for arbejdsgiveren, der ikke er omfattet af definitionen på offshorearbejde, er ikke omfattet af reglerne efter offshoresikkerhedsloven, men derimod af arbejdsmiljøloven og lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet i det omfang denne lovgivning finder anvendelse. 2. Anvendelsesområde Vejledningen finder anvendelse på arbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter mv., det vil sige alle aktiviteter ved et anlæg, tilsluttet infrastruktur eller rørledninger, herunder design, planlægning, bygning, installation offshore, drift, ændringer og demontering heraf, i forbindelse med efterforskning, produktion og rørbunden transport af olie og gas og andre stoffer og materialer mellem anlæg offshore og anlæg på land eller mellem flere anlæg offshore. Det har ikke betydning, i hvilket land et mobilt anlæg er indregistreret, eller hvor ejeren kommer fra. Så længe det opererer på dansk søterritorium eller kontinentalsokkelområde, er arbejdet omfattet af disse regler. Vejledningen finder også anvendelse på aktiviteter i forbindelse med et anlæg eller tilsluttet infrastruktur, hvis aktiviteterne er omfattet af lov om anvendelse af Danmarks 3

4 undergrund, og disse medfører sikkerheds- eller sundhedsmæssige risici. Det kan fx være aktiviteter som lagring af CO2 eller andre stoffer fra anlæg, der udfører offshore olie- og gasaktiviteter. Arbejdstidsreglerne gælder alle ansatte, der er beskæftiget med offshorearbejde, uanset om de fx er ansat af henholdsvis operatøren og ejeren eller en entreprenør, medmindre de er undtaget i henhold til 2 i arbejdstidsbekendtgørelsen (ledelsesfunktioner eller arbejde af særlig selvstændig karakter, se afsnit 5.7 og 5.8). Et eksempel herpå er en ansat, som har en aftale om ansættelse med en entreprenørvirksomhed i land og sendes på arbejde på et anlæg, hvor henholdsvis operatøren og ejeren har instruktionsbeføjelsen for vedkommende og dermed er arbejdsgiver i offshoresikkerhedslovens forstand. Her vil det være entreprenørvirksomheden, som er forpligtet til at efterleve reglerne i arbejdstidsbekendtgørelsen. 3. Pligter Det er den virksomhed, som har indgået aftale om et tjenesteforhold med den ansatte, der skal sikre, at den ansattes rettigheder mindst lever op til reglerne i arbejdstidsbekendtgørelsen. Hvis ansættelsesaftalen overgår til en anden virksomhed, skal denne ved tilrettelæggelsen af arbejdet sikre, at de rettigheder, som den ansatte har efter arbejdstidsbekendtgørelsen, opfyldes. Anlægschefen skal sikre, at anlægget drives i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder at reglerne i arbejdstidsbekendtgørelsen overholdes. Det er de enkelte arbejdsgivere, der skal sikre, at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici forbundet med arbejdet er identificeret, vurderet og nedbragt så meget som det er rimeligt praktisk muligt, det vil sige også de risici, der hidrører fra arbejdstidsforholdene, fx natarbejde. Der er både hos anlægschefen og den enkelte arbejdsgiver et ansvar for, at arbejdstidsreglerne vedrørende offshorearbejde overholdes, og at antallet af arbejdstimer, inkl. overarbejde, ikke overskrider 48 timer om ugen i gennemsnit over en 12 måneders periode for den enkelte ansatte. Hvis den ansatte samtidig udfører offshorearbejde på land, fx kurser eller kontorarbejde, der har umiddelbar relation til arbejdsopgaverne på anlæg eller tilsluttet infrastruktur, skal anlægschefen og de enkelte arbejdsgivere på anlægget påse at den samlede arbejdstid, der er forbundet med offshorearbejde ikke overskrider 48 timer i gennemsnit. 4. Hovedregler Hovedreglerne for tilrettelæggelsen af arbejde ved offshore olie- og gasaktiviteter er som anført i det følgende. 4

5 4.1. Maksimal ugentlig arbejdstid Den samlede ugentlige arbejdstid, inkl. overarbejde, beregnet som et gennemsnit over 12 måneder, må ikke overstige 48 timer. Det maksimale antal arbejdstimer i enhver 12 måneders periode er derved 47 x 48 timer = 2256 timer. Det er således ikke kalenderåret, der ligger til grund for, om kravet er opfyldt. Tæller man 12 måneder tilbage fra en hvilken som helst dato, må det samlede antal arbejdstimer i den periode ikke overskride 2256 timer. Ved opgørelse af arbejdstiden er det den samlede tid for en arbejdsgiver der medregnes, det vil sige både den tid, hvor der udføres offshorearbejde, og den tid, hvor den ansatte udfører andet arbejde for samme arbejdsgiver. Selvom dette andet arbejde ikke reguleres af arbejdstidsbekendtgørelsen, som alene regulerer offshorearbejde, skal der tages hensyn hertil i beregningen. Afholdt ferie og afholdte feriefridage eller sygdom medregnes ikke, når det maksimale timetal skal opgøres. Såfremt den ansatte er beskæftiget mindre end 12 måneder, regnes referenceperioden fra det tidspunkt, ansættelsesforholdet blev påbegyndt Offshorearbejdets varighed Varigheden af offshorearbejde må højst være 28 sammenhængende døgn. Det betyder, at det sammenhængende tidsrum, hvori der udføres offshorearbejde, både offshore og andre steder, ikke må overstige 28 døgn Hvileperioder og fridøgn Arbejdstiden skal tilrettelægges således, at de ansatte får en hvileperiode på mindst 11 sammenhængende timer indenfor hver periode på 24 timer. Dette betyder, at fra det tidspunkt, hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives en hvileperiode på 11 sammenhængende timer, når man regner 24 timer tilbage. Det kan beregnes, om kravet efterleves, hvis man tegner en tidslinje og fra et tidspunkt inden for arbejdstiden regner 24 timer tilbage, idet der inden for denne periode skal være 11 timers sammenhængende hvile. Antallet af fridøgn mellem offshorearbejde skal fastsættes under hensyn til den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. Efter en periode med offshorearbejde og den efterfølgende hvileperiode skal en ansat have mindst tre fridøgn pr. 14 dages offshorearbejde og så vidt muligt i sammenhæng. Med formuleringen så vidt muligt menes, at det kan accepteres, at den ansatte kan opdele sin friperiode, hvis det er nødvendigt ud fra virksomhedens drift eller den ansattes egne forhold. 5

6 Eksempel: Tre ansatte har arbejdet offshore i 14 dage og flyver i land kl. 9 umiddelbart efter morgenmaden på anlægget på 15. dagen. Efter at de er tjekket ud fra Esbjerg Lufthavn kl. 11 skal de på et pligtigt kursus af 4,5 dages varighed, hvorefter de starter på deres fridøgn. De tager fra lufthavnen direkte til kurset som starter med frokost kl. 12 og slutter kl. 18, hvorefter de har fri til næste dag kl. 8. Herved overholdes hviletidsreglerne, da arbejdsdagen startede kl. 9. Tilsvarende med de resterende kursusdage. Offshorearbejdets varighed (arbejdet på anlægget inklusive transport hertil (14 dage), transport fra anlægget (0,5 dage) plus kursus på 4,5 dage) er her 19 dage, hvorfor de ansatte har krav på fire fridøgn startende dagen efter kursets afslutning og så vidt muligt i sammenhæng. I henhold til deres aftale med arbejdsgiveren har de ansatte 21 dages fri efter arbejdet offshore, hvor en del af de 21 dage så har været kursus, men skal altså regnes som offshorearbejde og ikke som fridøgn. En af de ansatte arbejder så yderligere syv dage for sin virksomhed efter to fridøgn, det vil sige, at dette arbejde ikke indgår som en del af det forudgående offshorearbejde. Derefter har den ansatte fri, indtil vedkommende igen skal offshore, det vil sige efter syv dage. Denne sidste uges arbejde er derfor reguleret af arbejdsmiljøloven for så vidt angår daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn, men skal dog indregnes i opgørelsen af den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid. I eksemplet har den ansatte fået de fire sammenhængende fridøgn i overensstemmelse med lovgivningen, men ikke umiddelbart efter offshorearbejdet Pauser En arbejdstager med en daglig arbejdstid på mere end seks timer har ret til pauser af et sådant omfang, at formålet med pauserne tilgodeses. Formålet med pauserne er at imødegå de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, de ansatte er udsat for ud fra arbejdets art. Nærmere bestemmelser for fastsættelse af pauser, herunder varighed og kriterier for tildeling af pauser, kan fastsættes i kollektive overenskomster eller aftaler mellem vedkommende arbejdsgiverpart og arbejdstagerorganisation. Hvis rammerne er fastlagt i en aftale mellem den enkelte arbejdsgiver og en arbejdstagerorganisation, kan aftalen udfyldes nærmere lokalt på anlægget. Hvor der ikke findes bestemmelser om pauser i overenskomster eller aftaler, placeres pauserne efter de normale retningslinjer for tilrettelæggelse af arbejdstiden. I forbindelse med denne tilrettelæggelse skal formålet med pauserne tilgodeses. 6

7 4.5. Natarbejde Arbejdsgivere, som regelmæssigt beskæftiger natarbejdere, skal på anmodning oplyse Arbejdstilsynet herom. Begrænsning i den daglige arbejdstid Natarbejdere, hvis arbejde er særlig risikofyldt eller indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, må ikke arbejde mere end otte timer i løbet af en periode på 24 timer i hvilken de udfører natarbejde. De otte timer fastsættes som et gennemsnit over en periode på 14 dage. Hvilken type arbejde, der anses for at være særlig risikofyldt eller indebærer en betydelig fysisk eller psykisk belastning, afgøres i forbindelse med anlæggets risikovurdering. Helbredsundersøgelser De ansatte skal af arbejdsgiveren tilbydes gratis arbejdsmedicinske undersøgelser, før de påbegynder beskæftigelse som natarbejder, og derefter skal en sådan undersøgelse tilbydes regelmæssigt med højst tre års mellemrum. Den arbejdsmedicinske undersøgelse skal foretages af en arbejdsmedicinsk klinik eller arbejdsmedicinske afdelinger, herunder arbejdsmedicinske ambulatorier, eller af andre lignende sagkyndige. Undersøgelsen kan foretages af den ansattes egen praktiserende læge eller af en af arbejdsgiveren til formålet udpeget læge, hvis den pågældende læge har tilstrækkelig arbejdsmedicinsk erfaring. Ved gratis forstås, at helbredskontrollen sker uden udgift for den ansatte eller tab af indtægt. Arbejdsgiveren skal også sørge for, at helbredskontrollen så vidt muligt foregår i den ansattes arbejdstid. Det er frivilligt, om den ansatte vil tage mod tilbuddet om arbejdsmedicinske undersøgelser. Mens retten til helbredskontrol følger af arbejdstidsbekendtgørelsen, er undersøgelsens resultater omfattet af helbredsoplysningsloven. Det betyder bl.a., at arbejdsgiveren skal orientere Arbejdstilsynet forud for den planlagte helbredskontrol. Se også At-vejledning D. 7.5 om helbredskontrol ved natarbejde. Hvis der opstår helbredsproblemer i forbindelse med natarbejdet, skal den ansatte overføres til dagarbejde, som passer til vedkommende, såfremt det er muligt. Påvisning af sådanne helbredsproblemer skal ske i form af en udtalelse fra en læge, fx egen praktiserende læge, speciallæge eller en arbejdsmedicinsk klinik. Lægen må, som altovervejende hovedregel, ikke videregive sådanne oplysninger til arbejdsgiveren uden den ansattes samtykke. 7

8 5. Undtagelser fra hovedreglerne, hvor der ikke kræves aftale Herved forstås de undtagelser fra hovedreglerne, jf. afsnit 4, der er nævnt i det følgende, og som ensidigt kan fastsættes af arbejdsgiveren og som ikke kræver aftale mellem parterne i modsætning til de fravigelser, der er omtalt i afsnit Skifteholdsarbejde Den daglige hvileperiode kan nedsættes fra 11 indtil otte sammenhængende timer for skifteholdsarbejde, når den ansatte skifter hold og ikke mellem afslutningen af det ene holds arbejde og begyndelsen af det andet holds har mulighed for at tage en daglig hvileperiode på 11 timer Særlige aktiviteter Den daglige hvileperiode kan nedsættes, dog ikke til mindre end otte timer, 1. ved aktiviteter, der er kendetegnet ved flere kortere arbejdsperioder i løbet af dagen, eller 2. ved aktiviteter, der er kendetegnet ved nødvendigheden af at sikre kontinuerlige ydelser eller vedvarende produktion, fx hvis en arbejdsproces af tekniske grunde ikke kan afbrydes. Aktiviteter efter nr. 1 kan være logning eller stimulering af brønde, mens aktiviteter efter nr. 2 kan være reparation efter et pludseligt nedbrud af udstyr eller andet, hvis funktion er nødvendig for fortsat produktion og som ikke kan henføres under force majeure reglen i afsnit Natarbejde Reglerne om begrænset arbejdstid for natarbejdere ved risikofyldt arbejde kan fraviges Uforudsete begivenheder (force majeure) Hovedreglerne i afsnittene om offshorearbejdets maksimale varighed, daglig hvileperiode, antal af fridøgn mellem offshorearbejde, pauser og natarbejde kan fraviges, når naturomstændigheder, ulykker eller overhængende fare for ulykker, maskinsammenbrud e.l. uforudsete begivenheder forstyrrer eller har forstyrret den regelmæssige drift. Fravigelsen kan ske i det omfang, det er nødvendigt, indtil regelmæssig drift er genoprettet. Omstændighederne skal være uden for arbejdsgiverens indflydelse og være usædvanlige og uforudsigelige. Endvidere er det en forudsætning, at konsekvenserne af omstændighederne ikke kunne have været afværget selv med den største omhu. Sygdom hos de ansatte betragtes normalt ikke som force majeure. Fravigelserne skal registreres i en form, der er tilgængelig for Arbejdstilsynet. Registreringen kan ske enten på papir eller elektronisk. 8

9 5.5. Offshore medics Hovedreglerne i afsnit om hvileperioder, offshorearbejdets maksimale varighed og pauser kan fraviges for ansatte, der udfører behandling og pleje af personer, i det omfang det er nødvendigt. På permanent bemandede anlæg er der etableret en sundhedstjeneste med offshore medics. Disse medics er omfattet af ovennævnte fravigelsesmulighed. Fravigelserne skal registreres i en form, der er tilgængelig for Arbejdstilsynet. Registreringen kan ske enten på papir eller elektronisk Kompenserende hvileperiode Når hvileperioden nedsættes i de i afsnit nævnte situationer, skal der ydes kompenserende hvileperiode, der som hovedregel skal finde sted umiddelbart efter arbejdet, eller, hvis det undtagelsesvist af objektive grunde ikke er muligt at yde kompenserende hvileperiode, passende beskyttelse. Passende beskyttelse kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde Ledere Principperne i afsnit om maksimal ugentlig arbejdstid, offshorearbejdets varighed, hvileperioder og fridøgn omfatter ikke visse arbejdsledere. Betingelsen for undtagelsen er, at de pågældende arbejdsledere har beføjelser til at træffe selvstændige beslutninger, når arbejdstidens længde som helhed som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles eller fastsættes på forhånd, eller når de selv kan fastsætte arbejdstiden. Det betyder bl.a. at lederne ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem, de skal lede, eller følge en forud fastlagt arbejdsturnus. Anlægschefen (platformchef eller OIM) på anlæg anses umiddelbart for at opfylde dette kriterium. Arbejdsledere, såsom værkførere, formænd og andre, der direkte leder og har kontakt med de ansatte inden for et arbejdsområde, er omfattet af de almindelige regler om daglig hvileperiode, idet de ikke er omfattet af forudsætningen for undtagelsen Undtagelse af visse andre ansatte Øvrige ansatte, der har beføjelser til at træffe selvstændige beslutninger, når arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde som helhed ikke måles eller fastsættes på forhånd, eller når de ansatte selv kan fastsætte arbejdstiden, er ikke omfattet af afsnit om offshorearbejdets varighed, hvileperioder, maksimal ugentlig arbejdstid og fridøgn. 9

10 Eksempler herpå kan være personer, der kaldes ud til et anlæg for at udføre bestemte opgaver, der er karakteriseret ved kortvarigt, men intensivt arbejde, fx reparation af nedbrudt udstyr eller personer, der udfører logning af brønde Dispensation Arbejdstilsynet kan i særlige tilfælde, når det skønnes rimeligt og sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, tillade fravigelser fra bekendtgørelsens bestemmelser i det omfang, det er foreneligt med arbejdstidsdirektivet. 6. Aftaler om hvileperiodefravigelser 6.1. Generelt Den daglige hvileperiode på 11 timer kan i begrænset omfang nedsættes til otte timer gennem aftale mellem vedkommende arbejdsgiverorganisation og arbejdstagerorganisation (kollektive aftaler). Der skal ved aftale om nedsættelse tages hensyn til de sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, der opstår ved nedsættelsen. Offshore er der alene mulighed for at aftale en nedsættelse, men ikke en udskydelse af den daglige hvileperiode. Der kan mellem den arbejdsgiver, der er omfattet af den kollektive aftale, og en ansat, der ikke er omfattet af aftalen, indgås en aftale om nedsættelse af den daglige arbejdstid i samme omfang og med samme forudsætninger som i den kollektive aftale. Forudsætningen er, at nedsættelsen af hvileperioden er nødvendig for at følge samme arbejdstid som de ansatte, der er omfattet af aftalen. Eksempler på sådanne ansatte er arbejdsledere eller konsulenter. Aftalerne skal være skriftlige Begrænset omfang Hviletiden kan kun nedsættes i begrænset omfang. Begrænsningen i, hvor ofte og i hvilket omfang hviletiden kan nedsættes, fastsættes ud fra, at nedsættelserne samlet set er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige, at der er plads til det ekstra overarbejde, som nedsættelsen af hviletiden er forårsaget af, inden for den maksimale ugentlige arbejdstid på 48 timer i gennemsnit. Begrænsningen i, hvor ofte og i hvilket omfang hviletiden kan nedsættes, skal fastsættes gennem de kollektive aftaler, der er nævnt i afsnit 6.1 under iagttagelse af ovennævnte hensyn. 10

11 Ved vurdering af, om nedsættelse af hviletiden har fundet sted i begrænset omfang, vil Arbejdstilsynet lægge nedenstående regneeksempler til grund. Regneeksemplerne tager udgangspunkt i, at offshorearbejdet udføres på eller fra anlæg, tilsluttet infrastruktur eller i forbindelse med rørledninger. Såfremt den ansatte udfører offshorearbejde på land, fx kurser eller egentligt arbejde, skal anlægschefen og de enkelte arbejdsgivere på anlægget påse, at den samlede arbejdstid, der er forbundet med offshorearbejde, ikke overskrider det antal timer, der er aftalt mellem den virksomhed, der beskæftiger den ansatte og henholdsvis operatøren og ejeren. Regneeksemplerne kan fraviges i tilfælde, hvor Arbejdstilsynet vurderer, at konkret aftalte nedsættelser opfylder de to ovenfor nævnte betingelser. Der regnes med en arbejdstid på 12 timer, efterfulgt af 12 timers hvile pr. 24 timer. Såfremt transporttiden til og fra anlæggene ikke er indregnet i de i nedenstående eksempler nævnte tidsrum, skal der ved beregning af overskydende tid til nedsættelse af hvileperioder samt offshorearbejde på land tages hensyn hertil. Under andre omstændigheder vil der, efter en konkret vurdering, kunne lægges andre tal til grund. a. 14 dages offshorearbejde - en person arbejder to uger og holder herefter fri i tre uger: Her arbejder man normalt 14 gange 12 timer = 168 timer. På et år er der 52/(2 + 3) = 10,4 perioder med offshorearbejde, således at man arbejder 1.747,2 timer i løbet af en 12 måneders periode. Dette betyder, at man herudover maksimalt kan udføre offshorearbejde i minus 1.747,2 timer = 508,8 timer i en 12 måneders periode svarende til 48,9 timer ekstra på en periode med offshorearbejde. Arbejder man 13 timer pr. dag, hvorved 11-timers reglen stadig overholdes, arbejder man 14 gange 13 timer = 182 timer, svarende til 1.892,8 timer i løbet af en 12 måneders periode. Dette betyder, at man herudover maksimalt kan udføre offshorearbejde i minus 1.892,8 timer = 363,2 timer i en 12 måneders periode svarende til 34,9 timer ekstra på en periode med offshorearbejde. Hvileperioden må maksimalt nedsættes til otte timer. En nedsættelse af den daglige hvileperiode til otte timer bør ud fra et forsvarlighedshensyn højst finde sted to-tre gange i den periode der udføres offshorearbejde. 11

12 Nedsættelser til ni eller ti timer kan aftales fire eller flere gange i løbet af offshorearbejdet, dog ikke hver dag. Alle nedsættelser skal være jævnt fordelt over de 14 dages offshorearbejde. b. 14 dages offshorearbejde en person arbejder to uger og holder derefter fri i fire uger: Her arbejder man normalt 14 gange 12 timer = 168 timer. På et år er der 52/(2 + 4) = 8 2/3 perioder med offshorearbejde, således at man arbejder timer i løbet af en 12 måneders periode. Det betyder, at man herudover maksimalt kan udføre offshorearbejde i minus timer = 800 timer i en 12 måneders periode svarende til 92,3 timer ekstra på en periode med offshorearbejde Arbejder man 13 timer pr. dag, hvorved 11-timers reglen stadig overholdes, arbejder man 14 gange 13 timer = 182 timer, svarende til 1.577,3 timer i løbet af en 12 måneders periode. Dette betyder, at man herudover maksimalt kan udføre offshorearbejde i minus 1.577,3 timer = 678,7 timer i en 12 måneders periode svarende til 78,3 timer ekstra på en periode med offshorearbejde. Hvileperioden må maksimalt nedsættes til otte timer. En nedsættelse af den daglige hvileperiode til otte timer bør ud fra et forsvarlighedshensyn højst finde sted to-tre gange på en periode med offshorearbejde. Nedsættelser til ni eller ti timer kan aftales fire eller flere gange i løbet af offshorearbejdet, dog ikke hver dag. Alle nedsættelser skal være jævnt fordelt over 14 dages perioden. c. 21 dages offshorearbejde - en person arbejder tre uger og holder herefter tre uger fri: Her arbejder man normalt 21 gange 12 timer = 252 timer. På et år er der 52/(3 + 3) = 8,7 perioder med offshorearbejde, således arbejder man timer i løbet af en 12 måneders periode. Det betyder, at man herudover maksimalt kan udføre offshorearbejde i minus timer = 72 timer i en 12 måneders periode svarende til 8,3 timer på en periode med offshorearbejde. Hvileperioden må maksimalt nedsættes til otte timer. 12

13 En nedsættelse af den daglige hvileperiode til otte timer kan, for at overholde den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer, højst finde sted 18 gange i løbet af et kalenderår. Det svarer til maksimalt to gange på en periode med offshorearbejde. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være 12 timer. Alternativt kan mindre nedsættelser af den daglige hvileperiode, fx til henholdsvis ni eller ti timer, højst finde sted henholdsvis 24 eller 36 gange i løbet af et kalenderår. Det svarer til maksimalt tre-fire gange på en periode med offshorearbejde. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Alternativt vil en daglig hvileperiode på 11 timer højst kunne ske 72 gange i løbet af et kalenderår, svarende til ca. otte gange på en periode med offshorearbejde. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Alle nedsættelser af hvileperioden skal være jævnt fordelt over offshorearbejdet. Det kræver således en nøje kontrol med arbejdstiden for at sikre overholdelse af den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer. d. 28 dages offshorearbejde - en person arbejder fire uger og holder herefter fire uger fri: Her arbejder man 28 gange 12 timer = 336 timer. På et år er der 52/(4 + 4) = 6,5 perioder med offshorearbejde, således arbejder man timer i løbet af en 12 måneders periode. Det betyder, at man herudover maksimalt kan udføre offshorearbejde i minus timer = 72 timer i en 12 måneders periode svarende til 8,3 timer på en periode med offshorearbejde. Hvileperioden må maksimalt nedsættes til otte timer. En nedsættelse af den daglige hvileperiode til otte timer kan, for at overholde den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer, højst finde sted 18 gange i løbet af et kalenderår. Det svarer til maksimalt tre gange på en periode med offshorearbejde. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Alternativt kan mindre nedsættelser af den daglige hvileperiode, fx til henholdsvis ni eller ti timer, højst finde sted hhv. 24 eller 36 gange i løbet af et kalenderår. Det svarer til maksimalt fire-seks gange på en periode med offshorearbejde. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. 13

14 Alternativt vil en daglig hvileperiode på 11 timer højst kunne ske 72 gange i løbet af et kalenderår, svarende til ca. 11 gange på en periode med offshorearbejde. De øvrige dage forudsættes hvileperioden at være på 12 timer. Alle nedsættelser af hvileperioden skal være jævnt fordelt over offshorearbejdet. Det kræver således en nøje kontrol med arbejdstiden for at sikre overholdelse af den maksimale gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 48 timer Kompenserende hvileperiode Når hvileperioden nedsættes i de i afsnit 6.1 nævnte situationer, skal der ydes kompenserende hvileperiode, der som hovedregel skal finde sted umiddelbart efter arbejdet, eller, hvis det undtagelsesvist af objektive grunde ikke er muligt at yde kompenserende hvileperiode, passende beskyttelse. Passende beskyttelse kan ske ved ekstraordinære sikkerhedsforanstaltninger, arbejdsorganisatoriske eller administrative tiltag, herunder pauser og perioder med mindre belastende arbejde. 7. Risikostyring De fysiske rammer og offshorearbejdet skal tilrettelægges således, at den ansatte har adgang til pauser, uforstyrret hvile, restitution og uafbrudte hvileperioder. Endvidere skal der ved tilrettelæggelsen af arbejdstiden tages højde for, hvilke opgaver den ansatte udfører i arbejdstiden, og hvilke påvirkninger den ansatte er udsat for, fx i form af støj. Med henblik på at sikkerheds- og sundhedsmæssige risici ved arbejdet kan nedbringes så meget, som det er rimeligt praktisk muligt (ALARP-princippet), skal risikovurderingen omfatte en vurdering af de særlige sikkerheds- og sundhedsmæssige risici, som natarbejde, arbejde, der er tilrettelagt efter en speciel rytme, eller nedsættelse af den daglige hvileperiode, medfører. Der skal træffes de nødvendige foranstaltninger for at reducere disse risici så meget, som det er rimeligt praktisk muligt. For arbejde, der er tilrettelagt efter en speciel rytme, skal foranstaltningerne særligt tage hensyn til det generelle princip om, at arbejdet skal tilpasses mennesket, navnlig med henblik på at afbøde virkningen af monotont arbejde og arbejde i en fast rytme. Foranstaltninger tilpasses det konkrete arbejdes art, men specielt skal indsættelse af yderligere pauser i arbejdstiden og disses varighed overvejes. Specielt skal fremhæves, at for ledere og andre, der er undtaget fra bestemmelserne om offshorearbejdets varighed, hvileperioder, pauser, maksimal ugentlig arbejdstid og fridøgn, vil der fortsat være krav om hvileperioder, friperioder og pauser, som fastsættes ud fra en konkret risikovurdering i henhold til ALARP-princippet. 14

15 Henholdsvis operatøren og ejeren skal etablere og vedligeholde et ledelsessystem for sikkerhed og sundhed og forebyggelse af større miljøhændelser ved offshore olie- og gasaktiviteter, der sikrer og dokumenterer, at lovgivningen følges. Heraf følger, at der i henholdsvis operatørens og ejerens ledelsessystem skal fastsættes procedurer e.l., der sikrer og dokumenterer, at arbejdstidsbekendtgørelsen overholdes med de muligheder for fravigelse, der følger af denne vejledning, og at nedbringelsen af sikkerheds- og sundhedsmæssige risici og risici for større miljøhændelser nedringes efter ALARP-princippet. Fx skal det af ledelsessystemet fremgå, hvorledes arbejdstiden er tilrettelagt for de enkelte grupper af ansatte, samt hvor og af hvem registrering af afvigelser finder sted. Endvidere skal ledelsessystemet sikre og dokumentere, at reglerne om tilbud om helbredskontrol efterleves, såfremt henholdsvis operatøren og ejeren har en aftale om et tjenesteforhold med den ansatte. I de øvrige tilfælde er det den virksomhed, der har indgået aftalen med den ansatte, der har pligten til at tilbyde helbredskontrollen. 8. Arbejdstilsynets rolle Arbejdstilsynet skal ikke godkende eller tillade afvigelser fra hovedreglerne i afsnit 4, men kan meddele dispensation. Herudover fører Arbejdstilsynet tilsyn med om reglerne overholdes. 15

16 Læs også At-vejledning om begreber ved offshore olie- og gasaktiviteter At-vejledning D. 7.5 om helbredskontrol ved natarbejde Baggrund At-vejledningen erstatter vejledningen om arbejdstidsregler i offshoresektoren, rev. 1 - januar i offshoresikkerhedsloven Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. (arbejdstidsbekendtgørelsen) Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. (styringsbekendtgørelsen) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden, (EU-Tidende 2003 nr. L 299, side 9). Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet Bekendtgørelse om beredskab m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. (beredskabsbekendtgørelsen) Arbejdstilsynet Postboks København C - Telefon e-post

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. Bilag 13 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1,

Læs mere

ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN)

ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN) ENERGISTYRELSENS VEJLEDNING OM ARBEJDSTIDSREGLER FOR OFFSHORE-SEKTOREN (ARBEJDSTIDSVEJLEDNINGEN) Rev. 0 December 2006 1. Indledning Bekendtgørelse nr. 630 af 1. juli 2003 om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bek. Nr. 1509 af 15. december 2010 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning. Sammenskrivningen

Læs mere

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1

Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden på offshoreanlæg 1 I medfør af 51, stk. 4, 55, stk. 1, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed

Læs mere

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg

Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold på offshoreanlæg Vejledning om arbejdstidsregler i offshoresektoren Rev. 1 Januar 2011 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 Definitioner...

Læs mere

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv

Organisationsaftale om implementering af EU-Arbejdstidsdirektiv Bilag 10 Organisationsaftale om implementering af EUArbejdstidsdirektiv Grundlaget for denne organisationsaftale er EUdirektiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel

EU-direktiv om arbejdstid. Overenskomstparterne forstår ved: Artikel nr. og titel not defined. EU-direktiv om arbejdstid Grundlaget for dette protokollat er EU-direktiv nr. 93/104/EF af 23. november 1993 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden samt dansk

Læs mere

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode

Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste. Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste og anden særlig tjeneste Rådighedstjeneste og daglig hvileperiode Rådighedstjeneste på arbejdsstedet betragtes ikke som hviletid. Dette gælder, selv om der under rådighedstjenesten ikke

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 18.11.2003 L 299/9 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse Side 1 Aftale om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Kommunernes Landsforening Amtsrådsforeningen i Danmark Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd

Læs mere

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5

At-VEJLEDNING. Helbredskontrol ved natarbejde. At-vejledning D.7.5 At-VEJLEDNING Helbredskontrol ved natarbejde At-vejledning D.7.5 August 2010 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere

Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Vejledning om arbejdstid for mobile arbejdstagere Forord 3F s transportgruppe har i løbet af 2005 gennemført en lang række medlemsmøder over hele landet med temaet De nye arbejdstidsregler. Langt over

Læs mere

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde

At-VEJLEDNING. D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014. Hjemmearbejde At-VEJLEDNING D.2.9-2 Oktober 2003 - Opdateret oktober 2014 Hjemmearbejde Vejledningen handler om arbejdsmiljølovgivningens krav, når den ansatte arbejder hjemme 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER

HVILETIDS- OG FRIDØGNSREGLER MILJØ- OG SOCIALSEKRETARIATET Design: www.specialproduction.dk Tryk: Hafnia Tryk A/S Nyropsgade 38 1780 København V Postboks 308 Tlf 33 63 20 00 Fax 33 63 21 00 www.danskmetal.dk metal@danskmetal.dk HVILETIDS-

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk

CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Hviletid og fridøgn CO-industri Vester Søgade 12 2 1790 København V Tlf.: 3363 8027 Fax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Redaktion: Keld Høgh Layout: Thomas Olivarius Foto: Harry

Læs mere

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden.

EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden. Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Juli 1995 J.nr. 7-1105-1195 ALMINDELIGE BEMÆRKNINGER TIL AFTALEN: EF's ministerråd vedtog i 1993 et direktiv om visse aspekter i forbindelse

Læs mere

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1

Side 1 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 Side 1 Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Tlf.: 3529 8100 Januar 2004 J.nr. APV2112-128236 AFSKRIFT BEKENDTGØRELSE OM HVILEPERIODE OG FRIDØGN M.V. 1 1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser,

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser på offshoreanlæg m.v. 1) I medfør af 3, stk. 3, 17, 37 og 43, 50, stk. 4, 52, stk. 1, 55, og 72, stk. 1, i lov nr. 1424 af 21. december

Læs mere

Rammeaftale vedrørende distancearbejde

Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftale vedrørende distancearbejde Rammeaftalen giver mulighed for at indgå frivillige og individuelle aftaler om at arbejde hjemme med arbejdsopgaver, der normalt varetages fra arbejdspladsen. For

Læs mere

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte

Helbredskontrol ved natarbejde. en pjece til tillidsvalgte Helbredskontrol ved natarbejde en pjece til tillidsvalgte 1 Helbredskontrol 2 ved natarbejde Fremstillet af: SID s holddriftudvalg Kampmannsgade 4 1790 København V Produktion: NKN Grafisk a/s Fotos: Harry

Læs mere

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996.

I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr. 1282 af 20. december 1996. 21. august 1997 ARBEJDSMILJØINFORMATION NR. 116. mg/ai Vedr.: Hviletid, fridøgn og køretid. I slutningen af 1996 kom der en ny bekendtgørelse om hviletid og fridøgn. Det drejer sig om bekendtgørelse nr.

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1

Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1 Lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter (offshoresikkerhedslov) 1 Lov nr. 1424 af 21. december 2005 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for biologiske agenser i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1) BEK nr 1342 af 27/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 6. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000211 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på mobile offshoreanlæg 1) I medfør af 49, 72, stk. 1, og 73 i lov nr. 1424 af 21. december 2005 om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

10.4 Særligt om arbejdstid

10.4 Særligt om arbejdstid HR Jura Forlaget Andersen 10.4 Særligt om arbejdstid Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Indledning 2. Begrænsninger i arbejdstiden

Læs mere

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1)

Bekendtgørelse om sikkerheds- og sundhedsarbejde på faste offshoreanlæg 1) BEK nr 1504 af 15/12/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 6. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 1129/1079-0017 Senere ændringer til

Læs mere

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A)

2013-2015. Arbejde i Holddrift. mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 2013-2015 Arbejde i Holddrift mellem Fagligt Fælles Forbund (3F) og Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) 1. marts 2013 Denne aftale er indgået mellem: Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

Læs mere

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid

Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid Retningslinjer og anbefalinger omkring arbejdstid KB den 20.6.2016 I nedenstående er kredsformandskabets reviderede retningslinjer samt nye anbefalinger for arbejdstidsområdet. Dokumentet tager afsæt i

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1

Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bekendtgørelse om anvendelse af personlige værnemidler på offshoreanlægi forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 Bek. nr. 398 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 17.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 1103/2007 af Laurent Hermoye, belgisk statsborger, for the Association for the Protection of the

Læs mere

Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olieog gasaktiviteter

Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olieog gasaktiviteter Tilladelser og forhåndstilsagn for mobile ikkeproduktionsanlæg ved offshore olieog gasaktiviteter De vigtigste regler om ansøgning om tilladelse til drift og om tilladelse til ændringer af mobile ikkeproduktionsanlæg

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 847 af 29/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 26. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j. nr. 20159000058 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN KOMMENTERET AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Indledende bemærkninger Med henblik på en fortsat opretholdelse af et rimeligt beredskab inden for sygehus og institutionsområdet samt i kommunernes ældreområde

Læs mere

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse

Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Rammeaftale om tidsbegrænset ansættelse Indledende bemærkninger Efter drøftelse med KTO udsender de kommunale og amtslige arbejdsgiverparter hermed nedenstående administrationsgrundlag til rammeaftalen

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Underbilag 2.1 Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. i folkeskolen, ved voksenspecialundervisning,

Læs mere

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet,

Herved bekendtgøres lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet, LBK nr 240 af 17/03/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 20. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2010-0004327 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne

50.32 O.13 48/2013 Side 1. Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Side 1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Hvem er omfattet af reglerne... 3 2. Lokalaftaler... 3 3. Arbejdstid... 3 4. Deltid... 3 5. Opgaveoversigt... 3 6.

Læs mere

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed

Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed I. Generelle spørgsmål (artikel 1 og 2) I.2. Spørgsmål om den udstationerende virksomhed Udstationering af arbejdstagere Spørgsmål om en udstationerende virksomhed 1. 1. 1 Hvem anses efter national lovgivning

Læs mere

Sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter

Sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter Sikkerheds- og sundhedsredegørelser ved offshore olie- og gasaktiviteter De vigtigste regler om sikkerheds- og sundhedsredegørelser for anlæg med tilsluttet infrastruktur og rørledninger. Vejledningen

Læs mere

indgået i henhold til

indgået i henhold til KOMMUNER LOKAL AFTALE indgået i henhold til Aftale om arbejdstid for de kommunale døgnområder - pædagogisk område indgået mellem KL, FOA og Socialpædagogerne. Aftale om hviletid og fridøgn indenfor døgninstitutionsområdet

Læs mere

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN

AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN KL KØBENHAVN KOMMUNE FREDERIKSBERG KOMMUNE DANSKE BIOANALYTIKERE DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSK SYGEPLEJERÅD DANSK TANDPLEJERFORENING DEN ALMINDELIGE DANSKE JORDEMODERFORENING ERGOTERAPEUTFORENINGEN

Læs mere

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1)

Bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1) BEK nr 1201 af 23/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20159000172 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale.

Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. Bilag 2a for pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogiske assistenter og andet pædagogisk personale. 1. Indledning Aarhusaftalen er den fælles aftale, der sætter rammerne for samarbejdet mellem skolens ledelse

Læs mere

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere.

I protokollatet anvendes betegnelsen ansat, når reglerne gælder for både lærere og børnehaveklasseledere. Om dette rådudkast Pr. 1. august 2014 vil de hidtidige arbejdstidsregler blive erstattet af to cirkulærer: Dels vil reglerne om Arbejdstid for tjenestemænd i staten (hent cirkulære) Dels en stærkt reduceret

Læs mere

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer. Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Vejledning om tilrettelæggelse af arbejdstid for overenskomstansatte kirkefunktionærer Udarbejdet af Ministeriet for Ligestilling og Kirke Indledning: I forbindelse med indgåelsen af overenskomster og

Læs mere

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland

Arbejdstidsregler. Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland 1 Arbejdstidsregler Socialpædagoger på døgninstitutioner m.v. ansat i Region Sjælland Om de centrale arbejdstidsregler. Indhold: 1. Regelhenvisninger side 3 2. Hvad gælder for grundplanen side 4 3. Særligt

Læs mere

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1

Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 Bekendtgørelse om tilsyn, gebyr mv. for olie- og gasanlæg 1 I medfør af 39, stk. 1, 45 c, 55, stk. 1 og 3, og 61, stk. 1, i lov om beskyttelse af havmiljøet, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 3. juli 2013,

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1

Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler på offshoreanlæg i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviter m.v. 1 Bek. nr. 397 af 15. maj 2008 med senere ændringer ikke autoriseret sammenskrivning.

Læs mere

AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks København Ø, Tlf.: AFSKRIFT. August 1981 J.nr /81

AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks København Ø, Tlf.: AFSKRIFT. August 1981 J.nr /81 Side 1 AMTSRÅDSFORENINGEN Dampfærgevej 22, Postboks 2593 2100 København Ø, Tlf.: 35 29 81 00 AFSKRIFT August 1981 J.nr. 1110.00-0781 AFTALE OM HVILETID OG FRIDØGN FOR PERSONALE BESKÆFTIGET INDEN FOR DØGNINSTITUTIONSOMRÅDET

Læs mere

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne

Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 38 Underbilag 4.1 Arbejdstidsregler for undervisningsområdet i regionerne 1. Hvem er omfattet af reglerne? Reglerne omfatter lærere og børnehaveklasseledere m.fl. ved specialundervisningen for børn og

Læs mere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere

Transportgruppen. Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Transportgruppen Arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere Historisk tilbageblik: Generelt arbejdstidsdirektiv vedtaget november 1993 Transport undtaget Rådet vedtager 11.3.2002 Direktiv om tilrettelæggelse

Læs mere

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE

Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE Side 1 ARBEJDSTIDSREGLER FOR UNDERVISNINGSOMRÅDET I REGIONERNE **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende overenskomst/aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis en bestemmelse træder i kraft efter

Læs mere

2003/88/EF. Dir. om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

2003/88/EF. Dir. om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 2003/88/EF. Dir. om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/88/EF af 4. november 2003 om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse

Læs mere

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent

Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk. Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent Arbejdskraft i landbruget dansk og udenlandsk Svinekongres 2012 v/bodil Irene Jensen Specialkonsulent 2... 26. oktober 2012 Disposition Ansættelsesbevislov/kontrakter Arbejdstid Erstatningsferie under

Læs mere

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014.

Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for. produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne pr. 1. august 2014. 1. udgave, januar 2014 Lovindgreb OK 13 om arbejdstid for produktionsskolelærerne Af konsulent Erling Kure Ved lov nr. 409

Læs mere

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter

Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter Bygherrens ansvar ved mellemstore byggeprojekter De vigtigste regler om, hvordan bygherren kan leve op til sit ansvar for at planlægge og koordinere sikkerhed og sundhed ved projektering og udførelse af

Læs mere

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1)

Bekendtgørelse om projekterendes og rådgiveres pligter m.v. efter lov om arbejdsmiljø 1) BEK nr 110 af 05/02/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20120218273 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst.

Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Aftale om fornyelse af Industriens Overenskomst Mindstebetalingssatser Der sker en generel regulering af overenskomstens minimallønssatser i Industriens Overenskomst. Minimallønsatserne pr. time for medarbejdere

Læs mere

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser

Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Arbejdstid på offentlige arbejdspladser Hvordan er reglerne? Tænk længere Arbejdstid på offentlige arbejdspladser // 3 Arbejdstid på offentlige arbejdspladser hvordan er reglerne? På mange offentlige arbejdspladser

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær

Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær Eksempel på ansættelseskontrakt for funktionær (Opfindelser & Kreativitet anbefaler at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter og arbejdssted (Navn og adresse på medarbejder)

Læs mere

Grønlands Hjemmestyre, Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender Postboks Nuuk Grønland

Grønlands Hjemmestyre, Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender Postboks Nuuk Grønland Grønlands Hjemmestyre, Departementet for Finanser og Udenrigsanliggender Postboks1037 3900 Nuuk Grønland Kontor for jur. rådg. og int. relationer Postboks 1228 0900 København C Tlf. 70121288 Fax 70121289

Læs mere

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 )

SÆROVERENSKOMST. mellem. Alcatel Submarine Networks Marine A/S. Metal Søfart KABELSKIBE. (1. marts 2007 ) Dansk International Skibsregister SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og Metal Søfart KABELSKIBE (1. marts 2007 ) SÆROVERENSKOMST mellem Alcatel Submarine Networks Marine A/S og

Læs mere

Arbejdstid og merarbejde

Arbejdstid og merarbejde HR OG KOMMUNIKATION Arbejdstid og merarbejde Retningslinjer for uddannelsesfaglige medarbejdere i UCL Oktober 2014 Indhold 1. Opgørelse af arbejdstid (AC, CO10 og LC s forhandlingsområde)...3 1.1 Merarbejde

Læs mere

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste

F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste At-VEJLEDNING F.0.3 Juni 2003 Egentlig militærtjeneste 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes. At-vejledninger bruges til at

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op.

Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Vejledning 18. juni 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Skoleåret nærmer sig sin slutning, og nu er det tid til at gøre arbejdstiden op. Moderniseringsstyrelsen har derfor valgt at udsende denne vejledning

Læs mere

Arbejdstidsdirektivet

Arbejdstidsdirektivet Arbejdstidsdirektivet Arbejdstid er igen på dagsordenen, og Europa-kommissionen vil formentlig offentliggøre nye forslag til Arbejdstidsdirektivet tidligt på året i 2015. Konsekvenserne for EPSU og dets

Læs mere

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema.

Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. Ergoterapeutforeningen Arbejdstid kommuner Få svar på spørgsmål om eksempelvis vagtplan, ferie og fridage og dine rettigheder ved mer- og overarbejde som kommunalt ansat med vagtskema. For ansatte med

Læs mere

Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter Ansættelseskontrakter Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den: 2. januar 2014 af Byrial Bjørst Forfatter: Sofie Plesner Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan

Læs mere

Fremsat den 22. oktober 2014 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) UDKAST Til ekstern høring. Forslag.

Fremsat den 22. oktober 2014 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) UDKAST Til ekstern høring. Forslag. Fremsat den 22. oktober 2014 af klima-, energi- og bygningsministeren (Rasmus Helveg Petersen) UDKAST Til ekstern høring Forslag til Lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning,

Læs mere

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1

ÅRSNORM. - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 ÅRSNORM - En aftale Teknikog Servicesektoren har søsat FOA 1 Indledning...3 Før vi arbejder med planlægning af årsnormen...3 Hvor mange timer består årsnormen af...3 Hvad skal afskrives årsnormen og hvordan

Læs mere

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp

http://www.bm.dk/love_og_regler/hovedlove/vejledning_om_ansaettelsesbevis.asp Love og regle Vejledning om ansættelsesbeviser Side 1 af 5 English Ministeriet Nyheder Temaer a-z Tal og love Publikationer Service Lovprogram Lovforslag Love og regler Kommende love og regler Gældende

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter

Bekendtgørelse nr. 1416 - Bygherrens pligter Page 1 of 4 Bekendtgørelse om bygherrens pligter *) Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1416 af 27. december 2008 I medfør af 37, stk. 2, 3, 5 og 6, 73 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Kontrol af dyretransport:

Kontrol af dyretransport: Kontrol af dyretransport: Kontrol i f.m. økonomisk virksomhed Kontrol rettet mod hvirveldyr Fisketransport kontrol typisk landevej Foretages af politi evt. med dyrevelfærdsrejseholdet Transporten: Kort

Læs mere

"SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren.

SORTBOG (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. "SORTBOG" (Lov nr. 395 af 1. juni 2005) Forslag til lov om arbejdstid for mobile lønmodtagere inden for vejtransportsektoren. Lovforslag nr. L 19 (Folketingsåret 2004/2005) BESKÆFTIGELSESMINISTERIET ARC

Læs mere

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede.

HH, d. 21. juli F s kommentarer Det grundlæggende princip er samarbejde, både i det daglige og i det helt overordnede. HH, d. 21. juli 2010 Den nye bekendtgørelse om samarbejde om sikkerhed og sundhed. Udvalgte paragraffer med 3F s kommentarer. Hvor bestemmelserne i den nye bekendtgørelse er en videreførelse fra den tidligere

Læs mere

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden)

Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) ANSÆTTELSESKONTRAKT 1. Parterne Mellem virksomheden [virksomhedens navn], beliggende [virksomhedens adresse], (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede [medarbejderens navn], boende [medarbejderens

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

Vejledning, 2. udgave

Vejledning, 2. udgave Vejledning, 2. udgave 19. december. 2014 Merarbejde på stx, hhx, htx og hf Moderniseringsstyrelsen udsender denne 2. udgave af vejledning om opgørelse af merarbejde. Merarbejde ikke overarbejde Gymnasielærere

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1)

Bekendtgørelse om beskyttelse mod udsættelse for vibrationer på offshoreanlæg m.v. 1) BEK nr 394 af 15/05/2008 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 016001/16020-0006 Senere ændringer

Læs mere

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER

AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER Februar 2010 AFTALE MELLEM MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN OG UDSTATIONERINGSSTEDET OM BETINGELSERNE FOR UDSTATIONERING AF EN MILITÆRNÆGTER MILITÆRNÆGTERADMINISTRATIONEN Adresse: Hedelykken 10, 2640 Hedehusene

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0853 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.12.2006 KOM(2006) 853 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN om anvendelse af bestemmelserne i direktiv

Læs mere

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer

Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Vejledning til ansættelseskontrakt for funktionærer Denne ansættelseskontrakt er til brug ved ansættelse af funktionærer. Det der afgør, hvorvidt en medarbejder skal ansættes som funktionær eller ej er

Læs mere

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG, M.V. ANSVARSFORDELING OG SAMARBEJDE

ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG, M.V. ANSVARSFORDELING OG SAMARBEJDE ENERGISTYRELSENS VEJLEDNINGER OM SIKKERHEDS- OG SUNDHEDSMÆSSIGE FORHOLD PÅ OFFSHOREANLÆG, M.V. ANSVARSFORDELING OG SAMARBEJDE REV. 0 August 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE DOKUMENTKONTROL... 4 1 INDLEDNING...

Læs mere

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA

VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA VELKOMMEN WORKSHOP OM ARBEJDSTID GÆLDENDE FRA 01.04.2016 PRÆSENTATION Faglig sagsbehandler Gitte Rahbek FORVENTNINGER Hvad forventninger har i til i dag?? Konkrete spørgsmål?? Hvor gælder aftalen?? Vigtigt

Læs mere

A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden

A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET A F T A L E om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelse af arbejdstiden 1995 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2.

Læs mere

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal

OVERENSKOMST. mellem. DR og Dansk Metal September 2012 2012 OVERENSKOMST mellem DR og Dansk Metal om freelanceopgaver i forbindelse med produktion af TV- og radioudsendelser m.v. Indholdsfortegnelse: 1. Overenskomstens anvendelse... 3 2. Ansættelse...

Læs mere

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6

At-VEJLEDNING. Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø. At-vejledning F.3.6 At-VEJLEDNING Aftaler om virksomhedernes samarbejde om arbejdsmiljø At-vejledning F.3.6 Maj 2011 Erstatter At-vejledning F.2.8 Aftaler om virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006 2 Hvad

Læs mere

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser?

Retningslinier for en god ansættelse. værktøj2001. Er du ung i huset eller børnepasser? Retningslinier for en god ansættelse værktøj2001 Er du ung i huset eller børnepasser? Er du ung i huset eller børnepasser er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen har til formål at beskrive,

Læs mere