Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2013 Referatet blev godkendt uden kommentar. 3. Orientering fra formanden PLO orienterer vedr. OK13, at ministeriet indskærper, at der ikke ønskes, at der indgås lokalaftaler på skolerne. Der er udsendt et spørgeskema til skolerne om OK 13 implementering og efter enkelte skoler har svaret, at de har indgået lokaleaftaler, er bestyrelsesformænd fra enkelte gymnasier indkaldt til møde i moderniseringsstyrelsen.

2 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni Fremlæggelse af perioderegnskab for 1. kvartal. v/es og NSK Sagsfremstilling: Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2013 ES og NSK gennemgår det fremsendte kvartalsregnskab med kommentarer. Overordnet er der følgende kommentarer til perioderegnskabet for 1. kvartal 2013: Der er en mindre omsætning end budgetteret på kr Der har i AVU-afdelingen været realiseret færre årskursister end det budgetterede for kvartalet og HF-afdeling har realiseret flere årskursister end budgetteret for kvartalet. Der er forbrugt kr ,- mere på løn end budgetteret. Der er bogført kr. 1.1 mio. feriepenge på lønomkostningerne. Feriepengene bliver anvendt, når der afholdes ferie, hvilket primært sker i 3. kvartal. Der er således et mindre forbrug på løn i 1. kvartal end budgetteret. Der er et overskud på de finansielle poster på kr ,-, hvilket skyldes placeringen af overskudslikviditet. For alle afdelinger er den årlige budgetlagte løn fordelt ligeligt på de fire kvartaler. Det medfører, at der kan være afvigelser mellem det budgetterede og realiserede, som kan henføres hertil. Prognose for resten af 2013 Opfølgning på budgettet samt prognosen for resten af 2013 fremlægges. Det er det budget der er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 21. marts, der revideres i forhold til. Bestyrelsen gav et mandat til, at budgettet skulle vise et resultat på 1. mio. kr. i overskud. Bestyrelsen vedtog samtidig at acceptere et 0 som resultat i 2013 grundet den store byggeproces med om- og tilbygning, at skolen opererer og driver undervisning på to adresser, hvilket betyder et andet og dyrere serviceniveau, og den planlægningsmæssige usikkerhed, der knytter sig til OK13 på GL-området. Tilmeldingssituationen Der gives en status på tilmeldingssituationen på alle uddannelser. Bilag

3 perioderegnskab for 1. kvartal 2013 TH. LANGS HF & VUC Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Perioderegnskabet for første kvartal blev fremlagt, med opfølgning på ovenstående kommentarer. Målene for første kvartal er ikke nået, men tilmeldingssituationen med foreløbige indberetninger for og 2. kvartal samt den meget positive tilmeldingssituation viser, at estimatet på budgettet for 2013 holder. Der blev uddelt oversigtsstatus på tilmeldingssituation for alle skolens uddannelser. Vi har opnået en ekstraordinær indtægt på renter af skolens overskudkapital på kr. Det er et led i den finansielle strategi, vi har indgået med Nykredit. EF spørger til lønudgifterne på AVU.

4 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 5. Redegørelse for møder med formandskabet og fremlæggelse af det nye proaktive økonomistyringssystem v /PLO NSK Sagsfremstilling Møder mellem formandskabet Der har som fremført på sidste bestyrelsesmøde været af holdt 2 økonomimøder. Fremtidig budgetopfølgning og proaktiv styring NSK vil på mødet redegøre for, hvordan ledelsen er ved at opbygge og udbygge skolens økonomistyringssystem Office line og ad den vej sikre en proaktivt budgetopfølgning fremover. Det primære fokus er en tæt opfølgning på timeforbrug, med opfølgning på timer og løn hver måned. Udarbejdelse af foreløbige indberetninger på årselever/indtægter og driftsforbrug. I Office link -der er skolens økonomistyringssystem er det muligt at samle alle oplysninger i et fælles styringsværkstøj til anvendelse af chefer i det daglige, ligesom det er muligt løbende at følge driftsforbruget. Formandskabet får opfølgningen tilsendes hver måned inden månedsmødet. I det vedhæftede bilag er en redegørelse for processen, som der vil blive knyttet yderligere kommentarer til på mødet. Bidrag til Nykredit Vi har været til det årlige opfølgningsmøde med Nykredit i maj, og det var en positiv drøftelse, og vi oplever en proaktiv tilgang til den vedtagne finansielle strategi, hvor Nykredit hele tiden er opmærksom på vores økonomi, og justerer vores engagement til vores økonomiske fordel. Det er en bank, der ønsker en tæt dialog med os om vores finansielle engagement til stor fordel for skolens daglige økonomi. Der er et overskud på de finansielle poster, hvor vi samlet har opnået en renteindtægt på kr i 1. kvartal, hvilket skyldes placeringen af overskudslikviditet. Vi skal være opmærksomme på, at vores bidrag er vurderet ud fra en risikobetragtning, hvilket betyder, at bidraget kan ændre størrelse, alt efter den vurdering vi får. I øjeblikket betaler vi et bidrag på 0,5 %. Dette fastholdes i det kommende år, desuagtet at vi i 2012 er kommet ud med et underskud. Bilag: Notat om ressource- og økonomistyringssystemet på THL.

5 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. PLO orienterede om de afholdte økonomimøder med formandskabet. NSK orienterede videre om mødet og fortæller videre om tankerne bag møderne. Grundlaget til hvert møde er oversigt over status pr. måned i løn og indtægter. ES gennemgik notet om ressource- og økonomstyringssystemet. PL spørger, hvor hurtigt kan man sammenligne eks. lønforbrug med det budgetteret? ES: denne er en del af opfølgningen på månedsmødet. PL: det vil være ønskeligt med en oversigt overudviklingen i årskursister i et regneark, hvor man kan se udviklingen i årskursister. Dette er en mulighed og indarbejdes i styringssystemet. TEF: Spørger til, hvordan AVU-afdelingen skal opgøre timer i forhold til det kommende skoleår. NSK: registreringen sker som hidtil med aflevering af løntimeoversigt en gang om måneden og med konkret opgørelse og oversigt i forhold til tæt timestyringen og siger, at de gør det på den gamle måde. NSK orienterer om det årlige møde med Nykredit, hvor vi orienterede om regnskabsresultatet for 2012 og gennemgik den fremtidige ressource- og økonomistyringsmodel for THL: Nykredit ændrer ikke deres bidragssatsen på 0,5%, men Nykredit vurderer denne en gang i året i forhold til en konkret risikovurdering.

6 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 6. Ny budgetmodel for THL med oplæg til overskudskrav fra bestyrelsen, samt budget for Sagsfremstilling: Budgetprocessen og overskudskrav for budget 2014 Budgetprocessen for det kommende år opstartes i uge 25. I tilknytning til skolens økonomistyringssystem er der en særlig budgetlægningsmodel, som skolen fremadrettet vil anvende for at sikre en tydelig sammenhæng og ikke mindst, at processen kompleksitet mindskes. Årskursister og tilmeldinger Omsætning/årskursister Der er jfr. orienteringsbrev fra ministeriet i forbindelse med finansloven for 2013 bebudet takstnedsættelser over de kommende 3 år: Tabel 1. Takstudvikling ift. 2012: AVU og FVU Takst Undervisningstaxameter -0,4-2,3-4,3-6,3 Fællesudgiftstaxameter -1,7-4,1-6,3-8,4 Bygningstaxameter -0,5-2,3-4,4-6,4 Tabel 2. Takstudvikling ift. 2012: hf-enkeltfag Takst Undervisningstaxameter -0,4-2,1-4,1-6,1 Fællesudgiftstaxameter -1,7-4,1-6,3-8,4 Bygningstaxameter -0,5-2,3-4,4-6,4 Tabel: Takstudvikling fra 2012 til 2013 ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakst, 2-årig hf 1,3 0,2-1,7-3,6 Færdiggørelsestakster -0,5-2,5-4,4-6,4 Fællesudgiftstakster -2,4-5,0-7,2-9,2 Bygningstakster -0,7-2,6-4,6-6,5

7 Dette giver en samlet omsætningsnedgang med samme antal årskursister som budgetteret med i 2013 på 3,5 mio. kr. over 3 år. Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kr. Kr. Kr. Kr. Indtægter i alt Ændring kr Ændring akkumuleret Nyt vedr. taxametertilskud Budgetterne på ministeriel plan skal holdes, viser det sig, at der er et overforbrug, kan ministeren nedsætte taksterne med tilbagevirkende kraft. Visse skoler har valgt at afsætte reserver til dette. Lønstigninger GL lønstigning betyder med den nuværende lærerbemanding 1.mio. kr. i ekstra løn i I regeringsindgrebet er der ligeledes en forventet lønstigning på uddannelsesforbundets område. Ønske om fremtidig budgetmodel på THL Ledelsen ønsker desuden, at bestyrelsen på sommermødet drøfter en budgetmodel for fremtiden, hvor der fra bestyrelsens side arbejdes med faste budgetmål for de kommende år. Det vil give ledelsen et bedre udgangspunkt for budgetarbejdet og faste budgetmål vil give større overblik. Desuden vil vi opererer med budgetter minimum 3 år frem for at sikre overblik over de effektiviseringer og udvikling i takster mv., vi allerede ved kommer fra ministeriets side. Indstilling: Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter fremtidig budgetmodel, med henblik på faste budgetmål for det kommende år.

8 PLO orienterer omkring baggrunden for punktet og ledelsens ønske om, at bestyrelsen tager stilling til overskudsmål for det kommende budgetår. ES: der omdeles et overordnet budget for de kommende 3 år på baggrund af det årskursistniveau vi har for 2013: 642, og med den samme medarbejderstab i forhold til løn. Der er derfor indregnet de af ministeriet bebudede takstnedsættelser og lønstigningen på GL området. Der var en drøftelse af de udfordringer, dette giver for THL PLO: Det er vigtigt, at skolen ikke er for ambitiøs, og sætter målene for højt. PL: Ambitionen må være, at tallene ikke bliver røde. NSK: Andre skoler har sat reserver af til den budgetmodel ministeriet har indgået, hvor de med tilbagevirkende kraft kan nedsætte taxameterne. CRH spørger, om der er forventning til, at lærerne skal arbejde mere. PLO svarer, at ja, det er der en forventning om. Det vil ikke længere være den samme mulighed for at få overtid som tidligere. Der var en drøftelse af det. PLO samler op på punktet: Der skal være en reel oversigt over de forventede omkostninger for budgetterne med til næste bestyrelsesmøde i forbindelse med strategidagen, hvor man drøfter endelige mål for budgettet, men PLO finder det er vigtigt, at skolen ikke sætter for hårde mål og ikke lægger sig fast på kommende budgetmål, før vi har det samlede billede. Den beslutning tages på næste bestyrelsesmøde efter strategimødet.

9 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni TH. LANGS HF & VUC 7. Orientering om OK 13- processen på HF og konsekvens af lockout, mv. for THL v/nsk og PB Sagsfremstilling: Ledelsen orienterer om konsekvensen af lockouten for THL, og der orienteres om konsekvensen på AVU-området i forhold til regeringsindgrebet med ikrafttrædelse pr. august Der orienteres om OK 13 processen på HF-afdelingen og status. Afslutning af lockouten og konsekvens Det var en meget lang måned, hvor vi alene havde et hold igang resten af undervisning var aflyst. Vi er godt i gang igen, og heldigvis er faktisk alle vores kursister mødt ind igen. og sikke en modtagelse GL-kollegerne gav. Imponerende. Vi har tilrettelagt ekstraundervisning for at sikre at så megen undervisning blev gennemført og sikrer, at kursisterne kunne nå de faglige mål. Der har været ydet en fantastisk indsats fra undervisernes side for at sikre, at dette var muligt. Taxametertilskud Der har været usikkerhed, om vi kunne opretholde tilskuddet, men det er der endeligt kommet svar på, at hvis vi som skole kan stå inde for, at kursisterne har nået de faglige mål, vil taxamateret kunne opretholdes. Skolen mister kr. på OBU, undervisning, da det er en forudsætning for tilskuddet, at kursisterne møder op. Lønomkostninger Skolens lønbudget er reduceret med kr. i april måned. Regeringsindgrebet Regeringsindgrebet betød, at arbejdstiden og drøftelserne på AVU for uddannelsesforbundet, som det ser ud bliver med tiltrædelse den 1. august Derfor vil drøftelserne for AVU først blive iværksat i løbet af næste skoleår, men vi vil naturligvis skulle drøfte næste skoleår inden så længe. Proces og dialog om ny arbejdstidsaftale på GL Ledelsen deltager i netværksmøder i regi af VUC lederforeningen. Dette erfa-arbejde har givet klarhed. Processen på HF afdelingen går godt. Der er nedsat en procesgruppe (de to tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen), der løbende afholder møder og sikrer en god proces. I gennem hele processen har det for ledelsen været utrolig vigtigt, at vi har denne tillidsfulde drøftelse med afsæt i, at vi har en god arbejdsplads, og vi skal samarbejde om dette. Ligeledes er det vigtigt, at vi arbejder med en THL-model, hvor drøftelserne foregår direkte med lærerne, og hvor processen er aftalt sammen med procesgruppen. Det er vigtigt, at vi finder den helt rigtige model for THL. At vi får en transparent model, der har afsæt i trivsel og en god arbejdsplads og ikke mindst sikrer en god dialog, om det vi er sammen om nemlig uddannelse af mennesker og bringe dem videre.

10 Der har været afholdt et kaffemøde, hvor ledelsen fremlagde tankerne om OK 13 og intentionerne i kvalitetsløftet. På dette møde fik alle lejlighed til at dele deres bekymringer ønsker og tanker. Der er afholdt opgavefordelingsmøde, hvor det som var muligt at ønske, hvilke arbejdsopgaver den enkelte kunne tænke sigt i det kommende skoleår. Vi arbejder på højtryk på at få opgavefordelingen klar til næste skoleår. Der er desuden udarbejdet et arbejdstidsregistreringssystem, som skolen TR har afprøvet. Dette forventer vi at anvende i det kommende skoleår med små justeringer. Det er samtidig vigtigt for ledelsen, at vi i denne proces samtidig har fokus på skolens økonomi og den samlede beskæftigelse på HF. Uddannelsesinstitutionerne er under observation fra ministeriernes side. Senest har skolens bestyrelse modtaget brev fra Christina Antorini, og senest for 14 dage siden er vi blevet bedt om at svare på et spørgeskema om processen og aftaler fra ministeriet for børn og undervisning. Bilag Brev fra Christina Antorini (udsendt af PLO) Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. NSK orienterer omkring AVU, lockout og konsekvens deraf. På mødetidspunktet var det fortsat uvist, om den enkelte undervisers årsnorm skulle opgøres pr. april 2013 eller ej. LC har anlagt sag an ved arbejdsretten om dette forhold, og på bestyrelsesmødetidspunktet var afgørelsen endnu ikke afsagt. Denne har vi nu fået og hermed indskrevet fra mail om dette: LC indklagede Moderniseringsstyrelsen med påstand om, at arbejdstiden for de lockoutede lærere, der er omfattet af parternes overenskomster, skal opgøres ved lockoutens ikrafttræden. Moderniseringsstyrelsen er blevet frifundet. Det vigtige afsnit følger her: Princippet om, at ansættelsesforholdet alene anses for suspenderet, når arbejdstageren genindtræder i ansættelsesforholdet ved konfliktens ophør, indebærer i denne sag, at der ikke skal ske en opgørelse af arbejdstiden for de lockoutede lærere ved konfliktens start som påstået af LC. KL og Moderniseringsstyrelsen har derfor ikke begået overenskomstbrud og frifindes for LC s principale påstande. Skolen vil nu se på konsekvensen af afgørelsen og sikre, at opgørelsen sker på rette vis.

11 NSK orienterer videre om arbejdet med implementering af OK13 på HF. TH. LANGS HF & VUC Det har været en rigtig god proces, med fælles møder i afdelingen og efterfølgende arbejde i en nedsat procesgruppen med TR, AR og ledelsen. Det var godt og dejligt, at vi modtog en skrivelse fra alle GL'erne på, hvad man ønskede og håbede vedr. OK 13: en transparent model, sikrer beskæftigelsen, ensartethed og dermed ingen differentiering af forberedelsen, et simpelt tidsregistreringssystem. PB orienterede videre, at der på HF mødet inden ferien vil blive fremlagt rammerne for OK 13 på THL. Vi har allerede nu uddelt opgavefordelingen for det kommende skoleår Vi har formået at sikre en god og involverende dialog. BB siger, at det er meget vigtigt, at stemningen er god. PL spørger til, hvordan tidsregisteringen kommer til at foregå. NSK: vi vælger at tage afsæt i en model (et regneark) udviklet af en TR i Århus. Skolens GL tillidsmand (DB) har afprøvet systemet i gennem 2 måneder. Tidsregistreringssystemet er meget simpelt og vil være et godt udgangspunkt for THL med et par ændringer. Formålet er, at månedsskemaet indleveres til ledelsen en gang om måneden, så vil vi kunne følge den enkeltes tidsforbrug og kunne komme i en dialog om evt. udfordringer med henblik på at sikre trivslen og at undgå det grænseløse arbejde. EF siger, at set fra GL s side har været en god proces. Det er blevet lyttet til deres bekymringspunkter og ønsker. PB: Det er vigtigt, at der samtidig med OK 13 er tale om et kvalitetsløft, hvor det er målet, at der skal tilbringes mere tid sammen med eleverne og mere tid sammen som undervisere om eleverne og deres uddannelse. Vi har gennemgået forholdene grundigt og rammesat ud fra kendte opgaver og udviklet på mulige ændringer. Rammerne for OK 13 på THL, som de ser ud i det kommende skoleår, vedhæftes referatet til orientering.

12 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 8. Orientering om bestyrelsesansvarsforsikring og stillingtagen hertil v/ PLO ES Sagsfremstilling: Punktet er udsat fra sidste møde. Palle giver oplæg og kommentarer til de to tilbud og fremlægger sine synspunkter. Nedenfor er sagsfremstillingen fra sidste møde. På opfordring har vi undersøgt, om det er muligt, at THL tegner en ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne. Skolen er som udgangspunkt selvforsikrende, og derfor er det i udgangspunktet ikke muligt. Men som det står i skrivelsen fra ministeriet vedr. ansvarsforsikringer, så er der nu åbnet for at selvejende institutioner kan tegne forsikringer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ansvar, man som medlem af bestyrelsen har i forhold til at søge indsigt mv. kan der ikke forsikres for. Arbejder man forsætligt eller uden omtanke, så dækker forsikringen ikke. Vi har valgt at indhente to tilbud fra Tryg og Top Danmark. Da de fleste af bestyrelsens medlemmer er udpeget af andre institutioner, kommunen, mv. Det er derfor vigtigt, at det enkelte udpegede medlem af skolens bestyrelse forinden undersøger, om man er dækket af en anden forsikring via sin udpegning. Bilag Tilbud fra forsikringsselskaberne Tryg og Top Danmark (med sendt til sidste møde) Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om den ønsker, at skolen tegner en ansvarsforsikring og vælger i givet fald forsikringsselskab. PL orienterede om bestyrelsesansvarsforsikring og uddelte notat med sammenligning af tilbuddene. PL s vurdering er, at bestyrelsen skal tage Tryg og tage en drøftelse vedr. punkt 12, hvor der er en udfordring vedr. skolens resultat for Han anbefaler, at forsikringen tegnes. Bestyrelsen besluttede at tegne forsikringen og at indlede en drøftelse med Tryg.

13 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni Status på byggeprocessen v /NSK Sagsfremstilling: Byggeprocessen er i fuld gang. Vi afholder løbende byggemøder med totalentreprenøren. Hovedprojektet er ved at være endeligt på plads. Ombygningen Isætning af vinduer (næsten færdig, mangler A og B udvendig, grundet fejlleverance), ventilationsrør er trukket og anlægget er leveret. Taget er udskiftet. Der er brudt igennem til en nye hovedindgang, der går ind fra gaden i bygning c. I sommerferien påbegyndes renovering og etablering af kontor og studemiljø i bygning C og D. Der etableres den nye reception i C-bygningen. Nybygningen I uge 27 påbegyndes nedrivningen af bygning E, Pigesalen og billedkunst. I løbet af sommerferien graves der ud til den nye bygning. Byggemøder og tæt styring På byggemøderne deltager NSK, PB og JN foruden Carsten Sørensen fra Rum, som er vores rådgiver. Der er en god fremdrift i møderne, men vi ser, hvor vigtigt det er, at vi har en bygherrerådgiver til at styre møderne og tilbagemeldingerne for os og sikrer, at byggeprogrammet følges nøje. Ansøgning om 1,2 mio. kr. til naturfagsområdet. Arbejdet med projektering og skitsetegning til vores nye naturfagsområde er i fuld gang. Hele naturfaggruppens underviserer har været involveret i tankerne, og det er så baggrund af disse processer, der nu er sat de endelig streger. Vi har her RUM som bygherrerådgiver, og vi håber, at opgaven har et omfang, så vi kan nøjes med at tildele JFR opgaven som et supplement til byggeriet, da det vil være forbundet med nogen udfordring, hvis vi skal entrere med andre entreprenør på denne delopgave. Første spadestik Dette er planlagt til at en dag i uge 34, endelig aftale om dette på næste byggemøde.

14 Kommunikation i byggeprocessen Der udsendes efter hvert byggemøde et byggenyhedsbrev, der orienterer om fremdriften i byggeriet, nyhedsbrevet lægges samtidig ud på personalehjemmesiden. Måske vil bestyrelsen have interesse i at modtage dette nyhedsbrev? Det er et forslag, at vi umiddelbart efter sommerferien i forbindelse med bl.a. det første spadestik vil udsende en byggeavis, der beretter om byggeprocessen og det nyt THL for omverdenen. Det er samtidig tanken i denne avis at berette om vores uddannelser. Endelig vil vi, når det rigtig går i gang med byggeriet sørger for, at der er en fane på skolens hjemmeside, hvor man kan følge byggeprocessen. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til, om der er interesse for at modtage byggenyt. NSK orienterede omkring byggeprocessen. PB supplerede. Alt er indtil nu forløbet efter procesplanen. Der er dog fundet bly i malingen i bygning H og E, som skal fjernes på anden vis, hvilket kommer til at en ekstra regning på kr. til en særlignedtagningsproces og rengøring, og der er en risiko for, at tidsplanen forrykkes. Der foretages dog i kommende uge nye prøver for at bekræfte eller afkræfte omfanget af blyforureningen. Der afholdes første spadestik i uge 34, endelig dato følger efter sommerferien.

15 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 10. Datoer for møder i bestyrelsen i det kommende år. Sagsfremstilling Vi foreslår følgende datoer for bestyrelsesmøder i det kommende skoleår: Strategimøde den 25. september Ordinære bestyrelsesmøder: Uge 41: 10. oktober 2013 Uge 50: 12. december 2013 Uge 12: 20. marts 2014: Uge 25: 19. juni 2014 Indstilling Bestyrelsen godkendte mødeplanen. Følgende datoer blev besluttet for kommende møder: Strategidag den 25. september kl Ordinære bestyrelsesmøder kl : Uge 41: 10. oktober 2013 Uge 51: 19. december 2013 Uge 12: 20. marts 2014 Uge 25: 19. juni 2014

16 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 11. Orientering fra skolen v /NSK Sagsfremstilling: Personale Lene Cecilie Morgensen er ansat som akademisk medarbejder i AVU pr. 1. juli 2013.Maj-Britt Laursen, ansat som akademiske medarbejder i AVU, er fratrådt sin stilling pr. 1. maj. Kristina Hummelhoff Genz er ansat på HF og skal undervise i geografi og samfundsfag i stedet for Lone Juul, som er fratrådt. Kierkegaard Festival I dagen maj afviklede vi sammen med de øvrige parter omkring Campus Bindslev plads Kierkegaard festival i Silkeborg. Det var nogle vellykkede dage med et særligt program. Der er visse arrangementer, der afvikles her på skolen i aulaen bl.a. Claus Damgaards Comedy Show. Vores egen elev på HF2 Kierkegaards Rapper - Jackie Lassen fra 2.L battlede mod kendte rappere. På festivallen lanceredes en bog om Kierkegaard: Kunsten at være menneske skrevet af Lise Søelund. Bogen er udgivet af forlaget Campus Bindslevs Plads. Det er vi en del af, og vi har som skole være med til at udgive bogen. Det er betydningsfuldt, at vi som skole kan være med til, at sådan noget kan lade sig gøre. Det var på alle måder et flot og veltilrettelagt arrangement. Campus Bindslevs Åben plads Vi afholdte en særligt åben plads arrangement omkring Bindslev plads den 6. maj. Projektorganisationen bag Campus Bindslevs Plads indbyder alle interesserede til at komme og høre om og bidrage til det nye sted for læring, kultur og kreativitet, som vi sammen skal skabe på Bindslevs Plads. Alle med interesse for mere og bedre læring var velkomne. Dagen igennem blev der indsamlet alt, hvad der foregik under de enkelte programpunkter og aktivt opsøgtes gæsterne for at få deres om reaktioner. Beslutninger om fremtiden På kommunalt plan skal der træffes beslutninger i nær fremtid om, fremtiden for pladsen og ikke mindst kommunens involvering. Det er forventeligt således, at kommunen vil stå for anlægsinvesteringen, og de omkringliggende institutioner skal deltage i driften, herunder dels som kronetilskud, i form at arbejde for Campus og andet. Vi har deltaget i et interview, og den 27. juni kl. er alle inviteret til at deltage i et møde arrangeret af kommunen. Invitationen videresendes.

17 Sidste skoledag Sidste skoledag for HF2 var 13. maj. Vi havde en rigtig dejlig dag med glade unge mennesker, musik og optrin. Det er altid en skøn dag. AVU sidste skoledag var flyttet til 17/5, da vi jo havde en særlig situation og nåde at afvikle så megen undervisningen, som muligt. Der har været arbejdet intenst på at sikre en god og sammenhængende eksamensplan, og der er som traditionen tro altid lidt finurligheder, hvad angår ministeriets system, X-press. Toldbodgade ny beboer fra UU. UU har lejet administrationstårnet på Toldbodgade. De søsætter fra i næste uge et særligt projekt for kontanthjælpemodtagere, der hedder agent akademi. Det er for ca. 20 unge, der skal igennem et særligt forløb dels med teambuilding og mental træning, mv. frem til og med uge 41. De låner et lokale hos os hver tirsdag (TK3). Besøg i nær fremtid fra Arbejdstilsynet Vi har fået en opringning og én mail fra arbejdstilsynet, der har orienteret os om, at Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på THL inden for de næste 1-4 måneder. Vi har gennemgået alle de forhold, der vil blive spurgt ind til. Der er tale om et af de almindelig tilsynsbesøg (tror de kalder det rutine). Vi mødes i nær fremtid i AMO og følger op på mailen og sikrer, at alt er klart. Fokusinterviews med eleverne på HF i forhold til ETU Vi havde en fin dag med 3 fokusinterviews, som den nedsatte gruppe på HF nu skal arbejde videre med. Det er en god måde at drøfte de nærmere forhold og bagvedliggende tanker fra eleverne om deres svar på spørgsmålene. Det vil kunne danne grundlaget for handlingsplanerne, der skalarbejdes med frem mod næste måling i efteråret Årsmøde for VUC Det årlige generalforsamling i VUC-lederforeningen samt årsmøde blev afviklet medio april, og ledergruppen var af sted. Bestyrelsesforeningen har ligeledes generalforsamling, og efterfølgende er der for begge foreninger fælles årsmøde. Temaet for årsmødet var: Flere skal gennemføre - fokus på veje og muligheder. Det var meget interessant, og der var megen fokus på netop det arbejde med fastholdelse og vores rolle som VUC. Christine Antorini holdt oplæg om de uddannelsespolitiske målsætninger for VUC, og der var plads til en livlig debat. Der var oplæg om: AVU som et springbræt til videreuddannelse, VUC s rolle i uddannelsessystemet, veje til bedre gennemførelse læringsmiljøer og deres betydning, mv. Det er godt at mødes på tværs af skoler og drage erfaringer. Uddannelsesprisen for VUC bliver uddelt, og i år gik den til et projekt i Odense: Vindegadeprojektet: et uddannelsestilbud til unge, som har mistet grebet om en ungdomsuddannelse, meget spændende. Noget vi godt kunne tage afsæt i hos os. Der ligger to brochurer for interesserede i personalestuen.

18 Optag på HF 2 og indskrivning på HF e og AVU Indskrivningen er i fuld gang på AVU og HFe, og der er travlhed og masser af samtaler på studievejledergangene. Barometer for optag til næste skoleår for HF2 ser rigtig godt ud mht. tilmeldingerne. Den 22. april havde vi alt 203. Her af 134 kvalificerede, 41 betinget optagede og endelig 28, der mangler samtale. Det ser godt ud, og vi håber, det bliver til 7 klasser. Det er dejligt, men jeg ved også, at der arbejdes på højtryk i vejledning, og hvor hård en periode det er for alle. Fravær og fastholdelse på de toårige hf-kurser I uge16 har avisen MetroXpress valgt at sætte fokus på fraværstallene på toårig HF og HF enkeltfag. Desværre har MetroXpress indtil videre valgt at ignorere den side af historien, at der allerede bliver gjort rigtigt meget på landets HF-kurser for at komme problemet til livs. Avisen har heller ikke brugt meget plads på det faktum, at der meget ofte er nogle mere komplicerede og alvorlige årsager end blot pjæk og dovenskab til de HF-studerendes fravær. Jeg linker her til ( hvor I kan se den pressemeddelelse samt alle tallene med kommentarer fra de enkelte skoler. Det er altid svært med den slags debatter i aviser og lignende, for det kommer let til at stå som påstande, som det er svært at kommentere på. Vi gør hos os et kæmpe fastholdelsesarbejde og vores kursister lykkes, og ja, ind imellem kan vi tage fejl, men det er mestring og succeser, der er vores mål og rummelighed er en af vores helt centrale værdier. Interview til Gymnasieskolens nyhedsbrev på nettet I opfordres alle til at læse gymnasieskolens nyhedsbrev på nettet, hvor Birgitte Møballe er interviewet om det særlige arbejde, vi gør på THL med for fastholdelse i forhold til læsevanskeligheder og så. Skøn læsning og tak for et flot interview. Det er godt at være leder på dette særlige sted. Markedsføring Vi er afvikler i øjeblikket en massiv markedsføringskampagne i aviser, senere busreklamer, MJA.dk (Midtjyllands netavis.)mv. Dette er dels i forhold til tilbudsplanen for HFe og for AVU, men også på HF2. Nye aktiviteter Vi har fra uge 21 undervisning i FVU og OBU på Them Mejeri for medarbejderne der. Det er godt at kunne være med til efter en særlig screenings indsats at kunne tilbyde medarbejderne i virksomheder særlige forløb. Undervisningen afvikles på mejeriet, og det er Janni og Micaela fra AVU der er undervisere på dette særlige forløb. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

19 NSK orienterede om de afviklede læringsdage lørdag den 1. juni 2013 i Silkeborg. NSK fortæller, at hver torsdag er der åben vejledning på biblioteket om uddannelsesmuligheder i VEU-regi. Her indgår skolens konsulent sammen med samarbejdspartner i VEU-regi i et vejledningskorps, der rådgiver om efteruddannelse mv. NSK orienterede om Campus Bindslevs Plads og det kommende møde med borgmesteren.

20 12. Evt. Intet til dette punkt. PLO siger tak for i år. Møde afsluttede med en orientering fra PB og NSK om optag på HF og HFe og NSK på AVU. Hvor det på alle områder ser rigtig flot ud.

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 8. december 2011 Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, PBB, EF, NSK, PB, ES og BKG Fraværende: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt 1: Godkendelse af dagsorden Godkendt

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011

Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011 Referat af bestyrelsesmøde den 29. november 2011 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, KVN, BB, TKS, PBB, TEF, EF, NSK, ES og BKG Fraværende: HF, PB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013. tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 29. maj 2013 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 4. juni 2013 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11

Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 Bestyrelsesmøde d. 30/3-11 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: Peter Lykke-Olesen (PLO), Chris Rævsgaard Hansen (CRH), Knud Vestergaard Nielsen (KVN), Britta Bang (BB), Thomas Mortensen(TM), Erik Fyhn (EF), Preben

Læs mere

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015

DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 ÅRHUS STATSGYMNASIUM DAGSORDEN, BESTYRELSESMØDE 24.marts 2015 Dagsorden: 1. Brev fra Undervisningsministeriet vedr. regnskabsaflæggelse 2. Godkendelse af årsregnskab/årsrapport 2014 3. Godkendelse af revisionsprotokollat

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre

Referat af bestyrelsesmødet den 6. oktober 2011 TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, PBB, TEF, EF, NSK, PB, ES og BKG Referent: SUH 1. Dagsordenspunkt: Godkendelse af dagsordenen Konklusion: Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra

Læs mere

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet.

2. Godkendelse af referat Referat af bestyrelsesmøde den 19. marts 2013 fremlægges til underskrift. Referat blev underskrevet. 1 Referat af bestyrelsesmøde Aabenraa Statsskole tirsdag den 11. juni 2013 kl. 15.00 18.00. Til stede: Preben Kofoed (PKo - formand), Ingrid Fabricius (IF, næstformand - kom under punkt 6), Povl Kylling

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 39 for VUC Djursland den 151214 kl. 15.00 18.00 på Kannikegade 10, 2. sal i Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Konstituering med nye i bestyrelsen... 2 3 Økonomi... 2 3.1 BR2014... 2 3.2 B2015... 3 4 Fagudbud 2015/2016... 3 5 Fravær... 3 5.1 HF i Grenaa 2013/2014... 3 5.2 AVU

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19

Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 16-19 MG Maribo Gymnasium Bestyrelsesmøde 19.marts 2013 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Henrik Andreasen, Vibeke Grave, Tine Vinther Clausen, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Wenche Melchiors, Lars Jørgensen

Læs mere

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6

Dagsorden. Larsen,Trine 17-12-2014 08:46:26. Fraværende: Christian Holm Donatsky. Sekretær: Lone Tonnesen Referent: Thomas Larsen 1/6 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 9. december 2014 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret: Hüdaverdi

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 16.30 19.00 Til stede: Hanne Kathrine Krogstrup, Britta Magnussen, Helle Lundgreen,

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted

VUC Vestsjælland Syd. Bestyrelsesmøde. Referat. Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Referat Bestyrelsesmøde Den 17.juni 2015 kl. 16.00-1800 I Ringsted Tilstede: Ulla Koch, Leif Nielsen, Michael Kaas-Andersen, Anne Knudsen, Lene Meyland, Henning Kjær Petersen Johnny Nielsen og Jørgen Kay

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Åbent referat til bestyrelsesmøde 32 for VUC Djursland den 110613 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 3 Overenskomster... 2 3.1 GL overenskomst... 2 3.2 AVU overenskomst... 3 4 HF2... 3 5 Fastholdelses konference... 3 6 VUC Erhverv... 4 7 VEU... 4 8 Personale,

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden. Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Afbud fra BB, PBD, KVN kom lidt senere. Ved dagsordenspunkt 7 om ansøgning om udbud

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00

Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Referat af møde i bestyrelsen på Horsens Gymnasium tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 20.00 Afbud: Gitte Høj Nielsen. 1. Velkommen til Laura Borum, 3.f der er udpeget til bestyrelsen af elevrådet

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde torsdag d. 17. september 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Helle Lundgreen,

Læs mere

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse. CVR:

Bispegade Nykøbing F. Tlf: VUC Storstrøms bestyrelse.  CVR: VUC Storstrøms bestyrelse. Bispegade 1 Tlf: 5488 1700 nhe@vucstor.dk 4. august 2016 Dagsorden til bestyrelsesmødet 5. september 2016 kl. 14.00 16.00 Mødet afvikles i lokale h109 i Bispegade 1 i Nykøbing

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf

Mammen Friskole Mammen Byvej Bjerringbro Tlf REFERAT af Bestyrelsesmøde tirsdag den 13. maj 2008 kl. 19.00 22.00 på skolen I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder), Ole Pedersen, (pædagog - deltog til kl. 21.00), Helle Schütt Rasmussen

Læs mere

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer

Dagsorden: 1) Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer Ane Brødsgaard og Line Dreyer Referat af bestyrelsens møde tirsdag den 29. marts 2011 Til stede: Afbud: Jan Halle (JH), Lone Ryg Olsen (LRO) Jonna Fonnesbæk Hansen (JF), Preben Sørensen (PS), Lars Ole Vestergaard (LOV), Nils Henrik

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011. tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet.

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011. tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet. Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC 1.9.2011 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 6. september 2011 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Godkendelse af referat fra seneste

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning

Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning Mellem os Nyt vedr. ombygningen i F samt opsamling vedr. den nye bygning Tidsplanen holdes i F-bygningen, vi bliver færdig til uge 43. Torsdag har der været afholdt møde vedr. indkøb af lys/lyd til brug

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 07. september 2015, lokale 4202 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Lisbeth Harsvik, Klaus Markussen, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev.

Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet den 15. september 2010 på VUC Sønderjylland, Nørregade 13, Haderslev. Dato: 15. september 2010 Emne: 0.3.8.0 Ref: Margit Viig E-mail: hjh@vucsyd.dk Direkte telefon: 73613340 Til medlemmerne af bestyrelsen for VUC Sønderjylland Hermed udsendes referat af bestyrelsesmødet

Læs mere

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen.

Dagsorden: Bestyrelsesformanden bød velkommen til nyt bestyrelsesmedlem for kursisterne, Jon Maribo Jensen. Referat af bestyrelsesmøde for Herning HF og VUC tirsdag den 8. september 2009 kl. 16.00 i konferencelokalet. I mødet deltog: Willy Grøn, Nils Hedegaard (punkterne 3,4 og 9), Carsten Kissmeyer, Torben

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 24-9-2007 kl. 13.00 i Thy Uddannelsescenter Medlemmer: Birger Hansen (formand) Preben Dahlgaard (deltog under pkt. 1-4 og 7) Torben Iversen

Læs mere

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 1-12-2008 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015

Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Referat af bestyrelsesmøde på HF & VUC Nordsjælland den 30. november 2015 Til stede: Bolette Christensen, Dorthe Heide, Klaus Markussen, Christian Holm Donatzky, kursistrådsrepræsentant med stemmeret:

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 22. september 2014 kl. 16.00 i lokale A121, samme lokale som tidligere men med nyt nummer. Dagsorden: Pkt.

Læs mere

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet.

mandag den 16. april 2007 kl. 16.00 i konferencelokalet. Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........ 96 27 62 00 Fax:........ 97 12 97 25 herninghfogvuc@herninghfogvuc.dk www.herninghfogvuc.dk 27. februar 2008 Sagsbehandler: Brorsonsvej 2, 7400 Herning Tlf:........

Læs mere

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering

Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00. Dagsorden. Dagsorden. 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Dagsorden Bestyrelsesmøde Den 25. november kl. 16.00-18.00 Tilstede Patricia afbud Dagsorden 1 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 2 Orientering Formanden 1. Orientering om møde i bestyrelsesforeningen

Læs mere

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag),

Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen (kun tirsdag), VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 18. september 2013, Tyrstrup Kro, Christiansfeld Til stede: Henning Madsen, Susanne Pieterse, Lotte Klein, Helle Madsen, Lene Meyland, Henrik Mikkelsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00

Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. marts kl. 10:00-13:00 Til stede: Hanne Baandrup, (HB, formand) Christina Bottke (CB) Niels Vangkilde (NV) Ronni Tønder (RT) Eva Rix (ER) Søren Rasmussen (SR,

Læs mere

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010

Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 Referat fra Lægårdens Generalforsamling 22. maj 2010 0) Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter er generalforsamlingen ikke indkaldt rettidigt. Dette skyldes at Årskonferencen indtil

Læs mere

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området.

FOF- Herning har ikke ønsket deltagelse. Begrundelse at de ikke har aktivitet i området. Referat af møde i uddannelsesudvalget ved VUC Ringkøbing Skjern d. 9. januar kl. 14.00 på VUC i Skjern, Skolebyen 5. Referat = kursiv Til stede: Viktor Jensen, Susan Bruun, Poul Erik Delfs, Ivan Thomsen,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium onsdag den 2. november 2016 kl. 16.00-19.00 Afbud: Lotte Thøgersen kom som meddelt senere til mødet. 1. Underskrivelse af referat fra mødet den 8. september

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet den 25. marts 2015 klokken 15.00 17.00 Mødet afholdes i mødelokalet på VUC i Holstebro, Vald. Poulsens Vej 8. 1. Godkendelse af referat 2. Bestyrelsesvederlag Bestyrelsen

Læs mere

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27.

Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl Sted : HAB s administration Udsendt : 27. Emne : Bestyrelsesmøde Deltagere : Bestyrelsen Tid : Mandag den 3. oktober 2016 kl. 1630 Sted : HAB s administration Udsendt : 27. september 2016 DAGSORDEN: 1. Forhandlings- og revisionsprotokol 2. Efterretningssager

Læs mere

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl

Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl 5.december 2017 Dagsorden for mødet i Social- og Sundhedsskolens bestyrelse onsdag den 13.december 2017 kl. 15.00 17.00 Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem Damian Eis, elevrepræsentant 1. Godkendelse af

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro

Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken , herefter spisning på Støberiet i Holstebro Holstebro den 18. marts 2014 Dagsorden til VUC bestyrelsesmødet mandag den 24. marts klokken 15.00 17.00, herefter spisning på Støberiet i Holstebro Mødet foregår på Valdemar Poulsens Vej 8, 7500 Holstebro

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 26. januar 2012 Tid: kl. 13.00-15.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Søs Haugaard (Afbud) Lars Vesløv Henrik Kofoed

Læs mere

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00

Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Referat af møde VUFs bestyrelse den 10. september 2015 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Tørnkvist, Marianne Jerslev, Nina Kofoed-Jakobsen, Vagn Bech, Lene Omann og Jannie

Læs mere

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat

Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011. Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde EG 22. marts 2011 Dagsorden og referat Bestyrelsesmøde, tirsdag den 22.marts 2011 kl. 1800. Mødet afholdes på restaurant Bolettes Gæstebud, Gl. Strandvej 7, 3050 Humlebæk (samme sted som

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde 28. Maj 2009 kl. 16.00 17.30

Referat bestyrelsesmøde 28. Maj 2009 kl. 16.00 17.30 Referat bestyrelsesmøde 28. Maj 2009 kl. 16.00 17.30 Deltagere: Dorte Bak, Chris Rævsgaard Hansen, Peter Lykke-Olesen, Knud Vestergaard Nielsen, Ingrid Bason, Bent Ladegaard, Leif Lund, Eva Skærlund Kristensen,

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.januar 2010 Tid: kl. 17 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Flemming Krogh Preben Busch Michael Krautwald-Rasmussen Charlotte

Læs mere

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8.

Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Dagsorden til VUC bestyrelsesmøde den 3. juni 2014 klokken 17.00 19.00. Mødet foregår på VUC i Holstebro, Valdemar Poulsens Vej 8. Vi serverer lidt smørrebrød ca. 18.30. Holstebro den 22. maj 2014 1. Valg

Læs mere

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017

Private gymnasier og studenterkurser Departementet. Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget for 2017 Private gymnasier og studenterkurser Departementet Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 32 92 50 00 E-mail: uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr.: 20453044 Orientering om ændringsforslag til finanslovforslaget

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl

Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl Referat af møde i VUF s bestyrelse tirsdag den 17. september 2013 kl. 8.00-10.00 Deltagere: Thøger Johnsen, Birgit Kjeldgaard, Gitte Törnkvist, Marianne Jerslev, Nina Kofoed Jakobsen, Andreas Kvist Bacher,

Læs mere

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt.

Denne omfatter THLs udfordringer på kort og på lang sigt, og for visse af punkterne er det en videreførelse af den forrige resultatlønskontrakt. Resultatlønskontrakt for rektor Nanna Skulvad, TH. LANGS HF&VUC for perioden 1/8 2012-31/7 2013 Parterne og gyldighedsperiode Kontrakten er indgået mellem bestyrelsen for TH. LANGS HF &VUC ved formand

Læs mere

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne

Finanslovsforslag for konsekvenser for gymnasieuddannelserne Finanslovsforslag for 2017 - konsekvenser for gymnasieuddannelserne Samlet skæres de gymnasiale uddannelser med mere end 535 mio. kr. hhx får herefter 70 mio. kr. tilbage De almene gymnasier skæres 400

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor)

Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, og Anne Sørensen (rektor) Til stede: Afbud: Bjarne Wahlgren, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Gregers Christensen, Niels Humble (medarbejderrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Inge Voller (vicerektor), René

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

Påskehilsen marts 2015

Påskehilsen marts 2015 Påskehilsen marts 2015 TH. LANGS HF & VUC Kære alle. En varm hilsen for at ønske jer alle en rigtig god påskeferie. Jeg håber, ferien må blive med en sol og forårstegn Nu er det igen tid til seneste nyt

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Tirsdag den 29. august 2013 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00

Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010. Referat CJ/ST. Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Faaborg Gymnasium Dato: 04-02-2010 Referat Møde: Bestyrelsesmøde Mødetidspunkt: Torsdag d. 21. januar kl. 16.00 Mødested: Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob Holm Karin Basse Flemming Helsted

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl

Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl 17. december 2014 Referat af bestyrelsesmøde i Nakskov Gymnasium og HF s bestyrelse tirsdag den 9. december 2014 kl. 16.00 Deltagere: Gert Meyer Madsen, Steffen Rasmussen, Troels Bruun-Hansen, Torben Petersen,

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28.

FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR AUGUST 2008 REFERAT. Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. Referat - Side 1 FAGLIGT NETVÆRK FOR SEKSUEL SUNDHED BESTYRELSESMØDE NR.3 28. AUGUST 2008 REFERAT Referat fra møde nr. 3 Torsdag d. 28. august 2008 Deltagere: Bjarne Rasmussen, Frederiksberg Sundhedscenter,

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2015.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 28. august 2015. VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmødet Dato Den 3. december 2015, sekretariatet i København Referat Tilstede: Lotte Klein, Henrik Mikkelsen, Bo Christensen, Rune Søe Afbud: Rikke Belcher, Lars

Læs mere

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne

Campus Bornholm. Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Referat fra HSU møde den 21. november 2011 Tid: kl. 14.00-16.30 Sted: Deltagere: Fraværende med afbud: Konferencelokalet, Søborgstræde, 3700 Rønne Mads Kofod Susanne Würtz Søs Haugaard Lars Vesløv Henrik

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP, deltager

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde

Dagsorden bestyrelsesmøde Dagsorden bestyrelsesmøde Mødedato: Fredag den 10. oktober 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Ernærings- og sundhedsuddannelsen Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø Mødelokale: D

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 10.december 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 36 for VUC Djursland den 290414 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Konstituering... 2 1.1 Konstituering... 2 1.2 Vedtægter og forretningsorden... 2 1.3 VEU valg... 2 1.4 Overdragelse af personaleansvar... 2 1.5 Mødestruktur... 2 2 Status på skolen...

Læs mere

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015

Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Bilag 2 Budgetopfølgning 1. halvår 2015 Revideret budget 2015 Torben Ø. Poulsen Indholdsfortegnelse Aktivitetsspecifikation Side 3-4 Resultatbudget Side 5 Noter til resultatbudget Side 6 Bemærkninger Side

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle

Referat. Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Referat Bestyrelsesmøde Den 27. september 2017 kl. 10.00-12.00 Saltoftehus Saltoftevej 7, 4470 Svebølle Tilstede: Ulla Koch - Formand Leif Nielsen Næstformand Helle Jacobsen - Bestyrelsesmedlem Susanne

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 17.juni 2015 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Dorte Merete Juel Hansen Musa Kekec Birgitte Lind Thomas Borum Reuss

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl. 16.00 19.30 Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca. 17.00; Anne Marie Illum gik efter aftale

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat

Det Lokale Beskæftigelsesråd. Referat Brønderslev Kommune Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Dato: 25. oktober 2007 Lokale: 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 15.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/61 Godkendelse af referat...

Læs mere

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl

Dagsorden. Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd. Mandag den 17. juni 2013 kl Dagsorden Til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 17. juni 2013 kl. 15.00 Mødet afholdes på Social- og Sundhedsskolen Syd, mødelokalet ved Joan Jessens kontor Medlemmer: Formand

Læs mere

Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen

Generel introduktion til skolen ved direktør Hanne Helleshøj og administrations- og økonomichef Steen Ib Kjeldsen Referat bestyrelsesmøde den 20. juni 2014 Fremmøde Fuldtalligt fremmøde. Kort præsentation af bestyrelsens medlemmer samt orientering om, at der pt. ikke er elevrepræsentation i bestyrelsen. Godkendelse

Læs mere

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00

Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Referat 04/12 2013 Bestyrelsesmøde SOSU C Gladsaxe, Buddinge Hovedgade 81, 2860 Søborg Dato 26.08. 2013 kl. 16.00-19.00 Deltagere: Kurt Pedersen Eva Borg Allan Nielsen Karen Schur Dorte Tind Lise Rask

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest

Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest Referat bestyrelsesmøde i Erhvervsakademi MidtVest Mødedato: 7.december 2015, kl. 14.00-16.00 Mødested: Gl. Landevej 2, Herning Mødedeltagere: Formand Tage Hjortkjær Næstformand Henning Pedersen Jens Ole

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00

PROTOKOL. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium. 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 PROTOKOL for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium 05.10.2015 kl. 16.00 kl. 18.00 Medlemmer: Jens Engelbrecht Mortensen Jytte Nielsen Troels Bansmann Camilla Dølrath Isaksen Lars Kold Jensen Thomas

Læs mere

Lidt om en forretningsorden

Lidt om en forretningsorden Lidt om en forretningsorden Tanken bag en forretningsorden er, at der skal være et sæt etablerede og anerkendte spilleregler for arbejdet i bestyrelsen. Spillereglerne kan blandt andet sige noget om: -

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen

Læs mere