Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2013 Referatet blev godkendt uden kommentar. 3. Orientering fra formanden PLO orienterer vedr. OK13, at ministeriet indskærper, at der ikke ønskes, at der indgås lokalaftaler på skolerne. Der er udsendt et spørgeskema til skolerne om OK 13 implementering og efter enkelte skoler har svaret, at de har indgået lokaleaftaler, er bestyrelsesformænd fra enkelte gymnasier indkaldt til møde i moderniseringsstyrelsen.

2 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni Fremlæggelse af perioderegnskab for 1. kvartal. v/es og NSK Sagsfremstilling: Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2013 ES og NSK gennemgår det fremsendte kvartalsregnskab med kommentarer. Overordnet er der følgende kommentarer til perioderegnskabet for 1. kvartal 2013: Der er en mindre omsætning end budgetteret på kr Der har i AVU-afdelingen været realiseret færre årskursister end det budgetterede for kvartalet og HF-afdeling har realiseret flere årskursister end budgetteret for kvartalet. Der er forbrugt kr ,- mere på løn end budgetteret. Der er bogført kr. 1.1 mio. feriepenge på lønomkostningerne. Feriepengene bliver anvendt, når der afholdes ferie, hvilket primært sker i 3. kvartal. Der er således et mindre forbrug på løn i 1. kvartal end budgetteret. Der er et overskud på de finansielle poster på kr ,-, hvilket skyldes placeringen af overskudslikviditet. For alle afdelinger er den årlige budgetlagte løn fordelt ligeligt på de fire kvartaler. Det medfører, at der kan være afvigelser mellem det budgetterede og realiserede, som kan henføres hertil. Prognose for resten af 2013 Opfølgning på budgettet samt prognosen for resten af 2013 fremlægges. Det er det budget der er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 21. marts, der revideres i forhold til. Bestyrelsen gav et mandat til, at budgettet skulle vise et resultat på 1. mio. kr. i overskud. Bestyrelsen vedtog samtidig at acceptere et 0 som resultat i 2013 grundet den store byggeproces med om- og tilbygning, at skolen opererer og driver undervisning på to adresser, hvilket betyder et andet og dyrere serviceniveau, og den planlægningsmæssige usikkerhed, der knytter sig til OK13 på GL-området. Tilmeldingssituationen Der gives en status på tilmeldingssituationen på alle uddannelser. Bilag

3 perioderegnskab for 1. kvartal 2013 TH. LANGS HF & VUC Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Perioderegnskabet for første kvartal blev fremlagt, med opfølgning på ovenstående kommentarer. Målene for første kvartal er ikke nået, men tilmeldingssituationen med foreløbige indberetninger for og 2. kvartal samt den meget positive tilmeldingssituation viser, at estimatet på budgettet for 2013 holder. Der blev uddelt oversigtsstatus på tilmeldingssituation for alle skolens uddannelser. Vi har opnået en ekstraordinær indtægt på renter af skolens overskudkapital på kr. Det er et led i den finansielle strategi, vi har indgået med Nykredit. EF spørger til lønudgifterne på AVU.

4 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 5. Redegørelse for møder med formandskabet og fremlæggelse af det nye proaktive økonomistyringssystem v /PLO NSK Sagsfremstilling Møder mellem formandskabet Der har som fremført på sidste bestyrelsesmøde været af holdt 2 økonomimøder. Fremtidig budgetopfølgning og proaktiv styring NSK vil på mødet redegøre for, hvordan ledelsen er ved at opbygge og udbygge skolens økonomistyringssystem Office line og ad den vej sikre en proaktivt budgetopfølgning fremover. Det primære fokus er en tæt opfølgning på timeforbrug, med opfølgning på timer og løn hver måned. Udarbejdelse af foreløbige indberetninger på årselever/indtægter og driftsforbrug. I Office link -der er skolens økonomistyringssystem er det muligt at samle alle oplysninger i et fælles styringsværkstøj til anvendelse af chefer i det daglige, ligesom det er muligt løbende at følge driftsforbruget. Formandskabet får opfølgningen tilsendes hver måned inden månedsmødet. I det vedhæftede bilag er en redegørelse for processen, som der vil blive knyttet yderligere kommentarer til på mødet. Bidrag til Nykredit Vi har været til det årlige opfølgningsmøde med Nykredit i maj, og det var en positiv drøftelse, og vi oplever en proaktiv tilgang til den vedtagne finansielle strategi, hvor Nykredit hele tiden er opmærksom på vores økonomi, og justerer vores engagement til vores økonomiske fordel. Det er en bank, der ønsker en tæt dialog med os om vores finansielle engagement til stor fordel for skolens daglige økonomi. Der er et overskud på de finansielle poster, hvor vi samlet har opnået en renteindtægt på kr i 1. kvartal, hvilket skyldes placeringen af overskudslikviditet. Vi skal være opmærksomme på, at vores bidrag er vurderet ud fra en risikobetragtning, hvilket betyder, at bidraget kan ændre størrelse, alt efter den vurdering vi får. I øjeblikket betaler vi et bidrag på 0,5 %. Dette fastholdes i det kommende år, desuagtet at vi i 2012 er kommet ud med et underskud. Bilag: Notat om ressource- og økonomistyringssystemet på THL.

5 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. PLO orienterede om de afholdte økonomimøder med formandskabet. NSK orienterede videre om mødet og fortæller videre om tankerne bag møderne. Grundlaget til hvert møde er oversigt over status pr. måned i løn og indtægter. ES gennemgik notet om ressource- og økonomstyringssystemet. PL spørger, hvor hurtigt kan man sammenligne eks. lønforbrug med det budgetteret? ES: denne er en del af opfølgningen på månedsmødet. PL: det vil være ønskeligt med en oversigt overudviklingen i årskursister i et regneark, hvor man kan se udviklingen i årskursister. Dette er en mulighed og indarbejdes i styringssystemet. TEF: Spørger til, hvordan AVU-afdelingen skal opgøre timer i forhold til det kommende skoleår. NSK: registreringen sker som hidtil med aflevering af løntimeoversigt en gang om måneden og med konkret opgørelse og oversigt i forhold til tæt timestyringen og siger, at de gør det på den gamle måde. NSK orienterer om det årlige møde med Nykredit, hvor vi orienterede om regnskabsresultatet for 2012 og gennemgik den fremtidige ressource- og økonomistyringsmodel for THL: Nykredit ændrer ikke deres bidragssatsen på 0,5%, men Nykredit vurderer denne en gang i året i forhold til en konkret risikovurdering.

6 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 6. Ny budgetmodel for THL med oplæg til overskudskrav fra bestyrelsen, samt budget for Sagsfremstilling: Budgetprocessen og overskudskrav for budget 2014 Budgetprocessen for det kommende år opstartes i uge 25. I tilknytning til skolens økonomistyringssystem er der en særlig budgetlægningsmodel, som skolen fremadrettet vil anvende for at sikre en tydelig sammenhæng og ikke mindst, at processen kompleksitet mindskes. Årskursister og tilmeldinger Omsætning/årskursister Der er jfr. orienteringsbrev fra ministeriet i forbindelse med finansloven for 2013 bebudet takstnedsættelser over de kommende 3 år: Tabel 1. Takstudvikling ift. 2012: AVU og FVU Takst Undervisningstaxameter -0,4-2,3-4,3-6,3 Fællesudgiftstaxameter -1,7-4,1-6,3-8,4 Bygningstaxameter -0,5-2,3-4,4-6,4 Tabel 2. Takstudvikling ift. 2012: hf-enkeltfag Takst Undervisningstaxameter -0,4-2,1-4,1-6,1 Fællesudgiftstaxameter -1,7-4,1-6,3-8,4 Bygningstaxameter -0,5-2,3-4,4-6,4 Tabel: Takstudvikling fra 2012 til 2013 ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakst, 2-årig hf 1,3 0,2-1,7-3,6 Færdiggørelsestakster -0,5-2,5-4,4-6,4 Fællesudgiftstakster -2,4-5,0-7,2-9,2 Bygningstakster -0,7-2,6-4,6-6,5

7 Dette giver en samlet omsætningsnedgang med samme antal årskursister som budgetteret med i 2013 på 3,5 mio. kr. over 3 år. Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kr. Kr. Kr. Kr. Indtægter i alt Ændring kr Ændring akkumuleret Nyt vedr. taxametertilskud Budgetterne på ministeriel plan skal holdes, viser det sig, at der er et overforbrug, kan ministeren nedsætte taksterne med tilbagevirkende kraft. Visse skoler har valgt at afsætte reserver til dette. Lønstigninger GL lønstigning betyder med den nuværende lærerbemanding 1.mio. kr. i ekstra løn i I regeringsindgrebet er der ligeledes en forventet lønstigning på uddannelsesforbundets område. Ønske om fremtidig budgetmodel på THL Ledelsen ønsker desuden, at bestyrelsen på sommermødet drøfter en budgetmodel for fremtiden, hvor der fra bestyrelsens side arbejdes med faste budgetmål for de kommende år. Det vil give ledelsen et bedre udgangspunkt for budgetarbejdet og faste budgetmål vil give større overblik. Desuden vil vi opererer med budgetter minimum 3 år frem for at sikre overblik over de effektiviseringer og udvikling i takster mv., vi allerede ved kommer fra ministeriets side. Indstilling: Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter fremtidig budgetmodel, med henblik på faste budgetmål for det kommende år.

8 PLO orienterer omkring baggrunden for punktet og ledelsens ønske om, at bestyrelsen tager stilling til overskudsmål for det kommende budgetår. ES: der omdeles et overordnet budget for de kommende 3 år på baggrund af det årskursistniveau vi har for 2013: 642, og med den samme medarbejderstab i forhold til løn. Der er derfor indregnet de af ministeriet bebudede takstnedsættelser og lønstigningen på GL området. Der var en drøftelse af de udfordringer, dette giver for THL PLO: Det er vigtigt, at skolen ikke er for ambitiøs, og sætter målene for højt. PL: Ambitionen må være, at tallene ikke bliver røde. NSK: Andre skoler har sat reserver af til den budgetmodel ministeriet har indgået, hvor de med tilbagevirkende kraft kan nedsætte taxameterne. CRH spørger, om der er forventning til, at lærerne skal arbejde mere. PLO svarer, at ja, det er der en forventning om. Det vil ikke længere være den samme mulighed for at få overtid som tidligere. Der var en drøftelse af det. PLO samler op på punktet: Der skal være en reel oversigt over de forventede omkostninger for budgetterne med til næste bestyrelsesmøde i forbindelse med strategidagen, hvor man drøfter endelige mål for budgettet, men PLO finder det er vigtigt, at skolen ikke sætter for hårde mål og ikke lægger sig fast på kommende budgetmål, før vi har det samlede billede. Den beslutning tages på næste bestyrelsesmøde efter strategimødet.

9 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni TH. LANGS HF & VUC 7. Orientering om OK 13- processen på HF og konsekvens af lockout, mv. for THL v/nsk og PB Sagsfremstilling: Ledelsen orienterer om konsekvensen af lockouten for THL, og der orienteres om konsekvensen på AVU-området i forhold til regeringsindgrebet med ikrafttrædelse pr. august Der orienteres om OK 13 processen på HF-afdelingen og status. Afslutning af lockouten og konsekvens Det var en meget lang måned, hvor vi alene havde et hold igang resten af undervisning var aflyst. Vi er godt i gang igen, og heldigvis er faktisk alle vores kursister mødt ind igen. og sikke en modtagelse GL-kollegerne gav. Imponerende. Vi har tilrettelagt ekstraundervisning for at sikre at så megen undervisning blev gennemført og sikrer, at kursisterne kunne nå de faglige mål. Der har været ydet en fantastisk indsats fra undervisernes side for at sikre, at dette var muligt. Taxametertilskud Der har været usikkerhed, om vi kunne opretholde tilskuddet, men det er der endeligt kommet svar på, at hvis vi som skole kan stå inde for, at kursisterne har nået de faglige mål, vil taxamateret kunne opretholdes. Skolen mister kr. på OBU, undervisning, da det er en forudsætning for tilskuddet, at kursisterne møder op. Lønomkostninger Skolens lønbudget er reduceret med kr. i april måned. Regeringsindgrebet Regeringsindgrebet betød, at arbejdstiden og drøftelserne på AVU for uddannelsesforbundet, som det ser ud bliver med tiltrædelse den 1. august Derfor vil drøftelserne for AVU først blive iværksat i løbet af næste skoleår, men vi vil naturligvis skulle drøfte næste skoleår inden så længe. Proces og dialog om ny arbejdstidsaftale på GL Ledelsen deltager i netværksmøder i regi af VUC lederforeningen. Dette erfa-arbejde har givet klarhed. Processen på HF afdelingen går godt. Der er nedsat en procesgruppe (de to tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen), der løbende afholder møder og sikrer en god proces. I gennem hele processen har det for ledelsen været utrolig vigtigt, at vi har denne tillidsfulde drøftelse med afsæt i, at vi har en god arbejdsplads, og vi skal samarbejde om dette. Ligeledes er det vigtigt, at vi arbejder med en THL-model, hvor drøftelserne foregår direkte med lærerne, og hvor processen er aftalt sammen med procesgruppen. Det er vigtigt, at vi finder den helt rigtige model for THL. At vi får en transparent model, der har afsæt i trivsel og en god arbejdsplads og ikke mindst sikrer en god dialog, om det vi er sammen om nemlig uddannelse af mennesker og bringe dem videre.

10 Der har været afholdt et kaffemøde, hvor ledelsen fremlagde tankerne om OK 13 og intentionerne i kvalitetsløftet. På dette møde fik alle lejlighed til at dele deres bekymringer ønsker og tanker. Der er afholdt opgavefordelingsmøde, hvor det som var muligt at ønske, hvilke arbejdsopgaver den enkelte kunne tænke sigt i det kommende skoleår. Vi arbejder på højtryk på at få opgavefordelingen klar til næste skoleår. Der er desuden udarbejdet et arbejdstidsregistreringssystem, som skolen TR har afprøvet. Dette forventer vi at anvende i det kommende skoleår med små justeringer. Det er samtidig vigtigt for ledelsen, at vi i denne proces samtidig har fokus på skolens økonomi og den samlede beskæftigelse på HF. Uddannelsesinstitutionerne er under observation fra ministeriernes side. Senest har skolens bestyrelse modtaget brev fra Christina Antorini, og senest for 14 dage siden er vi blevet bedt om at svare på et spørgeskema om processen og aftaler fra ministeriet for børn og undervisning. Bilag Brev fra Christina Antorini (udsendt af PLO) Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. NSK orienterer omkring AVU, lockout og konsekvens deraf. På mødetidspunktet var det fortsat uvist, om den enkelte undervisers årsnorm skulle opgøres pr. april 2013 eller ej. LC har anlagt sag an ved arbejdsretten om dette forhold, og på bestyrelsesmødetidspunktet var afgørelsen endnu ikke afsagt. Denne har vi nu fået og hermed indskrevet fra mail om dette: LC indklagede Moderniseringsstyrelsen med påstand om, at arbejdstiden for de lockoutede lærere, der er omfattet af parternes overenskomster, skal opgøres ved lockoutens ikrafttræden. Moderniseringsstyrelsen er blevet frifundet. Det vigtige afsnit følger her: Princippet om, at ansættelsesforholdet alene anses for suspenderet, når arbejdstageren genindtræder i ansættelsesforholdet ved konfliktens ophør, indebærer i denne sag, at der ikke skal ske en opgørelse af arbejdstiden for de lockoutede lærere ved konfliktens start som påstået af LC. KL og Moderniseringsstyrelsen har derfor ikke begået overenskomstbrud og frifindes for LC s principale påstande. Skolen vil nu se på konsekvensen af afgørelsen og sikre, at opgørelsen sker på rette vis.

11 NSK orienterer videre om arbejdet med implementering af OK13 på HF. TH. LANGS HF & VUC Det har været en rigtig god proces, med fælles møder i afdelingen og efterfølgende arbejde i en nedsat procesgruppen med TR, AR og ledelsen. Det var godt og dejligt, at vi modtog en skrivelse fra alle GL'erne på, hvad man ønskede og håbede vedr. OK 13: en transparent model, sikrer beskæftigelsen, ensartethed og dermed ingen differentiering af forberedelsen, et simpelt tidsregistreringssystem. PB orienterede videre, at der på HF mødet inden ferien vil blive fremlagt rammerne for OK 13 på THL. Vi har allerede nu uddelt opgavefordelingen for det kommende skoleår Vi har formået at sikre en god og involverende dialog. BB siger, at det er meget vigtigt, at stemningen er god. PL spørger til, hvordan tidsregisteringen kommer til at foregå. NSK: vi vælger at tage afsæt i en model (et regneark) udviklet af en TR i Århus. Skolens GL tillidsmand (DB) har afprøvet systemet i gennem 2 måneder. Tidsregistreringssystemet er meget simpelt og vil være et godt udgangspunkt for THL med et par ændringer. Formålet er, at månedsskemaet indleveres til ledelsen en gang om måneden, så vil vi kunne følge den enkeltes tidsforbrug og kunne komme i en dialog om evt. udfordringer med henblik på at sikre trivslen og at undgå det grænseløse arbejde. EF siger, at set fra GL s side har været en god proces. Det er blevet lyttet til deres bekymringspunkter og ønsker. PB: Det er vigtigt, at der samtidig med OK 13 er tale om et kvalitetsløft, hvor det er målet, at der skal tilbringes mere tid sammen med eleverne og mere tid sammen som undervisere om eleverne og deres uddannelse. Vi har gennemgået forholdene grundigt og rammesat ud fra kendte opgaver og udviklet på mulige ændringer. Rammerne for OK 13 på THL, som de ser ud i det kommende skoleår, vedhæftes referatet til orientering.

12 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 8. Orientering om bestyrelsesansvarsforsikring og stillingtagen hertil v/ PLO ES Sagsfremstilling: Punktet er udsat fra sidste møde. Palle giver oplæg og kommentarer til de to tilbud og fremlægger sine synspunkter. Nedenfor er sagsfremstillingen fra sidste møde. På opfordring har vi undersøgt, om det er muligt, at THL tegner en ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne. Skolen er som udgangspunkt selvforsikrende, og derfor er det i udgangspunktet ikke muligt. Men som det står i skrivelsen fra ministeriet vedr. ansvarsforsikringer, så er der nu åbnet for at selvejende institutioner kan tegne forsikringer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ansvar, man som medlem af bestyrelsen har i forhold til at søge indsigt mv. kan der ikke forsikres for. Arbejder man forsætligt eller uden omtanke, så dækker forsikringen ikke. Vi har valgt at indhente to tilbud fra Tryg og Top Danmark. Da de fleste af bestyrelsens medlemmer er udpeget af andre institutioner, kommunen, mv. Det er derfor vigtigt, at det enkelte udpegede medlem af skolens bestyrelse forinden undersøger, om man er dækket af en anden forsikring via sin udpegning. Bilag Tilbud fra forsikringsselskaberne Tryg og Top Danmark (med sendt til sidste møde) Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om den ønsker, at skolen tegner en ansvarsforsikring og vælger i givet fald forsikringsselskab. PL orienterede om bestyrelsesansvarsforsikring og uddelte notat med sammenligning af tilbuddene. PL s vurdering er, at bestyrelsen skal tage Tryg og tage en drøftelse vedr. punkt 12, hvor der er en udfordring vedr. skolens resultat for Han anbefaler, at forsikringen tegnes. Bestyrelsen besluttede at tegne forsikringen og at indlede en drøftelse med Tryg.

13 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni Status på byggeprocessen v /NSK Sagsfremstilling: Byggeprocessen er i fuld gang. Vi afholder løbende byggemøder med totalentreprenøren. Hovedprojektet er ved at være endeligt på plads. Ombygningen Isætning af vinduer (næsten færdig, mangler A og B udvendig, grundet fejlleverance), ventilationsrør er trukket og anlægget er leveret. Taget er udskiftet. Der er brudt igennem til en nye hovedindgang, der går ind fra gaden i bygning c. I sommerferien påbegyndes renovering og etablering af kontor og studemiljø i bygning C og D. Der etableres den nye reception i C-bygningen. Nybygningen I uge 27 påbegyndes nedrivningen af bygning E, Pigesalen og billedkunst. I løbet af sommerferien graves der ud til den nye bygning. Byggemøder og tæt styring På byggemøderne deltager NSK, PB og JN foruden Carsten Sørensen fra Rum, som er vores rådgiver. Der er en god fremdrift i møderne, men vi ser, hvor vigtigt det er, at vi har en bygherrerådgiver til at styre møderne og tilbagemeldingerne for os og sikrer, at byggeprogrammet følges nøje. Ansøgning om 1,2 mio. kr. til naturfagsområdet. Arbejdet med projektering og skitsetegning til vores nye naturfagsområde er i fuld gang. Hele naturfaggruppens underviserer har været involveret i tankerne, og det er så baggrund af disse processer, der nu er sat de endelig streger. Vi har her RUM som bygherrerådgiver, og vi håber, at opgaven har et omfang, så vi kan nøjes med at tildele JFR opgaven som et supplement til byggeriet, da det vil være forbundet med nogen udfordring, hvis vi skal entrere med andre entreprenør på denne delopgave. Første spadestik Dette er planlagt til at en dag i uge 34, endelig aftale om dette på næste byggemøde.

14 Kommunikation i byggeprocessen Der udsendes efter hvert byggemøde et byggenyhedsbrev, der orienterer om fremdriften i byggeriet, nyhedsbrevet lægges samtidig ud på personalehjemmesiden. Måske vil bestyrelsen have interesse i at modtage dette nyhedsbrev? Det er et forslag, at vi umiddelbart efter sommerferien i forbindelse med bl.a. det første spadestik vil udsende en byggeavis, der beretter om byggeprocessen og det nyt THL for omverdenen. Det er samtidig tanken i denne avis at berette om vores uddannelser. Endelig vil vi, når det rigtig går i gang med byggeriet sørger for, at der er en fane på skolens hjemmeside, hvor man kan følge byggeprocessen. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til, om der er interesse for at modtage byggenyt. NSK orienterede omkring byggeprocessen. PB supplerede. Alt er indtil nu forløbet efter procesplanen. Der er dog fundet bly i malingen i bygning H og E, som skal fjernes på anden vis, hvilket kommer til at en ekstra regning på kr. til en særlignedtagningsproces og rengøring, og der er en risiko for, at tidsplanen forrykkes. Der foretages dog i kommende uge nye prøver for at bekræfte eller afkræfte omfanget af blyforureningen. Der afholdes første spadestik i uge 34, endelig dato følger efter sommerferien.

15 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 10. Datoer for møder i bestyrelsen i det kommende år. Sagsfremstilling Vi foreslår følgende datoer for bestyrelsesmøder i det kommende skoleår: Strategimøde den 25. september Ordinære bestyrelsesmøder: Uge 41: 10. oktober 2013 Uge 50: 12. december 2013 Uge 12: 20. marts 2014: Uge 25: 19. juni 2014 Indstilling Bestyrelsen godkendte mødeplanen. Følgende datoer blev besluttet for kommende møder: Strategidag den 25. september kl Ordinære bestyrelsesmøder kl : Uge 41: 10. oktober 2013 Uge 51: 19. december 2013 Uge 12: 20. marts 2014 Uge 25: 19. juni 2014

16 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 11. Orientering fra skolen v /NSK Sagsfremstilling: Personale Lene Cecilie Morgensen er ansat som akademisk medarbejder i AVU pr. 1. juli 2013.Maj-Britt Laursen, ansat som akademiske medarbejder i AVU, er fratrådt sin stilling pr. 1. maj. Kristina Hummelhoff Genz er ansat på HF og skal undervise i geografi og samfundsfag i stedet for Lone Juul, som er fratrådt. Kierkegaard Festival I dagen maj afviklede vi sammen med de øvrige parter omkring Campus Bindslev plads Kierkegaard festival i Silkeborg. Det var nogle vellykkede dage med et særligt program. Der er visse arrangementer, der afvikles her på skolen i aulaen bl.a. Claus Damgaards Comedy Show. Vores egen elev på HF2 Kierkegaards Rapper - Jackie Lassen fra 2.L battlede mod kendte rappere. På festivallen lanceredes en bog om Kierkegaard: Kunsten at være menneske skrevet af Lise Søelund. Bogen er udgivet af forlaget Campus Bindslevs Plads. Det er vi en del af, og vi har som skole være med til at udgive bogen. Det er betydningsfuldt, at vi som skole kan være med til, at sådan noget kan lade sig gøre. Det var på alle måder et flot og veltilrettelagt arrangement. Campus Bindslevs Åben plads Vi afholdte en særligt åben plads arrangement omkring Bindslev plads den 6. maj. Projektorganisationen bag Campus Bindslevs Plads indbyder alle interesserede til at komme og høre om og bidrage til det nye sted for læring, kultur og kreativitet, som vi sammen skal skabe på Bindslevs Plads. Alle med interesse for mere og bedre læring var velkomne. Dagen igennem blev der indsamlet alt, hvad der foregik under de enkelte programpunkter og aktivt opsøgtes gæsterne for at få deres om reaktioner. Beslutninger om fremtiden På kommunalt plan skal der træffes beslutninger i nær fremtid om, fremtiden for pladsen og ikke mindst kommunens involvering. Det er forventeligt således, at kommunen vil stå for anlægsinvesteringen, og de omkringliggende institutioner skal deltage i driften, herunder dels som kronetilskud, i form at arbejde for Campus og andet. Vi har deltaget i et interview, og den 27. juni kl. er alle inviteret til at deltage i et møde arrangeret af kommunen. Invitationen videresendes.

17 Sidste skoledag Sidste skoledag for HF2 var 13. maj. Vi havde en rigtig dejlig dag med glade unge mennesker, musik og optrin. Det er altid en skøn dag. AVU sidste skoledag var flyttet til 17/5, da vi jo havde en særlig situation og nåde at afvikle så megen undervisningen, som muligt. Der har været arbejdet intenst på at sikre en god og sammenhængende eksamensplan, og der er som traditionen tro altid lidt finurligheder, hvad angår ministeriets system, X-press. Toldbodgade ny beboer fra UU. UU har lejet administrationstårnet på Toldbodgade. De søsætter fra i næste uge et særligt projekt for kontanthjælpemodtagere, der hedder agent akademi. Det er for ca. 20 unge, der skal igennem et særligt forløb dels med teambuilding og mental træning, mv. frem til og med uge 41. De låner et lokale hos os hver tirsdag (TK3). Besøg i nær fremtid fra Arbejdstilsynet Vi har fået en opringning og én mail fra arbejdstilsynet, der har orienteret os om, at Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på THL inden for de næste 1-4 måneder. Vi har gennemgået alle de forhold, der vil blive spurgt ind til. Der er tale om et af de almindelig tilsynsbesøg (tror de kalder det rutine). Vi mødes i nær fremtid i AMO og følger op på mailen og sikrer, at alt er klart. Fokusinterviews med eleverne på HF i forhold til ETU Vi havde en fin dag med 3 fokusinterviews, som den nedsatte gruppe på HF nu skal arbejde videre med. Det er en god måde at drøfte de nærmere forhold og bagvedliggende tanker fra eleverne om deres svar på spørgsmålene. Det vil kunne danne grundlaget for handlingsplanerne, der skalarbejdes med frem mod næste måling i efteråret Årsmøde for VUC Det årlige generalforsamling i VUC-lederforeningen samt årsmøde blev afviklet medio april, og ledergruppen var af sted. Bestyrelsesforeningen har ligeledes generalforsamling, og efterfølgende er der for begge foreninger fælles årsmøde. Temaet for årsmødet var: Flere skal gennemføre - fokus på veje og muligheder. Det var meget interessant, og der var megen fokus på netop det arbejde med fastholdelse og vores rolle som VUC. Christine Antorini holdt oplæg om de uddannelsespolitiske målsætninger for VUC, og der var plads til en livlig debat. Der var oplæg om: AVU som et springbræt til videreuddannelse, VUC s rolle i uddannelsessystemet, veje til bedre gennemførelse læringsmiljøer og deres betydning, mv. Det er godt at mødes på tværs af skoler og drage erfaringer. Uddannelsesprisen for VUC bliver uddelt, og i år gik den til et projekt i Odense: Vindegadeprojektet: et uddannelsestilbud til unge, som har mistet grebet om en ungdomsuddannelse, meget spændende. Noget vi godt kunne tage afsæt i hos os. Der ligger to brochurer for interesserede i personalestuen.

18 Optag på HF 2 og indskrivning på HF e og AVU Indskrivningen er i fuld gang på AVU og HFe, og der er travlhed og masser af samtaler på studievejledergangene. Barometer for optag til næste skoleår for HF2 ser rigtig godt ud mht. tilmeldingerne. Den 22. april havde vi alt 203. Her af 134 kvalificerede, 41 betinget optagede og endelig 28, der mangler samtale. Det ser godt ud, og vi håber, det bliver til 7 klasser. Det er dejligt, men jeg ved også, at der arbejdes på højtryk i vejledning, og hvor hård en periode det er for alle. Fravær og fastholdelse på de toårige hf-kurser I uge16 har avisen MetroXpress valgt at sætte fokus på fraværstallene på toårig HF og HF enkeltfag. Desværre har MetroXpress indtil videre valgt at ignorere den side af historien, at der allerede bliver gjort rigtigt meget på landets HF-kurser for at komme problemet til livs. Avisen har heller ikke brugt meget plads på det faktum, at der meget ofte er nogle mere komplicerede og alvorlige årsager end blot pjæk og dovenskab til de HF-studerendes fravær. Jeg linker her til (http://www.hf2net.dk/nyheder), hvor I kan se den pressemeddelelse samt alle tallene med kommentarer fra de enkelte skoler. Det er altid svært med den slags debatter i aviser og lignende, for det kommer let til at stå som påstande, som det er svært at kommentere på. Vi gør hos os et kæmpe fastholdelsesarbejde og vores kursister lykkes, og ja, ind imellem kan vi tage fejl, men det er mestring og succeser, der er vores mål og rummelighed er en af vores helt centrale værdier. Interview til Gymnasieskolens nyhedsbrev på nettet I opfordres alle til at læse gymnasieskolens nyhedsbrev på nettet, hvor Birgitte Møballe er interviewet om det særlige arbejde, vi gør på THL med for fastholdelse i forhold til læsevanskeligheder og så. Skøn læsning og tak for et flot interview. Det er godt at være leder på dette særlige sted. Markedsføring Vi er afvikler i øjeblikket en massiv markedsføringskampagne i aviser, senere busreklamer, MJA.dk (Midtjyllands netavis.)mv. Dette er dels i forhold til tilbudsplanen for HFe og for AVU, men også på HF2. Nye aktiviteter Vi har fra uge 21 undervisning i FVU og OBU på Them Mejeri for medarbejderne der. Det er godt at kunne være med til efter en særlig screenings indsats at kunne tilbyde medarbejderne i virksomheder særlige forløb. Undervisningen afvikles på mejeriet, og det er Janni og Micaela fra AVU der er undervisere på dette særlige forløb. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

19 NSK orienterede om de afviklede læringsdage lørdag den 1. juni 2013 i Silkeborg. NSK fortæller, at hver torsdag er der åben vejledning på biblioteket om uddannelsesmuligheder i VEU-regi. Her indgår skolens konsulent sammen med samarbejdspartner i VEU-regi i et vejledningskorps, der rådgiver om efteruddannelse mv. NSK orienterede om Campus Bindslevs Plads og det kommende møde med borgmesteren.

20 12. Evt. Intet til dette punkt. PLO siger tak for i år. Møde afsluttede med en orientering fra PB og NSK om optag på HF og HFe og NSK på AVU. Hvor det på alle områder ser rigtig flot ud.

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser

Tabel 1 Samlede besparelser for de gymnasiale uddannelser Detaljeret gennemgang af finanslovsforslag 2011 samt dispositionsbegrænsning 2010 Regeringens forslag til finanslov 2011 blev offentliggjort tirsdag den 24. august 2010. Der er ingen egentlige overraskelser

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat af bestyrelsesmøde. den 20. juni 2012. TH. LANGS HF & VUC - vi bringer dig videre. Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden. Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 TH. LANGS HF & VUC Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse af dagsorden Referat: Afbud fra BB, PBD, KVN kom lidt senere. Ved dagsordenspunkt 7 om ansøgning om udbud

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 10. juni 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet Dagsorden: Pkt. 1 Pkt. 2 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet.

Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale F1 efter mødet. Mødeindkaldelse 18. juni 2008 Mødeforum: VIAs bestyrelse Dato: Tirsdag den 24. juni Tid: 16.00 18.00 Sted: VIA, Pædagoguddannelsen i Viborg, Reberbanen 13, 8800 Viborg, lokale T6. Spisning foregår i lokale

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014

Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1 Vurdering af Nanna Skulvads resultatlønskontrakt 2013-2014 1. Destination 2016: Arbejdet med og implementering af skolens strategiske fokusområder frem mod 2016 1.1. Professionalisering af organisationen

Læs mere

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30

D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 D A G S O R D E N til 28. møde i bestyrelsen torsdag den 24. maj 2012 kl. 17.00-19.30 16. maj 2012 en GODKENDELSER: 1. Godkendelse af dagsordenen Indstilling Bestyrelsen godkender dagsordenen. 2. Godkendelse

Læs mere

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.

27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00. 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11. 27. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Mandag den 12. december 2011, kl. 15.00 17.00 Endelig Dagsorden: 1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 22.11.2011 2. Punkter til beslutning: a) Budget

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 4. juni 2015, kl. 08.30-10.30 på Hotel Comwell, Roskilde i forbindelse med bestyrelsesseminar. Til stede: Astrid Dahl, formand Bjarne

Læs mere

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013.

1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Pkt. nr. 1. Overskrift: Protokol 1. at Bestyrelsen godkender referatudkast af bestyrelsesmødet 21. marts 2013. Referatet blev godkendt. Ingen Referat af bestyrelsesmødet 21/3 2013. Pkt. nr. 2. Overskrift:

Læs mere

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00

Referat. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 27-5-2013 kl. 17.00 Referat for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 27-5-2013 kl. 17.00 Medlemmer: Johannes Balsby Krøyer Birger Hansen Astrid Kær Rishøj Torben Iversen Thomas Frost Andersen Jonna Lynge Vagn

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012

Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 Referat af bestyrelsesmøde den13. december2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CHR, PL, HF, KVN, PBB, EF, NSK, PB, ES, BKG, BB, TEF, TV. Skolens revisor Klaus Grønbæk Jakobsen samt Lars Nedenskov Kristensen

Læs mere

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden

1. Velkommen til nyt bestyrelsesmedlem: Inger-Margrethe Jensen, VIA University College samt godkendelse af dagsorden Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 23. september 2014 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Inger-Margrethe Jensen, Marianne Ping Huang, Sanne Bjørn, Mogens Birkebæk, Maria Simonsen

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse

Referat til bestyrelsesmøde 40 for VUC Djursland den 230315 kl. 15.00 18.00 på Nytorv 9, Grenaa. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 Godkendelse af regnskab 2014... 2 3 Konsolidering og bygningsstrategi. LUKKET... 2 4 Personale. LUKKET... 2 5 Overenskomst OK13. LUKKET... 2 6 Ændringer i tilstedeværelse...

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 12. marts 2015, kl. 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl, formand Simone Wrona, kursistrådet Bjarne Andersen, Køge Kommune,

Læs mere

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft

OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft OK13, skoleøkonomi og efterspørgsel på arbejdskraft Indhold Forhistorie... 1 Skolernes økonomi... 1 Antal pensioneringer/antal elever... 3 Bekendtgørelsesændringer... 4 Den nye overenskomst... 5 Konklusion...

Læs mere

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen

Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. marts 2015 Tilstede med stemmeret: Ole Mynster Herold, Tilde Bork, Henriette Slebsager, Sebastian Markdanner, Bjarne Pedersen Tilstede uden stemmeret: Anny Overgaard

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 3.6.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 8. juni 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 10. marts 2014 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Tirsdag den 18. marts 2014 kl. 16.00 i konferencelokalet. Dagsorden: 1. Årsrapport for 2013 / v. revisor

Læs mere

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17.

Protokol. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 26.05.2014 kl. 17. Protokol for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 26.05.2014 kl. 17.00 Medlemmer: Michael Storm Jytte Nielsen Johannes Balsby Krøyer Astrid Kær Rishøj Michael Aspegren Søndergaard Thomas

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskabet fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Referat af Bestyrelsesmøde 12.12.2011, kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Vibeke Grave, Henrik Andreasen, Ellen Sørensen, Leise Buhl, Rasmine A. Rasmussen, Andreas Abildtrup, Lars Jørgensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013

Bestyrelsesmøde REFERAT. Tirsdag den 19. marts 2013 REFERAT Bestyrelsesmøde Ledelsessekretariatet 19. marts 2013 Tirsdag den 19. marts 2013 Til stede: Afbud: Mødeleder: Referent: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden Ove E. Dalsgaard, Leo H. Knudsen, Lone

Læs mere

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015.

Bestyrelsen ved HF & VUC FYN. 20. april 2015. Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Bestyrelsen ved HF & VUC FYN 20. april 2015 Referat fra bestyrelsesmøde onsdag den 25. marts 2015. Fra bestyrelsen deltog: Kristian Grønbæk Andersen (formand), Poul Skov Dahl, Anne Jensen, Jens Mejer Pedersen,

Læs mere

Boligforeningen HVIDOVREBO

Boligforeningen HVIDOVREBO Hvidovre, den 4. februar 2015 Referat Den 3. februar 2015 HVIDOVREBO Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde (OB) nr. 29 Mødested: FA09 Afdeling: Stationsparken 24, 2600 Glostrup Mødetid kl. 16.30 Deltagere:

Læs mere

VUC Vestsjælland Syd. Referat. Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1

VUC Vestsjælland Syd. Referat. Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1 Referat Bestyrelsesmøde Dagsorden / Referat Den 28.november 2012 kl. 16.00-18.00 i Ringsted Ahorn Alle 1 Tilstede: Dagsorden Ulla Koch, Michael Kaas Andersen, Bodil Knudsen, Leif Nielsen, Tom Andersen,

Læs mere

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015.

Pkt. 2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 18. juni 2015. VUC Bestyrelsen Emne Referat af bestyrelsesmøde Dato Den 28. august 2015 på Nordminde Kro, Odder Tilstede: Lotte Klein, Henrik Mikkelsen, Bo Christensen, Rikke Belcher, Rune Søe, Lars Lyremark Fraværende:

Læs mere

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015

Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 1. Godkendelse og underskrift af referat (kl. 15.20) Referaterne indstilles til godkendelse. Bilag: Referat af bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 27-01-2015 Referaterne

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 3. december 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Johnny Søtrup, formand Ruth Nykjær, næstformand Kirsten Dyrholm Hansen Inge Hynkemejer Peter Petersen Angela Kühl Jensen Marianne Dietz Pedersen Anne-Mette Holm Sørensen Afbud: Christian

Læs mere

Basis: 1. halvår 2013

Basis: 1. halvår 2013 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev

Læs mere

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse

Sagsfremstilling Perioderegnskab fremlægges for bestyrelsen til drøftelse MG Maribo Gymnasium Ref. af bestyrelsesmøde Mandag 3.10.2011 Kl. 1619 Deltagere: Hans Stige, Tine Clausen, Theis Jensen, Erik Carter, Ellen Sørensen, Leise Buhl Jensen, Henrik Andreasen, Vibeke Grave,

Læs mere

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00

Referat af møde i Bestyrelsen for Social- og Sundhedsskolen Esbjerg den 19. marts 2014 kl. 16.00 18.00 Deltagere Bestyrelsen: Preben Astrup, formand Kirsten Dyrholm Hansen Anette Byriel Andersen Angela Kühl Jensen Inge Hynkemejer Peter Petersen Niels Lind Brunsborg Afbud: Birthe Hesdorf, næstformand Alis

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 25. marts 2015 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Per Lyngberg-Andersen,

Læs mere

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850

Mammen Friskole Mammen Byvej 69 8850 Bjerringbro Tlf. 86685850 REFERAT af åbent bestyrelsesmøde tirsdag den 11. marts 2008. I mødet deltog følgende: Dynes Skovkjær Sand (skoleleder deltog fra kl. 18.20), Ole Pedersen, pædagog (deltog ikke under punkt 6 og 7), Helle

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag d. 15. december 2010 Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 20.12.2010 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, onsdag

Læs mere

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole

Det Danske Forældreråd Rygaards Skole Dato: 30. maj 2013 Sted: Parloir Dirigent: Thomas Krantz Referent: Johan Hartmann Stæger Referat fra Forældrerepræsentantskabsmøde for Det Danske Forældreråd, den 30. maj 2013 1. Dagsorden Dagsordenen

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 3-12-2007 kl. 16.00 på lærerværelset Medlemmer: Birger Hansen (formand) Henrik Bertelsen Preben Dahlgaard Allan Næs Gjerding Torben Iversen

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Poul Lautrup, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse tirsdag den 24. marts 2015 Referat Deltagelse: Til stede: Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Bente Steffensen, Sanne Bjørn, Søren Gubi Axelsen, Karin Nørholm

Læs mere

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet.

Referat. 2. Godkendelse af referat fra mødet den 25. november 2013 Referatet blev godkendt og underskrevet. Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter. Et orienteringspunkt om tidligere indsamling af statistik på produktionsskoleområdet. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014

Referat fra 4. bestyrelsesmøde i 2014 11-12-2014. Bestyrelsesmøde den 11-12-2014 Mødet startede med, at to nye elevrepræsentanter blev budt velkommen i bestyrelsen hhv. Stefan Dürr Villadsen, som er SSA-elev i Silkeborg og formand for elevrådet samt SSH-elev og elevrådsmedlem i Skanderborg

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 REFERAT AF BESTYRELSESMØDE TIRSDAG DEN 6. JANUAR, 2015 Til stede: Palle Broman, Huno K. Jensen, Erik Olesen, Laurits Lykkeskov Gran, Thea Karoline Marx, Helle Risvig Nielsen. Afbud: Steffen Lange, Britta

Læs mere

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010

Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Til medlemmer af bestyrelsen for Herning HF og VUC. 2.9.2010 Der indkaldes til bestyrelsesmøde Dagsorden: tirsdag den 7. september 2010 kl. 16.00 i konferencelokalet. 1. Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer.

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015

Referat fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 fra bestyrelsesmøde 10.6.2015 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Torben Bugge

Læs mere

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: 15. april 2014 Bilag A. BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 25. marts 2014 Mødested: Campus Aarhus Dokument: Beslutningsreferat Til stede:

Læs mere

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC

Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Til medlemmerne af bestyrelsen for Herning HF & VUC Der indkaldes til bestyrelsesmøde tirsdag den 25. november 2014 kl. 16.00 i lokale 2.28 Dagsorden: Pkt. 1 Velkomst til nye bestyrelsesmedlemmer og præsentation

Læs mere

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00.

Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Referat af møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 26. marts kl. 16.00 19.00. Afbud: Torben Busk, Helle Lindkvist Kjeldsen. Statsautoriseret revisor Helle Lorenzen fra YE deltager ved punkt

Læs mere

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet!

Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne. Velkommen til spørgeskemaet! Spørgeskema til ledere i ungdomsuddannelserne Velkommen til spørgeskemaet! For at få det bedste skærmbillede under besvarelsen skal vinduet være maksimeret (dvs. fylde hele skærmen). Efter du har besvaret

Læs mere

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol

MED-Hovedudvalget. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 13. februar 2009 Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 11:00-13:00 Søren Steensen, Formand Lene Faber Inger Marie Nielsen Henning Risager Henrik Aarup-Kristensen Susanne

Læs mere

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen

Afbud: Berit Henriksen, Hanne Stilling, John Koldby Nielsen, Lisse-Lotte Rosenkilde, Susanne Johansen 1 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F. 20. juni 2013 kl. 15.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Kathrine Andersen, Skjold de la Motte, Jeppe Rosengaard

Læs mere

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse

OK13. Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse Fra aftalt retfærdighed til oplevet retfærdighed. 1. Den generelle proces på landsplan 2. Processen på Favrskov Gymnasium 1) Startede før OK13 var kendt i bredere kredse 2) Total beskrivelse af alle opgaver

Læs mere

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012

Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Referat fra møde i Midtfyns Gymnasiums bestyrelse Mandag den 10. september 2012 Medlemmer af bestyrelsen: Svend Aage Koch-Christensen Fhv. adm. direktør Formand. Udpeget af DI Fyn Herdis Hanghøi Socialudvalgsformand

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4

Statsautoriseret revisor Claus Lindholm Jacobsen (CLJ) deltog under punkt 4 Referat af bestyrelsens møde mandag den 30. marts 2009 Til stede: Jan Halle (JH), Ulrik Westring (UW), Lars Ole Vestergaard (LV), Lone Ryg Olsen (LO), Preben Sørensen (PS), Nils-Henrik Pedersen (NH), Charlotte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde

Referat fra bestyrelsesmøde Ejendomsinspektørerne Faglig landsklub for ledere Upsalagade 20 B 2100 København Ø Tlf. 70 15 44 80 Mail: fagligpuls@forbundet.dk Referat fra bestyrelsesmøde Afholdt fredag den 17. januar 2014 i Kolding

Læs mere

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse

Referat (åbent) til bestyrelsesmøde 33 for VUC Djursland den 120913 kl. 15.00 18.00 i Grenaa, Nytorv. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Referat... 2 2 BR2013... 2 2.1 FL2014... 2 3 VUC Erhverv... 2 3.1 Ebeltoft aktivitet... 3 4 Fastholdelsespolitik... 3 5 Personale, LUKKET... 3 6 APV opfølgning... 3 7 Bygninger...

Læs mere

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning)

Referat. Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Dato: 13-01-2010 Referat CJ/ST Møde: Mødetidspunkt: Mødested: Bestyrelsesmøde Onsdag 2. december kl. 16.00 (m. efterfølgende spisning) Faaborg Gymnasium Deltagere: Steen Tinning Jakob

Læs mere

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen)

Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej 70-74, 4180 Sorø. D 010 (I bygning D som er bagved til højre for hovedbygningen) Dagsorden Mødedato: Torsdag den 26. juni 2014 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ernærings- og sundhedsuddannelsen (Ankerhus) Slagelsevej

Læs mere

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012

Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012 Dagsorden til bestyrelsesmøde den 22. august 2012 TH. LANGS HF & VUC 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 20. juni 2012 Dagsorden blev

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde den 03-06-2015 1. Godkendelse af referat. Godkendelse og underskrivelse af referat.

Referat. Bestyrelsesmøde den 03-06-2015 1. Godkendelse af referat. Godkendelse og underskrivelse af referat. Referat Bestyrelsesmøde den 03-06-2015 1. Godkendelse af referat Godkendelse og underskrivelse af referat../. Referat af bestyrelsesmøde den 25-03-2015 Godkendt 2. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

Læs mere

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012.

Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. Tilstede: Offentligt referat af bestyrelsesmøde i Hadsten Varmeværk A.m.b.a. d. 19.12.2012. N-J Bärtel, Aage Weigelt, Agna Skriver, Erik Jensen, Ole Jensen, Jacob Toft, Anders G. Christensen og Palle Laugesen.

Læs mere

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16.

DAGSORDEN. Thisted Gymnasium & HF-Kursus BESTYRELSEN. for. møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus. 13-1-2011 kl. 16. DAGSORDEN for møde i bestyrelsen for Thisted Gymnasium & HF-Kursus 13-1-2011 kl. 16.00 Medlemmer: Birger Hansen Torben Iversen Susanna Lange Jonna Lynge Kristian Knakkergaard Nielsen Vagn Nørgaard Arne

Læs mere

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3

Bestyrelsesmøde på Rybners. Tirsdag den 11. juni 2013 kl. 16.00-18.00 på Rybners, Grådybparken 11, lokale M3 Formand Axel Momme (AM) Næstformand Leif Hermansen (LH) Erling Berg Thomsen (EBT) Helle Pedersen (HP) Peter Bodenhoff (PB) Annette Skovgaard Karsten Rieder (KRI) Erik Gaj Nielsen (EGN) Anine Aakjær Jensen(AAJ)

Læs mere

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef)

Bjarne Wahlgren, Leif Luxhøj Pedersen, Sivan Gülen (kursistrepræsentant), Inge Voller (uddannelseschef), René Bamberger (HR-chef) Til stede: Afbud: Andre deltagere: Gregers Christensen, Thorkild Baltzer, Peter Kay Mortensen, Nedim Yasar (kursistrepræsentant), Anette Holm (medarbejderrepræsentant), Niels Humble (medarbejderrepræsentant,

Læs mere

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00

31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 31. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 30. oktober 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 21. august 2012 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014

REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 REFERAT BESTYRELSESMØDE D. 24. november 2014 Tidspunkt: kl. 13-16 Sted: Social- og Sundhedsskolen Skive, Arvikavej 7 Deltagere: Bente Bang, Kenneth Bjerregaard, Ove Kent Jørgensen, Ulla Møller Thomsen,

Læs mere

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00

Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Referat Møde nr. 9-2012 Bestyrelsesmøde mandag 17. september 2012 kl. 19.00 22.00 Tilstede: Jonas, Jesper, Jens, Anne Marie, Steen, Janne, Marianne, Louise, Susanne Fraværende: Nanna Dagsorden Ansv. Ca.

Læs mere

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00

Referat. Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 100 Referat Bestyrelsesmøde i EA Kolding den 17. december 2014 kl. 16:00 Følgende bestyrelsesmedlemmer deltog i mødet: Formand Jørn Pedersen Britt Salomonsen Erik Jepsen Gitte Skare Ole Kjær Brian Stein

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 21. september kl. 10-12 Kragerup Gods Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen i Næstved kommune 2. Næstformand

Læs mere

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen

KBS. Referat. Formand: Per Andersen Næstformand: Jan Lynge Pedersen Referat KBS Kollegieboligselskabet Referat fra bestyrelsesmødet onsdag den 10. april 2013 kl. 17 00 på Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Dagsorden: 1. Protokol 2. Meddelelser fra formanden/bestyrelsen

Læs mere

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm

Afbud: Vibeke Prenter, Carina Skovby-Larsen, Bolette Meisner Holdgaard Hansen, Michael Hansen, Bente Nielsen, Karin Lindstrøm Bestyrelsesmedlemmer: Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning, næstformand Per Brobæk Madsen, Isabell Friis Madsen, Sven Thorøe, Susanne Bøgelund Kristiansen, Rie Grotkjær Øvrige deltagere: Klaus Grønbæk

Læs mere

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770

AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 AALBORG KATEDRALSKOLE SCT. JØRGENS GADE 5, 9000 AALBORG TELEFON 9631 3770 Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. september 2014 kl. 16.30 19.00 Til stede: Søren Kristiansen, Poul Højmose Kristensen, Vibeke Verwohlt,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010.

Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag d. 14. september 2010. Jyllandsgade 2 DK-7600 Struer Tlf: 9785 4300 Fax: 9785 4133 struer-statsgym@stgym.dk www.struer-statsgym.dk Sagsbehandler: S: Dato 15.09.10 Referat af bestyrelsesmøde på Struer Statsgymnasium, tirsdag

Læs mere

Bestyrelsen for VUC Roskilde

Bestyrelsen for VUC Roskilde Bestyrelsen for VUC Roskilde Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 18. december 2013, 17.00 19.00 i Roskilde. Til stede: Astrid Dahl (AD), formand Mathias Brodka (MB), kursistrådet David Riko Sørensen

Læs mere

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted

Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted I A R U N G S T E D G Y M N A S I U M Referat marts 2014 Bestyrelsesmøde nr. 34, mandag den marts 2014 Afholdt på Rungsted Gymnasium, Stadionallé i Rungsted Til stede Fraværende Referent Bo Hilsted, Svend

Læs mere

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00

28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse. Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 28. Møde i Kolding HF & VUC s bestyrelse Tirsdag den 20. marts 2012, kl. 15.00-18.00 Endelig dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 12. december 2011 2. Punkter til beslutning: a)

Læs mere

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011

Campus Bornholm. Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Referat fra bestyrelsesmøde den 10. oktober 2011 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Roar Bendtsen Schou Ingolf Lind-Holm Christian Jeppesen (Deltog fra kl. 15.00) Steen Colberg Jensen Michael

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere:

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE. Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09. I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE Tirsdag, den 2. november 2010 kl. 16:09 I fjernvarmens mødelokale, Præstevænget 11. Deltagere: Bestyrelsen Driftsleder Henning Mikkonen Ingeniør Viktor Jensen, DFP, deltager

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013

Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Referat fra bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 Deltagere: Fraværende med afbud: Jeppe Kofod Lars Goldschmidt Ingolf Lind-Holm Kirsa Ahlebæk Karen Bladt Steen Colberg Jensen (deltog fra 13.40) Jonna Nielsen

Læs mere

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30

Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Danske Fysioterapeuter i Region Syddanmark Referat af Regionsbestyrelsesmøde, tirsdag den 15. juni 2010, kl. 14-17.30 Mødet afholdes v. Fysioterapeutuddannelsen i Odense, Blangstedgårdsvej 4, 5220 Odense

Læs mere

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor.

Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15. i mødelokalet ved direktørens kontor. Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Social- og Sundhedsskolen Syd Mandag den 6. december kl. 15 i mødelokalet ved direktørens kontor. OBS: Mødet afsluttes ikke som tidligere aftalt med frokost. I stedet

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: Tid: Sted: den 24.september 2014 kl. 16 rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Birgitte Frandsen Langkilde Birgitte Lind Thomas

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014

Referat fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 fra bestyrelsesmøde 9.12.2014 Deltagere: Lars Bang (LB) Dan Skovgaard Larsen (DS) Knud Vestergaard Nielsen (KN) Susanne Markussen (SM) Henrik Mikkelsen (HM) Henrik Nygaard (NY) Louise Bak (LO) Stefanie

Læs mere

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M

Referat. Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Referat Til: Bestyrelsesmøde Dato: 5. maj 2010 Tid: 17:00 Sted: First Grand Hotel Jernbanegade 18 5000 Odense C Kollegieboligselskabet Niels Bohrs Allé 21 5230 Odense M Kollegieboligselskabet Referat fra

Læs mere

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet.

Notat udarbejdet på baggrund af strategiseminaret i Manchester udsendes med referatet. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. december 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Telefax 7248 2805 Dato 18. december

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS ! " # $% &'()*+,(-./0121(3 444,(-./0121(3 & 5 %" 67 %7 %$7" 9229 LH/kh/cl 27.10.2004 VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen BoligNet-Aarhus. Foreningens

Læs mere

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015

Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Resultatkontrakt for rektor Anne Vandsø Madsen Herning HF og VUC for perioden 1.august 2014 til 31. juli 2015 Formål Kontrakten er udformet i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Bemyndigelse

Læs mere

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Dagsorden for møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 27. marts 2015, fra kl. 9.00 til 11.30 (11.00) med efterfølgende frokost Medborgerhuset i Silkeborg, Sal C, Bindslevs

Læs mere

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014

Referat. 11. april 2014. Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Referat 11. april 2014 Bestyrelse Væksthus Hovedstadsregionen 1-2014 Dato: Fredag den 4. april Tidspunkt: Kl. 10.00 12.00 Sted: Væksthus Hovedstadsregionen, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø Væksthus Hovedstadsregionen

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet:

Husbestyrelsen. Mødedato: 9. november 2009. Mødetidspunkt: Kl. 15.00-17.00. Medborgerhuset Korskær. Emne for mødet: Formål med mødet: Emne for mødet: Formål med mødet: Forbered inden mødet: Medbring: Til stede: Beboerrepræsentanter: Anne-Dorthe Tuemose (næstformand) Inga Pedersen Kajus Nielsen Personalerepræsentanter: Grethe Hansen Tina

Læs mere

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse

Schæferhundeklubben Kreds 29 Tølløse Bestyrelsesmøde Dato: 1/10, 2012 kl. 19.00 Tilstede: Leif Christensen, Lene Hansen, Jens Brøndum, Pernille Skovgaard, Leif Jørgensen, Hanne Schrøderog Merete Frank Christensen. Referent: Merete Frank Christensen.

Læs mere