Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013"

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde den20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TEF, EF, NSK, PB og ES Fraværende: TV og PBB 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt. 2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 21. marts 2013 Referatet blev godkendt uden kommentar. 3. Orientering fra formanden PLO orienterer vedr. OK13, at ministeriet indskærper, at der ikke ønskes, at der indgås lokalaftaler på skolerne. Der er udsendt et spørgeskema til skolerne om OK 13 implementering og efter enkelte skoler har svaret, at de har indgået lokaleaftaler, er bestyrelsesformænd fra enkelte gymnasier indkaldt til møde i moderniseringsstyrelsen.

2 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni Fremlæggelse af perioderegnskab for 1. kvartal. v/es og NSK Sagsfremstilling: Kvartalsregnskab for 1. kvartal 2013 ES og NSK gennemgår det fremsendte kvartalsregnskab med kommentarer. Overordnet er der følgende kommentarer til perioderegnskabet for 1. kvartal 2013: Der er en mindre omsætning end budgetteret på kr Der har i AVU-afdelingen været realiseret færre årskursister end det budgetterede for kvartalet og HF-afdeling har realiseret flere årskursister end budgetteret for kvartalet. Der er forbrugt kr ,- mere på løn end budgetteret. Der er bogført kr. 1.1 mio. feriepenge på lønomkostningerne. Feriepengene bliver anvendt, når der afholdes ferie, hvilket primært sker i 3. kvartal. Der er således et mindre forbrug på løn i 1. kvartal end budgetteret. Der er et overskud på de finansielle poster på kr ,-, hvilket skyldes placeringen af overskudslikviditet. For alle afdelinger er den årlige budgetlagte løn fordelt ligeligt på de fire kvartaler. Det medfører, at der kan være afvigelser mellem det budgetterede og realiserede, som kan henføres hertil. Prognose for resten af 2013 Opfølgning på budgettet samt prognosen for resten af 2013 fremlægges. Det er det budget der er vedtaget af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 21. marts, der revideres i forhold til. Bestyrelsen gav et mandat til, at budgettet skulle vise et resultat på 1. mio. kr. i overskud. Bestyrelsen vedtog samtidig at acceptere et 0 som resultat i 2013 grundet den store byggeproces med om- og tilbygning, at skolen opererer og driver undervisning på to adresser, hvilket betyder et andet og dyrere serviceniveau, og den planlægningsmæssige usikkerhed, der knytter sig til OK13 på GL-området. Tilmeldingssituationen Der gives en status på tilmeldingssituationen på alle uddannelser. Bilag

3 perioderegnskab for 1. kvartal 2013 TH. LANGS HF & VUC Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. Perioderegnskabet for første kvartal blev fremlagt, med opfølgning på ovenstående kommentarer. Målene for første kvartal er ikke nået, men tilmeldingssituationen med foreløbige indberetninger for og 2. kvartal samt den meget positive tilmeldingssituation viser, at estimatet på budgettet for 2013 holder. Der blev uddelt oversigtsstatus på tilmeldingssituation for alle skolens uddannelser. Vi har opnået en ekstraordinær indtægt på renter af skolens overskudkapital på kr. Det er et led i den finansielle strategi, vi har indgået med Nykredit. EF spørger til lønudgifterne på AVU.

4 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 5. Redegørelse for møder med formandskabet og fremlæggelse af det nye proaktive økonomistyringssystem v /PLO NSK Sagsfremstilling Møder mellem formandskabet Der har som fremført på sidste bestyrelsesmøde været af holdt 2 økonomimøder. Fremtidig budgetopfølgning og proaktiv styring NSK vil på mødet redegøre for, hvordan ledelsen er ved at opbygge og udbygge skolens økonomistyringssystem Office line og ad den vej sikre en proaktivt budgetopfølgning fremover. Det primære fokus er en tæt opfølgning på timeforbrug, med opfølgning på timer og løn hver måned. Udarbejdelse af foreløbige indberetninger på årselever/indtægter og driftsforbrug. I Office link -der er skolens økonomistyringssystem er det muligt at samle alle oplysninger i et fælles styringsværkstøj til anvendelse af chefer i det daglige, ligesom det er muligt løbende at følge driftsforbruget. Formandskabet får opfølgningen tilsendes hver måned inden månedsmødet. I det vedhæftede bilag er en redegørelse for processen, som der vil blive knyttet yderligere kommentarer til på mødet. Bidrag til Nykredit Vi har været til det årlige opfølgningsmøde med Nykredit i maj, og det var en positiv drøftelse, og vi oplever en proaktiv tilgang til den vedtagne finansielle strategi, hvor Nykredit hele tiden er opmærksom på vores økonomi, og justerer vores engagement til vores økonomiske fordel. Det er en bank, der ønsker en tæt dialog med os om vores finansielle engagement til stor fordel for skolens daglige økonomi. Der er et overskud på de finansielle poster, hvor vi samlet har opnået en renteindtægt på kr i 1. kvartal, hvilket skyldes placeringen af overskudslikviditet. Vi skal være opmærksomme på, at vores bidrag er vurderet ud fra en risikobetragtning, hvilket betyder, at bidraget kan ændre størrelse, alt efter den vurdering vi får. I øjeblikket betaler vi et bidrag på 0,5 %. Dette fastholdes i det kommende år, desuagtet at vi i 2012 er kommet ud med et underskud. Bilag: Notat om ressource- og økonomistyringssystemet på THL.

5 Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. PLO orienterede om de afholdte økonomimøder med formandskabet. NSK orienterede videre om mødet og fortæller videre om tankerne bag møderne. Grundlaget til hvert møde er oversigt over status pr. måned i løn og indtægter. ES gennemgik notet om ressource- og økonomstyringssystemet. PL spørger, hvor hurtigt kan man sammenligne eks. lønforbrug med det budgetteret? ES: denne er en del af opfølgningen på månedsmødet. PL: det vil være ønskeligt med en oversigt overudviklingen i årskursister i et regneark, hvor man kan se udviklingen i årskursister. Dette er en mulighed og indarbejdes i styringssystemet. TEF: Spørger til, hvordan AVU-afdelingen skal opgøre timer i forhold til det kommende skoleår. NSK: registreringen sker som hidtil med aflevering af løntimeoversigt en gang om måneden og med konkret opgørelse og oversigt i forhold til tæt timestyringen og siger, at de gør det på den gamle måde. NSK orienterer om det årlige møde med Nykredit, hvor vi orienterede om regnskabsresultatet for 2012 og gennemgik den fremtidige ressource- og økonomistyringsmodel for THL: Nykredit ændrer ikke deres bidragssatsen på 0,5%, men Nykredit vurderer denne en gang i året i forhold til en konkret risikovurdering.

6 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 6. Ny budgetmodel for THL med oplæg til overskudskrav fra bestyrelsen, samt budget for Sagsfremstilling: Budgetprocessen og overskudskrav for budget 2014 Budgetprocessen for det kommende år opstartes i uge 25. I tilknytning til skolens økonomistyringssystem er der en særlig budgetlægningsmodel, som skolen fremadrettet vil anvende for at sikre en tydelig sammenhæng og ikke mindst, at processen kompleksitet mindskes. Årskursister og tilmeldinger Omsætning/årskursister Der er jfr. orienteringsbrev fra ministeriet i forbindelse med finansloven for 2013 bebudet takstnedsættelser over de kommende 3 år: Tabel 1. Takstudvikling ift. 2012: AVU og FVU Takst Undervisningstaxameter -0,4-2,3-4,3-6,3 Fællesudgiftstaxameter -1,7-4,1-6,3-8,4 Bygningstaxameter -0,5-2,3-4,4-6,4 Tabel 2. Takstudvikling ift. 2012: hf-enkeltfag Takst Undervisningstaxameter -0,4-2,1-4,1-6,1 Fællesudgiftstaxameter -1,7-4,1-6,3-8,4 Bygningstaxameter -0,5-2,3-4,4-6,4 Tabel: Takstudvikling fra 2012 til 2013 ekskl. pris- og lønregulering Procent Undervisningstakst, 2-årig hf 1,3 0,2-1,7-3,6 Færdiggørelsestakster -0,5-2,5-4,4-6,4 Fællesudgiftstakster -2,4-5,0-7,2-9,2 Bygningstakster -0,7-2,6-4,6-6,5

7 Dette giver en samlet omsætningsnedgang med samme antal årskursister som budgetteret med i 2013 på 3,5 mio. kr. over 3 år. Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Kr. Kr. Kr. Kr. Indtægter i alt Ændring kr Ændring akkumuleret Nyt vedr. taxametertilskud Budgetterne på ministeriel plan skal holdes, viser det sig, at der er et overforbrug, kan ministeren nedsætte taksterne med tilbagevirkende kraft. Visse skoler har valgt at afsætte reserver til dette. Lønstigninger GL lønstigning betyder med den nuværende lærerbemanding 1.mio. kr. i ekstra løn i I regeringsindgrebet er der ligeledes en forventet lønstigning på uddannelsesforbundets område. Ønske om fremtidig budgetmodel på THL Ledelsen ønsker desuden, at bestyrelsen på sommermødet drøfter en budgetmodel for fremtiden, hvor der fra bestyrelsens side arbejdes med faste budgetmål for de kommende år. Det vil give ledelsen et bedre udgangspunkt for budgetarbejdet og faste budgetmål vil give større overblik. Desuden vil vi opererer med budgetter minimum 3 år frem for at sikre overblik over de effektiviseringer og udvikling i takster mv., vi allerede ved kommer fra ministeriets side. Indstilling: Der indstilles til, at bestyrelsen drøfter fremtidig budgetmodel, med henblik på faste budgetmål for det kommende år.

8 PLO orienterer omkring baggrunden for punktet og ledelsens ønske om, at bestyrelsen tager stilling til overskudsmål for det kommende budgetår. ES: der omdeles et overordnet budget for de kommende 3 år på baggrund af det årskursistniveau vi har for 2013: 642, og med den samme medarbejderstab i forhold til løn. Der er derfor indregnet de af ministeriet bebudede takstnedsættelser og lønstigningen på GL området. Der var en drøftelse af de udfordringer, dette giver for THL PLO: Det er vigtigt, at skolen ikke er for ambitiøs, og sætter målene for højt. PL: Ambitionen må være, at tallene ikke bliver røde. NSK: Andre skoler har sat reserver af til den budgetmodel ministeriet har indgået, hvor de med tilbagevirkende kraft kan nedsætte taxameterne. CRH spørger, om der er forventning til, at lærerne skal arbejde mere. PLO svarer, at ja, det er der en forventning om. Det vil ikke længere være den samme mulighed for at få overtid som tidligere. Der var en drøftelse af det. PLO samler op på punktet: Der skal være en reel oversigt over de forventede omkostninger for budgetterne med til næste bestyrelsesmøde i forbindelse med strategidagen, hvor man drøfter endelige mål for budgettet, men PLO finder det er vigtigt, at skolen ikke sætter for hårde mål og ikke lægger sig fast på kommende budgetmål, før vi har det samlede billede. Den beslutning tages på næste bestyrelsesmøde efter strategimødet.

9 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni TH. LANGS HF & VUC 7. Orientering om OK 13- processen på HF og konsekvens af lockout, mv. for THL v/nsk og PB Sagsfremstilling: Ledelsen orienterer om konsekvensen af lockouten for THL, og der orienteres om konsekvensen på AVU-området i forhold til regeringsindgrebet med ikrafttrædelse pr. august Der orienteres om OK 13 processen på HF-afdelingen og status. Afslutning af lockouten og konsekvens Det var en meget lang måned, hvor vi alene havde et hold igang resten af undervisning var aflyst. Vi er godt i gang igen, og heldigvis er faktisk alle vores kursister mødt ind igen. og sikke en modtagelse GL-kollegerne gav. Imponerende. Vi har tilrettelagt ekstraundervisning for at sikre at så megen undervisning blev gennemført og sikrer, at kursisterne kunne nå de faglige mål. Der har været ydet en fantastisk indsats fra undervisernes side for at sikre, at dette var muligt. Taxametertilskud Der har været usikkerhed, om vi kunne opretholde tilskuddet, men det er der endeligt kommet svar på, at hvis vi som skole kan stå inde for, at kursisterne har nået de faglige mål, vil taxamateret kunne opretholdes. Skolen mister kr. på OBU, undervisning, da det er en forudsætning for tilskuddet, at kursisterne møder op. Lønomkostninger Skolens lønbudget er reduceret med kr. i april måned. Regeringsindgrebet Regeringsindgrebet betød, at arbejdstiden og drøftelserne på AVU for uddannelsesforbundet, som det ser ud bliver med tiltrædelse den 1. august Derfor vil drøftelserne for AVU først blive iværksat i løbet af næste skoleår, men vi vil naturligvis skulle drøfte næste skoleår inden så længe. Proces og dialog om ny arbejdstidsaftale på GL Ledelsen deltager i netværksmøder i regi af VUC lederforeningen. Dette erfa-arbejde har givet klarhed. Processen på HF afdelingen går godt. Der er nedsat en procesgruppe (de to tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanten og ledelsen), der løbende afholder møder og sikrer en god proces. I gennem hele processen har det for ledelsen været utrolig vigtigt, at vi har denne tillidsfulde drøftelse med afsæt i, at vi har en god arbejdsplads, og vi skal samarbejde om dette. Ligeledes er det vigtigt, at vi arbejder med en THL-model, hvor drøftelserne foregår direkte med lærerne, og hvor processen er aftalt sammen med procesgruppen. Det er vigtigt, at vi finder den helt rigtige model for THL. At vi får en transparent model, der har afsæt i trivsel og en god arbejdsplads og ikke mindst sikrer en god dialog, om det vi er sammen om nemlig uddannelse af mennesker og bringe dem videre.

10 Der har været afholdt et kaffemøde, hvor ledelsen fremlagde tankerne om OK 13 og intentionerne i kvalitetsløftet. På dette møde fik alle lejlighed til at dele deres bekymringer ønsker og tanker. Der er afholdt opgavefordelingsmøde, hvor det som var muligt at ønske, hvilke arbejdsopgaver den enkelte kunne tænke sigt i det kommende skoleår. Vi arbejder på højtryk på at få opgavefordelingen klar til næste skoleår. Der er desuden udarbejdet et arbejdstidsregistreringssystem, som skolen TR har afprøvet. Dette forventer vi at anvende i det kommende skoleår med små justeringer. Det er samtidig vigtigt for ledelsen, at vi i denne proces samtidig har fokus på skolens økonomi og den samlede beskæftigelse på HF. Uddannelsesinstitutionerne er under observation fra ministeriernes side. Senest har skolens bestyrelse modtaget brev fra Christina Antorini, og senest for 14 dage siden er vi blevet bedt om at svare på et spørgeskema om processen og aftaler fra ministeriet for børn og undervisning. Bilag Brev fra Christina Antorini (udsendt af PLO) Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning. NSK orienterer omkring AVU, lockout og konsekvens deraf. På mødetidspunktet var det fortsat uvist, om den enkelte undervisers årsnorm skulle opgøres pr. april 2013 eller ej. LC har anlagt sag an ved arbejdsretten om dette forhold, og på bestyrelsesmødetidspunktet var afgørelsen endnu ikke afsagt. Denne har vi nu fået og hermed indskrevet fra mail om dette: LC indklagede Moderniseringsstyrelsen med påstand om, at arbejdstiden for de lockoutede lærere, der er omfattet af parternes overenskomster, skal opgøres ved lockoutens ikrafttræden. Moderniseringsstyrelsen er blevet frifundet. Det vigtige afsnit følger her: Princippet om, at ansættelsesforholdet alene anses for suspenderet, når arbejdstageren genindtræder i ansættelsesforholdet ved konfliktens ophør, indebærer i denne sag, at der ikke skal ske en opgørelse af arbejdstiden for de lockoutede lærere ved konfliktens start som påstået af LC. KL og Moderniseringsstyrelsen har derfor ikke begået overenskomstbrud og frifindes for LC s principale påstande. Skolen vil nu se på konsekvensen af afgørelsen og sikre, at opgørelsen sker på rette vis.

11 NSK orienterer videre om arbejdet med implementering af OK13 på HF. TH. LANGS HF & VUC Det har været en rigtig god proces, med fælles møder i afdelingen og efterfølgende arbejde i en nedsat procesgruppen med TR, AR og ledelsen. Det var godt og dejligt, at vi modtog en skrivelse fra alle GL'erne på, hvad man ønskede og håbede vedr. OK 13: en transparent model, sikrer beskæftigelsen, ensartethed og dermed ingen differentiering af forberedelsen, et simpelt tidsregistreringssystem. PB orienterede videre, at der på HF mødet inden ferien vil blive fremlagt rammerne for OK 13 på THL. Vi har allerede nu uddelt opgavefordelingen for det kommende skoleår Vi har formået at sikre en god og involverende dialog. BB siger, at det er meget vigtigt, at stemningen er god. PL spørger til, hvordan tidsregisteringen kommer til at foregå. NSK: vi vælger at tage afsæt i en model (et regneark) udviklet af en TR i Århus. Skolens GL tillidsmand (DB) har afprøvet systemet i gennem 2 måneder. Tidsregistreringssystemet er meget simpelt og vil være et godt udgangspunkt for THL med et par ændringer. Formålet er, at månedsskemaet indleveres til ledelsen en gang om måneden, så vil vi kunne følge den enkeltes tidsforbrug og kunne komme i en dialog om evt. udfordringer med henblik på at sikre trivslen og at undgå det grænseløse arbejde. EF siger, at set fra GL s side har været en god proces. Det er blevet lyttet til deres bekymringspunkter og ønsker. PB: Det er vigtigt, at der samtidig med OK 13 er tale om et kvalitetsløft, hvor det er målet, at der skal tilbringes mere tid sammen med eleverne og mere tid sammen som undervisere om eleverne og deres uddannelse. Vi har gennemgået forholdene grundigt og rammesat ud fra kendte opgaver og udviklet på mulige ændringer. Rammerne for OK 13 på THL, som de ser ud i det kommende skoleår, vedhæftes referatet til orientering.

12 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 8. Orientering om bestyrelsesansvarsforsikring og stillingtagen hertil v/ PLO ES Sagsfremstilling: Punktet er udsat fra sidste møde. Palle giver oplæg og kommentarer til de to tilbud og fremlægger sine synspunkter. Nedenfor er sagsfremstillingen fra sidste møde. På opfordring har vi undersøgt, om det er muligt, at THL tegner en ansvarsforsikring for bestyrelsesmedlemmerne. Skolen er som udgangspunkt selvforsikrende, og derfor er det i udgangspunktet ikke muligt. Men som det står i skrivelsen fra ministeriet vedr. ansvarsforsikringer, så er der nu åbnet for at selvejende institutioner kan tegne forsikringer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det ansvar, man som medlem af bestyrelsen har i forhold til at søge indsigt mv. kan der ikke forsikres for. Arbejder man forsætligt eller uden omtanke, så dækker forsikringen ikke. Vi har valgt at indhente to tilbud fra Tryg og Top Danmark. Da de fleste af bestyrelsens medlemmer er udpeget af andre institutioner, kommunen, mv. Det er derfor vigtigt, at det enkelte udpegede medlem af skolens bestyrelse forinden undersøger, om man er dækket af en anden forsikring via sin udpegning. Bilag Tilbud fra forsikringsselskaberne Tryg og Top Danmark (med sendt til sidste møde) Indstilling: Bestyrelsen beslutter, om den ønsker, at skolen tegner en ansvarsforsikring og vælger i givet fald forsikringsselskab. PL orienterede om bestyrelsesansvarsforsikring og uddelte notat med sammenligning af tilbuddene. PL s vurdering er, at bestyrelsen skal tage Tryg og tage en drøftelse vedr. punkt 12, hvor der er en udfordring vedr. skolens resultat for Han anbefaler, at forsikringen tegnes. Bestyrelsen besluttede at tegne forsikringen og at indlede en drøftelse med Tryg.

13 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni Status på byggeprocessen v /NSK Sagsfremstilling: Byggeprocessen er i fuld gang. Vi afholder løbende byggemøder med totalentreprenøren. Hovedprojektet er ved at være endeligt på plads. Ombygningen Isætning af vinduer (næsten færdig, mangler A og B udvendig, grundet fejlleverance), ventilationsrør er trukket og anlægget er leveret. Taget er udskiftet. Der er brudt igennem til en nye hovedindgang, der går ind fra gaden i bygning c. I sommerferien påbegyndes renovering og etablering af kontor og studemiljø i bygning C og D. Der etableres den nye reception i C-bygningen. Nybygningen I uge 27 påbegyndes nedrivningen af bygning E, Pigesalen og billedkunst. I løbet af sommerferien graves der ud til den nye bygning. Byggemøder og tæt styring På byggemøderne deltager NSK, PB og JN foruden Carsten Sørensen fra Rum, som er vores rådgiver. Der er en god fremdrift i møderne, men vi ser, hvor vigtigt det er, at vi har en bygherrerådgiver til at styre møderne og tilbagemeldingerne for os og sikrer, at byggeprogrammet følges nøje. Ansøgning om 1,2 mio. kr. til naturfagsområdet. Arbejdet med projektering og skitsetegning til vores nye naturfagsområde er i fuld gang. Hele naturfaggruppens underviserer har været involveret i tankerne, og det er så baggrund af disse processer, der nu er sat de endelig streger. Vi har her RUM som bygherrerådgiver, og vi håber, at opgaven har et omfang, så vi kan nøjes med at tildele JFR opgaven som et supplement til byggeriet, da det vil være forbundet med nogen udfordring, hvis vi skal entrere med andre entreprenør på denne delopgave. Første spadestik Dette er planlagt til at en dag i uge 34, endelig aftale om dette på næste byggemøde.

14 Kommunikation i byggeprocessen Der udsendes efter hvert byggemøde et byggenyhedsbrev, der orienterer om fremdriften i byggeriet, nyhedsbrevet lægges samtidig ud på personalehjemmesiden. Måske vil bestyrelsen have interesse i at modtage dette nyhedsbrev? Det er et forslag, at vi umiddelbart efter sommerferien i forbindelse med bl.a. det første spadestik vil udsende en byggeavis, der beretter om byggeprocessen og det nyt THL for omverdenen. Det er samtidig tanken i denne avis at berette om vores uddannelser. Endelig vil vi, når det rigtig går i gang med byggeriet sørger for, at der er en fane på skolens hjemmeside, hvor man kan følge byggeprocessen. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og tager stilling til, om der er interesse for at modtage byggenyt. NSK orienterede omkring byggeprocessen. PB supplerede. Alt er indtil nu forløbet efter procesplanen. Der er dog fundet bly i malingen i bygning H og E, som skal fjernes på anden vis, hvilket kommer til at en ekstra regning på kr. til en særlignedtagningsproces og rengøring, og der er en risiko for, at tidsplanen forrykkes. Der foretages dog i kommende uge nye prøver for at bekræfte eller afkræfte omfanget af blyforureningen. Der afholdes første spadestik i uge 34, endelig dato følger efter sommerferien.

15 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 10. Datoer for møder i bestyrelsen i det kommende år. Sagsfremstilling Vi foreslår følgende datoer for bestyrelsesmøder i det kommende skoleår: Strategimøde den 25. september Ordinære bestyrelsesmøder: Uge 41: 10. oktober 2013 Uge 50: 12. december 2013 Uge 12: 20. marts 2014: Uge 25: 19. juni 2014 Indstilling Bestyrelsen godkendte mødeplanen. Følgende datoer blev besluttet for kommende møder: Strategidag den 25. september kl Ordinære bestyrelsesmøder kl : Uge 41: 10. oktober 2013 Uge 51: 19. december 2013 Uge 12: 20. marts 2014 Uge 25: 19. juni 2014

16 Referat af bestyrelsesmøde den 20. juni 2013 TH. LANGS HF & VUC 11. Orientering fra skolen v /NSK Sagsfremstilling: Personale Lene Cecilie Morgensen er ansat som akademisk medarbejder i AVU pr. 1. juli 2013.Maj-Britt Laursen, ansat som akademiske medarbejder i AVU, er fratrådt sin stilling pr. 1. maj. Kristina Hummelhoff Genz er ansat på HF og skal undervise i geografi og samfundsfag i stedet for Lone Juul, som er fratrådt. Kierkegaard Festival I dagen maj afviklede vi sammen med de øvrige parter omkring Campus Bindslev plads Kierkegaard festival i Silkeborg. Det var nogle vellykkede dage med et særligt program. Der er visse arrangementer, der afvikles her på skolen i aulaen bl.a. Claus Damgaards Comedy Show. Vores egen elev på HF2 Kierkegaards Rapper - Jackie Lassen fra 2.L battlede mod kendte rappere. På festivallen lanceredes en bog om Kierkegaard: Kunsten at være menneske skrevet af Lise Søelund. Bogen er udgivet af forlaget Campus Bindslevs Plads. Det er vi en del af, og vi har som skole være med til at udgive bogen. Det er betydningsfuldt, at vi som skole kan være med til, at sådan noget kan lade sig gøre. Det var på alle måder et flot og veltilrettelagt arrangement. Campus Bindslevs Åben plads Vi afholdte en særligt åben plads arrangement omkring Bindslev plads den 6. maj. Projektorganisationen bag Campus Bindslevs Plads indbyder alle interesserede til at komme og høre om og bidrage til det nye sted for læring, kultur og kreativitet, som vi sammen skal skabe på Bindslevs Plads. Alle med interesse for mere og bedre læring var velkomne. Dagen igennem blev der indsamlet alt, hvad der foregik under de enkelte programpunkter og aktivt opsøgtes gæsterne for at få deres om reaktioner. Beslutninger om fremtiden På kommunalt plan skal der træffes beslutninger i nær fremtid om, fremtiden for pladsen og ikke mindst kommunens involvering. Det er forventeligt således, at kommunen vil stå for anlægsinvesteringen, og de omkringliggende institutioner skal deltage i driften, herunder dels som kronetilskud, i form at arbejde for Campus og andet. Vi har deltaget i et interview, og den 27. juni kl. er alle inviteret til at deltage i et møde arrangeret af kommunen. Invitationen videresendes.

17 Sidste skoledag Sidste skoledag for HF2 var 13. maj. Vi havde en rigtig dejlig dag med glade unge mennesker, musik og optrin. Det er altid en skøn dag. AVU sidste skoledag var flyttet til 17/5, da vi jo havde en særlig situation og nåde at afvikle så megen undervisningen, som muligt. Der har været arbejdet intenst på at sikre en god og sammenhængende eksamensplan, og der er som traditionen tro altid lidt finurligheder, hvad angår ministeriets system, X-press. Toldbodgade ny beboer fra UU. UU har lejet administrationstårnet på Toldbodgade. De søsætter fra i næste uge et særligt projekt for kontanthjælpemodtagere, der hedder agent akademi. Det er for ca. 20 unge, der skal igennem et særligt forløb dels med teambuilding og mental træning, mv. frem til og med uge 41. De låner et lokale hos os hver tirsdag (TK3). Besøg i nær fremtid fra Arbejdstilsynet Vi har fået en opringning og én mail fra arbejdstilsynet, der har orienteret os om, at Arbejdstilsynet kommer på tilsynsbesøg på THL inden for de næste 1-4 måneder. Vi har gennemgået alle de forhold, der vil blive spurgt ind til. Der er tale om et af de almindelig tilsynsbesøg (tror de kalder det rutine). Vi mødes i nær fremtid i AMO og følger op på mailen og sikrer, at alt er klart. Fokusinterviews med eleverne på HF i forhold til ETU Vi havde en fin dag med 3 fokusinterviews, som den nedsatte gruppe på HF nu skal arbejde videre med. Det er en god måde at drøfte de nærmere forhold og bagvedliggende tanker fra eleverne om deres svar på spørgsmålene. Det vil kunne danne grundlaget for handlingsplanerne, der skalarbejdes med frem mod næste måling i efteråret Årsmøde for VUC Det årlige generalforsamling i VUC-lederforeningen samt årsmøde blev afviklet medio april, og ledergruppen var af sted. Bestyrelsesforeningen har ligeledes generalforsamling, og efterfølgende er der for begge foreninger fælles årsmøde. Temaet for årsmødet var: Flere skal gennemføre - fokus på veje og muligheder. Det var meget interessant, og der var megen fokus på netop det arbejde med fastholdelse og vores rolle som VUC. Christine Antorini holdt oplæg om de uddannelsespolitiske målsætninger for VUC, og der var plads til en livlig debat. Der var oplæg om: AVU som et springbræt til videreuddannelse, VUC s rolle i uddannelsessystemet, veje til bedre gennemførelse læringsmiljøer og deres betydning, mv. Det er godt at mødes på tværs af skoler og drage erfaringer. Uddannelsesprisen for VUC bliver uddelt, og i år gik den til et projekt i Odense: Vindegadeprojektet: et uddannelsestilbud til unge, som har mistet grebet om en ungdomsuddannelse, meget spændende. Noget vi godt kunne tage afsæt i hos os. Der ligger to brochurer for interesserede i personalestuen.

18 Optag på HF 2 og indskrivning på HF e og AVU Indskrivningen er i fuld gang på AVU og HFe, og der er travlhed og masser af samtaler på studievejledergangene. Barometer for optag til næste skoleår for HF2 ser rigtig godt ud mht. tilmeldingerne. Den 22. april havde vi alt 203. Her af 134 kvalificerede, 41 betinget optagede og endelig 28, der mangler samtale. Det ser godt ud, og vi håber, det bliver til 7 klasser. Det er dejligt, men jeg ved også, at der arbejdes på højtryk i vejledning, og hvor hård en periode det er for alle. Fravær og fastholdelse på de toårige hf-kurser I uge16 har avisen MetroXpress valgt at sætte fokus på fraværstallene på toårig HF og HF enkeltfag. Desværre har MetroXpress indtil videre valgt at ignorere den side af historien, at der allerede bliver gjort rigtigt meget på landets HF-kurser for at komme problemet til livs. Avisen har heller ikke brugt meget plads på det faktum, at der meget ofte er nogle mere komplicerede og alvorlige årsager end blot pjæk og dovenskab til de HF-studerendes fravær. Jeg linker her til (http://www.hf2net.dk/nyheder), hvor I kan se den pressemeddelelse samt alle tallene med kommentarer fra de enkelte skoler. Det er altid svært med den slags debatter i aviser og lignende, for det kommer let til at stå som påstande, som det er svært at kommentere på. Vi gør hos os et kæmpe fastholdelsesarbejde og vores kursister lykkes, og ja, ind imellem kan vi tage fejl, men det er mestring og succeser, der er vores mål og rummelighed er en af vores helt centrale værdier. Interview til Gymnasieskolens nyhedsbrev på nettet I opfordres alle til at læse gymnasieskolens nyhedsbrev på nettet, hvor Birgitte Møballe er interviewet om det særlige arbejde, vi gør på THL med for fastholdelse i forhold til læsevanskeligheder og så. Skøn læsning og tak for et flot interview. Det er godt at være leder på dette særlige sted. Markedsføring Vi er afvikler i øjeblikket en massiv markedsføringskampagne i aviser, senere busreklamer, MJA.dk (Midtjyllands netavis.)mv. Dette er dels i forhold til tilbudsplanen for HFe og for AVU, men også på HF2. Nye aktiviteter Vi har fra uge 21 undervisning i FVU og OBU på Them Mejeri for medarbejderne der. Det er godt at kunne være med til efter en særlig screenings indsats at kunne tilbyde medarbejderne i virksomheder særlige forløb. Undervisningen afvikles på mejeriet, og det er Janni og Micaela fra AVU der er undervisere på dette særlige forløb. Indstilling: Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013

Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 Referat af bestyrelsesmødet den 19. december 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, CRH, HF, KVN, BB, TV, PL, KRH, EF, NSK, PB, ES og Klaus fra BDO Afbud: TEF Referent: SUH Dagsordenspunkt: 1. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2012 TH. LANGS HF & VUC Tilstede: PLO, CRH, PL, HF, KVN, BB, TKS, TEF, EF, NSK, PB, ES, BKG og Klaus fra BDO Fraværende: PBB Referent: SUH 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013

Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 Referat af bestyrelsesmøde den 10. oktober 2013 TH. LANGS HF & VUC Tilstedeværende: PLO, KVN, PE, BB, KRH, TEF, NSK, PB, ES og Torben Eskildsen og Lars N. Kristensen fra Nykredit og Klaus Grønbæk Jacobsen

Læs mere

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand.

Resume Bestyrelsen konstituerer sig på sit første møde og foretager valg af formand og næstformand. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 27. maj 2014 E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 9. maj 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens

Læs mere

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund.

Fra ledelsen: Erik Ernø-Kjølhede, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund. Møde i VUC Aarhus bestyrelse den 17. december 2013 Referat Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Claus Christensen (næstformand), Mogens Birkebæk, Marianne Ping Huang (pkt. 4-8), Merete Ipsen,

Læs mere

Skanderborg-Odder Lærerkreds

Skanderborg-Odder Lærerkreds Generalforsamling 2015 Skanderborg-Odder Lærerkreds Onsdag den 25. marts kl. 17:00 på Morten Børupskolen Møllegade 45, 8660 Skanderborg Skanderborg-Odder Lærerkreds FORRETNINGSORDEN For generalforsamlingen

Læs mere

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015

Beretning. LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 Beretning 2014 2015 LOS De private sociale tilbud, beretning 2014-2015 LOS og omverdenen LOS arbejder målrettet på at varetage medlemmernes interesser og omdømme i forhold til omverdenen. Det sker gennem

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Carsten Riis (næstformand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Marie Røn Ansbjerg, Dorte Stockfisch, Peter Bonfils og Frits Andersen. Fra ledelsen:

Læs mere

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen.

Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg, Per Lund og Mette Jespersen. Deltagelse: Til stede: Hans Halvorsen (formand), Mogens Birkebæk, Frits Andersen, Pauli Johansen (fra pkt. 3 og frem), Dorte Stockfisch og Niels Jørgen Andreasen. Fra ledelsen: Susanne Dombernowsky, Michael

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan

Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015. Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Repræsentantskabsmøde den 20 maj 2015 Mundtlig orientering ved formand Hanne Pontoppidan Velkommen Endnu engang velkommen til repræsentantskabsmøde. Vi skal i dag i fællesskab drøfte emner med stor betydning

Læs mere

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13.

Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. Generalforsamling Vejen Lærerkreds 13.2.13. MUNDTLIG BERETNING: Jeg vil starte med at sige, at denne beretning jo burde være holdt af Birthe Cramon. Dette er desværre ikke muligt da hun, som de fleste

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg

KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00. Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg KALUNDBORG LÆRERKREDS ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19. MARTS 2015 KL. 17.00 Kalundborg 10.klasse Center (KTC) Skovbrynet 51 4400 Kalundborg SKRIFTLIG BERETNING 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forside Side 3: Side 4:

Læs mere

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND

DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 10-12 HOTEL NYBORG STRAND DANSKE ERHVERVSSKOLER LEDERNE REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2015 22. APRIL KL. 1012 HOTEL NYBORG STRAND 2 INDHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDET 3 SKRIFTLIG BERETNING FOR DEL 4 RELEVANTE UDDRAG

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 7. november 2011 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Gitte Geertsen (F) Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine

GENERALFORSAMLING. Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine GENERALFORSAMLING Torsdag den 20. marts 2014 kl. 16.15 i Vejlebroskolens kantine Hermed fremlægges den skriftlige beretning for 2013 til debat. På kredsstyrelsens vegne vel mødt til generalforsamlingen.

Læs mere

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F.

VUC Storstrøms bestyrelse. Mødet torsdag den 26. september 2013 kl. 14.00 16.00. Mødested: VUC Storstrøms afdeling i Nykøbing F. Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Tlf. mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 VUC Storstrøms bestyrelse. Dato 16. september 2013 Mødet torsdag den 26. september

Læs mere

2014: TID TIL AT SE FREM

2014: TID TIL AT SE FREM ÅRS RAP PORT 2014 2 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Kirkelige anliggender Behovet for samarbejde mellem præst og menighedsråd er vokset, og derfor har vi sat fokus på, hvordan man udvikler et positivt samarbejde....side

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo

VESTJYLLAND. Siden sidst. Grennessminde Birkerød. www.grennessminde.dk ERHVERVSSKOLEN. vild udvikling i dit tempo ligeværd KÆRE POLITIKERE. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse er til revision. Det er nu, I kan rette op på åbenlyse urimeligheder. Spørgsmålet er blot, om I fortsætter ad den nuværende vej eller vælger

Læs mere

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm.

Fra ledelsen: Preben Clausen, Susanne Dombernowsky, Michael Sandberg og Per Lund Referent: Peter Cederstrøm. 26. januar 2010 Referat Deltagelse Til stede: Hans Halvorsen (formand), Merete Ipsen, Niels Jørgen Andreasen, Claus Christensen, Marie Røn Ansbjerg, Anders Bauman, Børge Rasmussen, Sidsel Homann og Erik

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Hugo Hammel (A), Kemal Bektas (A), Kurt Scheelsbeck (C), Marjan Ganjjou (C), Nadeem Farooq (B), Steffen Mølgaard Hansen

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo

Generalforsamling. Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo 2015 Generalforsamling Torsdag 12. marts 2015, kl. 17.00 Bangshave, Maribo Lolland-Falsters Lærerforening Kredsstyrelsen Henrik Hansen HHA@dlf.org Formand Kongresdelegeret Karina Pedersen KAPE@dlf.org

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 15.-16. april 2015 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 15.4.2015 kl. 9.00 til 18.30 Slut: 16.4.2015 kl. 9.00 til 17.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen:

Læs mere

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2

Nanna Ferslev (naf), tlf. 7248 1060, naf@ucsj.dk. 1. Godkendelse af dagsorden... 2 Dagsorden Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Havestuen Journalnummer:

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011...

1. Godkendelse af dagsorden... 2. 2. Godkendelse af referat... 2. 3. Meddelelser fra rektor og formand... 2. 4. Økonomi 2010 og 2011... Mødereferat Mødedato: Mandag den 20. september 2010 Mødested: University College Sjælland Slagelsevej 7, 4180 Sorø Journalnummer: 7-03-001-0007 Til stede: Fraværende: Hans Stige, Ulla Koch, Knud Henning

Læs mere

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015

Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 Forsøg med import af undervisning i seks arresthuse 2012-2015 - Midtvejsevaluering af erfaringer og foreløbige virkninger i importforsøget Af Dorte Stenbæk Hansen og Nadja Lund-Sørensen Direktoratet for

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013. TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 6 November 2013 TEMANUMMER Byrådsvalget 2013 Et valg - også om prioriteringer Folkeskolen I Odense prioriteres folkeskolen lavt i forhold til, hvor meget politikerne

Læs mere