Struer Kommune Udvikling af organisationen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommune Udvikling af organisationen"

Transkript

1 Projektbeskrivelse

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund Formål med opgaven Indhold af projektet Organisering af opgaven Resultat af projektet Tidsplan... 4 BILAG Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard Konsulenter... 6 S2

3 1. Baggrund har rettet henvendelse til et H.C.Vestergaard med henblik på en vurdering af hvilken organisationsmodel, der vil være bedst egnet fremover til at understøtte kommunen i forhold til de udfordringer og muligheder, man står overfor. En af de større udfordringer for er at sikre et fremtidigt bæredygtigt grundlag såvel økonomisk som fagligt. Herudover er der et pres fra omverdenen i forhold til kommunens serviceydelser. Det gælder både mængden og kvaliteten i serviceydelserne. Ligeledes er der en udfordring for den demokratiske proces. Yngre borgere har andre forventninger til det politiske system ikke kun til indholdet men bestemt også til formen. Over for det står en række muligheder, som måske kan være med til at bane vejen for løsningerne på kommunens udfordringer. Der er rigtig mange frivillige, der i dag yder en stor og uegennyttig indsats. Kan det frivillige element inddrages endnu mere uden at ødelægge grundlaget for kerneydelsen. Der kommer stadig nye teknologiske muligheder frem, der giver mulighed for både at tage nye opgaver op, man ikke kunne løse før og løse eksisterende opgaver bedre og mere effektivt. Der opleves stor interesse fra borgernes side for involvering og for at bidrage. Disse udfordringer og muligheder er ikke nye, men de har nok en noget anderledes dimension i dag end for bare 7 år siden ved kommunesammenlægningen. Herudover er der nogle mere konkrete situationer i den nære fremtid. s fire direktører forventes at forlade organisationen inden for de næste 2-4 år på baggrund af pensionering og udløb af åremålskontrakt. har købstadsjubilæum i 2017, som samtidig er et valgår, hvor der tiltræder et nyt byråd i Der er derfor al mulig grund til at stoppe op og vurdere, hvorledes Struer Kommune ledelsesmæssigt og organisatorisk bliver i stand til at møde disse udfordringer og muligheder og ikke bare afværge det værst tænkelige, men tværtimod blive i stand til at påvirke udviklingen og skabe det bedst mulige grundlag for kommunen fremover. Hvordan kan kommunens egen organisation blive i stand også fremover at være en aktiv medspiller for borgerne og virksomhederne på de nye vilkår, der kommer? Hvilken organisationsform vil bedst understøtte det? Hvis der skal ske ændringer i organisationsformen, er der særlige krav til ledelsesstruktur og ledelsesform, der skal indgå? Og ikke mindst hvordan times eventuelle ændringer set i lyset af de ovenfor nævnte situationer? S1

4 Der har været afholdt møder mellem borgmester Mads Jakobsen, kommunaldirektør Claus Damgaard og chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard om formål og indhold af opgaven. Forud er udleveret Notat af 4. januar 2012: Ledelse og organisering af s overordnede personalepolitik Det overordnede grundlag for r (mission, identitet, vision, værdier og slogan). Kompetencepolitik Organisationsdiagrammer for På baggrund heraf er nærværende forslag til proces for vurdering af den fremtidig ledelses- og organisationsstruktur bl.a. set i lyset af det forestående generationsskrifte udarbejdet. 2. Formål med opgaven Formålet med opgaven er At vurdere den fremtidig størrelse på direktionen i en kommune af denne størrelse og fordele/ulemper ved 2/3/evt. 4 medlemmer af direktionen At vurdere organiseringen af administrationen fremadrettet med en evt. ændret direktionsstørrelse, herunder fordele og ulemper i forhold til den faglige, ledelsesmæssige kompetence, de økonomiske vilkår og den politiske betjening. Hovedemnerne i projektet omhandler den overordnede ledelsesstruktur og organisationsmodel samt snitflader mellem de enkelte afdelinger i organisationen. Som udgangspunkt vil projektet ikke omfatte en vurdering af den interne organisationsopbygning og opgaveløsning i de enkelte afdelinger. Der vil dog kunne peges på sådanne elementer til en eventuel efterfølgende justering. Udviklingsprojektet omfatter ikke: det politiske system den decentrale organisationsstruktur (udenfor rådhuset) den interne organisering af de enkelte afdelinger på rådhuset vurdering af normeringer vurdering af enkeltpersoner Konkretisering af det mere præcise formål med opgaven i form af delmål m.v. indgår som et led i processen. 3. Indhold af projektet S2

5 Opgaven tilrettelægges således, at den indledes med interview af udvalgte personer og grupper med henblik på at uddybe og kvalificere ovenstående problemstillinger samt eventuelt at pege på relevante problemstillinger, der ikke fremgår af ovenstående, men som vil være nødvendige at inddrage i overvejelserne omkring generationsskiftet samt tilpasning og udvikling af organisationen. Processen vil omfatte nedenstående aktiviteter. Konsulentfirmaet modtager relevant materiale omkring generationsskiftet og organiseringen i. På baggrund heraf udarbejdes interviewguide til brug for interview af relevante personer. Følgende personer interviewes: Økonomiudvalget Direktionen Afdelingscheferne Repræsentanter fra øvrige ledere i kommunen Medarbejderrepræsentanter fra HovedMED Interviewene vil blive gennemført som individuelle interview og fokusgruppeinterview. Der er i tilbuddet indregnet 11 individuelle interview á 1½ time og 7 fokusgruppeinterview á 2½ time. Resultatet af interviewene forelægges for direktionen, der sammen med chefkonsulenten planlægger et udviklingsseminar af 1 dags varighed. I seminaret deltager direktion og afdelingschefer. Formålet med dette seminar er at udarbejde forslag til den fremtidige organisationsmodel og ledelsesstruktur. Forslag til ny organisationsmodel og ledelsesstruktur beskrives nærmere. I tilknytning hertil drøftes model for gennemførelse generationsskriftet i et samspil mellem direktionen og økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget. Der udarbejdes forslag til tids og handlingsplan for det videre arbejde med udvikling og implementering af den nye organisations- og ledelsesstruktur. Forslaget vil omfatte beskrivelse af hvilke delopgaver, der nærmere skal undersøges og afklares enten i den eksisterende organisation eller i hertil nedsatte arbejdsgrupper. Forslaget drøftes med afdelingscheferne og forelægges til høring i HovedMed, hvorefter det sendes til behandling i økonomi- og arbejdsmarkedsudvalget. 4. Organisering af opgaven S3

6 Borgmester og kommunaldirektør er styregruppe for projektets indhold og gennemførelse. HovedMED er følgegruppe for projektet, og har til formål at være sparringspartner m.v. over for styregruppen og direktionen i forbindelse med opgavens gennemførelse. Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard er tilknyttet som projektleder. Der tilknyttes en sekretariatsfunktionen for projektet, der bistår et med praktiske opgaver såsom mødetilrettelæggelse og mødegennemførelse, udarbejdelse af referater og eventuelle notater m.v. 5. Resultat af projektet Resultatet af projektet vil være: En sammenfattende vurdering af generationsskiftet i direktionen herunder hvilke muligheder der er for timing af de enkelte skift i direktionen set i lyset af de udfordringer kommunen står overfor samt eventuelle ændringer i ledelsesstruktur og organisering i øvrigt. En vurdering af den overordnede ledelsesstruktur i omfattende direktionen og afdelingschefniveauet samt forslag til fremtidig ledelsesstruktur. En vurdering af den overordnede organisationsstruktur i Struer Kommune samt forslag til fremtidig organistionsstruktur. Eventuelle forslag til øvrige emner, der som resultat af opgaven skal arbejdes videre med. Ovenstående belyses i forhold til de faglige og ledelsesmæssige kompetencer, eventuelle økonomiske konsekvenser samt den politiske betjening. 6. Tidsplan Der foreslås følgende tidsplan for projektet: Aktivitet Tid Ansvarlig/involveret Drøftelse og tilretning af nærværende beskrivelse August Kommunaldirektøren/ Direktionen Indsamling og gennemgang af materiale om kommunen Uge 37 Sekretariat og Gennemførelse af interview Uge Konsulentfirmaet Bearbejdning af interview Uge Konsulentfirmaet Planlægning og gennemførelse af seminar Uge Direktion og S4

7 Beskrivelse af forslag til ny org. model og ledelsesstruktur Uge Konsulentfirmaet og sekretariat Drøftelse af generationsskifte samt timingen heraf Uge ØAK, direktion og Udarbejdelse af forslag til tidsog handlingsplan Uge 47 Konsulentfirmaet og sekretariat Drøftelse med direktion og afdelingschefer Uge 48 Direktion og Høring i HovedMED Uge 48 Direktion Behandling i ØAK 8. december Direktion og Ovenstående tidsplan kan ændres i det omfang, processen viser behov for nye eller andre/ændrede aktiviteter i forbindelse med tilpasning og udvikling af organiseringen. S5

8 BILAG 1 7. Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard Firmaet H.C.Vestergaard ApS er et, der rådgiver kommuner, regioner og andre offentlige organisationer indenfor ledelse, styring og udvikling. Firmaets konsulenter har stor erfaring både som tidligere topchefer i stat, amt og kommune og som chefkonsulenter for ledelsen i kommuner, regioner og øvrige offentlige virksomheder. Konsulentfirmaet har bistået kommuner og regioner med fusionsprocessen i forbindelse med Kommunalreformen og har i forlængelse heraf også bistået en række kommuner med en opfølgende justering af den valgte organisering. 8. Konsulenter Hans Chr. Vestergaard Hans Chr. Vestergaard arbejder som ejer og chefkonsulent i et H.C.Vestergaard. Hans Christian Vestergaard er uddannet cand. oecon og har 17 års erfaring som topchef i private og offentlige virksomheder. Han har været direktør i kommunikationsvirksomheden Dafolo i Frederikshavn. Dernæst 9 år som kommunaldirektør i Silkeborg og senest 5 år som amtsdirektør i Ringkøbing Amt. Han arbejdede som chefkonsulent og manager i konsulentvirksomheden PLS RAMBØLL Management A/S inden han i 2002 dannede et H.C. Vestergaard ApS. Hans konsulenterfaring har omfattet ledelses- og organisationsudvikling samt strategisk planlægning i kommuner, regioner og universiteter. Opgaverne omfatter bl.a. evaluering og udvikling af organisationen, ledelsesstruktur, direktionsmodel, fusionering, værdibaseret ledelse, omstruktureringer, arbejdsgangsanalyser, teambuilding, rekruttering af topchefer samt bidraget til etableringen af ledelsesakademiet for topchefer i kommuner og amter i Danmark. Som konsulent har Hans Chr. Vestergaard arbejdet for over 50 forskellige kommuner og regioner i Danmark. Hans Chr. Vestergaard vil indgå som projektleder. S6

Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april.

Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april. Rapport Morsø Kommune Ledelse & Organisation Mors 2020 Denne udgave af rapporten indeholder tilføjelser på baggrund af drøftelser og tilkendegivelser på seminaret d. 13. april. 20. april 2015 1 Indhold

Læs mere

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune

Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune Forslag til indførelse af Facilities Management i Silkeborg Kommune 9. november 2010 Indledning Facilities Management (FM) er en måde at organisere ejendomsdriften på, hvor ansvar og kompetencer er samlet

Læs mere

Strategisk ledelse i regioner og kommuner

Strategisk ledelse i regioner og kommuner Chefkonsulent Hans Chr. Vestergaard Konsulentfirmaet H.C.Vestergaard. Århus april 2008. 1. Hvorfor arbejde med strategisk ledelse? Overordnet strategisk ledelse har været et vigtigt led i især store private

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bofællesskaber og støttecentre 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den fællesfaglige ramme...3 4.0 Institutionsrammen...4

Læs mere

Projekthåndbog. juni 2012

Projekthåndbog. juni 2012 Projekthåndbog juni 2012 Projekthåndbog Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1 Hvad er et projekt? -----------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

December 2010. Strategiplan 2011 2012

December 2010. Strategiplan 2011 2012 Strategiplan 2011 2012 December 2010 Direktionen og koncernledelsen har under iagttagelse af de overordnede politiske mål og budgettet for Silkeborg Kommune redefineret direktionens vision samt arbejdet

Læs mere

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED

PROJEKTHÅNDBOG. En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik. Randers Kommune NATUR OG VAND MILJØ OG VIRKSOMHED PROJEKTHÅNDBOG En håndbog for projektledere og projektmedarbejdere i Miljø og Teknik MILJØ OG VIRKSOMHED NATUR OG VAND BYGGE- OG BYGNINGSSERVICE SEKRETARIAT VEJ OG TRAFIK DRIFTSAFDELINGEN STADSARKITEKTENS

Læs mere

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur

Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur Nordfyns Kommune Rekruttering af direktør for Børn og Kultur 23. januar 2013 1. Indledning Nordfyns Kommune ved kommunaldirektør Morten V. Pedersen har rettet henvendelse KL s Konsulentvirksomhed (KLK)

Læs mere

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter

Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter Bilag A til kredsuds. nr. 011/2014 Inspiration til at arbejde med lokale personalepolitisk udviklingsprojekter februar 2014 Hvad er formålet med et udviklingsprojekt? Formålet med at gennemføre personalepolitiske

Læs mere

Fællessekretariat Aftale 2008

Fællessekretariat Aftale 2008 Fællessekretariat Aftale 2008 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 3 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Del-evaluering af "Senioren som strategisk ressource, men hvordan!"

Del-evaluering af Senioren som strategisk ressource, men hvordan! Del-evaluering af "Senioren som strategisk ressource, men hvordan!" - hos Serviceenheden, Nordsjællands Sygehuse Center for Arbejdsfastholdelse - CAF Argo Januar 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS

DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE STRUKTURANALYSE 2012-2013 DELRAPPORT 2 BORGERFOKUS Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Borgerperspektivet... 3 3. Sagsbehandlingsperspektivet... 5 4. Fælles mål, kultur

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport

Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport HOVEDVÆRKSTEDET v/ cand. scient. pol. Claus Holm Thomsen www.hovedvaerkstedet.dk tlf. 66 191590 Projekt Alkoholmisbrug hos Psykisk Udviklingshæmmede Evalueringsrapport Hovedværkstedet April 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening

Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening Ledelseskatalog i Dansk Psykolog Forening 1 Forord: Dansk Psykolog Forening er fagforening og faglig forening for psykologer i Danmark. Foreningens arbejde er præget af en interessenttilgang både i forhold

Læs mere

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner

Forvaltningsrevision i praksis. Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Forvaltningsrevision i praksis Eksempler fra revisionen af amter og kommuner Januar 2003 Kontaktudvalget for Offentlig Revision består af repræsentanter fra Rigsrevisionen Kommunernes Revision Revisionsdirektoratet

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 24. maj 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 2280/8940 2285 Jour. nr.: M0/2003/00973

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013

INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative struktur i Roskilde Kommune august 2013 Kommunaldirektøren Byrådssekretariatet Sagsnr. 244459 Brevid. 1736095 Ref. CJUS Dir. tlf. 46 31 80 28 christinajs@roskilde.dk 9. oktober 2013 INTERNT NOTAT: Organisation, styring og ledelse i den administrative

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef

Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Job- og kravprofil Afdelingschef Erhverv, Plan, Turisme og Udvikling Udviklingschef Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OM VESTHIMMERLANDS KOMMUNE... 3 3. STILLINGEN... 7 4. PROFILEN... 7 6. ANSÆTTELSESPROCES

Læs mere

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus

Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus F O A F A G O G A R B E J D E Pædagogiske konsulenter på daginstitutionsområdet i fokus En undersøgelse af aktuelle udfordringer og nogle bud på centrale udviklingsperspektiver mht. fremtidige opgaver

Læs mere

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013

Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Design af organisatorisk virkemåde for præsteuddannelsen fra 2013 Indhold 1. Sammenfatning... 2 2. Principper og model for organisatorisk virkemåde... 5 2.1 Grundlæggende principper... 5 2.2 Grundlæggende

Læs mere

Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune

Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Hvidbog Strukturprocessen i forbindelse med etablering af Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen pr. 1/1-06 i Odense Kommune Marts 2006 Indholdsfortegnelse 1.0 Kommissorier 1.1 Kommissorium for styregruppen

Læs mere

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer

Praksismanagement. Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Praksismanagement Administration ledelsesstøtte: beskrivelse - behov - barrierer Afrapportering Maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Anbefalinger... 4 Baggrund, herunder litteratur... 5 Projektets

Læs mere

Evaluering i stor stil!

Evaluering i stor stil! Evaluering i stor stil! I perioden november 2007 til januar 2008 har man i Varde Kommune gennemført en gennemgribende evaluering af den administrative organisation. Det har ført til en helt ny organisering,

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003

Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland. August 2003 Det Digitale Nordjylland Statusbillede af digital forvaltning i Nordjylland August 2003 Indhold Side 1. Indledning... 1 2. Resumé... 6 2.1 Rapportens formål & baggrund... 6 2.2 Rapportens fokus... 7 2.3

Læs mere