NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT FRA ND REVISION. Lavere skatter og afgifter i 2004. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder."

Transkript

1 NYT FRA ND REVISION NR Lavere skatter og afgifter i 2004 Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra Revision eller ej Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION EU kan økonomisk medvirke til personaleudvikling Af direktør Henrik Hvam Arista, Odense Side 2 Side 3 Folketinget har vedtaget at nedsætte skat på arbejdsindkomst fra den 1. januar 2004 og afgifterne på visse grænsehandelsvarer allerede fra den 1. oktober i år. Skattenedsættelsen svarer til 600 kr. mere i månedsløn Skattenedsættelserne vedrører alle med arbejdsindkomst. Fra den 1. januar 2004 indføres et beskæftigelsesfradrag på 2,5 pct. af arbejdsindkomst op til mellemskattegrænsen, som samtidig hæves med kr. pr. år i perioden 2004 til For personer, der betaler topskat, vil det i 2004 medføre en årlig skattebesparelse på kr. eller 220 kr. om måneden. Umiddelbart lyder kr. om året ikke som en stor skattebesparelse i forhold til den skat, der betales. Men omvendt må det siges at være glædeligt, at skatterne i det mindste ikke stiger og nu for første gang i mange år direkte sænkes. Når man i topskat betaler ca. 63 pct. af den sidst tjente krone, skal man faktisk tjene ekstra kr. mere om året for at have kr. til sig selv. Skattenedsættelsen kan således sammenlignes med en lønforhøjelse på op til 600 kr. om måneden. Afgifterne på grænsehandelsvarer sænkes med mere end 1 milliard kroner Danmark har haft en særregel inden for EU, så vi - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. kunne begrænse grænsehandlen med de mest afgiftsbelagte varer som cigaretter og spiritus. Den 1. januar 2004 ophæves den såkaldte 24 timers regel, og der vil ikke længere være begrænsninger på, hvad man som borger må tage med hjem fra udlandet til eget forbrug uanset udlandsopholdets længde. Afgifterne på sodavand, spiritus og cigaretter nedsættes fra den 1. oktober med mere end 1 mia. kr. Skattenedsættelsen kan således sammenlignes med en lønforhøjelse på op til 600 kr. om måneden." I Tyskland er der truffet principbeslutning om, at afgiften på cigaretter skal stige svarende til, at prisen går op med ca. 7,50 kr. pr. pakke. Stigningen skal fordeles over tre omgange: 1. januar 2004, 1. oktober 2004 og i Men der er ikke truffet beslutning om, hvor store de enkelte stigninger skal være. I den danske finanslov for 2004 fremføres det, at regeringen vil overveje initiativer i lyset af de planlagte, men endnu ikke gennemførte forhøjelser af den tyske tobaksafgift. Udvikling i salgspriser for enfamiliehuse og ejerlejligheder i 1. kvartal 2003 Grundværdierne reguleres pr. 1. januar 2003 Side 4 Når kunden ikke vil betale Svar på selvangivelsen i løbet af et år Ensartede fristregler på skatte- og afgiftsområdet ND Revision i Odense har vundet principiel sag ved Landsskatteretten Danmarks økonomi dags dato Nyttige satser 2003 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8

2 Revision eller ej Sidste nyt fra Skattefri bredbåndsforbindelse mod mindre løn Ansatte kan mod lønnedgang få bredbåndsforbindelse Lavere skatteindtægter efter vedtagelsen af 26 nye skatte- og afgiftslove Markant færre nye love på skatte- og afgiftsområdet i 2002/03 Den 18. juli kommer børnefamilieydelsen Fremsendes nu kun på check efter anmodning Moms og kantinedrift Salg af mad- og drikkevarer til medarbejdere er momspligtig Virksomhedsordning eller kapitalafkastordning? Kapitalafkastsatsen er fastsat til 5 pct. for 2003 Mindsterente i 2. halvår 2003 på 2 pct. Har også betydning for personalelån Bøder er ikke fradragsberettigede Betaler firmaet fartbøden, bliver det A-indkomst for medarbejderen Forældres køb af ejerlejlighed Økonomisk attraktiv mulighed for studiehjælp Lønmodtager eller selvstændig? Mange faktorer afgørende Finanslov med lavere skatter og afgifter Skatte- og afgiftsnedsættelser for næsten 7 milliarder kroner Ovennævnte emner har været behandlet på vor hjemmeside siden sidste udgave af Nyt fra ND REVISION. Vi bringer hver uge en artikel om et aktuelt emne. Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge ND REVISION I dagspressen kunne man i sensommeren læse, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen overvejer at sløjfe revision for såkaldte klasse B-virksomheder, dvs. de små og mellemstore selskaber. Oplysningerne skulle angiveligt stamme fra en rapport, som endnu ikke er offentliggjort. Dette forslag har ført til betragtninger om statsautoriserede og registrerede revisorers honorarer for revision mv. Af undersøgelsen skulle det fremgå, at B-virksomhederne hver betaler kr. for revision. Jeg er ikke så heldig at være i besiddelse af rapporten, hvorfor jeg ikke har mulighed for at vurdere rigtigheden af udsagnet. Min erfaring siger mig, at tallene alene kan være baseret på et gæt. B-virksomhederne er hverken pligtige til at meddele revisors honorar i regnskaberne, eller opdele honoraret i honorar for revision og for andre ydelser. Dernæst oplever jeg næsten altid, når jeg spørger en erhvervsdrivende om revisionshonoraret, at der i svaret medregnes honorar for regnskabsmæssig assistance, skattemæssig assistance og rådgivningsopgaver i øvrigt. En stor del af de mindste B-virksomheder betaler formodentlig slet ikke kr. i samlet honorar til revisor for de nævnte ydelser. Måske er besparelsen slet ikke så voldsom, som det antages i artiklen. Jeg er enig i, at revisorer vil miste omsætning, hvis revisionspligten bortfalder. Men omvendt tror jeg ikke, at B-virksomhederne slipper for hele revisionshonoraret. Der vil fortsat være områder, hvor revisor skal afgive en erklæring eller udtale sig om regnskabet. Mange brugere af revisionspåtegningen Revisionspligten var tidligere et krav i aktie- og anpartsselskabsloven. Bestemmelserne er nu flyttet til årsregnskabsloven af 2001, og de er gældende for 2002-regnskaberne og indtil videre. Aktie- og anpartsselskaber er ofte kendetegnet ved, at en række investorer driver virksomhed i fællesskab. Disse aktionærer/anpartshavere er ikke nødvendigvis med i virksomhedernes daglige drift. For sådanne investorer finder jeg revision og revisionspåtegning nødvendig og af stor værdi. Tilsvarende finder jeg, at andre virksomheder, herunder ikke mindst pengeinstitutter, der som kreditorer indhenter oplysninger om en klasse B-virksomhed, har stor glæde af revisionspåtegningen og revisors konklusion om regnskabets rigtighed. Besparelser i langt mindre omfang end nævnt Der vil således alligevel blive behov for, at revisor forsyner mange B-virksomheders regnskaber med en revisionspåtegning. Det vil i sig selv være med til at udvande de påståede besparelser. Når dertil kommer et urealistisk gennemsnitsbeløb, vil der blive tale om så begrænsede besparelser, at det ikke vil stå i forhold til den mangel på sikkerhed omkring regnskabernes rigtighed, som en absolut ophævelse vil betyde. NYT FRA ND REVISION SIDE 2

3 EU kan økonomisk medvirke til personaleudvikling Små og mellemstore virksomheder kan hente hjælp fra mange fonde. "Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource" er for mange virksomheder en kendsgerning, og en løbende udvikling af medarbejderne er derfor vigtig. Det koster ressourcer og penge, og især i mindre og mellemstore virksomheder kan disse krav betyde stop for det videre arbejde. Sådan behøver det imidlertid ikke at være. I stedet for at indstille arbejdet bør interesserede virksomheder undersøge mulighederne for at få økonomisk støtte til arbejdet med udvikling af medarbejderne. Mere end 400 fonde kan hjælpe Der findes mere end 400 fonde i Danmark og EU, så det kan være noget af en jungle at finde rundt i. Mange virksomheder magter ikke denne opgave og giver op, mens de i stedet for burde hente hjælp hos rådgivere, der har denne opgave som speciale. Arista har hjulpet en lang række virksomheder med at få sat gang i medarbejderudviklingen, og aktiviteterne er blevet finansieret via fonde i Danmark eller EU. I EU er det især EU s Socialfond, som kan medvirke til at finansiere kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder. Hvad kan starte behovet for at lave medarbejderudvikling? Der kan være meget forskellige grunde til at sætte medarbejderudvikling i gang. Vore erfaringer viser, at det typisk er på grund af ændringer i ledelsesformen eller som følge af indførelse af ny teknologi. Begge dele fører til, at der opstår behov for at ændre i organisationen, hvorved afdelinger med hver sin "kultur" eller måde at gøre tingene på skal til at arbejde sammen på en ny måde. Med de ændrede organisationsforhold bliver der typisk behov for at få fastlagt fælles mål, udarbejdet nye strategier, teambuilding, afklaring af roller og forventninger til hinanden osv. Søg selv støtte eller gør brug af rådgivere Kan du genkende nogle af disse problemstillinger, kan du vælge selv at søge om støtte. I så fald er det vigtigt at være opmærksom på, at det er to forskellige "verdener", der mødes, og de har hver sin terminologi: Du er selv faglig stærkt på dit område og ser følgelig verdenen ud fra din virksomhed og dens verden. Omvendt med tilskudsgiver, der ser verdenen ud fra nogle regler og forordninger, bekendtgørelser osv. Det er dog to verdener med det fælles mål at få sat gang i nogle aktiviteter. Dialog med tilskudsgiver er vigtig Som ansøger er det vigtigt at have en dialog med tilskudsgiver for at få en mere præcis afklaring af de kriterier og forhold, der lægges vægt på. En ting er det skrevne ord i form af vejledninger m.m., en anden det talte ord, som giver mulighed for forskellige vægtninger af forhold, det kunne være godt at være opmærksom på. Administration, projektstyring og evaluering I ethvert projekt er der behov for administration, styring og efterfølgende evaluering. I næsten alle Af direktør Henrik Hvam Arista, Odense Tlf Mail: fonde dækkes udgifterne til disse opgaver også, så det koster ikke noget eventuelt at hyre professionel hjælp hertil. Dermed kan du koncentrere dig om projektet og udviklingen af virksomheden. Få andre til at gøre arbejdet Hvis virksomheden ikke selv vil bruge tid på at søge, kan man få assistance til hele processen. I vor virksomhed har vi således specialiseret os i at hjælpe private og offentlige virksomheder med udvikling af projekter, styring, administration m.m. af disse samt stå for udarbejdelse af ansøgninger til relevante private og offentlige fonde i Danmark og EU med særlig fokus på den Europæiske Socialfond. "I stedet for at indstille arbejdet bør interesserede virksomheder undersøge mulighederne for at få økonomisk støtte til arbejdet med udvikling af medarbejderne." SIDE 3 NYT FRA ND REVISION

4 Udvikling i salgspriser for enfamiliehuse og ejerlejligheder i 1. kvartal 2003 Danner grundlag for ejendomsvurderingen pr. 1. oktober Told- og skattestyrelsen har netop opgjort udviklingen i salgspriserne for enfamiliehuse og ejerlejligheder i 1. kvartal 2003 i forhold til ejendomsvurderingen pr. 1. januar Det er udviklingen i salgspriserne, der danner grundlag for den senere fastsættelse af ejendomsværdierne ved 2003-vurderingen pr. 1.oktober I hovedstadsregionen, hvor de dyreste ejendomme ligger, er salgspriser steget mest. Men der er også store stigninger i Storstrøms amt og på Bornholm, hvor ejendommene i gennemsnit kun koster mellem halvdelen og en tredjedel af ejendommene i hovedstadsområdet. Ny vurdering pr. 1. oktober 2003 I henhold til 1 i lov om vurdering af landets faste ejendomme (vurderingsloven) finder almindelig vurdering sted hvert andet år, så ejerboliger vurderes i ulige år og øvrige ejendomme i lige år. Pr. 1. oktober 2003 skal der ske almindelig vurdering af ejerboliger. Den almindelige vurdering af ejerboliger pr. 1. oktober 2003 har betydning for, hvad der skal betales i ejendomsværdiskat for 2003 og grundskyld for Ejerne får besked om vurderingen pr. 1. oktober 2003 på selvangivelsen for 2003, som udsendes i marts-april Ejerne kan klage over vurderingen pr. 1. oktober 2003 frem til den 1. juli Procentvis udvikling i 1. kvartal 2003 i salgspris i forhold til vurderingen pr. 1. januar 2002 for enfamiliehuse og ejerlejligheder. Geografisk område Enfamiliehuse Ejerlejligheder København og Frederiksberg Københavns amt Frederiksborg amt Roskilde amt Vestsjællands amt Storstrøms amt Bornholm Fyns amt 7 6 Sønderjyllands amt 6 10 Ribe amt 8 8 Vejle amt 7 12 Ringkøbing amt 6 12 Århus amt Viborg amt 8 11 Nordjyllands amt 7 5 Grundværdierne reguleres pr. 1. januar 2003 Beregningsgrundlaget for grundskylden i 2004 må højst stige med 5,1 pct. Alle grundværdier årsreguleres pr. 1. januar Det vil sige, at den grundværdi, der blev fastsat ved den seneste offentlige vurdering pr. 1. januar 2002, forhøjes med en procentsats, som Told & Skat har fastsat på baggrund af prisudviklingen efter 1. januar Anvendes som grundlag for grundskylden i 2004 De nye grundværdier pr. 1. januar 2003 anvendes ved opkrævningen af de kommunale ejendomsskatter (grundskylden) for Grundejerne får besked om den årsregulerede grundværdi på den opkrævning, som kommunerne sender ud omkring årsskiftet 2003/2004. Højst 5,1 pct. stigning i beregningsgrundlaget Som følge af skattestoppet er der indført et loft over, hvor meget beregningsgrundlaget for grundskylden må stige fra år til år. I 2004 må beregningsgrundlaget højst stige med 5, 1 pct. i forhold til det beregningsgrundlag, der blev anvendt ved beregningen af grundskylden i år. Det betyder f.eks., at sommerhusejere på Sjælland ikke skal have deres grundskyld beregnet ud fra en stigning på 10 pct., som årsreguleringen ellers lægger op til, men kun en stigning på højst 5,1 pct. Grundskyldens størrelse afhænger herudover af den grundskyldspromille, de enkelte kommuner fastsætter for Amternes promille ligger fast på 10, mens promillen i kommunerne skal fastsættes mellem 6 og 24 pct., for produktionsjord dog mellem 6 og 12 pct. På Bornholm, i København og på Frederiksberg skal grundskylden fastsættes mellem 16 og 34 pct., for produktionsjord dog mellem 16 og 22 pct. NYT FRA ND REVISION SIDE 4

5 Hvis en kunde ikke betaler for indkøbte varer eller ydelser, er der forskellige muligheder for at kræve det skyldige beløb betalt. I første omgang sendes måske en rykker, og hvis det ikke hjælper, trues der med inkasso eventuelt efterfulgt af, at det skyldige beløb overgives til inkasso. Tidligere var der ikke faste regler for rykker- og inkassogebyrer, og gennem årene har der været mange eksempler på helt urimelige krav. Gebyrer, som ikke stod i rimeligt forhold til de faktiske udgifter ved rykkerproceduren, kunne dog underkendes og det blev de ofte, når sagen kom for en domstol. Sådan er det ikke længere. Renteloven fastsætter nu reglerne. Er der ikke ved udstedelsen af faktura fastsat en forfaldsdag, kan man beregne rente tidligst 30 dage fra fremsendelsen af faktura. Rykkergebyr på 100 kr. Der kan højst kræves et rykkergebyr på 100 kr. inkl. moms. Erhvervsdrivende kan kræve et gebyr af denne størrelse, uanset om parterne har indgået aftale herom, og uanset hvilke faktiske udgifter den erhvervsdrivende har haft til rykkerproceduren. Der kan ikke aftales et gebyr, som er højere end 100 kr., mens der ikke er noget til hinder for, at den erhvervsdrivende opkræver et gebyr, der er lavere end 100 kr. Når kunden ikke vil betale Mange regler skal overholdes ved rykning af tilgodehavende. Højst tre rykkere Hvis man kunne sende et ubegrænset antal rykkere, ville værdien af dette loft være begrænset. Det gælder derfor samtidig, at der højst kan kræves rykkergebyr for tre rykkerskrivelser vedrørende samme ydelse. Har kunden inden for en sammenhængende periode til stadighed været i restance vedrørende samme skyldforhold f.eks. et lån, der afdrages månedligt over en længere periode kan der højst kræves gebyr for tre rykkerskrivelser i den pågældende periode, selv om restancen vedrører forskellige ydelser. 10 dage mellem hver rykker For at sikre forbrugerne en rimelig frist til at betale, inden den næste gebyrbelagte rykkerskrivelse sendes, kan den erhvervsdrivende kun kræve gebyr for en fornyet rykker, hvis der er gået mindst 10 dage siden sidste rykkerskrivelse. Sagen overgives til advokat Ofte ender en sag med, at den sendes til advokat eller inkassobureau, som herefter forestår det videre arbejde. For oversendelsen kan man også kræve et inkassogebyr på 100 kr. Når en sag overgives til advokat eller inkassobureau, er det vigtigt, at kunden har modtaget en skriftlig rykker med en betalingsfrist på mindst 10 dage. I så fald kan man forlange at få betalt inkassoomkostningerne, og i rykkerne skal man udtrykkelig gøre opmærksom på, at manglende betaling vil medføre, at der påløber omkostninger. Hvis rykkerskrivelsen ikke opfylder disse krav, behøver kunden ikke at betale inkassoomkostninger. Kunden kan i så fald afslutte sagen ved at betale det skyldige beløb uden tillæg til advokat eller inkassobureau, og virksomheden må så selv dække disse omkostninger. Virksomheden står selv for inddrivelsen Vælger man selv at stå for inddrivelsen af fordringen, kan der kræves betaling for rimelige udgifter til henholdsvis udarbejdelse og indgåelse af en betalingsaftale med skyldneren (frivilligt forlig) og til administration heraf. Også her gælder det, at det kun er under forudsætning af, at der forinden er sendt en rykkerskrivelse til skyldneren med angivelse af, at manglende betaling inden en frist på mindst 10 dage fra afsendelsen af rykkerskrivelsen vil kunne medføre, at der pålægges yderligere inddrivelsesomkostninger, og det i øvrigt har været relevant at iværksætte de pågældende inddrivelsesskridt. Rentebetaling fra forfaldsdag Når man har penge til gode, og det skyldige beløb ikke betales til tiden, er man berettiget til at kræve renter af det skyldige beløb. Renterne kan kræves fra forfaldsdagen, hvis den fremgår af fakturaen. Er der ikke ved udstedelsen af faktura fastsat en forfaldsdag, kan man beregne rente tidligst 30 dage fra fremsendelsen af faktura. Morarenten er i øjeblikket på 9,15 pct. p.a. I handelsforhold mellem erhvervsdrivende kan man i stedet anvende handelsbrug eller sædvane. SIDE 5 NYT FRA ND REVISION

6 Svar på selvangivelsen i løbet af et år Gælder for skatteydere med enkle økonomiske forhold. Når skatteydere har afleveret selvangivelsen, har myndighederne frist indtil den 30. juni i det andet kalenderår efter udløbet af indkomståret til at udføre ligningsarbejdet. Men myndighederne har dog hidtil reelt haft mulighed for at forlænge fristen op til den generelle tre-års frist. Skatteydere med enkle økonomiske forhold Denne mulighed eksisterer ikke længere for personer med enkle økonomiske forhold. Skatteministeren har udstedt en bekendtgørelse, hvor fristen for kommunernes skatteansættelse forkortes til et år for personer med enkle økonomiske forhold. Den kortere frist skal allerede anvendes for selvangivelsen for 2002, dvs. den selvangivelse, der er under behandling nu. For skatteydere med enkle økonomiske forhold betyder det, at deres selvangivelse er endelig, hvis ikke de kommunale skattemyndigheder senest den 30. juni 2004 sender et varsel om, at de finder, at der er grundlag for at forhøje skatteansættelsen. Selvstændigt erhvervsdrivende er ikke omfattet Skatteydere med enkle økonomiske forhold, der er omfattet af den nye korte frist, er f.eks. lønmodtagere, pensionister og studerende. Den nye frist gælder derimod ikke for personer, der har indkomst eller fradrag, der ikke er dækket af rubrikkerne på den fortrykte selvangivelse, hvilket generelt er tilfældet for selvstændigt erhvervsdrivende. Fristen gælder heller ikke for personer, der deltager i anpartsprojekter, har status som hovedaktionær eller har indkomst fra udlandet, Færøerne og Grønland eller fradrag, der vedrører aktiver eller passiver i udlandet, på Færøerne eller Grønland. Endelig er dødsboer ikke omfattet. Omfatter ikke skattenedsættelser Den nye frist gælder kun for forhøjelser. Er der tale om en nedsættelse af en skatteansættelse, gælder fortsat en ordinær frist på tre år. For 2002 selvangivelsen kan meddelelse om skattenedsættelse således meddeles helt frem til den 30. april 2006, og en skatteyder kan selv anmode om at få ændret sin skatteansættelse indtil udgangen af Ensartede fristregler på skatte- og afgiftsområdet Folketinget har vedtaget ændring af fristreglerne på skatte-, moms- og afgiftsområdet. "Der indføres en adgang for den skattepligtige til at ændre et valg foretaget i selvangivelsen" Fristregler på moms- og afgiftsområdet Der indføres en 3-årig fristregel for ændring og regulering af moms- og afgiftstilsvar og for godtgørelse af afgift. Der er herved på moms- og afgiftsområdet indført fristregler svarende til den almindelige ansættelsesfrist på skatteområdet. Der indføres endvidere en række undtagelser fra 3-årsfristen, f.eks. hvor hidtidig praksis underkendes af Landsskatteretten. Denne bestemmelse har i et vist omfang samme indhold som den ekstraordinære ansættelsesfrist på skatteområdet. Fristregler på skatteområdet På skattesiden er de væsentligste elementer følgende: Der indføres en "sikkerhedsventil", hvorefter skatteministeren efter anmodning fra den skattepligtige kan give tilladelse til at ændre skatteansættelsen efter udløbet af 3-års fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder, der ikke er omfattet af de specifikke genoptagelsesgrunde, der er opregnet i loven. Bestemmelsen skal sikre, at genoptagelse kan ske i tilfælde, man ikke på forhånd har kunnet forudse. Told & Skats adgang til at ændre skatteansættelsen efter udløbet af 3-års fristen i forbindelse med kontrol af de lokale skattemyndigheders afgørelser begrænses. Den tidligere bagatelgrænse på kr. for ændringer af skatteansættelsen efter 3-års fristens udløb ophæves. Der indføres en adgang for den skattepligtige til at ændre et valg foretaget i selvangivelsen i tilfælde, hvor en ændring af skatteansættelsen fra skattemyndighedernes side medfører, at det trufne valg viser sig at have utilsigtede skattemæssige virkninger for den skattepligtige. NYT FRA ND REVISION SIDE 6

7 Leasede biler kan indgå i virksomhedsordningen ND Revision i Odense har vundet principiel sag ved Landsskatteretten Danmarks økonomi dags dato! PRISUDVIKLING Indeks antal beløb Periode Samme periode året før Forbrugerprisindekset 106,7 juli ,9% Nettoprisindeks 106,9 juli ,0% Råvareprisindeks 92,2 juli 02 1,1% Indenlandsk vareforsyning prisindeks 101,8 juli 03 0,1% LØNUDVIKLING Private sektor 132,3 2. kvt ,7% Offentlige sektor - Stat 135,7 2. kvt ,0% - Kommune 132,2 2. kvt ,1% Skattemyndighederne har hidtil fastholdt, at man som selvstændig erhvervsdrivende skulle eje sin bil, hvis man ønskede den med i virksomhedsordningen. Af loven fremgår, at aktiver, der benyttes til både erhvervsmæssige og private formål, ikke kan indgå i den selvstændige erhvervsvirksomhed dog gælder der en undtagelse for fast ejendom og biler, når de skydes ind i virksomhedsordningen. Indskydes en bil i ordningen, kan driftsudgifterne trækkes fra i ordningen, mens indehaveren herefter skal beskattes efter de almindelige firmabilsregler, hvis bilen anvendes privat. Hvis en bil overføres til virksomheden, anses det som et indskud - og så var skattevæsenets påstand, at en leaset bil ikke er ejet af skatteyderen, hvorfor den ikke kan indskydes som et aktiv i virksomheden. Klage til Landsskatteretten Denne afgørelse var ND REVISION i Odense og firmaets kunde ikke enig i, og man indbragte derfor sagen for Landsskatteretten. Konkret klagede man over, at en leaset varebil ikke måtte indgå i virksomhedsordningen, hvorfor kun 50 pct. af udgifterne vedrørende varebilen blev godkendt fratrukket i driftsregnskabet. Omvendt skulle skatteyderen ikke beskattes af værdien af fri bil. Alle driftsudgifter kan fratrækkes, og der skal ske beskatning af fri bil Landsskatteretten var ikke enig i skattevæsenets opfattelse. Retten finder, at der ikke skal være forskel på, om bilen er ejet eller leaset. Der henvises til, at den omstændighed, at en leaset bil anvendes til ansattes private kørsel, ikke er til hinder for, at bilen anses for 100 pct. erhvervsmæssig anvendt i virksomheden. Dermed kan leasingudgifterne og øvrige driftsudgifter trækkes fra. Omvendt medfører det efter rettens opfattelse, at beskatningen af indehaverens private kørsel i den leasede bil skal ske på samme måde, som hvis bilen var stillet til rådighed af arbejdsgiveren, det vil sige efter reglerne for fri bil. AKTIVITET Detailomsætningsindeks 100,3 juni ,6% Reg. indeks for boligbyggeri 172,8 1. juli ,5% Påbegyndt boligbyggeri juni 03 26,3% Prisindeks enfamilieshuse 169,0 1. kvt ,4% Industriens omsætning 106,0 juni 03 4,4% Industriens ordreindgang 106,2 juni ,5% BESKÆFTIGELSEN Fuldtidsbeskæft. lønmodt. (i tusinde) kvt. 03 2,0% Ledigheden (i tusinde) 156,9 juni ,6% På børnepasningsorlov juni 03 76,5% På barselsdagpenge kvt ,0% UDENRIGSØKONOMI Import i mia. kr. 30,1 juni 03 5,8% Eksport i mia. kr. 37,7 juni ,6% Valutabeholdning i mia. kr. 230,0 aug ,5% Effektiv kronekurs 100, ,7% Nyt fra ND REVISION Nr. 3 - September 2003 Redaktion: Registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge (ansv.) og Jens Erik Kornbech Udgiver: ND REVISION registreret revisionsaktieselskab ISSN: Layout og produktion: nielsenog.com, 5000 Odense Tryk: one2one, Odense Oplag: eksemplarer Bladet kan frit citeres med kildeangivelse. SIDE 7 NYT FRA ND REVISION

8 ND REVISION er et landsdækkende samarbejde mellem 18 mellemstore, fremtidsorienterede revisorvirksomheder NYTTIGE SATSER Nationalbankens diskonto fra % Mindsterenten 2. halvår % Virksomhedsskatteloven Kapitalafkastsats (2003) 5% Skattesats (2003-overskud, der ikke hæves) 30% Selskabsskat acontoordningen 30% Skattefri rejse- og kørselsgodtgørelse: Kørselsgodtgørelse indtil km kr. 2,90 Kørselsgodtgørelse over km kr. 1,60 Cykel, knallert og EU-knallert kr. 0,40 REJSER UDEN OVERNATNING: Udgifter godtgøres efter regning Rejse med overnatning: Logi - efter regning eller kr. 166,00 kr. 171,00 Fortæring pr. døgn med overnatning kr. 387,00 kr. 399,00 Tilsluttende rejsedag pr. påbegyndt time kr. 16,13 kr. 16,63 Reduktion for fri morgenmad 15% 15% Reduktion for fri frokost 30% 30% Reduktion for fri aftensmad 30% 30% 25% til småfornødenheder kr. 96,75 kr. 99,75 Sygedagpenge max. pr. uge kr kr Arbejdsløshedsdagpenge 90% pr. dag dog max. kr. 623 kr. 641 VIGTIGE BELØBSGRÆNSER Indregningsgrænse restskat kr kr Medarbejdende ægtefælle kr kr Kapitalpension efter bruttoskat kr kr Personfradrag kr kr Aktieindkomst - 28%-grænse kr kr Grænse - småaktiver/ straksafskrivning kr kr PRIVAT KØRSEL I FIRMABIL Værdien sættes til en procentdel af bilens værdi. For biler anskaffet mindre end 3 år fra 1. indregistrering anvendes nyvognsværdien. Fra 4. indregistreringsår efter 1. indregistrering anvendes 75% af nyvognsværdien. For biler anskaffet mere end 3 år efter 1. indregistrering anvendes anskaffelsessummen. Værdien ansættes til 25% af op til kr., derefter 20% af resten. Dog altid mindst kr. AALBORG Telefon: ESBJERG Telefon: FREDERIKSHAVN Telefon: FREDERIKSSUND Telefon: HJØRRING Telefon: KOLDING - EGTVED Telefon: KORSØR Telefon: KØBENHAVN Telefon: ODDER Telefon: ODENSE Telefon: SILKEBORG Telefon: SKIVE Telefon: SLAGELSE Telefon: Afd.: Dianalund Telefon: Afd.: Sorø Telefon: SVENDBORG Telefon: SØNDERBORG Telefon: VIBORG Telefon: VOJENS Telefon: ÅRHUS Telefon: ND REVISION - registrerede revisorer FRR

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Når domstolene giver skatteyderne ret. www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 4 2004 Når domstolene giver skatteyderne ret Alle skatteydere med tilsvarende forhold kan få deres skatteansættelse genoptaget. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Bindende svar - nu også om afgifter. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 4 2005 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Bindende svar - nu også om afgifter Ny ordning trådte i kraft den 1. november 2005. Selskabslove, årsregnskabsloven og

Læs mere

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04%

Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Statsskat Bundskat af personlig indkomst + positiv kapitalindkomst 5,48% 5,04% Mellemskat af personlig indkomst + positiv 6% 6% nettokapitalindkomst over samlet DKK 279.800 347.200 Topskat af personlig

Læs mere

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer.

Folketingen vedtog i vækstpakken en ændring af momsfristerne. Nedenfor er kort gengivet de vedtagne ændringer. Vores faglighed Din sikkerhed Nyhedsbrev oktober 2013 Vedlagt følger nyhedsbrev oktober 2013 om aktuelle emner indenfor vort fagområde, som vi mener, kan have almen interesse for vore kunder og forretningsforbindelser.

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet:

NYT FRA ND REVISION. Regeringsgrundlaget og skatten. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Læs inde i bladet: NYT FRA ND REVISION NR. 1 2005 Regeringsgrundlaget og skatten 4. Hvis der er tvingende grunde til at indføre eller forhøje en skat eller afgift, vil dette ske, så merprovenuet ubeskåret anvendes til at

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Mange krav til repræsentationsudgifter

Mange krav til repræsentationsudgifter NYT FRA ND REVISION NR. 2 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Regnskabet og selvangivelsen blev afleveret til tiden Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk

Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer Juli 2007 Feriebolig i udlandet

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder.

NYT FRA ND REVISION. Store flyttedag for Danmarks skattefolk. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. NYT FRA ND REVISION NR. 3 2005 Store flyttedag for Danmarks skattefolk Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Mister din virksomhed kunder som følge af kommunalreformen? Side 2 Frivillig

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet.

NYT FRA ND REVISION. Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2005 Fredag den 1. juli 2005 er en vigtig dato Mange kontaktmuligheder med skattevæsenet. I forholdet mellem borger og skattemyndighed er 1. juli en af de vigtigste datoer. Det

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget

Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Hasteindgreb vedrørende virksomhedsordningen er nu vedtaget Kontakt Karina Hejlesen Jensen T: 3945 3276 E: khe@pwc.dk Jørgen Rønning Pedersen T: 8932 5577 E: jrp@pwc.dk Søren Bech T: 3945 3343 E: sbc@pwc.dk

Læs mere

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012

SKATTEFRI REJSE 2012 SKATTEFRI REJSE 2012 1 2 INDHOLD 1 INDLEDNING... 4 2 SKATTEFRI GODTGØRELSE ULØNNEDE... 5 3 BEFORDRINGSGODTGØRELSE... 5 4 REJSEGODTGØRELSE... 8 5 REJSEGODTGØRELSE SATSER...11 6 REJSEGODTGØRELSE REDUKTION AF SATSER...13 7 SÆRREGLER

Læs mere

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre.

Iværksætterselskaber - IVS. Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Kan stiftes for en krone. Kan anvendes af iværksættere og andre. Iværksætterselskaber - IVS Det er nu blevet muligt for iværksættere og andre at stifte et selskab benævnt iværksætterselskab

Læs mere

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten?

RevisorInformerer. Hjemmearbejdsplads og datakommunikation. April 2007. - hvordan er det med skatten? RevisorInformerer April 2007 Hjemmearbejdsplads og datakommunikation - hvordan er det med skatten? Medarbejderbredbånd og hjemmearbejdspladser er populært på arbejdspladserne. Der findes forskellige ordninger,

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. "Det er svært at spå - især om fremtiden"

NYT FRA ND REVISION. www.nd-revision.dk - her findes blandt andet aktuelle satser og andre nyheder. Det er svært at spå - især om fremtiden NYT FRA ND REVISION NR. 4 2003 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Afskaffes kapitalforklaringen? Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND REVISION Fakturakrav fra årsskiftet

Læs mere

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad.

For god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at følgende 3 dokumenter skal være CAD i hænde på samme tid, og meget gerne via mail (ror@cad. Taastrup den 2. maj 2014 Cirkulære nr. 1/2014 4. Forsikring Mekanisk svigt. 6. Uddannelse Lovpligtig lærlingeforsikring. 6. Uddannelse Korttidsaftaler. 6. Uddannelse Elever lønrefusion og befordringstilskud.

Læs mere

Side 1 af 11 Har du aktier eller investeringsforeningsbeviser? Sprog Dansk Dato for 18 aug 2011 08:09 offentliggørelse Resumé Her kan du læse om reglerne for, hvordan du skal opgøre og oplyse din gevinst

Læs mere

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S)

Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) Side 1 af 7 Disciplinærnævnet for Statsautoriserede og Registrerede Revisorers kendelse af 25.januar 2007 (sag nr. 41-2006-S) K mod statsautoriseret revisor R Ved brev af 29. maj 2006 har K klaget over

Læs mere

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt

Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 787 Offentligt 6. oktober 2014 J.nr. 14-4139512 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 787 af 9. september 2014

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig

Din fremtid som Freelancer. lønmodtager eller selvstændig Din fremtid som Freelancer lønmodtager eller selvstændig 2 Med denne pjece vil vi forsøge at klarlægge en række forhold, som du skal være opmærksom på, hvis du ønsker dagpenge. Pjecen er ment som en hjælp

Læs mere

Danske Invest og skatten

Danske Invest og skatten Danske Invest og skatten Januar 2010 OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! Teksten på side 12 er ikke korrekt, da der forventes nye regler for beskatning af såkaldt blåstemplede obligationer. De nye regler forventes

Læs mere

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed

Informationsmøde for nye virksomheder. Læs mere i På vej mod egen virksomhed Informationsmøde for nye virksomheder Læs mere i På vej mod egen virksomhed Hvad er vigtigt at vide: Om din virksomhed er en erhvervsmæssig virksomhed Om din virksomhed er registreret for de rigtige pligter

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor

SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND. Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor SKAT OG LEGATER FRA OPHAVSRETSFONDEN UNDER DANSK JOURNALISTFORBUND Retningslinier udarbejdet i samarbejde med fondens revisor Folderen er udgivet i januar 2007 1 Journalistforbundet har i samarbejde med

Læs mere

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende.

Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012. mod. Statsautoriseret revisor A. B, Registreret Revisionsaktieselskab. afsagt sålydende. Den 28. oktober 2013 blev i sag nr. 86/2012 C mod Statsautoriseret revisor A og B, Registreret Revisionsaktieselskab afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelser af 5., 23. og 24. oktober 2012 har

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012

Redegørelse til kommanditisterne til brug for selvangivelsen for 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk K/S Difko LVII (57) Sønderlandsgade

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen.

NYT FRA ND REVISION. Personalegoder til fordel for begge parter. www.nd-revision.dk. Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2006 Personalegoder til fordel for begge parter Bruttotrækordning kan være en del af ansættelsen. Virksomhedernes personalepolitik er under konstant udvikling. I de senere år

Læs mere

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014

TimeTax NYHEDSBREV 47/2014 24.04.2014 07.05.2014 Husleje selskabers benyttelse af kontor eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom Side 1 Husleje selskabers benyttelse af kontor- eller andre lokaler i hovedaktionærens ejendom SKAT er begyndt at

Læs mere

Lovforslaget indeholder følgende elementer

Lovforslaget indeholder følgende elementer RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger i alt ca. 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen

Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Indgreb imod anvendelse af virksomhedsordningen Regeringen har den 11. juni 2014 fremsat et lovindgreb mod utilsigtet udnyttelse af den meget populære virksomhedsordning, som i dag bruges af godt 175.000

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2011

Danske Invest og skatten. Januar 2011 11 Danske Invest og skatten Januar 2011 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET

FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET FORRETNINGSORDEN FOR ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Energibranchens repræsentanter (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme Forening (nu Dansk Fjernvarme)) og Forbrugerrådet har i henhold

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

Danske Invest og skatten. Juni 2010

Danske Invest og skatten. Juni 2010 10 Danske Invest og skatten Juni 2010 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil

Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Januar 2007 RevisorInformerer Vagtordning og specialindrettede biler undgå beskatning af fri bil Specialkøretøjer og vagtordninger er to forskellige og uafhængige definitioner. Hvis du opfylder reglerne

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt

Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt Jura, tal og statistik Presse Om ministeriet Ministeren Myndigheder Kontakt LOG PÅ TASTSELV TastSelv Borger BORGER VIRKSOMHED Log på med NemID Log på med TastSelv-kode Log på med autorisation Bestil kode

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Transfer Pricing forlænget ligningsfrist skatteforvaltningslovens 26, stk. 5, jf. skattekontrollovens 3 B ligningslovens 2 - SKM2012.92.HR, jf. tidligere TfS 2010, 452 ØL Af advokat (L) og advokat

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab.

NYT FRA ND REVISION. Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2007 Også personalegoder til eneste ansatte Skatterådet har godkendt medarbejderobligationer til eneste ansatte i et selskab. Omfanget af frynsegoder er under konstant udvikling.

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk

SRSR. Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 1. kvartal 2011

Læs mere

Danske Invest og skatten. Forår 2009

Danske Invest og skatten. Forår 2009 09 Danske Invest og skatten Forår 2009 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Strødamvej 46 2100 København Ø Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012

RevisorInformerer. Penge på vej til dig, som bruger virksomhedsordningen. Kundemagasin fra din revisor. 2. kvartal 2012 RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor 2. kvartal 2012 SKAT har opdaget, at kapitalafkastsatsen i årene 2000-2010 er blevet beregnet med en for høj procent, og er nu kommet frem med de nye lavere

Læs mere

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet.

Det sker digitalt fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og derfor behøver oplysninger fra årsrapporten. fremgå af skatteregnskabet. NYT FRA ND REVISION NR. 1 2006 Årsrapporten er en del af det skattemæssige årsregnskab, så snart årsrapporten er indsendt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Selskaber behøver derfor ikke at indsende årsrapporten

Læs mere

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008

RevisorInformerer. Gulpladebiler - nu bliver det lettere. Juni 2008 Juni 2008 RevisorInformerer Gulpladebiler - nu bliver det lettere SKAT har nu ændret reglerne for tilladt privat kørsel i biler på gule nummerplader. Du kan på en del områder se frem til lempeligere regler.

Læs mere

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta

Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 3 Offentligt Notat J.nr. 2009-469-0017 Redegørelse for de hidtidige erfaringer med aflæggelse af skattemæssigt årsregnskab i fremmed valuta 1. Indledning Ved lov

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner

Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner - 1 Befordringsfradrag for pendlere i yderkommuner Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Som et led i Vækstaftalen fra 2. juli 2014 er det tanken at give forhøjet befordringsfradrag til pendlere

Læs mere

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice

MUNK I HARTZ ADVOKATER. Inkassoservice MUNK I HARTZ ADVOKATER Inkassoservice En effektiv inddrivelse kan ses direkte på virksomhedens likviditet. Så har du problemer med dårlige betalere, anbefaler vi, at du hurtigst muligt kontakter MUNK I

Læs mere

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - -

Told- og Skattestyrelsen** 5 0,1 128.075 0,1 25.615 25.615 4 0 91.897 0 22.974 22.974. EF-voldgiftsret - - - - - - - - - - - - Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 351 Offentligt Indberettede udgifter fordelt på instans Bilag 1 Instans 2007 2007* 2008 2008* i alt i alt Skatteankenævn 1.476 38,9 22.116.797 16,0 14.984 14.984 1.072

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal.

Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. NYT FRA ND REVISION NR. 2 2007 Bred politisk enighed om nye skattelove Folketinget har på et år vedtaget 21 nye skattelove - næsten alle med store flertal. Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Nyt om Skat og Socialjura

Nyt om Skat og Socialjura Nyt om Skat og Socialjura Årsmøde 26. februar 2013 Af økonomikonsulent Eva Christensen evc@landbocenter.dk Tlf. 5679 1934 ØkonomiRådgivning - En del af Dansk Nyt om SKAT Håndværkerfradrag 2012: Faktura

Læs mere

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I VEDVARENDE ENERGIANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler 27.04.2012 Reglerne i det følgende materiale er gældende for investering i VE-anlæg, der udelukkende producerer

Læs mere

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE

VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDSOMDANNELSE SOM LED I GENERATIONSSKIFTE VIRKSOMHEDS- OMDANNELSE SOM LED I GENERATIONS- SKIFTE FORORD Dette er specialbrochure nr. 2 i serien Generationsskifte. Vi har valgt at give Dem denne

Læs mere

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg

Anders Christiansen Stastaut. revisor. 1 20 januar 2012 Vedvarende Energianlæg Vedvarende Energianlæg Anders Christiansen Stastaut. revisor 1 2 januar 212 Vedvarende Energianlæg Private anlæg uden tilslutning: 1. Intet fradrag for investeringen og driftsudgifter. 2. Ingen beskatning

Læs mere

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012

Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 Orientering 21. november 2011 Skattemæssige konsekvenser af finansloven 2012 I nærværende orientering er de skatte - og afgiftsmæssige konsekvenser af finanslov 2012 opsummeret. Den nuværende regering

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk

NYT FRA ND REVISION. Nu kommer budgettet!! www.nd-revision.dk NYT FRA ND REVISION NR. 3 2004 Læs inde i bladet: Sidste nyt fra www.nd-revision.dk Skattetrykket og erhvervsudviklingen Af direktør, registreret revisor FRR Carsten Rosenvinge, ND Revision Side 2 Nu kommer

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

ØkonomiNyt nr. 12 2009

ØkonomiNyt nr. 12 2009 ØkonomiNyt nr. 12 2009 Skatterefor m Skatterefor m Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Forårspakke 2.0 Vækst, klima, lavere skat. Hovedelementerne er markante nedsættelser af skat på arbejds og virksomhedsindkomst.

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor

RevisorInformerer SRSR. Loft for indbetaling på pensionsordninger nedsættes igen. Kundemagasin fra din revisor 110044_srsr brevs1og2.qxd 24/02/10 12:40 Side 1 SRSR Nyvangs Alle 3 Ganløse 3660 Stenløse Tlf. 48 14 16 66 Fax 48 14 16 67 E-mail sr@srsr.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor TEMA 2012 FINANSLOVEN

Læs mere

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst

Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst 23. juni 2009 SKAGEN AS Skattereformens betydning for investering i SKAGEN Global, KonTiki og Vekst Skattereformen (Forårspakke 2.0) er vedtaget af Folketinget den 28. maj 2009. Skattereformens ændringer

Læs mere

RevisorInformerer. Mindre bøvl

RevisorInformerer. Mindre bøvl PLAN REVISION Købmagergade 14 4700 Næstved Telefon: 55 77 03 17 Telefax: 55 77 53 17 mail@planrevision.dk www.planrevision.dk RevisorInformerer Kundemagasin fra din revisor Mindre bøvl - Lovforslag om

Læs mere

Danske Invest og skatten. Januar 2012

Danske Invest og skatten. Januar 2012 12 Danske Invest og skatten Januar 2012 Investeringsforeningen Danske Invest Specialforeningen Danske Invest Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Telefon 33 33 71 71 E-mail: danskeinvest@danskeinvest.com www.danskeinvest.dk

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013

Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis. Advokat Jan Steen Hansen. 30. Januar 2013 Omgørelse, selvangivelsesomvalg og genoptagelse - seneste praksis Advokat Jan Steen Hansen 30. Januar 2013 Omgørelse og selvangivelsesomvalg Lovbestemmelserne Omgørelse Skatteforvaltningslovens 29: I det

Læs mere

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse

Forældrekøbsguiden 2015. Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse Forældrekøbsguiden 2015 Køb og salg Husleje og fremleje Skat og fradrag Salg og overdragelse 1 Forældrekøbsguiden 2015 Denne guide er til dig, der overvejer at købe studiebolig til dit barn. Guiden giver

Læs mere

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet.

1.3 Hvem skal betale skat...18 Næsten alle, der bor i Danmark kongehuset og diplomatiet undtaget er skattepligtige her i landet. Indhold Indledning............................. 11 Om forfatteren........................... 13 1. Hvad er en virksomhed................. 14 Hvis du udøver erhvervsaktiviteter og modtager vederlag for

Læs mere

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008

RevisorInformerer. buch & nørgaard. Klar udmelding om moms på varebiler. April 2008 buch & nørgaard REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB Kleinsvej 7 4930 Maribo Tlf. 54 78 40 44 Fax 54 78 30 44 E-mail: bn-aps@post.tele.dk www.buchognoergaard.dk RevisorInformerer April 2008 Klar udmelding

Læs mere

Skat 2013. Rejseudgifter

Skat 2013. Rejseudgifter Skat 2013 Rejseudgifter 1. Generelle regler og betingelser 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Rejsebegrebet 1.3 Midlertidighed og afstand 2. Skattefri rejsegodtgørelse 2.1 Betingelser 2.2 Standardsats for fortæring

Læs mere

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler

INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler INVESTERING I SOLCELLEANLÆG (VE-ANLÆG) Værd at vide om skatte- og afgiftsmæssige regler AFGIFTSMÆSSIGE REGLER FOR PRIVATE (REGLERNE OM NETTOAFREGNING) Investering i VE-anlæg til en privat husstand er omfattet

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

November 2003 Seminar skat Tyskland

November 2003 Seminar skat Tyskland November 2003 Seminar skat Tyskland investering fast ejendom, vindmøller transfer pricing - tynd kapitalisering skattenyt foredragsholderne Dr. Klaus Först LL.M, advokat, tysk revisor (Steuerberater) Reinhard

Læs mere

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider

Guide. Skattelettelser - se om du slipper billigere. Forskudsopgørelse - det skal du tjekke. sider Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Skattelettelser - se om du slipper billigere Forskudsopgørelse - det skal du tjekke SKAT 2014 INDHOLD I DETTE HÆFTE:

Læs mere

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS

30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS 30. marts 2014 Specialkonsulent Lone Hauge, Økonomi & Virksomhedsledelse ÅRSMØDE I ØKONOMI DLS KORT OM VIRKSOMHEDSORDNINGEN Virksomhedsordningen har følgende hovedformål: At give fuld fradragsværdi for

Læs mere

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518

Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev. Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010. CVR. nr. 18849518 Højslev Nr. Søby Fjernvarmeværk A.m.b.a. Søbyvej 48 A 7840 Højslev Årsrapport 1. juni 2009 til 31. maj 2010 CVR. nr. 18849518 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2010 Dirigent Dansk Revision

Læs mere

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre

Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik Skattestyrelsen Cirkulære nr. 1 af 17. september 2012 Cirkulære om den skattemæssige behandling af fri bil. Indledende

Læs mere

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil.

Fri bil til rådighed. Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Fri bil til rådighed Indhold Denne rapport handler om Skatterådets praksis i klagesager om fri bil. Rapporten indeholder: Baggrund for rapporten Retsgrundlag for beskatning af fri bil Sager om rådighed

Læs mere

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk

REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk JOOST & PARTNER ApS REGISTREREDE REVISORER FRR EGEGÅRDSVEJ 39 C, 1. * 2610 RØDOVRE * TLF.: 38109922 * FAX: 38336599 * E-mail: info@joost.dk side 1 Tillæg til Revisor Informerer 3. kvt. 2009 Porteføljeaktier

Læs mere

Skattenedslag til 64 årige i arbejde

Skattenedslag til 64 årige i arbejde Skattenedslag til 64 årige i arbejde Hvilke aldersgrupper kan få skattenedslag? Overordnede betingelser for skattenedslag Hvor meget må man tjene som 57, 58 og 59 årig? Fuldtidsbeskæftiget, hvor mange

Læs mere

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89

RevisorInformerer. Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0. REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 REVISION DATA REGISTREREDE REVISORER FRR Lyngbyvej 225 2900 Hellerup Tlf. 39 61 06 88 Fax 39 61 06 89 RevisorInformerer Skattetema: Vi åbner Forårspakke 2.0 Temanummer 2009 Folketinget vedtog i slutningen

Læs mere