Å R S B E R E T N I N G

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 0"

Transkript

1 Å R S B E R E T N I N G

2 Årsberetning 2010 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2011 ISBN Grafisk design og foto: Michala C. Bendixen Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri Oplag: 500 Udgiver: Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej Frederiksberg Tlf

3 INDHOLD : En helt ny proces 4 Årets tema: Genoprettende retfærdighed 5 Hvem er medlem og hvorfor? 7 Åben Konfliktrådgivning 8 Kurser i konfliktløsning og mægling 9 Hvad skete der i 2010? 11 Hvem er vi? 13 FORORD Der har været mange nye opgaver og spændende projekter i Helt konkret vandt vi et kommunalt udbud, som betød, at vi blev storleverandør af kurser i konflikthåndtering til Fredericia Kommune. Vi har haft succes med studieturen til Sydafrika, hvor et af målene var at hente inspiration fra center for konfliktløsning i Cape Town. Vi har arrangeret offentlige møder, interne workshops og en konference for unge mæglere. Årets tema har været genoprettende retfærdighed. I den sammenhæng har vi fået støtte fra den amerikanske ambassade til at invitere en ekspert, som kunne videregive erfaringer fra gruppemægling blandt unge og fra brugen af genoprettende retfærdighed på det strafferetlige område. I efteråret igangsatte vi to udviklingsprojekter, der er målrettet unge på erhvervsskolerne og unge i foreningslivet. Det første projekt har som mål at skabe et konflikthåndterende undervisnings- og studiemiljø på de erhvervsfaglige uddannelser. Det andet projekt har fokus på konflikthåndtering i foreningslivet. I den forbindelse har vi uddannet konfliktvejledere, som skal videreformidle fra ung til ung. Desuden har vi gennemført en medlemsundersøgelse, der viste, at mange gerne vil tage aktivt del i vores arbejde, og vi har igangsat en strategiproces, hvor vi retter blikket mod fremtidens konflikter og de udfordringer, der ligger dér. Dorte Justesen Bestyrelsesformand Aase Rieck Sørensen Centerleder 3

4 EN HELT NY PROCES Bestyrelsen har blandt andet brugt 2010 til at gøre status og lægge planer for, hvordan vi i fællesskab kan drøfte strategier på lidt længere sigt. Hvis vi ser tre år tilbage, var den primære opgave for bestyrelsen og centerledelsen at få CfK på rette spor efter krisen dvs. en økonomisk genopretning, en organisatorisk samling og en synliggørelse af centrets tilgang til konfliktløsning. Vi har fulgt tre strategier, som i overskrifter lyder sådan: Genopretning ud af krisen konsolidering Sammenhængskraft indadtil handling udadtil Innovation, åbenhed og nye kontakter konfliktfaglighed i centrum Nu er økonomien rettet op, og vi har dermed et grundlag for at agere mere kreativt. Centertræf, undervisertræf, rådgivertræf, medlemstræf og andre fora for tværgående kontakt er blevet prioriteret højt. Der har været taget flere initiativer til at samarbejde med andre og handle mere udadvendt. Vi har lavet arrangementer sammen med konfliktfaglige organisationer og andre NGOer, og vi har vendt blikket udad. Det er lykkedes at fastholde vores indtægtsdækkende virksomhed samtidig med, vi har fornyet os fagligt og kastet os ud i nye opgaver som f.eks. e-læring kurserne til personalestyrelsen i 2009 og det store kommunale kursusprojekt, hvor vi uddannede 600 medarbejdere i løbet af Projektsamfundet er en realitet også i vores felt, så der bliver formentlig flere større undervisningsopgaver, som adskiller sig fra de tidligere rekvirerede opgaver. Det vil være mere planlæg- ningsmæssigt og administrativt tunge opgaver. Det betyder, at vores retning skal være relativ klar- hvilken vej vil vi satse på, hvilke opgaver finder vi mest perspektivrige og vidtrækkende. Der er et stigende antal konsulenter, som arbejder med konflikthåndtering, konfliktløsning og mægling. Og der er større op mærksomhed på værdien af fredelig konfliktløsning og genoprettende retfærdighed. Mange af de mæglere, der fungerer i konfliktråd, statsforvaltningen og andre steder i det offentliges regi, er uddannede i CfK, og nogle har også en master i konfliktmægling fra Københavns Universitet. Samfundsmæssigt er der lydhørhed for at finde alternativer til hævn og strengere straffe, om end det ikke er majoritetens projekt endnu. Men CfK kan være med til fortsat at påvirke i den retning så dialog, ikkevoldelig kommunikation, filosofien om genoprettende retfærdighed og tankesættet omkring konfliktløsning kan få en større plads lokalt, nationalt og globalt. Den strategiproces, bestyrelsen ønsker at sætte i gang, er netop en proces, hvor vi i første fase lader os inspirere. Vi forestiller os, at både teoretikere og praktikere kan hjælpe med at kaste lys på vores måde at arbejde med konflikter på og give bud på, hvor de ser udviklingsmuligheder og ændrede vilkår. Vi forestiller os centertræf, udvidet generalforsamling, medlemstræf, innovationsseminarer. Det vil sige både åbne rum for alle og mere afgrænsede beslutningsrum. Den foreløbige tidslinje for strategiprocessen løber frem til april

5 Å R E T S T E M A : G E N O P R E T T E N D E R E T FÆ R D I G H E D I en genoprettende tankegang er der fokus på at få healet det konfliktfyldte menneskelige mellemværende, der er opstået, fordi et menneske har gjort vold på eller krænket et andet menneske. Filosofien er, at vi alle er forbundne og skal finde en måde at leve videre på i et samfundsmæssigt fællesskab. Genoprettende retfærdighed har fokus på både offerets behov, gerningspersonens ansvar og samfundets behov for begge parter. Målet er at reparere og genopbygge snarere end at fokusere på skyld og straf. Processen er, at offeret får lejlighed til at fortælle om sin vrede og angst, gerningspersonen bliver konfronteret med den skade han/hun har forvoldt, og processen skulle gerne fremme gerningspersonens ansvars følelse og bidrage til social harmoni for såvel forurettede som gerningsperson og samfund. Metoderne og teorierne er mange - helt aktuelt er oprettelsen af konfliktråd i straffesager et godt eksempel på, hvordan genoprettende retfærdighed kan udmøntes i praksis. Et andet eksempel er den sydafrikanske sandheds- og forsoningskommission efter apartheid. Fra CfKs egen verden er uddannelsen af ungemæglere også et eksempel på, hvordan den genoprettende retfærdighed søges skabt via en konfliktmægler, der upartisk og professionelt mægler mellem unge i konflikt. Genoprettende retfærdighed har været gennemgående tema ved flere forskellige aktiviteter i perioden. Den første var centertræffet, hvor bestyrelsen, centerledelsen, undervisere, rådgivere og ansatte mødtes. Vi fik tre oplæg fra praktikere, der i forskellige sammenhænge har arbejdet med genoprettende retfærdighed. Det var Karin Sten Madsen, der har arbejdet med konfliktråd i voldtægtssager, Jan Andersen, der arbejder med ungemægling, og Annette Willig, der har erfaringer fra sit arbejde med nabokonflikter. I februar havde vi en studietur til Cape Town i Sydafrika, hvor vi blandt andet besøgte center for konfliktløsning i Cape Town og Desmond Tutos fredscenter. Som led i forberedelserne hørte vi blandt andet om sandheds- og forsoningskommissionens arbejde efter apartheid og ubuntufilosofiens betydning. I september havde vi tre arrangementer i København, hvor vi på forskellig vis arbejdede med metoder og teorier inden for genoprettende retfærdighed. I forbindelse med CfKs Ungemæglerkonference i september 2010 inviterede vi i samarbejde med den Amerikanske Ambassade Kay Pranis fra Minnesota til Danmark. Kay Pranis deltog i Ungemæglerkonferencen, hvor hun stod for en workshop om Restorative Justice and Peacemaking. Sammen med Foreningen af Nordiske Mediatorer havde vi også arrangeret et fyraftensmøde med Kay Pranis på det Juridiske Fakultet under Københavns Universitet, hvor Vibeke Vindeløv var vært. Kay Pranis præsenterede desuden cirkelprocessen på et dagsseminar for undervisere fra CfK og andre særligt inviterede. Kay Pranis er en af de ledende figurer inden for genoprettende retfærdighed og cirkelprocessen er en praktisk implementering af denne filosofi. Kay har blandt andet arbej det for Minnesotas fængselssystem med fokus på genoprettende retfærdighed, og dens implementering i statens retssystem. Siden 1998 har Kay haft særligt fokus på afvikling af og træning i cirkelprocessen i så forskellige sammenhæng som skoler, fængsler og kirker. 5

6 Som opfølgning på Kay Pranis besøg har vi skrevet et underviser-kit til praktikere, der ønsker at arbejde videre med brugen af cirkler som led i konfliktløsning. Desuden har vi udgivet en pjece om ungemægling Når unge er i konflikt mægling som middel. Som en udløber af arbejdet med genoprettende retfærdighed er vi gået ind i et samarbejde med Århus Universitet om at holde en konference i maj 2011 med fokus på genoprettende retfærdighed. Formålet er at samle forskere og praktikere og derigennem skabe øget debat om og interesse for genoprettende retfærdighed i en dansk sammenhæng. KONFLIK TR ÅD I BOCENTRE Center for Konfliktløsning har i 2010 medvirket til at oprette et konfliktråd for personale og beboere på Ringbo med henblik på at forebygge vold og magtanvendelse. Bo Ørsnes og Vibeke Thorsen har gennemført kurser og træningsforløb forud for oprettelsen af konfliktrådet på det socialpsykiatriske bocenter i København. Uddannelsen blev tilbudt en udvalgt gruppe af beboere og medarbejdere, og konfliktrådet er efterfølgende blevet sammensat af beboere og personale herunder medarbejdere i udviklingsafdelingen og fra centerledelsen. Filosofien bag arbejdet med konflikter i socialpsykiatrisk regi er at gøre konflikthåndtering til et fælles anliggende og et fælles ansvar. I arbejdet med konflikter og konfliktråd lægges vægt på gensidige og ligeværdige relationer. Det drejer sig om at tage udgangspunkt i at finde løsninger, der tilgodeser begge parters interesser og behov, så relationerne kan forbedres og løsningerne blive holdbare. Henrik Risdorf, psykolog i Udviklingsafdelingen på Ringbo siger bla., at alle deltagere endte med at være meget begejstrede for uddannelsen. Vi sluttede af med en imponerende høj tilfredshed og gennemførelsesprocent. Faktisk øver vi stadig mægling i Ringbo. Det er ikke første gang, centrets undervisere er involveret i etablering af konfliktråd på et socialpsykiatrisk bocenter. I perioden 2004 til 2006 blev der arbejdet med konfliktløsning og konfliktråd på bocentret Hedelund i Greve. 6 Psykolog Jette Kromayer fra Hedelund fortæller, at konfliktrådet har betydet, at færre konflikter eskalerer og ender i vold. Arbejdet med konflikthåndtering har i høj grad været medvirkende til, at der er skabt en kultur, hvor konflikter opfattes som noget, man løser i fællesskab. Alle nye medarbejdere introduceres til konfliktløsning. Det er et tydeligt tegn på, at arbejdet med konflikter har påvirket hverdagen i positiv retning.

7 HVEM ER MEDLEM OG HVORFOR? Medlemsundersøgelsen blev gennemført i februar Bestyrelsen ønskede at få mere viden om ønsker, behov og ressourcer i medlemskredsen. Et hundrede og tres medlemmer gav tilbagemeldinger på, hvad de er særligt interesserede i. Dét, vi er fælles om i CfK, er interessen for konfliktløsning ingen tvivl om det. Alle ønsker at holde sig ajour på konfliktløsningsområdet, og mange er engagerede i konfliktløsning og mægling i deres daglige arbejde. Medlemmerne ønsker at støtte den gode sag. Arbejdet er uhyre væsentligt for samfundet og for verden, som et medlem udtrykker det. Medlemmerne mangler kontakt. Det er svært at få overblik over mulighederne for at være med i centret, som et andet medlem siger. Det er rigtig dejligt at fornemme, at medlemmerne vil noget med deres medlemskab, og at de bakker op om centret. Samtidig er det vigtigt at tage det budskab alvorligt, at der mangler nogle invitationer og åbne døre i centret. Fakta om medlemmer Det er kun de personlige medlemmer, der har deltaget i medlemsundersøgelsen. Ud af de 435 medlemmer, der blev kontaktet med spørgeskema, har 167 svaret. Hvis vi på den baggrund skal tegne et portræt af et typisk medlem, må det blive en kvinde, der er over fyrre og bosiddende i hovedstadsområdet. Til sammenligning kan nævnes, at mænd udgør godt tyve procent af besvarelserne. Aldersmæssigt er knap tyve procent under fyrre år. Geografisk bor femten procent i Jylland og fire procent bor uden for Danmark. Særlige interesser inden for konfliktløsning Hovedparten af medlemmerne er interesserede i konflikthåndtering på arbejdspladsen, mere end halvdelen nævner konflikter på samfundsplan og i faldende rækkefølge følger konflikter i familien, internationale konflikter, bolig- nabokonflikter og konflikter i fritids- og foreningslivet. Det ved vi fra medlemsundersøgelsen. Vi ved også, at rigtig mange af medlemmerne ønsker at bidrage med erfaringer og ressourcer inden for særlige områder. Blandt andet erfaringer fra skoleområdet, arbejdspladsen, konfliktråd, mægling i statsforvaltningen, konfliktrådgivning, elevmægling, internationalt arbejde, kriminalitetsforebyggelse og undervisning i konfliktløsning. I planlægningen af medlemstræffet tog vi afsæt i svarene fra spørgeskemaerne, og vi skelede til de temaer og særlige interesseområder, der var angivet i svarene. Flere af interesseområderne blev omsat til workshops på medlemstræffet. Kontakten til medlemmerne Der er brug for informationer fra CfK til medlemmerne. Nyhedsbrevet, der udkommer fire gange årligt, læses af stort set alle, og centrets hjemmeside besøges jævnligt. De allerfleste logger ind på hver dag, så derfor er den elektroniske kommunikations metode i orden. Mange bruger også facebook, men der er ikke den store interesse for, at CfK kommunikerer via facebook. Der er mange, der gerne vil være aktive i CfK og støtte op om arbejdet. Desuden vil medlemmerne gerne i kontakt med andre medlemmer f.eks. danne tematiske netværk eller studiegrupper i forlængelse af kurserne. 7

8 ÅBEN KONFLIKTR ÅDGIVNING Den åbne konfliktrådgivning i København er baseret på de frivillige rådgiveres entusiasme og lyst til at omsætte deres konfliktfaglige kompetencer. Rådgiverne er uddannet i Center for Konfliktløsning og får løbende tilbudt efteruddannelse og supervision. Rådgivergruppen er en vigtig medspiller i CfK, og mange medlemmer ønsker at blive konfliktrådgivere. Vi har næsten altid en venteliste med interesserede. Rådgivningen er åben for alle, og den er gratis. Det har vist sig, at der er stigende interesse for at få hjælp til at håndtere hverdagens konflikter. Tidsbestillingerne øges i antal. Det drejer sig primært om konflikter i familien, nabolaget eller på arbejdspladsen. Det er vores indtryk, at budskabet spredes som ringe i vandet, og vi håber, flere vil bruge konfliktrådgivningen fremover. Antallet af rådgivninger er ikke konstant; men det kan mærkes, når CfKs frivillige medarbejder har omdelt materialer om åben rådgivning, eller vi får taletid i medierne. I september bragte Christianshavneren en artikel om rådgivningen, og i december blev rådgivergruppen kontaktet af Foreningen af kvinder til fremme af integration (FAKTI), som ønskede at få mere at vide om vores konfliktforståelse og konfliktløsning. Mette Weber holdt oplæg, der blev tolket til tre sprog, og hun har efterfølgende besøgt FAKTI for at holde kontakten og gøre opmærksom på, at de er velkomne til at bruge rådgivningen. I Århus og på Frederiksberg er der dannet tilsvarende rådgivninger med støtte fra de respektive kommuner, og i 2011 starter endnu en gruppe i Gentofte. Vi lægger vægt på at holde kontakten med hinanden gennem årlige fællesmøder og efteruddannelse. I begyndelsen af året deltog 15 rådgivere fra København og tre fra Frederiksberg i CfKs todages kursus, hvor Bjarne Vester gård tilbød et eftersyn af rådgivningens metoder. Formålet med åben konfliktrådgivning er at udbrede kend skabet til konstruktiv konflikthåndtering og give konkret hjælp til folk, der står i en fastlåst situation. Rådgivningen er gratis og anonym og baseret på frivillighed. Rådgivningen har karakter af en struktureret samtale, der hjælper den/de personer, der står i en konflikt, med at få hold på situationen og se nye veje eller muligheder. Åben konfliktrådgivning i København har åben to gange om ugen fra kl i et af de fire kommunale kulturhuse, vil har fået lov til at bruge - Islands Brygge, Christianshavn, Bispebjerg og Verdenskulturcentret på Nørrebro. Tidsbestillingen går via centerkontoret. I 2010 har rådgivergruppen i København bestået af Annette Willig, Anni Rene, Betina Kruse, Bjørn Juell-Sundbye, Gitte Rødtness, Ileana Schrøder, Jette Gabrieli, Jørgen Stampe, Lars Rau, Marianne Saxtorph, Mette Geldmann, Mette Weber, Nicole Henius, Susanne Lundbye. 8

9 KURSER I KONFLIKTLØSNING OG MÆGLING CfKs formål er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning, og det sker primært gennem kursusaktivitet dels de åbne kurser og dels de skræddersyede kurser, som tilpasses rekvirenternes behov. Udgangspunktet for alle centrets kurser og uddannelser er, at evnen til at håndtere konflikter konstruktivt er en kompetence, der kan læres. Antallet af kurser og rekvirerede opgaver har ligget nogenlunde konstant de seneste år. De tilknyttede undervisere har samlet set undervist i 400 dage, og den største rekvirerede opgave talte 90 kursusdage. På vores egne åbne kurser deltog 220 kursister, og en enkelt af de rekvirerede opgaver nåede op på 560 kursister. Åbne kurser I 2010 har vi gennemført 15 åbne kurser. Kurserne tager udgangspunkt i deltagernes erfaringer og giver mulighed for at tilegne sig/ træne nye kompetencer. Målet er, at kursisterne efterfølgende kan bidrage til at skabe en konflikthåndterende kultur dér, hvor de færdes til daglig. De korte kurser varer fra 5-8 dage og har en praktisk tilgang til konflikthåndtering med særlig vægt på kommunikation, det interkulturelle eller mægling. Grunduddannelserne i henholdsvis konfliktløsning og mægling varer 15 dage og 12 dage og begge kurser afvikles over tre moduler. Mindfulness det indre konfliktarbejde er et nyt kursus, der giver mulighed for fordybelse og styrkelse af egen centrering og indre ro. Der har været efterspørgsel fra kursister og undervisere på et kursus, der vægtede det indre konfliktarbejde, og det blev gennemført med succes som weekend kursus i Praktisk konflikthåndtering og mægling har været et tilløbsstykke. I en tid, hvor mægling har fået mere samfundsmæssig opmærksomhed, har vi opgraderet den korte tre dages introduktion til mægling med yderligere fire dage for at give deltagerne bedre mulighed for at træne og undersøge, hvilke potentialer mægling kan have. Det har vist sig at være en god ide. Konfliktløsning i grupper er det seneste skud på stammen. Vi havde regnet med at starte kurset i 2010, men der var for få tilmeldte. Umiddelbart inden årsskiftet blev det klart, at interessen var stigende, og i 2011 regner vi med at gennemføre to kurser af 10 dages varighed for at imødekomme efterspørgslen. Af deltagerprofilen (de fleste har taget både grunduddannelsen i konfliktløsning og mægling) kan vi se, at det matcher et behov hos folk, som allerede har erfaring inden for det konfliktfaglige felt og ønsker viden om konflikters liv i grupper. Rekvirerede kurser og opgaver Rekvirerede kurser og opgaver er skræddersyede forløb, som tilrettelægges i samarbejde med de organisationer, der kontakter os. Det drejer sig om både offentlige og private arbejdspladser, foreninger og NGOer. De fleste opgaver er på mellem 1-3 dage. Konfliktmægling er noget, der efterspørges mere end tidligere. Her arbejdes aktivt med konflikter mellem kollegaer, naboer eller forældre og børn. Mæglingerne er både mellem to parter og i grupper. 9

10 Rekvirerede kurser, hvor åbne kurser er model. Der er stadig flere eksempler på at de rekvirerede opgaver tager udgangspunkt i den ramme og det indhold, vi har på de åbne kurser, fx har vi gennemført en grunduddannelse i konfliktløsning i Silkeborg, en overbygning for ungemæglere i Hillerød og et ungemæglerforløb, hvor der blev sat fokus på interkulturel konflikthåndtering. Underleverandør af kurser: Som led i et projekt under Dansk Ungdoms Fællesråd har CfK de seneste to år været med til at træne 28 unge mennesker fra Danmark, Jordan og Egypten. Fokus er rettet mod dialogens muligheder i kulturmødet. Afsættet for projektet var oprindelig Mohammed-tegningerne og med de nye vinde fra jasminrevolutionen, må projektet siges at havde fået en meget aktuel og ny betydning. Kurser i udbud: CfK byder i særlige tilfælde ind på større opgaver, som stat og kommune sætter i udbud. Fredericia Kommune ønskede, at vi gav et tilbud på en række kurser i konflikthåndtering for deres medarbejdere. Et såkaldt inviteret udbud, som har kurser i konflikthåndtering som eneste opgave, er en rigtig god lejlighed til at udbrede kendskabet til CfKs faglighed og samtidig styrke samarbejdet internt. Centerledelsen og en gruppe på 5 undervisere udviklede og tilrettelagde kurserne. Underviserne gennemførte 30 kurser og mødte næsten 600 af kommunens medarbejdere. Deltagernes evalueringer fortalte os, at kurserne ramte plet både med hensyn til form og indhold. Hertil kommer, at der udover de 5(6) undervisere var mulighed for at få to undervisere på vej med på opgaven. De havde stor glæde og udbytte af træningen. KONFLIK TLØSNING OG KULTUR FOR STÅELSE I MENTORROLLEN Center for Konfliktløsning har i 2010 medvirket i mentorprojektet MATCH, hvor formålet er at give unge, som ellers ville have meget få muligheder for at få en læreplads, en chance til. De fleste af de unge har en anden etnisk baggrund end dansk, og de har alle en mentor på Novo Nordisk sideløbende med, de gennemfører deres uddannelse på teknisk skole. Mette Lindgren Helde har undervist mentorerne i konfliktløsning og kulturforståelse, og sammen med konsulentfirmaet Mindlift har hun udviklet og gennemført et kursus for de mentorer, Novo Nordisk stiller til rådighed for projektet. Novo s mentorer er blevet klædt på i forhold til det gode mentorskab, konfliktløsning, kulturforståelse/kulturmøde og konstruktiv kom munikation. De unge, som kommer i lære på Novo står overfor store udfordringer i forhold til at lære at gebærde sig på en arbejdsplads og blive fastholdt i et uddannelsesforløb. For mentorerne er det en udfordring at håndtere både mentorrollen og det nogle gange konfliktfyldte kulturmøde med de unge. Perspektivet i at indgå i projekter, der også har et element af CSR, er stort, fordi et stigende antal virksomheder har en strategisk interesse i at udvise Coperate Social Responsibility. Kompetencer i konfliktløsning er efter mentorernes tilbagemeldinger at dømme en meget vigtig kompetence. FA K TA MATCH projektet er et samarbejde mellem Novo Nordisk og Askovgården, hvor Mindlift og Center for Konfliktløsning leverer undervisningsforløb til mentorer på Novo Nordisk. 10

11 HVAD SKETE DER I 2010? Center for Konfliktløsning har været mere i både de elektroniske og de trykte medier i 2010 end tidligere. Centret bliver jævnligt bedt om at kommentere på undersøgelser af danskernes konfliktadfærd. Det er hverdagens konflikter, der er i centrum. Nabokonflikter, den korte lunte i trafikken, skilsmissefamilierne, konflikter på arbejdspladsen og borgernes aggressive adfærd overfor myndighedspersoner eller frontdiskpersonale. Den mest sete udsendelse var nok Nabokrig på DR1, hvor Bo Ørsnes og Jesper Bastholm Munk var konfliktmæglere. Centret har også været særlig aktiv i 2010 med hensyn til at igangsætte projekter, holde workshops og møder både i eget regi og sammen med andre. Blandt andre har vi samarbejdet med Teknisk Erhvervsskole Center i Hvidovre, Nordiske Mediatorer, Rådet for International Konfliktløsning, Demokrati i Europa og FN-forbundet. Der har været god søgning til vores åbne kurser. På trods af finanskrisen og nedskæringer i efteruddannelsespuljerne på de offentlige arbejdspladser har vi gennemført 15 åbne kurser med i alt 220 kursister. De rekvirerede opgaver altså henvendelserne fra arbejdspladser og foreninger har værret færre i 2010 end i årene før. Men det er delvist opvejet af, at vi vandt en kommunal udbudsrunde med 30 tredages kurser med i alt 600 kursister. Foreningsaktiviteter i kronologisk rækkefølge: 05. januar: På forsiden af Politiken med udtalelse om familiekonflikter 09. januar: Centertræf med fokus på genoprettende retfærdighed januar: Efteruddannelse af frivillige konfliktråd givere ved Bjarne Vestergård 27. januar: Bestyrelsesmøde februar: Medlemsundersøgelse (spørgeskema) februar: Studietur til Cape Town, Sydafrika ved Poul Erik Christoffersen 17. marts: Bestyrelsesmøde 11. april: Temamøde om genoprettende retfærdighed, Christian Gade om Sydafrika 11. april: Generalforsamling i PH cafeen, København 13. april: Dialogzone om ikke-vold og anerkendelse ved Mette og Lars Helde 05. maj: Forskningsfonden af 1971 bevilger kr. til erhvervsskoleprojektet 07. juni: Bestyrelsesmøde 09. juni: Center for Konfliktløsning går på Facebook 30. juni: TEC Hvidovre siger ja til at deltage i erhvervs skoleprojektet 19. august: DR 1 TV mægling i nabostrid, Bo Ørsnes, Jesper Bastholm Munk 06. september: Bestyrelsesmøde 07. september: Planlægningsgruppen går i gang med at arrangere medlemstræf september: Peace one Day, København 22. september: Ungemæglerkonference genoprettende retfærdighed, Borups Højskole 23. september: Restorative Justice ved Kay Pranis, Københavns Universitet. 24. september: Workshop om fredscirkler med Kay Pranis, København. 17. november: Bestyrelsesmøde 14. december: Dialogzone om Sydafrika (studieturen) ved Birgitte Winkel og Karin Nielsen. 11

12 KONFLIK THÅNDTERING I FORENINGSLIVET Center for Konfliktløsning har startet et projekt for unge, der er aktive i Dansk Ungdoms Fællesråds medlemsorganisationer. Fokus er rettet mod at træne en gruppe unge, så de kan blive konfliktvejledere for andre unge i foreningslivet. Resultatet af projekt er foreløbig blevet til et gratis tilbud til ungdomsorganisationer om at få hjælp til konflikthåndtering enten via workshops lokalt eller åben konfliktrådgivning. CfK har uddannet 13 konfliktvejledere. De tretten personer har gennemgået et træningsforløb i konflikthåndtering i efteråret 2010 og for at sikre kvaliteten fremover, får de løbende supervision fra centeret. Der er blevet oprettet et tilbud om åben konfliktrådgivning til foreningsaktive med base i henholdsvis Århus og København. Konfliktrådgivningen er en samtale mellem den foreningsaktive og en af konfliktvejlederne. Rådgiverens opgave er at støtte den foreningsaktive i selv at finde handlemuligheder i en konkret konflikt. Projektet havde sit afsæt i en behovsanalyse, som vi lavede i starten af året sammen med DUFs medlemsorganisationer, deriblandt Red Barnet Ungdom og Ungdommens Røde Kors. Den viste, at de frivillige ser det som en stor udfordring at håndtere konflikter i foreningerne. De giver udtryk for, at de er usikre på, hvor og hvordan de kan hente støtte til håndtering af konflikter, når de oplever dem i hverdagen. På den baggrund har vi valgt at tilbyde en kombination af workshops og rådgivning og uddanne de unge til selv at stå for dem. KONFLIK THÅNDTERING PÅ ERHVERVSSKOLERNE Center for Konfliktløsning og Ungdomsbyen startede i efteråret 2010 et pilotprojekt på teknisk skole i Hvidovre. Målet er at bidrage til et konflikthåndterende undervisnings- og studiemiljø, som kan styrke de unges uddannelsesglæde og modvirke frafald. Lærergruppen og elevgruppen på mekanikerlinjen har sagt ja til at prøvekøre kurserne i konflikthåndtering, og Forskningsfonden af 1971 har støttet projektet økonomisk. I løbet af skoleåret 2010/2011 gennemføres et lærerkursus (ca. 20 personer) og fire elevkurser (ca. 100 personer) i Ungdomsbyen. Det er CfKs undervisere, der står for et tredages kursus for lærerne. Ungdomsbyens undervisere står for elevkurserne, som er af to dages varighed. Formålet er at give lærere og elever en fælles forståelse af de konflikter, der opstår i mødet mellem forskellige kulturer og et fælles sprog til at håndtere disse konflikter med. Via pilotprojektet håber vi at indsamle erfaringer, der kan danne baggrund for mere permanente ordninger på skolerne f.x. oprettelse af konfliktråd til at håndtere konflikter i hverdagen. Tanken er også, at konflikthåndtering kunne indgå som en fast del af undervisningen i psykisk arbejdsmiljø. Vi håber, pilotprojektet kan danne model for en mere omfattende indsats, som vi forestiller os skal udvikles i samarbjede med skolerne og de faglige organisationer inden for erhvervsuddannelsesområdet. 12

13 HVEM ER VI? Bestyrelsen Dorte Justesen (formand), projektchef, TV-Glad Fonden Poul Erik Christoffersen (næstformand) leder af Ungdomsbyen Anna Marie Carstens, jurist i Landsforeningen af opholdssteder Allan Schurmann, sikkerhedsrådgiver og projektkonsulent, Rigspolitiet Karin Nielsen, cand. phil, psykoterapeut, selvstændig Lars Trock, cand.scient, master i konfliktmægling, psykoterapeut, afdelingschef i Ingeniørforeningen, IDA Trine Sick, journalist, selvstændig Centerledelsen Aase Rieck Sørensen, centerleder Jesper Bastholm Munk, faglig leder Centerkontoret Anne Marie Wilhjelm, kursusadministrator Erik Helvard, akademisk medarbejder (fra ) Maj Ravn, reception, kursuskoordinator Mathias From, webmaster, medlemskoordinator Seniorrådgiver Else Hammerich er ansat som seniorrådgiver dvs. hun kan kontaktes af medlemmer, der ønsker sparring vedrørende konfliktfaglige spørgsmål. Undervisere og mæglere Allan Schurmann (kriminalassistent, sikkerhedsrådgiver og projektkoordinator) er særligt optaget af undervisning i konflikthåndtering inden for faggrupper, hvor autoritet, kropssprog og talesprog kan få central betydning i hånd teringen af konflikter. Anne Karin Smidt (cand.pæd. psych.(aut.)) underviser på kurserne praktisk konflikthåndtering samt konflikt og kommunikation, superviserer personalegrupper samt designer skræddersyede forløb i et kreativt samarbejde med den pågældende rekvirent. Arbejder herudover som erhvervs- og organisationspsykolog med organisationsudvikling, coaching af ledergrupper, teamudvikling, mindfulness i grupper. Asad Ahmad (tidl. udviklingskonsulent, lærer, ph.d.) er særligt optaget af kommunikation, dialog, identiteter og den betydning værdier, normer og traditioner har i konfliktsituationer. Medlem af EU- ekspertnetværk om radikalisering. Skrevet artiklen Konflikthåndtering i tværkulturel kommunikation til antologien: Tro, omsorg og interkultur, Hans Reitzel Birgitte Winkel (socialrådgiver, psyko- og familieterapeut) har erfaring med undervisning i kommunikation, samarbejde og konfliktløsning. Arbejder med personaleudvikling, supervision og stresshåndtering. Bo Ørsnes (master i konfliktmægling) arbejder med konfliktløsning på arbejdspladser og i organisationer. Udvikling af konfliktkultur og konfliktkodeks i virksomheder, på skoler og i institutioner. Dorte Holmberg (kultursociolog BA, psykoterapeut) arbejder med kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere i konflikthåndtering og anerkendende kommunikation. 13

14 Else Hammerich (cand.pæd.) interesserer sig især for uddannelse af konfliktvejledere og mennesker, der har vanskelige opgaver i udsatte områder. Henrik Rosager (lærer) arbejder med udviklingsprojekter i konflikthåndtering inden for folkeskolen, institutioner og ungdomsuddannelser. Træner i ledelse, personaleudvikling og teambuilding. Jesper Bastholm Munk (scient.pol.ba) interesserer sig for udvikling af konflikthåndterende arbejdsmiljø i institutioner, boligselskaber, skoler, organisationer og virksom heder. John Andersen (socialpædagog) arbejder med efteruddannelse i kommunikation og konflikthåndtering, super vision, psykisk arbejdsmiljø og forhandling. Karin Nielsen (sygeplejerske, cand.phil.psykoterapeut) arbejder med kommunikation, stressproblemer og konflikthåndtering især indenfor sundhedssektoren, på universiteterne og på børn/unge området. Kirsten Frydensberg (master i retorik, kommunikation og formidling) underviser i konflikthåndtering på arbejdspladser, i foreninger og organisationer og på det boligsociale område. Arbejder med interkulturel konflikthåndtering. Knud Halding beskæftiger sig med virksomhedsledelse og udvikling, personaleudvikling, arbejdskonflikter, bestyrelsesarbejde og procesledelse. Lene Holmsgaard (cand.jur., advokat) træner bl.a. konfliktløsning som ledelseskompetence, træner ungemæglere og funger som mægler. Marianne Katsina Munis (lærer, udviklingskonsulent, diplomuddannet leder) beskæftiger sig med konflikthåndtering, ledelse og organisationsudvikling, samt Deep Democracy (om beslutningsprocesser og polarisering i grupper). Mette Lindgren Helde (cand.comm.) arbejder med kommunikation og konfliktløsning i interkulturelle sammenhænge. Susan Kristiansen (lederuddannet) arbejder med konfliktløsning som ledelseskompetence og med ledelsesudvikling, sparring, samarbejde, arbejdsmiljø, forhandling og mægling. Vibeke Thorsen (sygeplejerske, psykoterapeut, supervisor og mægler). Arbejder med kompetenceudvikling for ledere, medarbejdere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter i forhold til konflikthåndtering og trivsel på arbejdspladsen, især indenfor sundhedssektoren. Vibeke Vindeløv (professor, dr. jur. og konfliktmægler). Arbejder med mægling og konfliktløsning i nationale og internationale sammenhænge. Leder af Master i Konfliktløsning og Master of Social Conflicts and Interventions ved Københavns Universitet. Medlemmer 450 individuelle medlemmer 24 kollektive medlemmer 14

15 15

16 C E N T E R F O R KO N F L I K T L Ø S N I N G Center for Konfliktløsning er en medlemsorganisation (NGO) og har siden 1994 været et forum for kurser, uddannelser, rådgivning og projekter indenfor konfliktløsning og mægling. Vi udbyder kurser, tilbyder rådgivning og skræddersyr løsninger til virk somheder, institutioner og private. Formålet er at udbrede kendskabet til fredelig konfliktløsning nationalt og internationalt og kvalificere enkeltpersoner og organisationer til at løse konflikter. M E D L E M S K A B Enkeltpersoner, virksomheder, kommuner, foreninger og andre, som kan støtte Center for Konfliktløsnings formål og værdigrundlag, er velkomne som medlemmer. Alle medlemmer får mulighed for at få indflydelse på centrets arbejde, deltage i dialogzonemøder, modtage nyhedsbreve og stemme på den årlige generalforsamling. Desuden får medlemmerne rabat på vores åbne kurser og uddannelser. Send en mail til G R AT I S KO N F L I K T R Å D G I V N I N G Åben Konfliktrådgivning er gratis, anonym og fortrolig. CfK tilbyder konfliktrådgivning til alle uanset om konflikten er opstået i familien, vennekredsen, naboskabet eller på arbejdspladsen. De frivillige rådgivere er uddannede i Center for Konfliktløsning. Bestil tid på tlf KO N TA K T Du er velkommen til at kontakte centerkontoret for at høre nærmere om vores aktuelle arbejde og tilbud. Ring eller send en mail til

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 1 Årsberetning 2011 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 20. februar 2012 ISBN 978-87-992429-6-2 Grafisk design: Michala

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 3 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk design: Michala

Læs mere

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1

K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 K U R S E R O G U D D A N N E L S E R 2 0 1 0 / 2 0 1 1 Center for Konfliktløsning Dronning Olgas Vej 30 2000 Frederiksberg tlf.: 35 20 05 50 www.konfliktloesning.dk center@konfliktloesning.dk Grafisk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 8 Årsberetning 2008 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2009 ISBN 978-87-992429-1-7 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2

Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Å R S B E R E T N I N G 2 0 1 2 Årsberetning 2012 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 10. marts 2013 ISBN 978-87-992429-7-9 Grafisk design + forsidefoto:

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 9 Årsberetning 2009 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 15. marts 2010 ISBN 978-87-992429-2-4 Grafisk design og foto:

Læs mere

Konfliktløsning, der styrker fællesskabet

Konfliktløsning, der styrker fællesskabet Konfliktløsning, der styrker fællesskabet Dét var titlen på konferencen i anledning af Center for Konfliktløsnings 20 års jubilæum. Konferencen blev holdt på Borups Højskole i København lørdag den 15.nov.

Læs mere

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti

Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Tilbud: Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti 2 Kompetenceudviklingsforløb om ledelse i Bispebjerg-Brønshøj Provsti Baggrund Bispebjerg-Brønshøj Provsti ønsker med initiativet

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7

Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Årsberetning 2007 Center for Konfliktløsning Redaktør: Aase Rieck Sørensen Redaktionen er afsluttet 29. februar 2008 ISBN 978-87-992429-0-0 Grafisk design og foto: Michala

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 1 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/

Læs mere

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser

Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Sundhedsprofessionelle klædt på til udvikling af sundhedsfremmende og forebyggende indsatser Det tværfaglige kursus Den motiverende samtale blev en øjenåbner for 20 medarbejdere i Sundhedsafdelingen i

Læs mere

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING

CENTER FOR KONFLIKTLØSNING CENTER FOR KONFLIKTLØSNING Å rsberetning 2014 Under havet mødes alle øer KKSAKolofon Årsberetning 2014 Center for Konfliktløsning Tekst og redaktion: Fahad Saeed & Pernille Dovey Layout: Fahad Saeed Fotos

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling

BØRN OG UNGE SSP Aarhus Oplæg v. Konsulent Heidi Alstrup. Gademægling Gademægling Hvad er gademægling? Gademægling er et kriminalpræventivt projekt, som arbejder på at give unge i socialt udsatte boligområder redskaber til at løse og undgå konflikter. De unge er primært

Læs mere

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov

Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Eksempel på kompetenceudviklingsstrategi for området børn og unge med særlige behov Nedenfor er angivet et eksempel på en strategi for kompetenceudvikling for den enhed i en kommune, som har ansvaret for

Læs mere

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI

LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM. Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI LÆS OM DEN NYE UDDANNELSE SOM STRESS- OG TRIVSELS- AGENT KURSUS- PROGRAM Efterår 2013 // Forår 2014 LINDHOLM ERHVERVS PSYKOLOGI INDHOLD Side 4: Side 8: Side 9: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver

Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver Genoprettende retfærdighed danske og internationale perspektiver Konference med tilknyttet ph.d.-kursus Program (Der tages forbehold for ændringer) Torsdag den 12. maj 2011 PH.D.-WORKSHOP Kl. 9.00-12.30

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2005 2006 Ved formand Else Hammerich

Bestyrelsens beretning for 2005 2006 Ved formand Else Hammerich Bestyrelsens beretning for 2005 2006 Ved formand Else Hammerich Det er med glæde, vi kan fortælle, at CfK er inde i en god og produktiv gænge, hvad angår fornyelse, samarbejde og økonomi, hvilket er meget

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Kom igennem med dit budskab Hvad enten du sælger, fremlægger ideer, beskriver visioner, præsenterer projekter eller noget helt femte, har du brug for modtagernes

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

BO-VESTs Frivillighedspolitik

BO-VESTs Frivillighedspolitik BO-VESTs Frivillighedspolitik Indhold BO-VESTs frivillighedspolitik................................................................... 3 Formålet med det frivillige arbejde i BO-VEST.............................................

Læs mere

International strategi for Det Danske Spejderkorps

International strategi for Det Danske Spejderkorps International strategi for Det Danske Spejderkorps Strategien skal give et overblik over de prioriteter, DDS har som del af den globale spejderbevægelse og som medlemmer af de internationale spejderorganisationer

Læs mere

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner

Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Nyhedsbrev SSP-kontaktpersoner NYHEDSBREV Nr. 7 september 2015 Velkommen Kære SSP-kontakt Velkommen til dette skoleårs første Nyhedsbrev. I dette nummer kan du læse om:

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes

Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes SSP konference torsdag den 24. november Furesø Kommune Genoprettende retfærdighed i Danmark i 2011 og hvordan kan det udbredes Oplæg og gruppedrøftelse ved Bo Ørsnes, proceskonsulent og konfliktmægler

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision

Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Tryghed og trivsel for børn og voksne Faguddannelser og supervision Til dig, der arbejder med par, forældre, børn og familier Center for Familieudvikling Tryghed og trivsel for børn og voksne Center for

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark

Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Nordisk Skolesamarbejde: Elevernes velbefindende i Danmark Oplæg v/ Charlotte Wegener og Karin Villumsen Dansk Center for Undervisningsmiljø Finland den 27. og 28. september 2007 Undervisningsmiljø: Elevernes

Læs mere

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER

STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 2017 2020 - OG INSPIRATION TIL DECENTRALE DRØFTELSER OG INDSATSER 2 STRATEGI FOR KOMPETENCEUDVIKLING 3 Baggrund og formål Forandring er i dag et grundvilkår: Borgerne og

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj?

Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Er de sociale medier også et ledelsesværktøj? Bodil Damkjær er uddannet cand. phil og adm. direktør i PLINGyou A/S. Bodil hjælper dansk erhvervsliv med deres professionelle brand på LinkedIn. Bodil holder

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Inspirationsmateriale til undervisning Forebyggende arbejde for og med udsatte unge 42172 Udviklet af: Puk Kejser UCC,

Læs mere

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv

Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Etik og relationer fra et kommunalt perspektiv Nyhedsbrev nr. 2 November 2012 Relationel etik en grundsten til moderne personaleledelse En blæsende og smuk efterårsdag ved de vestsjællandske kyster mødes

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og lære at implementere konflikt design i organisationer Dette forløb udbydes til

Læs mere

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010

Mentorskab for ledere. Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Mentorskab for ledere Pilotprojekt i Aalborg Kommune, december 2009 december 2010 Kære mentorpar Vi ønsker med denne pjece at fortælle lidt om mentorskab og mentoring samt give jer nogle konkrete ideer

Læs mere

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden?

Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Har du lederambitioner ser du dig selv som leder i fremtiden? Vil du gerne være blandt fremtidens ledere, der gør en markant forskel og evner at skabe nye og innovative resultater? Vil du øge værdien af

Læs mere

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter!

Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! Foto: Anne Clark Konflikthåndtering Sådan håndterer du svære konflikter! En konflikt løser sjældent sig selv, og konflikter tager energi og fokus fra det egentlige arbejdsområde. Du skal derfor, som leder

Læs mere

Kunsten at tale med børn

Kunsten at tale med børn Af Connie Dyrløv Freelance-journalist Det er egentlig enkelt og nemt, men samtidig utrolig svært. Konstruktive samtaler med børn kommer ikke af sig selv. Børnesamtaler er for langt de flestes vedkommende

Læs mere

Året 2010 - Indledning

Året 2010 - Indledning EVU 2010 (1) Året 2010 - Indledning - Resultat (Stigning i omsætning stigning i omkostninger) - Revision af diplom - Akkreditering (pilotprojekt) - Evalueringer - Administration - Større projekter EVU

Læs mere

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet

CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE. Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet CFBU EVALUERING01 BYDELSMØDRE Brobygning mellem isolerede indvandrerkvinder og samfundet 1 HJÆLP TIL ISOLEREDE INDVANDRERKVINDER 1 Hvem er de? Tusindvis af kvinder med indvandrerbaggrund i Danmark er hverken

Læs mere

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde

Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Juni 2006 Nyt fra www.frivillighed.dk Center for frivilligt socialt arbejde Nyt fra Center for frivilligt socialt arbejde Nyt projekt om dokumentation af frivilligt socialt arbejde Nyt netværk for brugerorganisationer

Læs mere

Center for Konfliktløsning. Generalforsamling april Bestyrelsens beretning Centerlederens rapport

Center for Konfliktløsning. Generalforsamling april Bestyrelsens beretning Centerlederens rapport Center for Konfliktløsning Generalforsamling april 2007 Bestyrelsens beretning 2006-07 Centerlederens rapport 2006-07 Den faglige leders rapport 2006-07 1 Bestyrelsens beretning for 2006-2007 Forandringsperioden

Læs mere

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009.

Notat. Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune. Personalestyregruppen. Kopi til: Den 15. januar 2009. Notat Til: Til: Kopi til: Personalestyregruppen Drøftelse Den 15. januar 2009 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling Bilag B: Øvrig tværgående lederudvikling i Århus Kommune Følgende tiltag skal planlægges

Læs mere

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk

Teglgårdshuset www.teglgaardshuset.dk Dokumenttype Retningsgivende dokument vedr. kompetenceudvikling. Anvendelsesområde Medarbejdere og ledelse i organisationen Teglgårdshuset. Målgruppe Alle tværprofessionelle medarbejdere i Botilbuddet

Læs mere

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP

DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP DET ER IKKE SÅ FARLIGT AT BEDE OM HJÆLP I Psykiatrien Øst satte man fokus på social kapitals betydning for det psykiske arbejdsmiljø og ord på, hvordan man fremover og på tværs af organisationen vil kommunikere,

Læs mere

LEDERUDDANNELSER 2010

LEDERUDDANNELSER 2010 DE DANSKE SKYTTEFORENINGER LEDERUDDANNELSER 2010 UDVIKLING AF DIG OG DIN FORENING Fællesskab for alle - mulighed for den enkelte DE DANSKE SKYTTEFORENINGER FormåL DDS lederuddannelser giver dig værktøjer

Læs mere

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer

Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer BESKRIVELSE AF OVERBYGNINGSUDDANNELSE Mediator Master Practitioner Til dig, der ønsker at opnå certificering som mediator og få kendskab til konfliktdesign i organisationer Dette forløb udbydes til de

Læs mere

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK

MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK MATCH-projektet NOVO Nordisk CMUK Kursus i mentorskab, interkulturel kommunikation og konfliktløsning Modul 2 August 2010 DAG 2 Mette Lindgren Helde/Bjarne Solberg CENTER FOR KONFLIKTLØSNING/MINDLIFT WWW.KONFLIKTLOESNING.DK/WWW.HELDE.DK/WWW.MI

Læs mere

Frivillighedspolitik. Bo42

Frivillighedspolitik. Bo42 Frivillighedspolitik Bo42 Vedtaget på repræsentantskabsmøde afholdt den 4. juni 2013 Forord En af Bo42 s bestyrelses fornemste opgaver er at være med til at skabe og udvikle gode rammer og muligheder for

Læs mere

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger

Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Fra: Cykler til Senegal Til: Frivillige i u- landsforeninger Kære frivillige kollegaer Cykler til Senegal har via Projektpuljens oplysningsmidler fået mulighed for at arrangere et 2-dages kursus i samarbejde

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere

Aktiviteter 2013-2014

Aktiviteter 2013-2014 Aktiviteter 2013-2014 Sammen om et godt arbejdsmiljø Det er imponerende, hvad BAR Undervisning & Forskning har nået i 2013. Stærke samarbejdsrelationer en pjece om opbygning af social kapital blev fulgt

Læs mere

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak!

Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! Landsforeningen Voksenmobning Nej Tak! REFERAT GENERALFORSAMLING D. 26.4.2015 1. Valg af stemmetællere Ingen valgt, da der ikke mentes at være behov for det. 2. Valg af dirigent/ordstyrer Kjeld Holm 3.

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området

FÆLLESSKABER FOR ALLE. En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området FÆLLESSKABER FOR ALLE En kilde til inspiration for udvikling af øget inklusion på 0-18 års området Fællesskaber for Alle har bidraget til at styrke almenområdets inklusionskraft Fællesskaber for Alle er

Læs mere

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE

BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE BØRNE- OG UNGEPOLITIK DRAGØR KOMMUNE 2016-2020 Indhold Børne- og Ungepolitikken en værdifuld platform... 2 Et respektfuldt børne- og ungesyn... 3 Kompetente børn og unge... 4 Forpligtende fællesskaber...

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer.

Apotekerne vil drive en virksomhed med visionær ledelse og veluddannede medarbejdere og løbende vedligeholde de relevante kompetencer. Danmarks Apotekerforenings Ledelsesudviklingsprogram for apotekere Tilmeldingsfrist 30. oktober Programmet består af disse elementer: Ledermåling Læs mere Individuel coaching Læs mere Grundmodul 2 dage

Læs mere

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København.

Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. Vedtægter for Center for Konfliktløsning 1. Oprettelse Center for Konfliktløsning blev oprettet som forening i 1994 og har hjemsted i København. 2. Foreningens virke og formål Foreningen er i sit virke

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling

mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Videreuddannelse og Kompetenceudvikling Nærvær, opmærksomhed, mindfulness i skolesammenhæng. 4. oktober 2011 i Aarhus Kan mindfulness være med til at skabe nærvær og opmærksomhed i skolen? Kan det bruges

Læs mere

Strategi- og virksomhedsplan

Strategi- og virksomhedsplan Strategi- og virksomhedsplan 2014 2016 Indledning I Socialt Lederforum ønsker vi, at Socialt Lederforum er en attraktiv interesseorganisation for tilbud til mennesker med funktionsnedsættelse og særlige

Læs mere

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives

Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Kollegastøtte - en hjælpende hånd, når en kollega ikke trives Ved Anne Marie Byrjalsen Cand. Pæd. Pæd. Program Hvad er kollegastøtte? At gå som katten om den varme grød skal/ skal ikke Mistrivsel/ ubalance

Læs mere

Ledelse i Udvikling. Gentofte Kommunes lederuddannelse

Ledelse i Udvikling. Gentofte Kommunes lederuddannelse Ledelse i Udvikling Gentofte Kommunes lederuddannelse Indhold Velkommen til Ledelse i Udvikling... 2 Ledelse i Udvikling... 3 Uddannelsens opbygning... 4 Forberedelse: Valgfri ledelsesevaluering... 5

Læs mere

En historie om: Koordineret lederuddannelse

En historie om: Koordineret lederuddannelse FOKUSS Forum for Koordineret Uddannelsesindsats på Social- og Sundhedsområdet En historie om: Koordineret lederuddannelse Marianne Elbrønd, Social & SundhedsSkolen, Herning Et kig ud i fremtiden 2008-2012

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

UDVIKLING LÆRING COACHING

UDVIKLING LÆRING COACHING BJ UDVIKLING LÆRING COACHING Eksempler på kurser Kursus nr. 0100 Kursus nr. 0200 Kursus nr. 0300 Kursus nr. 0400 Kursus nr. 0500 Kursus nr. 0600 Kursus nr. 0700 Kursus nr. 0800 Kursus nr. 0900 Kursus nr.

Læs mere

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk.

Nyhedsbrev. Du kan til enhver tid framelde vores nyhedsbrev ved at sende en mail til vr.mgu@virker.dk. MG- UDVIKLING - Center for samtaler, der virker E - mail: vr.mgu@virker.dk www.virker.dk Nyhedsbrev Nummer 3 J u l i 2 0 1 2 Velkommen I dette nummer: Velkommen 1 God sommer 1 Velkommen til MG-Udviklings

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads

Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk. jdf DIALOGVÆRKTØJ. Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Arbejdspladsens Videnindeks www.videnindeks.dk jdf DIALOGVÆRKTØJ Projekt På vej mod den bæredygtige arbejdsplads Forord Det er LO-fagbevægelsens politiske vision, at samfundet skal udvikle sig i en bæredygtig

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter

3. Håndtering og forebyggelse af konflikter 3. Håndtering og forebyggelse af konflikter Konflikter er naturlige og opstår hele tiden. De kan både medføre positive og negative konsekvenser for skibet. Det er måden de løses på, som afgør udfaldet.

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten

Bliv en stærkere personalechef. Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Uddannelses- og udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens uddannelsesog udviklingsforløb

Læs mere

Ind i uddannelse og ud af misbrug

Ind i uddannelse og ud af misbrug Ind i uddannelse og ud af misbrug Et kursustilbud til dig der vil have inspiration og redskaber til arbejdet med unge, der har problemer med rusmidler. Kurset er tilrettet indsatser i de unges hverdagsliv.

Læs mere

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser

Konfliktmægling. Definition. Grundantagelser Konfliktmægling Definition Konfliktmægling er en frivillig og fortrolig konfliktløsningsmetode, hvor en eller flere upartiske tredjepersoner hjælper parterne med selv at finde en for dem tilfredsstillende

Læs mere

(j jk Center fer frivilligt

(j jk Center fer frivilligt Socialudvalget 2009-10 SOU alm. del Bilag 341 Offentligt (j jk Center fer frivilligt K W y socialt arbejde Odense, august 2010 Nye kurser i det frivillige sociale arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse:

PPR DE BORGERRETTEDE VISIONER. 1. Medbestemmelse. Side 1 af 8. Konkrete mål Igangværende: PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: DE BORGERRETTEDE VISIONER 1. Medbestemmelse PPR har valgt to mål i forhold til medbestemmelse: PPR vil udbrede arbejdet med er, og indarbejde det som en fast metode i det forebyggende arbejde med børn

Læs mere

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD

DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD DUF DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD 70 organisationer og 600.000 unge i fællesskab DUF kæmper for børn og unge i forening DUF Dansk Ungdoms Fællesråd er en interesseorganisation for 70 børne- og ungdomsorganisationer

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere