D E S N Y H E D S B R E V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E S N Y H E D S B R E V"

Transkript

1 N U M M E R 2 D E S N Y H E D S B R E V M A J I D E T T E N U M M E R : V E L K O M M E N V E L K O M M E N 1 N Y E B Ø G E R 1 K O M M E N D E U D E N L A N D S K E K O N F E R E N C E R D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N F E R E N C E E F F E K T M Å L I N G M E T O D E R, A N V E N D E L S E O G E F F E K T E R Velkommen til dette andet nummer af nyhedsbrev for Dansk EvalueringsSelskab. I dette nummer af nyhedsbrevet er der særligt fokus på DES egen årlige evalueringskonference, der afholdes i September, og du vil derfor finde såvel program som tilmeldingsblandet I nyhedsbrevet. Vi har dog også nyheder om andre spændende udenlandske konferencer, som afholdes hen over sommeren og efteråret samt omtale af en ny bog nedenfor. Er der nogen, der har vedkommende nyheder til nyhedsbre- vet, er det muligt at sende det løbende til redaktør Trine Lolk Haslam på Deadline for indlevering af materiale til næste nyhedsbrev er d. 8. juni 09. Næste nyhedsbrev udkommer medio juni måned. God læselyst :-) P R O G R A M F O R D E S K O N F E - R E N C E 5 N Y E B Ø G E R P R O G R A M F O R T S A T D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B Dansk Evalueringsselskab C/O Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: T I L M E L D I N G 6 Kvalitetsrapporten evaluering og udvikling Kvalitetsrapporten er et nyt fænomen i den danske skoleverden og er i kommuner og på skoler blevet modtaget med blandede følelser. Handler det om kontrol og ensretning? Eller om lokale profileringer og udvikling af skolernes kvalitet? Bogen Kvalitetsrapporten evaluering og udvikling ser på kvalitetsrapporten med evalueringsfaglige briller og rejser spørgsmål som, om og hvordan arbejdet med kvalitetsrapporten faktisk kan føre til mere kvalitet i skolen? Hvilke krav til processerne omkring kvalitetsrapporten er vigtige, for at arbejdet bliver til en evaluering og ikke bare en ophobning af data? Hvis en evaluering skal føre forandringer med sig, indebærer det, at deltagerne føler ejerskab og oplever deltagelse som meningsfuld og vedkommende. Hvordan kan forvaltninger i samarbejde med skolebestyrelser, skoleledere, undervisere og pædagoger gennem tilrettelæggelse af processerne med at indhente og bearbejde data fra skolerne komme tættere på dette ideal? Bogen formidler erfaringer og kommer med bud på en række væsentlige spørgsmål i den forbindelse. Bogens artikler dækker et bredt spektrum af faglige vinkler på arbejdet med kvalitetsrapporten afstemt efter de mange interessenter. Skolestyrelsen, Kommunernes landsforening, Skolelederne, Børne og Kulturchefforeningen, skoleledelser, skoleforvaltninger og evalueringskyndige har således alle bidraget til bogen. Bogen er dermed praksisnær og dog visionær. Bogen henvender sig primært til chefer i skole og kulturforvaltninger, pædagogiske konsulenter, lokalpolitikere, skoleledere og konsulenter ved professionshøjskolerne. Bogen koster 198 kr. og kan rekvireres ved at skrive til

2 N U M M E R 2 Side 2 K O M M E N D E U D E N L A N D S K E K O N F E R E N C E R EASY-ECO ECO Budapest Conference 2009 We are pleased to announce the next conference in the EASY-ECO series of trainings and conferences, the EASY- ECO Budapest Conference 2009 "Stakeholder Perspectives in Evaluating Sustainable Development", which will be held from October 2009 in Budapest, Hungary. While the previous EASY- ECO conferences have dealt with the strategic and project level of SD evaluation and policy learning processes, the conference focuses on key developments in linking Corporate Social Responsibility (CSR) and stakeholder management to sustainability evaluation in the corporate domain in Europe. Se mere på: easy/? k=conferences&s=budapest Välkommen till SVUFs fjärde konferens! Nu är det snart dags för SVUFs fjärde konferens i Stockholm den oktober med försessioner den 21 oktober. Förslag på konferensbidrag kan lämnas till och med 15 juni. Temat Utvärdering: Filoso- fi och hantverk indikerar att vi vill söka oss tillbaka till grunderna för vad utvärdering är och t.ex. diskutera hur värde fastställs, kvalitativt och kvantitativt. Men samtidigt vill vi uppmärksamma att det är ett praktiskt hantverk, ett jobb att göra. Huvudet i himlen och fötterna dansande på moder jord således, som Peps Persson sjunger om i låten För Livet. SVUFs tidigare konferenser har varit mycket uppskattade och har lockat många aktörer från det svenska utvärderingssamhället. Deltagarna kommer från universitet och andra forskningsmiljöer, konsultföretag, kommuner, myndigheter, revisionsorgan med flera. Här möts en skön blandning av utvärderingsintresserade personer med olika bakgrund. Många sessioner kommer att lämna stort utrymme för deltagarnas egen medverkan. För att underlätta detta kommer vi att lägga ut papers och annat material i förväg på vår webbplats Under själva konferensen kommer det att finnas gott om utrymme för diskussioner. Vi hoppas på ett aktivt deltagande från dig! Dina frågor, erfarenheter och synpunkter kommer i högsta grad att påverka innehållet i konferensen. Därför vill jag uppmana alla att förbereda sig! Sista inlämningsdatum är 15 juni. D.S. Se program, tilmelding med videre på: Reminder EES Sympo- sium The EES is delighted to bring to your attention a symposium it is sponsoring with the University of Fribourg and the University of Lancaster to be held at the University of Fribourg in Switzerland June 5 th tices embedded in Higher Education. This is an important sector within Europe with rapid changes in European policy, practice and global positioning. This is the first attempt to explore evaluation in a social policy sector as a whole and introduces an approach which focuses on evaluation practice in a broad sense. This type of work within evaluation research is innovative and suggests a The European Symposium on Evaluative Practices in Higher Education will provide a unique opportunity to focus on evaluative pracnew way of depicting evaluation as practice rather than a 'discipline'. The symposium will offer an opportunity for exchange, debate and exploration of the way evaluative practice in this important policy area might be depicted and is experienced. It will be of interest to all those working and learning within the Higher Education sector and to managers, officers and administrators at national or regional level. It will offer a framework for discussing evaluative practice in HE and case studies from across Europe. Please follow the links below for more information and a registration form and allow us to welcome you to Fribourg. For details about the program and of how to enrol in the seminar, go to:

3 D E S N Y H E D S B R E V Side 3 D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E I dette nummer af nyhedsbrevet for Dansk EvalueringsSelskab kommer det foreløbige program og tilmeldingsblanket til Dansk EvalueringsSelskabs årskonference Konferencens tema er :»Effektmåling meto- der, anvendelse og effekter«konferencen afholdes torsdag den 10. til lørdag den 12. september 2009 på Best Western Nyborg Strand. Prisen for konferencen eksklusive overnatning er kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab og kr. for ikkemedlemmer. Torsdag den 10. september vil der, ligesom tidligere år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet af disse fremgår af programmet. Der er to omgange af seminarer i løbet af dagen, og prisen for hele dagen inkl. middag vil for medlemmer være kr. For ikkemedlemmer vil prisen være kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er begrænset, og tilmeldinger registreres efter»først-til-mølle-princippet«. Vi beder dig være opmærksom på, at priserne i år er uden overnatning, og du skal derfor selv bestille overnatning i forbindelse med konferencen. Dansk EvalueringsSelskab har frem til 1. juni 2009 reserveret et antal værelser på Best Western Nyborg Strand, så vi anbefaler derfor, at du snarest både tilmelder dig konferencen og eventuelt bestille værelse på Best Western Nyborg Strand (vi beder dig henvise til konferencen og booking.nr. 8394, når du bestiller): Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf Tilmelding til konferencen og de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende tilmeldingsblanketten, som du finder sidst i nyhedsbrevet, til foreningens sekretariat hurtigst muligt og senest den 1. juni Herefter vil en faktura blive fremsendt. Programmet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Koldingfjord Hotel. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på På hjemmesiden ab.dk kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Her kan du også holde dig opdateret på sidste nyt om konferencen. Sidste frist for tilmelding er 1. juni 2009! Konferencen er tilrettelagt af: * Poul Skov Dahl, Niras Konsulenterne * Tanja Miller, CEPRA, UCN * Ole Gregersen, SFI * Anders Kirkedal Nielsen, KREVI Du kan også downloade programmet og tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside: ab.dk/konferencer.asp. Det endelige program med udførlig beskrivelse af oplæggene og præsentation af oplægsholdere vil du som medlem af Dansk EvalueringsSelskab modtage med posten midt i maj måned Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk EvalueringsSelskab ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside: ab.dk/omkring.asp Vi ser frem til nogle spændende dage sammen! Sidste tilmeldings- frist den 1. juni 2009

4 D E S N Y H E D S B R E V Side 4 E F F E K T M Å L I N G M E T O D E R, A N V E N D E L S E O G E F F E K T E R At den offentlige sektor står over for betydelige udfordringer, er hævet over enhver tvivl. Der er i de seneste politiske aftaler om kommunernes økonomi signaleret et kraftigt ønske om at udvikle det kommunale selvstyre i en retning, så staten i højere grad fokuserer på effekter af den kommunale indsats og på sammenhæng mellem ressourceforbrug og effekter snarere end at have fokus på procesregulering. Den udvikling fordrer en langt større viden om effekter af indsatserne på velfærdsområdet, end tilfældet er i dag. Et ønske om en styrkelse af det kommunale selvstyre lægger desuden op til mere viden om, hvad der betinger en effektiv organisatorisk læring på velfærdsområderne. I globaliseringsaftalen er formuleret målsætningen, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden. For serviceydelserne er grundlaget for en sådan udvikling mere viden om, hvad der virker og ikke virker. Den demografiske udvikling kan både betyde, at konkurrencen om arbejdskraft bliver hård, at det kan blive en udfordring at skaffe arbejdskraft nok til at levere velfærdsservice af en høj kvalitet, og at det kan blive en udfordring af skaffe finansieringen. Begge de to dimensioner lægger et pres for at udnytte ressourcerne effektivt herunder at levere ydelser med størst mulig effekt. Helt bortset fra det politiskøkonomiske og det demografisk betingede pres for større fokus på at levere ydelser, der virker, er der måske også en tendens til et moralsk baseret større krav om, at ydelser blåstemplet af det offentlige også er evidensbaserede ikke bare inden for sundhedssektoren men også på det sociale område, på beskæftigelsesområdet, i uddannelsessektoren og med hensyn til integrationsindsatsen. Med årskonferencen 2009 har Dansk EvalueringsSelskab (DES) sat sig som mål at tegne et billede af status for effektmålinger i Danmark og i udlandet. Konferencen indledes med to meget forskellige bud på, hvordan man kan måle effekter. Det ene oplæg leveres af professor Anders Holm fra Københavns Universitet mens Kjeld Høgsbro, der er professor på Aalborg Universitet, står for det andet. I USA har de en betydelig længere tradition for at måle effekter af sociale indsatser, end vi har i Danmark. Charles Michalopoulos, der er senior fellow på MDRC, præsenterer amerikanske erfaringer fra effektmålinger og giver sit bud på, hvad der skal til for at bedrive en evidensbaseret politik på de centrale velfærdsområder. Dansk EvalueringsSelskab fylder 10 år i år. Vi benytter lejligheden til at få den første formand for selskabet, Olaf Rieper og formanden for det svenske evalueringsselskab, Lena Lindgren, til at give hver deres tilbageblik og et bud for fremtidens evalueringer. Samtidig er det vores ønske, at konferencen åbner muligheder for at lære af hinandens erfaringer med evalueringsarbejdet. Parallelsessionerne er ét element i denne strategi, idet vi håber, at de erfaringer, der præsenteres her, kan komme deltagerne til gavn i deres daglige arbejde med evaluering. Udviklingsseminarerne er et andet element, idet de i større omfang end tidligere er tænkt som læringsfora, der vil inddrage deltagernes erfaringer og udfordringer og præsentere konkrete instrumenter og løsningsmodeller for evalueringsopgaver. Endelig skal årskonferencen også i 2009 samle de mange, der i dag arbejder med evaluering hvad enten det er i en privat eller en offentlig kontekst og være et levende forum for videns og erfaringsudveksling og netværksdannelse på evalueringsområdet. Vi glæder os til at se dig på Nyborg Strand Med venlig hilsen DES Konferencekomité DES har sat sig som mål, at tegne et billede af status for effektmålinger i Danmark og Udlandet

5 N U M M E R 2 Side 5 P R O G R A M T O R S D A G D S E P T E M B E R Udviklingsseminarer Kl. 09:00-10:00: Morgenmadsbuffet og registrering Kl. 10:00-13:00: Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: heldagsseminar Programteori step by step Poul Skov Dahl, chefkonsulent, Ph.d., Kurt Houlberg, projektchef, Ph.d. og Hanne Nielsen, chefkonsulent, cand.mag., NIRAS Konsulenterne Seminar 2: Speed sparring Tanja Miller, videncenterleder, Ph.d., University College Nordjylland og Carsten Strømbæk Petersen, Ph.d. stipendiat, Syddansk Universitet Seminar 3: Brugen af standardiserede målemetoder til at måle behandlingsmetoders effekt Niels Bilenberg, overlæge, Ph.d. og speciallæge i børnepsykiatri Kl. 13:00-14:00 Frokost Kl. 14:00-18:00 Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: (fortsat) Programteori step by step Poul Skov Dahl, chefkonsulent, Ph.d., Kurt Houlberg, projektchef, Ph.d. og Hanne Nielsen, chefkonsulent, cand.mag., NIRAS Konsulenterne Seminar 2: Speed sparring Tanja Miller, videncenterleder, Ph.d., University College Nordjylland og Carsten Strømbæk Petersen, Ph.d. stipendiat, Syddansk Universitet Seminar 4: Tag en metode med hjem - Fokusgruppeinterview som kvalitetsudvikling Ane Feldskov og Malte Pihl, Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Århus Kommune Seminar 5: Kan der blive sand forståelse mellem offentlige udbudsgivere og tilbudsgivere? Elisabeth Marian Thomassen, gruppeleder og Jakob Tjalve, gruppeleder, Servicestyrelsen og Jens Hornemann direktør, COK Kl. 18:00-19:00: Pause Kl. 19:00-?: Middag God fornøjelse!! P R O G R A M F R E D A G D S E P T E M B E R Kl. 09:00-10:00: Morgenmadsbuffet og registrering Kl. 10:00-10:15: Velkomst Peter Rhode, formand for DES, centerchef i Center for Kvalitetsudvikling Plenum 1 Kl. 10:15-11:30: Forskellige veje til måling af effekt Effektmåling på den hårde måde, Anders Holm, professor sociologi, KU Effektmåling på den bløde måde, Kjeld Høgsbro, professor sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Ålborg Kl. 11:30-11:45: Pause Parallelsession 1. Kl. 11:45-13:00: Der sættes fokus på effektmåling Session 1: Effektmåling ved hjælp af eksperimentel design i en i en dansk kommune Morten Jakobsen, Ph.d. studerende, Århus Universitet Session 2: Effekter af effektmålinger Hanne Søndergaard Peder- sen, specialkonsulent, KRE- VI Session 3: Viden på tværs af effektdesign - randomiserede og quasirandomiserede forsøg Mette Deding, leder af SFI- Campbell Session 4: Effekter af statslig regulering Peter Juul, kontorchef, Indenrigs- og Socialministeriet Session 5: Effektmåling og ledelsesinformation Ole Bach, selvstændig konsulent og mangeårig direktør i bl.a. Københavns Kommune Kl. 13:00-14:30 Frokost og check-in på hotellet Plenum 2 Kl. 14:30-15:30 Studying the effects of public policy: examples from the United States Charles Michalopoulos, senior fellow, MDRC. Kl. 15:30-15:45: Pause Parallelsession 2 Kl. 15:45-17:00: Netværksøvelse, Åbne workshops Session 1: Hvordan kan man effektmåle inden for det specialpædagogiske felt? Niels Egelund, professor og leder af Center for Grundskoleforskning, DPU Session 2: Contribution analysis i praksis Line Dybdal, chefkonsulent, Rambøll Management Consulting Session 3: Virkningsevaluering i praksis: Erfaringer og udfordringer Eva Pallesen, cand.scient.pol., konsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Session 4: Innovativ evaluering Malene Skov Dinesen, evalueringskonsulent, NovaBerg Session 5: Det er et søkort at forstå... Mads Teisen, chefkonsulent, MPA, Teknik- og miljø, Københavns Kommune Session 6: Undervisningsevaluering Henning Holt, afdelingsleder, UCN Kl. 17:00-17:15: Pause Plenum 3 Kl. 17:15-18:15: DES i 10 år og dansk evaluering om 10 år Olaf Rieper, forskningschef, AKF Lena Lindgren, lektor, Göteborgs Universitet, Formand for det svenske evalueringsselskab Kl. 18:15-19:00: Pause Kl. 19:00-19:30 Velkomstdrink Kl. 19:30-? Konferencemiddag med underholdning, musik og dans Steen Harrit Jakobsen, DJ - på mange opfordringer gentager vi succesen fra sidste år. Tid til uformel netværksdannelse og hygge!

6 D E S N Y H E D S B R E V Side 6 P R O G R A M L Ø R D A G D S E P T E M B E R Parallelsession 3 Kl. 09:00-10:15 Session 1: Evaluering af effekter af sociale og uddannelsesmæssige tiltag på baggrund af registerdata. Muligheder og udfordringer Niels Matti Søndergaard, metodekonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Session 2: Effektevaluering i praksis metodevalg og anvendelighed i forholdet mellem bestiller og udfører Lars Skipper, AKF Session 3: Evalueringskultur mellem politisk ledelse og faglig identitet, Justine Grønbæk Pors, Ph.Dstipendiat, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Session 4: Spredning Hvorfor er det så svært? Lea Nørgaard Bek, konsulent og Lise Arnth Nielsen, konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Session 5: Dokumentation af indsats, resultater og effekt af unges anbringelse på døgninstitution det sociale indikatorprogram i praksis i Norge Randi Karlsen, Institutionschef og Anne Elisabeth Natrud, specialkonsulent, Barne- og familieetaten, Oslo Kommune Kl. 10:15-10:30: Pause Plenum 4: Kl. 10:30-12:00 Evaluering, vidensformer og videnssamfund Lars Qvortrup, dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Kl. 12:00-12:15 Pause Kl. 12:15-12:30 Afslutning af konferencen ved Dansk EvalueringsSelskabs Konferencekomité Kl. 12:30-13:15 Afsluttende frokost Kl. 13:15-14:15 Generalforsamling i Dansk Evaluerings- Selskab. T I L M E L D I N G Navn: Organisation: Adresse: Postnummer: By: Telefonnummer: adresse: EAN-nummer: (Såfremt EAN-nummer opgives, sendes fakturaen elektronisk) Hvis medlem af Dansk EvalueringsSelskab, hvilken type? Personlig Institution Ikke medlem Ønsker medlemskab Under hvilket navn:

7 Jeg ønsker at deltage i (sæt krydser): Professionelle udviklingsseminarer torsdag den 10. september 2009 Ja Nej (Hvis ja, angiv da venligst, hvilke seminarer du ønsker at deltage i) Torsdag formiddag: Seminar 1 (heldagsseminar) eller Seminar 2 Seminar 3 Torsdag eftermiddag: Seminar 2 Seminar 4 Seminar 5 Prisen for deltagelse i de professionelle udviklingsseminarer er for medlemmer kr. og for ikke-medlemmer kr. og inkluderer konferencemateriale, forplejning inden for udviklingsseminarernes tidsrum samt middag torsdag aften. Konferencen fredag den 11. og lørdag den 12. september 2009 Ja Nej (Hvis ja, angiv da venligst, hvilke parallelsessioner du ønsker at deltage i) Fredag formiddag Parallelsession 1: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Fredag eftermiddag Parallelsession 2: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Lørdag formiddag Parallelsession 3: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Prisen for konferencedeltagelse er for medlemmer kr. og for ikke-medlemmer kr. og inkluderer konferencemateriale, for- plejning inden for konferencens tidsrum samt konferencemiddag fredag aften.

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER

NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER NYHEDS- BREV NR. 18 OKTOBER 2012 I DETTE NUMMER: 1 DEN NYE BESTYRELSE 2 ÅRSKONFERENCE 2012 3 NÆSTE ÅRS KONFERENCE 4 KURSER Dansk Evalueringsselskab C/O Institut for Statskundskab Aalborg Universitet Fibigerstræde

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A P R I L 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N

Læs mere

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND

Børn og unge. vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 12. 13. NOVEMBER 2015 NYBORG STRAND Børn og unge vi vil det bedste BØRNE- OG KULTURCHEFFORENINGEN HOLDER ÅRSMØDE D. 12. 13. NOVEMBER PÅ NYBORG

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 Å R S K O N F E - R E N C E 2 0 1 0 G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V N U M M E R 3 D E S N Y H E D S B R E V J U N I 2 0 0 9 I D E T T E N U M M E R : D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E 2 0 0 9 D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K

Læs mere

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE

NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Sæt evaluering på dagsordenen Invitation til inspirationsseminar april 2010 NATIONALE TEST ELEVPLANER EVALUERINGSKULTUR TEAMSAMARBEJDE Få ideer til arbejdet med evaluering i praksis Savner du inspiration

Læs mere

En skole i særklasse

En skole i særklasse En skole i særklasse Konference 22.11.2012 TRE-FOR Park, Odense Generator foredrag, kursus og konferencer www.foredragogkonferencer.dk En skole i særklasse Verden er i forandring. Vi har vinket farvel

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

EVALUERING I SAMMENHÆNG

EVALUERING I SAMMENHÆNG ÅRSKONFERENCE 2015 1 2 ÅRSKONFERENCE 2015 VELKOMST OG TEMA 3 DES Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til årets Evalueringskonference. Årskonferencen og de professionelle læringsseminarer afholdes torsdag

Læs mere

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers

IP-rettens Dag 2013. Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers IP-rettens Dag 2013 Torsdag 31. OkTOBER 2013 Konference for IP-eksperter 31. okt. 2013 9.00-16.20 Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers Ny årlig konference, der arrangeres i et samarbejde mellem Patent-

Læs mere

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk

KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012. REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk KLAR TIL KLYNGE FACILITATOR TRÆNING 2.0 3.-5. SEPTEMBER 2012 & 1.-3. OKTOBER 2012 REG X - Det Danske Klyngeakademi www.regx.dk OM PROGRAMMET I dag betragtes udvikling af klynger som en af de vigtigste

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014

Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Velkommen til FORSA årsmøde 05.11.2014 Dagens program 09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe 10.00-10.15: Velkomst v/ Thomas Braun (Metropol) & Per Westersø (FORSA) 10.15-11.00: Tre skarpe fra praksis,

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense

PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense PRIMOs Årskonference 2008 13. juni SAS Radisson H.C. Andersen Hotel Odense Tilmelding: Risikoledelse - udfordringer og udviklingsperspektiver Bjørn Lomborg, professor, direktør, Copenhagen Consensus Repræsentant

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015

Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen. At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 Konference for skolebestyrelser og ledere i grundskolen At træde i karakter og få gode karakterer den 28. og 29. august 2015 1 Velkommen til skolebestyrelseskonference Få inspiration til arbejdet i skolebestyrelsen

Læs mere

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE

RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE NETVÆRKET FOR NETBASEREDE PROFESSIONS- UDDANNELSER I UCC, UC SYDDANMARK OG VIA UC Inviterer til konferencen RUNDT OM DEN NETBASEREDE UDDANNELSE 1. DECEMBER 2011 Some rights reserved by magical-world http://www.flickr.com/photos/magical-world/

Læs mere

Fra smørekande til elektronisk fodlænke

Fra smørekande til elektronisk fodlænke Fra smørekande til elektronisk fodlænke -vejledning ved en korsvej? Den årlige konference for vejledere i UU- centre og på ungdomsuddannelserne Hotel Nyborg Strand den 6. 7. maj 2010 Vedtagelsen af Ungepakken

Læs mere

Jernbanen. på vej mod 2020

Jernbanen. på vej mod 2020 Jernbanen på vej mod 2020 Banebranchens første jernbanekonference København d. 18. maj 2009 Banebranchens første konference: Jernbanen - på vej mod 2020 Mød blandt andre Lars Barfoed og Tor Nørretranders

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab

Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab Årskursus 2015 Organisationspsykologisk Selskab På kanten af organisationspsykologien Perspektiver på organisationspsykologiske praksisser og genstandsfelt 5. - 7. februar 2015 i Nyborg DSB kursuscenter

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre?

Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? Hvordan skaber vi sammen fremtidens velfærd til syge og svækkede ældre? NATIONAL KONFERENCE OM ALDRING OG SAMFUND 2015 2-3 november Comwell, Middelfart Program 2. november 09.00 09.30 Registrering 09.30

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABISBEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer, der arbejder med hashmisbrugsbehandling og alle der har med hashmisbrugere at gøre behandlere,

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers -

6-By-Konference. - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - 6-By-Konference - København - Aarhus Odense Aalborg Esbjerg - Randers - på Helnan Marselis Hotel i Aarhus den 10. & 11. maj 2012 Program Torsdag den 10. maj Kl. 09:00-10:00 Ankomst og morgenbuffet Kl.

Læs mere

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00

Nordisk Forum. Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum Invitation til konference: Værdifuld mangfoldighed Tirsdag den 2. november kl. 8.30 18.00 Nordisk Forum for mangfoldighed og værdiskabelse Tre ledende aktører i Norge, Sverige og Danmark

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen)

Erfaringer og forbedringsforslag efter 15 år som pårørende v. Jens Jørgen Madsen, pårørende og tidl. koncernchef for Grundfos (Teatersalen) 31. august 2015 Program for læringsseminar 4 NB! Justeringer i programmet kan stadig forekomme! Dato: Onsdag d. 9. og torsdag d. 10. september 2015 Sted: Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding, tlf.

Læs mere

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013

Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar 2013 Center for Politik og Organisation Politisk Service 13/12636 P f %M l»»l f f t^'-'fj Regnskab - Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets studietur - Gøteborg, Frederikshavn, Hedensted - 26. og 27. februar

Læs mere

Kulturkonference 2011

Kulturkonference 2011 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger, folkeoplysningsudvalg samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og indbyder til Kulturkonference 2011 30. september 2. oktober 2011

Læs mere

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015

Kursusdag på Horne Efterskole Den 26. marts 2015 Kursusdag på Den 26. marts 2015 Landsforeningen Mad&Læring og afholder kursusdag! Hvordan laver man billig, velsmagende, økologisk mad i hverdagen - som unge mennesker ikke kan lade være med at sætte tænderne

Læs mere

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER

FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER FOLKESKOLE REFORMEN STRATEGISK LEDELSE OG ORGANISATORISK SAMMENHÆNGSKRAFT KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 08.10.2014 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK FOLKESKOLEREFORMEN Med folkeskolereformen

Læs mere

Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 2

Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 2 Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 2 E V A L U E R I N G P Å K A N T E N Evaluering som felt er bare en måde at indsamle erfaringer på og teoretisere over måder at undersøge og vurdere offentlige politikker

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker

Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker Konference om Psykiatrisk Sygepleje afholdes af Fagligt Selskab for Psykiatriske Sygeplejersker 3. og 4. Juni 2014 Hotel Faaborg Fjord Tema Brugerinddragelse,

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015

Deltagerliste. (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 Deltagerliste (opdateret 11. maj 2015) FMOL netværksevent 2015 ÅRGANG 2009 Ghita Sausdal HR-specialist Københavns Kommune Jan Lavdal Forstander Solglimt Lilian Vium Forstander Sandfeldgården Lisbeth Muurholm

Læs mere

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013

Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Center for Politil< og Organisation PolJtisl< Service 13/743 Regnskab - KL's Sundhedskonference i Kolding den 15. januar 2013 Deltagere: Politikere: Jørgen E. Hansen Bente Borg Donl

Læs mere

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart

Konference. Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konference Forskernetværket om seksuelle overgreb mod børn afholder sin 5. konference den 5. og 6. september 2011 på Hindsgavl Slot, Middelfart Konferencen sætter fokus på, hvad der aktuelt sker i en dansk

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS

RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS KONFERENCE ODENSE CONGRESS CENTER 12.05.2014 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK RELATIONEL KOORDINATION I PRAKSIS Offentlige institutioner oplever i disse år et stigende

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference

Skab tryghed og merværdi. Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder. Den Trygge Kommune Konference Skab tryghed og merværdi Om at løse problemer gennem partnerskaber i udviklingen af tryghed i by- og boligområder Den Trygge Kommune Konference Torsdag den 13. marts 2014 Den Trygge Kommune inviterer til

Læs mere

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer

Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Evalueringer af hvad eller brug af evalueringer i organisationer Finn Hansson Lektor, PhD Institut for Ledelse, Politik og Filosofi Copenhagen Business School 1 Disposition Former for evalueringer Interesser

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

METODE OG KILDER 5 76

METODE OG KILDER 5 76 5 METODE OG KILDER 76 UDVÆLGELSE AF CASEKOMMUNER Kriterier for caseudvælgelsen Casekommunerne er udvalgt på baggrund af Interviews med nøglepersoner Interviews med andre casekommuner Desk research Kontakt

Læs mere

Invitation til SYMPOSIUM

Invitation til SYMPOSIUM Invitation til SYMPOSIUM Bykvalitet og livskvalitet i mellemstore danske kommuner Den 5. og 6. marts 2009 på Naturama i Svendborg For forskere, planlæggere og andre kommunale udviklingsaktører Skynd dig

Læs mere

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY

MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY Invitation MEDLEMSMØDE 4G DISTRICT ENERGY - BETYDNING FOR DEN MODERNE BYS INFRASTRUKTUR, OG EFTERFØLGENDE EKSPORTMULIGHEDER NYBORG, 12. JUNI 2014 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer

Læs mere

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer

Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Uddannelse i implementering af kliniske retningslinjer Kursusbeskrivelse: Kliniske retningslinjer er et væsentligt element i den danske model for kvalitetsudvikling. Formålet med kliniske retningslinjer

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013

Om effektmåling og resultatbaseret styring. Effektkonference. Hårde data om bløde indsatser. 3. September 2013 3. September 2013 Effektkonference Hårde data om bløde indsatser ODENSE Effektkonference - 3. september 2013, Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Om effektmåling og resultatbaseret styring

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv

Velkommen til CSA s. årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup. Ledelse og velfærdsprofessioner. Center for Studier i Arbejdsliv Velkommen til CSA s Ledelse og velfærdsprofessioner Faglighed ved en skillevej årsmøde 2014 på Århus Universitet i Emdrup Center for Studier i Arbejdsliv inviterer til Årsmøde 2014 Torsdag d. 27. marts

Læs mere

Nordisk konference 2013

Nordisk konference 2013 Nordisk konference 2013 Evidensbaseret behandling af børneog ungdomspsykiatriske lidelser Hjørnesten og implementering 12. og 13. juni 2013 Aalborg AALBORG UNIVERSITETSHOSPITAL - PSYKIATRIEN VELKOMMEN

Læs mere

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn

invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn invitation til diversity lab eksperimenter og erfaringer med mangfoldighedsledelse konference den 24. november 2008 eigtveds pakhus, københavn DIVERSITY LAB INVITERER TIL ÅBENT LAB - Få inspiration til

Læs mere

Den Skandinaviske Konference 2011

Den Skandinaviske Konference 2011 Samfundets krav til kommuner og regioner 2020 SKANDINAVISK KONFERENCE DEN 25. 26. maj 2011 1 2 Den Skandinaviske Konference 2011 Kommunerne er på mange måder under pres. Et kæmpe samfundsansvar skal løftes

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense

Ledelse af frivillige. Workshops & Tilmelding. Decemberkonferencen 2008. Torsdag den 4. december 2008 i Odense Decemberkonferencen 2008 Torsdag den 4. december 2008 i Odense Ledelse af frivillige - en udfordring i frivillige sociale organisationer? Workshops & Tilmelding Workshops & tilmelding I denne oversigt

Læs mere

Danmark tilbage i førertrøjen

Danmark tilbage i førertrøjen 26.-27. SEPTEMBER 2013 INNOVATION OG GRØN VÆKST I AFFALDSSEKTOREN Danmark tilbage i førertrøjen DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 COMWELL GRAND PARK KORSØR DAKOFAS ÅRSKONFERENCE 2013 Innovation og grøn vækst

Læs mere

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH

SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE. business. Fra VIDEN til BUNDLINJE 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT trends & business inviterer dig til LIFESTYLE business Fra VIDEN til BUNDLINJE 2015 2018 24/11 HER + 27/11 KBH SPOTT omsætter trends til business Anja Gaede Trendrådgiver + CO-founder Trend, kommunikation

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser...

Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Netværk Danmark Temadag 20. september 2011: Ledelse uden grænser... Hvad enten vi outsourcer, får udenlandske medarbejdere, opkøber i udlandet, udstationerer, sælger eller køber i fremmede lande, så kommer

Læs mere

Refleks2011. kompetencer der rykker

Refleks2011. kompetencer der rykker Refleks2011 kompetencer der rykker Et kvalitetstilbud til dig der ønsker kompetencer der rykker! Refleks2011 lørdag den 10. september til søndag den 11. september 2011 Refleks2011 Refleks2011 velkommen

Læs mere

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015

master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 master i Organisatorisk Coaching og læring Studiestart forår 2015 Vi er på Aalborg Universitet stolte over at kunne tilbyde en forskningsbaseret videreuddannelse i Organisatorisk Coaching og Læring. Vi

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015

telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 telefon +45 7731 0000 fax +45 7731 0101 e-mail info@ms.dk www.ms.dk 29-04-2015 Indkaldelse til Rådsmøde i Mellemfolkeligt Samvirke den 30. 31. maj 2015 Hermed indkaldes til det ordinære Rådsmøde i weekenden

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00

VEJFORUM 2009. indlæg workshops. Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 VEJFORUM 2009 Invitation indlæg workshops Der åbnes for tilmelding til Vejforum 2009 tirsdag den 15. september kl. 9.00 Du kan kun tilmelde dig på www.vejforum.dk alle skal tilmelde sig, også indlægsholdere

Læs mere

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980

NYHEDSBREV MAJ 2012. Blad 980 Museumsredegørelsens gennemførelse Kulturstyrelsen har præciseret de hovedproblemstillinger, der følger af museumsredegørelsens gennemførelse. Det drejer sig ud over tidsplanen om modeller for varetagelse

Læs mere

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger.

Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. PROGRAM Huset Zornig inviterer til Børneårsmødet 2015 Det socialt udsatte barn Inspiration til konkrete indsatser overfor udsatte børn og unge - med udgangspunkt i KL s anbefalinger. Der er et vigtigt

Læs mere

Det kommunikerende hospital - i forandring

Det kommunikerende hospital - i forandring Det kommunikerende hospital - i forandring HOTEL NYBORG STRAND DEN 26. 27. AUGUST 2008 Kommunikationsafdelingen bør spille en væsentlig rolle, når hospitalsplanen sætter skub i både store og små forandringsprocesser:

Læs mere

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER

UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER UNGDOMSLIV PÅ KRYKKER Flere unge behøver hjælp og støtte. Er ungdomslivet blevet mere udfordrende, eller skrøbeliggør vi de unge? Konference hos Center for Ungdomsforskning den 25. november 2014 UNGDOMSLIV

Læs mere

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars

Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Aalborg Universitet Umiddelbare kommentarer til Erhvervsministerens redegørelse vedr. CIBOR 27/9-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Invitation til konference LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken? Fremtidens beskæftigelsespolitik og fagbevægelsens rolle Landsorganisationen i Danmark 2 LO insider eller outsider i beskæftigelsespolitikken?

Læs mere

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015

Patientens kvalitet. Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Årsmøde 2015 Patientens kvalitet Hvad er det? Hvordan opnås den? Hvad er næste skridt? 30. september og 1. oktober 2015 Arrangør: Fagligt Selskab for nefrologiske sygeplejersker (FS nefro) Konferencen

Læs mere

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi

FORUMlOO% Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi 23. september 2014 Program for Ledelse og udvikling af Skole-it-strategi I løbet af februar og marts 2015 gennemfører foreningen Forum100% i samarbejde med Danske Erhvervsskoler, Lederne og Gymnasieskolernes

Læs mere

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012

Bov, d. 16. august 2012. Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Bov, d. 16. august 2012 Invitation til EU-studietur OPEN DAYS 2012 Vækstcentret Succes for den Dansk-Tyske Region vil i samarbejde med det Syddanske EU-kontor og Hanse-Office gerne invitere dig til studietur

Læs mere

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES-

KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- KONFERENCE D. 25. NOVEMBER 2015 ROSKILDE UNIVERSITET, RUC, STORE AUDITORIUM, BYGNING 00, UNIVERSITETSVEJ 1, 4000 ROSKILDE PROGRAM DE IKKE-UDDANNELSES- PARATE KL S UDDANNELSESTRÆF 2015 2 Konference Hvor

Læs mere

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden.

Kommunikations- og tegnsprogskurserne afholdes atter dette efterår. Folderen om disse kurser kan ligeledes findes på hjemmesiden. Nyhedsbrev November 2013 SPK, Langelinieskolen Kontaktoplysninger vedr. Langelinieskolens specialtilbud Spk Skolens kontor,, 2100 Ø, mail@spk.kk.dk, tlf 2621 2663 Afdelingsleder for skolen, Hanne Staugaard,

Læs mere

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor

31. august, 2012. A window of opportunity. Den kinesiske plejehjemssektor 31. august, 2012 A window of opportunity Den kinesiske plejehjemssektor Delegationsrejse til Vestkina d. 25.-29. november I forlængelse af informationsmøderne i Danmark arrangerer Eksportrådet en besøgstur

Læs mere

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation

Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation Workshop 4: Løbende evaluering og Faglig dokumentation VUC Vingsted kursus Onsdag d. 11. August 2010 Christina Laugesen, Evalueringskonsulent Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) Hvem er jeg? Christina Laugesen

Læs mere

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015

Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby. Torsdag 30. april 2015 Det årlige videnskabelige temamøde i Selskabet for Ernæringsforskning Afholdes på Carlsberg Akademi, Valby Torsdag 30. april 2015 Selskabet for Ernæringsforskning arrangerer endnu engang det årlige videnskabelige

Læs mere

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3

A V G 1 P L D 2 L O A N S E 3 P L D 2 L O A 0 A V G 1 N S E 3 Indbydelse TIL PLANLOVSDAGE 2013 DABYFO indbyder i samarbejde med Naturstyrelsen, Danske Planchefer og KTC hermed ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings-, miljø-

Læs mere

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version)

Aalborg Universitet. Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars. Publication date: 2012. Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Aalborg Universitet Banker i Danmark pr. 22/3-2012 Krull, Lars Publication date: 2012 Document Version Pre-print (ofte en tidlig version) Link to publication from Aalborg University Citation for published

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere