D E S N Y H E D S B R E V

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "D E S N Y H E D S B R E V"

Transkript

1 N U M M E R 2 D E S N Y H E D S B R E V M A J I D E T T E N U M M E R : V E L K O M M E N V E L K O M M E N 1 N Y E B Ø G E R 1 K O M M E N D E U D E N L A N D S K E K O N F E R E N C E R D A N S K E V A L U E R I N G S - S E L S K A B S K O N F E R E N C E E F F E K T M Å L I N G M E T O D E R, A N V E N D E L S E O G E F F E K T E R Velkommen til dette andet nummer af nyhedsbrev for Dansk EvalueringsSelskab. I dette nummer af nyhedsbrevet er der særligt fokus på DES egen årlige evalueringskonference, der afholdes i September, og du vil derfor finde såvel program som tilmeldingsblandet I nyhedsbrevet. Vi har dog også nyheder om andre spændende udenlandske konferencer, som afholdes hen over sommeren og efteråret samt omtale af en ny bog nedenfor. Er der nogen, der har vedkommende nyheder til nyhedsbre- vet, er det muligt at sende det løbende til redaktør Trine Lolk Haslam på Deadline for indlevering af materiale til næste nyhedsbrev er d. 8. juni 09. Næste nyhedsbrev udkommer medio juni måned. God læselyst :-) P R O G R A M F O R D E S K O N F E - R E N C E 5 N Y E B Ø G E R P R O G R A M F O R T S A T D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B Dansk Evalueringsselskab C/O Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé Århus N Telefon: T I L M E L D I N G 6 Kvalitetsrapporten evaluering og udvikling Kvalitetsrapporten er et nyt fænomen i den danske skoleverden og er i kommuner og på skoler blevet modtaget med blandede følelser. Handler det om kontrol og ensretning? Eller om lokale profileringer og udvikling af skolernes kvalitet? Bogen Kvalitetsrapporten evaluering og udvikling ser på kvalitetsrapporten med evalueringsfaglige briller og rejser spørgsmål som, om og hvordan arbejdet med kvalitetsrapporten faktisk kan føre til mere kvalitet i skolen? Hvilke krav til processerne omkring kvalitetsrapporten er vigtige, for at arbejdet bliver til en evaluering og ikke bare en ophobning af data? Hvis en evaluering skal føre forandringer med sig, indebærer det, at deltagerne føler ejerskab og oplever deltagelse som meningsfuld og vedkommende. Hvordan kan forvaltninger i samarbejde med skolebestyrelser, skoleledere, undervisere og pædagoger gennem tilrettelæggelse af processerne med at indhente og bearbejde data fra skolerne komme tættere på dette ideal? Bogen formidler erfaringer og kommer med bud på en række væsentlige spørgsmål i den forbindelse. Bogens artikler dækker et bredt spektrum af faglige vinkler på arbejdet med kvalitetsrapporten afstemt efter de mange interessenter. Skolestyrelsen, Kommunernes landsforening, Skolelederne, Børne og Kulturchefforeningen, skoleledelser, skoleforvaltninger og evalueringskyndige har således alle bidraget til bogen. Bogen er dermed praksisnær og dog visionær. Bogen henvender sig primært til chefer i skole og kulturforvaltninger, pædagogiske konsulenter, lokalpolitikere, skoleledere og konsulenter ved professionshøjskolerne. Bogen koster 198 kr. og kan rekvireres ved at skrive til

2 N U M M E R 2 Side 2 K O M M E N D E U D E N L A N D S K E K O N F E R E N C E R EASY-ECO ECO Budapest Conference 2009 We are pleased to announce the next conference in the EASY-ECO series of trainings and conferences, the EASY- ECO Budapest Conference 2009 "Stakeholder Perspectives in Evaluating Sustainable Development", which will be held from October 2009 in Budapest, Hungary. While the previous EASY- ECO conferences have dealt with the strategic and project level of SD evaluation and policy learning processes, the conference focuses on key developments in linking Corporate Social Responsibility (CSR) and stakeholder management to sustainability evaluation in the corporate domain in Europe. Se mere på: easy/? k=conferences&s=budapest Välkommen till SVUFs fjärde konferens! Nu är det snart dags för SVUFs fjärde konferens i Stockholm den oktober med försessioner den 21 oktober. Förslag på konferensbidrag kan lämnas till och med 15 juni. Temat Utvärdering: Filoso- fi och hantverk indikerar att vi vill söka oss tillbaka till grunderna för vad utvärdering är och t.ex. diskutera hur värde fastställs, kvalitativt och kvantitativt. Men samtidigt vill vi uppmärksamma att det är ett praktiskt hantverk, ett jobb att göra. Huvudet i himlen och fötterna dansande på moder jord således, som Peps Persson sjunger om i låten För Livet. SVUFs tidigare konferenser har varit mycket uppskattade och har lockat många aktörer från det svenska utvärderingssamhället. Deltagarna kommer från universitet och andra forskningsmiljöer, konsultföretag, kommuner, myndigheter, revisionsorgan med flera. Här möts en skön blandning av utvärderingsintresserade personer med olika bakgrund. Många sessioner kommer att lämna stort utrymme för deltagarnas egen medverkan. För att underlätta detta kommer vi att lägga ut papers och annat material i förväg på vår webbplats Under själva konferensen kommer det att finnas gott om utrymme för diskussioner. Vi hoppas på ett aktivt deltagande från dig! Dina frågor, erfarenheter och synpunkter kommer i högsta grad att påverka innehållet i konferensen. Därför vill jag uppmana alla att förbereda sig! Sista inlämningsdatum är 15 juni. D.S. Se program, tilmelding med videre på: Reminder EES Sympo- sium The EES is delighted to bring to your attention a symposium it is sponsoring with the University of Fribourg and the University of Lancaster to be held at the University of Fribourg in Switzerland June 5 th tices embedded in Higher Education. This is an important sector within Europe with rapid changes in European policy, practice and global positioning. This is the first attempt to explore evaluation in a social policy sector as a whole and introduces an approach which focuses on evaluation practice in a broad sense. This type of work within evaluation research is innovative and suggests a The European Symposium on Evaluative Practices in Higher Education will provide a unique opportunity to focus on evaluative pracnew way of depicting evaluation as practice rather than a 'discipline'. The symposium will offer an opportunity for exchange, debate and exploration of the way evaluative practice in this important policy area might be depicted and is experienced. It will be of interest to all those working and learning within the Higher Education sector and to managers, officers and administrators at national or regional level. It will offer a framework for discussing evaluative practice in HE and case studies from across Europe. Please follow the links below for more information and a registration form and allow us to welcome you to Fribourg. For details about the program and of how to enrol in the seminar, go to:

3 D E S N Y H E D S B R E V Side 3 D A N S K E V A L U E R I N G S S E L S K A B S K O N F E R E N C E I dette nummer af nyhedsbrevet for Dansk EvalueringsSelskab kommer det foreløbige program og tilmeldingsblanket til Dansk EvalueringsSelskabs årskonference Konferencens tema er :»Effektmåling meto- der, anvendelse og effekter«konferencen afholdes torsdag den 10. til lørdag den 12. september 2009 på Best Western Nyborg Strand. Prisen for konferencen eksklusive overnatning er kr. for medlemmer af Dansk EvalueringsSelskab og kr. for ikkemedlemmer. Torsdag den 10. september vil der, ligesom tidligere år, være mulighed for at deltage i en række professionelle udviklingsseminarer. Indholdet af disse fremgår af programmet. Der er to omgange af seminarer i løbet af dagen, og prisen for hele dagen inkl. middag vil for medlemmer være kr. For ikkemedlemmer vil prisen være kr. Det maksimale antal deltagere i de enkelte udviklingsseminarer er begrænset, og tilmeldinger registreres efter»først-til-mølle-princippet«. Vi beder dig være opmærksom på, at priserne i år er uden overnatning, og du skal derfor selv bestille overnatning i forbindelse med konferencen. Dansk EvalueringsSelskab har frem til 1. juni 2009 reserveret et antal værelser på Best Western Nyborg Strand, så vi anbefaler derfor, at du snarest både tilmelder dig konferencen og eventuelt bestille værelse på Best Western Nyborg Strand (vi beder dig henvise til konferencen og booking.nr. 8394, når du bestiller): Best Western Nyborg Strand Østerøvej 2, 5800 Nyborg Tlf Tilmelding til konferencen og de professionelle udviklingsseminarer sker ved at indsende tilmeldingsblanketten, som du finder sidst i nyhedsbrevet, til foreningens sekretariat hurtigst muligt og senest den 1. juni Herefter vil en faktura blive fremsendt. Programmet har søgt at tage højde for de kommentarer, der fremkom i forbindelse med evalueringen af sidste års konference på Koldingfjord Hotel. Har du spørgsmål til konferencen, er du velkommen til at kontakte vores sekretariat på På hjemmesiden ab.dk kan du læse mere om selskabet og dets aktiviteter. Her kan du også holde dig opdateret på sidste nyt om konferencen. Sidste frist for tilmelding er 1. juni 2009! Konferencen er tilrettelagt af: * Poul Skov Dahl, Niras Konsulenterne * Tanja Miller, CEPRA, UCN * Ole Gregersen, SFI * Anders Kirkedal Nielsen, KREVI Du kan også downloade programmet og tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside: ab.dk/konferencer.asp. Det endelige program med udførlig beskrivelse af oplæggene og præsentation af oplægsholdere vil du som medlem af Dansk EvalueringsSelskab modtage med posten midt i maj måned Du har mulighed for at tegne et medlemskab ved Dansk EvalueringsSelskab ved at udfylde og indsende tilmeldingsblanketten på vores hjemmeside: ab.dk/omkring.asp Vi ser frem til nogle spændende dage sammen! Sidste tilmeldings- frist den 1. juni 2009

4 D E S N Y H E D S B R E V Side 4 E F F E K T M Å L I N G M E T O D E R, A N V E N D E L S E O G E F F E K T E R At den offentlige sektor står over for betydelige udfordringer, er hævet over enhver tvivl. Der er i de seneste politiske aftaler om kommunernes økonomi signaleret et kraftigt ønske om at udvikle det kommunale selvstyre i en retning, så staten i højere grad fokuserer på effekter af den kommunale indsats og på sammenhæng mellem ressourceforbrug og effekter snarere end at have fokus på procesregulering. Den udvikling fordrer en langt større viden om effekter af indsatserne på velfærdsområdet, end tilfældet er i dag. Et ønske om en styrkelse af det kommunale selvstyre lægger desuden op til mere viden om, hvad der betinger en effektiv organisatorisk læring på velfærdsområderne. I globaliseringsaftalen er formuleret målsætningen, at danske virksomheder og offentlige institutioner bliver blandt de mest innovative i verden. For serviceydelserne er grundlaget for en sådan udvikling mere viden om, hvad der virker og ikke virker. Den demografiske udvikling kan både betyde, at konkurrencen om arbejdskraft bliver hård, at det kan blive en udfordring at skaffe arbejdskraft nok til at levere velfærdsservice af en høj kvalitet, og at det kan blive en udfordring af skaffe finansieringen. Begge de to dimensioner lægger et pres for at udnytte ressourcerne effektivt herunder at levere ydelser med størst mulig effekt. Helt bortset fra det politiskøkonomiske og det demografisk betingede pres for større fokus på at levere ydelser, der virker, er der måske også en tendens til et moralsk baseret større krav om, at ydelser blåstemplet af det offentlige også er evidensbaserede ikke bare inden for sundhedssektoren men også på det sociale område, på beskæftigelsesområdet, i uddannelsessektoren og med hensyn til integrationsindsatsen. Med årskonferencen 2009 har Dansk EvalueringsSelskab (DES) sat sig som mål at tegne et billede af status for effektmålinger i Danmark og i udlandet. Konferencen indledes med to meget forskellige bud på, hvordan man kan måle effekter. Det ene oplæg leveres af professor Anders Holm fra Københavns Universitet mens Kjeld Høgsbro, der er professor på Aalborg Universitet, står for det andet. I USA har de en betydelig længere tradition for at måle effekter af sociale indsatser, end vi har i Danmark. Charles Michalopoulos, der er senior fellow på MDRC, præsenterer amerikanske erfaringer fra effektmålinger og giver sit bud på, hvad der skal til for at bedrive en evidensbaseret politik på de centrale velfærdsområder. Dansk EvalueringsSelskab fylder 10 år i år. Vi benytter lejligheden til at få den første formand for selskabet, Olaf Rieper og formanden for det svenske evalueringsselskab, Lena Lindgren, til at give hver deres tilbageblik og et bud for fremtidens evalueringer. Samtidig er det vores ønske, at konferencen åbner muligheder for at lære af hinandens erfaringer med evalueringsarbejdet. Parallelsessionerne er ét element i denne strategi, idet vi håber, at de erfaringer, der præsenteres her, kan komme deltagerne til gavn i deres daglige arbejde med evaluering. Udviklingsseminarerne er et andet element, idet de i større omfang end tidligere er tænkt som læringsfora, der vil inddrage deltagernes erfaringer og udfordringer og præsentere konkrete instrumenter og løsningsmodeller for evalueringsopgaver. Endelig skal årskonferencen også i 2009 samle de mange, der i dag arbejder med evaluering hvad enten det er i en privat eller en offentlig kontekst og være et levende forum for videns og erfaringsudveksling og netværksdannelse på evalueringsområdet. Vi glæder os til at se dig på Nyborg Strand Med venlig hilsen DES Konferencekomité DES har sat sig som mål, at tegne et billede af status for effektmålinger i Danmark og Udlandet

5 N U M M E R 2 Side 5 P R O G R A M T O R S D A G D S E P T E M B E R Udviklingsseminarer Kl. 09:00-10:00: Morgenmadsbuffet og registrering Kl. 10:00-13:00: Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: heldagsseminar Programteori step by step Poul Skov Dahl, chefkonsulent, Ph.d., Kurt Houlberg, projektchef, Ph.d. og Hanne Nielsen, chefkonsulent, cand.mag., NIRAS Konsulenterne Seminar 2: Speed sparring Tanja Miller, videncenterleder, Ph.d., University College Nordjylland og Carsten Strømbæk Petersen, Ph.d. stipendiat, Syddansk Universitet Seminar 3: Brugen af standardiserede målemetoder til at måle behandlingsmetoders effekt Niels Bilenberg, overlæge, Ph.d. og speciallæge i børnepsykiatri Kl. 13:00-14:00 Frokost Kl. 14:00-18:00 Professionelle udviklingsseminarer Seminar 1: (fortsat) Programteori step by step Poul Skov Dahl, chefkonsulent, Ph.d., Kurt Houlberg, projektchef, Ph.d. og Hanne Nielsen, chefkonsulent, cand.mag., NIRAS Konsulenterne Seminar 2: Speed sparring Tanja Miller, videncenterleder, Ph.d., University College Nordjylland og Carsten Strømbæk Petersen, Ph.d. stipendiat, Syddansk Universitet Seminar 4: Tag en metode med hjem - Fokusgruppeinterview som kvalitetsudvikling Ane Feldskov og Malte Pihl, Center for Socialfaglig Udvikling, Socialforvaltningen, Århus Kommune Seminar 5: Kan der blive sand forståelse mellem offentlige udbudsgivere og tilbudsgivere? Elisabeth Marian Thomassen, gruppeleder og Jakob Tjalve, gruppeleder, Servicestyrelsen og Jens Hornemann direktør, COK Kl. 18:00-19:00: Pause Kl. 19:00-?: Middag God fornøjelse!! P R O G R A M F R E D A G D S E P T E M B E R Kl. 09:00-10:00: Morgenmadsbuffet og registrering Kl. 10:00-10:15: Velkomst Peter Rhode, formand for DES, centerchef i Center for Kvalitetsudvikling Plenum 1 Kl. 10:15-11:30: Forskellige veje til måling af effekt Effektmåling på den hårde måde, Anders Holm, professor sociologi, KU Effektmåling på den bløde måde, Kjeld Høgsbro, professor sociologi, Socialt arbejde og Organisation, Ålborg Kl. 11:30-11:45: Pause Parallelsession 1. Kl. 11:45-13:00: Der sættes fokus på effektmåling Session 1: Effektmåling ved hjælp af eksperimentel design i en i en dansk kommune Morten Jakobsen, Ph.d. studerende, Århus Universitet Session 2: Effekter af effektmålinger Hanne Søndergaard Peder- sen, specialkonsulent, KRE- VI Session 3: Viden på tværs af effektdesign - randomiserede og quasirandomiserede forsøg Mette Deding, leder af SFI- Campbell Session 4: Effekter af statslig regulering Peter Juul, kontorchef, Indenrigs- og Socialministeriet Session 5: Effektmåling og ledelsesinformation Ole Bach, selvstændig konsulent og mangeårig direktør i bl.a. Københavns Kommune Kl. 13:00-14:30 Frokost og check-in på hotellet Plenum 2 Kl. 14:30-15:30 Studying the effects of public policy: examples from the United States Charles Michalopoulos, senior fellow, MDRC. Kl. 15:30-15:45: Pause Parallelsession 2 Kl. 15:45-17:00: Netværksøvelse, Åbne workshops Session 1: Hvordan kan man effektmåle inden for det specialpædagogiske felt? Niels Egelund, professor og leder af Center for Grundskoleforskning, DPU Session 2: Contribution analysis i praksis Line Dybdal, chefkonsulent, Rambøll Management Consulting Session 3: Virkningsevaluering i praksis: Erfaringer og udfordringer Eva Pallesen, cand.scient.pol., konsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Session 4: Innovativ evaluering Malene Skov Dinesen, evalueringskonsulent, NovaBerg Session 5: Det er et søkort at forstå... Mads Teisen, chefkonsulent, MPA, Teknik- og miljø, Københavns Kommune Session 6: Undervisningsevaluering Henning Holt, afdelingsleder, UCN Kl. 17:00-17:15: Pause Plenum 3 Kl. 17:15-18:15: DES i 10 år og dansk evaluering om 10 år Olaf Rieper, forskningschef, AKF Lena Lindgren, lektor, Göteborgs Universitet, Formand for det svenske evalueringsselskab Kl. 18:15-19:00: Pause Kl. 19:00-19:30 Velkomstdrink Kl. 19:30-? Konferencemiddag med underholdning, musik og dans Steen Harrit Jakobsen, DJ - på mange opfordringer gentager vi succesen fra sidste år. Tid til uformel netværksdannelse og hygge!

6 D E S N Y H E D S B R E V Side 6 P R O G R A M L Ø R D A G D S E P T E M B E R Parallelsession 3 Kl. 09:00-10:15 Session 1: Evaluering af effekter af sociale og uddannelsesmæssige tiltag på baggrund af registerdata. Muligheder og udfordringer Niels Matti Søndergaard, metodekonsulent, Danmarks Evalueringsinstitut Session 2: Effektevaluering i praksis metodevalg og anvendelighed i forholdet mellem bestiller og udfører Lars Skipper, AKF Session 3: Evalueringskultur mellem politisk ledelse og faglig identitet, Justine Grønbæk Pors, Ph.Dstipendiat, Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business School Session 4: Spredning Hvorfor er det så svært? Lea Nørgaard Bek, konsulent og Lise Arnth Nielsen, konsulent, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland Session 5: Dokumentation af indsats, resultater og effekt af unges anbringelse på døgninstitution det sociale indikatorprogram i praksis i Norge Randi Karlsen, Institutionschef og Anne Elisabeth Natrud, specialkonsulent, Barne- og familieetaten, Oslo Kommune Kl. 10:15-10:30: Pause Plenum 4: Kl. 10:30-12:00 Evaluering, vidensformer og videnssamfund Lars Qvortrup, dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet Kl. 12:00-12:15 Pause Kl. 12:15-12:30 Afslutning af konferencen ved Dansk EvalueringsSelskabs Konferencekomité Kl. 12:30-13:15 Afsluttende frokost Kl. 13:15-14:15 Generalforsamling i Dansk Evaluerings- Selskab. T I L M E L D I N G Navn: Organisation: Adresse: Postnummer: By: Telefonnummer: adresse: EAN-nummer: (Såfremt EAN-nummer opgives, sendes fakturaen elektronisk) Hvis medlem af Dansk EvalueringsSelskab, hvilken type? Personlig Institution Ikke medlem Ønsker medlemskab Under hvilket navn:

7 Jeg ønsker at deltage i (sæt krydser): Professionelle udviklingsseminarer torsdag den 10. september 2009 Ja Nej (Hvis ja, angiv da venligst, hvilke seminarer du ønsker at deltage i) Torsdag formiddag: Seminar 1 (heldagsseminar) eller Seminar 2 Seminar 3 Torsdag eftermiddag: Seminar 2 Seminar 4 Seminar 5 Prisen for deltagelse i de professionelle udviklingsseminarer er for medlemmer kr. og for ikke-medlemmer kr. og inkluderer konferencemateriale, forplejning inden for udviklingsseminarernes tidsrum samt middag torsdag aften. Konferencen fredag den 11. og lørdag den 12. september 2009 Ja Nej (Hvis ja, angiv da venligst, hvilke parallelsessioner du ønsker at deltage i) Fredag formiddag Parallelsession 1: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Fredag eftermiddag Parallelsession 2: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Session 6 Lørdag formiddag Parallelsession 3: Session 1 Session 2 Session 3 Session 4 Session 5 Prisen for konferencedeltagelse er for medlemmer kr. og for ikke-medlemmer kr. og inkluderer konferencemateriale, for- plejning inden for konferencens tidsrum samt konferencemiddag fredag aften.

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009

DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 DANSK EVALUERINGSSELSKAB DanskEvalueringsSelskabs Årskonference 2009 E F F E K T M Å L I N G METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER EVALUERINGSKONFERENCE 2009 Side 1 METODER, ANVENDELSE OG EFFEKTER Dansk EvalueringsSelskab

Læs mere

Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer

Evaluering som beslutningsgrundlag - teorier, metoder og sektorer Professionalisering af evaluering Igennem de seneste tre årtier er evaluering blevet udbredt i den offentlige sektor i Danmark. Det gælder for stat, regioner kommuner, hvor evaluering har institutionaliseret

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V A U G U S T 2 0 1 0 I D E T T E N U M M E R : Å R S K O N F E R E N C E 2 0 1 0 Å R S K O N F E - R E N C E 2 0 1 0 G Å - H J E M - M Ø D E G Å - H J E M - M Ø D E N Y E U D D

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering

Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006. Nye styringsformer og evaluering Dansk EvalueringsSelskabs konference 2006 Nye styringsformer og evaluering Evalueringskonference 2006 Dansk EvalueringsSelskab inviterer hermed til foreningens årlige evalueringskonference d. 14.-16. september

Læs mere

EVALUERING I SAMMENHÆNG

EVALUERING I SAMMENHÆNG ÅRSKONFERENCE 2015 1 2 ÅRSKONFERENCE 2015 VELKOMST OG TEMA 3 DES Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til årets Evalueringskonference. Årskonferencen og de professionelle læringsseminarer afholdes torsdag

Læs mere

D E S N Y H E D S B R E V

D E S N Y H E D S B R E V D E S N Y H E D S B R E V O K T O B E R 2 0 0 9 I D E T T E N U M M E R : D E S K O N F E R E N C E 2 0 0 9 V E L O V E R S T Å E T D E S Å R L I G E K O N F E R E N C E R E F E R A T A F G E N E R A L

Læs mere

Nr. 22 Februar 2009. Dansk EvalueringsSelskab

Nr. 22 Februar 2009. Dansk EvalueringsSelskab Nr. 22 Februar 2009 Dansk EvalueringsSelskab Side 1 Evalueringsnyt ændrer form Af Jesper Pedersen, redaktør, Dansk EvalueringsSelskab Dette nummer er sandsynligvis det sidste i rækken af i alt 22 nyhedsbreve,

Læs mere

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde

Social forskning i praksis. JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Social forskning i praksis JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kolofon Social forskning i praksis Udgivet af JYFE JYsk socialforsknings- og Evalueringssamarbejde Kvalitetsafdelingen, Århus

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom

ISSN 1901-1717. nr. 2 juni 2014 26. årgang. Landsforeningen Rett Syndrom ISSN 1901-1717 nr. 2 juni 2014 26. årgang A redaktionen Den gode historie annoncesalg Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A 5540 Ullerslev Telefon 70 70 12 25 kl. 8.30-12.00 og 12.30-15.00 E-mail: info@danskbladservcie.dk

Læs mere

TALE-HØRE-NYT MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF TALE-HØRELÆRERE I FOLKESKOLEN

TALE-HØRE-NYT MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF TALE-HØRELÆRERE I FOLKESKOLEN TALE-HØRE-NYT MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN AF TALE-HØRELÆRERE I FOLKESKOLEN Vingsted 2015 Årgang 36 Marts 2015 Nummer 1 Indhold Fra redaktøren... 3 Formandens klumme... 5 Fra formanden: Overenskomst 2015

Læs mere

Performance Management

Performance Management Konference Tilmeld dig direkte på www.ibceuroforum.dk/performance K ø b e n h a v n 19. 20. september W O R K S H O P 21. september 2 0 0 7 Performance Management Udfordringer og løsninger! Hvordan udvælger

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursuskatalog forår 2013

Kursuskatalog forår 2013 Kursuskatalog forår 2013 Kurser og netværk for dig, der skal udvikle og forbedre det frivillige arbejde i din forening Foreningshøjskolen & Foreningsfundamentet Indhold kursuskatalog forår 2013 Kurser

Læs mere

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem

Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere. Nyt fra foreningen. april 2012. nyheder på hjemmesiden. Kære medlem april 2012 Nyhedsbrev fra Danske Risikorådgivere Nyt fra foreningen Kære medlem Lad mig starte med at sige tak for opbakningen til vores årskonference den 19. - 20. april på Hotel Nyborg Strand. Jeg vil

Læs mere

Fremtidens Økonomistyring

Fremtidens Økonomistyring Fremtidens Økonomistyring Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State of the art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et kursusforløb på masterniveau under ledelse af Professor

Læs mere

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh.

State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under ledelse af professor Per Nikolaj Bukh. EFTERÅR 2014 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Mere end 400 kommunale økonomimedarbejdere og ledere har indtil videre deltaget på uddannelsen. Tilmeld dig efterårsholdet nu! FREMTIDENS ØKONOMISTYRING - Design og udvikling af kommunens styringsmodel

Læs mere

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed

Kunsten at lede projekter - i en kompleks virkelighed Partnere i Symposiet 2010 / NORDNET 2010 NORDNET 2010 NORDNET 2010 is this year s Nordic Conference. One complete stream is in English. See page 7, 12, 13, 28-31 and 45-46. Symposiet projektledelse arrangeres

Læs mere

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS

ØKONOMISTYRING I PRAKSIS KOMMUNAL EFTERÅR 2015 ØKONOMISTYRING I PRAKSIS COK og KL præsenterer i efteråret 2015 en praksisnær og anvendelsesorienteret uddannelse i kommunal økonomistyring Dyk helt ned i det kommunaløkonomiske maskinrum,

Læs mere

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD

MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD MBA, MASTER og HD Efter- og videreuddannelse ved Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences 2 Hvorfor efter- og videreuddannelse? Hvorfor efterog videreuddannelse? Der

Læs mere

Bæredygtighed i Implementering

Bæredygtighed i Implementering DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK ÅRSKONFERENCE 2014 Bæredygtighed i Implementering 20. maj 2014 Trinity, Fredericia Pris for deltagelse: Medlem af DIN: 900 kr. Ikke-medlem af DIN: 1.800 kr. Tilmelding efter

Læs mere

nr. 1 2013 ..se bagsiden..

nr. 1 2013 ..se bagsiden.. nr. 1 2013..se bagsiden.. Om Isaac-Danmark Formand: Sissel Madsen Center for Rehabilitering og Specialrådgivning, Odense Tlf.: 63 14 05 67 e-mail: sissel.madsen@soc.regionsyddanmark.dk CVR nr. 29948445

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING

FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING FORÅR 2015 FREMTIDENS ØKONOMISTYRING Design og udvikling af kommunens økonomiske styringsmodel State-of-the-art viden om strategisk økonomistyring i kommunerne. Et uddannelsesforløb på masterniveau under

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen

Årskonference 2012. E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen Årskonference 2012 E-sundhed som fundamentet, der sikrer kontinuitet og sammenhæng i borgerens sundhedsvæsen INDHOLDSFORTEGNELSE App til smartphone og trådløst log-in... 2 Velkommen... 3 Lokalefordeling...

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE?

GENERALFORSAMLING. Region Syd HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT UDSATTE? Region Syd GENERALFORSAMLING Fredag 3. oktober 2014 kl. 15.30-ca. 22.00 Indskrivning og kaffe fra kl. 15.00 Fagforeningshuset, Vesterballevej 3A, Snoghøj, Fredericia HVORDAN ER SITUATIONEN FOR DE SOCIALT

Læs mere

De Sociale Indikatorprogrammer for unge

De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indikatorprogrammer for unge De Sociale Indkatorprogrammer for unge Udarbejdet af Center for Kvalitetsudvikling i Region Midtjylland. Konsulent Lise Marie Udsen - lise.udsen@stab.rm.dk eller

Læs mere

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1

nr. 1+2 2012 Indhold ISAAC nyt 2012 1+2 Side 1 nr. 1+2 2012 Indhold Om Isaac-Danmark... 2 Sissel Summer... 3 Redaktørens hjørne... 3 Bestyrelsesarbejdet... 4 UPS... 5 Referat af generalforsamling... 6 Bestyrelsens beretning for 2011... 7 ISAAC konferencen

Læs mere