fra tisk~rldir~ktør~n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "fra tisk~rldir~ktør~n"

Transkript

1 14 aargang Ukntlig mddlsr for norsk Jjskribdrift fra tiskrldirktørn Onsdag 7 februar 1923 Nr. 6 norsk flskrir utrygt saa der bare blev delvis utseiling. Til Kristiansund indkom sent Uken 28 jalluar-3 februar. torsdag aften og fredag 10 dampskibe og 2 motorbaater med middel- S tor s i l d fis k e t var ogsaa i fangst 20 maal, pris kr. pr. sidste uke meget smaat for uveir. maal. Lørdag var der nogenlunde Tirsdag forsøkte enkelte dampskibe bra fise, men fangsterne varmest fra Kristiansund, men de kom ind smaa og ujevne. Der indkom til uten fangst for uveirets skyld. Ons- Kristiansund lørdag fra Oriphavetdag var der tilstede i Kristiansund 48 Baksbotten 35 dampskibe og 23 modampskibe, 38 motorbaater, 16 ise- torbaater med fra O til 150 gjennemdampere, 8 saltefartøier, 18 land- snitlig 41 maal, størrelse saltere og isere og 1210 mand. Først pr. maal, pris 15-20, gjennemsnitlig onsdag var der saapas godt veir, at 18 kr. maalet. Til Aalesund indkom der blev almindelig utseiling. Der lørdag fra feltet Storholmen-Svinøyindkom torsdag mange drivere, men havet 35 dampskibe og 140 motorfangsterne var smaa og ujevne. Til baater med fra looptil 250 maal, Kri sti ans un d indkom saaledes middelfangst 53 maal, middelpris 13 fra fangstfeltet Oriphavet-Baksbot- kr. maalet. ten 31 dampskibe og 22 motorbaater Den samlede llkefangst blev beregmed fra 0-220, gjennemsnitlig 26 net i hektoliter hl. (= maal. Sildens størrelse var maal) mot i tilsvarende uke ifjor sild pr. maal. Prisen der i begyndel hl, i hl. og i sen var 15 steg straks helt op til hl. Av ukens fangst kr. saa dagens middelpris kan sættes falder hl. paa Aalesund og til kr pr. maal. Torsdag efter hl. paa Kristiansund. middag kom uveiret igjen med syd- V ærdien av ukens storsildfangst er vestkuling saa der var faa drivere som efter de meddelte dagspriser anslaat reiste ut saavel fra Kristiansund som til ca kroner og værdien av fra Aalesund. Torsdag kom der ind sæsongens hele storsildfiske er beregtil A a les un d fra Svinøhavet- net til ca kroner mot til sam Storholmen 22 dampskibe og 90 mo- me tid ifjor kr., i 1921 torbaater med meget ujevne fangster , i og i 1919 fra O optil 150 rna al og gjennemsnits kr. fangsten blev bare 30 maal pr. driver. alt er iaar til 3 februar opfisket Prisen var her meget god, fra 25-28, nordenfor Stat hl. storsild mot gjennemsnitlig 27 kr. pr. rnaal. Til ifjor hl. i hl. og S ø n d res ø n d mør indkom tors- i hl. Saltet er iaar 2890 dag 90 drivere med bare 1 maal som hl. mot hl. ifjor, hl. gjennemsnitsfangst og til Rom s- i 1921 og hl. i set er d a l s v ære n e indkom 33 motor- iaar hl. mot hl. ifjor, baater med en middelfangst av hl. i 1921 og hl. i maal, pris 15 kr. pr. maal. For Til hjemmeforbruk er anvendt 2430 Titran, Halten og Stoksund var fisket hl. mot 6740 hl. ifjor og 4735 hl. i smaat hele uken. Fredag kom der ind til Aalesund fra Storholmen 33 V a a r s i l d fis k e t har hittil git drivere med middelfangst 25 maal, et meget litet utbytte paa grund av det pris 20 kr. Om aftenen var veiret stormende veir i de sidste trtker. alt er iaar bare opfisket 750 hektoliter med drivgarn, middelpris 25 kr. pr. hl. Silden er noget smaafaldende da der gaar 450 sild i 1 hektoliter. fjor til denne tid var partiet 6000 hl. og i hl. Der er tilstede 250 garnlag og 150 notag samt 75 seilere (kjøpefartøier). Desuten er der iaar opfisket 7500 stk. torsk pris 2312 kr. pr. stk. og sei, pris 1312 kr. pr. stk. Søndag meldes fra Solsvik at der ved fedje var sat 2 større og 3 mindre stæng og at man hadde mange gode drivgarnsfangster. En snurpenotbaat hadde ca. 400 maal. F,e t s i l d fis k e t. fra Finmarken meldes at der i Lillefjord i Maasø er stængt og delvis optat i sidste uke maal (= hl.) sild av blandet størrelse, mest smaa sild, som er solgt til sildoljefabrikker for 5312 kr. maalet. S kre i fis k,e r i e r n e er endnu ikke begyndt for alvor, da uveiret hindret sidste uke. Paa Yttersiden har fisket været bedre end ifjor, da der nu er opfisket stk. mot ifjor. Troms fylke og paa ielgeland er partiet mindre end ifjor til denne tid, nemlig nu henholdsvis og stk. mot ifjor og stk. For Trøndelagen er der endnu ingen melding om skreifisket. Møre fylke blev opsynet sat 1 februar, men uveir har hittil hindret fisket. Fra Aabogen i Nordmør meldes om godt resultat paa garn, fangster fra stk. Fisken er stor og fyldig og leverholdigheten er 200 stk. pr. hl. lever. Tranprocenten er god, da man av 100 liter lever fik 60 liter dampmedicintran. Paa Søndmør driver den væ sentlige del av fiskerflaaten efter storsilden. Noget nævneværdig kvantum er der endnu ikke i Møre, mens der ifjor paa denne tid var opfisket stk.. Lofoten er partiet nu ' '

2 40 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 februar 1923 stk. mot ifjor ogsaa og den væsentligste del' gaat til fabrikvare; stk. Belægget er i-aar ogsaa til agn og endel til huslig for 1058 baater mot 1113 i 1922 og,962 Videre meddeler lemsmanden under i Av kjøpefartøier er remmødt 13 januar: 1 _, t 17 'f' ') P' Ved nu at ha kon1erert med en paa -', mo LX 1 Jor og l... L nsen omraadet erfaren mand her paa stedet i Lofoten var 1213 øre pr. kg. (ifjor finderhan; at forholdet maa stille sig saa- 20-2h,) lpveren betaltes med dan, at t der av 1. maal sild (raaprodukt), '-' kan utvllldes 174 flskepakket tønde saltet øre (ifjor 20-30) og rognen med 19 handelsvare. Efter dette skulde min -')0 øre literen (H]'or 15-0) Pri kvanums?pg:;tve paa 7500 maal væ!:,e om-,, l..). sat hl nømgtg Sætter man lmldlersen for usløiet fisk øre pr. stk. tid, at omkring 125 tønder er anvendt til 100 stk sløl'et fisk veie fra hjemmefor,?ruk (i _ husholdningen, sku de -. ), l resultat bh ca tønder utsklbet hankg. og der gik fra stk. lever delsvare. i 1 hl. 100 liter lever gav fra 5162 lavøra:: ln'soolilm:g ::n : liter dampmedicintran. Onsdag hadde ialfald nu - vanskelig besvare. Men.. tl f R.j. da der i samme periode ikke forekom man gjennemsm 19 paa garn or, ØSt, noget større fiskeri efter andre fiskearter, 600 Hopen og Sund 360, Reine 270, kan vel ikke mængdell av solgt agnsild,;,,- er ' H. St sættes høiere' end til formentlig 500 maa RSvæ, '-' :\.roven, ennmgsvær, am- = 1000 kaser, U re og Balstad 200 stk. pr.,fylkesmanden ' j,,,. Vadsø. telegraferer baal Paa lineskøiter ' for Svolvær 3/2 1923: 200) Skroven 170 stk. Torsdag og Lillefjord, Maasø stængt, delvis optat maal sild, blandet størrelse; mest fredag hadde man omtrent lignende fabriksild, pris 5.50 maalet. fangster. Til 3 februar er ialt anmeldt opfisket 2 millioner stykker skrei, hvor Skreifisket. Opslag 15. 6/2: Storsildfisket. Til Valdersund søndag 3 drivere av 0.7 hængt j 0.3 saltet, 2452 hl. Opslynsbetjenten i Halten beretter under maal. Halten-Sulen ukefangst 45 maal. 24 januar 1923: Totalfangst 201 maal, intet saltet, pris 15. dampmedicintran, 2124 hl. lever til Tiltraadte skreifiskeopsynet i Halten Til Bud-Flemsøy søndag 9 motorbaater andre transorter og 912 hl. rogn mot den 20 januar. Her er tilstede 30 baater 10-40'-15 maal, pris 14, mandag uveir. med ca. 130 mand. Kristiansund søndag aften 5 drivere 15- ifjor 1 0.6, 0.4, 2141, 238, 1460, For 14 dage siden blev trukket en, maal, mandag 1 driver 150 maal, i , 0.6, 0.3, 1569, 377, 1001 nætters garnsætning der indbragte 30 stk. pris %, utrygt veil'. Til Aalesund mandag fra Storholmen 16 drivere sei og skrei. Siden har trækning av redskaper ikke fundet sled. Der henstaar maal, pris t3Yz, og i , 0.2, 0.2, 983, 109,188. nu garnsætninger over 8 dage gamle. storm, landligge. Enkelte fangstforsøk med snøre har git op til 30 skrei pr. baat. De to sidste uker har raset et uveir, der har hindret saavel storsildilsket som Vaarsiidfisl<ef. Fetsildfisket' ndberetning fra lensmunden i Karlsøy av 4 januar 1923: BetræHende fetsildfisket her i distriktet for 1922 skal jeg ærbødigst tillate mig at meddele følgende: Likefra paa foraaret (april-mai) var det litt sildeforekomster. Noget fangedes der -med not -,' og paa det nærmeste avsattes til agn trafikken. Senere paa sommeren Eskedes ogsaa paa etpar steder Htt med nøter, men varen var uholdbar til handelsvare paa grund av for sterk sommervarme. Fangsten gik derfor fremdeles til agn- og fabrikvare. - Først fra uti oktobel: indtraf det egentlige garnsildfiske med god kvalitet. Det gik paa med kortere avbrytelser til uti november. Fiskefeltet var ogsaa iaar væsentlig Hamrefjorden, Helgøyijorden og enkeltvis Langsund. Og nu var det slut med notiångsten. Om deltagelsen i fisket kan uttales, da fiskerne og kjøperne (tilu;,lr,,-,'1'1<> var meget urolig og hyppig sldftede stationer..jeg har forsøkt at faa istand en kvantumsopgave over fangsten. Efte' enne skulde det bli idethele for hele dstrktet: Av l101sild ca maal» garnsild.... '....» 4 000» Notsilden blev jevnligst betalt med kr. 10 ll-r. nlaal',garnsilden gjemiemsnitlig kr. 30 pr. (fra 25 optil 35 kr.). Efter dette skulde det samlede fangstandrage til omkring' kr ffmgsten anslaaes virket til handelsvare ca maal, eller 6000 fiskepakkede lønder. Resten av fangsten er foi' skreifisket. Uveiret vedvarer fremdeles uten antydning til avtagende. Lynet slog inat ind i tranbrænderiet gik gjennem flere foustager solarolje uten at antænde ild. ' Den omtelegraferte savnede driver fra Mausund var kommet indtil Sørhirø i Froøerne. Storsildfisket. Cdgr ammr. Onslag /1: Storsildfisket. Til Aalesund onsdag 4 dampskibe uten nævne_ værdig fangst, tilstede 48 dampskibe, 38 motorbaater, 16 isedampskibe, 8 saltefartøier 18 landsaltere og isere, 1210 mand, godvir, almindelig utseiling. Til Aalesund onsdag 1 dampskib fra Svinøhavet 10 maal, almindelig utseiling. Opslag 15:.3/2: Storsildfisket. Til Aalesund fredag; fra Storholmen 33 drivere5-,-40-,-25 rnaal, pri,s 20, utrygt veir, delvis utseiling.: Romsdalsværene delvis utseiling. Til ristiansund torsdag aften og fredag 10 dainpskibe og 2 motorbaater maal, pris , fredag delvis :utseiling. Bjørnsund torsdag 2 motorbaater, 7 maal, pris 15. Opslag 15. 4/2: Storsildfisket. Til Kristiansund lørdag fra Griphavet-Baksbotnen 35 dampskibe og 23motorb[latel' O maa1. Størrelse , pris , ukefangst 3996 maal, hvorav 3556 iset. Søndag indkom fra Titran Griphavet-Baksbotnen 15 dampskibe, 34 motbrbaater maal, pris Sydvestlig kuling, endel vendereise. Til Aalesund lørdag fra Sto1' holmen-svinøyhavet 35 dampskibe og 140 motorbaater maal, pris Ukefangst maal, alt iset. Søndag indkom 8 drivere maal, pris 12, delvis utseiling. Titran lørdag 8 drivere fra 2 mil vest Titran Yz maal, -pris 15,' ukefangst 250 maa, alt ' iset. Til Romsdalsværene lørd.ag fra Onahavet 15 motorbaater maal, ukefang'st 190 maal, samlet ukefal1gst maal Totalfangst til 3 februar maal, hvorav iset maal, saltet 1927 maal og hjemmefol'bruk 1623 maa. Opslag 19. Haugesund 3/2: Søndre vaalsilddistrikt: Litet utl'ettetendnu iaar formedelst ruskeveir, alt i alt 750 hektoliter drivgarnsild (middelpris 25 kroner hektoliteren, hvori 450 sild) samt 7500 torsk il ca. 2 og sei il ca. l.y:! kroner, alt hjemmeforbrukt, tilstede 250 garnlag; 150 notlag og 75 seilere. Buvik. Opslag 21. Haugesund 1/2: Utsirehavet inat 40 drivere O'5O'-7 hektoliter, størrelse 450 og pris 20, ah pl'. hektoliter. Opslag 21. Haugesund 2/2: lnat landligge for uveir. Opslag 21. Solsvik 4/2: Fedje inal 2 større og 3 mindre, stæng, gode drivfangster, en snurper ca. 400' maal. Opslag 21. Fedje 5/2: Ved Fedje 5 Opslag 15. ' 2/2,:, Storsildfisket. Til nye stæng. Kristiansund tor-sdag fra - GriphavelBaks Opsalg 21. Fedje 5/2: gaar 1 s!æng botnen 31 dampskibe og 22 motorbaater Nordøysund, inat 3 stæng Hernar, et Hegg maa, størrelse 540-:-580, pris holmen, 1 Herdlevær, rikt natsætfiske %, sydvest kuling, faa utreist. Nordøysundet-Herdlevær. Til Aalesund torsdag fra Svinøhavet- Storholrpen 22 dampskibe?g 90 motorbaater maal, pns , Opslag 21. Haugesund 5/2: _ Utsire,. sydveststorm, landligge. Til Titran. 7 drivere, hvorav 2 med fangst 0-25 maal, omkring 18 kroner hektoliteren, hvori 440' havet inat 40' drivere hektoliter, øvrige ingen' fangst, pris 15, ' regntykke, sild. -, utrygt, liten utseiling. Til Søndre Søndmør torsdag fra Svinøhavet 90 drivere 0- Opslag 22. Bulandet 5/2: Lørdag et større og et mindre storsildstæng ved 50-1 maal, landligge, regntykke. Til Bud Sandøen i Bulandet, idag alt hindret - av FlemsølY torsdag fra Onahavt 33 motorbaater 0-50-,-4 maal, pris 15, ve,stenku uveir. ling, landligge.

3 7 februar 1923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR,NORSK FJSKEUBEDRFT' FRA FSKERDREKTØREN 41 Skreifisket. Opslag 24. Aalesund 3/2: Opsynet i Møre fylke traadte i virksomhet første februar, grundet uveir er forsøkene erter i:;krei umuliggjort. Fra Aarsbogen Nordmør meldes godt resultatpaa garn, faig.., sterne 15D300, fisken stor og fyldig, leverholdighet 200 stk. pr. hl. lever, tranproeenten 60'. For Aalesund forsøk, med ryk, fangsten 10'0-450', den væsentligste del av fiskerflaaten driver storsildfiske naar bare veiret er nogenlunde, idag fint veir. Borgundfjordell ogsaa forsøkt dags':: fangster 5-30, fisken smaafaldende. Opsynschefen. Opslag 29. Bodø 3/2: Yttersiden opfisket ialt ' stykker torsk, hvorav hængt ', saltet 3910'0, iset , damptran 1015 hl., rogn 483. Helgeland opfisket ialt stykker torsk, hvorav hængt , iset , damptran 180 hl., rogn 8. Fylkeskontor. Opslag 3D. Balstad 31/1: Lørdag gjenenlsuitlig garn Brettesnes HeJ11l.ings:: vær 150, Skroven 230, Stamsund, Ure 70, Sund 180, Nufsfjord, Reine 20'0, linebaater, Brettesnes 50, Hemlings,vær 80, Balstad 180, -Verøy 100, dypsagn Brettesnes 50, Skroven 20, mandag gjennemsnitlig garn Brettesns Stamsund 150., ' Skroven, Hopen 180, Svolvær 250, Kabelvaag, Nufsfjord 200, Henningsvær, Reine 280', linebaater Brettesnes, Henningsvær 50, Kabelvaag, Værøy 150, 'Hopen, Balstad 80, dypsagn Brettesnes, Kabelvaag 70, tirsdag gjennemsnitlig garn Risvær 140, Brettesnes, Reine 160', Skroven, Ure 250, Svolvær 300, Kabelvaag, Sund 20'0, Henningsvær 120, Stamsund, Ralstad 160, linebaater Brettesnes, Balstad 50, Kabelvaag, 230', liueskøiter Brettesnes, Skroven, Svolvær 200, dlypsagn Brettesnes, Skroven 20, Kabelvaag, Hopen 70', fiskepris usøiet 50-65, kilopris 12-13, leverpris 20, rogn 20, idag godveir. Utvalgsformand. Opslag 30. Balstad 3/2: Fiskeparti 0.3 million, hvorav 0.1 saltet, 0.1 million hængt, )evel'parti 242, dampmedicintran 522, rogn 368 hektoliter, leverholdighet gårnfiske 200, linefiske 240, tranp ro c ent 51-68, fiskevegt garnfiske 390, linefisk 340', fiskepris usløiet 50'-65, kilopri , leverpris 15-25, rognpris 17-20, baatantal 1058, hvorav 321 garnbaater, 259 doryer fra 1 seilskøite, 485 motorfarkoster, 0stlofoten 671, Henningsvær 135, Vestlo oten 196, Svolvær, Værøy, Røst 54, kjøpefm'tøier 17, hvorav 8 0stlofoten, Henningsvær 5, Vestlofoten 1, Værøy, Røst' 3, cons-' dag 7, gjennemsnitlig garn Risvær, Skroven, Henningsvær, Stamsund Ure, Balstad 200, Brettesnes: 130, Kabelvaag, Nufsfjord 160, Hopen, Sund 360, Reine 270', Røst 600, linebaater Brettesnes 50, Kabelvaag 170, Hopen, Henning:wær' 60', Værøy 130, lin8skøiter Skroven' 170, Svolvær 20.0', dyp sagn 'Brettesnes, Skroven 50, Kabelvaag, Hopen 30, Henningsvæ-r' 130, torsdag gjennemsnitlig garn Brettesnes, Ure 110, Skroven, Kabelvaag, Henningsvær, Stamsund, Sørvaagen 160, Svolvær 280, Nufsfjord, Reine 209, Sund 300, Røst 300, Hopen, Balstad raa 'garn 450, linebaater Brettesnes 30, Kabelvaag 90, Henning8- vær 140, lin8skøiter Brettesnes 280, Svolvær 190., dypsagn Brettesne8, Skroven, Kabelvaag 50, Henningsvær' '140, fredag gjennemsntilig Brettesnes, Hopen, Hennnigsvær, Nufsfjord, Reine 150., Svolvær 280, Kabelvaag, Balstad 200, Stamsund, UTe, Sund, Sørvaagen 100, Røst 300, linebaater Brettesnes 40', Kabelvaag 130', Hopen 110, Henningsvær, Balstad 70, Værøy 150, lineskøiter Brettesnes 200, dyp sagn Brettesnes, Svolvær 40', Henning1svær.100, idag- godvek Utv.algsformand. Opslag,-31. -T.romsø - 3/2:, -Hillesøy, lkepartiet 59 40'0' kg. - torsk, derav saltet 4'2 5DO, iset- 4000, 'hængt 1290'0' kg., damptrall _ 35, hl., lever 1- hl., pris fisk 12 13,, leve' lq 17. Torsken, ukepartiet kg;. toi'sk d81a:v saltet 31,400 iset 12500' og hængt 4635 kg. rogn 18 hl., priser og. belæg som før. Dagsfangst smaabaate , garnskøiter 90'0-1200, lineskøiter D. Fylkets parti kg. torsk, derav saltet , iset 74189, hængt kg., damptran 127, lever 5, rogj? 55, hl. Fylkesmanden. Opslag 36. Breistrand 2/2: Øksnes: Belæg uforandret, leverholdighet , tranprocent 53, fiskevegt 300'-350, priset. torsk 15:-8, Jever 20-:-22, rogn 20-25, opfisket' 86 10'0 stk torsk, hvorav iset saltet 2100; resten hængt) 352 lever, 163 hl. rogn, hvorav 1 hl.. saltet, resten iset' 265 hl. damptran, 2 hele og 2 delvise sjøveirsdage, ,' garnfangster 20'0- Lensmanden. Opslag36. Nyksund 2/2: Nyksund, Langen,es: Siden.Jorrigeberetning 2 hele 3 delvise trækninger, overstaat smaagarn , natstaat liner smaat Langen8sigaardag'liner Ytterhakken kilo hyse, gammelt agn, opfisket' stk. torsk, hvorav 35,700 hængt, iset, kveite 2500 kilo, hyse, kilo, iset smaafisk 4800 kilo hængt, togn 53 hl., iset damptran 109 hl., fiskevegt , leverholdighet 250'-350, tranprocent 50, priser torsk 0-15, kveite 1-25, hyse 18-20, rogn 13-20, lever 18-25, belæg, kjøpere uforandret, agnmangel. Opsynsbetjen ten. Opslag 36. Bø ivesteraalen 3/2: Siden forrige beretning 1-2 nætlers garn, Hovden , Nykvaagen , Aasandfjord , Straumsjøen , Skaarvaag , Svinøy og Vinjesjø Opfisket parti stk, hvorav iset 6500 stk., hængt stk, damptran 568 hl., rogn 226 hl., priser torsk 15-18, lever 20, rogn 17-20, belæg uforandret. Lensmanden. taler,islandsk 10000, priser norsk 50-6G pesetas, islandsk 65-78, kurs pund 2).8-+, francs ,Opslag 5. 6/2: Generalkonsulatet Bilbao telegraferer Gfebruar: Uketilføfsel 2300 kvintaler islandsk. Klipfiskbeholrlning norsk, islandsk, priser norsk pesetas,. islandsk Kurs pund 29.67, francs' Saltmakrelmarkedet i Amerika. Opslag 6. 3/2: Generalkonsulatet New York telegraferer 2 februar: Makrelpriserne noget høiere, men markedet frehldeles svakt, nr , nr ,-,-24 dollar tønden,forbedring' ventes fasten. Sildefisket ved sland. kort før Opslag 10. 3/2: Generalkonsulatet Reykjavik telegraferer 2 februar: 7683 tønder sild eksportert til Sverige og 2154 tønder til Danmark. Fra legationen i Rio de Janeiro til Utenriksdepai-tementet, dat. 3 januar 1923: desember maaned indførtes ialt 7917 kolli, hvorav fra Norge 1951 helkasser og 1050 halvkasser, fra Skotland 3308 helkasser og fra Kanada 1608 helkasser. Beholdningen beregnedes ved maanedens utgang at være' ca kas' ser. Prisen har variert mellem 140 og 150 milreis. Fra legationel1 i Lissåboll til Uten- Opslag 36. Dverberg 3/2: Siden. ' sidste beretning 4 sjøveirsdage,opfisket riksdepartementet 7 datert 18 januar stk. torsk, hvorav saltet, : hængt, 5000 iset), 207 hl. :lever, hvorav dampet 105 hl dampmedicintran, 50 hl. rogn, priser torsk Pl. kg., lever 0.15, rogn 0.10 pr. liter; belæg, fiskevegt, leverholdighet 'uforandret, fremdeles veirhindring. Lensmanden. Opslag 8. 5/2: Landets skreifiske til 3 februar 1.4 millioner' stykker, hvorav 0.7 hængt, 0.3 saltet 2452 hl., dampmedieintran, hl lever og 912 hl. rogn mot ifjor henholdsvis 1.3, 0.6, 0.4, 2141, 238, Finmark vinterfiske beregnet til 31 desember. Utnland$k fis.,ktri'r. tdgramm(, Det svenske sildefiske.' Opslag 4. 5/2: Det svenske sildefiske, ukefang'st 8558 hl. trawlsil d,' middelpris 12 kr., totalfangst hl. trawlsild, 350'76 hl. notsild, ingen saltning. i(lipfiskmarkedet. Opslag 5. 31/1: Generalkonsulatet Bilbao telegraierer 3D januar. Uketilførsel,ingen klipfiskbeholdning norsk- 40'0'0' kvin- L iss a bon. Den samlede import var ca. 253 tons. Beholdningerne utgjør lor tiden ialt ca: 720 tons. o p ort o. Paa dette marked' utgjorde den samlede import i 1 ste halvdel av januar ta tons. Beholdningerne medio januar utgjorde ca tons. Fra konsulatet i Ko.nigsberg til Utenriksdepartementet) dat. 25 januar 1923: S i d. Siden vor sidste beretning har ingen tilførsel av sild hverken fra Norge eller England' fundet sted. Den daglige varierende markkurs har atter foranlediget importørerne tli at avgive sine noteringer i det lands inyntfot hvorfra varen stammer, og

4 42 UKENTLGE MEDDELELSER FnR NORSK 'FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 februar 1923 saaledes vil der sandsynligvis foreløbig ikkke bli nogen forandring i de noterte priser, som er de samme som sidst berettet, nemlig: 1922 Norsk Vaar: 4/500, 5/600, 27.- n. kr.?' Norsk Vaar: 6/700, 7/800, -,,- 8/900, 28.-.,. n. kr. Yarmouth Matties: 35. sh. Telegram fra generalkonsulatet, Montreal til Statens Fiskecentral, dat. 2 februar 1923: Nyfundlands klipfiskeksport 6 januar-13 januar ca. 670'O kvintalertil Portugal, 3400 Sydspanien, 9700 Brazilien, Britisk, Vestindien, Ailcallte og':-npel Smaasild fra Elbmundingen opnaadde Mk og tysk trawlsild fra Skage rak optil Mk pundet. For 0stersjøsild blev betalt Mk. 5-'- 600 pr. pund. Saltsild-markedet. Saltsildtilførslerne androg i ukens løp til 1600 tdr. Derav 1430 tdr. fra Norge, hvorav ca. 200 tdr. nyfanget Den amerikanske toldlov av, Utdrag av et memorandum utarbei 1922, indeholdende en sammenligning det av den norske handelsattach'e ved mellem satserne i den nye og den legat ionen i New York angaaende den gamle toldlov. amerikanske toldlov av 21 september Articles Par nr. Tariff Ad of 1922 Tariff Acf of 1913 late of Duty.,.j.' 'aie 6f 'Dty markd$brtnlngtr m. O. Herring-Oil.... Fra Norges fiskeriagent i Tyskland, Seal-Oil.... Johan Reusch, dat. Hamburg 2 febru- Whale-Oil.... ar Sperm-Oil.... Fish.. hooks and artificial files uken fra 20 til 27 januar ankom Fish, fresh, frozen or packed til Geestem tinde fiskemarked 29 fiskedampere med tilsammen in ice: Halibut, salmon mackerel... _... _ pund fersk fisk, derav 21 fra Nordsjøen og østersjøen med Other fresh fish not specially provided for.... pund, gjennemsnitlig pund og Salmon, pickled, salted, sm 0-8 fra sland med pund, gjenked, kippered or otherwise. nemsnitlig pund. prepared or preserved... Tilførslerne var endnu mindre end i den foregaaende uke og helt utilstrækkelige til dækning av behovet; saa at en hel delordres ikke kunde bli Dried fish, salted or unsalted Smoked herring, skinned or effektueret. Paa Grund av de knappe t 'lf 1 'kk' d t d t boned: l ørs er og 1 e.mmsgrune markkursenskatastrofalenedgang steg priserne enormt tildels til det dqbbelte mot den foregaaende uke. Priserne var: Hyse L ,00/1000,0 O pr. pund l ,001900,00 Torsk L ,00/840,00 l ,00/890,00 Sei ,00/750,00 Rødspætterl 430,00/1010,00- Pigvar...,,2030,00/3675,00 - Kveite ,00/1460,00 - Til Hamburg-Altona ankom 1 ukens løp 1 damperlast, ca. 1000kasser, med iset storsild fra Kristiansund, som var forhaandssolgt til Mk. 500 pr. pund. Efterspørselen var god og i anden haand blev der for denne last delvis betalt optil Mk pr. pund. All other fish,' skinnecl boned, in bulk or in immediate containers weighing with their contents more than 15 pounds each.. Herring and mackerel, pickled or salted, whether or not boned when in bulk or in immediate containers, weighing with their contents more than 15 pounds each... _... '.... Fish (except shellfish) packed in oil or in oil andother substances cents per gallon,44 3 cents per gauon cents pergallon 44 3cents per gabon cents per gal10n 44 5 cents per gallon cents per gallon 44 8 cents per gallon % ad valorem % ad valorem cents per pound 483 free. 717 l cents per pound 483 free % ad valorem 216 in tin packages, 15% ad valorem. 483 otherwise free. 718 t cents per pound 483 free ';' cents per pound 216! cent per pound, in tin packages, 15 10advalorem ';'centsperpound net weight cent per pound 719 l cent per pound net weight (if bon ed, l cents per pound) 483 otherwise free ,% ad valorem, /0 ad valorem

5 7 februar 1923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERJDREKT0REN 43 storsild, 50 tdr. fra Skotland og 120 gjør bedst i at gane og salte de Noteringerne er: tdr. fra Amerika. mindre størrelser paa skotsk maner, pr. td. Paa grund av den daarlige mark- da den da lettere finder anvendelse 1923 Storsild... kr kurs var forretningen flau. istedetfor den dyre skotske sild. Saa / Kvaliteten av den nye storsild er vidt vites, er hittil intet solgt av den 5/ /29.- litet tilfredsstillende. Silden er smaa- ankom.ne, nye storsild. Der forlanges 6/ /30.- faldende, meget mager og egner sig en pris av kr pr. strampakket Vaarsild 4/ derfor ikke til røkning. Jeg tror, man tøilde. 5/ / , 7/ Articles AH fish (except shellfish) pickjed, slj_g sr.n9e, kippered,or oth!wi?e prepared,or pr,eserved '( except, in 011' or fn oil arid other pa,r ' nr. Tariff Ad of 1922 Rate of Duty Par 1 nr. Tariff Ad of 1913 Rate of Duty 8/ Nordsjøsild ' Fetsild efter stør- rese ,,_ 30.,-/34.- Skotsk flllls Storn()way vinter matfulls i ' matti.es... ' _ 32.-,-,-,-, - Efter forlyd,enc:le: blir priserne for substances), in' immediale -,,'-',-,' - - : tysk saltsild forhøiet tilmk QO pr. td,' for de forskjellige størrelser fob. fiskerihavn. containers weighing with their contents not more than 15 pollnds each % ad valarem 216 in tin packages, 15 % ad valarem ; if skinned or bo- in bulk or in immediate containers weighing with their contents more than 15 pounds each.... Cr?bAneat, packed in ice or :frqz;nqr prepared or preserved in any manner.. Caviar and other fish roe for food purposes packed in ice or frozen, prepared or preserved by the addition of salt in any amount or by other means.... Fish paste and fish saute Furs and furskins, not specially provided for.... Cad oil and cad liver oil.. Shrimps, obsters and other shellfish, fresh, frozen, packed in ree or prepared or preserved in any manner, not specially provided for.... Skins, raw and hides not Cdtgrammtr. ned! cent per Saltsildmarkedet. pound. Opslag 1. 3/2: Fiskeriagent Reuseh 483 otherwise free. Hamburg, telegraferer 2 februar: Uketil førsler saltsild 1430 tønder norsk, 170 skotsk_amerikansk, forretningen flau grun det markkursens nedgang, gammel slosild og vaarsild, skjæresild uforandret, 200 tønder av storsild ankommet forlangende 32, kroner, hittil intet solgt da daarlig 720 1icentsperpound kvalitet. net weight in tin packages, 15 % ad valaren ; Fersksildmarkedet. if skinned or bo- Opslag 2. 2/2: Fiskedagent Reuseh, ned! cents per Hamburg, telegraferer 30 januar: En Ollnd. trawlerlast iset storsild forhaandssolgt 500 P mark pundet. 483 otherwise fre.e. :Opslag 2. 6/2: Fsikeriagent Reuseh,,Hamburg, telegraferer 3 februar:' For haandssalg storsild 1000 mark pundet, for langende 'nu 'mark, stor fangst i østersjøsild. Portugalsklipfiskimport i 1921 og ndberetnlng fra legationen i Llssabon til % ad valarem % ad valarem. Utenriksdepartementet, datert 19 januar % ad valorem % ad valorem free free free free free... ; free. følge de oplysninger som ligger til grund for legationens fjortendaglige rapporter om klipfiskmarkedet i Lissabon og Oporto, utgjorde den samlede import til disse centra' av alle sorter klipfisk i de to sidste aar følgende: tons tons Lissabon Oporto specially provided for free free. Hele Portugal

6 44 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK' FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 7 februar-' 1923 fordelt paa de forskjellige maaneder beløp indførselen i aaret 1922 angit i tons, sig til: ' Januar.. februar.. ' Mars. April Mai.. Juni.. Lissabon lste halvaar ' Juli August.'; 747 September 725 Oktober November 434 Desember 370 det Oporto var vant til det norske produkt, 'har i saahenseende med den sførsteopmerksomhet. litt efter litt begyndt at faa smak for islandske, og i de kommende aar efter J tidligere. indberetninger herfra er toldkrigens mulige ophør vil vore pekt paa den iøinefaldende formind... eksportører sikkerlig faa en meget skese 'som Portugals klipfiskimport haard kamp at bestaa om dette marked har undergaat i de senereaar. Den med sine nye konkurrenter fra sland. hovedsagelige aarsak hertil er at søke Ogsaa den skotske fisk har som det i den synkende portugisiske valuta vil sees fundet betydelig øket avsætning i Lissabon i ' ), mens salget holdsmæssig' dyre for-konsumenterne som gjør importerte artikler saa ufor av nyfundlandsk fisk er. gaat decidert at forbruket derav uvægerlig maa indskrænkes, likesom ogsaa den inden tilbake. O p ort o, dette vistnok det landske klipfiskproduktion i sit mon største klipfiskmarked i verden, er det bidrager til det indskrænkede forbruk nu som før Nyundlandfisken som do- av den fremmede vare. Den nævnte minerer. Tysk fisk, som tidligere kun avtagende tendens kommer ogsaa tyrent sporadisk optraadte paa marke- delig for dagen i Mens man det) indtar i 1922 pladsen efter den før i normale. tider regnet med at den nyfundlandske - den plads som for- gjennemsnitlige hldførsef' dici'if. sid' halvaar hen ubestridt tilhørte os. Under hen- om ca tons pr.aartil Liss; _-, syntagen til de foreliggende forhold bon og ca. 24OOOtons til Opdrto, alt er der dog neppe grund til i fremtiden viser den samlede import til begge at frygte fof nogen ljetydeligere kon- disse markeder i 1922 sig at være Nedenstaaende specificerte opgave kurrance fra Tysklands side i denne sunket til vel tons. Følgende viser importen til Lissabon av de enkelte sorter,,likeledes angit tons: branche, al den stund det saavidt vites tal utviser nedgangen fra 1921 til ifjor: kun er et eneste tysk selskap i (Oeeste- Lissabon tons eller Ofo miinde)- som befatter sig med tør- Oporto... _. _.._ ,, Ofo Norsk 3455 slandsk Nyfundlandsk 3407 Skotsk 322 Fransk.... Tysk.... for Oportos tilsvarende tal: ring av klipfisk. Det fortjener forøv- Hele Portugal: 8363 tons el! er % rigat bemerkes at endel av den i Som det vil fremgaa er nedgangen statistikken som tysk opførte fisk vist- i forhold meget mere utpræget ror nok i virkeligheten har været av Lissabon end for Oportosvedkom- 114 anden oprindelse (jfr. senest 260 L. men de. Forklaringen herpaa turde vedkommende er de 13 juni 1922). væsentlig ligge deri at denne sidste by Den,tredje plads paa Oportas fortrinsvis er et konsignationsmarked, marked indtages i 1922 av den franske mens der til den første mest sælges Norsk fisk. Det bør dog noteres at antagelig i fast regning. Endvidere maa den Slandsk endel av de saaledes fra Frankrike omstændighet antages at spille ind at Britisk1) importerte kvanta har bestaat av salt- bruken av klipfisk i Lissabon og opfransk fisk bestemt til tørring i det nordlige land er meget mindre utstrakt og ind- Tysk Portugal - en forretning som saa- grodd end' i Oporto og det dertil tilslutning til ovenstaaende talop- vidt bekjendt for første gang er blit hørende opland hvor hver families gaver skal gjøres følgende beinerk- forsøkt ifjor. Resultatet skal dog' ha faste kost mindst en gang om' dagen mnger: vist sig meget magerfog der turde utgjøres av denne mal og det derfor pen norske klipfisk blev som be- derfor neppe bli tale om at gjenta eks- falder ulike vanskeligere at lægge den kjendt ved toldkrigens,aapning i perimentet i større stil. av. Yderligere maa det merkes at de begyndelsen av september 1921 helt slænderne, hvis vare tidligere var nordlige. distikter gj.ennemgaaende utestængt fra det portugisiske marked helt ukjendt i Oporto, har nu forstaat foruten at være, tættere befolket ogsaa og i 1922 har _ for første gang paa at vinde et begyndende marked ogsaa er mere velstaaende end de sydlige, en meget lang aarrække _ overhodet der. Selvom det synes tvilsomt om saaledes at man i den første landsdel ingen tilførsel derav fundet sted til betingelserne foreligger for at dette ikke i samme utstrækning som den PO-rtugaL' ' specielle produkt vil være istand til, anden behøver at erstatte den dyre ',l Li s s a b on er den derved ledig- efter det norskes eventuelle tilbake- klipfisk med billigere surrogater, likegjqrte plads blit erobret av slands- venden, i større omfang at under- som det ogsaa turde forholde sig saa fiskensorn efternaanden har faat lægge sig markedet, er der dog al at man i syd idethele,har noget,lettere økende indpa og heltut har erstattet' grund til at følge den videre utvikling adgang til anden mat og da særlig vor vare. Konsumenterne som før - fersk fisk end nordpaa. Hvorom 1) De.t er dog muli14 at impo::ten av alting er saa er og'.blir Oporto det.. skotsk ilsk er noget mmdre end l foran- ' 1) Heri indbefauet baade nyfundlandsk' staaende opga:e angit, idet der blandt. det store hov. ed.marked, mens Lissabon. i og skotsk, av hvilken sidste sort c-er dog saaledes anf t k l k 1 kun tilfør,es Oportoen r'en ubetydell ghe,t '. d', l,. Øl e v.,anl.um mns e s (jule,!' sa,mmenh,gmn g dermed kun blir av Sg en e slandsk og nyfundlandsk fisk. samll1mlignet. med den første < -' -,' -!l:j.?()mll!.et hertil via Storbritannien. sekundær betydnmg.

7 7 februa r 1923 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 45 '-' l Tilstede 100 stk._ Derav sløiet torsk Lever til- Priser for ve gt i kg. Damp- overs Hl 1923 Torsk i leverhol medicin- Rogn andre lever til 3 februar 1000 stk. hængt saltet i hl. sløiet kjøpe pr. hl. baater dighet stk. tran i hl. transorter torsk 1000 stk stk. far- lever i hl. pr. kg. rogn tøier i 1 hl. fiskere pr. hl. Finmari< Vinterfiske til 31/ ) Troms fylke ) ' Lofotens opsynsdistrikt (Herunder Værøy og Røst) Yttersiden HelgeJandSalten N. Trøndelag-Vikten, -, ,,. S. Trøndelag:-:-Fosen. Nordmøre fogderi.., Romsdals fogderi:.. ntet nævneværdig fiske Søndmøre fogderi... Sogn og Fjordane fylke Søndenfor Stat , Tilsammen Mot i 1922 'til 4/ ' i ] 921-5/ i / i / i '2/ i i / i / i / i / i / Lofoten i 1922 til i / ! i / i i/ _ i '2/ '! -; i 1917 _3/ i /2 _ i / i !z i / øre Tællingen i regelen optat fredag aften, for enkelte distrikter torsdag eller onsdag. - 1)1 362-QOO kg. omgj{)rt til stykker efter 270 kg. = 10:) stykker. - 2) kg. omgjort til stykker. 10-:-: O '

8 Hærdet Hval- Sæl- Bottle-.. Sild, Makrei, Makrei, Laks, Levende Anden, Fisk Fisk. Fiske-.. Toldsteder hvaltran tran tran nosetran Sldetran Sild, fersk rakt saltet fersk fersk aal fersk fisk Hummer. saltet. saltet Sildemel guano Sælskmd Hermetk tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. ks. kg. tdr. kg. kg. kg. kg. stk. fkartal i tdr. kg. kg. kg. kg. g.,.j:::.. O') Z >-i O a:: t:1 t:1 &; Cf) ::o T1 O :::o Z O :::o Cf) ::t1 ta t:1 ::o >-i 1 :::o > T1 en ::t1 S sa >-i :::o Z ri o- cl i:ll ' -<O tv e.v :'Foldsteder norgts utførsd av fisktørodukttr fr a l januar til 27 januar 1923 og uktn som tndtt 27 janua r. Fetsild Nordt;js- slands- Klipfisk, Klipfisk Rot- Hyse, Anden D.m. R.m. Brun Haa- Vaarsild og skaaret Storsild Brisling andsk Rundfisk sild sild norsk skjær Sei Rogn Blank rund tarfisk tran tran blank Brun kjærr. tdr. sild tdr. tdr. etc. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. kg. kg. kg. kg. tdr. tdr. tdr. tdr. tdr. kg. Kristiania Kristiansand Egersund ,J Stavanger Kopervik Haugesund Bergen Florø ' Måløy Aalesund l Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø Andre 1) '- - 1:t4 -, -i49 alt uken ' Kristiania l Kristiansand Egersund Stavanger Kopervik ' Haugesund Bergen Florø Måløy Aalesund Molde Kristiansund Trondhjem Bodø Svolvær Narvik Tromsø Hammerfest Vardø Vadsø l Andre 1) alt uken S _ - 121X _ J ) Desuten kg. margarit (ialt margarit kg.).

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

for norsk ti$k~rib~driftl

for norsk ti$k~rib~driftl aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

VAARSILDFISKET var meget godt

VAARSILDFISKET var meget godt n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fjsk~rjb~arift fra fisk~ridlr~kt0r~n 0 aargang Onsdag 9 mars 99 Nr. 2 norsk~ fis(~ri~r. Uken 95 mars.~. VAARSLDFSKET var meget godt ogsaa i sidste uke i: søndre distrikt.

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren

ang VAARSILDFISKET. I uken optoges fisket paa drivgarn en ren ubetydelig- i Vestlofoten. Der er nu tilstede 5500 fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 22 mars 1911 Nr. 12 Norske fiskerier. Uken 12-18 mars. nordenfor fra 600-660. Av notsild har der gaat like op

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 3 aargang nsdag 31 januar 1912 Nr. 5 kun ubetydelige fangster. psynet vcgt falder høist forsl{jellig, og man vil Norske fiskerier traadte

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926

fiskets Gang fisket. Efterretningsb1ad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 24 mars 1926 . fiskets Gang Efterretningsbad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. fisket. Uken.4/320/3.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun

SILDEFISKERIERNE har hat en fra Mefjordvær og Gryllefjord.. Paa lifjst.er opgit 280-320. Da der kun n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 12 februar 1913 Nr. 7 under veiret i uken. I Finmarken er Vikten 300-350. Dette skulde tyde kun smaa fangster

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

for norsk tisk~rlb~drift

for norsk tisk~rlb~drift , Ukntlig,mddlsr fra fiskrjirktørn for norsk tiskrlbdrift 3 aargang Onsdag 8 oktober 922 Nr. 42 øvrige distrikter inden fylket var fra 3006000 kveite og 000 Uken 84 oktobet. fisket smaat. Det samlede parti

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntligt mddlsr forriorsk riskribdrift fra tiskridirktørn 4 aargang Onsdag 24 januar 923 Nr. 4 norsk fjskrir Uken 4-2.0 januar. Sto r s i l d f.i s k e t tok sig godt op i uken og foregik paa hele strækningen

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

februar 1921 Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. an Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 8 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige februar 92 sidf"r

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ANNONCEPRIS: kr pr. aar tegnes ved alle Bergen fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere