2 april årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2 april 2014 38. årgang"

Transkript

1 2 april årgang GYLDENSTEEN STRAND 29. MAR. SIDE 13 ORD. GENERALFORSAMLING 10. APR. SIDE 3 E. O. GENERALFORSAMLING 24. APR. SIDE 2 LETBANETUR MED BUS 28. APR. SIDE 19 JOMFRUKLOSTRET 3. MAJ SIDE 20 NORDATLANTISK HUS 8. MAJ SIDE 21 INFRASTRUKTUR - VAND 24. MAJ SIDE 23 SEBYFORENING.DK

2 BAG OM BYFORENINGEN Forsidefoto: Nordatlantisk Hus af Flemming Wedell BYFORENINGEN FOR ODENSE FORMAND: Bo Vietz Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M Tlf.: NÆSTFORMAND: Jarl Abrahamsen Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV Tlf.: SEKRETÆR: Birte Landorph Bergendals Alle 14, 5250 Odense SV Tlf.: KASSERER: Søren Michael Nielsen Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C Tlf.: REDAKTØR: Blad og hjemmeside Lennart Greig Tlf.: ØVRIGE BESTYRELSE: Andreas Isager Thorslundsvej 6, 5000 Odense C Tlf.: SUPPLEANTER: Flemming Wedell Tlf.: Helga Brøndum Tlf.: EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag d. 24. april kl. 19 i Seniorhuset, Toldbodgade 5 Allerede nu indkaldes til ekstraordinær generalforsamling! Det drejer sig om bestyrelsens forslag til vedtægtændringer, der fremsættes på den ordinære generalforsamling d. 10. april. Det forventes ikke, at halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, når der stemmes første gang, men dog, at 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne, hvilket så kræver en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. Foreningens nuværende vedtægter er fra starten i De kan ses på foreningens hjemmeside under Om foreningen. Meget har ændret sig i tidens løb, og bestyrelsen har fra tid til anden drøftet, om vedtægterne skulle opdateres. Dagsordenen på generalforsamlinger har i mange år været lidt anderledes end nævnt i vedtægterne, og alm. breve bruges ikke mere, hvis det kan undgås. Hertil kommer flere ændringer af mindre karakter. På vores hjemmeside kan du læse om de påtænkte ændringer. Den tekst, som er vist, har rød markering for tekst, der skal udgå, grøn tekst for den nye tekst og alm. sort, der er den oprindelige, som ikke skal ændres. Er der andre forslag, hører bestyrelsen gerne inden 1. april! 2

3 KOMMENDE AKTIVITETER ORDINÆR GENERALFORSAMLING Torsdag d. 10. april 2014 kl på Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Regnskab 2013 (se side 22) 4. Indkomne forslag Forslag fra bestyrelsen: - Ændring af vedtægter. - Dato og indkaldelse til en evt. ekstraordinær generalforsamling i Seniorhuset. 5. Budget Valg til bestyrelsen Der vælges 3 medlemmer til bestyrelsen: På valg er: Lennart Greig, Andreas Isager Suppleanter: Flemming Wedell og Helga Brøndum Revisorer: Lis Andreasen og Erik Clemmensen 7. Eventuelt Efter generalforsamlingen: - Kaffe/te og snitter - Causeri ved arkivchef Jørgen Thomsen: Odense rammer vandet - Oles boglade åbner ½ time før generalforsamlingen Arrangementet er gratis og uden forudgående tilmelding! foto: Flemming Wedell 3

4 4

5 KORTFATTET HISTORIK VEDR. BYFORENINGEN FOR ODENSE S HOLDNINGER TIL THOMAS B. THRIGESGADE ved næstformand Jarl Abrahamsen Med ønsket om at skabe bedre vilkår for den voksende biltrafik gennem byen, besluttede et enstemmigt byråd den 5. maj 1952, at det store gadegennembrud, senere kendt som Thomas B. Thriges Gade, skulle udføres. Etableringen af Thomas B. Thriges Gade blev påbegyndt i maj 1959, og i juni 1963 kunne første etape åbnes for trafik med en tunnel under jernbanen. I juni 1965 åbnedes for trafik fra Østre Stationsvej til Skulkenborg, og gaden stod færdig i sin fulde længde i Gadegennembruddet er det mest radikale indgreb i Odenses bystruktur gennem tiderne, og gaden har siden sin etablering været meget omdiskuteret i byen. Byforeningen for Odense opstod i sin tid som en protestbevægelse mod de voldsomme totalsaneringer og hårdhændede nedrivninger, som Odense led under i 1960 erne og 1970 erne. I 1980 udgav foreningen en bog med titlen: Odense træd varsomt. Bogen indeholder en samling essays om en by, der har behov for omhu og omsorg i form af bygningsfredning, trafiksanering, træplantning og miljøpleje. Naturligt nok handler en stor del af bogen om det største indgreb i Odenses byplanhistorie Thomas B. Thriges Gade. Richard G. Nielsen går i sit essay Motorvejen gennem Odense bykerne så vidt som at foreslå, at gaden nedlægges helt eller i hvert fald tunnellægges. (Illustrationen tv. er fra Richard G. Nielsens essay). Richard G. Nielsens vision om helt at fjerne Thomas B. Thriges Gade fra landkortet og få genskabt Lotzes Have og de små gader og pladser i bymidten, blev dengang betragtet som en sympatisk, men utopisk drøm. Siden er der blevet afholdt et utal af arkitektkonkurrencer, og Byforeningen for Odense har deltaget i en række workshops, som har handlet om Odenses byplanmæssige smertensbarn Thomas B.Thriges Gade. Alle tidligere konkurrencer og idéer er endt i ingenting, og forskønnelser af gaden er hidtil kun blevet til halvhjertede lappeløsninger. Der er med et fortærsket udtryk gået Odense i Thriges Gade i 35 år. I Byforeningens kommentar til Kvarterplan By-Havn fra 2007 (Se hele kommentaren på Byforeningens hjemmeside under fanen planer, KVARTERPLAN by-havn ) fraråder vi en stor tunnel under Thomas B Thriges Gade. De tekniske krav til en decideret trafiktunnel ville gøre længden og bredden af ramperne så voldsomme, at det fuldstændigt ville dominere området mellem Albani Kirke og Odense Å. Samtidig ville et øget trafikpres på Albanigade være forventeligt. Vi foreslog i stedet en underjordisk parkeringsgade kun for personbiler, og en gade på niveau med ét spor i hver retning. En sådan mindre trafikgade ville dog kunne resultere i uhensigtsmæssige kødannelser, når muligheden, men ikke kapaciteten for transitkørsel, er til stede. Typisk har Byforeningens input i debatten været væsentlig mere radikale, end hvad politikere/embedsværket mente var realistisk indtil Odense Byråd i 2010 vedtog helt at nedlægge gaden og samle bymidten omkring et nyt bykvarter med nybyggeri, smågader, pladser og parker. 5

6 I Byforeningens bestyrelse var det derfor med stor forbavselse, men også med stor glæde, at vi erfarede, at et enigt byråd efter så mange år kunne samles om en visionær og konsekvent plan om at genskabe Odense centrum. Slut med nedrivninger nu skal der endelig bygges op. Vinderen af den efterfølgende arkitektkonkurrence blev Tegnestuen Entasis, et valg vi i bestyrelsen helt kunne tilslutte os. Entasis forslag kan med god ret tolkes som en moderne fortolkning af Odense bymidte før gadegennembruddet. Det brede asfalterede bånd gennem byen erstattes af teglbelagte smågader og torve samt en større Lotzes Have. Det er endvidere intentionen, at den nye bydel får et meget grønt og frodigt præg med træplantning, grønne tage/facader og taghaver. Efter at have nærstuderet og diskuteret de nye muligheder besluttede vi i Byforeningens bestyrelse at gå positivt og aktivt ind i arbejdet med at skabe en ny bymidte i Odense med baggrund i Entasis vinderforslag. (Se kommentaren på Byforeningens hjemmeside under fanen planer, Forslag TBT august 11 og Byforeningen og Entasis vinderforslag april 2012 ) I bestyrelsen er vi enige om, at Entasis vinderforslag, isoleret set, er en gevinst for bymidten. Principielt finder vi det også rigtigt at lede den gennemkørende biltrafik uden om centrum og samtidig optimere forholdene for bilister med ærinde i bymidten. Det er vores håb, at denne trafikomlægning sammenholdt med en mere intim og attraktiv bymidte kan være med til at bremse den tiltagende butiksdød i Odense Centrum. Vi er dog helt klar over, at en så radikal ændring af trafikstrømmene på tværs af bymidten vil medføre nogle uheldige trafikale konsekvenser andre steder i byen. Specielt planerne for fremtidens nordsyd-gående biltrafik virker ikke overbevisende afklaret. I Byforeningens bestyrelse er der ikke enighed om, hvorvidt gevinsten for centrum opvejer de negative konsekvenser for biltrafikken gennem byen. Vi er dog enige om, at en del trafikkaos i den første tid efter lukningen af gaden nok ikke kan undgås, men vi håber naturligvis, at trafikstrømmene med tiden og med forskellige justeringer af vejnettet vil finde et naturligt og acceptabelt leje. Denne korte historiske gennemgang af vores holdning til Thomas B. Thriges Gade fortæller også om en forening, der gennem årene har ændret sig fra at være en protestbevægelse til at være en medspiller og samarbejdspartner for Odense Kommune. Dette er en helt bevidst strategi, da vi tror, at det er måden at få mest indflydelse på. Af konkrete ting, som Byforeningen med held har arbejdet for i forbindelse med nedlæggelsen af Thomas B. Thriges Gade, kan nævnes mulighed for gennemkørsel gennem p-kælderene, en markedshal ved Fisketorvet og et affaldssugesystem, så man undgår skraldecontainere i bybilledet. I de kommende år vil vi i Byforeningens bestyrelse fortsætte vores kritiske, men konstruktive dialog med Odense Kommune i arbejdet på at få lavet den smukkeste og bedste bymidte i landet. foto: 6

7 MINDER FRA HUNDERUPVEJ 22 om barndomshjemmet og hændelser i huset ved æresmedlem Poul Karmdal Min Far købte ejendommen i 1939 af fru Sophie Jørgensen, enke efter kaptajn Eigil Jørgensen. Der var nok at gå i gang med. Det var et hus, der på mange måder var fulgt med tiden. På andre var det sakket håbløst bagud. Mange små rum og stuer blev lagt sammen til dejlige lyse stuer, og et problem med forskudte døre løstes ved at lave en rotunde, som gav adgang fra entreen til køkkenregioner eller stuer. I rotundens runde vægge blev der lavet nicher med indirekte lys, og i loftet, der var bygget som en kuppel, var der forberedt en vejrhane med kompasrose. Odd Fellow Logen og Hunderupvej 22 havde hver sin ind-/opkørsel fra Hunderupvej med en bred hæk imellem. Det var upraktisk, så i stedet rev man hækken op og lavede en bred asfalteret indkørsel med en flisebelagt sti med rendesten langs indkørslen og en række lindetræer ind imod den stensætning, der afgrænsede haven. Ud imod Hunderupvej var der en ca. 2 meter høj støttemur i beton og granitkvadre. Det var for resten en heldig disposition, at der blev lagt fliser, for da der i 1953 skulle indlægges fjernvarme i nr. 22, bad Far om, at rørene blev lagt under fliserne, så spildvarmen kunne holde disse fri for is og sne. Da man begyndte at grave, viste det sig nemlig, at lige under gruslaget traf man på gamle pælerester, og så blev museet tilkaldt. De konstaterede, at det var resterne af palisader og en voldgrav. foto: Lennart Greig Hunderupvej 22, som den ser ud i dag, som nabo til Odd Fellow Logen 7

8 Senere udgravninger i 1970erne, hvor der blev gravet søgegrøfter dels i haven til nr. 22 og dels i Logens plæne, viste, at der kunne aftegnes ringvolde mm. Fund, som bekræftede, at her havde ligget en vikingeborg mage til Aggersborg, Fyrkat og Trelleborg. I Logens grønne plæne var der store træer fra prokurator Rasmussens tid. Bl.a huskes et stort tulipantræ, der allerede i 1914 af den senere ejers datter - Magna Toft* - betegnedes som et flot træ. Andre træer fra dengang er gået til, dels fældet af sikkerhedshensyn eller stormfældet, men tulipantræet står der stadig! Ind imod Logens bagindgang fik min Far opført en garage med foldeport og et stort redskabsrum med cykelstativer. Muren forlængedes i hele skellet imod Logen og et stykke imod lrs. Gerda Christiansen, Allégade. Her lavede Far senere et drivhus med ferskner og vinstokke. Her i sommeren 2013 nedrev man denne garage og opførte et nyt storkøkken til Logen. Under gravearbejdet fandt man en fin nål fra vikingetiden. Overretssagfører Jens Rasmussen dør i 1921, og familien sælger senere villaen til Odense Kommune, der lejer den ud. Senere i 1925 sælges den til Odd Fellow Logen. Ved siden af den store villa var der opført landbrugsbygninger tilhørende en af Hunderupgårdene, hvoraf stald og lade omkring år frasælges og indrettes til bolig. Det bliver den helt store ombygning. Så vidt jeg foreløbig har kunnet finde ud af, er huset blevet skalmuret med flotte, dybe vindueslysninger og indgangsparti samt et stort skifertag med kraftigt udhæng. Indvendigt er ydervæggene blevet beklædt med skifer for at forhindre lugt fra det tidligere dyrehold. Skiferpladerne, hvori intet bor duede, var ved at give Mors gardinmand grå hår i hovedet. H.C. Andersen fortæller et sted, at han som barn gik med sine forældre over åen og op på Nonnebjerg for at se solen danse Pinsemorgen. Da han ikke så solen danse, gik han ikke oftere derop. Holger Seebach, der var udlært hos Far og senere blev en kendt fodboldspiller, der som den første dansker kom til at spille i Italien, lavede de 2 søjler, der flankerer hoveddøren. Jeg kan endnu huske det besvær, det var at få dem til at stå fast i granittrappestenen. Dengang i 1940 brugte man et særligt stenbor til at hugge hul i granitten ved at slå med en hammer og samtidig dreje boret. En primitiv forløber for slagbormaskinen. Holger Seebach blev for øvrigt rektor for Teknisk Skole. Holger Seebach lavede også fodpanelet i entreen og rotunden, der blev udført efter mål i rustfrit stål, som stadigt holder. Gummigulvet er siden udskiftet til Opdalfliser, idet det ikke kunne holde til englændernes soldaterstøvler. Tyskerne derimod havde sat skilte op om at skåne gulvet bl.a: Tag støvlerne af!! Til at passe den store logebygning og bestyre bespisning mm. for logebrødre og -søstre var ansat en økonoma, der hed Magda Jørgensen. Hun var en rar dame, som vi kom meget sammen med. Det var jo krigstid med deraf følgende besværligheder, fordi der skulle spares, så man krøb sammen under en 25 Watts pære. Når det skete ovre i frk. Jørgensens lejlighed, var der altid no- 8 * Magna Toft: På Nonnebakken, Odensebogen 2002

9 get til erstatningskaffen, der snurrede på kakkelovnen, enten det var ristede æbler med smør og kanel, noget hjemmebagt, eller i efteråret ægte kastanier. Logen havde nemlig et meget stort ægte kastanietræ ud imod parkeringspladsen ved Giersings Skole. Det store ægte kastanietræ er for nylig blevet stynet, men skyder kraftigt! Blodbøgen, der også omtales i bogen (Dengang i Odense), er indirekte faldet for udvidelse af gaden Nonnebakken. Logens have- og altmuligmand og min gode ven hed Volsgaard. Til min fødselsdag lavede han en flot flitsbue til mig. Han var nemlig også snedker. Anden verdenskrig rykkede nærmere, og logearbejdet stoppede den 29. august I marts 44 udskriver de danske myndigheder logebygningen til reservelazaret til de mange flygtninge, der strømmer ind i Danmark. Endelig beslaglægger den tyske værnemagt i september 1944 logebygningen og kort efter også vores hus. Ved den lejlighed viste det sig, at logen havde garderet sig ved at have en meget stor lejlighed længere oppe ad Hunderupvej, hvor de kunne opbevare Logens møbler, men stadig var der god plads, som de tilbød os, men mine forældre takkede pænt nej tak, de ville gerne selv bruge deres eget bohave. Det viste sig også, at hjælpsomheden var stor. Ikke alene tilbød gode venner boliger, men de stillede også med biler og mandskab til hjælp til en hurtig flytning. Det var begyndt med, at tyskerne indhegnede både Logen og vores hus med pigtråd og væbnet vagt. Til os blev der udstedt passersedler, og gæster måtte melde deres ankomst til vagten. Nogle dage senere så vores unge pige et par uniformerede klatre over hegnsdøren og se sig om. Da min mor kom ud sammen med vores schæferhund klappede de hælene sammen og undskyldte, men de havde set en mand flygte igennem haverne. Om hunden ikke kunne hjælpe? Det ville min Mor ikke tillade og kaldte Eiser til sig. Da tyskerne hørte det navn, gav det anledning til en del ordvekslinger og smil. Det var jo ikke så lang tid siden Eisenhower var gået i land i Frankrig!! De opførte sig i øvrigt korrekt og roste hunden. To dage senere stillede en tysk major med tolk i Kreditforeningen på min Fars kontor, idet de forespurgte, om Far ville sælge sit hus til værnemagten, og da Far ikke ville det, om han så ikke kunne anvise dem en ejendom, der stødte op til Logen, idet deres officerer ikke kunne bo sammen med menige. Det ville Far naturligvis ikke hjælpe med. Så to dage senere kom de atter op på Fars kontor og meddelte, at Værnemagten agtede at ekspropriere Hunderupvej 22 til overtagelse den følgende mandag (det var om torsdagen), og mandag morgen ville man komme og udtage det inventar, de havde brug forl Så gik det ellers hurtigt. Far havde lånt hovedbygningen til en gård i Bolbro, og samtidig med at vvs-folk satte varme på huset, og malere gik det efter i sømmene, satte elektrikerne lamper op. Næste dag begyndte flyttefolkene og de mange hjælpere. Søndag var Hunderupvej 22 tømt, selv en bunke kul, som var gemt til nødstilfælde, var båret op fra kælderen. Et kælderrum måtte vi dog henstille ting i. Ellers var alt ude. Mandag morgen kom byens møbelhandlere og marskandisere med deres brugte inventar og møbler, som de satte på 9

10 pladsen foran huset. Da tyskerne kom, gav de ondt af sig. Det var ikke det, de havde forestillet sig. Far argumenterede, at dels passede møblerne bedre til soldaternes brug, og dels ville han få en forfærdelig ballade med sin kone, hvis soldaterne ødelagde hendes familiemøbler, der var gået i arv gennem flere generationer. Det bøjede tyskerne sig for. Til gengæld bad de om tæpper til at beskytte de fine parketgulve. Hunderupvej 22 blev hjemsted for den højere SS Værnemagt og Gestapo på Fyn og bolig for majoren. Senere på året stillede hele den tyske ledelse med majoren og en tolk i spidsen oppe på Kreditforeningen. Det blev understreget, at det var meget alvorligt, fordi man havde fundet en bombe i huset. Da Far principielt ikke forstod tysk, fik han, medens det blev tolket, tid til at tænke sig om og huskede, at da der blev gravet ud til en ny kældertrappe, havde man fundet et kranie og en granat, arkæologerne mente stammede fra svenskekrigen. Det lettede den anspændte situation, og tyskerne fortalte, at man ved et sikkerhedstjek af huset havde opdaget granaten. De tilkaldte bombeeksperter havde forsigtigt flyttet granaten op i haven, men i øvrigt erklæret den for ufarlig. Ved befrielsen den 5. maj fik Far nøglerne til huset, og vi var inde og kigge. Det så ud, som man lige var gået til frokost: Fyldepenne og våben lå på skrivebordene. Mens vi gik rundt, kom Fyensledelsen og bad om tilladelse til, at englænderne (The Royal Dragoons ) overtog huset til bolig. Naturligvis måtte de det. Mor og vores unge pige gjorde huset rent så vidt, som det var muligt. Vores unge pige (Ester) lovede soldaterne at hjælpe dem, for hun kendte huset fra tidligere. Hun fik imidlertid så god en løn, at hun sagde op hos os. Det var min Mor godt nok lidt bitter over. Ikke alene tog de huset, men de stjal også hendes pige!! Sidst i november fik vi huset igen. Men hvilket hus. Parketgulvene var slidte og skrammede af soldaternes sømbeslåede støvler. Et sted var der mærker efter projektiler. Ja selv lofterne bar spor efter en yndet sport: At få et stykke brød med tykt smør til at blive hængende på loftet, når man lagde brødet på bordkanten og slog til det med hånden. De samme snedkere, som i sin tid havde lagt parketgulvene, blev nu sat til at afrense, slibe og oliere, så de igen kom til deres ret. Det tog nogle uger, men resultatet var flot. Haven var blevet et virvar af pigtråd og forvoksede hegn, så der blev gjort kort proces og opført en hegnsmur i bagha- Billeder taget i smug, mens tyskerne vogtede huset Odd Fellow Logen bag pigtråd og militære køretøjer 10

11 ven og opført et nyt drivhus til erstatning for det gamle, som gik til, da en tysk bil i Allégade blev sprængt. Takket være en stor indsats af alle lykkedes det at fejre jul på Hunderupvej! Nonnebakken var en af Harald Blaatands vikingeborge. Den kendtes under navnet Burg og opførtes omkring år 980. Voldens ydre diameter er 150 m, den indre ca 120. Selve voldens højde var 3-4 m, hovedsagelig opbygget i græstørv + et palisadeværk ovenpå. Af voldens 4 porte førte den nordlige direkte ud til Odense Aa. Det rejser omgående spørgsmålet om, det ikke netop var meningen, at vikingeskibene skulle ligge her? Borgen var kun i brug i nogle få år, hvorpå den forsvinder i historiens glemmebog. I sidste halvdel af 1100-tallet byggedes et nonnekloster her, idet der var for megen uro om klosteret ved Sct. Knuds Kirke, som både var for nonner og for munke. Derfor kom det til at hedde Nonneborg. Et navn som siden blev til Nonnebjerg og Nonnebakken, selvom nonnerne på det tidspunkt var flyttet til Dalum. Det skete umiddelbart efter storbranden i Odense i Spor efter den gamle vikingeborg viser, at den ydre vold forløb skråt henover Logens plæne mod Hunderupvej, dækker det meste af Hunderupvej ved Carlsens Kvarter, under den sydlige husrække i Allégade og under Giersings Realskole, hvor der i indkørslen med brosten er vist voldens forløb. I 1835 købte overretsprokurator og møller Rasmus Rasmussen Nonnebjergløkken og opførte et landsted i nyklassisistisk stil på borgbanken, som på det tidspunkt lå langt uden for byen. Først da Albanibroen i 1858 blev anlagt, begyndte byen at brede sig syd for åen i forbindelse med udstykning af en ældre landejendom i Landstedet gennemgik omkring år 1900 en større ombygning, hvorved den senere logebygning fik et udseende, der mere ligner det nutidige. Efter overretsprokuratorens død i 1862 sælges huset til overretssagfører Jens Rasmussen, som ikke var i familie med Rasmus Rasmussen, Omkring bliver der frasolgt nogle lade- og staldbygninger, der tilhørte en af gårdmændene i Hunderup. Disse ombygges, skalmures og beklædes indvendigt med skifer for at hindre lugten fra stalden i at trænge ind. Ifølge BBR-registret er Hunderupvej 22 opført i I 1890 omtales stadsingeniør N.H.Blicher 1. gang som ejer af Hunderupvej 22. Ejendommen er meget moderne med bl.a. elektrisk lys og telefon. I 1920 sælges ejendommen til Eigil Jørgensen ( ) der var kaptajn i hæren og bestyrer af Kursus af 1878 i Odense og gift med Sophie Jørgensen ( ), som gennem 34 år var bestyrelsesmedlem i Stiftelsen af 18. september som datter af en af legatets stiftere, kancelliråd fabrikant Søren Hempel. I 1939 bliver Far udnævnt til direktør i Fyens Stifts Kreditforening og afvikler sin tømrermesterforretning. I årene fra ejes Hunderupvej 22 af kreditforeningsdirektør Aage Jensen ( ), der sælger til overlæge Erik Mogensen, Sct. Joseph Hospital. 11

12 2. december 1908 gav kommunen tilladelse til afgravning af vikingeborgens volde, som indtil da havde ligget upåagtet hen som græsningsarealer for byens husdyr, til opfyldning af bagåen, den senere Filosofgangen og elektricitetsværkets grund ved åen, hvor der skulle opføres et nyt elektricitetsværk. Fund af metaller og ben blev samlet og smidt væk! Dengang havde sådan noget ingen interesse. Siden 1934 har Odd Fellow Logen haft til huse her på Hunderupvej 18/Nonnebakken 1. Far var god til at gemme gode materialer fra nedbrydninger og ombygninger, for de kunne jo altid bruges. En stump gelænder fra smeden i Hudevad blev indbygget i altangelænderet foran soveværelset. Marmorplader fra nedlagte slagterbutikker, der havde sorte aftegninger fra blod, blev brugt til et flot badeværelse på 1 sal og talrige vindueskarme. Jernprofiler erstattede bærende skillerum o.s.v. mer og var forberedt til en vindrose. I et af felterne i bindingsværket ved vinterhaven blev indmuret munkesten fundet på stedet. Det var sjovt at gense huset her i 2013, hvor jeg fejrede min 80 års fødselsdag her. Huset var netop blevet indrettet til restauration i palæstil. De velbevarede bjælkelofter og parketgulvene, som igen var blevet renset og afhøvlet. Entreen og hallen med de oprindelige elmetræsdøre, indfatninger og parket. Ja, selv af min Mors køkken, som hun tegnede for 73 år siden, er der bevaret en anrettergang med skabe og glasvæg ud imod køkkenet. I haven stod et velvoksent magnolietræ, Mor havde plantet og minsandten også et fuglebassin, min Far og jeg havde støbt!! Ved receptionen, da huset åbnede som restaurant, havde jeg den fornøjelse at træffe fru overlæge Mogensen, hvis mand i 1961 købte Hunderupvej 22. Der blev udvekslet mange minder og aflagt besøg i kælderen, som syntes mindre end jeg husker den. Gemt fra dengang Far ombyggede Graasten Slot til bolig for Kronprinseparret lå tykke egeplanker, der var blevet til overs, da der blev skåret hul i en etageadskillelse, fordi Kronprins Frederik gerne ville have en trappe direkte op til sit kontor. Der blev lavet et klapbord ud af de tykke indskudsbrædder, som var 1½ egeplanker, hvor revner og knasthuller var lukket med beg. Der blev også lavet praktiske løsninger såsom et stort billedskærearbejde forestillende 2 tømrersvende, der saver et træ op, blev anbragt i gavlpartiet i vinterhaven - rotunden, som løste dørproble- Fest i hjemmet Faderen Aage Jensen, fru Guldfelt og forrest jordmoder, frk. Haslev samt stående marinesoldaten Poul Karmdal Jensen 12

13 KOMMENDE AKTIVITETER VANDETS TILBAGEKOMST - GYLDENSTEEN STRAND ved Aage V. Jensen Naturfond foto: Aage V. Jensen Naturfond tid > Lørdag den 29.marts kl ca sted > Gyldensteen Strand øst for Bogense Fællestransport undersøges - evt. kør selv! tilmelding > mail: eller Søren Michael Nielsen bedst mellem kl. 17 og 18 mødegebyr > gratis + evt. transport Aage V. Jensen Naturfond har i februar 2011 købt 616 ha øst for Bogense af Gyldensteen Gods, som omfatter Gyldensteens inddæmmede Strand og den vestlige del af Ore inddæmmede Strand, kaldet Reservatet, samt de tidligere øer Lindholm og Langø. Her genskabes 29. marts over 350 ha lavvandet kystlagune, ferskvandssø og rørskov med natur og fugleliv til glæde for både dyr og mennesker. Naturgenopretningen er den hidtil største på Fyn. Byforeningen i samarbejde med IDA m.fl. får denne enestående chance for at være med, når vandet igen lukkes ind i det tidligere inddæmmede område. Senere er alle velkomne til at besøge Gyldensteen Strand, hvor der anlægges p-pladser og vandrestier omkring de genetablerede vandområder. Fra nyopførte fugletårne og udsigtspunkter bliver der gode mulig heder for at opleve fuglelivet på de nyanlagte småøer i fjorden. Program: Der vil være shuttlebus-kørsel til Langø fra Kl. 10 fra tre store parkeringer på fastlandet. Kl. 12 Officiel start. Kl. 14 Velkomsttaler på markedsplads. Kl. 15 Digeåbning kl. 17 Afslutning Der er plads til op mod mennesker, og der bliver mange aktiviteter og boder. 13

14 ODENSE SYMFONIORKESTER Byens internationalt kendte orkester ved Lennart Greig, redaktør blad og web Skal man brande Odense, er der en institution, som man absolut ikke kan komme udenom. Det er Odense Symfoniorkester, som ikke bare er det regionale orkester på Fyn, men et orkester, der er kendt langt ud over landets grænser for sine fremragende koncerter, fantastiske cd-indspilninger og populære Carl Nielsen- konkurrencer for violin, klarinet og fløjte samt meget andet! Mit eget møde med orkestret startede, da jeg gik i mellemskolen på Risingskolen. Vi havde en enkelt skemalagt time i musik om ugen noget man nok ikke ser i dag. I en tid, hvor musikken mest var Raquel Rastenni, Birthe Wilke og Gustav Winckler, fik vi en mulighed til at snuse til musik af den såkaldte finere slags nemlig den klassiske, men også lidt til New Orleans jazz, som dengang i skolen blev betegnet som særlig god musik. Komponister som Haydn, Mozart, Beethoven, Bach m.fl. blev hurtigt kendte synonymer for deres musik. Vi lærte også om instrumenterne i et symfoniorkester og tilmed at lytte intenst til de enkelte instrumenter, når der blev spillet. En skoletime om ugen var langfra nok! Skolens fritidsklub oprettede tilbud, hvor man kunne lære at spille på instrumenter. Der var også en musikklub, hvor den ene times musik på skemaet kunne udbygges til mere. En bestanddel af musiktimen blev nu, at der blev spillet musik fra repertoiret for den kommende byorkesterkoncert. Naturligvis kunne man ikke i denne ene time komme igennem hele koncertprogrammet, men det var alligevel en fantastisk introduktion med det resultat, at man fik et langt større udbytte, når man så var med ved koncerten i Fyns Forsamlingshus. foto: odensesymfoni.dk Koncet med Odense Symfoniorkester i Koncerthuset. 14

15 Koncerterne foregik på tirsdage og var således ikke i konflikt med radioens torsdagskoncerter. Byorkesterkoncerterne blev hurtigt noget, man absolut måtte med til! Vi oplevede også, at Odense Byorkester gav koncert for elever i Risingskolens Festsal, og det i selve skoletiden (1959). En virkelig stor oplevelse, som af de gamle elever nok huskes den dag i dag! Der var en fast kapelmester dengang, Det var den karismatiske Martellius Lundqvist, der stod i spidsen for orkestret der var også en meget betydende andenkapelmester, som hed Aksel Wellejus. I dag er der ingen faste kapelmestre, men en chefdirigent samt skiftende gæstedirigenter. Dengang var der kun en enkelt kvinde i orkestret - helt anderledes end i dag, hvor kvinderne er markant tilstede. Musikerne var pære danske, hvor mikset i dag er noget mere internationalt. Musikken i Odense går langt tilbage. Fra komponisten Carl Nielsens barndom kender vi til spillemændene, der kom vidt omkring, når der skulle spilles til fester og begivenheder, men også til regimentsmusikken, hvor selv Carl Nielsen har spillet med, da han var ung. Den symfoniske musik blev varetaget af Odense Musikforening fra 1866, som sørgede for koncerter med musikere, der især kom udefra. I årene op til starten på Odense Byorkester kunne man uddanne sig til musiker for den klassiske musik især 2 steder: Det fynske Musikkonservatorium oprettet i 1929 af violinisten Martin Andersen og hos violinpædagogen Julius Chonovitsch, der kom til Odense efter Første Verdenskrig. Odense Byorkester var navnet frem til 50 års jubilæet, og det startede i 1946 som en aktivitet under Odense Kommune. Det blev en afløsning for 2 private orkestre med symfonisk musik: Filharmonisk Orkester fra 1926 og Odense Bys Orkester fra Tidligere måtte musikerne betale kontingent for at være med i et orkester. De spillede nærmest for deres fornøjelses skyld og uden løn, men nu med et symfoniorkester i kommunalt regi, kunne man få ansættelse og løn for at spille. Kommunen gav i første omgang mulighed for fastansættelse af 22 musikere og en ad hoc ansættelse for yderligere Ansættelsesperioden var over 8 måneder pr. år, og kravet var 8 koncerter, 6 radiokoncerter og musik på Odense Teater til ca. 300 forestillinger. I dag har orkestret 73 fastansatte musikere. Det skyldes Odenses daværende socialdemokratiske borgmester I. Vilh. Werner og viceborgmester Erik Scheibel fra Det Konservative Folkeparti, at Odense Byorkester blev en realitet og det efter grundigt forarbejde af især 3 initiativtagere: lederen ved Det fynske Musikkonservatorium Martin Andersen, organist og komponist Kai Senstius og kapelmester ved Odense Teater, Ove Peters. Noder og manglende nodearkiv var et stort problem fra starten - ofte måtte man låne eller ligefrem leje noder for at kunne spille. Læge og oboist i orkestret Palle Jørgensen fik imidlertid den gode idé, at man skulle henvende sig til byens mange virksomheder og bede dem om at sponsorere noder for enkeltværker. 15

16 Det gav et godt skub fremad, og nodearkivet var en realitet. Apropos noder, så er der dukket noder op i Odense af 2 forsvundne værker. Kapelmester Povl Ingerslev-Jensen fandt efter sin tiltrædelse i 1946 glemte noder på rådhuset til hvad der senere blev kendt som Odense-ouverturen af Rossini. Og mange år efter fandt man så Mozarts Symfoni i A-mol, Köchel 16a - et værk man vidste Mozart havde komponeret, men man var overbevist om, at noderne var gået tabt. Mange kapelmestre og dirigenter har stået foran Odense Symfoniorkester i tidens løb, og været med til at udvikle den kunstneriske kvalitet til nær det perfektionistiske. At orkestret i dag er internationalt kendt, skyldes nok især den polskfødte Karol Stryja, som var kapelmester og chefdirigent for orkestret og det samtidig med, at han stadig var leder af et symfoniorkester i Katowice. Ofte tog han om natten den lange tur i bil mellem Katowice i Polen og Odense for at være fremme til en hel dags orkesterarbejde næste dag. Odense Symfoniorkester opnåede under ham en kunstnerisk position af international rang. Han sørgede for, at orkestret kom på turné med koncerter i Tyskland, Holland og Belgien - senere igen til Rusland med koncerter i St. Petersborg og Moskva. Utallige værker er indspillet først på grammofonplader - senere kassettebånd og cd er. Blandt cd erne er en komplet række værker fra Carl Nielsens hånd, men også en enorm mængde musik af andre komponister. Koncertturnéerne er fortsat blevet udvidet - især til Spanien, men også USA og Kina har været besøgt. I jubilæumsbøgerne Gennem kamp til sejr af Tage Vandsted (1971) og Fra Byorkester til Symfoniorkester af Mogens Vestergaard (1996) kan man få et solidt indblik i orkestrets virke i de første 50 år. Her oprulles også et persongalleri af de mange mennesker, der på en eller anden måde har haft med orkesteret at gøre. Det være sig musikere, dirigenter, gæstedirigenter og solister, forretningsførere og mange andre. Spændende er det også at følge med i det omfattende repertoire, der har været spillet. Som nævnt - Odense Symfoniorkester skal absolut med, når man reklamerer for Odense, og vi, som bor så tæt ved, bør benytte os af muligheden. Kom til koncerterne - musikken er bedst, når den opleves i en koncertsal! foto: odensesymfoni.dk Den første internationale Carl Nielsen Violinkonkurrence i Odense var ligeledes Stryjas fortjeneste. Han havde også visioner om et nyt koncerthus i byen. Odense Koncerthus stod færdig i

17 MIT LIVS EVENTYR - En lille, god historie om noder af æresmedlem og journalist Svend Erik Sørensen Uddrag af artikel i Odense Symfoniorkesters 50 års jubilæumsbog: Fra Byorkester til Symfoniorkester tegning: Hjørdis Plato Februar Der var et rigtig surt vejr, sjap og søle af snavset sne, der smeltede, og det var ikke kun vejret, der var surt, menneskene var meget værre. Jeg mødte klokken 7 i Jernbanegade (Fyens Stiftstidende var eftermiddagsavis og lå i centrum på det tidspunkt), og den første, jeg mødte, kom jeg op at toppes med, blot fordi vi skulle passere hinanden. To aftaler fra dagen før gik på gulvet, den ene tog ikke telefonen, da jeg ringede, og den anden meldte selv afbud. Det var netop sådan en dag, man skulle være blevet i sengen hele dagen, trukket dynen op om ørerne, gemt sig for verden. Da så en af cheferne begyndte på en af de helt store ture, besluttede jeg mig til at lægge min arbejdsindsats uden for bladhuset. Men hvor? Jeg havde flere gange haft lyst til at skrive noget om alle Odense Symfoniorkesters noder. Da orkestret året i forvejen flyttede ned i Odense Koncerthus - forøvrigt nogenlunde samtidig med at jeg blev musikjournalist med bl.a. Odense Symfoniorkester som arbejdsområde - erfarede jeg, at der var blevet indrettet node- og arkivrum i Koncerthuset med en af Fyns største samlinger af noder. Nu har noder altid fascineret mig, musikkens lydløse æstetik, og om alle disse noder måtte der kunne skrives en fin lille reportage. Da jeg ringede til orkestrets kontor, sagde forretningsføreren Ejner Gylling, at jeg bare kunne komme, for Thyge, arkivaren, var allerede mødt. Jeg kastede mig omgående på min cykel, og selv om jeg undgik det værste søle, var det nederste af mine bukser blevet sjaskvåde, da jeg bankede på kontoret ind til Thyge, hvis rigtige navn var Gunnar Thygesen. Det var første gang, jeg mødte Thyge på tomandshånd, ellers kendte jeg ham kun af udseende. I det øjeblik jeg sad i Thyges gæstestol, og han skænkede en Gammel Dansk, skete underet: den sure sjappede verden forvandlede sig til hygge, varme og sjov. I over en time. Så måtte jeg begynde at tænke på, hvad jeg skulle skrive i avisen, for alt det vi havde siddet og snakket om, var ikke just artikelstof i aviser. Det var mest om dengang, Thyge spillede obo i orkestret, om fortidens musikere, om dirigenter, akustik, publikum, Fyns Forsamlingshus og meget, meget andet. - Har du ikke en eller anden lille god historie om noder til avisen, for ellers er der ikke meget at skrive om? spurgte jeg. Thyge så ned i gulvet som tænkte han sig godt om. - Joh, måske, det kunne da godt være, sagde han så endeligt. - Prøv at se nogle noder her, jeg har renskrevet! Og rakte mig en stak. - Du har sandelig en nydelig nodeskrift! sagde jeg og betragtede en renskrevet partiturside, hvor der stod»symfoni A mol«på øverste nodelinje. - I en gammel stak noder fra Fyns Forsamlingshus fandt jeg den dér af Mozart! forsatte han. - Nå sagde jeg bare. - Ja jeg studsede jo lidt for Mozart har da aldrig skrevet en symfoni i mol, altså andre end den kendte nummer 40 g i mol og nr. 25, og jeg kunne jo se med det samme, at det ikke var dem, blev han ved. 17

18 Jeg gentog mit»nå«. - Men så ringede jeg ned til Kamma Wedin på Universitetsbiblioteket, og hun fortalte, at der var registreret en Mozartsymfoni i a mol, hvor man kun havde begyndelstemaet, og det passede nøjagtig med det, jeg havde! Thyge gjorde en pause og jeg husker tydeligt, at jeg tænkte»hvad er det, han forsøger at fortælle mig?«, for jeg fornemmede og kunne se, at det var noget, der havde den allerstørste betydning for Thyge. - Det er den, jeg har skrevet ren, og du sidder med dér. - Vil det sige, at du har fundet en Mozart symfoni, som man ikke har haft noderne til før? spurgte jeg. To sekunder Thyge nøjedes med at nikke. De næste to sekunder var nogle af de vigtigste i mit liv. Det stod mig helt klart, at hvis Thyge havde ret, var det en verdenssensation af de helt store. Skulle jeg tro ham? Eller ville han blot binde mig noget på ærmet? Måske holdt han mig for nar. Jeg kendte ham jo næsten ikke. - Gylling, hvad med Gylling? spurgte jeg. - Han vil have Barenboim til at dirigere, men nu er der gået flere år, og den kan jo ikke blive ved med at ligge der og ikke blive spillet. Pludselig huskede jeg, at Gylling et par gange havde sagt, at han havde en fantastisk god historie, men at jeg ikke måtte skrive den endnu. Jeg havde - lidt uprofessionelt måske - sagt til ham, at så var det lettere, han ventede med at fortælle historien, til jeg måtte skrive den. Jeg valgte at tro på Thyge - med hud og hår. - Må jeg få en kopi? spurgte jeg og vi gik i gang med at kopiere. Da jeg gik fra Thyge og havde Mozarts symfoni under armen, mener jeg at kunne huske, at døren fra Gyllings kontor og ud på gangen stod på klem. I hvert fald holdt jeg vejret og sneg mig forbi døren på tåspidser. Jeg spurtede tilbage til bladet på min cykel. Det begyndte at sne. I store svævende fnug. Verden var ved at blive hvid og ren. Kun denne ene gang har jeg uden varsel brast ind på chefredaktørens kontor. Det var Bent A. Koch, som måbende så op fra sit store hjørneskrivebord. Jeg satte ham kort ind i sagen og viste ham noderne. - Tror du på det? spurgte han og kiggede mig ind i øjnene. - Ja, sagde jeg uden tøven. - Gå hjem og skriv, tag ikke telefonen, åben ikke døren, ikke under nogen omstændigheder og kom så med manuskriptet en time, før vi går i trykken ellers løber andre med nyheden! Sådan gik det til. Næste dag var Gunnar Thygesen verdens mest kendte dansker efter H.C. Andersen. Der var et billede af ham i alle verdens aviser. Sådan fik jeg mit livs største nyhed, et af mit livs store eventyr. Tænk at min største nyhed skulle blive en symfoni af Mozart! Kan man forestille sig noget smukkere og mere eventyrligt? En nyhed af skønhed. En verdensnyhed uden døde, uden ulykke - kun idel jubel. Hvor var det dog godt, at jeg ikke blev under dynen den dag. Selv på den mest sure dag sker der et under. 18

19 KOMMENDE AKTIVITETER BUSTUR MED ODENSE LETBANE ved letbanechef Mogens Hagelskær, Odense Kommune billede: Odense Letbane tid > Mandag den 28. april kl sted > Hans Mules Gade bag H.C. Andersen Hotel tilmelding > mail: eller Søren Michael Nielsen bedst mellem kl. 17 og 18 mødegebyr > gratis - max. 50 deltagere Hop ombord på bussen og få indblik i byens store udviklingsprojekter! Så nu er der mulighed for at komme med på en guidet rundtur langs det planlagte spor for den kommende letbane i Odense. Busturen, der tager dig med på en virtuel rejse ind i fremtidens Odense, varer to timer, den er gratis, og din guide bliver letbanechef Mogens Hagelskær, der undervejs fortæller om letbanen og byens andre store udviklingsprojekter. Letbanen strækker sig over 14 km. Odense Letbane kommer til at samle byen. Ved at binde byens nordlige og sydlige bydele sammen, kommer Tarup og Hjallese tættere på centrum. Samtidig bliver Odenses knudepunkter og store udviklingsprojekter forbundet gennem letbanens rute. Med afgange begge retninger hvert 10. minut og masser af plads til passagerer og cykler skaber letbanen et godt udgangspunkt for effektiv transport og synergi mellem bydele, erhvervsliv, kulturtilbud og uddannelsesinstitutioner. Et arrangement man ikke må gå glip af! 19

20 KOMMENDE AKTIVITETER ODINPRISEN 2013 DET ADELIGE JOMFRUKLOSTER Lørdag den 3. maj kl Albani Torv Arrangementet er gratis - ingen tilmelding. foto: Flemming Wedell Oprindeligt opført 1504 til biskop Jens Andersen Beldenak med karakter af et borganlæg med volde og vandgrave. Siden har der været en lang række ejere bl.a. Oluf Bager. I 1700 blev Karen Brahe eneejer, og hun indrettede senere hovedbygningen til Jomfrukloster. En funktion der varede til 1972, hvor kommunen købte ejendommen og sørgede for, at bygningen blev Tæt på tag og fag! Senere har Realdania Byg overtaget bygningen. Gennem 4 år har håndværkere, konservatorer og arkitekter arbejdet med at genskabe de mange historiske lag i huset. Tapeter fra 1800-tallet, bemalede lofter fra 1600-tallet og vægdekorationer fra 1500-tallet. De mange rum i Jomfruklostret rummer fortællinger fra arkitektur- og stilhistorie gennem 500 år. Samtidig med restaureringen er huset blevet gjort klart til at rumme moderne kontorarbejdspladser med alt, hvad det indebærer af krav til lys, IT og brandsikkerhed. Et fantastisk bevaringsarbejde, som Byforeningens bestyrelse har besluttet at honorere med Odinprisen. Odinprisuddelingen finder sted lørdag den 3. maj kl. 15 med taler og musik og meget andet. Odense Universitet residerer nu i bygningen, hvor vi får mulighed for at kigge indenfor. 20

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private

Nyt træhus på gammel grund. TEMA: Nybyggeri. Side 14-19. OK Gulve Gulve og Gardiner til erhverv og private Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis søndag 4. oktober 2015 TEMA: Nybyggeri Nyt træhus på gammel grund Side 14-19 NYT FRITIDSHUS Lilje-huset A/S C.F. Tietgens Boulevard 32 5220 Odense SØ tlf. 66 14 46

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling Frederiksberg 7. maj 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Jeg indkalder hermed til ordinær generalforsamling, for Ejerforeningen Frederiksvej 42, på 1. sal th. onsdag d. 30 maj, klokken 19.00

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42

Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012. Ejerforeningen Marstalsgade 42 9. april 2012 Referat af Ordinær Generalforsamling år 2012 Ejerforeningen Marstalsgade 42 Sted: Marstalsgade 42, 2100 København Ø - hos Pia Rothe i nr. 2.tv. Dato: Den 29. marts 2012 fra kl. 19:30 Deltagere:

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005:

AViS. Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S OBS! Det første bestyrelsesmøde: GRUNDEJER BESTYRELSE. Årsplan for 2004 og lidt af 2005: AViS Gl. Toftegaard GRUNDEJERFORENING S Antal husstande 80. Årgang 23. Nummer 1. Marts 2004 GRUNDEJER BESTYRELSE Formand: Leif Andersen, DM 85 Tlf.: 47 17 72 68 Næstformand: Bo Sørensen, DM 17 Tlf.: 47

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED

GVF-Avisen. Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang. www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Foråret nr. 1. 2011, 16. årgang GVF-Avisen www.fedet-risskov.dk GRUNDEJERFORENINGEN VEJLBY FED Generalforsamling Der indkaldes til ordinær generalforsamling i GVF Grundejerforeningen Vejlby Fed tirsdag

Læs mere

Kalleruphuse Grundejerforening

Kalleruphuse Grundejerforening Kalleruphuse Grundejerforening Gelskovvænget. Tybrindvænget. Ølstedgårdvej. Odense M. CVR-nr 12 94 40 39 www.kalleruphuse.dk e-mail: post@kalleruphuse.dk MEDLEMSINFORMATION BESTYRELSEN: Bestyrelsen har

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11

Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 15. april 2010 Beretning for b/f Kjøgegaard 2010 / 11 Afgivet mundtligt til ordinær generalforsamling 14. april 2011 Velkomst og stilhed for de afdøde Siden sidste års ordinære generalforsamling har vi

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II

Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Ordinær generalforsamling d. 17. april 2012 Andelsboligforeningen Ingerslev II Referat af ordinær generalforsamling afholdt tirsdag den 17. april 2012 kl. 19:00 Referent: Helle Madsen Dirigent: Johan L

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007

Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 Referat fra Grundejerforeningen Karinavej s generalforsamling 7. april 2007 1.Valg af dirigent, referent og stemmetæller. Som dirigent blev Eigil Obling (nr. 35) valgt, referent blev Marianne Olufson (nr.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014

Polen rundt med Grænseegnens Touring Club. 14 24. juni 2014 Polen rundt med Grænseegnens Touring Club 14 24. juni 2014 1 Referat fra turen til Polen i tidsrummet 14. til 24. juni, 2014 Jeg har brugt lidt tid på at finde en form for hvordan jeg kan beskrive den

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 1 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Onsdag den 1. marts 2006 kl.19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Fremlæggelse

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2008 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Onsdag d.14/5 kl. 19.00 på Fjordens Perle Dirigent: Nina Storgaard, Kolibrivej 11 Referent: Michael Maigaard,

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften

Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften Referat Af 42. generalforsamling I Grundejerforeningen Højgårdstoften 2. Referat af den 42. ordinære generalforsamling afholdt den 24. april 2012 i Kulturcentret. Kulturcentrets båndoptager gået i udu,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015

Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Referat af Generalforsamling i Realskolens Venner tirsdag den 1. september 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning ved Anne Wolthers. 3. Fremlæggelse af regnskab ved Erik Grave. 4.

Læs mere

På rejse med musikken

På rejse med musikken Eksotiske fugle På besøg hos DR SymfoniOrkestret s. 2 På rejse med musikken Du skal snart på besøg hos DR SymfoniOrkestret. Her skal du høre symfoniorkestret spille flere forskellige musikværker. Men vi

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling E/F / A/B Ålholmhus Ejd.nr.: 585 Dato: 19. November 2010 Referat af ordinær generalforsamling År 2010 dato 10. November 2010, kl. 19.30, A/B Ålholmhus, afholdtes ordinær generalforsamling i Ålholm Kirke,

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Netværkstur til Odense

Netværkstur til Odense Netværkstur til Odense Byens Netværk 24.04.14 Tekst og foto: Katja Pryds Beck Fra dansk stor by til dansk storby sådan præsenterer Odense sin ambitiøse og omfattende byudviklingsvision frem mod 2020. Byens

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008

Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 Proces med DR Radiosymfoniorkestret 2008 DR Radiosymfoniorkestret Du skal til koncert med DR Radiosymfoniorkestret. Det er et stort symfoniorkester, som består af ca. 70 musikere. I et symfoniorkester

Læs mere

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud

17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange (referent) 7. Fremlæggelse af næste års budget samt fastsættelse af kontingent og indskud Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Den 12. marts 2005, kl. 13.00 Byggecentrum, Hindsgavl Allé 2, 5500 Middelfart Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 17 virksomheder Gro Andersen (dirigent) Niels Strange

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014

Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Til Informationsmøde om Kvæsthusprojektet og Sankt Annæ Projektet 13. maj 2014 Fra Kvæsthusselskabet og Sankt Annæ Selskabet ddd Opsamling fra informationsmøde afholdt d. 13. maj 2014 Kvæsthusselskabet

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 25. marts 2010 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00. i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Indkaldelse til generalforsamling tirsdag d. 21. april 2015 kl. 19:00 Afholdelse hos Agnethe, Violvej 140B. Dagsorden: i Andelsboligforeningen Violvej II, 8700 Horsens Horsens d. 7. april 2015 OBS vi mødes

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

Beretning 2015. Bestyrelsen

Beretning 2015. Bestyrelsen Beretning 2015 Bestyrelsen Vi har i bestyrelsen haft et spændende år, nu kender vi jo hinanden og ved hvad hver især står for og kan derfor supplere hinanden omkring de forskellige opgaver der forekommer

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

L O V E F O R V I B O R G K O R E T

L O V E F O R V I B O R G K O R E T L O V E F O R V I B O R G K O R E T 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Vestegnens Harmonika Klub

Vestegnens Harmonika Klub HARMONIK-AVISEN 23. årgang Marts 2015 Nummer 1 Harmonika koncert i Høje Taastrup Kirke Så er det forår! Forårsmatiné Harmonikakoncert Generalforsamling Spil Op Café Vestegnens Harmonika Klub 1 HARMONIK-AVISEN

Læs mere

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948.

H. F. Ellebækhøj. Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. H. F. Ellebækhøj Vedtægter for Haveforeningen Ellebækhøj Stiftet den 20. marts 1948. 1 Foreningens navn er Ellebækhøj stiftet den 20. marts 1948. Foreningen, som efter lov af 2001, har status som varige

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5.

Tilstede var repræsentanter fra følgende andelslejligheder: st. 1; st. 2; 1.2; 1.4; 1.6; 2.5; 2.6; 3.1; 3.2; 3.5; 4.3; 4.4; 4.6; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5. Referat af ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Åparken 6 torsdag den 2. april 2009 kl. 18.30 i Lokalcenter Møllestien, Grønnegade 10, 8000 Århus C. Tilstede var repræsentanter fra følgende

Læs mere

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU Februar. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU Februar DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 31. Årgang Nr. 307 Side 1 Lise Linderstrøm Vibeke Raae Mogens Nielsen 8 februar 15 februar 17 februar Redaktionen ønsker tillykke

Læs mere

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på

Generelforsamlingen afholdes på. Carlsberg Museum & Business Centre. Valby Langgade 1, 1799 København V. Festmiddagen afholdes efterfølgende på INVITATION GENERALFORSAMLING & ÅRSFEST DANMARKS FARVE- OG LIMINDUSTRI FREDAG DEN 10. APRIL 2015 Generelforsamlingen afholdes på Carlsberg Museum & Business Centre Valby Langgade 1, 1799 København V Festmiddagen

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere