Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer"

Transkript

1 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

2 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks København V Web: Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade København V Telefon: Telefax: Web: Arbejdsgiversekretariatet: H.C. Andersens Boulevard København V Telefon: Telefax: Web: Materialerne fra Industriens Branchearbejdsmiljøråd kan fås ved henvendelse til organisationerne og kan downloades på eller de kan købes hos Videncenter for Arbejdsmiljø, tlf Bestillingsnr Bureau: Dplus Tryk: Lundgreen Grafisk a/s Trykt på miljøvenligt papir Oplag: ekspl. December 2009 EAN:

3 Lovpligtige eftersyn af maskiner og værktøjer 1. Forord Indledning Generelt om eftersyn 3.1 Hvad omfatter et lovpligtigt hovedeftersyn? Journaler Hvem kan udføre eftersyn? Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn Gennemgang af de forskellige tekniske hjælpemidler og maskiner 5.1 Hejseredskaber og spil Løfteredskaber Transportredskaber Presser beregnet til bearbejdning af jern og metal Trykbærende udstyr trykluftsbeholdere Trykbærende udstyr køleanlæg Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn Anhugningsgrej Transportable stiger Stilladser Pallereoler Porte Trykluft til åndedrætsværn åndemiddelluft Faldsikringsudstyr Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning 6.1 El-materiel Brandslukkere Gasinstallationer Sådan bruges samleskema, oversigtsskemaer og tjeklister Hvordan kan arbejdet gribes an? 8.1 Planlægning af indsatsen og etablering af en arbejdsgruppe Få overblik over virksomhedens tekniske hjælpemidler og maskiner Hvis der konstateres mangler eller skader ved gennemgangen Hvem skal udføre de lovpligtige eftersyn? Skader på materiel, der opstår under brug Løbende eftersyn Indkøb af nyt materiel Opfølgning Dokumentation for eftersyn hos fx kunder Hvad har de gjort hos Gromas Maskinfabrik i Brabrand i forhold til de lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser? Her kan du få mere af vide

4 1. Forord Dette er første del af vejledningen Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser. I denne del finder I gode råd og værktøjer, som I kan bruge, når I skal finde ud af, hvilke krav der er til lovpligtige eftersyn. I Metal- og Maskinindustrien bruges der fx løfteredskaber, hejseredskaber og faldsikringsudstyr, hvor der er krav om, at der jævnligt foretages eftersyn på disse. Kravene er mange og forskellige, så det kan være svært at finde ud af, hvad der gælder for de forskellige områder. I vejledningen kan I også finde metoder til, hvordan I kan gribe opgaverne an. I kan desuden finde et samleskema, der giver et hurtigt overblik over de forskellige typer af eftersyn, samt en række oversigtsskemaer for de forskellige eftersyn, hvor I kan holde styr på de enkelte maskiner og tekniske hjælpemidler. Vejledningen indeholder et eksempel fra en virksomhed, som har afprøvet de skemaer og metoder, der præsenteres i denne vejledning. Virksomheden har også afprøvet de metoder og værktøjer, der er præsenteret i anden del af den samlede vejledning, som handler om lovpligtige uddannelser. Samlet gennemgår vejledningen de lovpligtige krav fra Arbejdsmiljøloven. Desuden beskrives krav, der stammer fra politiets, sikkerhedsstyrelsens og beredskabsstyrelsens regler. Vejledningen er udarbejdet af Dansk Industri, forbundene i CO-industri og Ledernes Hovedorganisation. Den er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Arbejdstilsynet har haft vejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet i den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vejledningen er alene vurderet, som den foreligger, og tilsynet har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner indenfor det pågældende område. Desuden har politiet og Beredskabsstyrelsen haft dele af vejledningen til gennemsyn, og de finder også, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen. Pjecen er udarbejdet af ALECTIA for DI, CO-industri og Ledernes Hovedorganisation. Den er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, som er arbejdsmarkedets parter i industriens fælles forum for arbejdsmiljøaktiviteter. Dette og andre værktøjer, som omhandler et godt og sikkert arbejdsmiljø, findes også i elektronisk form på Industriens Branchearbejdsmiljøråds hjemmeside 4

5 2. Indledning På trods af at tekniske hjælpemidler og maskiner bruges, indrettes og synes at være forsvarlige, er det nødvendigt at gennemføre jævnlige eftersyn. Det er vigtigt, at de vedligeholdes, justeres og holdes i en forsvarlig stand. Et teknisk hjælpemiddel, kan fx udsættes for påvirkninger som stød og belastninger, der kan medføre, at det bliver beskadiget. Det kan resultere i nogle farlige situationer, og et eftersyn skal sikre, at de krav, der gælder for hjælpemidlets indretning og anvendelse, overholdes, og at beskadigelserne opdages og afhjælpes i tide. Ellers kan der være risiko for alvorlige arbejdsulykker. En række tekniske hjælpemidler og maskiner er omfattet af krav om regelmæssige eftersyn, der skal udføres minimum hver 12. måned eller hyppigere. Øvrige tekniske hjælpemidler skal efterses regelmæssigt og med intervaller, der angives af leverandøren. I denne del af vejledningen er der en gennemgang af, hvilke tekniske hjælpemidler og maskiner, der typisk bruges i Metal- og Maskinindustrien, og som er underlagt kravene om eftersyn. I kan finde oplysninger om med hvilke intervaller, de skal efterses; hvilke regler, de er omfattet af; hvem der kan udføre eftersynene, samt krav til dokumentation for gennemført eftersyn. De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Hejseredskaber og spil. Løfteredskaber. Transportredskaber. Presser til bearbejdning af jern. Trykbærende udstyr - trykbeholdere, køleanlæg og trykflasker. Anhugningsgrej. Transportable stiger. Stilladser. Pallereoler Porte. Trykluft til åndemiddelluft. Faldsikringsudstyr. Elektrisk håndværktøj. Brandslukkere. Gasinstallationer. 5

6 3. Generelt om eftersyn Ifølge arbejdsmiljølovgivningen stilles der krav om, at det ved passende eftersyn og vedligeholdelse skal sikres, at tekniske hjælpemidler og maskiner hele tiden under brug holdes i forsvarlig stand og er i overensstemmelse med gældende regler for deres konstruktion, udstyr og sikkerhedsanordninger. Generelt er det brugerne, der skal foretage de daglige eftersyn og det nødvendige vedligehold efter retningslinjerne i brugsanvisningen. Det er altid vigtigt, at brugeren er opmærksom på, om der er uregelmæssigheder, eller om der opstår skader eller fejl under brugen og med det samme oplyser nærmeste arbejdsleder om det, så der kan rettes op på fejlene, inden arbejdet fortsætter. De tekniske hjælpemidler og maskiner, der er omfattet af kravet om lovpligtige eftersyn, skal have foretaget det, der kaldes et hovedeftersyn. Hovedeftersyn foretages enten minimum hver 12. måned, et såkaldt 12 måneders hovedeftersyn eller hver 10. år, et 10-års eftersyn. Hovedeftersyn skal overlades til leverandøren eller specialuddannet personale, som kaldes sagkyndige eller særlig sagkyndige. Daglige eftersyn og hovedeftersyn skal foretages i henhold til leverandørens forskrifter og vil omfatte forskellige undersøgelser og, hvis det er nødvendigt, også en afprøvning. Reparation og eftersyn skal foretages, mens maskinen er ude af drift. Hovedeftersyn og særlige eftersyn skal registreres og til hver en tid kunne dokumenteres. Dokumentationen skal opbevares i en passende periode fx 3-5 år. For hejseredskaber, der er omfattet af kravet om 10 års hovedeftersyn, kan det anbefales, at dokumentationen for gennemført hovedeftersyn opbevares i op til 10 år. Fejl og mangler, der konstateres ved eftersynet og efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen. Dokumentationen vil samtidigt være virksomhedens sikkerhed for, at maskinen er i orden ved eftersynstidspunktet. Vær opmærksom på, at såfremt redskabet anvendes på skiftende arbejdssteder, dvs. medbringes og bruges ved arbejde på byggepladser, hos en virksomhedskunde eller lignende, skal dokumentationen for det sidst gennemførte eftersyn medbringes eller kunne fremskaffes inden for kort tid. Som yderligere tiltag kan det tekniske hjælpemiddel forsynes med mærkeskilt, klistermærke eller lignende som en god information til brugere om, hvornår redskabet sidst har gennemgået hovedeftersyn. 6

7 3.1 Hvad omfatter et lovpligtigt hovedeftersyn? Et hovedeftersyn skal udføres i overensstemmelse med leverandørens anvisninger. Følgende skal altid efterses: Mekaniske dele. Sikkerhedsudstyr. Betjeningsorganer. Energitilførsel. Hydrauliske komponenter. Pneumatik. El-udrustning. Der skal desuden foretages undersøgelser og afprøvninger af redskabets funktioner, herunder skal det navnlig påses: 1. At indstilling af sikkerhedsudstyr er korrekt. 2. At justeringer i forbindelse med hovedeftersynet foretages af personer, der er særlig instrueret. 3. At alle dele af sikkerhedsmæssig betydning kontrolleres. 4. At alle bærende dele, herunder bæremidler m.v., er i forsvarlig stand. 5. At kassable dele udskiftes, og at leverandørens retningslinier efterfølges. Følgende redskaber skal i forbindelse med hovedeftersynet have foretaget en prøvebelastning af redskabet: Alle hejseredskaber. Spil, der er indrettet til personløft. Løfteredskaber, der er indrettet til personløft. Efter prøvebelastning skal redskabet kontrolleres for eventuelle fejl eller mangler. Hvis redskabet skal være forsynet med en journal, skal denne indeholde disse oplysninger. 3.2 Journaler Nogle redskaber skal anmeldes til Arbejdstilsynet og de skal være forsynet med en journal, der skal opbevares på eller i nærheden af redskabet. Redskaber, som skal anmeldes til Arbejdstilsynet, er følgende: 1. Fast opstillede hejseredskaber med maksimal belastning på over 300 kg. Dog skal elektrotaljer anmeldes ved en maksimal arbejdsbelastning over 1000 kg. 2. Ethvert hejseredskab, der bruges på skiftende opstillingssteder, fx byggekraner. 3. Ethvert hejseredskab og spil, der er indrettet til personløft. 4. Ethvert løfteredskab, der er indrettet til personløft. Pligten til at anmelde har den, der opstiller redskabet fx leverandøren. Ved ejerskifte er det den nye ejer, der skal anmelde. 7

8 Journalen skal være fremstillet i et modstandsdygtigt materiale og have en hensigtsmæssig udformning. Bliver journalen ikke opbevaret på redskabet, skal det af en mærkning på redskabet fremgå, hvor journalen opbevares. Dette kan fx være et skilt på redskabet, der fortæller, hvor journalen kan findes. 3.3 Hvem kan udføre eftersyn? Nogle af eftersynene kan udføres af virksomhedens egne medarbejdere. Det er arbejdsgiverens ansvar, at finde ud af, hvornår en person, der er ansat i virksomheden, kan anses for at være kvalificeret som hhv. sagkyndig eller særlig sagkyndig. Det er også arbejdsgiveren, der har ansvaret for at kunne dokumentere, at personen har de rette kvalifikationer. Afhængigt af, hvilke grundlæggende kvalifikationer en person har, kan der suppleres op med forskellige kurser, eller oplæring kan ske ved sidemandsoplæring. Kvalifikationer til at udføre eftersyn på forskellige tekniske hjælpemidler kan erhverves via uddannelser, der udbydes af AMU-centre/erhvervsskoler samt private kursusvirksomheder. Udføres eftersyn af en ekstern leverandør, er det leverandøren, der er ansvarlig for at kunne dokumentere, at de rette kvalifikationer er til stede. Praksis er, at 12-måneders hovedeftersyn, samt 10-års hovedeftersyn, udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende kendskab til redskaberne. 8

9 I nedenstående skema kan I se, hvad der skal til for at blive sagkyndig og særlig sagkyndig: Sagkyndig 12- måneders hovedeftersyn skal foretages af leverandøren eller en anden sagkyndig. Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har: 1. Kendskab til redskabets tekniske opbygning og funktion. 2. Den nødvendige uddannelse samt oplæring i service og vedligeholdelse af redskabet. 3. Kendskab til redskabets brugsanvisning. 4. Kendskab til Arbejdstilsynets sikkerhedskrav til redskabet, specielt vedrørende anmeldelse, prøvebelastning og journal. 5. Kendskab til andre myndigheders eventuelle krav til redskabet, fx færdselsmyndighederne vedrørende trucks, brandmyndighederne vedrørende redskaber i eksplosionsfarlige områder eller Sikkerhedsstyrelsen vedrørende stærkstrømsreglementet. 6. Kendskab til eventuelle krav om autorisation/ certificering til specielle arbejdsopgaver, fx svejsning eller el-installationer. Særlig sagkyndig 10-års hovedeftersyn af udendørs opstillede hejseredskaber må foretages af en, der er særligt sagkyndig på området. Det vil efter Arbejdstilsynets praksis forudsætte, at den pågældende har: 1. Kendskab til de almene tekniske konstruktions- og beregningsregler. 2. Kendskab til styrkeberegninger for bærende konstruktioner. 3. Kendskab til, hvilke undersøgelser og afprøvninger, der skal gennemføres for det pågældende redskab, herunder udpegning af særligt belastede konstruktionsdele. 4. Kendskab til metoder for ikke-destruktive undersøgelser. Hvis virksomheden selv foretager ikke-destruktive undersøgelser på redskabet, skal de have det fornødne udstyr og erfaring til gennemførelse af den pågældende undersøgelse. 5. Viden til, på grundlag af undersøgelsesresultatet, at fastsætte særlige betingelser for redskabets fortsatte brug. 9

10 4. Det hurtige overblik samleskema for lovpligtige eftersyn I nedenstående samleskema kan I få et overblik over de tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn. Ved at udfylde skemaet kan I hurtigt få et overblik over, om I har redskaber eller maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn. I kan finde uddybende beskrivelser for de enkelte maskintyper i afsnit 5. Type Eksempel Sæt X hvis haves Hovedeftersyn Andet vedr. eftersyn Dokumentation Se faneblad Lovpligtige eftersyn Hejseredskaber og spil Kran Traverskran Vægkran Søjlekran Portalkran Lastbilmonterede kran Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om hejseredskaber og Spil. Udføres af SAGKYNDIG. Elektrotalje Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. 10-års eftersyn på hejseredskaber og spil opstillet udendørs udføres af SÆRLIG Sagkyndig. Elektrokædetalje Tryklufttalje Containerwirehejs Undtaget er lastbilmonterede kraner. Og Journal Elspil Hydraulisk spil Værkstedskran Der er krav om Journal på hejseredskaber. 10

11 Lovpligtige eftersyn Løfteredskaber Gaffeltruck Gaffelstabler Teleskoplæsser Mekanisk pallestabler Autolift Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Bagsmækløfter Løfte bord/saksebord Læsserampe Containerkroghejs Tiplad på vogne fx lastbiler og landbrugsvogne Og journal Personløfter Der er krav om journal på løfteredskaber til brug for personløft Transportredskaber Transportbånd Minimum hver 12. Koptransportør måned i henhold til Bekendtgørelse om Kopelevator anvendelse af tekniske hjælpemidler. Conveyoranlæg Minilæssere Entreprenørmateriel Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Presser til bearbning af jern Kantpresse Minimum hver 12. Kantbukker måned Hydraulisk presse i henhold til Ekscenterpresse CEmærket Ekscenterpresse - IKKE CE-mærket Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Min. hver 6. måned ved brug op til 4 timer dagligt. Min hver 3. måned ved brug mere end 4 timer dagligt. Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Og kontrolkort 11

12 Lovpligtige eftersyn Trykbærende udstyr Trykbeholder til fx kompressorer KL. A og B-beholdere: Udvendig besigtigelse hvert 2. år Indvendig besigtigelse hvert 4. år i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af trykbærende udstyr. Udføres af AKKREDITERET inspektionsorgan. Dog frem til 1. jan af ANERKENDT sagkyndig virksomhed. Og Udstyrsjournal Trykbeholdere i køleanlæg eller varmepumper, der indeholder over 1 kg kølemiddel. Fx - Klimaanlæg. - Kølere i serverrum. - Aircondition. Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om Anvendelse af trykbærende udstyr. Ved anlæg indeholdende mere end 2,5 kg kølemiddel udføres eftersyn af CERTIFICERET Sagkyndig virksomhed. Dog frem til 1. jan af ANERKENDT sagkyndig kølefirma Og evt. Kølejournal Transportable trykflasker Acetylen CO2 Propan Periodiske eftersyn hvert 5. eller 10. år afhængigt af flaskeindhold I henhold til bekendtgørelse om transportabelt trykbærende udstyr. Udføres af akkrediteret Inspektionsorgan. Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn Anhugningsgrej Ståltorv Fibertov Kæder Pladeklør Magnetåg Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske Hjælpemidler. Vacuumåg Hanefod Pallegaffel - åg Hovedeftersyn udføres af SAGKYNDIG, og Eftersyn udføres 1 gang pr. måned på BRUGERNIVEAU. 12

13 Øvrige tekniske hjælpemidler med særlige krav til eftersyn Transportable stiger Enkeltstige Trappestige Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om Dobbeltsige/wienerstige anvendelse af tekniske Skydestige Hjælpemidler. Rullestige Kombistige Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Stillads Pallereoler Porte Bukkestillads Rullestillads Normalt hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet i henhold til bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler. Pallereoler Normalt hver 12. måned med mindre leverandøren foreskriver andet I henhold til Bekendtgørelsen om anvendelsen af tekniske hjælpemidler Hejseport Vippeport Ledhejseport Industriport Skydeport Hurtigport Normalt hver 12. Måned med mindre leverandøren foreskriver andet i henhold til Bekendtgørelse om anvendelse af tekniske Hjælpemidler. Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYN- DIG. Fastmonterede over 2 meters højde efterses inden ibrugtagning. Udføres af OPSTILLER. Hovedeftersyn udføres af SAGKYNDIG Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Faldsikringsudstyr Faldsele Minimum hver 12. Faldsikringsline måned i henhold til Bekendtgørelse om Faldsikringsstrop brug af Faldsikringsblok personlige (taljer) Værnemidler. Karabinhager/ sjækkel Hovedeftersyn - Udføres af KOMPETENT person anvist af producenten. Trykluft til åndemiddelluft Anvendes til trykluftforsynet Åndedrætsværn. Minimum hver 12. måned i henhold til Bekendtgørelse om brug af personlige Værnemidler. Hovedeftersyn - Udføres af SAGKYNDIG. Og evt. Kontrolbog 13

14 Lovpligtige eftersyn i henhold til anden lovgivning Elektrisk håndværktøj Boremaskine Vinkelsliber Rystepudser Arbejdslampe Svejseværk Min. hver 6. Måned, hvis dobbeltisoleret, ellers min. hver 2. måned i henhold til Stærkstrøms- Bekendtgørelsen. Hovedeftersyn - udføres af SAGKYNDIG. Brandslukkere Pulverslukker CO2-slukker Skumslukker Vandslukkere Slangevinder Serviceeftersyn min. hver 12. måned i henhold til bl.a. Beredskabslovgivningen og Bekendtgørelsen om transportabelt trykbærende udstyr. Periodiske eftersyn af SPECIELT godkendt værksted hhv. enten hvert 5. eller 10. år. Gasinstallation Gaskedel Gasfyr Gaskomfur Gasblæseluftbrændere Gasinstallationer skal efterses regelmæssigt i henhold til Sikkerhedsstyrelsens regler Udføres af AUTORISERET VVSinstallatør. Gennemstrømningsvandvarmere Kontakt autoriseret VVS-installatør for eftersynshyppighed 14

15 5. Gennemgang af de forskellige tekniske hjælpemidler og maskiner Når I har fået et overblik over, hvilke tekniske hjælpemidler og maskiner I har, så kan I i dette afsnit læse mere om de enkelte tekniske hjælpemidler og maskiner. De viste skemaer kan findes på I-BAR s hjemmeside, sammen med selve vejledningen Hejseredskaber og spil Definition Ved hejseredskaber forstås et bæremiddel, der er mekanisk drevet, og som med et bæremiddel løfter en frithængende byrde som fx kraner og taljer. Hejseredskaberne kan være stationære, fastmonterede, skinne- og fritkørende. Hejseredskabet er mekanisk drevet, når det drives af energi som fx elektromotorer, forbrændingsmotorer eller af hydraulisk eller pneumatisk udstyr. Et bæremiddel er en løfteindretning, der er fastmonteret i hejseredskabet, og som bruges til løft af byrden fx tov, kæde, bændel eller løftearm. Spil defineres som et teknisk hjælpemiddel, der ved brug af et eller flere bæremidler, løfter en byrde, der er helt eller delvist styret i sin bane, eller som ved brug af tov, kæder eller lignende anvendes til træk eller bugsering. Eksempler på hejseredskaber er kraner, traverskraner, vægkraner, søjlekraner, værkstedskraner, portalkraner, lastbilmonteret kraner, elektrotaljer, elektrokædetaljer, hydrauliske taljer, trykluftstaljer og værkstedskraner. Eksempler på spil er el-spil, hydrauliske spil og containerwirehejs. Eftersyn Hovedeftersyn: Hovedeftersyn skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig: Minimum hver 12. måned. På brugte hejseredskaber og spil, inden ny ejer tager redskabet i brug. Efter oplægning inden redskabet tages i brug. Brugte spil- og hejseredskaber skal gennem et hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Spil og hejseredskaber, der har været lagt op, skal også underkastes et hovedeftersyn, inden redskabet tages i brug. 15

16 I forbindelse med hovedeftersynet skal hejseredskaber og spil indrettet til personløft have foretaget en prøvebelastning. Praksis er, at hovedeftersyn på hejseredskaber eller spil udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndigt kendskab til redskaberne. 10-års eftersyn: Ud over hovedeftersynet er der krav om at hejseredskaber, der anvendes udendørs, hvert 10. år skal gennem et hovedeftersyn udført af en særlig sagkyndig (dette eftersyn erstatter 12. måneders hovedeftersynet det år). Praksis er, at 10-års eftersyn på hejseredskaber eller spil udføres af leverandøren eller anden tilsvarende servicevirksomhed. Undtagelser Hejseredskaber, der er fastmonterede på indregistrerede last- og varebiler, fx kranarme, er undtaget fra 10-års hovedeftersyn. (De skal dog, som nævnt ovenfor, efterses min. hver 12. måned). Dokumentation Hovedeftersyn og 10.års eftersyn skal til hver en tid kunne dokumenteres, dvs. være skriftlige i form af en eftersynsrapport. Fejl og mangler, der konstateres ved eftersynet og efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen. Dokumentation skal kunne forevises. Den sagkyndige skal ved 10-års eftersyn udarbejde en rapport til virksomheden. Virksomheden skal videresende rapporten til Arbejdstilsynet. Af hensyn til udarbejdelse af rapporten kan det anbefales at gemme dokumentationen for gennemført årlige eftersyn af udendørs anvendte hejseredskaber. Som yderligere tiltag kan der fx påklæbes information om gennemført eftersyn på selve hejseredskabet eller spillet (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugere). Lovgrundlag Kravet om 12-måneders hovedeftersyn og 10-års hovedeftersyn er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1101 af 14. december 1992 om hejseredskaber og spil 22, 23 og 24. Vær opmærksom på, at der ved visse hejseredskaber er krav om journal 16

17 Hejseredskaber og spil - Hovedeftersyn Minimum hver 12. måned Hejseudstyr og spil Type 1. eftersyn 2. eftersyn 3. eftersyn 4. eftersyn 5. eftersyn Nummer på servicevirksomhed, der udfører eftersyn Ovenstående skema kan findes på 5.2 Løfteredskaber Definition Mekanisk drevet transportredskab, hvor transporten foregår vandret, lodret eller skråt. Et løfteredskab er et teknisk hjælpemiddel, der kan løfte en byrde, som er understøttet af en del af løfteredskabet. Eksempler på løfteredskaber er gaffeltruck, gaffelstablere, teleskoplæssere, løftevogne, mekaniske pallestablere, personløftere (anmeldelse og journal), løfteborde/sakseborde, autoløftere, læsseramper, bagsmækløftere, tiplad på vogne fx lastbiler og landbrugsvogne og containerkroghejs. Eftersyn Hovedeftersyn på løfteredskaber skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig: Minimum hver 12. måned. På brugte løfteredskaber, inden ny ejer tager redskabet i brug. Efter oplægning inden redskabet tages i brug. I forbindelse med hovedeftersynet skal løfteredskaber, der er indrettet til personløft, have foretaget en prøvebelastning. Praksis er, at hovedeftersyn på løfteredskaber udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndigt kendskab til redskaberne. Dokumentation Hovedeftersyn skal til hver en tid kunne dokumenteres og være skriftlige i form af en eftersynsrapport. Fejl og mangler, der konstateres ved eftersynet samt efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen. Dokumentation skal kunne forvises. Som yderligere tiltag kan der fx påklæbes information om gennemført eftersyn på selve løfteredskabet (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugere). 17

18 Lovgrundlag Kravet om 12-måneders hovedeftersyn er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelsen af teknisk hjælpemidler 17 med henvisning til bilag 1 med punkt Vær opmærksom på, at der ved visse løftredskaber, der anvendes til personløft, er krav om journal. Løfteredskaber - Hovedeftersyn Minimum hver 12. måned Løfteredskab Type 1. eftersyn 2. eftersyn 3. eftersyn 4. eftersyn 5. eftersyn Nummer på servicevirksomhed, der udfører eftersyn Ovenstående skema kan findes på 5.3 Transportredskaber Et transportredskab er et mekanisk drevet redskab, hvor transporten foregår vandret, lodret eller skråt. Eksempler er koptransportører/kopelevator, conveyoranlæg, minilæssere, dozere, dumpere og andet entreprenørmateriel, transportbånd, rullebaner og kædetransportører. Eftersyn Hovedeftersyn skal udføres af leverandøren eller anden sagkyndig: Minimum hver 12. måned. På brugte transportredskaber, inden ny ejer tager redskabet i brug. Efter oplægning inden redskabet tages i brug. Brugte transportredskaber skal gennemgå et hovedeftersyn, inden ny ejer tager redskabet i brug. Trans-portredskaber, der har været lagt op, skal også gennemgå et hovedeftersyn, inden redskabet tages i brug. 18

19 Praksis er, at hovedeftersyn på transportredskaber udføres af leverandøren eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndig kendskab til redskaberne. Undtagelser Reglerne gælder ikke for elevatorer og transportredskaber til brug for bevægelseshæmmede personer. Kravene til eftersyn fremgår af Arbejdstilsynets regler for Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer. Vedrørende transportredskaber, hvor der ikke er fare for at blive ramt af nedfaldende eller udslyngende dele, er det Arbejdstilsynets praksis, at hyppigheden af hovedeftersyn og kontrol tilpasses til forsvarlighed og transportbanernes konstruktion, hvorefter hyppigheden af hovedeftersyn kan foreskrives af fabrikanten. Dette gælder fx for transportredskaber som vandrette rullebånd, transportører/ transportbånd, kædetransportører, simple conveyoranlæg (fx uden hæve- og sænkestationer) og transportanlæg i lukkede anlæg. Årsagen til undtagelserne er, at de nævnte transportredskaber ikke betragtes som værende specielt farlige. Dokumentation Hovedeftersyn skal til hver en tid kunne dokumenteres og være skriftlige i form af en eftersynsrapport. Fejl og mangler, der konstateres ved eftersynet samt efterfølgende reparation, skal fremgå af dokumentationen. Dokumentation skal kunne forvises. Som yderligere tiltag kan der fx påklæbes information om gennemført eftersyn på selve transportredskabet (dette er ikke et lovkrav, men en god information til brugere). Lovgrundlag Kravet om 12-måneders hovedeftersyn er fastsat i Arbejdstilsynets bekendtgørelse 1109 af 15. december 1992 med senere ændringer om anvendelsen af teknisk hjælpemidler 17 med henvisning til bilag 1 med punkt Transportredskaber - Hovedeftersyn Minimum hver 12. måned Transportredskab Type 1. eftersyn 2. eftersyn 3. eftersyn 4. eftersyn Nummer på servicevirksomhed, der udfører eftersyn Ovenstående skema kan findes på 19

20 5.4 Presser beregnet til bearbejdning af jern og metal. Eksempler på pressere beregnet til bearbejdning af jern og metal er ekscenterpressere, hydrauliske pressere, kantpressere og værkstedspressere. Eftersyn Pressere skal regelmæssigt og hyppigt undergå en fuldstændig gennemgang af sikkerhedsanordninger, styresystemer, betjeningsorganer, koblingsmekanismer og bremser (eftersyn og kontrol) af hensyn til forsvarlighed og til pressens konstruktion og brug. Løbende eftersyn og kontrol skal, normalt ved 8 timers daglig brug, foretages af fabrikanten eller anden sagkyndig: For IKKE CE-mærkede ekscenterpresser hver 3. måned. For CE-mærkede ekscenterpresser hver 12. Måned, med mindre fabrikanten foreskriver hyppigere kontrol. For hydrauliske og pneumatiske presser hver 12. måned. Ved IKKE CE-mærkede ekscenterpressere, som har en daglig drift på op til 4 timer, accepterer Arbejdstilsynets, at eftersynsintervallet kan forlænges op til 6 måneder, med mindre fabrikanten foreskriver hyppigere kontrol. Det anbefales, at kontakte fabrikanten eller leverandøren for nærmere specificering af evt. eftersynsintervaller. Praksis er, at hovedeftersyn på pressere beregnet til bearbejdning af jern udføres af fabrikanten eller anden servicevirksomhed med tilsvarende sagkyndig kendskab til redskaberne. Undtagelser Følgende pressere, produktionspresser beregnet for åben ilægning er IKKE omfattet af kravet om eftersyn minimum hver 12. måned, med mindre fabrikanten forskriver andet. Pressere, der altid kun kører med lukkede værktøjer, dvs. maks. 6 mm åbning, hvor pressen samtidigt er forsynet med tydelig skiltning om, at pressen kun må køre med lukkede værktøjer. Ikke CE-mærkede hydrauliske værkstedspressere med pressehastighed under 20 mm/sek. under forudsætning af, at værkstedspressen anvendes til simple lejlighedsvise værkstedsopgaver, dvs. ikke til produktion. Ekscenterpressere, der anvendes i maskinlinjer, hvor pressen er sikret med fast afskærmning, så alle pressebevægelser stopper, hvis afskærmningen fjernes eller åbnes. Årsagen til undtagelserne er, at de nævnte pressere ikke betragtes som værende specielt farlige under henvisning til, at åbningsstørrelser på maks. 6 mm anses for at være så lille, at en legemsdel ikke kan indføres, ligesom fast afskærmning med el-overvågede adgangsveje forhindrer personadgang under drift. Med hensyn til hydrauliske værktøjspressere tilpasses hyppigheden af eftersyn og kontrol til forsvarlighed og pressens konstruktion, hvorefter hyppigheden kan foreskrives af fabrikanten, dvs. normalt hver 12. måned. 20

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet:

De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til lovpligtige eftersyn eller særlige krav til eftersyn er overordnet: Lovpligtige eftersyn og lovpligtige uddannelser I-bar, som er Metal- og Maskinindustriens branchearbejdsmiljøråd har udarbejdet en vejledning, som samler alle de krav, der gælder i forhold til lovpligtige

Læs mere

Krav til Trykluftanlæg

Krav til Trykluftanlæg Krav til Trykluftanlæg Der stilles fra myndighedernes side krav til sikkerheden af produktionsudstyr og beskyttelse af medarbejdere Dette gælder også Trykluftanlæg, hvor Arbejdstilsynet (AT) er den vigtigste

Læs mere

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr

Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Lovpligtige eftersyn af landbrugsmaskiner og udstyr Udgiver: Branchearbejdsmiljørådet Jord til Bord Tekst og layout: Videncentret for Landbrug Fotos: Videncentret for Landbrug Tryk: GP Tryk, Grenå Oplag:

Læs mere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere

Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere Trykprøvning af fastopstillede trykbeholdere, rørledninger og transportable trykbeholdere At-vejledning B.4.2 April 2003 Erstatter At-anvisning nr. 2.1.3.3 af januar 1996 Vejledningen giver nærmere retningslinjer

Læs mere

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy

Maskinsikkerhed ApS. Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler. Maskinsikkerhed på AM2012. Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed på AM2012 Maskinsikkerhed ApS Eftersyn af maskiner og tekniske hjælpemidler 1 2 1 2 Konsulent-opgaver Carsten Bartholdy Maskinsikkerhed og CE-mærkning - Risikovurdering Maskiningeniør -

Læs mere

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727

Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Guide for periodiske undersøgelser jf. bekendtgørelse nr. 100 Periodiske undersøgelser af: Trykbeholdere Rørsystemer Dampkedler Enheder Notified body no. 1727 Revideret 24-3-2014 Forord Inspecta udfører

Læs mere

Brug af personlige værnemidler

Brug af personlige værnemidler Brug af personlige værnemidler Hvem har ansvaret, og hvor skal de personlige værnemidler benyttes? Industriens Branchearbejdsmiljøråd Publikationen er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd,

Læs mere

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker

TEMA TRÆSEKTIONEN. Stillads. Stilladser og tagarbejde. Huskeregler ved brug af stilladser. Maj 2012. Rækværker TEMA TRÆSEKTIONEN Maj 2012 2 Stillads Huskeregler ved brug af stilladser Stilladser og tagarbejde Adgang på stillads må først ske, når det er meldt klar og der er skiltet korrekt. Skilt skal angive: Hvad

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden

Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden www.alulock.com Danish designed and engineered Anvend det rigtige produkt, når du arbejder i højden En vejledning i hvilke krav en arbejdsplatform eller stige skal leve op til, ved udførsel af arbejde

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Stilladsarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Læs mere

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-175-1. Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Udgivet 01.01.2012 Overordnet ansvar: Søren Thrane Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af køleanlæg i teknikrum Banenorm BN1-175-1 Udgivet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3

At-VEJLEDNING. Brug af transportable stiger. Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 At-VEJLEDNING Brug af transportable stiger Vejledning om krav til og brug af transportable stiger At-vejledning B.3.1.1-3 Juli 2005 Opdateret juni 2014 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien

Tjeklister om støj. Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Tjeklister om støj Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: ibar@ibar.dk www.ibar.dk Medarbejdersekretariat:

Læs mere

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling

Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse. Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Valg af produkter ved korrosionsbeskyttelse Anvendelse/substitution af stoffer og materialer i industriel overfladebehandling Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:70

Læs mere

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne.

Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Kursuskatalog forår 2015 Se www.blaabjerg-miljo.dk der opdateres løbende med nye kurser og datoer - her er det også muligt at tilmelde sig kurserne. Er du rådgiver, driftsmedarbejder, maskinmester, kedelpasser,

Læs mere

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN

RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN RANDERS TEGLS LEVERANDØRBRUGSANVISNING TEGLTAGSTEN Generelt Der henvises til generel teknisk branchevejledning, Oplægning af tegltage, Tegl 36. Vejledningen findes på www.randerstegl.dk og www.mur-tag.dk.

Læs mere

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg

Køleanlæg. Vejledning om arbejde med køleanlæg Dansk Industri H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V Tlf. 3377 3377 Fax 3377 3040 di@di.dk www.di.dk Dansk Metal Nyropsgade 38 1780 København V Tlf. 3363 2000 Fax 3363 2100 metal@danskmetal.dk www.danskmetal.dk

Læs mere

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED

TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Tjekliste til TRYKKERIER OG UDGIVERVIRKSOMHED Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger

arbejdsmiljømappe APVhandlingsplaner APV-kortlægning Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger arbejdsmiljømappe APV-kortlægning APVhandlingsplaner Arbejdsmiljø- Organisering Arbejdsulykker Instruktion og lovpligtige uddannelser Brugsanvisninger Maskiner og tekniske hjælpemidler Igangværende Afsluttede

Læs mere

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien

Børn og unge. Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien. Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Børn og unge Hvad må børn og unge arbejde med i Træ- og Møbelindustrien Arbejdsmiljø i træ- og møbelindustrien Vejledningen er udarbejdet af Træets Arbejdsgivere, Dansk Byggeri, 3F Fagligt Fælles Forbund

Læs mere

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v.

Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Dok.nr: 48618 v1 Ref.: PB/PB E-mail: pb@frinet.dk Energistyrelsen 6. december 2010 ENS j.nr. 1129/1079-0023 Høringssvar til udkast af bekendtgørelse om drift m.v. af offshoreanlæg m.v. Foreningen af Rådgivende

Læs mere

Lovpligtige uddannelser

Lovpligtige uddannelser Lovpligtige uddannelser Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariatet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen

Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Tjekliste til brug for virksomheders arbejdspladsvurdering Religiøse institutioner og begravelsesvæsen Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER

MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Tjekliste til MURER- OG STUKKATØR VIRKSOMHEDER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og

Læs mere

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner

UDKAST til. Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner 4. august 2014 UDKAST til Bekendtgørelse om anvendelse m.v. af elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner I medfør af 35, 39, 41, 43, 46, 73, 74, 75, stk. 2 og 3, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf.

Læs mere

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde

Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Jord-, beton-, kloak- og brolæggerarbejde Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en

Læs mere

Introdag om arbejdsmiljø

Introdag om arbejdsmiljø Introdag om arbejdsmiljø Eftermiddagens program 13:30 16:15 Arbejdsmiljø Når dit hjem er en arbejdsplads Arbejdsmiljøets love og regler Pligter og ansvar Arbejdsgiver Arbejdsleder Arbejdstager Ca. 15:00

Læs mere

Instruktion, oplæring og tilsyn

Instruktion, oplæring og tilsyn Instruktion, oplæring og tilsyn Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Telefon: 70 23 15 43 Telefax: 70 23 15 40 E-mail: i-bar@i-bar.dk

Læs mere

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden

Intelligente løsninger kræver indsigt og viden MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Intelligente løsninger kræver indsigt og viden Få det nødvendige overblik over certifikater og uddannelser ift. lovpligtigt eftersyn på varmepumper. www.varme.danfoss.dk Et

Læs mere

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

EL-INSTALLATØRER. Checkliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Checkliste til EL-INSTALLATØRER Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV

Læs mere

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014

Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 Stilladsarbejdernes Landsklub. Nyhedsbrev oktober 2014 1) Nye regler Flere firmaer er i gang med at afprøve opskydeligt rækværk. Der er forskellige typer i spil. Vi vil gerne høre om jeres erfaringer.

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Arbejdspladsvurdering (APV)

Arbejdspladsvurdering (APV) Arbejdspladsvurdering (APV) Stempel Dato: Underskrift, ledelse: Underskrift, medarbejder: En arbejdspladsvurdering (APV) er en tilstandsrapport over arbejdsmiljøet. Den beskriver de fejl og mangler, som

Læs mere

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten

MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten MONIERS LEVERANDØRBRUGSANVISNING For håndtering af tagsten Generelt Arbejdet med oplægning af tagsten kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig

Læs mere

Anvendelse af trykbærende udstyr

Anvendelse af trykbærende udstyr Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde

Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde Tjek sikkerheden, når du planlægger dit arbejde igelse eller hukom- stuen. VEN 014-2015 erheden på din din organisation g De alvorligste arbejdsulykker i bygge- og anlægsvirksomheder skyldes Fald til lavere

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Klar til screening i plastindustrien

Klar til screening i plastindustrien KLAR TIL SCREENING Klar til screening i plastindustrien - en screeningsvejledning for plastvirksomheder - en screeningsvejledning for plastvirksomheder Klar til screening... Forord Plastindustriens arbejdsmiljøudvalg,

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m.

3. Stilladser, hejsestillinger, personløftere m.m. Facade- og murerstilladser 3. Stilladser, hejsestillinger, Til arbejde i højden kan anvendes stillads eller personløfter. Der skal ved valg af hjælpemiddel tages hensyn til arbejdets art, varighed samt

Læs mere

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3

INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 INDLEDNING... 2 DEFINITIONER... 3 1 KVALITET OG SERVICE... 4 1.1 Aftalevilkår... 4 1.2 Kundetilfredshed... 4 1.3 Kvalitetsmål... 4 1.4 Responstider ved akutte kundehenvendelser... 4 1.5 Forsikring... 4

Læs mere

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter

Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Regler for tanke til opbevaring af olieprodukter Denne pjece er rettet mod virksomheder og landbrug, der har tanke til opbevaring af olieprodukter 1 Indledning Denne pjece er udarbejdet af Faxe Kommune,

Læs mere

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag.

Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3 bjælkelag, og med maks. belastning på 301 kg, pr bjælkelag. Resultatet af undersøgelsen må kun gengives i sin helhed. I uddrag kun med skriftlig godkendelse fra Teknologisk Institut TEKNISK RAPPORT Vedrørende sikkerhedsmæssig produkttests af F1 Hyldereol med 3

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN

LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN LEVERANDØRBRUGSANVISNING FOR HÅNDTERING AF MURSTEN 1 Generelt: Opmuringsarbejde kan indebære mange tunge løft og belastende arbejdsstillinger, som på sigt kan udgøre en helbredsmæssig risiko. Denne leverandørbrugsanvisning

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE

BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE BRANCHEVEJLEDNING OM HÅNDTERING AF FACADEELEMENTER - VINDUER OG DØRE Håndtering af facadeelementer - vinduer og døre. Manuel håndtering af vinduer og døre kan give anledning til unødige ergonomiske belastninger.

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring)

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1. Fjernstyring (trådløs styring) At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.0.1 Fjernstyring (trådløs styring) Vejledning om indretning af fjernstyring til tekniske hjælpemidler, der ikke er omfattet af Maskindirektivet April 2006 Erstatter

Læs mere

Arbejde på elektriske installationer 1

Arbejde på elektriske installationer 1 Arbejde på elektriske installationer Af Steffen Nielsen, Sikkerhedsstyrelsen Marts 2010 I 2008 registrerede Sikkerhedsstyrelsen 41 elulykker, hvor elfagfolk kom til skade i forbindelse med deres arbejde.

Læs mere

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering

RENGØRING. Tjekliste til. Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering Tjekliste til RENGØRING Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering (APV). APV en skal udarbejdes i samarbejde mellem virksomhedens ledelse og ansatte, og APV en er

Læs mere

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke

Sikker med flaskegas. Sikkerhedskrav og gode råd. Gas er en energikilde brug den med omtanke Sikker med flaskegas Sikkerhedskrav og gode råd Gas er en energikilde brug den med omtanke Fakta om flaskegas (F-gas) Flaskegas består af de to gasarter propan og butan. I gasflasken er de under tryk og

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte

Arbejdshæfte - Hjælpeværktøj. til Fotosafari og Medarbejderbytte til Fotosafari og Medarbejderbytte Arbejdshæftet findes på CD som pdf-fil. Skemaer er vedlagt som wordfiler Denne CD er udgivet af: 2 Arbejdshæfte til Fotosafari og Medarbejderbytte 3 Værktøjer til erfaringsudveksling

Læs mere

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV).

Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Køkkener Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4. Køleanlæg og varmepumper At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.4 Køleanlæg og varmepumper Januar 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 2.05.1 af september 1983 og nr. 2.05.2 af september 1983 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden?

Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? 3. Opstilling og installation af maskine Har I fingrene i maskinen eller styr på sikkerheden? Ulykker på arbejdet er ærgerlige og kan også være alvorlige. Gennemgå jeres maskiner og løs de problemer, I

Læs mere

Præsentation af. Carl Stahl A/S

Præsentation af. Carl Stahl A/S Carl Stahl A/S 1 Præsentation af Carl Stahl A/S 2 Carl Stahl Group - Worldwide Carl Stahl A/S er en del af den privatejede verdensomspændende og velkonsoliderede Carl Stahl gruppe med 1490 ansatte og mere

Læs mere

APV-checkliste for dyrepassere

APV-checkliste for dyrepassere APV-checkliste for dyrepassere ULYKKER 1 Er der ulykker, der ikke undersøges, så man kan forhindre, at samme ulykke sker igen? 2 Er der medarbejdere, der ikke er instrueret og oplært i arbejdet? 3 Er der

Læs mere

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien

Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien Intern transport Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade 12 1790 København

Læs mere

P A L L E R E O L E R O G S I K K E R H E D P Å L A G E R E T FORENINGEN LAGERINDRETNING OG MATERIALEHÅNDTERING

P A L L E R E O L E R O G S I K K E R H E D P Å L A G E R E T FORENINGEN LAGERINDRETNING OG MATERIALEHÅNDTERING 2010 P A L L E R E O L E R O G S I K K E R H E D P Å L A G E R E T FORENINGEN LAGERINDRETNING OG MATERIALEHÅNDTERING INDLEDNING Hvert år sker der en del ulykker i forbindelse med lagerhåndtering af varer

Læs mere

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED

Guide for PED efter 97/23 EC. Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727. Trykbærende udstyr - PED Guide for PED efter 97/23 EC Fremstilling af: Trykbeholdere Rørsystemer - Dampkedler Notified body no. 1727 Trykbærende udstyr - PED Revideret 25-3-2014 INDHOLDSFORTEGNELSE: Forord... 2 Definition... 2

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007

Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 Anvendelse af trykbærende udstyr Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 I medfør af 41, 43, 46, 74 og 84 i lov om arbejdsmiljø samt efter bemyndigelse i henhold til lovens 73, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 1. december 2011. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 28. november 2011. Nr. 1088. Lovtidende A 2011 Udgivet den 1. december 2011 28. november 2011. Nr. 1088. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser I medfør af 41, 41 b, 74, 76 og 84 i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen

Netværksmøde. Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012. Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen Netværksmøde Arbejdsmiljøgruppen 28-08-2012 Arbejdsmiljøkonsulent Jette Knudsen 1 Program Indhold: Arbejdstilsynets nye tilsynsform Hvordan forbereder vi os bedst til AT-besøg? God praksis omkring APV

Læs mere

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar

En sikker arbejdsplads. - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Retningslinjer for udførende November 2013 En sikker arbejdsplads - dit medansvar En sikker arbejdsplads - dit medansvar Nisgaard + Christoffersen A/S vil have et

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

Sikkerhedsrunderinger

Sikkerhedsrunderinger Sikkerhedsrunderinger Forebyggelse af arbejdsulykker Industriens Branchearbejdsmiljøråd Denne publikation er finansieret af Industriens Branchearbejdsmiljøråd, der er arbejdsmarkedets parters - i industrien

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave

BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE. 2. udgave BRANCHEVEJLEDNING OM OPMURINGSARBEJDE 2. udgave Indhold 3 Indledning 4 Projektering og planlægning Bygherren Projekterende Entreprenøren De ansatte Projektgennemgangsmøde Opstartsfasen 7 Indretning af

Læs mere

Sikkerhedsforeskrifter

Sikkerhedsforeskrifter Sikkerhedsforeskrifter TILLYKKE MED DIN INVESTERING I ORIGINALT LAYHER STILLADS I over 60 år har Layher udviklet og fremstillet stilladssystemer af særdeles høj kvalitet og teknisk præcision for at sikre

Læs mere

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed

Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Tjekliste til brug for små virksomheders arbejdspladsvurdering Radio, tv, teater og koncertvirksomhed Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering

Læs mere

Tjekliste for tidsplan

Tjekliste for tidsplan Tjekliste for tidsplan Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit projekteringsarbejde skal lade

Læs mere

Når du leverer bilen tilbage

Når du leverer bilen tilbage Når du leverer bilen tilbage Privatleasing Inspektionstjek Når aftalen på din leasede bil udløber, skal du levere bilen tilbage. Inspektionsfirmaet gennemgår bilen efter en standardiseret metode. Det betyder,

Læs mere

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version

FALDSIKRING. Mast Gangvej Udenbords arbejde. Branchevejledning. Flip for English version FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Branchevejledning Flip for English version Branchevejledning FALDSIKRING Mast Gangvej Udenbords arbejde Søfartens Arbejdsmiljøråd 2000 Søfartens Arbejdsmiljøråd

Læs mere

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø

Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Produktivitet, kvalitet og arbejdsmiljø Arbejdsmiljø i Metal- og maskinindustrien 1 Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postboks 7777 1790 København V Web: www.i-bar.dk Medarbejdersekretariet: Vester Søgade

Læs mere

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard

Lovgivning omkring varmepumper. v/ Nils Lygaard Lovgivning omkring varmepumper v/ Nils Lygaard 1 Lovgivning Erhvervs- og Byggestyrelsen BR 10 Miljøstyrelsen Bekendtgørelser - certificeringsorgan KMO Arbejdstilsynet - Bekendtgørelser - Vejledninger -

Læs mere

Til dig, der sælger fyrværkeri

Til dig, der sælger fyrværkeri VIGTIGT Til dig, der sælger fyrværkeri - regler for sikkerhed i butikken og på lageret Godt nytårssalg! FOLK ER NYTÅRSAFTEN FARLIGE BRUG beskyttelsesbriller Det er dit ansvar Fyrværkeri er farligt og skal

Læs mere

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum

Banenorm BN1-173-1. Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Udgivet 18.09.2009 Overordnet ansvar: Steen P. Kristensen Ansvar for indhold: Karsten Dupont Ansvar for fremstilling: Mette Weiglin Johansson Vedligeholdelse af rumslukningsanlæg i teknikrum Banenorm BN1-173-1

Læs mere

APV arbejdspladsvurdering.

APV arbejdspladsvurdering. APV arbejdspladsvurdering. Indledning Denne tjekliste er et redskab, som virksomheden kan bruge, når den skal udarbejde en arbejdspladsvurdering (APV). Alle virksomheder med ansatte skal udarbejde en APV.

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt.

Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. Bestemmelser for Sylvest VVS A/S naturgas-service, samt kontrakt. 1. OM SERVICEBETINGELSERNE Disse servicebetingelser gælder for naturgasinstallationer med en gaskedel eller gasblæseluftbrænder med en

Læs mere

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti?

Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Maskinsikkerhed Er CE-mærkning af maskiner nogen garanti? Bar Bygge & Anlæg, februar 2013 Niels-Christian Daugaard Maskinmester Mail: ncdj@alectia.com Mobil: 27 13 80 34 Præsentation Hvem er jeg Niels-Christian

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4

At-VEJLEDNING. Køleanlæg og varmepumper. At-vejledning B.4.4 At-VEJLEDNING Køleanlæg og varmepumper At-vejledning B.4.4 Oktober 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen skal fortolkes.

Læs mere

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader

Alm. Brand. Forebyg og begræns brandskader Alm. Brand Forebyg og begræns brandskader Forebyg brandskader i din virksomhed Brandsikkerhed Indfør et fyraftenseftersyn for at sikre, at branddøre er lukket og sikringssystemer virker. Hold flugtveje

Læs mere

Rengøring og vedligeholdelse

Rengøring og vedligeholdelse Rengøring og vedligeholdelse Vejledning om rengøring og vedligeholdelse på faste arbejdssteder. Samt projekterendes ansvar i forhold til rengøring og vedligeholdelse af bygninger. At-vejledning A.1.4 December

Læs mere

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader

Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Marts 2015 Branchevejledning om håndtering af vinduer og glasfacader Indhold InDhold 4 Indledning 5 Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet Bygherrens ansvar og pligter... 5 Projekterendes og rådgivers ansvar

Læs mere

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk

Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail: fagpolitisk-center@3f.dk www.3f.dk CO-industri Vester Søgade 12 2, 1790 København V. Tlf.: 3363 8000 - E-mail: miljoe@co-industri.dk www.co-industri.dk Fagligt Fælles Forbund Kampmannsgade 4, 1790 København V. Tlf: 70 300 300 - E-mail:

Læs mere

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar

Sag: Dato: 11.10.05 Sagsnr.: Side 1 af 4 Emne: Sikkerhedsmøde nr. Ansvar Sagsnr.: Side 1 af 4 1. Tid: 1.1 2. Sted: 2.1 3. Deltagere: 3.1 På et sikkerhedsmøde deltager fra underentreprenøren en arbejdsleder, som kan tage stilling til økonomiske spørgsmål. Derudover deltager,

Læs mere