Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sejlads på Tommerup Efterskole. Generelt & Sikkerhedsinstruks"

Transkript

1 Sejlads på Tommerup Efterskole Generelt & Sikkerhedsinstruks

2 Generelt Søfart/sejlads med TE Regler, retningslinjer og vejledning i forbindelse med sejlads på Tommerup Efterskole Efteråret 2013 Generelle retningslinjer Dette papir udgør sammen med sikkerhedsinstruksen Tommerup Efterskoles regler og forvaltning af Sikkerhed til søs og er tilgængeligt på skolens hjemmeside. Paragrafhenvisninger herunder gælder til Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer (BEK nr. 956 af 26/09/2012) 1. Reglerne gælder pr. 1. oktober Al sejlads i efterskoleregi er erhvervssejlads, uden undtagelse 3. Der skal altid være en lærer/myndig instruktør til stede, når der sejles. Denne lærer/instruktør skal have førstehjælpsbevis mindst på mellemniveau 4. Alle skal udarbejde en sikkerhedsinstruks, som opstiller de operationelle rammer for sejladsen, før sejlads igangsættes. Rederopgaven består, jfr. 3 stk.1. blandt andet i, at fartøjet anvendes i overensstemmelse med godt sømandskab, og at menneskeliv på søen er sikret fuldt betryggende. Dette gøres på Tommerup Efterskole konkret først og fremmest ved at sikkerhedsinstruksen udfyldes hver gang, der skal sejles. 5. Endvidere fremgår det af af 3. stk 2, at det er reders ansvar at sikre, at fartøjet er bemandet, konstrueret, udrustet og vedligehold, så det er egnet til formålet. Dette gøres i forbindelse med sikkerhedsinstruksen 6. Rederen har ansvaret for, at sikkerhedsinstruksen udarbejdes af personer med maritime kompetencer, og at de er dækkende for de konkrete sejladsaktiviteter 7. Alle, der tager elever med på vandet oppebærer en naturlig forpligtelse til at udvise fornuft, kløgt og godt sømandskab, uden undtagelse. 8. Vi sejler, fordi det er en god oplevelse og eleverne lærer at værdsætte livet til vands. 9. Instruksen er lavet under skyldig hensyntagen til lovgivning, bekendtgørelser, Efterskoleforeningens vejledninger og under inspiration fra sikkerhedsinstrukserne fra Hou Maritime Efterskole og Ranum Efterskole. 10. Hvis Tommerup Efterskole er på ophold i udlandet, laves særskilt instruks/lignende forholdsregler, under henvisning til ånden og indholdet i nærværende papir og det pågældende lands regler på området.

3 Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Tommerup Efterskole Udarbejdet: 19. marts 2013 Sikkerhedsinstruks for tursejlads med elever i kano og kajak, som kun finder sted i perioden 15/4 til 1/10 langs kysten i rolige farvande, herunder i Helnæs Bugt, Odense Fjord, Kertinge Nor, Odense Å, udløbet ved Stige Ø, samt til tider andre indre, rolige kystnære farvande og altid under gunstige vejr- og temperaturforhold ved dagslys. 1. Identifikation af rederen Forstander ved Tommerup Efterskole, Jakob Carl Christensen , Sortebrovej 19, 5690 Tommerup EEP 2 instruktør, hajkajak instruktør Lene Jacobsen , Stærmosevej 149, 5690 Tommerup (Bevis vedlagt) (Kanoinstruktør) Søren Snogdal Bech , Skovstrupvej 35, 5690 Tommerup (Bevis eller anden dokumentation vedlagt) * Søren får kursus i foråret 2014 og indtil da sejles ikke i kano 2. Sejladsaktiviteter Ved sejlads skal vandet være mindst 10 grader varmt, luften mindst 10 grader og vindhastigheden maksimalt 8 m/s. Er vandtemperaturen mellem 10 og 15 grader, skal der bæres våddragt. Er vandtemperaturen under 10 grader sejles ikke under nogen omstændigheder. Der medbringes ved alle sejladser en mobiltelefon i vandtæt pose/vandtæt mobiltelefon. Sejladsen aflyses, hvis sigtbarheden er ringe eller temperatur-, vand- og vindforhold ikke er gunstige. Meteorologisk udsigt for bølgegang og sigtbarhed og konkret vurdering umiddelbart inden sejladsens påbegyndelse tages i betragtning. Ved kajaksejlads er der max. 1 person pr. fartøj og ved kanosejlads max. 4 personer pr. fartøj. Der må aldrig sejles i kano eller kajak på åbent hav og ved sejlads på havet må der max. sejles 200 meter fra kysten og de sejlende må aldrig være mere end 100 meter fra instruktøren.

4 3. Identifikation af risici 1) Tiltag til at imødegå risici: Sejladsaktivitet Risici Tiltag Kano, kajak og SUP boards i beskyttet farvand under de i pkt. 2 nævnte betingelser Afkøling under sejlads Kæntring Slag i hovedet under kæntring Varm påklædning, våddragter, aflysning Redningsvest (CE godkendt) og dæksliner ved havkajak Opsyn sejlads i samlet gruppe redningsveste Slag i hovedet af andre sejlende med padler Sejlads med passende afstand redningsveste Risiko for at drive fra land (strøm, Sejlads langs kysten efter fralandsvind, pludselig omslag i vindforholdene vejret) Manglende svømmekundskaber Vejrforhold Overbordfald Eleverne skal kunne svømme 400m Evt. aflysning Redningsvest og svømmekompetencer Forkert brug af dragt og/eller vest Grundig instruktion og kontrol inden sejlads Bordfyldning Kollision Hurtigt vejrskifte Benyttelse af synkefri både Mobiltelefon medbringes, svømmekompetencer og veste Meteorologisk udsigt studeres inden og eleverne instrueres i at søge mod land straks

5 Behov for akut hjælp Manglende oplysninger i land Afkøling Mobiltelefon Instruks udfyldes hver gang og opbevares både på skolen og nær sejladsstedet. Tilstrækkelig varm beklædning 2) Bemanding: 1 voksen, som skal være forskriftsmæssigt uddannet, kan have op til 10 elever med på sejlads. 2 voksne, hvoraf mindst den ene skal være forskriftsmæssigt uddannet, kan have op til 25 elever med på sejlads. 5. Beskrivelse af fartøjet og udrustning Skolen lejer kanoer og kajakker, fortrinsvis gennem Friluftsrådets grejbank, der opfylder de gældende krav på området.. Et stk selvredningsudstyr pr. deltager ved kajaksejlads Deltagelse i sejlads forudsætter, at den enkelte elev har aflagt 400 m svømmeprøve. Eleverne er i forbindelse med sejladsen pligtige at : a. følge henstillinger fra den/de voksne b. aldrig begive sig længere ud/væk end det fastlagte (max 100 meter fra kyst og instruktør) c. altid at være iført redningsvest 6. Besætningen og dens kompetencer Når der sejles i kano med elever, skal den pågældende lærer/instruktør have relevant uddannelse og praktisk erfaring med kanosejlads i åer, på søer eller på havet. Relevant uddannelse kan være f.eks. Havkajakinstruktøruddannelsen eller. Når der sejles i kajak med elever, skal den pågældende lærer/instruktør have EPP 2 Hajkajakinstrukør praktisk erfaring med sejlads i åer, på søer eller på havet.

6 De voksne, der sejler med elever, har førstehjælpsuddannelse på minimum mellemniveau, med genoplivningsdel. 7. Operative forholdsregler, som skal følges af besætning og passagerer Til dette se punkt 2 og Forholdsregler, som sikrer, at alle kan reddes ved ulykke Al sejlads foregår inden for et begrænset område og kajakkerne/kanoerne sejler samlet, der medbringes mobiltelefon, udfyldes instruks som findes to steder. 9. Forholdsregler, som sikrer, at der altid kan tilkaldes assistance ved ulykker Visuel kontakt med andre kajakker/kanoer - max 100 meters afstand Mobiltelefon i vandtæt pose medbringes af hver deltagende voksen Der kan ringes til 112 / andre på land Reder (Forstander) skal underrettes i tilfælde af ulykke eller nærved-ulykker. 10. Forholdsregler, som sikrer, at oplysning om antallet af personer om bord er kendt og opbevares i land og er let tilgængelig i tilfælde af en redningsaktion Se her til punkt 13: Oversigt over sejladssted, tidsrum og rute, nyttige og nødvendige telefonnumre og deltagere foreligger i underskreven tilstand på skolens kontor, Sortebrovej 17, 5690 Tommerup, tlf: , ved hver sejlads (se nedenfor). Kopi lægges også relevant sted nær sejladsstedet f.eks. i kanotrailer. 11. Forholdsregler, som sikrer, at der altid afgives sikkerhedsinstruktion til nye ombordværende personer inden sejladsens start Den ansvarshavende lærer laver sikkerhedsinstruktionen, som foregår enten på skolen som forberedelse til turen eller på selve stedet umiddelbart inden turens påbegyndelse. Læreren afgør fra gang til gang, hvad der er mest hensigtsmæssigt og hvordan dette skal foregå, under skyldig hensyntagen til sikkerheden til søs.

7 12. Forholdsregler, som beskriver, hvordan der følges op på utilsigtede hændelser eller ulykker Efter hver sejlads er det den ansvarshavende lærers ansvar til forstanderen at indberette eventuelle utilsigtede hændelser, hvorefter denne vil foretage eventuelle tilrettelser af nærværende instruks eller andet, det skønnes nødvendigt at gøre.

8 13. Hver gang der sejles Jfr. Punkt 10: Oversigt over sejladssted, tidsrum og rute, nyttige og nødvendige telefonnumre og deltagere foreligger i underskreven tilstand på skolens kontor, Sortebrovej 17, 5690 Tommerup, tlf: , ved hver sejlads. Ansvarshavende lærer:, som har førstehjælpskursus på minimum mellemniveau (med genoplivningsdel 12 timers kursus), JA: har selv ( )/instruktør har ( ) kurset: Skal på sejlads i kano / kajak. Dato for sejlads: Tidsrum på dagen for sejlads: Ruten der sejles/stedet der sejles: Andre aktiviteter: Forskrifterne i denne sikkerhedsinstruks er læst og forstået og deltagerne gøres bekendt med de dele, som er nødvendige og relevante for sikkerheden til søs: JA: Deltagerliste vedlagt: Underskrifter Den ansvarshavende lærer forpligter sig ved sin underskrift til at opsøge meteorologisk udsigt for sejladsstedet mindre end 24 timer før sejladsen finder sted. Den ansvarshavende lærer sørger for at nærværende sikkerhedsinstruks og medhørende underskrifter er på plads, inden afgang på sejlads. Ansvarshavende lærer Dato: Forstander Jakob Carl Christensen Dato:

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen.

Det er den enkelte skole/institution, der har ansvaret for udarbejdelsen af sikkerhedsinstruksen. Retningslinjer for skoler og institutioner under Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) i Københavns Kommune ifm. de nye sejladsregler fra Søfartsstyrelsen. Søfartsstyrelsen har den 1. oktober 2012 udsendt

Læs mere

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads

Børn og Unges retningslinjer for. Børn og Unges retningslinjer for. svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Børn og Unges retningslinjer for Børn og Unges retningslinjer for svømmeundervisning, vandaktiviteter og sejlads Svømmeundervisning, badning, sejlads og andre vandaktiviteter er en del af det tilbud, som

Læs mere

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer

Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Kapitel 2 Krav til konstruktion, udstyr, syn, registrering og certifikater Kapitel 3 Straffebestemmelser Kapitel 4 Ikrafttræden Bilag 1

Læs mere

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole

Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole Sikkerhedsprocedurer på Sundeved Efterskole På cykel Når elever fra Sundeved efterskole er ude at cykle skal de have cykelhjelm og den gule refleksvest på. På mindre veje må man cykle to og to, men på

Læs mere

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium

Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium Sikkerhedsinstruktion for sejlads i matchracebåde ved Rødkilde Gymnasium 1. Identifikation af rederen Rødkilde Gymnasium Rødkildevej 42 7100 Vejle -Rektor Hans Erik Duschek-Hansen, tlf. 6020 7500 -Ansvarlig

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat

Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat Sikkerhedsinstruks for Kyst- og Fjordcentrets kurser, undervisning og aktiviteter på Randers Fjord, Grenåen og i Kattegat 1) Identifikation af rederen og dennes juridisk ansvarlige person Kyst- og Fjordcentret

Læs mere

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015

Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Generelt om sikkerhed og ansvar Tarup-Davinde 2015 Ansvaret for deltagerne i forbindelse med aktiviteter i området er alt afhængig af omstændighederne placeret mellem tre forhold: 1. Naturskolen Åløkkestedet

Læs mere

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole

Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole Indholdsfortegnelse: Politikker og procedurer for Marselisborg Sejlklubs Sejlerskole 1 SIKKERHEDSPOLITIK... 2 1.1 INDLEDNING... 2 1.2 SEJLADSOMRÅDE... 2 1.3 UDARBEJDELSE, ANSVAR OG HÅNDHÆVELSE... 2 1.4

Læs mere

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER

SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER SIKKERHEDSBESTEMMELSER FOR SØAKTIVITETER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Omfang side 3 2. Definitioner side 3 3. Materiel side 5 4. Søaktivitet side 9 5. Spejderen side 10 6. Fartøjsføreren side 11 7. Lederen side

Læs mere

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund.

Holbæk Roklub. Reglementer. Stiftet 10. juni 1886. Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Reglementer Holbæk Roklub Stiftet 10. juni 1886 Medlem af: Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts forbund. Holbæk Roklub Reglementer Klub reglement Side 1 af 18 KLUB Reglement 1 1. Holbæk Roklub

Læs mere

VEDTÆGTER REGLEMENTER

VEDTÆGTER REGLEMENTER VEDTÆGTER OG REGLEMENTER (REVIDERET FEBRUAR ) TØNDER ROKLUB Medlem af D.F.f.R. under D.I.F. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... Side Forord... Side Vedtægter for Tønder Roklub... Side Reglement

Læs mere

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe.

Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Maj 2015 Sikkerhedsbestemmelser for søaktiviteter i Peter Lassen Gruppe. Indhold Afsnit 1 Sikkerhedsbestemmelserne gælder for:... 2 Afsnit 2 Bestyrelse, søkyndigt medlem og lederes ansvar... 2 Afsnit 2A

Læs mere

Reglement for Kajakklubben Nova

Reglement for Kajakklubben Nova Reglement for Kajakklubben Nova 1 Generelt... 2 2 Definitioner... 2 3 Myndigheder og Søvejsregler... 2 4 Sikkerhed & påklædning... 2 4.1 Svømme- / redningsvest... 2 4.2 Langtur... 2 5 Hvor må jeg ro?...

Læs mere

Kano i naturvejledningen

Kano i naturvejledningen Kano i naturvejledningen Indholdsfortegnelse Indledning: 3 Målgrupper: 3 Praktiske og sikkerhedsmæssige overvejelser: 5 Uddannelse, forsikring og ansvar: 9 PR og økonomi:10 Naturformidling i kano:11 Litteraturliste:13

Læs mere

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59

Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 p 1 Index Side 3 4 5 5 6 7 22 25 26 28 29 31 32 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 45 56 59 Kære Søkyndige velkommen. Ansvarsfordelingen i en Søgruppe. Udskrift af korpsets love fra Mini-håndbogen. Bestyrelsens

Læs mere

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System

Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1. Safety Management System Skonnerten Martha Gyldig fra: 10/2-2007 Kapitel: 1 Afsnit: 1 Version: 1 00B-Forside-revision.indd Skrevet af: EN Godkendt af: EN Side 1 af 1 Skonnerten Sidste opdatering Martha 9/4-2007 af Vejle Revisions

Læs mere

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007

Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Optimist Sailing Team Denmark Sikkerhedspolitik, august 2007 Indhold: 1. Baggrund gyldighedsområde. 2. Form. 3. Ledelse/organisation 4. Kravspecifikation motorbåde (planende) 5. Kravspecifikation motorbådsbrugere

Læs mere

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikker sejlads med kano og kajak PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Formål Formålet med denne brochure er at sætte fokus på sikkerhed ved sejlads med kano og kajak. Brochuren henvender

Læs mere

Roreglement for Hellerup Roklub

Roreglement for Hellerup Roklub gældende roning i inrigger og outrigger både. Rosæson 1 Rosæsonen, hvis nøjagtige længde fastlægges af bestyrelsen, går maximalt fra ultimo marts til og med oktober. Styrmandsvagten 2 Ved rosæsonens begyndelse

Læs mere

www.koldingbaadelaug.dk

www.koldingbaadelaug.dk www.koldingbaadelaug.dk Indholdsfortegnelse Instruktørpolitik. side 1 Instruktøruddannelse.. side 2 Organisationsplan...side 3 Vedligeholdelsesplan for skole bådene.. side 4 Elevpolitik.. side 6 Sikkerhedspolitik...

Læs mere

Kano- og Kajakklubben Gudenaa

Kano- og Kajakklubben Gudenaa Kano- og Kajakklubben Gudenaa Information til nye medlemmer 2015 1 Velkommen i Gudenaa I dette hæfte vil vi give dig en introduktion til begynderkurset samt klubbens love og regler. På side 4 finder du

Læs mere

Færdighedsniveauer i Havkajak

Færdighedsniveauer i Havkajak Færdighedsniveauer i Havkajak EPP 1-4 Oversigt over de tekniske færdighedsniveauer for EPP havkajak niveau 1-4, som aftalt mellem Dansk Kano og Kajak Forbund og Havkajaksamrådet 2010. Læseren refereres

Læs mere

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse

Drabant 24 data. Skroget. Sejlene. Storsejl 13,3 m² Genua 19,3 m² Fok 13,0 m² Spiler 35,9 m². Diverse Elev hæfte Logbog Indeks: Bådenes data side 2 Logblad side 3 Hvad checker vi før vi sejler side 4 Bådens benævnelser side 5 9 Knob vi skal kunne udføre side 10 14 Vindretninger side 15 Vigeregler side

Læs mere

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem.

Indmeldelse sker ved udfyldelse af skema og betaling af indskud og kontingent via hjemmesiden http://www.roervig-sejlklub.dk/blivmedlem. Rørvig Sejlklub Havnen Toldbodvej 85 4581 Rørvig www.roervig-sejlklub.dk info@roervig-sejlklub.dk Foråret 2015 Kære kommende medlem, I det vedlagte materiale vil jeg gerne fortælle lidt om Rørvig Sejlklub,

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK

KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK K U R S U S P R O G R A M 2013-2014 KØBENHAVNS KOMMUNES NATUR- OG AKTIVITETSCENTER KATTINGE VÆRK KANO HAVKAJAK MEGINJOLLE VÆGKLATRING KLIPPEKLATRING ORIENTERING OG GPS OPLEVELSER OG UDFORDRINGER I WALES

Læs mere

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015

BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 BEK nr 233 af 05/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 10. marts 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Søfartsstyrelsen, j.nr. 2014024172 Senere ændringer til

Læs mere

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om sikkerhed i kano og kajak NYTTIG VIDEN OG GODE RÅD WWW.SOESPORT.DK Kano og kajakker Danmarks vandsystem er som skabt for kano og kajak, men desværre medfører denne form for roning også

Læs mere

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014

Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Vigtige informationer om efterskoleopholdet 2013-2014 Juni 2013 Skoleskemaet/valg af valgfag: Skoleskemaet laves endeligt i den første uge, når vi har lavet holdinddelingen. Vedlagt dette brev finder du

Læs mere

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK

Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK Værd at vide om Mand Over Bord PERSONLIG SIKKERHED TIL SØS WWW.SOESPORT.DK DENNE BROCHURE ER SPONSERET AF DANMARKS TURSEJLERFORENING Formål I det meste litteratur om Mand-Over-Bord fokuseres der på at

Læs mere