Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer."

Transkript

1 NYHEDSBREV Juli 2015 Sammen for fremtiden Sådan lyder regeringsgrundlaget for den nye Venstre regering. Der er en række spændende initiativer i grundlaget, som bl.a. opstiller følgende pejlemærker for det videre arbejde: Erhvervsrettet lovgivning skal som hovedregel kun træde i kraft to gange om året på faste datoer. Der skal gennemføres en koordineret indsats for udviklingen af erhvervsstrategier. Der skal gøres op med overimplementering af EU-regler, og regeringen vil nedsætte et implementeringsråd. Planloven skal liberaliseres, og ansvaret for planloven flyttes til Erhvervs- og Vækstministeriet. Regeringen vil fremlægge en fødevare- og landbrugspakke for at øge råvaregrundlaget og eksporten samt skabe mere vækst og beskæftigelse. For at sikre balancen mellem hensyn til vækst og miljø samles opgaverne i et Miljø- og Fødevareministerium. Regeringens miljøpolitik bygger på grøn realisme. Det indebærer bl.a., at miljøpolitiske mål skal opnås på den samfundsøkonomisk mest effektive måde. Regeringen har som overordnet mål, at rammevilkårene for erhvervslivet skal være blandt de bedste i Europa. Vi har derfor anmodet både Miljø- og Fødevareministeren og Erhvervs- og Vækstministeren om snarlige møder, så vi kan drøfte, hvordan vi i fællesskab kan sikre, at det også gælder for akvakultur. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Tour de akvakultur Side 3 Import fra Tyrkiet Side 3 GUDP program er åben for ansøgninger Side år og med 2 års erfaring i akvakultur? Side 4 Brandsikring Side 4 Overimplementering af VVM direktiv Side 5 Verdens første økologiske fiskeolie er ude i butikkerne Side 6 Vandområdeplaner Side 6 KOMBI-Opdræt Side 7 Munkbro dambrug ASC certificeret Ansvarshavende redaktør og direktør: Brian Thomsen Formand: Ivan Bundgård Sørensen Adm.- og regnskabschef: Marianne Sneftrup Dyrlæge: Niels Henrik Henriksen Chefkonsulenter: Kaare Michelsen Villy Juul Larsen Lisbeth Jess Plesner Christian Graver Lorem est del monte virt del monte est Udgives af: Dansk Akvakultur ISSN: X Info: Bladet påtager sig intet erstatningsansvar som følge af trykfejl i annoncer. Kontaktdata: Vejlsøvej 51 DK-8600 Silkeborg Tlf.: Fax:

2 Tour de akvakultur Formandens syn og holdninger VÆKSTFORVENTNINGER TIL DEN NYE REGERING Med den nye regering som en del af et folketingsflertal, der går ind for styrkelse og vækst i den danske fødevareproduktion, ser vi i Dansk Akvakultur gode muligheder for at få sat gang i en positiv udvikling for erhvervet. Lad os i erhvervet få de positive samfundsbriller på, hvor vi virkelig kan vise, hvad dansk akvakultur kan bidrage med til vækst i beskæftigelse i landdistrikter og eksport til gavn for hele Danmark. Fra Dansk Akvakultur s side vil vi opfordre vor nye miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen til at fokusere især på at rulle de statslige opkøb af dambrug og konfiskering af foderkvoter fra 2014 tilbage, og i stedet ændre opkøbsordningen sådan, at foderkvoterne bliver i erhvervet og kan bidrage til ny vækst i moderne anlæg. I slutningen af juni måned gennemførte vi over to dage en Tour de akvakultur. Deltagerne var repræsentanter fra Fødevareministeriet, Miljøministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet, NaturErhvervstyrelsen, Naturstyrelsen og Miljøstyrelsen. Prologen var et avlsbrug i form af Ollerupgaard Dambrug. Herfra gik turen videre til FREA anlægget i Sdr. Felding, AquaPri s sandart anlæg i Vejen, Kongeåens Dambrug, og første dags sidste besøg var på Lihme Fiskeri. Dag 2 bød på økologisk akvakultur repræsenteret ved Sdr. Karstoft Dambrug og havbrug, hvor Hjarnø Havbrug bød på bl.a. sukkertang ad libitum serveret frisk fra fjorden. Der var en del nye ansigter med på turen. Formålet med arrangementet var dels at give gæsterne øget kendskab og forståelse for akvakultur og dels, at styrke relationerne mellem sekretariatet og embedsmandsværket. Turen blev i øvrigt afholdt umiddelbart efter, at miljø og fødevarer formelt var blevet fusioneret til ét ministerium, og dermed må timingen siges at være optimal set i forhold til regeringens målsætning om, at erhvervslivets rammevilkår skal være blandt de bedste i Europa. Vi bringer et par fotos fra touren. I forlængelse heraf vil vi fremhæve det nye udkast til dambrugsbekendtgørelse. Den skal stærkt forbedres, hvilket fremgår af Dansk Akvakultur s høringssvar, eksempelvis fjernelse af kravet om BAT. På havbrugssiden må ministeren arbejde positivt for, at den igangværende proces med at få miljøgodkendt de eksisterende havbrug forløber hurtigt og gnidningsfrit. Foto: FREA anlæg For at sætte gang i væksten indenfor havbrugene skal vi have planerne for udpegning af havbrugszoner for off shore anlæg accelereret. Her er det helt afgørende, at der ikke kommer unødige hindringer i vejen for etablering af disse off shore havbrug langt ude i havet. Det nye sammenlagte ministerium for fødevarer- og miljø er den helt rigtige, da vi herved har mulighed for at få en afbalanceret politikudvikling mellem de to områder. Og det bør føre til en positiv udvikling indenfor den danske akvakultur.vi skal fra erhvervets side gøre alt, hvad vi kan for at få en sådan udvikling sat i gang. Foto: Kongeåens Dambrug Så Eva Kjer Hansen tillykke med dit nye ministerium.vi ser frem til sammen med dig at trække i arbejdstøjet! Ivan Bundgård Sørensen Foto: Lihme Fiskeri 2

3 Foto 4. Sukkertang fra Hjarnø Havbrug Import fra Tyrkiet GUDP program er åben for ansøgninger I nedenstående grafer kan du se udviklingen i importen af portionsørreder fra Tyrkiet fra januar 2014 til marts 2015 i mængder (levende vægt) og priser. Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram (GUDP) har nu åbnet for nye ansøgninger om tilskud til nytænkende og bæredygtige projekter. Ansøgningsfristen er onsdag den 2. september kl Der kan søges om støtte til projekter eller netværk, der medvirker til at udvikle og/eller demonstrere ambitiøs, forretningsorienteret nytænkning i det danske fødevareerhverv gennem grøn omstilling. Puljen er på ca. 70 mio. kr. med mulighed for at blive øget til ca. 85 mio. kr. Du kan finde yderligere oplysninger og ansøgningsmateriale på GUDP s hjemmeside. Vi har flowmålere i stride strømme! ISCO LaserFlow Berøringsfri fastmonteret kanalflowmåler ISCO 2150 Den hurtige batteridrevne måleløsning ISCO ADFM Fast eller flytbar kanalflowmåler til dybe kanaler ISCO H-ADFM Fastmonteret kanalflowmåler til brede kanaler Aquasense Tlf

4 + 25 år og med 2 års erfaring i akvakultur? Er du over 25 år, og har du arbejdet med akvakultur i mere end 2 år, så har du nu mulighed for at blive faglært på væsentlige kortere tid. Det er en konsekvens af reformen af erhvervsuddannelserne. EUV er den nye betegnelse for erhvervsuddannelser for voksne på 25 år og derover. En EUV er et målrettet forløb, der som hovedregel er kortere end en tilsvarende erhvervsuddannelse for unge. Har du minimum 2 års relevant erhvervserfaring, og er du over 25 år, så skal du alene gennemføre skoledelen af hovedforløbet for at blive landmand med speciale i husdyr og fisk. Det betyder, at du sparer både praktikperioden og grundforløbet Din arbejdsgiver kan få refusion for din løn på op til 110 % af højeste dagpengesats, mens du går på skole, men hvis det ikke er muligt, så kan du alternativt søge om SU. HANSEBERG starter næste uddannelsesforløb for EUV den 8. februar 2016, og hvis du er i målgruppen, og ønsker et svendebrev, så er du velkommen til at kontakte Mogens Lange Petersen på mobil eller mail: hansenberg.dk. Udvikling i råvarepriser til fiskefoder Råvareprisindexset tager ikke højde for eventuelle finansielle omkostninger der måttet blive pålagt råvarens pris Råvareprisindekset udarbejdes, på foranledning af fiskefoderproducenterne i Danmark, af firmaet Holtermann i Norge, der er et stort anerkendt norsk handelshus indenfor forskellige råvarer til fiskefoder industrien. Med venlig hilsen Fiskefoderproducenterne i Danmark Brandsikring Brand i lukkede/indendørs opdrætsanlæg (FREA anlæg) synes ikke umiddelbart at fremstå som en stor og betydende risikofaktor, men det har ikke desto mindre vist sig at være et område, som vi må arbejde mere med. Opdrætsanlæg skal efterleve kravene i Bygningsreglement 2010, hvor de er indplaceret i anvendelseskategori 1, som dækker kontor, industri- og lagerbygninger. FREA anlæg behandles af myndighederne som industribygninger, men de har en væsentligt lavere brandbelastning og brandrisiko. Vores medlemmer oplever typisk, at kommunerne ved ansøgning om byggetilladelse henfører brandkrav til den såkaldte Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, hvor der ikke tages højde for de særlige forhold, der gælder for FREA anlæg. Det indebærer, at ansøger mødes med krav om dyre løsninger til brandtekniske installationer og opdeling i brandsektioner. Vi har derfor taget kontakt til Dansk Brandteknisk Institut (DBI), som er Danmarks videncenter for brand og sikring. Vi har sammen gennemført en besigtigelsestur til forskellige anlægstyper, og DBI arbejder nu på et sæt guidelines for brandsikring ved dambrugsbyggeri. Den nye guideline vil rumme vurderinger af, hvad der kan betragtes som relevant brandsikring af et dambrugsbyggeri, og den vil kunne indgå i ansøgninger om byggetilladelse. Disclaimer Råvareprisindex Råvareprisindexet er udtrykt som gennemsnitlige priser og vil derfor altid kun være vejledende. Der anvendes kun NON-GMO råvarer til råvareprisindexet. Råvareprisindexet er baseret på råvarepriser leveret til Skandinavien, hvorfor diverse fragtrater fra andre verdensdele også kan spille en rolle i indexet. Råvareprisindexet er udarbejdet på baggrund af priser i Euro, hvorfor eventuelle udsving på valutamarkedet i forhold til denne valuta, kan have en vis betydning. Det skal bemærkes at en lang række af råvarerne handles i udenlandsk valuta. Man skal være opmærksom på at det fysiske marked på råvare ofte reagere anderledes end de priser der realiseres på eventuelle råvarebørser. En priskorrektion på børsen er ikke altid lig med en korrektion i det fysiske marked og omvendt Overimplementering af VVM direktiv Den tidligere miljøminister besvarede i maj måned to spørgsmål angående overimplementering af VVM-direktivet for havbrug. Ministeren har afsluttet sin besvarelse med en anbefaling om at tage kontakt til Naturstyrelsen angående eventuel ændring af reglerne. Det har vi nu gjort. Baggrunden er som følger. Spørgsmål nr. 366 handlede om havbrug inden for 1 sømil fra kysten. For disse virksomheder dog undtaget virksomheder i udlagte områder for fiskeopdræt - er der i den danske implementering fastsat et obligatorisk krav om VVMredegørelse, mens VVM-direktivet kun kræver en screening. Stramningen begrundes med, at screening af et havbrug under alle omstændigheder vil føre til krav om VVM-redegørelse, hvorfor der efter ministerens opfattelse er tale om en procesbesparelse. 4

5 Eksport Vi mener, det er uheldigt, at myndigheden (kommunen) ikke har mulighed for at fravige kravet om VVM-redegørelse, fordi selv mindre ændringer af et havbrug nu automatisk udløser krav om VVM-redegørelse. I årets to første måneder er eksporten vokset med 13 mio. kr. (6 %). For ørreder steg værdien af eksporten med 11 mio. kr. (6 %). Afsætningen i tons steg med 724 tons (10 %), og den gennemsnitlige pris faldt med 1,25 kr/kg (- 4 %). Eksporten af levende ørred og røget ørred steg med hhv. 8 (26 %) og 7 (10 %) mio. kr., hvor eksporten af de øvrige ørred kategorier faldt med i alt 4 mio. kr. tons. Det følger af VVM reglerne om etablering af havbrug udover 1 sømil, at der her kun er krav om VVM-redegørelse efter en konkret vurdering. Der er for disse havbrug således overensstemmelse med direktivet. Vi har derfor anmodet om, at havbrug inden for 1 sømil sidestilles med havbrug uden for 1 sømil, så havbrug ikke reguleres forskelligt mht.vvm-krav. Værdien af eksporten af rogn faldt med 3 mio. kr. (- 16 %) som følge af højere afsætning men lavere pris. Værdien af eksporten af ål steg med 6 mio. kr. (48 %). Afsætningen steg med 119 tons (73 %), men den gennemsnitlige pris faldt med over 10 kr/kg (- 14 %). Vi gør endvidere gældende, at der er mere vidtgående høringsregler for havbrug uden for 1 sømil fra kysten, og vi anmoder derfor om, at bekendtgørelsen om havbrug uden for 1 sømil fra kysten ændres således, at de fremover også er omfattet af høringsreglerne i den generelle VVMbekendtgørelse. Verdens første økologiske fiskeolie er ude i butikkerne Naturstyrelsen har den 3. juni svaret, at styrelsen som følge af valget til Folketinget ikke kan forholde sig til vores henvendelse, da det forudsætter en politisk stillingtagen.vi vil derfor rejse sagen over for Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen. Kapsler med fiskeolie, som er rig på omega-3 fedtsyrer og produceret med skånsomme metoder, fremstilles ud fra danske økologiske ørreder. Som de første i verden kan danske forbrugere nu købe 100 procent økologiske fiskeoliekapsler. Olien i kapslerne stammer fra ørreder fra økologiske dambrug i Jylland, og den er produceret langt mere skånsomt og bæredygtigt end anden fiskeolie på markedet. ALLER VITAMAX Det er tid til at fodre forebyggende med ALLER VITAMAX - Beriget med en høj dosis C-vitamin, E-vitamin, nukleotider og glucaner. - Fokus på ørredens ernæringsbehov i perioder med øget stress eller nedsat immunforsvar. - De funktionelle ingredienser stimulerer fiskens naturlige immunsystem, og gør dem mere modstandsdygtige. Vi anbefaler at fodre forebyggende med ALLER VITAMAX for at styrke fiskens immunsystem før en forventet stressende situation opstår. - Let s grow together! ALLER AQUA A/S TEL

6 - I den økologiske produktion udvinder vi ganske enkelt olien ved koldpresning af hoved, hale, skrog og andre rester fra produktion af økologiske ørredfileter. Og fordi vi bruger friske råvarer, kan vi lave en helt frisk og naturlig fiskeolie uden at bruge kemiske hjælpestoffer, forklarer Henrik Uth. Han er direktør for Proby Ingredients A/S, som producerer de økologiske fiskeoliekapsler i samarbejde med helsekostproducenten New Nordic. Kapslerne har navnet Dansk Ørred. Ikke-økologisk fiskeolie til kosttilskud bliver normalt udvundet af sardiner og ansjoser fra Stillehavet. Den rå fiskeolie kan være flere måneder undervejs, inden den når frem til Europa. Her raffineres og opkoncentreres olien ved høje temperaturer og brug af kemikalier, før den kommes i kapsler. De økologiske fiskeoliekapsler med produktnavnet Dansk Ørred forhandles bl.a. i Matas butikkerne og i helsekostbutikker med produktsortiment fra Helsam. FISKEMESTER / DAMBRUGSMEDHJÆLPER SØGES Binderup Mølle Dambrug A/S søger dygtig / erfaren fi skemester, primært til at passe yngel og sættefi sk hus. Binderup Mølle Dambrug A/S er færdigombygget til recirkulerings anlæg model 3. Vi forventer energisk omhyggelig fi skemester med fl air for produktions planlægning samt dokumentation af samme. Du vil indgå sammen med bestående team på dambruget. Tiltræden efter aftale. Løn efter kvalifi kationer. Skriftlig ansøgning på mail: mærket Fiskemester Binderup Mølle Dambrug A/S Aalborgvej 99, 9240 Nibe Lars K. Jensen Mobil: Vandområdeplaner Dansk Akvakultur har fremsendt høringssvar til udkast til vandområdeplaner samt bekendtgørelse om indsatsplaner og miljømål. Målsætningen om vækst i akvakultur forudsætter, at der i vandområdeplanerne sikres det nødvendige miljømæssige råderum. Dette er i tråd med EU Kommissionens strategiske retningslinjer for udvikling af EU s akvakultursektor, hvor der bl.a. er fokus på behov for koordineret fysisk planlægning, samt den nationale vækststrategi for akvakultur. Det er derfor helt afgørende, at vandområdeplanerne skaber og ikke modvirker - rammerne for vækst. Vækst i dambrug vil ske dels gennem det kvotebaseret reguleringsregime og dels gennem etablering af nye anlæg på egnede lokaliteter. For marin akvakultur skal vækst ske via etablering af nye opdrætslokaliteter til nye havbrug samt til muslinge- og tanganlæg, og ved etablering af nye landbaserede indpumpningsanlæg. En forudsætning for vækst er, at der afsættes det nødvendige miljømæssige råderum både til eksisterende og nye anlæg. Dansk Akvakultur har bemærkninger til en række forhold, som vi finder er kritiske. De mest kritiske er: Der skal afsættes det nødvendige miljømæssige råderum til vækst og udvikling af akvakultur; t kvælstof til dambrug, 350 t kvælstof til havbrug inden for vandområdeplanerne, samt t kvælstof til nye offshore/offcoast anlæg. Korrekt fastsættelse af kvælstofkvoter til eksisterende dambrug og havbrug. Opkøbsordningen for dambrug skal erstattes af en opkøbsordning for spærringer koblet med reel mulighed for at flytte foder (kvælstofkvoter) til andre dambrug. Type 1 vandløb skal udtages af vandområdeplanerne, og vandløbsindsatsen bør i første omgang prioriteres til de vandløb, som Danmark er forpligtiget til at udpege efter Vandrammedirektivet. Kystområder uden for 1 SM fra kysten og inden for 1 SM grænsen fra basislinjen, bør medtages som selvstændige vandområder med mulighed for etablering af havbrug uden yderligere næringsstofreduktion. Bekendtgørelserne bør ikke være mere restriktive end vandrammedirektivet, og der bør være klageadgang. Høringssvaret i sin helhed kan ses på Dansk Akvakulturs hjemmeside. Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vandområdeplaner, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på KOMBI-Opdræt Godt 40 deltog i afslutningskonference for GUDP projektet KOMBI-Opdræt i Horsens. Om formiddagen havde deltagerne mulighed for besøg på Snaptun Havn og sejltur ud til muslingeanlæg, tanganlæg og havbrug. Formand Ivan Bundgaard bød velkommen til de mange deltagere, og chefkonsulent Lisbeth Jess Plesner introducerede baggrunden for projektet. 6

7 Stefan Kaan fra Ocean Harvest satte projektet i et internationalt perspektiv, da han fortalte om IMTA (Integrated Multi-Trophic Aquaculture) i en international kontekst. Herefter præsenterede Malene Mølgaard og Teis Boderskov fra Hjarnø Havbrug erfaringer fra storskalaopdræt af muslinger, Susan Holdt og Goncalo Marinho fra DTU fortalte om sæsonvariationer, højværdistoffer mm. i tang, Jonathan Carl og Per Andersen fra Orbicon fortalte om hhv. produktion af muslinger samt miljøeffekter ved tangog muslingeopdræt, og Mads Birkeland fra DHI vurderede miljøeffekter ud fra modelbetragtninger. Projektet har fået støtte fra EU og fra Fødevareministeriets Fiskeriudviklingsprogram. Mere info kan ses under ASC på vores hjemmeside samt på Sidste punkt var debat om perspektiver for tang og muslingeopdræt både i forhold til kompensation og konsum. Stor debatlyst og mange spørgsmål. Præsentationerne kan ses på dansk akvakulturs hjemmeside, og yderligere information om projektet kan ses på www. kombiopdraet.dk Projektet har fået tilskud fra Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram GUDP Skal du have moderniseret/udvidet dit fiskedambrug så er vi klar Kenneth Lodahl Mobil Mail: Hvis du har spørgsmål til projektet, er du velkommen til at kontakte Lisbeth Jess Plesner på Hamletsvej 2-8 DK-7480 Vildbjerg Tel MSD Animal Health tidligere Intervet/Schering-Plough leverer produkter og viden til den danske akvakultur Munkbro dambrug ASC certificeret Godt et år efter frigivelse af ASC manualen har Munkbro Dambrug juni 2015 opnået den eftertragtede ASC certificering for ørred dambrug. Lautrupbjerg Ballerup Tlf Fax Hermed er 7 danske dambrug ASC certificeret, hvilket svarer til 12 % af produktionskapaciteten for ferskvandsørred. Derudover er flere dambrug på vej. På verdensplan er 14 ørreddambrug ASC certificeret, 7 danske og 7 italienske. Derudover er 3 tyrkiske, 1 græsk og 1 italiensk ørreddambrug godt på vej til ASC certificering. 7

8 8

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld?

NYHEDSBREV. Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Er fiskeaffald guld? NYHEDSBREV Juli 2014 Danmark har verdens første ASC-certificerede ørreddambrug Dette nummer indeholder bl.a.: Christiansminde Dambrug i Holstebro er verdens første ASC-certificerede ørreddambrug. Dermed

Læs mere

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling

NYHEDSBREV. 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Generalforsamling NYHEDSBREV April 2015 14,8 mia. måltider, 121.000 jobs og 10 mia. USD i årlig værdi Dette nummer indeholder bl.a.: De store tal fremgår af en ny publikation fra ISFA (International Salmon Farmers Association),

Læs mere

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer

Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer Nyhedsbrev Januar 2014 Akvakultur indgår i Regeringens vækstplan for fødevarer I december måned præsenterede Regeringen vækstplanen for fødevarer. Planen indeholder 34 konkrete initiativer, som skal bidrage

Læs mere

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse

Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse NYHEDSBREV Januar 2015 Udkast til ny dambrugsbekendtgørelse Miljøstyrelsen har sendt udkast til ny dambrugsbekendtgørelse i høring. Den nuværende bekendtgørelse er fra februar 2012, og styrelsen motiverer

Læs mere

Ministre i samråd om akvakultur

Ministre i samråd om akvakultur NYHEDSBREV Maj 2015 Ministre i samråd om akvakultur Folketingets fødevareudvalg har kaldt miljøministeren og fødevareministeren i samråd om akvakultur. Det er et lukket samråd, og det afholdes formodentlig

Læs mere

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet

Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Nyhedsbrev August 2013 Anti-subsidie sag mod Tyrkiet Vi har nu drøftet det første klageudkast med EU Kommissionen. Det er gængs praksis, at et udkast drøftes med Kommissionen, så de kan fremføre deres

Læs mere

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover

NYHEDSBREV. Ja tak til fiskeopdræt. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 Handelssager mod Tyrkiet. Side 2 Laks går østover NYHEDSBREV Juni 2014 Ja tak til fiskeopdræt Dette nummer indeholder bl.a.: Så klart er budskabet fra miljøminister Kirtsen Brosbøl i et debatindlæg i dagbladet Jyllands-Posten. Baggrunden er, at miljøstyrelsen

Læs mere

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer.

Der kan gives tilskud til bl.a. opdræt af nye arter, forbedringer og moderniseringer. NYHEDSBREV Februar 2015 Tilskud til investeringer i akvakultur Dette nummer indeholder bl.a.: NaturErhvervstyrelsen har nu åbnet den nye tilskudsordning for investeringer i akvakultur. Formålet med ordningen

Læs mere

Vækstscenarier for dansk landbrug

Vækstscenarier for dansk landbrug Nyhedsbrev November 2013 Vækstscenarier for dansk landbrug En dugfrisk rapport fra Landbrug & Fødevarer viser, at det er muligt at øge produktionen af råvarer fra primærerhvervene med 58 % i 2030. Det

Læs mere

Handelssag mod Tyrkiet

Handelssag mod Tyrkiet Nyhedsbrev Februar 2014 Handelssag mod Tyrkiet Dette nummer indeholder bl.a.: Kort før jul sendte vi to klager til EU Kommissionen over import af portionsørreder fra Tyrkiet. De er begge i kategorien handelssager,

Læs mere

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten

NYHEDSBREV. Det går bedre med ålen. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vokser. Side 2 Nyt Virk i luften. Side 3 Revisionsretten NYHEDSBREV Oktober 2014 Det går bedre med ålen Dette nummer indeholder bl.a.: Det er budskabet i det seneste nyhedsbrev fra Sustainable Eel Group (SEG), som du kan finde på: www.sustainableeelgroup.com.

Læs mere

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet.

Fiskens Dag afholdes som led i kampagnen 2 gange om ugen, der gennemføres med støtte fra Den Europæiske Fiskerifond og Fødevareministeriet. Nyhedsbrev September 2011 Fiskens Dag Fiskens Dag, som arrangeres af foreningen Fiskebranchen, løb af stablen den 10. september på Rådhuspladsen i København. Sidste år gæstede ca. 10.000 personer pladsen,

Læs mere

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland

NYHEDSBREV. Migros først med ASC certificeret ørred. Dette nummer indeholder bl.a.: Side 2 ASC mærket vinder terræn i Holland og Tyskland NYHEDSBREV August 2014 Migros først med ASC certificeret ørred Dette nummer indeholder bl.a.: Migros er verdens første detailkæde, der kan tilbyde ASC certificerede ørreder. Migros er den største detailkæde

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020

Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 Strategi for bæredygtig udvikling af akvakultursektoren i Danmark 2014-2020 udarbejdet af: NaturErhvervstyrelsen, Ministeriet

Læs mere

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand

Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Udvikling af global certificerings platform for opdræt af ørreder i ferskvand Projekter er støttet af EU (EFF) og Fødevareministeriet, September 2010 Udarbejdet af Lisbeth Jess Plesner, Dansk Akvakultur;

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 ERU Alm.del Bilag 28 Offentligt VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER 1 ÅRSRAPPORT, OKTOBER 2014 VIRKSOMHEDSFORUM FOR ENKLERE REGLER Indhold Forord... 1 Sammenfatning:

Læs mere

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR

DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR OKTOBER 2014 DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR NYE RAMMER, NY VÆKST DANSK FISKERI OG AKVAKULTUR - NYE RAMMER, NY VÆKST INDHOLD BAGGRUND 6 ANBEFALING OG VISION 8 VÆKSTTEAM FISKS ANBEFALINGER 12 VÆKST I RÅVAREGRUNDLAGET

Læs mere

Dansk fiskeri og akvakultur

Dansk fiskeri og akvakultur Dansk fiskeri og akvakultur Nye rammer, ny vækst BILAG Bidrag fra erhverv og interessenter Oktober 2014 VækstTeam Fisk 1 Indhold 1. Bidrag fra Danmarks Fiskeriforening... 3 Regler... 3 Discard... 4 Redskabsudvikling...

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART.

FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. FORMAND SVEND-ERIK ANDERSENS MUNDTLIGE BERETNING DANMARKS FISKERIFORENINGS GENERALFORSAMLING 17/4-2010 HOTEL COMWELL, MIDDELFART. Jeg blev valgt som formand for Danmarks Fiskeriforening på generalforsamlingen

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003

LA21-Nyhedsbrevet. et er i luften igen! Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 Nyhedsbrev nr. 38 Maj 2003 LA21-Nyhedsbrevet et er i luften igen! Velkommen til det første nummer af det nye elektroniske LA21-Nyhedsbrev. Efter en længere pause samarbejder Miljøministeriet, Amtsrådsforeningen

Læs mere

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG

REGULERINGEN AF KOMMUNALE SOLCELLEANLÆG NYHEDSMAGASIN FOR KOMMUNER NR. 04/2013 HORTEN YDER FULL-SERVICE JURIDISK RÅDGIVNING TIL KOMMUNER, OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER LUFTKORREKTION KRÆVER LOVHJEMMEL DEN NYE OFFENTLIGHEDSLOV OG LIDT OM

Læs mere

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning,

Forord. GUDP fremstår nu som en moderne og målrettet erhvervsstøtteordning, Årsberetning 2011 2 Årsberetning 2011 Forord 2011 var på mange måder et skelsættende år for Fødevareministeriets Grønt Udviklings og Demonstrationsprogram (GUDP). I starten af året fik GUDP både fastlagt

Læs mere

Forside til projektrapport 3. semester, BP3:

Forside til projektrapport 3. semester, BP3: Forside til projektrapport 3. semester, BP3: År: 2013 Semester: 1 semester merit Hus: P10 Dansk projekttitel: Offentlige investeringer og vækst et casestudie Engelsk projekttitel: Governmental investments

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

Kopierer den naturlige livscyklus

Kopierer den naturlige livscyklus Dansk akvakultur maj 2011 havbrug DØREN TIL VERDENS SPISEKAMMER! Kopierer den naturlige livscyklus At opdrætte ørreder kræver stor indsigt i livsvilkårene for fisk. Miljøet trives med havbrug Havbrug døren

Læs mere

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne

AKTUELT 10 MARK OG STALD 21 MAD OG MARKED. Landbrugselever vil producere mindre og i stedet selv forarbejde og afsætte produkterne Et kendt ansigt Mange årsager til diarre Arla hæver øko-tillæg Den nye Miljø- og fødevareminister, Eva Kjer Hansen er et kendt ansigt i dansk landbrug. Landbruget hilser hende velkommen tilbage i ministeriet,

Læs mere

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN

RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN RAPPORT OM FOLKEHØRINGEN INDLEDNING OG BAGGRUND I 2001 blev det oprindelige Charter for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige udarbejdet af repræsentanter fra begge sektorer.

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013

Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Europaudvalget 2013 Rådsmøde 3243 - Transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 15. maj 2013 Rådsmøde (energi) den 7. juni 2013 Dagsorden 1. Kommissionens

Læs mere