Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer 2012 2014"

Transkript

1 Mål og strategi for Center for Kliniske Retningslinjer Fra klinisk retningslinje til klinisk praksis Strategi for Center for Kliniske Retningslinjer Vision: Center for Kliniske Retningslinjer skal på en konstruktiv og proaktiv måde synliggøre kliniske retningslinjer være meningsdannende indenfor udvikling, bedømmelse og anvendelse af kliniske retningslinjer og fremstå som ligeværdig partner i det danske sundhedsvæsen. Visionen for Center for Kliniske Retningslinjer operationaliseres ved at Centret: Styrke samarbejdsrelationer med medlemmer og andre relevante samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Kvalitetsvurderer (fagligt & metodisk) kliniske retningslinjer Opretter og vedligeholder en base af godkendte kliniske retningslinjer Indgår i nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjer Udpeger områder for en fremtidig forskningsindsats Iværksætter og indgår i forskningsaktiviteter på nationalt og internationalt niveau Iværksætter og indgår i undervisningsaktiviteter med henblik på at styrke kvaliteten og udviklingen af kliniske retningslinjer Formidler viden om eksisterende kliniske retningslinjer Styrke samarbejdsrelationer med medlemmer og andre relevante samarbejdspartnere nationalt og internationalt. Afsæt ressourcer til øget medlemspleje af medlemsorganisationerne, samt styrkelse af samarbejdet med andre relevante samarbejdspartnere med henblik på etablering og vedligeholdelse af nationale såvel som internationale netværk. Kvalitetsvurderer (fagligt & metodisk) kliniske retningslinjer En gang om året tager Det Videnskabelige Råd stilling til, om der er grund til ændringer i proceduren til bedømmelse af kliniske retningslinjer og det kvalitetsniveau bedømmelsen foretages på baggrund af. Vurderingen tager udgangspunkt i Centrets løbende overvågning af kvaliteten af godkendte kliniske retningslinjer. Det er et stort og tidskrævende arbejde at udvikle en klinisk retningslinje. Ved udvikling af et net baseret system, kan processen med at udarbejde en klinisk retningslinje gøres mere brugervenligt og gennemskueligt. Systemet skal operationalisere Manual for Udarbejdelse af Kliniske Retningslinjer ved at synliggøre og guide forfatterne gennem trinnene i udarbejdelsesprocessen. Lette anvendelse af relevante

2 checklister, udarbejdelse af evidenstabeller, bilag og kunne importere og håndtere referencer. Hermed spares tid og kræfter, idet forfatterne følger trinnene i udviklingsprocessen mere stringent og aflastet for en del redigeringsarbejde. Troværdigheden af en klinisk retningslinje bygger på, at den skitserede udarbejdelsesproces følges. Når der udarbejdes et net baseret program, der letter forfatternes arbejde med at udarbejde den kliniske retningslinje, kan der i dette program indbygges en funktion, der sikre at alle trin følges. Eksempelvis, at der er to bedømmer, der faktisk har bedømt hver videnskabelig artikel, at checklister er benyttet og udfyldt etc. Disse bedømmelser skal fremover vedlægges som bilag. Dette øger de eksterne bedømmeres indsigt i, om den beskrevne proces er fulgt og at kvaliteten af den kliniske retningslinje er på det ønskede niveau. Inden udgangen af 2012 skal der foreligge en tids og handleplan over opdatering af Centerets software. At oprette og vedligeholde en base af godkendte kliniske retningslinjer En forudsætning for at kliniske retningslinjer anvendes i praksis er at klinikere kan genkende problemstillingerne fra klinisk praksis i de udarbejdede kliniske retningslinjer, at klinikeren kan genfinde relevante kliniske retningslinjer og deres anbefalinger og at anbefalinger fra kliniske retningslinjer kan bruges i instrukser og fortrykte plejeplaner. Centrets base over kliniske retningslinjer skal være opdateret, logisk og struktureret. I den kommende strategiperiode, skal det overvejes om søgestruktur, søgeords etc skal revideres for at lette søgeprocessen. Senest 14 dage efter en klinisk retningslinje er godkendt skal den være offentliggjort på hjemmesiden. Der må ikke forefindes kliniske retningslinjer, der er udløbet. At indgå i et nationalt og internationalt samarbejde om udvikling af kliniske retningslinjer Fra maj 2011 har Centret oprettet Danish Centre of Systematic Review in Nursing an Affiliated Centre of Joanna Briggs Institute, m.h.p. at øges Centrets ekspertise I udarbejdelse af systematiske litteraturgennemgange. I den kommende strategiperiode skal der opnås status som Collaborating Systematic Review Centre under Joanna Briggs Institute, Adelaide for at opnå de fordele et sådan tilknytning bringer. For at øges Centrets kompetencer i forhold til valg af og understøttelse af implementeringsstrategier, skal det tilstræbes at én videnskabelig medarbejder gennemfører The Clinical Fellowship Program, Joanna Briggs Institute, Adelaide. Programmet har følgende mål: To enable participants to explore strategies to promote evidence utilisation and to collaboratively develop understandings related to clinical leadership and change management in healthcare. The Objectives of this Program are to prepare participants to be able to:

3 1. Discuss and describe the effectiveness of current approaches to the implementation of Evidence Based Practice; 2. Critique current implementation strategies; 3. Conduct clinical audits; 4. Develop and implement strategies to implement evidence based practice; 5. Use the PACES and GRIP on line programs; and 6. Maximise their clinical leadership potential. Programmet strækker sig over 26 uger, hvoraf to skal tilbringes I Adelaide. Centret skal tage initiativ til at udvikle kliniske retningslinjer indenfor områder, hvor der umiddelbart og tilsyneladende ikke udvikles kliniske retningslinjer indenfor på klinikernes eget initiativ. Centrets medarbejdere deltager i relevante nationale og internationale konferencer. Der skal på Centerets hjemmeside foreligge en engelsk oversættelse af statusdokumenter, kontaktinformationer o.lign. At udpege områder for en fremtidig forskningsindsats På Centrets hjemmeside vil der være et menupunkt, der viser områder, hvor der er behov for interventionsforskning, som kan danne grundlag for udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Der skal altid være mindst en phd. studerende tilknyttet centret. Phd studierne skal være fuldt eksternt finansieret og omfatte emner, der er relevante for Centrets virksomhed. At iværksætte og indgå i forskningsaktiviteter på nationalt og internationalt niveau Centrets medarbejdere skal deltage i udarbejdelse af systematiske oversigtsartikler, således at medarbejderne opnår de nødvendige metodemæssige kvalifikationer og Centret bliver metodemæssigt stærkt på dette felt. Udarbejdelse af systematiske oversigtsartikler, anses således som en relevant aktivitet for Centrets medarbejdere. Dette arbejde kan foregå i regi af The Cochrane Collaboration netværk eller JBI netværket og kan involvere både nationale og internationale partnere. Der skal indsendes mindst to systematiske oversigtsartikler til publikation årligt. At iværksætte og indgå i undervisningsaktiviteter med henblik på at styrke kvaliteten og udviklingen af kliniske retningslinjer Centres medlemmer omfatter nu både hospitaler, University Colleges, faglige selskaber og kommuner. Disse medlemsorganisationer har forskellige uddannelsesbehov, derfor skal Centrets uddannelsestilbud også afspejle disse. Centret kerneområde er at understøtte udvikling af kliniske retningslinjer af høj kvalitet. Derfor skal der

4 fortsat udbydes kurser i udvikling af kliniske retningslinjer, men da kliniske retningslinjer kun er interessante, hvis de tages i anvendelse i forbindelse med patientpleje og behandling, skal Centrets kursusog informationsvirksomhed også omfatte kursustilbud, der fremmer anvendelse af kliniske retningslinjer. Det kan dreje sig om kurser med fokus på eksempelvis implementering, udarbejdelse af instrukser og fortrykteplejeplaner. Kompetencer i systematisk søgning og vurdering af videnskabelig litteratur er en forudsætning for kliniske retningslinjer af høj kvalitet. Det forudsætter at en klar og afgrænset klinisk problemstilling kan identificeres, at denne problemstilling kan nedbrydes til mindre elementer, som kan danne grundlag for søgning af litteratur. Niveauet svarer til de kompetencer, der er nødvendige for at kunne publicere systematiske litteraturgennemgange. Kompetencer er nødvendige for at kunne undervise /vejlede i udarbejdelse af kliniske retningslinjer af høj faglig kvalitet. Disse kompetencer er generelt ikke til stede inden for dansk sygepleje i dag. For at øge kompetencerne blandt medlemsorganisationernes ansatte på dette område, skal medlemsorganisationerne have mulighed for at kvalificere medarbejder til at udarbejde systematiske litteraturgennemgange. Dette vil skabe et validt grundlag for kliniske retningslinjer og give mulighed for at kunne undervise og vejlede om dette i egen organisation og dermed sikre at medlemsorganisationernes ressourcer anvendes optimalt ved udvikling af kliniske retningslinjer. Center for Kliniske Retningslinjer skal derfor udbyde kurser i udarbejdelsen af systematiske litteraturgennemgange og supplere med relevant vejledning, med henblik på at etablere et evidensbaseret grundlag for kliniske retningslinjer. Disse kurser skal være på et internationalt anerkendt niveau og bør ækvivalere kurser på phd niveau. For at kunne varetage undervisning og vejledning i forbindelse med systematisk litteraturgennemgange skal Centret inden udgangen af 2013 have uddannet 4 personer, der kan varetage gennemførelsen af JBI s kurser i Systematic Review Training og forestå den videre vejledning af medlemsorganisationernes medarbejder i forbindelse med udarbejdelse af systematiske litteraturgennemgange. Det tilstræbes at Udvikling af Kliniske retningslinjer indgår som valgfrit modul på kandidatuddannelsen i sygepleje. Centret bidrager i forskellige undervisningsaktiviteter på landets hospitaler, University Colleges, kommuner og faglige selskaber under dasys, etc. Dette vil naturligvis ske fortløbende. Personlig og telefonisk vejledning skal understøtte centrets medlemmer ved, at give kvalificeret hjælp i alle trin i forbindelse med udarbejdelse af kliniske retningslinjer og instrukser. Hvert medlem skal have mulighed for minimum én ekstern bedømmer af kliniske retningslinjer i institutionen. Kurserne udbydes vederlagsfrit for medlemmer. Disse kurser udbydes, når Centret har behov for at få flere bedømmere. For at understøtte implementering og anvendelse af kliniske retningslinjer skal der udbydes kurser, der kvalificerer deltagerne til at deltage i udarbejdelse af kliniske retningslinjer og kurser i hvordan kliniske

5 retningslinjer omsættes til instrukser og fortrykte plejeplaner. Disse kurser bør ækvivalere diplom niveau. Endvidere skal der udvikles øvelsesmateriale (tutorials), der skal være tilgængelig for medlemsorganisationernes ansatte og studerende m.h.p at give, vedligeholde og opgradere de kompetencer, der er nødvendige i forbindelse med udarbejdelse af kliniske retningslinjer og deres anvendelse i praksis. Dette skal kunne foregå som netbaseret undervisning og ligge på Centrets på hjemmeside. At formidle viden om eksisterende kliniske retningslinjer Centret formidler på nuværende tidspunkt viden om aktiviteter via Centrets hjemmeside, Nyhedsbrev, Nyhedsmails, faglige indlæg i fagtidsskrifter og videnskabelige tidsskrifter. Med henblik på at målrette Centrets formidling skal der udarbejdes en formidlingsstrategi, der skal indeholder informationer om relevante målgrupper for formidling, hvem der skal have hvilke informationer hvornår, og hvordan disse informationer, bedst kan formidles. Det skal endvidere vurderes hvilke informationer brugernes skal kunne finde på hjemmesiden og hvilken form disse informationer skal formidles på. Det betyder at hjemmesidens opbygning, lay out og funktioner skal revideres. Endvidere skal andre medier til formidling inddrages. Ved godkendelse af hver ny klinisk retningslinjer, skal det overvejes hvilket materiale, der kan udarbejdes fra Centret m.h.p. at lette implementering af den kliniske retningslinje. Det kan dreje sig om video klip, power point præsentationer, der orienter om baggrund for den kliniske retningslinje, operationalisering af anbefalinger etc. Patientinformationer, undervisningsprogram for personale etc. Som en del af formidlingsstrategien skal, det nuværende Nyhedsbrev med faglige relevante artikler, evalueres. Der skal gennemføres en undersøgelse blandt abonnenterne for at afdække, hvilket indhold Nyhedsbrevet skal have, og om det fortsat skal udsendes fire gange pr. år. Der stiles fortsat mod, at der er minimum abonnenter til centrets Nyhedsbrev. På dasys årlige dokumentationskonference har centret en væsentlig rolle, hvorfor det er målet, at centret altid sætter dagsordenen for den ene af de to dage. Endvidere deltager centret med minimum to postere på samme konference.

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER - CLEARINGHOUSE REFERAT Rådet for Center for Kliniske Retningslinjer Tid: Onsdag den 19. marts 2014 kl. 10.00-13.00 Sted: Deltagere: Afbud: Referent: Rigshospitalet - direktionsgangen Helen Bernt Andersen, Margit Roed,

Læs mere

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens?

Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? Juni 2011 Årgang 4 Nummer 2 Oversigtsartikel versus systematisk oversigtsartikel hvorledes vælges højeste niveau af evidens? af Palle Larsen Ph.d. studerende, Britta Hørdam Ph.d., Projektleder, Steen Boesby,

Læs mere

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012

Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Strategi for udviklingen af en evidensbaseret klinisk sygepleje på Bispebjerg Hospital 2009-2012 Indholdsfortegnelse Baggrund og organisering...3 Hvorfor udvikle en evidensbaseret sygepleje...3 Kvalitetsudvikling

Læs mere

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE

DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE DOKUMENTATION AF SYGEPLEJE EN STATUSRAPPORT DANSK SYGEPLEJESELSKAB OG DANSK SYGEPLEJERÅD 1 Dokumentation af sygepleje en statusrapport Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Tryk: Dansk Sygeplejeråd Konferenceudgave

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 20. august 2008 Sag nr. 1 Emne: Kvalitetsudvikling i de sociale tilbud 3 bilag Til: Underudvalget vedrørende psykiatri

Læs mere

Center for kliniske retningslinjer

Center for kliniske retningslinjer Center for kliniske retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for sygeplejefaglige kliniske retningslinjer 2004: Etablere godkendelsesråd 2005: Vi vil have et Clearing house. Mål: Oktober 2007 2008 Dansk

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Modelskitse Udgivet af Danske Regioner December 2007 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET

DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET DET BRUGERINDDRAGENDE HOSPITAL ET SAMARBEJDSPROJEKT MELLEM VIBIS, AARHUS UNIVERSITETSHOSPITAL OG AARHUS UNIVERSITET 0 INDHOLD Projektbeskrivelse... 2 Projektets formål... 2 Baggrund... 2 Succeskriterier...

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering

Vejledning til uddannelsesakkreditering Vejledning til uddannelsesakkreditering Nye uddannelser indenfor Kulturministeriets område September 2014 (Videreførelse af tidligere Vejledning til ansøgning udarbejdet af EVA i 2010) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser

LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser LSU- møde Området for Sundhedsuddannelser 17. august 2015 Mødested: Blangstedgårdsvej, lokale F1.29 Starttidspunkt: 12.00 Sluttidspunkt: 16.00 Mødeleder: SOPE Referent: Bianca Dreyer Hyre Deltagere: Lena

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Rekruttering af vækstlag

Rekruttering af vækstlag Rekruttering af vækstlag Forskertalentudvikling ved HEALTH (HE), AU Indholdsfortegnelse: s.1 1. Det fælles udgangspunkt s. 2 2. Rekruttering og talentudvikling. Prægraduat niveau s. 3-5 2.1. Formaliseret

Læs mere

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt

StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt StatusRapport Sygeplejerskeuddannelsen University College Lillebælt Juli 2009 Statusrapporten indenfor it-relaterede områder i sygeplejerskeuddannelsen. 1. Kapitel 1: Kontekst a. Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen

Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen Strategi- og udviklingsplan for sygeplejen 2010 2014 Onkologisk Afdeling R Indholdsfortegnelse Strategi for sygeplejen... 3 Baggrund... 3 Indsatsområder... 4 Uddannelsesmæssige fundament... 4 Uddannelsesniveau...

Læs mere

af Sarah Midtgård Grau

af Sarah Midtgård Grau Kandidatspeciale En kvalitativ undersøgelse om sygeplejerskers brug af kliniske retningslinjer og fremmende faktorer for anvendelsen af forskningsbaseret viden i praksis af Sarah Midtgård Grau Publikation

Læs mere

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0

Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Model for udarbejdelse af nationale kliniske retningslinjer Metodehåndbogen version 2.0 Sundhedsstyrelsen, 2014.

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt. KaosPilotuddannelsen. Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Finansudvalget L 1 - Svar på 20 Spørgsmål 1 Offentligt KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT KaosPilotuddannelsen Vurdering af fagligt indhold og niveau

Læs mere

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA)

Vejledning til udarbejdelse af projektansøgning til Unge-Mellemøst Puljen (DEMENA) Forord Denne vejledning er henvendt til ansøgere, der har begrænset eller ingen erfaring med at udarbejde projektbeskrivelser til udviklingssamarbejde. Inden I går i gang med at skrive ansøgningen, er

Læs mere

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton

FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS. Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton FORSKNINGSOG UDVIKLINGSKULTUR I KLINISK PRAKSIS Redigeret af Bibi Hølge-Hazelton Forsknings- og udviklingskultur i klinisk praksis Bibi Hølge-Hazelton (red.) Forsknings- og udviklingskultur i klinisk

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan

Dansk Ortopædisk Selskab - Strategiplan Version 9. oktober 2011 Behandles på DOS Generalforsamling 2011. Strategiplan Strategiplan Dansk Ortopædisk Selskab Bestyrelsen Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Vision & mission... 4 Myndigheder... 7 Industrien... 8 Nationale samarbejdsorganisationer... 8 Internationale

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer Bilag A: Københavns Kommunes strategi for udvikling af arbejdet med udsatte børn, unge og deres familier (Strategi 2012-2014) - Høringsudkast

Læs mere

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5

DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Nr. 113. oktober 2011. 19. årgang DIÆTISTEN SAMARBEJDE PÅ TVÆRS - HVORDAN GRIBES DET AN? Gammel vin på nye flasker? - Interprofessionel læring og samarbejde Læs mere på side 5 Modul 5-studerende giver

Læs mere

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne

Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Kvalitetsudvikling af AMU i samarbejde med virksomhederne Rapport fra et TUP-projekt September 2009 EUC Vest /Kursuscenter Vest Metal College Aalborg Silkeborg Tekniske Skole Analyse og Erhvervsfremme

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere