Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40

2 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE KRAV OG FORVENTNINGER TIL MEDARBEJDERNE TIDSFRISTER FOR VISITATION OG LEVERING AF YDELSER UDVIKLINGSMÅL FOR YDELSESKATALOG FOR TRÆNING FÆLLES KVALITETSKRAV ARBEJDSPLADSVURDERING (APV) DET FRIE LEVERANDØRVALG AFGØRELSEN FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP SUNDHEDSFREMMENDE OG FOREBYGGENDE INDSATS REVISITERING SÆRLIGT VEDR. PLEJEBOLIGER OG PLEJEHJEM FORMIDLINGSANSVAR FORMIDLING TIL BORGERNE FORMIDLING TIL LEVERANDØRERNE FORMIDLING TIL VISITATORERNE OPFØLGNING OG UDARBEJDELSE AF NYE KVALITETSSTANDARDER BUDGETMÅL OG KVALITETSMÅL BUDGETMÅL Overordnede politiske målsætninger Delmål for pleje og praktisk hjælp Delmål for madservice KVALITETSMÅL Kvalitetsmål for pleje og praktisk hjælp Kvalitetsmål for madservice Kvalitetsmål for træning PLEJE Personlig pleje Besvarelse af og opfølgning på nødkald Medicinindtagelse Hjælp til ernæring PRAKTISK HJÆLP Rengøring Tøjvask Indkøb MADSERVICE Samlet madservice Madservice uden udbringning TRÆNING Genoptræning Vedligeholdelsestræning Side 2 af 40

3 1.0 Indledning Dette materiale udgør Århus Kommunes kvalitetsstandarder og fastlægger kommunens serviceniveau for de visiterede tilbud efter servicelovens 71 og 73a, dvs.: pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Kommunerne skal ifølge 74a i lov om social service udarbejde kvalitetsstandarder. Fra 1. januar 1999 blev der sat krav om, at kommunerne skulle udarbejde kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp. I 2001 blev den kommunale træningsindsats omfattet af lovkravet om kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne er vedtaget af Århus Kommunes Byråd og fastlægger det politisk bestemte serviceniveau for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Kvalitetsstandarderne beskriver derfor Århus Kommunes serviceniveau i forhold til både visitation og levering af ydelser uanset boform. Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Århus Kommunes Ældreråd, Klagerådet, Hoved MED-udvalget, private leverandører, regionscheferne og Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Århus Kommunes kvalitetsstandarder skal ses i tæt sammenhæng med en række andre redskaber, der er med til at fastlægge den overordnede kvalitetskontrol og kvalitetsniveau på ældreområdet. Disse redskaber beskrives i 5 materialer: I: Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning II: Informationspjece til borgerne om kvalitetsstandarderne III: Visitationsvejledninger for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning IV: Standardkontrakt for leverandører af pleje og praktisk hjælp samt madservice V: Kvalitetskrav for leverandører af kommunale serviceydelser til beboere i plejehjem og plejeboliger. Side 3 af 40

4 2.0 Formålet med kvalitetsstandarderne En kvalitetsstandard skal beskrive serviceniveauets indhold og omfang samt krav til leveringen. Beskrivelsen af indholdet, omfanget og udførelsen af hjælpen skal være præcis og danne grundlag for, at der sikres sammenhæng mellem serviceniveau, de afsatte ressourcer, afgørelserne og leveringen af hjælpen 1. Kvalitetsstandarden skal endvidere indeholde operationelle mål for, hvordan dette sikres, og en beskrivelse af, hvordan der følges op på de fastsatte mål. Formålet med kvalitetsstandarderne er for det første at fastsætte kvalitetsniveauet for de kommunale opgaver, der reguleres efter servicelovens 71 (pleje, praktisk hjælp og madservice) og 73a (kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning). For det andet skal kvalitetsstandarderne bidrage til at styrke borgernes retssikkerhed, således at borgere med det samme behov får den samme hjælp. Det sikres bl.a. ved at formidle det vedtagne serviceniveau i en pjece, så borgeren kan læse om den hjælp, de kan forvente af kommunen. 2 For det tredje skal kvalitetsstandarderne skabe en større gennemsigtighed i forhold til politikere og borgere ved at tydeliggøre, hvad borgeren kan få hjælp til. Derudover fungerer kvalitetsstandarderne som et overordnet politisk, økonomisk og administrativt styringsværktøj. Politisk, fordi kvalitetsstandarder er en formidling af de politiske målsætninger (budgetmål) for ældreområdet, fordi kvalitetsstandarder fastlægger kommunens serviceniveau for hjælp til borgerne og endelig fordi, der er opstillet en række mål og resultatkrav, der skal afrapporteres politisk. Økonomisk, fordi kvalitetsstandarderne skal danne grundlag for budgetlægningen, så de afsatte ressourcer matcher omkostningerne ved at realisere serviceniveauet. Administrativt, fordi standarderne er et arbejdsredskab både for visitatorerne som bestillere og for kommunale og private leverandører som udførere. Kvalitetsstandarderne i dette materiale er bygget op over en fælles skabelon for hvert ydelsesområde. Skabelonen indeholder overskrifter, der gør det let at orientere sig i forhold til bl.a. ydelsens indhold, omfang og krav til leveringen Socialministeriets Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v. nr. 903 af 31. august Socialministeriets Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v. nr. 903 af 31. august Side 4 af 40

5 3.0 Krav og forventninger til medarbejderne For at kunne levere ydelserne med den ønskede kvalitet, som fremgår af kvalitetsstandarderne, stilles der generelle krav til medarbejdernes kompetence. Den overordnede forventning til medarbejderne er, at de kender til og i praksis efterlever Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs mission, vision og værdier: Mission: Sundhed og Omsorg med omtanke og værdighed. Vision: Borgerne skal kende os på høj kvalitet gennem faglighed, omhu og medmenneskelighed. Værdier: Troværdighed, respekt og engagement. Det betyder, at Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg lægger vægt på, at: Sundhed og omsorg altid udføres af et engageret og ansvarligt personale, der respekterer borgerens livsværdier, holdninger og erfaringer. Borgerne har tillid til og oplever, at den ansatte er nærværende i den enkelte situation. Medarbejderne skal gennem dialog med borgeren udføre omsorgen med omtanke, så borgerens værdighed, selvbestemmelse og ansvar for egen tilværelse bevares og respekteres. Medarbejderne observerer borgeren, evaluerer iværksatte tiltag og rapporterer observationer til relevante instanser. Medarbejderne leverer ydelserne omhyggeligt, grundigt og omsorgsfuldt. Omsorg og pleje skal visiteres og leveres ud fra et sundhedsfremmende og aktiverende sigte, hvor der tages udgangspunkt i borgernes egne ressourcer og motivation. Det indebærer, at: Visitatorerne skal inddrage borgerne mest muligt i visitationen. Udførende personale skal støtte og motivere borgeren til at deltage så aktivt som muligt med henblik på at styrke og bevare borgerens ressourcer. Hjælpen skal med andre ord tilrettelægges, så den bidrager til at holde borgeren aktiv. Den person, der leverer ydelsen, skal uanset ansættelsesforhold være bekendt med kommunens gældende kvalitetsstandard og den konkrete afgørelse i forhold til borgeren. Side 5 af 40

6 4.0 Tidsfrister for visitation og levering af ydelser Kommunen skal, ifølge lov om retssikkerhed og administration, fastsætte en grænse for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Hvis denne frist ikke kan overholdes, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse. Når myndigheden træffer en afgørelse har myndigheden ansvaret for at bringe afgørelsen til udførelse. Århus Kommune har vedtaget følgende tidsfrister for visitationen og levering. BEMÆRK: Er der tale om en akut situation, skal hjælpen iværksættes med øjeblikkelig virkning og herefter informeres visitator først kommende hverdag. 4.1 Tidsfrister for visitation Det er målet, at borgeren hurtigst muligt og senest 15 hverdage efter 1. henvendelse modtager afgørelsen fra visitator vedr. pleje, praktisk hjælp, madservice og træning. Pleje og praktisk hjælp Madservice træning Hurtigst muligt og senest 15 hverdage efter 1. henvendelse Hurtigst muligt og senest 15 hverdage efter 1. henvendelse Hurtigst muligt og senest 15 hverdage efter 1. henvendelse Opfølgningen på målet om tidsfrister for visitationen sker ved, at visitationsregionerne noterer 1. henvendelsesdato samt afgørelsesdato i den elektroniske journal og foretager egenkontrol af, om tidsfristerne overholdes. Bestillerkontoret er ansvarlig herfor. 4.2 Tidsfrister for levering Målet er, at den tildelte ydelse leveres hurtigst muligt og senest indenfor den fastsatte tidsfrist. Århus Kommune har derfor fastsat følgende tidsfrister for levering af visiterede ydelser. Personlig pleje Besvarelse af og opfølgning på nødkald Medicinindtagelse Ernæring Pleje Hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Side 6 af 40

7 Indkøb Rengøring Tøjvask Normal mad Diæt- og specialmad Genoptræning Vedligeholdelsestræning Praktisk hjælp Hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Hurtigst muligt og senest 12 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Hurtigst muligt og senest 12 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Samlet madservice Hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Hurtigst muligt og senest 12 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Træning Hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter at afgørelsen er modtaget Opfølgning på målene for levering sker ved, at foretage kvalitetskontrol med levering af bevilgede ydelser. Dels gennem en registrering af klagesager (indsendes kvartalsvist) og borgerhenvendelser og dels gennem leverandørens egenkontrol, som er beskrevet i Leverandørhåndbogen for pleje og praktisk hjælp samt af Leverandørhåndbogen for madservice. Side 7 af 40

8 5.0 Udviklingsmål for Ydelseskatalog for træning Følgende udviklingsmål fremgår af budgetbemærkningerne til budget under overskriften fleksibilitet og medbestemmelse for borgeren : Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg er med virkning fra november 2003 overgået til at visitere i såkaldte "samleydelser", dvs. en række opgaver, der er slået sammen til én overordnet samlet ydelse, som borgeren kan tilbydes. Der er foreløbig udarbejdet samleydelser for visitation til pleje og praktisk hjælp. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg vil i løbet af 2005 indføre samleydelser på andre relevante områder, f.eks. træningsområdet. " Med virkning fra 1. januar 2007 vil der blive visiteret til træning på baggrund af et ydelseskatalog. Det er forventningen, at et ydelseskatalog for træning, ligesom ved pleje og praktisk hjælp, vil medføre et mere ensartet visitationsniveau. Side 8 af 40

9 6.0 Fælles kvalitetskrav I dette kapitel beskrives de fælles kvalitetskrav, der knytter sig til visitation og levering af ydelser i overensstemmelse med kvalitetsstandarden. 6.1 Arbejdspladsvurdering (APV) Udførelsen af bevilgede ydelser i borgers hjem er omfattet af arbejdsmiljøloven. Loven siger, at arbejdsgiver har pligt til at sørge for, at personalet kan udføre hjælpen sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Visitator skal foretage en vurdering af, om der er behov for hjælpemidler for at kunne udføre plejeopgaver. Det gælder hjælpemidler, som borgeren kan få bevilget efter servicelovens 97 og 98 og f.eks. personløftere, plejeseng og bækkenstol. Leverandøren skal udarbejde en ArbejdsPladsVurdering (APV) med henblik på, at personalet kan udføre hjælpen sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Det er leverandørens ansvar, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven og APV en. Borgeren skal selv stille arbejdsredskaber til rengøring m.v. til rådighed, som normalt er i alle hjem (sædvanligt indbo). Det kan f.eks. være rengøringsmidler, klude, almindelig vasketøjskurv, støvsuger med teleskoprør og gulvskrubbe. Derudover skal borgeren sørge for rimelige adgangsforhold til boligen. 6.2 Det frie leverandørvalg Alle borgere bosat i eget hjem er omfattet af det frie leverandørvalg inden for pleje, praktisk hjælp og madservice. Borgere i plejeboliger og plejehjem er således ikke omfattet af det frie leverandørvalg. Borgere, der visiteres til disse tilbud, kan derfor vælge at få hjælpen udført af en: Godkendt kommunal leverandør. Godkendt privat leverandør. I forhold til pleje og praktisk hjælp gælder desuden: Borgeren kan selv udpege en person til at udføre opgaven. Den udpegede person skal godkendes af visitator. Lokalcentret skal herefter indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af opgaverne, leverancesikkerhed, betaling m.m.. Jf. servicelovens 75c, stk. 6. Kommer kommunen i den situation, at den ikke kan levere den nødvendige hjælp efter 71, da kan kommune give borgeren et tilskud til hjælp, som gør borgeren i stand til selv at antage hjælp. Jf., servicelovens 76 stk. 1. Side 9 af 40

10 Borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for pleje og praktisk hjælp i mere end 20 timer ugentlig, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som borgeren selv antager. Jf. servicelovens 76 stk Afgørelsen Der skal ifølge servicelovens 75a gives en skriftlig afgørelse som svar på en ansøgning om hjælp efter servicelovens 71 til pleje, praktisk hjælp og madservice. Denne praksis følges også i forhold til træningstilbud efter servicelovens 73a. Afgørelsen er aftalegrundlaget mellem udføreren af hjælpen og borgeren. Af afgørelsen skal fremgå, hvilke ydelser der er bevilget, og hvilke man ikke har kunnet bevilge i forhold til borgerens anmodning om hjælp. Alle afslag skal begrundes skriftligt. Afgørelsen skal udover ovenstående indeholde oplysninger om, hvilke opgaver hjælpen omfatter, formålet med hjælpen, og for hvilken periode hjælpen gives. Desuden skal afgørelsen indeholde en klagevejledning, hvor borger gøres opmærksom på muligheden for at klage over afgørelsen. 6.4 Fleksibel hjemmehjælp Fleksibel hjemmehjælp giver borgeren ret til, inden for den visiterede tid, at bytte de visiterede ydelser til andre ydelser. Borgeren har således også ret til at bytte mellem praktisk hjælp og pleje, hvis der er truffet afgørelse om tildeling af både pleje og praktisk hjælp. Borgere, som har valgt to forskellige leverandører har ikke mulighed for at bytte mellem pleje og praktisk hjælp. Hvis borgeren gentagne gange fravælger en ydelse, skal leverandøren sikre, at der sker en revisitering med henblik på at få justeret hjælpen. Leverandøren kontakter i sådanne tilfælde visitator. Er der tvivl om, hvorvidt det er forsvarligt at fravælge den tildelte hjælp til fordel for andre ydelser, skal leverandøren tage udgangspunkt i den konkrete afgørelse og yde hjælp i overensstemmelse med dennes ordlyd. 6.5 Sundhedsfremmende og forebyggende indsats Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg lægger stor vægt på, at hjælpen har et aktiverende og sundhedsfremmende sigte. Hjælp gives som hovedregel ud fra princippet om hjælp til selvhjælp med henblik på at fremme borgerens mulighed for at forbedre eller så vidt muligt genvinde sit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Side 10 af 40

11 6.6 Revisitering Den bevilgede hjælp revisiteres af visitator efter behov. Leverandøren har en observations- og tilbagemeldingspligt, jf. standardkontrakten for leverandører af pleje og praktisk hjælp samt madservice i Århus Kommune. Leverandøren er forpligtet til at meddele visitator, såfremt borgeren selv tilkendegiver eller observeres at have problemer eller ændringer i behov (f.eks. behov for hjælp til mad, pleje, nye eller ændrede hjælpemidler, træning). Samme forpligtelse gælder, hvis leverandøren observerer, at borgeren har fået det bedre. Observations- og tilbagemeldingspligten er uddybet i Leverandørhåndbogen for pleje og praktisk hjælp og i Leverandørhåndbogen for madservice. Visitator vurderer, om der er behov for at afholde et visitationsbesøg med henblik på revisitation. 6.7 Særligt vedr. plejeboliger og plejehjem Serviceniveauet i kvalitetsstandarden omfatter også borgere i plejeboliger og plejehjem. Side 11 af 40

12 7.0 Formidlingsansvar Bestillerkontoret har ansvaret for at lave kvalitetsstandarderne og den lovpligtige årlige gennemgang af kvalitetsstanderne. 7.1 Formidling til borgerne Kvalitetsstandarderne formidles til borgerne i en informationspjece, som fortæller borger om den hjælp, som borger kan forvente at få fra Århus kommune, hvis de får behov for pleje, praktisk hjælp, madservice eller genoptræning og vedligeholdelsestræning. Kvalitetsstandard og informationspjece lægges på Århus Kommunes hjemmeside (http://www.aarhuskommune.dk). Pjecen udsendes endvidere til visitatorer, lokalcentre og private leverandører. Visitatorerne skal tage informationspjecen med ud til borger ved visitationsbesøg. Lokalcentrene skal sørge for, at pjecen er tilgængelig for borgere, der kommer på lokalcentret. 7.2 Formidling til leverandørerne Bestillerkontoret informerer om, hvornår der kommer nye kvalitetsstandarder og hvilke ændringer, der er foretaget. Leverandørerne har selv ansvar for at formidle kvalitetsstandarderne ud til personalet, så det relevante personale har kendskab til kvalitetsstandarderne. 7.3 Formidling til visitatorerne Bestillerkontoret er ansvarlig for at formidle kvalitetsstandarderne til visitatorerne. Side 12 af 40

13 8.0 Opfølgning og udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder Kommunerne skal ifølge servicelovens 74a mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for pleje, praktisk hjælp, madservice samt den kommunale genoptræning og vedligeholdelsestræning efter 71 og 73a i serviceloven 3. Ændret lovgivning og kommunalt vedtagne ændringer kan dog medføre hyppigere udarbejdelse af nye kvalitetsstandarder. Forpligtelsen til at udarbejde kvalitetsstandarder omfatter også opfølgning på de fastsatte kvalitetsmål i kvalitetsstandarderne. Udarbejdelsen af kvalitetsstandard for 2007 er sket med inddragelse af leverandører og bestiller. Kvalitetsstandarden for pleje, praktisk hjælp og madservice er gennemgået i et projektteam med henblik på forbedringer i sprog og struktur. Derudover har der været afholdt 4 fokusgruppeinterview med hhv. brugere repræsenteret ved Ældrerådet, leverandører repræsenteret ved ledere af plejen og gruppeledere samt visitatorer. Kvalitetsstandarden for træning er gennemgået i et projektteam med henblik på at få klarer definitioner af hhv. vedligeholdelsestræning og genoptræning samt forbedret sprog og struktur. De nuværende kvalitetsstandarder er vedtaget af Århus Byråd den? Opfølgning på denne kvalitetsstandard sker i forbindelse med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs regnskabsaflæggelse Socialministeriets Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp m.v.nr, 903 af 31. august 2004, 1. Side 13 af 40

14 9.0 Budgetmål og kvalitetsmål 9.1 Budgetmål Århus Kommune har formuleret en række overordnede målsætninger for pleje- og omsorgsområdet, herunder pleje og praktisk hjælp, madservice og træning. Målsætningerne er forpligtende for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Århus Kommune. Målene indgår som budgetmål i Århus Kommunes budget og er vedtaget af Århus Byråd Overordnede politiske målsætninger Vi skal give omsorg og pleje med fokus på den enkeltes sundhed. Vi skal sikre et udbud af boliger, der imødekommer borgernes særlige behov. Vi vil tilbyde borgerne rammer til et sundt og aktivt liv. Med henblik på at sikre en kvalitetsstyring af pleje- og omsorgsområdet ud fra de overordnede målsætninger er der i budget for sektor 3.30 (forvaltning) og 3.60 (administration) desuden fastsat delmål for serviceområderne Delmål for pleje og praktisk hjælp Delmål 1: Borgerne skal opleve høj kvalitet i plejen og den praktiske hjælp. Delmål 2: Servicen skal målrettes mod de fysisk og psykisk svage borgere. Delmål 3: Hjælperne skal bruge mest mulig tid sammen med borgerne Delmål for madservice Delmål 1: Borgerne skal være tilfredse med madtilbuddet. Opfølgning på delmålene sker i form af Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs kvalitetsmål, der fremgår af kvalitetsstandarderne. Der følges kvartalsvist op på målene internt i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg via afdelingens Balanced Score Card. 9.2 Kvalitetsmål Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg har med udgangspunkt i de ovenstående budgetmål formuleret kvalitetsmål, som er operationelle og klarlægger, hvordan afdelingen vil måle og følge op på budgetmålene. Kvalitetsmålene er opdelt i kvalitetsmål for borgere, leverandører og kommunen. På de følgende sider præsenteres i oversigtsform både kvalitetsmålene og opfølgning på kvalitetsmålene. Side 14 af 40

15 9.2.1 Kvalitetsmål for pleje og praktisk hjælp Borgernes kvalitetsmål Kvalitetsmål 1. Borgerne skal alt i alt være tilfredse med hjemmehjælpen (85%). 2. Borgerne skal være tilfredse med hjælperens imødekommenhed over for individuelle ønsker og behov (85%). 3. Borgerne skal være tilfredse med antallet af forskellige hjælpere i hjemmet (70%). 4. Borgerne skal opleve, at de får den hjælp, der er aftalt med hjælperen i den skriftlige aftale (bevillingen) (65%). 5. Borgerne skal opleve, at personalet optræder venligt, lyttende og imødekommende (95%). Målsætning for 2007 Målemetode Opfølgning Til hvert kvalitetsmål er knyttet en forventet målopfyldelse, som angiver, hvor stor en procentdel af borgerne, der mindst skal være tilfredse for, at målet betragtes som opfyldt. Procentsatsen er angivet i parentes efter kvalitetsmålet. Kvalitetsmålene for pleje og praktisk hjælp undersøges med en årlig brugerundersøgelse blandt alle modtagere af pleje og/eller praktisk hjælp i Århus Kommune. Resultaterne offentliggøres og drøftes med leverandørerne med henblik på eventuelle indsatsområder og tiltag. Afrapportering af resultatet af brugerundersøgelsen i forbindelse med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs regnskabsaflæggelse. Ansvar Sekretariatet laver brugerundersøgelsen. Bestillerkontoret informerer om og drøfter resultaterne med leverandørerne Afrapportering af resultatet af brugerundersøgelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelse laves af Bestillerkontoret/Sekretariatet. Kvalitetsmålets sammenhæng til budgetmål Kvalitetsmålene for borgerne hænger sammen med delmål 1 i budgetmålene: Borgerne skal opleve høj kvalitet i plejen og den praktiske hjælp. Side 15 af 40

16 Kvalitetsmål Leverandørens kvalitetsmål 1. Der skal være overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og den hjælp, der faktisk udføres. Leverandøren må derfor ikke aflyse hjælp til pleje eller praktisk hjælp. 2. Ved omlægning af aftaler skal leverandøren orientere borgeren telefonisk. 3. Hvis et besøg flyttes mere end 1/2 time i forhold til det aftalte tidspunkt, skal leverandøren orientere borgeren telefonisk. 4. Leverandøren skal senest samme hverdag kontakte borger for at træffe aftale om et erstatningsbesøg, med mindre borgeren klart tilkendegiver et andet ønske. 5. Personlig pleje: Morgenplejeopgaver skal være påbegyndt inden kl , med mindre borgeren har andre ønsker. 6. Nødkald: Hvis der ikke opnås telefonkontakt, iværksættes besøget hurtigst muligt. 7. Plejeydelser samt indkøb skal leveres hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter afgørelsen er modtaget. 8. Rengøring og tøjvask skal leveres hurtigst muligt og senest 12 hverdage efter, at afgørelsen er modtaget. Målsætning for 2007 Målemetode Opfølgning Ansvar Kvalitetsmålets sammenhæng til budgetmål Der henvises til Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp i Århus Kommune. Kvalitetsmålene for pleje og praktisk hjælp undersøges via borgerhenvendelser og egenkontrol samt kontraktlig informationsog tilbagemeldingspligt over for Myndighedsafdelingen i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Der henvises til Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp i Århus Kommune. Leverandøren er kontraktligt forpligtet til at efterleve kvalitetsmålene. Målene er formuleret, idet kvalitetsstandarder, ifølge Socialministeriets Bekendtgørelse om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandører af personlig og praktisk hjælp m.v. nr. 903 af 31. august 2004, skal indeholde krav til leveringen. Målene indgår i Standardkontrakt for godkendte leverandører af pleje og praktisk hjælp i Århus Kommune. Side 16 af 40

17 Kvalitetsmål Kommunens kvalitetsmål 1. Vores service skal målrettes mod de fysisk og psykisk svage borgere 2. Hjælp tildeles individuelt ud fra borgerens behov. 3. Hjælperne skal bruge mest mulig tid sammen med borgerne. 4. Borgeren skal hurtigst muligt og senest 15 hverdage efter 1. henvendelse om hjælp have modtaget en afgørelse. Målsætning for 2007 Ad 1. Min. 95 % af de anvendte timer til personlig pleje bruges på de svageste borgere. Ad 2. Max 0,1 % revisitationer som følge af klager/henvendelse i forhold til alle visiterede. Ad 3. Min. 55,6 %. Den direkte brugertid er beregnet ud fra pleje og praktisk hjælp i dagtimerne. Ad 4. Fristen skal som hovedregel overholdes. Hvis fristen i særlige tilfælde ikke kan overholdes, skal ansøgeren i et kvitteringsbrev have besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Målemetode Ad 1. Undersøger fordelingen af samtlige borgere visiteret til personlig pleje i forhold til funktionsniveau. Ad 2. Registrering af revisitationer som følge af henvendelse til Klagerådet, Rådmand/direktør og Bestillerkontoret. Ad 3. De totale personaleressourcer sættes i forhold til de leverede timer på fritvalgs området. Ad 4. Visitatorerne noterer dato for borgerens 1. henvendelse samt dato for afgørelsen. Der dokumenteres i den elektroniske journal. Kvartalsvise udtræk fra den elektroniske omsorgsjournal. Opfølgning Ad 1-2. Afrapportering i forbindelse med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs regnskabsaflæggelse. Ad 4. Egenkontrol. Myndighedsafdelingen i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg drøfter emnet efter behov med visitatorerne. Side 17 af 40

18 Ansvar Kommunens kvalitetsmål fortsat Ad 1-2. Afrapportering om resultatet for målsætningerne for pleje og praktisk hjælp i forbindelse med regnskabsaflæggelse foretages af Bestillerkontoret/Sekretariatet. Kvalitetsmålets sammenhæng til budgetmål Ad 3. Ad 4. Ad 1. Ad 2. Ad 3. Ad 4. Økonomiafdelingen levere tallene. Bestillerkontoret i Myndighedsafdelingen er ansvarlig for, at tidsfristen som hovedregel overholdes, og at der udsendes kvitteringsbreve til borgerne. Hænger sammen med delmål 2 for pleje og praktisk hjælp: Omsorg og pleje skal målrettes mod de fysisk og psykisk svage borgere. Hænger sammen med kvalitetsmål 2 for pleje og praktisk hjælp: Hjælp tildeles individuelt ud fra borgerens behov. Hænger sammen med delmål 3 for pleje og praktisk hjælp: Hjælperne skal bruge mest mulig tid sammen med borgerne. Ikke er budgetmål. Målet er formuleret, idet lov om retssikkerhed og administration siger, at kommunen skal fastsætte en grænse for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse. Side 18 af 40

19 9.2.2 Kvalitetsmål for madservice Kvalitetsmål Målsætning for 2007 Målemetode Borgernes kvalitetsmål Borgerne skal være tilfredse med madtilbudet. Mindst 82 % skal være tilfredse. Kvalitetsmålene for madservice undersøges med en årlig brugerundersøgelse blandt alle modtagere af madservice i Århus Kommune. Brugerundersøgelsen foretages i forbindelse med brugerundersøgelsen blandt modtagere af pleje og praktisk hjælp. Opfølgning Resultatet offentliggøres og drøftes med leverandørerne med henblik på eventuelle indsatsområder og tiltag. Afrapportering af resultatet af brugerundersøgelsen i forbindelse med Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs regnskabsaflæggelse. Ansvar Sekretariatet forestår brugerundersøgelsen. Bestillerkontoret drøfter resultaterne med leverandørerne. Afrapportering af resultatet af brugerundersøgelsen i forbindelse med regnskabsaflæggelse foretages af Bestillerkontoret/Sekretariatet. Kvalitetsmålets sammenhæng til budgetmål Kvalitetsmålet for borgerne hænger sammen med delmål 1 i budgetmålene Borgerne skal være tilfredse med madtilbudet. Side 19 af 40

20 Kvalitetsmål Leverandørens kvalitetsmål 1. Normal mad samt specialmad og diætkost skal være sund og af høj kvalitet, og næringsindholdet skal leve op til anbefalingerne i Anbefalinger for den danske institutionskost, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. 2. Borgerne skal tilbydes valgfrihed, herunder menuvalg. 3. I madtilbuddet skal der tages højde for, at borgerne har forskellige ønsker og behov, som kan imødekommes gennem muligheden for at vælge til og fra. 4. Ved omlægning af aftaler i forhold til levering orienteres borgeren telefonisk eller skriftligt. 5. Hvis en leverance af udbragt mad med daglig levering flyttes mere end 45 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. 6. Hvis en leverance af udbragt mad med ugentlig levering flyttes mere end 90 minutter i forhold til det aftalte tidspunkt, orienteres borgeren telefonisk. 7. Leverandøren må ikke aflyse indgåede aftaler med borger om madservice. Dette gælder både for samlet madservice og madservice uden udbringning. 8. Alle leverandører af samlet madservice skal som minimum tilbyde et dagligt hovedmåltid svarende til den pris, som Århus Byråd har fastsat. 9. Udbragt mad (samlet madservice): Normal mad leveres hurtigst muligt og senest 5 hverdage efter, at afgørelsen er modtaget. 10. Udbragt mad (samlet madservice): Diætmad og specialmad leveres hurtigst muligt og senest 12 hverdage efter, at afgørelsen er modtaget. Målsætning for 2007 Målemetode Der henvises til Standardkontrakt for godkendte leverandører af madservice i Århus Kommune Borgerhenvendelser og egenkontrol samt kontraktlig informationsog tilbagemeldingspligt i forhold til Bestillerkontoret, Myndighedsafdelingen, Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg. Side 20 af 40

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratens 3. Afdeling Afdelingen for Sundhed og Omsorg Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning........................................................

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1

Et bedre liv. med. pleje. praktisk hjælp. mad ÅRHUS KOMMUNE MAG3. træning MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Et bedre liv med pleje praktisk hjælp mad og træning ÅRHUS KOMMUNE MAG3 MAGISTRATENS 3. AFDELING 1 Indholds fortegnelse Forord s. 3 Generelt s. 4 Pleje s. 7 Personlig pleje s. 8 Tryghedsalarmer s. 8 Hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice

Egedal Kommune. Kvalitetsstandard for Madservice Kvalitetsstandard for Madservice Januar 2010 Madservice med udbringning Bekendtgørelse nr.979 a 01.10.2008 om kvalitetsstandarder og frit valg af leverandør af personlig og praktisk hjælp på ældreområdet

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen

1. Hjælpens lovgrundlag. 71 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker. Personlig hjælp og pleje. 3. Formålet med hjælpen 1. Hjælpens lovgrundlag 71 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Personlig hjælp og pleje 3. Formålet med hjælpen Med udgangspunkt i borgerens ressourcer og behov ydes hjælpen for

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune.

Sektor for myndighed Social & Sundhed Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Leverandørkrav Vedrørende indsats på fritvalgsområdet I Lolland Kommune. Lolland Kommune Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse side 1. Leverandørkrav vedrørende levering af personlig og praktisk hjælp. 3 1.1

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014

Furesø Kommune Kvalitetsstandarder 2014 Indhold Indledning... 2 PERSONLIG PLEJE... 3 Ernæring, hjælp til mad og drikke... 3 Psykisk pleje og omsorg... 4 Personlig hjælp og pleje... 5 Aflastning... 8 Afløsning... 9 PRAKTISK HJÆLP... 10 Praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112

Kvalitetsstandard. Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand. Lov om Social Service 83, 84 og 112 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje og Praktisk bistand Lov om Social Service 83, 84 og 112 2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen, den. Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte.

Ikast - Brande Kommune har endvidere vedtaget, at der kan bevilges madservice til borgere med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Kvalitetsstandard for madservice december 2011 Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 83: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og støtte og 2) hjælp eller støtte til nødvendige

Læs mere

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010

Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Kvalitetsstandard for ældreområdet 2010 Postadresse: Favrskov Kommune Social og Sundhed Sekretariatet Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 Indholdsfortegnelse favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk 1.0

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Madservice. Kvalitetsstandard 2015

Madservice. Kvalitetsstandard 2015 Madservice Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for madservice Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for madservice i Faaborg-Midtfyn Kommune. Hvad er madservice? 3 Hvem kan modtage

Læs mere

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard

Betalt vareudbringning. Kvalitetsstandard Betalt vareudbringning Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for betalt vareudbringning Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om betalt vareudbringning. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard , stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandard 2018 86, stk. 1 og stk. 2 Aktivitet og Træning 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Sådan behandler vi din sag...4 3. Serviceniveau...6 4. Klageadgang...10 5. Lovgrundlaget...11

Læs mere

ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND

ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND Sundhed og Omsorg ANHOLT KVALITETSSTANDARD PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PRAKTISK BISTAND LOV OM SOCIAL SERVICE 83, 84 OG 112 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning

Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem. Opfølgning Kvalitetsstandard Levering af madservice til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for madservice til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for madservice

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 20165 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010

Norddjurs kommune. Kvalitetsstandarder for 2010 Norddjurs kommune Kvalitetsstandarder for 2010 Praktiske opgaver rengøring, tøjvask og indkøb Personlig pleje Madservice Ernæring Vedligeholde og udvikle daglige færdigheder Nødkald August 2010 Godkendt

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse

Ydelses- og plejepakkebeskrivelse Ydelses- og plejepakkebeskrivelse for Personlig pleje 2015 FORORD... 3 AKTIV HVERDAG... 3 PLEJEPAKKER... 3 PLEJEPAKKE - DAG 1... 4 PLEJEPAKKE - DAG 2... 5 PLEJEPAKKE - DAG 3... 6 PLEJEPAKKE - DAG 4...

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere