ScreeningsNyt Nr November 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScreeningsNyt Nr. 01 - November 2010"

Transkript

1 ScreeningsNyt Nr November 2010 ScreeningsNyt er i luften! Afdeling for Folkeundersøgelser har besluttet at udgive et nyhedsbrev med information om kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Nyhedsbrevet udkommer 3 gange om året. Nyt om Brystkræftscreening side 2-3 Nyt om Livmoderhalskræftscreening side 4-5 Nyt om tarmkræftscreening side 6 Regionshospitalet Randers Afdeling for folkeundersøgelser

2 ScreeningsNyt nr November 2010 Brystkræftscreening Presseomtale: Svingende kvalitet ved screening for brystkræft I den seneste tid har der været en del medieomtale af dårlig billedkvalitet ved screening for brystkræft på privathospitaler i Københavnsområdet, og der har efterfølgende været omtale af kvaliteten af brystkræftscreeningsprogrammerne generelt. Det har naturligvis også ført til fokus på kvaliteten af både billeder og brystkræftscreeningsprogrammet i det hele taget i Region Midtjylland. Privat firma Region Midtjylland benyttede i starten af 2008 et privat firma Capio som tog billeder og lavede granskninger på det gamle Kjellerup Sygehus. Der har imidlertid ikke været problemstillinger, der har givet os grund til at tro, at der skulle have været problemer med kvaliteten af det arbejde, de har udført. Høj kvalitet i Region Midt Siden slutningen af 2008 har vi selv foretaget alle billedoptagelser og granskninger i mammografiscreeningen i Region Midtjylland. De involverede parter i regionen gør en kæmpe indsats for, at kvaliteten i programmet hele tiden er høj. I Afdeling for Folkeundersøgelser har vi kunnet henvise til de mange strukturerede tiltag og rutiner, der gør at kvaliteten i Region Midtjylland er høj. I boksen nedenfor er et udvalg af kvalitetstiltagene i brystkræftscreeningsprogrammet listet op. I Region Midtjylland sikres kvaliteten i brystkræftscreeningsprogrammet ved: PGMU: der foretages regelmæssigt kvalitetsvurderinger af screeningsbillederne (PGMU) under ledelse af vores supervisorer. Resultatet af disse er særdeles tilfredsstillende. Konsensussamtale: hvert billedsæt granskes af to radiologer uafhængigt af hinanden. Ved uenighed om resultatet mellem de to granskere foretages en konsensussamtale. Supervision: der tilbydes supervision til screeningsassistenter og mammaradiologer. Op står der særlige problemstillinger, der kræver handling, iværksættes det af screeningsradiologer og/eller screeningsenhedernes supervisorer. Netværk: Region Midtjyllands mammaradiologer mødes hvert halve år for at drøfte mammaradiologien herunder status på screeningsprogrammet, nye diagnostiske metoder, intervalcancere, patientklager og lignende. Desuden har supervisorerne (radiograferne) et netværk, hvor udfordringer i billedoptagelserne diskuteres. Kurser og fællesdage: Region Midtjylland sikrer kurser og fællesdage for mammaradiologer og screeningsassistenter. DKMS: Region Midtjylland indrapporterer data og har en repræsentant i DKMS (Dansk Kvalitetsdatabase for Mammografi Screening). Dermed bliver det muligt på nationalt niveau at bidrage til tolkning af resultater, og vi kan tidligt reagere, hvis vi ikke overholder standarderne. Månedlige opgørelser: deltagerprocenter og genindkaldelsesprocent opgøres hver måned, så der kan reageres rettidigt på eventuelle uregelmæssigheder. 2

3 afdeling for folkeundersøgelser Tilfredshedsundersøgelse Afdeling for Folkeundersøgelser har indgået en aftale med Center for Kvalitetsudvikling om at lave en tilfredshedsundersøgelse blandt kvinder, der får tilbudt mammografiscreening i Region Midtjylland. Undersøgelsen inkluderer et spørgeskema, som sendes til kvinder, der har deltaget i brystkræftscreeningen og telefoninterview af kvinder, der er udeblevet fra screeningen. Undersøgelsen foretages i efteråret 2010, og resultaterne forventes at foreligge i foråret Fællesdag for screeningsassistenter Der afholdes fællesdag for screenings- og bookingassistenter i bryst-kræftscreeningen i Region Midtjylland, endelig dato følger. Koordinator for det praktiske arrangement bliver sekretær Pia Falch og for det faglige arrangement bliver det uddannel-seslæge Anita Sørensen. På fællesdagen forventer vi at kunne fortælle om resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen og måske også de første resultater af vores frafaldsanalyse fra 1. screeningsrunde af mammografiscreeningen. Konference maj 2010 I maj 2010 afholdt Afdeling for Folkeundersøgelser et 3-dages kursus med professor Laszlo Tabar i spidsen for flere internationale forelæsere. Kurset var målrettet mammateamets læger dvs. radiologer, kirurger, patologer og onkologer. Yderligere var der deltagelse af sygeplejersker og radiografer. Der var omkring 80 deltagere, hvoraf flere var udenlandske. Ved konferencens afslutning bad vi deltagerne evaluere kurset blandt deltagerne, -se tabellen nedenfor. Spørgsmål Tilfredshed 1. Tilfredshed med kurset som helhed? (n=55) Meget tilfreds/ tilfreds Neutral utilfreds /meget utilfreds 95 % (52) 2 % (1) 4 % (2) 2. Tilfredshed med undervisningens indhold? (n=55) 93 % (51) 4 % (2) 4 % (2) 3. Tilfredshed med kursets niveau? (n=55) 96 % (53) 2 % (1) 2 % (1) 4. Tilfredshed med underviserens formidling af stoffet? (n=56) 5. Tilfredshed med den nye viden opnået på kurset? (n=56) 96 % (54) 2 % (1) 2 % (1) 91 % (51) 7 % (4) 2 % (1) Status på 2. screeningsrunde pr Seneste opgørelse viser en deltagerprocent i 2. screeningsrunde på 81 pct. (DKMS standard >75%) og en genindkaldelses-procent på 2,3% (DKMS standard <3%). Vi har stadig svartider, der ligger under standarden på 10 arbejdsdage, og vi finder i langt de fleste tilfælde en tid til klinisk mammografi i regionen inden for 5 hverdage efter et positivt granskningsresultat. Nye screeningsassistenter I september 2010 er der uddannet 5 screeningsassistenter i Region Midtjylland. Det drejer sig om Charlotte Merete Thomsen, Lene Skov Eslund, Tina Valbjørn, som er ansat i screeningsenheden Århus og Anette Bech Madsen og Violetta Bach, som er ansat i screeningsenheden Viborg. Tillykke til alle 5 og et hjerteligt velkommen som en del af brystkræftscreeningsprogrammet i Region Midtjylland. 3

4 ScreeningsNyt nr November 2010 Livmoderhalskræftscreening Nyt livmoderhalskræftscreeningsprogram i Region Midtjylland I løbet af 2010 er der implementeret et nyt livmoderhalskræftscreeningsprogram i Region Midtjylland. Den nye organisering af programmet i Region Midtjylland betyder, at Afdeling for Folkeundersøgelser har overtaget ansvaret for udsendelse af invitationer og påmindelsesbreve, og afdelingen skal også koordinere programmet på tværs af regionen. De praktiserende læger For de praktiserende læger, som tager prøver fra kvinder i screeningsprogrammet, betyder den nye organisering, at de skal indsende prøverne i en væske til den patologiske afdeling med henblik på analyse i stedet for at skulle lave et udstrygningspræparat inden indsendelsen. De patologiske afdelinger De største forandringer i det nye program er dog sket for de patologiske afdelinger. Nu sendes alle prøver fra praktiserende læger i hele Region Midtjylland til Patologisk Institut i Ran-ders, hvor prøverne præpareres, farves og køres igennem en automatiseret smearscreener. Den automatiserede smearscreener identificerer de punkter på hvert præparat, som ser mest unormale ud. Punkterne overføres til særlige mikroskoper, der står på de patologiske institutter i Skive, Holstebro, Århus og Randers. Når præparatet er transporteret til disse matrikler kan bioanalytikerne foretage aflæsning af koordinater og stille en cytologisk diagnose. Diagnoser Cirka 5% af de cytologiske diagnoser vil være ASCUS eller LSIL. Diagnoserne betyder celleforandringer, som på den ene side ikke er så svære, at man straks vil sende kvinden videre til gynækolog, men som på den anden side heller ikke er helt normale. Tidligere har det betydet, at kvinden skulle til ekstra kontroller hos sin praktiserende læge. Som noget nyt laves der nu en HPV-test på prøver med ASCUS og LSIL. Hos cirka en tredjedel af kvinderne er HPV-testen positiv, og de kan nu sendes direkte til gynækolog og behøver derfor ikke at vente på en afklaring af om der er behov for keglesnit eller ej. Med godt screenede kvinder i Region Midtjylland pr. år vil ca prøver få den cytologiske diagnose ASCUS eller LSIL hvert år og cirka vil få glæde af den hurtigere afklaring. Kvinder i kontrol efter keglesnit Også kvinder i kontrol efter keglesnit vil opleve en forbedring, idet der nu laves HPV test ved 6 og 24 måneders kontroller, hvorved patienter uden HPV infektion vil kunne afsluttes på dette tidspunkt i stedet for at fortsætte i 10 års kontrol som tidligere. Hvert år får cirka kvinder i Region Midtjylland lavet keglesnit, og størstedelen vil kunne indgå i det normale screeningsprogram allerede efter 24 måneder. Med det nye program lever Region Midtjylland op til Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Anbefalingerne kan ses HER. Tak for samarbejdet I implementeringen af det nye livmoderhalskræftscreeningsprogram skal der lyde en hjertelig tak fra Afdeling for Folkeundersøgelser til alle involverede parter for et meget konstruktivt samarbejde i hele processen. 4

5 afdeling for folkeundersøgelser Nye optageområder for de patologiske afdelinger i forbindelse med livmoderhalskræftscreeningen I forbindelse med omlægningen af screeningsprogrammet er der sket ændringer i optageområdet for de patologiske afdelinger (gælder kun livmoderhalskræftscreening og IKKE andre prøver til patologiske afdelinger). Omlægningen skal tilgodese den nye hospitalsplan og samtidigt sikre, at alle patologiske afdelinger får minimum de cytologiske prøver årligt, som er nødvendige for at afdelingen kan opretholde den fornødne kompetence. De nye optageområder ses af nedenstående figur: Skive Holstebro Lemvig Struer Viborg Randers Norddjurs Skive Holstebro Favrskov Syddjurs Randers Århus Herning Ringk ø bing - Skjern Silkeborg Ikast - Å rhus Brande Skander - borg Odder Horsens Hedensted Sa ms ø Ny forløbsbeskrivelse for livmoderhalskræftscreening i Region Midtjylland I forbindelse med det nye livmoderhalskræftscreeningsprogram er der kommet ny forløbsbeskrivelse for patienterne. Beskrivelsen findes på under menupunktet forløbsbeskrivelser til venstre på siden - eller HER. 5

6 ScreeningsNyt nr November 2010 Tarmkræftscreening Tarmkræftscreening og KræftplanIII I foråret 2010 udkom Sundhedsstyrelsens anbefalinger vedrørende screening for tyk- & endetarmskræft. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der indføres screening for tarmkræft hos mænd og kvinder i alderen år. Screeningsmetoden (ifobt) består af en undersøgelse af afføringen for blod. Det forventes, at deltagerprocenten vil kunne komme op omkring 60 pct., hvoraf godt 5 pct. anslås at skulle indkaldes til yderligere undersøgelse i form af en koloskopi (evt. CT kolegrafi, hvis ikke koloskopi kan gennemføres). Det forventes, at dødeligheden af tarmkræft vil falde med 25 pct. blandt de inviterede borgere, der vælger at deltage. Tarmkræftscreening er en del af Kræftplan III og der er ingået politisk aftale om at planlægning af iværksættelsen skal forløbe , hvorefter screeningen træder ikraft i (se mere om Kræftplan III, HER) Om Afdeling for Folkeundersøgelser Nyhedsbrevet er udgivet af Afdeling for Folkeundersøgelser, der har administative, koordinerende og kvalitetssikrende opgaver i forbindelse med kræftscreeningsprogrammerne i Region Midtjylland. Afdelingen består af, set fra venstre: Anders Lernevall, overlæge, speciallæge i radiologi. Kristian Mikkelsen, Cand.scient.pol., AC-fuldmægtig med brystkræftscreening som sit primære arbejdsområde. Vibeke Lundorff, bookingassistent. Berit Andersen, afdelingsleder, overlæge og Ph.D. Anita Sørensen, uddannelseslæge i samfundsmedicin. Marianne Jørgensen, sygeplejerske, MPH, Ph.D studerende. Pia Falch, koordinerende sekretær og hjælper også med bookingarbejdet. Stine Lyngborg Heslop, Sociolog, AC-fuldmægtig med livmoderhalskræftscreening som sit primære arbejdsområde. Anne Marie Kjær, bookingassistent. 6

7 ScreeningsNyt udkommer 3 gange om året. Ønsker du ikke at modtage ScreeningsNyt fremover kan du framelde dig ved at klikke HER Kender du en eller flere personer, som kunne have interesse i at læse ScreeningsNyt, kan du sende nyhedsbrevet til dem ved at klikke HER (husk at vedhæfte denne fil) Har du fået ScreeningsNyt tilsendt af en ven, og ønsker du fremover at modtage nyhedsbrevet, kan du tilmelde dig ved at klikke HER Afdeling for Folkeundersøgelser Regionshospitalet Randers Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ indgang 11, 2. sal. Tlf

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening

Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Manual for implementering og drift af tværregional tarmkræftscreening Version 1 25-09-2014 Indhold Indledning...3 Arbejdsgruppens kommissorium...3 Beslutninger vedrørende implementering af screeningsprogrammet...4

Læs mere

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT

HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT HØRINGSUDKAST TIL: ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR LIVMODERHALSKRÆFT 2011 Screening for livmoderhalskræft. Anbefalinger 2011 Sundhedsstyrelsen, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig

Læs mere

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis

Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis Delpraksisplan for rekruttering og fastholdelse i almen praksis 0. Resumé og anbefalinger... 2 Anbefalinger ved praksisophør uden overtagelse... 5 1. Indledning... 6 1.1 Baggrund og formål... 6 1.1 Strategiske

Læs mere

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer

MESTRINGSPROGRAMMER. Lær at tackle Håndbog for koordinatorer MESTRINGSPROGRAMMER Lær at tackle Håndbog for koordinatorer Lær at tackle-kurserne Håndbog for koordinatorer Komiteen for Sundhedsoplysning 2015 ISBN (elektronisk version): 978-87-93213-21-0 Publikationen

Læs mere

Årsberetning 2012. Patientombuddet

Årsberetning 2012. Patientombuddet Årsberetning 2012 Patientombuddet Titel: Årsberetning 2012, Patientombuddet Patientombuddet, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Patientombuddet Finsensvej 15 2000 Frederiksberg

Læs mere

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation

NYHEDSbrev. Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014. Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation NYHEDSbrev Hospitalsenhed Midt uge 32 den 8. august 2014 Hospitalsledelsen: HE Midt går forrest med ambulant hofteoperation Med indførelsen af ambulante hofteoperationer har Center for Planlagt Kirurgi

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT

ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT ANBEFALINGER VEDRØRENDE SCREENING FOR TYK- & ENDETARMSKRÆFT 2010 Anbefalinger vedrørende screening for tyk- og endetarmskræft Sundhedsstyrelsen, 2010, Enhed for Sundhedsplanlægning Islands Brygge 67 2300

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

Kvalitet værsgo og spis

Kvalitet værsgo og spis Kvalitetshåndbogen Kvalitet værsgo og spis Engang var kvalitet noget man sjældent talte om. Den skulle bare være i orden og det blev den vel, hvis alle gjorde deres bedste. Sådan er det ikke længere. I

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT

PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT PAKKEFORLØB FOR BRYSTKRÆFT 2012 Pakkeforløb for brystkræft revision juni 2012 Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1

Læs mere

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb

Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Helle Max Martin, Anja Elkjær Rahbek og Louise Borst Patientoplevelser i KOL- og Type 2- diabetesforløb Delundersøgelse i evaluering af forløbsprogrammernes implementering i Region Hovedstaden Publikationen

Læs mere

Fra institution til idrætsinstitution

Fra institution til idrætsinstitution Fra institution til idrætsinstitution Kolofon Fra dagtilbud til idrætsinstitution Udgivet af UdviklingsForum, oktober 2008 UdviklingsForum. Undersøgelsen er gennemført for Københavns Kommune af John Andersen,

Læs mere

Rapport om BESA projektet

Rapport om BESA projektet Rapport om BESA projektet Forord Patienter i psykiatrien skal have indflydelse på deres egen behandling!!! Det har længe stået som et overordnet mål for Psykiatrien i Århus Amt og mange tiltag har været

Læs mere

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter

Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter Det excellente patientforløb under kitlen Personaleblad for Regionshospitalet Silkeborg Regionshospitalet Hammel Neurocenter Regionshospitlet Skanderborg Sundhedscenter I dette nummer: Det Excellente Patientforløb

Læs mere

Projekt og evaluering

Projekt og evaluering Projekt og evaluering Udarbejdet af: Inger Kruse Andersen, sundhedskoordinator, Randers Sundhedscenter Ulla Skov Aldahl, projektkoordinator, Randers gymnastiske Forening April 2014 Indhold Indledning...

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering er en del af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter (BUC) i Risskov. Det er et alment børnepsykiatrisk afsnit bestående

Læs mere

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II

OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II OPFØLGNING PÅ KRÆFTPLAN II 2007 Opfølgning på Kræftplan II Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Kræft; Kræftplan; Cancer Sprog: Dansk Kategori: Udredning

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET

KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET KRÆFTPLAN II SUNDHEDSSTYRELSENS ANBEFALINGER TIL FORBEDRINGER AF INDSATSEN PÅ KRÆFTOMRÅDET 2005 Kræftplan II Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forbedringer af indsatsen på kræftområdet Juni 2005 Kræftplan

Læs mere

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger

Indhold. Hvorfor ledervurderinger? Processen. Vejledning til lederne om ledervurderinger Vejledning til lederne om ledervurderinger Indhold Hvorfor ledervurderinger?... 1 Processen... 1 Baggrund... 2 Spørgeskemaundersøgelser... 2 Dialogmøde... 3 Udviklingssamtalen... 4 Uddannelsesforløb...

Læs mere

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet.

Fysisk træning er godt for krop og sjæl, og det kan hjælpe den sygdomsramte hurtigere tilbage til hverdagen og jobbet. Tendens er et nyhedsbrev, som Beskæftigelsesregion Midtjylland udsender hver anden måned. Tendens fokuserer på arbejdsmarkedet og beskæftigelsesituationen i det midtjyske område. Nyhedsbrevet rummer en

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen

Projekt Stuegang. satte gang i omsætningen NYHEDS BREVET mıdtnyt Projekt Stuegang satte gang i omsætningen side 2-3 Se prototyper på ny uniform på et hospital nær dig Ny MED- og Arbejdsmiljøaftale... Regionen rundt Nr. 02 24. januar 2013 side 4

Læs mere

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland Katrine Schepelern Johansen og Marie Brandhøj Wiuff Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland En evaluering Samarbejde mellem kommunerne og OPUS, Psykiatrien i Region Sjælland

Læs mere

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN

RADIOGRAFEN URAFSTEMNING OVERENSKOMST 2011 L R FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN RADIOGRAFEN FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 39. ÅRGANG - MARTS 2011 OVERENSKOMST 2011 URAFSTEMNING MAMMOGRAFI OVER GRÆNSEN SELVGJORT ER VELGJORT L R URAFSTEMNING Indhold RADIOGRAFEN Radiografen udkommer

Læs mere

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005.

Forord. Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Forord Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR) udsender hermed årsrapport vedrørende 2005. Rapporten er diskuteret på DLCG s styregruppemøde tirsdag d. 16. maj 2006 og DLCG

Læs mere