Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015

2 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men der er i de første afsnit taget afsæt i kommunens Ældrepolitik, da ældre er den største borgergruppe indenfor området. Vision: Kalundborg Kommunes ældrepolitik tager udgangspunkt i Kalundborg Kommunes vision om, at Kalundborg skal være et godt sted at bo hele livet. Det betyder bl.a., at alle ældre borgere skal opleve mulighed for at bevare livskvalitet uanset deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Vigtige principper i ældrepolitikken er på den baggrund: Ligeværdig, retfærdig og individuel behandling gældende for alle kommunens borgere uden skelen til social baggrund, etnicitet etc. Tryghed til at få hjælp til at finde løsninger på forhold, som borgeren finder vigtige. At fremme selvstændighed og hjælp til at hjælpe sig selv. Tryghed til at modtage pleje og omsorg af høj kvalitet udført af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Oplevelse af helhed og sammenhæng i ældreplejen og indflydelse på egne forhold. Styrkelse af livskvaliteten gennem gode sociale rammer i f.eks. frivilligt arbejde. Mål: Der er på ovenstående baggrund opsat følgende mål/visioner for ældrepolitikken: At Kalundborg Kommunes ældre oplever bedst mulig livskvalitet. At ældre borgere i Kalundborg Kommune skal opleve kvalitet og tryghed i modtagelsen af relevante plejetilbud. At ældre borgere har mulighed for at deltage i eller nyde godt af frivilligt arbejde. At ældre borgere skal opleve fagligt dygtige ansatte. Værdigrundlag I Kommunalbestyrelsen lægges der vægt på, at alle borgere med behov for hjælp får en værdig og omsorgsfuld pleje, som baseres på tværfagligt samarbejde. mødes med respekt og tillid. respekteres som selvstændige mennesker med forskellige behov. oplever, at der tages udgangspunkt i deres ønsker og behov. Hvad kan der gives hjælp til Hjælp til personlig pleje og hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver, hvor der hos de fleste borgere først iværksættes et rehabiliteringsforløb mhp at gøre borgeren så selvstændig som mulig. Genoptræning og vedligeholdelsestræning mhp at udvikle og fastholde borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Hvordan tildeles hjælpen Hjælpen bevilges ud fra en konkret individuel helhedsvurdering, hvor bl.a. husstandens samlede ressourcer indgår. Hjælpen tildeles af en visitator, som ud fra en samtale, en funktionsvurdering, og eventuelle indhentede oplysninger, udmåler typen og omfanget af hjælpen med 2

3 udgangspunkt i det serviceniveau, der er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder. Alle ansøgere informeres om muligheden for at have en bisidder med ved samtalen. Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvem kan tildeles ydelser Borgere, der på grund af varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har meget vanskeligt ved eller ikke selv kan udføre disse opgaver. Servicetider Personlig pleje: Når visitationen har modtaget en ansøgning/anmodning om hjælp, vil borgeren blive kontaktet indenfor 3 hverdage af en visitator mhp. aftale om et evt. visitationsbesøg. Ved akut behov for hjælp bevilliges hjælpen straks, og borgeren aflægges evt. besøg efterfølgende. Når der foreligger en bevilling, og borgeren har valgt leverandør, kontaktes borgeren af leverandøren indenfor 5 hverdage med henblik på planlægning og iværksættelse af hjælpen. Ved akut behov kan hjælpen iværksættes straks. Praktisk hjælp: Borgeren kan forvente henvendelse fra visitationen indenfor 3 hverdage efter anmodning om hjælp. Når der foreligger en bevilling, vil leverandøren tage kontakt til borgeren indenfor 7 dage med henblik på planlægning og iværksættelse af hjælpen. Hvem leverer ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp varetages primært af sundhedsfagligt personale. Borgeren kan vælge, hvem de ønsker, der skal levere ydelsen. De kan vælge mellem den kommunale leverandør og de af kommunen godkendte private leverandører. Borgeren har også mulighed for at udpege en privat person til at udføre opgaverne. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Til borgere i plejeboliger leveres ydelsen altid af en kommunal leverandør. I hvilket tidsrum leveres ydelserne Der er i flere af de specifikke kvalitetsstandarder angivet i hvilke tidsrum, ydelserne kan leveres. Leverandøren planlægger sammen med borgeren, hvornår hjælpen ydes inden for de angivne tidsrum. Hvad koster det Hjælp til pleje og praktiske opgaver er gratis. Kan ydelser byttes Hjælp til at udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau kan ikke byttes med andre ydelser. Hjælp til at udføre pleje eller praktiske opgaver kan byttes til andre ydelser. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje, er det en forudsætning, at borgeren er visiteret til begge ydelser og har valgt samme 3

4 leverandør. En ydelse, der byttes, skal som hovedregel leveres inden for samme tidsrum og tidsramme, som den planlagte ydelse. Det er personalet, der vurderer, om det er forsvarligt at bytte en ydelse. Såfremt borgeren bytter en visiteret ydelse 3 på hinanden følgende gange, vil der blive iværksat en revisitation. Køb af ekstra ydelser Den kommunale leverandør må ikke sælge ekstra ydelser til borgerne. Såfremt borgeren indgår aftaler med den private leverandør om tilkøbsydelser, skal borgeren selv betale direkte til leverandøren. Ændring, aflysning eller forsinkelse af ydelser. Hjælp til personlig pleje samt hjælp til mad kan ikke aflyses af leverandøren. Hvis hjælpen til f.eks. bad falder på en helligdag, gives der som udgangspunkt erstatningshjælp på en hverdag. Praktisk hjælp kan flyttes, og borgeren skal tilbydes en erstatningstid senest 3 dage efter den aflyste tid. Hvis der sker ændringer i den aftalte tid ud over en time, informeres borgeren personligt eller telefonisk af leverandøren. Rehabilitering Såfremt det vurderes, at borgerens funktionsevne kan forbedres igangsættes et rehabiliteringsforløb. Såfremt borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet, uanset hvad årsagen til dette skyldes, vurderes borgerens behov for hjælp efter 83. Selv om der ikke igangsættes et konkret rehabiliteringsforløb, leverer medarbejderne ydelserne med et rehabiliterende sigte. Træning Hvem kan tildeles ydelser Borgere der har fået en funktionsnedsættelse, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse, samt borgere der ikke selvstændigt kan vedligeholde deres funktionsniveau. Servicetider Borgeren kan forvente henvendelse fra visitationen indenfor 3 hverdage efter modtagelse af ansøgning om træning. Forebyggelses- og genoptræningscentret vil ved modtagelse af træningsbevillinger vurdere borgerens behov for træning og kontakte denne senest 5 hverdage efter mhp. planlægning af træningsforløb. Hvem leverer ydelsen Hjælp til at udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau varetages af kommunens træningsenhed. Indsatsen sker i et samarbejde mellem træningspersonalet og andet sundhedsfagligt personale. Genoptrænings- og vedligeholdelsestræning leveres af kommunens genoptræningsenhed. 4

5 I hvilket tidsrum leveres ydelserne Træning leveres altid i dagtiden på hverdage. Hvad koster det Ydelsen er gratis, men ved behov for kørsel er dette borgerens omkostning. Generelle oplysninger dels om ydelserne samt andet Borgerens rettigheder og pligter Borgeren skal være hjemme, når hjælpen ydes. Borgeren skal sikre leverandøren adgang til boligen. Har borgeren ikke mulighed for selv at åbne hoveddøren, skal der udleveres en nøgle til leverandøren. Vælger leverandøren at opsætte en nøgleboks, opbevares nøglen i denne. Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør, er opsigelsesvarsel en måned. Anmodningen skal komme inden udgangen af en måned, og træder således først i kraft efter yderligere en måned. Såfremt borgeren selv aflyser hjælpen, kan erstatningshjælp blive tilbudt i det omfang, som leverandøren har mulighed for. Hvis behovet for hjælp ændrer sig eller ophører, skal borgeren henvende sig til kommunens visitation. Borgeren skal have mulighed for at anmode personalet om fremvisning af ID-kort. Alle borgere skal have oplyst navn og arbejdstelefonnummer på deres kontaktperson, gældende både i Visitationen og fra leverandøren. Alle afgørelser om tildeling eller afslag af hjælp samt større ændringer i den allerede bevilligede hjælp meddeles altid skriftligt. Der vedlægges begrundelse samt evt. klagevejledning. Samtidig oplyses det, hvem borgeren kan kontakte, hvis hjælpen ikke ydes i overensstemmelse med afgørelsen. Klagemulighed Klager over afgørelser sendes til kommunens visitation, som genbehandler sagen og evt. videresender denne til Den sociale Ankestyrelse efter gældende regler. På enkelte områder er klageinstansen en anden, men dette vil være beskrevet under den enkelte standard. Herudover vil borgeren altid modtage klagevejledning i forbindelse med en bevillingsskrivelse. Medarbejdernes arbejdsmiljø og andre forhold: Arbejdsmiljøloven gælder også i private hjem. Leverandøren vil inden hjælpen starter samt løbende vurdere hjemmet med henblik på at sikre, at personalet kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borgeren er forpligtet til at anskaffe rengøringsredskaber, der lever op til gældende regler jf. Arbejdsmiljøloven. Ved behov for personlige hjælpemidler, f.eks. en plejeseng mhp. at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, stilles disse til rådighed af kommunen. Medarbejderne bærer som udgangspunkt uniform. I visse situationer kan der være behov for yderligere værnemidler af hensyn til smittespredning. 5

6 Kalundborg Kommune stiller krav til kommunale leverandører om, at medarbejdere, der skal arbejde i private hjem, skal fremvise en straffeattest. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Internt i organisationen har medarbejderne oplysningspligt, dels når det gælder ændringer i borgerens funktionsniveau, og der dermed er behov for en revisitation eller ved f.eks. straffebare forhold. Ansatte samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage gaver, arv og lignende økonomiske fordele fra borgeren. De må heller ikke sælge varer til eller låne penge af borgeren. Kvalitetsmål Ud fra en faglig vurdering planlægges indsatsen og dermed ydelsen individuelt. Borgeren deltager aktivt i opgaveløsningen eller forsøges rehabiliteret, hvis det er muligt. Dette er mhp. at vedligeholde eller udvikle borgerens færdigheder, så borgeren på sigt bliver så selvhjulpen samt selvstændig som mulig. Opfølgning Kvalitetsstandarderne revurderes minimum en gang årligt. Kommunalbestyrelsen anvender dette redskab til at vurdere og eventuelt revidere kommunens serviceniveau i forhold til det vedtagne budget og de derved indgåede aftaler. Kvalitetsstandarderne giver også mulighed for at arbejde systematisk med indhold og omfang af hjælpen i forhold til ressourcerne, således at styringsindsatsen og kvaliteten løbende kan forbedres. 6

7 KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING EFTER SERVICELOVEN KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1 og Hvilke behov dækker Genoptræning: Ydelsen dækker borgerens behov for genoptræning af funktionsnedsættelse, der ikke behandles i forbindelse med sygehusindlæggelse. Vedligeholdelsestræning: Ydelsen dækker borgerens behov for vedligeholdelsestræning af færdigheder, der afhjælper følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 3. Formål Genoptræning: At genvinde fysisk, psykisk og social funktionsevne helt eller delvist. At styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet. Vedligeholdelsestræning: At borgeren understøttes i at bevare fysiske, psykiske og sociale færdigheder. At styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet. 4. Hvem kan modtage Borgere over 18 år kan efter en konkret individuel vurdering visiteres til genoptræning. Alle borgere, der ikke selvstændigt kan vedligeholde funktionsevnen, kan visiteres til vedligeholdende træning. 5. Ydelsen kan omfatte I samarbejde med borgeren samt ud fra en konkret individuel vurdering udarbejdes der en træningsplan med afsæt i formålet i visitationsafgørelsen. Træningen kan indeholde træning af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Genoptræning: Individuel genoptræning. Genoptræning på hold. Træningsvejledning i eget hjem. Vedligeholdelsestræning: Individuelt vedligeholdelsestræning på hold. Aktivitetsvejledning i eget hjem. 6. Ydelsens omfang Der ydes som udgangspunkt træning til formålet er nået. Såfremt det fagligt vurderes, at træningen bør strække sig udover en 3-måneders periode, kræver det fornyet visitation. 7. Kørsel Der ydes ikke kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning iht. Serviceloven. Det er borgerens eget ansvar at planlægge og afholde udgift til transport til træning. 7

8 8. Hvem leverer 9. Kompetencekrav til leverandør 10. Sikring af helhedsindsats for borgerne Ydelsen leveres af Kalundborg kommunes forebyggelses- og genoptræningscenter. At medarbejderne er autoriserede ergo- og/eller fysioterapeuter samt træningassistenter. At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. Personalet er forpligtet til at sikre tværfaglig helhedsindsats omkring borgeren i forbindelse med træningsindsatsen. Borgerens træningsplan udarbejdes i samarbejde med leverandør af hjemmehjælp, praktiserende læge, sygeplejen, pårørende m.fl. Personalet skal sikre, at samarbejdsparterne har relevant viden og kundskaber om genoptræningsforløbet. 11. Kvalitetsmål At træningen og målene opfattes som meningsfulde af borgeren. At borgeren både ud fra egen vurdering og den faglige vurdering opnår mulighed for at genoprette og vedligeholde sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, og at dette fører til øget livskvalitet for den enkelte borger. At ydelsen leveres i overensstemmelse med de kliniske retningslinier på området. At ydelsen gives med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. 12. Opfølgning Effekten af træningen dokumenteres i den elektroniske omsorgsjournal og vurderes i forhold til formål i visitationen. Ved træningens afslutning udfærdiges en slutstatus med afsæt i det oprindelige formål. Personalet vurderer i samarbejde med borgeren, hvilke relevante samarbejdsparter slutstatusen skal sendes til. 13. Klagevejledning Patientombuddet behandler klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af autoriseret personale. Klager over sundhedspersoners faglige vurderinger vedrørende patienternes genoptræningsbehov kan således indbringes for: Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K. Klager over serviceniveau etc. i forhold til visitation og bevilling skal indbringes for Kalundborg Kommunes visitation: Visitations- og hjælpemiddelenheden Klosterparkvej Kalundborg Att. visitationen 8

9 KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Indsatsens art Støtte og hjælp til personlige pleje. 3. Formål At sikre, at borgeren kan opretholde en tilfredsstillende og forsvarlig hygiejne. At fremme sundhed og forebygge sygdomme. At forebygge færdighedstab hos borgeren. 4. Hvem kan modtage Borgere, som helt eller delvist, midlertidig eller varigt er ude af stand til at varetage personlig hygiejne. 5. Ydelsen kan omfatte Bad, herunder sengebad, brusebad, øvre og nedre toilette. Af- og påklædning Toiletbesøg. Mundpleje. Barbering. Frisering. Fodbad. Hårvask. Neglepleje (ukompliceret). Åbne medicinæsker/doseringsposer Hudpleje. Forflytninger. Lejring. Klargøring/oprydning i forbindelse med ydelse. Makeup. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Hjælp til personlig pleje ydes døgnet rundt på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som udgangspunkt vil ydelserne blive leveret i dagtimerne. (f.eks. bad, neglepleje og hårvask) 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. 9

10 8. Kompetencekrav til leverandør 9. Forventninger til borgeren At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse( min. som hjemmehjælper/ SSH). At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag og ældreområdets ydelseskatalog. At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp rehabilitering af borgerne. At medarbejderen har tavshedspligt og oplysningspligt. Borgeren forventes, at samarbejde aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. Borgerens hjem bliver arbejdsplads for de medarbejdere, som skal levere hjælpen. Hjemmet er dermed omfattet af arbejdsmiljøloven. Det kan medføre, at der kan blive stillet krav om ændringer i hjemmet fra leverandørens side. Alternativt kan det blive nødvendigt at ændre ydelsens art. 10. Kvalitetsmål Alle ydelser dokumenteres. Nødvendig hjælp kan iværksættes øjeblikkeligt. Aflysninger fra leverandøren forekommer ikke. Ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes indenfor samme uge, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt og efter aftale med borgeren. 11. Klagemulighed Se venligst forord 10

11 KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Indsatsens art Hel eller delvis støtte/hjælp til ernæring. 3. Formål At hjælpe og støtte borgeren til at få dækket behov for ernæringsrigtig mad og drikke. At forebygge fejlernæring og udvikling af kostrelaterede sygdomme. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som delvist eller slet ikke er i stand til at anrette, tilberede og/eller indtage mad og drikke. Borgere, som ikke har den nødvendige opmærksomhed på egen ernæringstilstand (over- og underernæring) Hjælp til madbestilling hos kommunal eller privat leverandør. Tilberedning af morgenmad og smørrebrød samt anretning/servering af varme måltider og kolde/varme drikke. Varme mad i mikroovn. Skære mad ud. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Klargøring/oprydning/opvask i forbindelse med måltider. Motivere borgeren til kostvejledning. Vægtkontrol. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel, har en sundhedsfaglig uddannelse (min. som hjemmehjælper/ssh). At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 11

12 .9. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysninger forekommer ikke. Klagemulighed Se venligst forord 12

13 KVALITETSSTANDARD FOR PSYKISK PLEJE OG OMSORG KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilke behov Hjælp og støtte til psykisk pleje og omsorg. dækker 3. Formål At borgeren oplever støtte i en kritisk livssituation. At styrke borgerens evne til at opnå psykisk velvære. At bevare/skabe struktur og rammer hos borgere, som af psykiske årsager ikke er i stand til at opretholde en stabil hverdag. At styrke borgerens evne til at fastholde eller udvikle sit netværk. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, der har behov for hjælp og støtte på grund af midlertidig eller varigt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. At hjælpe borgeren med At skabe struktur i hverdagen At planlægge hverdagsaktiviteter At fastholde borgeren i egne mål At være nærværende overfor borgeren 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer Kompetencekrav til leverandøren Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel, har en sundhedsfaglig uddannelse (min. som hjemmehjælper/ssh). At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 8. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysning fra leverandørens side forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes. 9. Klagevejledning Se venligst forord 13

14 KVALITETSSTANDARD FOR MADSERVICE KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgeres behov for ernæringsrigtig kost. dækker ydelsen 3. Formål At medvirke til, at borgeren har adgang til ernæringsrigtig kost. At borgeren fastholder eller genvinder en god ernæringstilstand. 4. Hvem kan modtage Borgere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager er ude af stand til selv at tilberede den varme mad midlertidigt eller varigt. Borgere, som har behov for diæt, og som ikke selv formår at tilberede mad, der overholder diætvejledningen. 5. Ydelsen omfatter: Udbringning af hovedmåltid. Hovedret/ biret, smørrebrød og diverse mellemmåltider. Evt. leje af mikrobølgeovn. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: MADSERVICE, Kalundborg Kommune, som leverer køle/vakuumpakket mad. En godkendt leverandør, SEL 91. At leverandøren er i stand til at sammensætte og tilberede en ernæringsmæssig forsvarlig kost, der er næringsberegnet og tager højde for retningslinjerne i "Den nationale kosthåndbog". At der kan produceres mad, der tilgodeser individuelle behov. At maden produceres og udbringes af kost- og ernæringsfagligt personale. 9. Pris Prisen fastsættes årligt af kommunalbestyrelsen. 10. Forventninger til Borgeren skal være hjemme på udbringningsdagen. borgeren 11. Kvalitetsmål Hjælpen kan iværksættes fra dag til dag, dog senest 5 hverdage efter visitationstidspunkt eller efter aftale med borgeren. 12. Klagevejledning Klage over bevilling/afslag sendes til Visitationen Klage over selve maden sendes til leverandøren 14

15 KVALITETSSTANDARD FOR MÅLRETTEDE PÆDAGOGISKE OPGAVER KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilke behov dækker Borgerens behov for støtte/hjælp til tilrettelæggelse og planlægning af opgaver, så denne selv kan udføre disse. 3. Formål At borgeren mestre sin situation optimalt og derved klare sig selv mest mulig. At borgeren opnår erkendelse og forståelse for egen situation. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere som helt eller delvist har behov for pædagogisk støtte til at klare sig selv mest mulig. Borgere, som ved hjælp af pædagogisk støtte kan opnå en struktureret og stabil hverdag. Bevillingen sker ud fra en konkret individuel vurdering. Samtale Motiverende indsats Samarbejde med pårørende og andre personalegrupper Støtte og strukturering 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetence-krav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysning af hjælpen forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt kan flyttes. 10. Klagevejledning Se venligst forord 15

16 KVALITETSSTANDARD FOR RENGØRING KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgerens behov for et rengjort hjem. dækker ydelsen 3. Formål At holde boligen ren 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke er i stand til midlertidigt eller varigt at renholde boligen, og hvor der ikke er andre personer i husstanden, der kan udføre opgaverne. At støtte/træne borgeren i almindelig rengøring i stue, soveværelse, entré, køkken og bad. Støvsugning og/eller fejning af frie gulvarealer. Gulvvask. Tørre støv af på tilgængelige flader samt aftørring af bordflader i køkkenet. Oprydning, herunder opvask, tømme affaldsposer mv. Badeværelse og toilet: håndvask, spejl, hylde og fliser over håndvask, badekar og bruseniche. Skiftning af sengetøj og sengeredning. Rengøring af køleskab. (hver uge) Rengøring af hjælpemidler. (hver 4. uge) 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som minimum ydes hjælp til rengøring hver 14. dag. Rengøring sker på hverdage mellem kl Hvem leverer ydelsen? 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Krav til borgeren At borgeren samarbejder aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. At der i borgerens hjem findes rengøringsrekvisitter mhp personalets arbejdsmiljø. 16

17 At borgeren er hjemme ved levering af ydelsen. 10. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen iværksættes efter aftale mellem leverandør og borger indenfor 5 hverdage efter bevilling. Aflysninger forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes. Der ydes ikke erstatningshjælp i forbindelse med borgers indlæggelse, ferie eller andet fravær. 11. Klagevejledning Se venligst forord 17

18 KVALITETSSTANDARD FOR TØJVASK i KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Servicelovens Hvilket behov Borgerens behov for renvasket tøj, sengelinned etc. dækker 3. Formål At borgeren har rent tøj, sengelinned etc. At borgeren opnår velvære og god hygiejne. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere som midlertidigt eller varigt ikke er i stand til at vaske tøj. At støtte/træne borgeren i almindelig tøjvask, herunder Sortering af vasketøj. Vask af tøj i hjemmet eller fællesvaskeri. Hænge tøj til tørre. Tørre tøj i tørretumbler. Lægge tøj sammen. Lægge tøj på plads. Hjælp til håndvask af kropsbårne hjælpemidler f.eks. kompressionsstrømper. Pakke vasketøj til vaskeri 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som udgangspunkt leveres hjælp til tøjvask hver 14. dag. 7. Hvem leverer 8. Kompetence-krav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Forventninger til borgeren At borgeren samarbejder aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. At der forefindes vaskemiddel i hjemmet. Vaskemaskine skal forefindes i hjemmet eller i et fællesvaskeri i tilknytning til boligen. Borgeren afholder selv udgiften til vaskeri samt vaskemiddel 11. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen iværksættes efter aftale mellem leverandør og borger indenfor 5 dage efter bevilling. 18

19 12. Klagevejledning Se venligst forord Aflysning af hjælpen forekommer ikke, men ydelser der ikke leveres dagligt kan flyttes. Der ydes ikke erstatningshjælp i forbindelse med borgers indlæggelse, ferie eller andet fravær. 19

20 KVALITETSSTANDARD FOR HJÆLP TIL INDKØB KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgerens behov for dagligvarer dækker ydelsen 3. Formål At borgeren har mad og andre dagligvarer i hjemmet. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan bestille mad og foretage indkøb af dagligvarer, og hvor der ikke er andre i husstanden, der kan udføre denne opgave. At støtte/træne borgeren i: at skrive indkøbsseddel. at bestille varer. at stille varer på plads. at aftale med bank eller betalingsservice vedrørende betaling af vareudbringning fra godkendt leverandør. 6. Hyppighed En gang ugentligt. 7. Hvem leverer 8. Kvalitetsmål Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person borgeren selv udpeger efter 94 i Lov om social service. Leverandør af dagligvare aftales med visitationen. Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Aflysninger forekommer ikke fra leverandørens side, men flytning til anden dag eller tidspunkt indenfor samme uge kan ske efter aftale med borgeren. 9. Klagevejledning Se venligst forord 20

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2016 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2016 Godkendt i KB den 30. marts 2016 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a Hvilken hjælp er omfattet? Hjælp til personlig

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for. Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for Personlig og praktisk hjælp Center for Borgerservice Den Fælles Visitation 2012. Indholdsfortegnelse Indledning til kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp... 3 Personlig

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP

Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Morsø Kommune Social og Sundhed KVALITETSSTANDARD FOR PRAKTISK HJÆLP Revideret april 2015 Hvad er hjælpens lovgrundlag? Lov om Social Service 83 og 83 a. Hvilken hjælp er omfattet? Praktisk hjælp ud fra

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83

Ydelseskatalog for hjemmeplejen. Lov om Social Service 83 skatalog for hjemmeplejen Lov om Social Service 83 Indledning og formål skatalog er et arbejdsredskab for visitatorer i Jammerbugt Kommune. Kataloget synliggør det gældende serviceniveau. Det vil sige,

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for tøjvask Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for tøjvask 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne skal sikre,

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2015 Hvis du har brug for personlig og praktisk støtte Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015

Kvalitetsstandard 2015 Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 07/10-2014 Kvalitetsstandard 2015 Genoptræning efter serviceloven ( 86, stk. 1) ALBERTSLUND KOMMUNE 1 Formål med kvalitetsstandarden Albertslund Kommune skal mindst

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig

Praktisk hjælp. Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Praktisk hjælp Servicelovens 83 til borgere i eget hjem eller ældrebolig Indholdsfortegnelse Hvem kan få hjælp til rengøring og tøjvask? 4 Hvad er målet med den praktiske hjælp? 4 Hvad kan du få hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Kvalitetsstandard for hjælp og støtte til beboere på plejecentre Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: - Lov om social service 83, 86 stk. 2, 88, 89 og 161. Formål: " At borgerens funktionsniveau både fysisk og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Januar 2017 Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2016 Kort og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb efter servicelovens 83 a Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice efter servicelovens 83 1

Læs mere

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Kvalitetsstandard. Lov om Social Service 86. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Kvalitetsstandard Lov om Social Service 86 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 1. Overordnede rammer 1.1. Formål med lovgivningen Genoptræning

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere