Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015

2 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men der er i de første afsnit taget afsæt i kommunens Ældrepolitik, da ældre er den største borgergruppe indenfor området. Vision: Kalundborg Kommunes ældrepolitik tager udgangspunkt i Kalundborg Kommunes vision om, at Kalundborg skal være et godt sted at bo hele livet. Det betyder bl.a., at alle ældre borgere skal opleve mulighed for at bevare livskvalitet uanset deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Vigtige principper i ældrepolitikken er på den baggrund: Ligeværdig, retfærdig og individuel behandling gældende for alle kommunens borgere uden skelen til social baggrund, etnicitet etc. Tryghed til at få hjælp til at finde løsninger på forhold, som borgeren finder vigtige. At fremme selvstændighed og hjælp til at hjælpe sig selv. Tryghed til at modtage pleje og omsorg af høj kvalitet udført af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Oplevelse af helhed og sammenhæng i ældreplejen og indflydelse på egne forhold. Styrkelse af livskvaliteten gennem gode sociale rammer i f.eks. frivilligt arbejde. Mål: Der er på ovenstående baggrund opsat følgende mål/visioner for ældrepolitikken: At Kalundborg Kommunes ældre oplever bedst mulig livskvalitet. At ældre borgere i Kalundborg Kommune skal opleve kvalitet og tryghed i modtagelsen af relevante plejetilbud. At ældre borgere har mulighed for at deltage i eller nyde godt af frivilligt arbejde. At ældre borgere skal opleve fagligt dygtige ansatte. Værdigrundlag I Kommunalbestyrelsen lægges der vægt på, at alle borgere med behov for hjælp får en værdig og omsorgsfuld pleje, som baseres på tværfagligt samarbejde. mødes med respekt og tillid. respekteres som selvstændige mennesker med forskellige behov. oplever, at der tages udgangspunkt i deres ønsker og behov. Hvad kan der gives hjælp til Hjælp til personlig pleje og hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver, hvor der hos de fleste borgere først iværksættes et rehabiliteringsforløb mhp at gøre borgeren så selvstændig som mulig. Genoptræning og vedligeholdelsestræning mhp at udvikle og fastholde borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Hvordan tildeles hjælpen Hjælpen bevilges ud fra en konkret individuel helhedsvurdering, hvor bl.a. husstandens samlede ressourcer indgår. Hjælpen tildeles af en visitator, som ud fra en samtale, en funktionsvurdering, og eventuelle indhentede oplysninger, udmåler typen og omfanget af hjælpen med 2

3 udgangspunkt i det serviceniveau, der er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder. Alle ansøgere informeres om muligheden for at have en bisidder med ved samtalen. Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvem kan tildeles ydelser Borgere, der på grund af varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har meget vanskeligt ved eller ikke selv kan udføre disse opgaver. Servicetider Personlig pleje: Når visitationen har modtaget en ansøgning/anmodning om hjælp, vil borgeren blive kontaktet indenfor 3 hverdage af en visitator mhp. aftale om et evt. visitationsbesøg. Ved akut behov for hjælp bevilliges hjælpen straks, og borgeren aflægges evt. besøg efterfølgende. Når der foreligger en bevilling, og borgeren har valgt leverandør, kontaktes borgeren af leverandøren indenfor 5 hverdage med henblik på planlægning og iværksættelse af hjælpen. Ved akut behov kan hjælpen iværksættes straks. Praktisk hjælp: Borgeren kan forvente henvendelse fra visitationen indenfor 3 hverdage efter anmodning om hjælp. Når der foreligger en bevilling, vil leverandøren tage kontakt til borgeren indenfor 7 dage med henblik på planlægning og iværksættelse af hjælpen. Hvem leverer ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp varetages primært af sundhedsfagligt personale. Borgeren kan vælge, hvem de ønsker, der skal levere ydelsen. De kan vælge mellem den kommunale leverandør og de af kommunen godkendte private leverandører. Borgeren har også mulighed for at udpege en privat person til at udføre opgaverne. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Til borgere i plejeboliger leveres ydelsen altid af en kommunal leverandør. I hvilket tidsrum leveres ydelserne Der er i flere af de specifikke kvalitetsstandarder angivet i hvilke tidsrum, ydelserne kan leveres. Leverandøren planlægger sammen med borgeren, hvornår hjælpen ydes inden for de angivne tidsrum. Hvad koster det Hjælp til pleje og praktiske opgaver er gratis. Kan ydelser byttes Hjælp til at udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau kan ikke byttes med andre ydelser. Hjælp til at udføre pleje eller praktiske opgaver kan byttes til andre ydelser. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje, er det en forudsætning, at borgeren er visiteret til begge ydelser og har valgt samme 3

4 leverandør. En ydelse, der byttes, skal som hovedregel leveres inden for samme tidsrum og tidsramme, som den planlagte ydelse. Det er personalet, der vurderer, om det er forsvarligt at bytte en ydelse. Såfremt borgeren bytter en visiteret ydelse 3 på hinanden følgende gange, vil der blive iværksat en revisitation. Køb af ekstra ydelser Den kommunale leverandør må ikke sælge ekstra ydelser til borgerne. Såfremt borgeren indgår aftaler med den private leverandør om tilkøbsydelser, skal borgeren selv betale direkte til leverandøren. Ændring, aflysning eller forsinkelse af ydelser. Hjælp til personlig pleje samt hjælp til mad kan ikke aflyses af leverandøren. Hvis hjælpen til f.eks. bad falder på en helligdag, gives der som udgangspunkt erstatningshjælp på en hverdag. Praktisk hjælp kan flyttes, og borgeren skal tilbydes en erstatningstid senest 3 dage efter den aflyste tid. Hvis der sker ændringer i den aftalte tid ud over en time, informeres borgeren personligt eller telefonisk af leverandøren. Rehabilitering Såfremt det vurderes, at borgerens funktionsevne kan forbedres igangsættes et rehabiliteringsforløb. Såfremt borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet, uanset hvad årsagen til dette skyldes, vurderes borgerens behov for hjælp efter 83. Selv om der ikke igangsættes et konkret rehabiliteringsforløb, leverer medarbejderne ydelserne med et rehabiliterende sigte. Træning Hvem kan tildeles ydelser Borgere der har fået en funktionsnedsættelse, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse, samt borgere der ikke selvstændigt kan vedligeholde deres funktionsniveau. Servicetider Borgeren kan forvente henvendelse fra visitationen indenfor 3 hverdage efter modtagelse af ansøgning om træning. Forebyggelses- og genoptræningscentret vil ved modtagelse af træningsbevillinger vurdere borgerens behov for træning og kontakte denne senest 5 hverdage efter mhp. planlægning af træningsforløb. Hvem leverer ydelsen Hjælp til at udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau varetages af kommunens træningsenhed. Indsatsen sker i et samarbejde mellem træningspersonalet og andet sundhedsfagligt personale. Genoptrænings- og vedligeholdelsestræning leveres af kommunens genoptræningsenhed. 4

5 I hvilket tidsrum leveres ydelserne Træning leveres altid i dagtiden på hverdage. Hvad koster det Ydelsen er gratis, men ved behov for kørsel er dette borgerens omkostning. Generelle oplysninger dels om ydelserne samt andet Borgerens rettigheder og pligter Borgeren skal være hjemme, når hjælpen ydes. Borgeren skal sikre leverandøren adgang til boligen. Har borgeren ikke mulighed for selv at åbne hoveddøren, skal der udleveres en nøgle til leverandøren. Vælger leverandøren at opsætte en nøgleboks, opbevares nøglen i denne. Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør, er opsigelsesvarsel en måned. Anmodningen skal komme inden udgangen af en måned, og træder således først i kraft efter yderligere en måned. Såfremt borgeren selv aflyser hjælpen, kan erstatningshjælp blive tilbudt i det omfang, som leverandøren har mulighed for. Hvis behovet for hjælp ændrer sig eller ophører, skal borgeren henvende sig til kommunens visitation. Borgeren skal have mulighed for at anmode personalet om fremvisning af ID-kort. Alle borgere skal have oplyst navn og arbejdstelefonnummer på deres kontaktperson, gældende både i Visitationen og fra leverandøren. Alle afgørelser om tildeling eller afslag af hjælp samt større ændringer i den allerede bevilligede hjælp meddeles altid skriftligt. Der vedlægges begrundelse samt evt. klagevejledning. Samtidig oplyses det, hvem borgeren kan kontakte, hvis hjælpen ikke ydes i overensstemmelse med afgørelsen. Klagemulighed Klager over afgørelser sendes til kommunens visitation, som genbehandler sagen og evt. videresender denne til Den sociale Ankestyrelse efter gældende regler. På enkelte områder er klageinstansen en anden, men dette vil være beskrevet under den enkelte standard. Herudover vil borgeren altid modtage klagevejledning i forbindelse med en bevillingsskrivelse. Medarbejdernes arbejdsmiljø og andre forhold: Arbejdsmiljøloven gælder også i private hjem. Leverandøren vil inden hjælpen starter samt løbende vurdere hjemmet med henblik på at sikre, at personalet kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borgeren er forpligtet til at anskaffe rengøringsredskaber, der lever op til gældende regler jf. Arbejdsmiljøloven. Ved behov for personlige hjælpemidler, f.eks. en plejeseng mhp. at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, stilles disse til rådighed af kommunen. Medarbejderne bærer som udgangspunkt uniform. I visse situationer kan der være behov for yderligere værnemidler af hensyn til smittespredning. 5

6 Kalundborg Kommune stiller krav til kommunale leverandører om, at medarbejdere, der skal arbejde i private hjem, skal fremvise en straffeattest. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Internt i organisationen har medarbejderne oplysningspligt, dels når det gælder ændringer i borgerens funktionsniveau, og der dermed er behov for en revisitation eller ved f.eks. straffebare forhold. Ansatte samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage gaver, arv og lignende økonomiske fordele fra borgeren. De må heller ikke sælge varer til eller låne penge af borgeren. Kvalitetsmål Ud fra en faglig vurdering planlægges indsatsen og dermed ydelsen individuelt. Borgeren deltager aktivt i opgaveløsningen eller forsøges rehabiliteret, hvis det er muligt. Dette er mhp. at vedligeholde eller udvikle borgerens færdigheder, så borgeren på sigt bliver så selvhjulpen samt selvstændig som mulig. Opfølgning Kvalitetsstandarderne revurderes minimum en gang årligt. Kommunalbestyrelsen anvender dette redskab til at vurdere og eventuelt revidere kommunens serviceniveau i forhold til det vedtagne budget og de derved indgåede aftaler. Kvalitetsstandarderne giver også mulighed for at arbejde systematisk med indhold og omfang af hjælpen i forhold til ressourcerne, således at styringsindsatsen og kvaliteten løbende kan forbedres. 6

7 KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING EFTER SERVICELOVEN KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1 og Hvilke behov dækker Genoptræning: Ydelsen dækker borgerens behov for genoptræning af funktionsnedsættelse, der ikke behandles i forbindelse med sygehusindlæggelse. Vedligeholdelsestræning: Ydelsen dækker borgerens behov for vedligeholdelsestræning af færdigheder, der afhjælper følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 3. Formål Genoptræning: At genvinde fysisk, psykisk og social funktionsevne helt eller delvist. At styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet. Vedligeholdelsestræning: At borgeren understøttes i at bevare fysiske, psykiske og sociale færdigheder. At styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet. 4. Hvem kan modtage Borgere over 18 år kan efter en konkret individuel vurdering visiteres til genoptræning. Alle borgere, der ikke selvstændigt kan vedligeholde funktionsevnen, kan visiteres til vedligeholdende træning. 5. Ydelsen kan omfatte I samarbejde med borgeren samt ud fra en konkret individuel vurdering udarbejdes der en træningsplan med afsæt i formålet i visitationsafgørelsen. Træningen kan indeholde træning af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Genoptræning: Individuel genoptræning. Genoptræning på hold. Træningsvejledning i eget hjem. Vedligeholdelsestræning: Individuelt vedligeholdelsestræning på hold. Aktivitetsvejledning i eget hjem. 6. Ydelsens omfang Der ydes som udgangspunkt træning til formålet er nået. Såfremt det fagligt vurderes, at træningen bør strække sig udover en 3-måneders periode, kræver det fornyet visitation. 7. Kørsel Der ydes ikke kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning iht. Serviceloven. Det er borgerens eget ansvar at planlægge og afholde udgift til transport til træning. 7

8 8. Hvem leverer 9. Kompetencekrav til leverandør 10. Sikring af helhedsindsats for borgerne Ydelsen leveres af Kalundborg kommunes forebyggelses- og genoptræningscenter. At medarbejderne er autoriserede ergo- og/eller fysioterapeuter samt træningassistenter. At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. Personalet er forpligtet til at sikre tværfaglig helhedsindsats omkring borgeren i forbindelse med træningsindsatsen. Borgerens træningsplan udarbejdes i samarbejde med leverandør af hjemmehjælp, praktiserende læge, sygeplejen, pårørende m.fl. Personalet skal sikre, at samarbejdsparterne har relevant viden og kundskaber om genoptræningsforløbet. 11. Kvalitetsmål At træningen og målene opfattes som meningsfulde af borgeren. At borgeren både ud fra egen vurdering og den faglige vurdering opnår mulighed for at genoprette og vedligeholde sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, og at dette fører til øget livskvalitet for den enkelte borger. At ydelsen leveres i overensstemmelse med de kliniske retningslinier på området. At ydelsen gives med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. 12. Opfølgning Effekten af træningen dokumenteres i den elektroniske omsorgsjournal og vurderes i forhold til formål i visitationen. Ved træningens afslutning udfærdiges en slutstatus med afsæt i det oprindelige formål. Personalet vurderer i samarbejde med borgeren, hvilke relevante samarbejdsparter slutstatusen skal sendes til. 13. Klagevejledning Patientombuddet behandler klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af autoriseret personale. Klager over sundhedspersoners faglige vurderinger vedrørende patienternes genoptræningsbehov kan således indbringes for: Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K. Klager over serviceniveau etc. i forhold til visitation og bevilling skal indbringes for Kalundborg Kommunes visitation: Visitations- og hjælpemiddelenheden Klosterparkvej Kalundborg Att. visitationen 8

9 KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Indsatsens art Støtte og hjælp til personlige pleje. 3. Formål At sikre, at borgeren kan opretholde en tilfredsstillende og forsvarlig hygiejne. At fremme sundhed og forebygge sygdomme. At forebygge færdighedstab hos borgeren. 4. Hvem kan modtage Borgere, som helt eller delvist, midlertidig eller varigt er ude af stand til at varetage personlig hygiejne. 5. Ydelsen kan omfatte Bad, herunder sengebad, brusebad, øvre og nedre toilette. Af- og påklædning Toiletbesøg. Mundpleje. Barbering. Frisering. Fodbad. Hårvask. Neglepleje (ukompliceret). Åbne medicinæsker/doseringsposer Hudpleje. Forflytninger. Lejring. Klargøring/oprydning i forbindelse med ydelse. Makeup. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Hjælp til personlig pleje ydes døgnet rundt på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som udgangspunkt vil ydelserne blive leveret i dagtimerne. (f.eks. bad, neglepleje og hårvask) 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. 9

10 8. Kompetencekrav til leverandør 9. Forventninger til borgeren At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse( min. som hjemmehjælper/ SSH). At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag og ældreområdets ydelseskatalog. At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp rehabilitering af borgerne. At medarbejderen har tavshedspligt og oplysningspligt. Borgeren forventes, at samarbejde aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. Borgerens hjem bliver arbejdsplads for de medarbejdere, som skal levere hjælpen. Hjemmet er dermed omfattet af arbejdsmiljøloven. Det kan medføre, at der kan blive stillet krav om ændringer i hjemmet fra leverandørens side. Alternativt kan det blive nødvendigt at ændre ydelsens art. 10. Kvalitetsmål Alle ydelser dokumenteres. Nødvendig hjælp kan iværksættes øjeblikkeligt. Aflysninger fra leverandøren forekommer ikke. Ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes indenfor samme uge, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt og efter aftale med borgeren. 11. Klagemulighed Se venligst forord 10

11 KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Indsatsens art Hel eller delvis støtte/hjælp til ernæring. 3. Formål At hjælpe og støtte borgeren til at få dækket behov for ernæringsrigtig mad og drikke. At forebygge fejlernæring og udvikling af kostrelaterede sygdomme. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som delvist eller slet ikke er i stand til at anrette, tilberede og/eller indtage mad og drikke. Borgere, som ikke har den nødvendige opmærksomhed på egen ernæringstilstand (over- og underernæring) Hjælp til madbestilling hos kommunal eller privat leverandør. Tilberedning af morgenmad og smørrebrød samt anretning/servering af varme måltider og kolde/varme drikke. Varme mad i mikroovn. Skære mad ud. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Klargøring/oprydning/opvask i forbindelse med måltider. Motivere borgeren til kostvejledning. Vægtkontrol. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel, har en sundhedsfaglig uddannelse (min. som hjemmehjælper/ssh). At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 11

12 .9. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysninger forekommer ikke. Klagemulighed Se venligst forord 12

13 KVALITETSSTANDARD FOR PSYKISK PLEJE OG OMSORG KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilke behov Hjælp og støtte til psykisk pleje og omsorg. dækker 3. Formål At borgeren oplever støtte i en kritisk livssituation. At styrke borgerens evne til at opnå psykisk velvære. At bevare/skabe struktur og rammer hos borgere, som af psykiske årsager ikke er i stand til at opretholde en stabil hverdag. At styrke borgerens evne til at fastholde eller udvikle sit netværk. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, der har behov for hjælp og støtte på grund af midlertidig eller varigt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. At hjælpe borgeren med At skabe struktur i hverdagen At planlægge hverdagsaktiviteter At fastholde borgeren i egne mål At være nærværende overfor borgeren 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer Kompetencekrav til leverandøren Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel, har en sundhedsfaglig uddannelse (min. som hjemmehjælper/ssh). At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 8. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysning fra leverandørens side forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes. 9. Klagevejledning Se venligst forord 13

14 KVALITETSSTANDARD FOR MADSERVICE KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgeres behov for ernæringsrigtig kost. dækker ydelsen 3. Formål At medvirke til, at borgeren har adgang til ernæringsrigtig kost. At borgeren fastholder eller genvinder en god ernæringstilstand. 4. Hvem kan modtage Borgere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager er ude af stand til selv at tilberede den varme mad midlertidigt eller varigt. Borgere, som har behov for diæt, og som ikke selv formår at tilberede mad, der overholder diætvejledningen. 5. Ydelsen omfatter: Udbringning af hovedmåltid. Hovedret/ biret, smørrebrød og diverse mellemmåltider. Evt. leje af mikrobølgeovn. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: MADSERVICE, Kalundborg Kommune, som leverer køle/vakuumpakket mad. En godkendt leverandør, SEL 91. At leverandøren er i stand til at sammensætte og tilberede en ernæringsmæssig forsvarlig kost, der er næringsberegnet og tager højde for retningslinjerne i "Den nationale kosthåndbog". At der kan produceres mad, der tilgodeser individuelle behov. At maden produceres og udbringes af kost- og ernæringsfagligt personale. 9. Pris Prisen fastsættes årligt af kommunalbestyrelsen. 10. Forventninger til Borgeren skal være hjemme på udbringningsdagen. borgeren 11. Kvalitetsmål Hjælpen kan iværksættes fra dag til dag, dog senest 5 hverdage efter visitationstidspunkt eller efter aftale med borgeren. 12. Klagevejledning Klage over bevilling/afslag sendes til Visitationen Klage over selve maden sendes til leverandøren 14

15 KVALITETSSTANDARD FOR MÅLRETTEDE PÆDAGOGISKE OPGAVER KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilke behov dækker Borgerens behov for støtte/hjælp til tilrettelæggelse og planlægning af opgaver, så denne selv kan udføre disse. 3. Formål At borgeren mestre sin situation optimalt og derved klare sig selv mest mulig. At borgeren opnår erkendelse og forståelse for egen situation. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere som helt eller delvist har behov for pædagogisk støtte til at klare sig selv mest mulig. Borgere, som ved hjælp af pædagogisk støtte kan opnå en struktureret og stabil hverdag. Bevillingen sker ud fra en konkret individuel vurdering. Samtale Motiverende indsats Samarbejde med pårørende og andre personalegrupper Støtte og strukturering 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetence-krav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysning af hjælpen forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt kan flyttes. 10. Klagevejledning Se venligst forord 15

16 KVALITETSSTANDARD FOR RENGØRING KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgerens behov for et rengjort hjem. dækker ydelsen 3. Formål At holde boligen ren 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke er i stand til midlertidigt eller varigt at renholde boligen, og hvor der ikke er andre personer i husstanden, der kan udføre opgaverne. At støtte/træne borgeren i almindelig rengøring i stue, soveværelse, entré, køkken og bad. Støvsugning og/eller fejning af frie gulvarealer. Gulvvask. Tørre støv af på tilgængelige flader samt aftørring af bordflader i køkkenet. Oprydning, herunder opvask, tømme affaldsposer mv. Badeværelse og toilet: håndvask, spejl, hylde og fliser over håndvask, badekar og bruseniche. Skiftning af sengetøj og sengeredning. Rengøring af køleskab. (hver uge) Rengøring af hjælpemidler. (hver 4. uge) 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som minimum ydes hjælp til rengøring hver 14. dag. Rengøring sker på hverdage mellem kl Hvem leverer ydelsen? 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Krav til borgeren At borgeren samarbejder aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. At der i borgerens hjem findes rengøringsrekvisitter mhp personalets arbejdsmiljø. 16

17 At borgeren er hjemme ved levering af ydelsen. 10. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen iværksættes efter aftale mellem leverandør og borger indenfor 5 hverdage efter bevilling. Aflysninger forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes. Der ydes ikke erstatningshjælp i forbindelse med borgers indlæggelse, ferie eller andet fravær. 11. Klagevejledning Se venligst forord 17

18 KVALITETSSTANDARD FOR TØJVASK i KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Servicelovens Hvilket behov Borgerens behov for renvasket tøj, sengelinned etc. dækker 3. Formål At borgeren har rent tøj, sengelinned etc. At borgeren opnår velvære og god hygiejne. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere som midlertidigt eller varigt ikke er i stand til at vaske tøj. At støtte/træne borgeren i almindelig tøjvask, herunder Sortering af vasketøj. Vask af tøj i hjemmet eller fællesvaskeri. Hænge tøj til tørre. Tørre tøj i tørretumbler. Lægge tøj sammen. Lægge tøj på plads. Hjælp til håndvask af kropsbårne hjælpemidler f.eks. kompressionsstrømper. Pakke vasketøj til vaskeri 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som udgangspunkt leveres hjælp til tøjvask hver 14. dag. 7. Hvem leverer 8. Kompetence-krav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Forventninger til borgeren At borgeren samarbejder aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. At der forefindes vaskemiddel i hjemmet. Vaskemaskine skal forefindes i hjemmet eller i et fællesvaskeri i tilknytning til boligen. Borgeren afholder selv udgiften til vaskeri samt vaskemiddel 11. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen iværksættes efter aftale mellem leverandør og borger indenfor 5 dage efter bevilling. 18

19 12. Klagevejledning Se venligst forord Aflysning af hjælpen forekommer ikke, men ydelser der ikke leveres dagligt kan flyttes. Der ydes ikke erstatningshjælp i forbindelse med borgers indlæggelse, ferie eller andet fravær. 19

20 KVALITETSSTANDARD FOR HJÆLP TIL INDKØB KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgerens behov for dagligvarer dækker ydelsen 3. Formål At borgeren har mad og andre dagligvarer i hjemmet. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan bestille mad og foretage indkøb af dagligvarer, og hvor der ikke er andre i husstanden, der kan udføre denne opgave. At støtte/træne borgeren i: at skrive indkøbsseddel. at bestille varer. at stille varer på plads. at aftale med bank eller betalingsservice vedrørende betaling af vareudbringning fra godkendt leverandør. 6. Hyppighed En gang ugentligt. 7. Hvem leverer 8. Kvalitetsmål Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person borgeren selv udpeger efter 94 i Lov om social service. Leverandør af dagligvare aftales med visitationen. Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Aflysninger forekommer ikke fra leverandørens side, men flytning til anden dag eller tidspunkt indenfor samme uge kan ske efter aftale med borgeren. 9. Klagevejledning Se venligst forord 20

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015

Kvalitetsstandarder 2015 Kvalitetsstandarder 2015 Personlig pleje og praktisk hjælp, Ophold i plejebolig, Rehabilitering, Træning og Sygepleje Forfatter: Marianne F. O. Larsen Oprettet den 9. oktober 2014 Dokument nr. 480-2014-978685

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Job, Social og Sundhed. Kvalitetsstandarder Job, Social og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2013 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes

Læs mere

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder

Ældre og Sundhed. Kvalitetsstandarder Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder omfattet af frit valg-ordningen 2015 1 Indholdsfortegnelse - ydelser under Frit Valg 1.0 Forord... 4 2.0 Indledning og forudsætninger... 5 3.0 Hillerød Kommunes leverandørkrav...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg

Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Standardkontrakt for godkendte leverandører inden for Varde Kommunes frit valg Mellem Og Varde Kommune Bytoften 2 6800 Varde CVR-nr.: 2918 9811 Leverandører af personlig og praktisk bistand, herunder madservice

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK VISITATIONS- KRITERIER & YDELSER 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING 1 SERVICELOVEN RENGØRING 10 TØJVASK 14 INDKØB 17 BAD OG HÅRVASK 22 PERSONLIG HYGIEJNE 24 SENGEREDNING, FORFLYTNING OG LEJRING 27 PSYKISK

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere