Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015

2 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov for hjælp, men der er i de første afsnit taget afsæt i kommunens Ældrepolitik, da ældre er den største borgergruppe indenfor området. Vision: Kalundborg Kommunes ældrepolitik tager udgangspunkt i Kalundborg Kommunes vision om, at Kalundborg skal være et godt sted at bo hele livet. Det betyder bl.a., at alle ældre borgere skal opleve mulighed for at bevare livskvalitet uanset deres fysiske, psykiske og sociale funktionsevne. Vigtige principper i ældrepolitikken er på den baggrund: Ligeværdig, retfærdig og individuel behandling gældende for alle kommunens borgere uden skelen til social baggrund, etnicitet etc. Tryghed til at få hjælp til at finde løsninger på forhold, som borgeren finder vigtige. At fremme selvstændighed og hjælp til at hjælpe sig selv. Tryghed til at modtage pleje og omsorg af høj kvalitet udført af fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Oplevelse af helhed og sammenhæng i ældreplejen og indflydelse på egne forhold. Styrkelse af livskvaliteten gennem gode sociale rammer i f.eks. frivilligt arbejde. Mål: Der er på ovenstående baggrund opsat følgende mål/visioner for ældrepolitikken: At Kalundborg Kommunes ældre oplever bedst mulig livskvalitet. At ældre borgere i Kalundborg Kommune skal opleve kvalitet og tryghed i modtagelsen af relevante plejetilbud. At ældre borgere har mulighed for at deltage i eller nyde godt af frivilligt arbejde. At ældre borgere skal opleve fagligt dygtige ansatte. Værdigrundlag I Kommunalbestyrelsen lægges der vægt på, at alle borgere med behov for hjælp får en værdig og omsorgsfuld pleje, som baseres på tværfagligt samarbejde. mødes med respekt og tillid. respekteres som selvstændige mennesker med forskellige behov. oplever, at der tages udgangspunkt i deres ønsker og behov. Hvad kan der gives hjælp til Hjælp til personlig pleje og hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver, hvor der hos de fleste borgere først iværksættes et rehabiliteringsforløb mhp at gøre borgeren så selvstændig som mulig. Genoptræning og vedligeholdelsestræning mhp at udvikle og fastholde borgerens fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. Hvordan tildeles hjælpen Hjælpen bevilges ud fra en konkret individuel helhedsvurdering, hvor bl.a. husstandens samlede ressourcer indgår. Hjælpen tildeles af en visitator, som ud fra en samtale, en funktionsvurdering, og eventuelle indhentede oplysninger, udmåler typen og omfanget af hjælpen med 2

3 udgangspunkt i det serviceniveau, der er beskrevet i kommunens kvalitetsstandarder. Alle ansøgere informeres om muligheden for at have en bisidder med ved samtalen. Hjælp til personlig pleje og praktisk hjælp. Hvem kan tildeles ydelser Borgere, der på grund af varig eller midlertidig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, har meget vanskeligt ved eller ikke selv kan udføre disse opgaver. Servicetider Personlig pleje: Når visitationen har modtaget en ansøgning/anmodning om hjælp, vil borgeren blive kontaktet indenfor 3 hverdage af en visitator mhp. aftale om et evt. visitationsbesøg. Ved akut behov for hjælp bevilliges hjælpen straks, og borgeren aflægges evt. besøg efterfølgende. Når der foreligger en bevilling, og borgeren har valgt leverandør, kontaktes borgeren af leverandøren indenfor 5 hverdage med henblik på planlægning og iværksættelse af hjælpen. Ved akut behov kan hjælpen iværksættes straks. Praktisk hjælp: Borgeren kan forvente henvendelse fra visitationen indenfor 3 hverdage efter anmodning om hjælp. Når der foreligger en bevilling, vil leverandøren tage kontakt til borgeren indenfor 7 dage med henblik på planlægning og iværksættelse af hjælpen. Hvem leverer ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp varetages primært af sundhedsfagligt personale. Borgeren kan vælge, hvem de ønsker, der skal levere ydelsen. De kan vælge mellem den kommunale leverandør og de af kommunen godkendte private leverandører. Borgeren har også mulighed for at udpege en privat person til at udføre opgaverne. Personen skal godkendes og ansættes af kommunen. Til borgere i plejeboliger leveres ydelsen altid af en kommunal leverandør. I hvilket tidsrum leveres ydelserne Der er i flere af de specifikke kvalitetsstandarder angivet i hvilke tidsrum, ydelserne kan leveres. Leverandøren planlægger sammen med borgeren, hvornår hjælpen ydes inden for de angivne tidsrum. Hvad koster det Hjælp til pleje og praktiske opgaver er gratis. Kan ydelser byttes Hjælp til at udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau kan ikke byttes med andre ydelser. Hjælp til at udføre pleje eller praktiske opgaver kan byttes til andre ydelser. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem praktisk hjælp og personlig pleje, er det en forudsætning, at borgeren er visiteret til begge ydelser og har valgt samme 3

4 leverandør. En ydelse, der byttes, skal som hovedregel leveres inden for samme tidsrum og tidsramme, som den planlagte ydelse. Det er personalet, der vurderer, om det er forsvarligt at bytte en ydelse. Såfremt borgeren bytter en visiteret ydelse 3 på hinanden følgende gange, vil der blive iværksat en revisitation. Køb af ekstra ydelser Den kommunale leverandør må ikke sælge ekstra ydelser til borgerne. Såfremt borgeren indgår aftaler med den private leverandør om tilkøbsydelser, skal borgeren selv betale direkte til leverandøren. Ændring, aflysning eller forsinkelse af ydelser. Hjælp til personlig pleje samt hjælp til mad kan ikke aflyses af leverandøren. Hvis hjælpen til f.eks. bad falder på en helligdag, gives der som udgangspunkt erstatningshjælp på en hverdag. Praktisk hjælp kan flyttes, og borgeren skal tilbydes en erstatningstid senest 3 dage efter den aflyste tid. Hvis der sker ændringer i den aftalte tid ud over en time, informeres borgeren personligt eller telefonisk af leverandøren. Rehabilitering Såfremt det vurderes, at borgerens funktionsevne kan forbedres igangsættes et rehabiliteringsforløb. Såfremt borgeren ikke gennemfører rehabiliteringsforløbet, uanset hvad årsagen til dette skyldes, vurderes borgerens behov for hjælp efter 83. Selv om der ikke igangsættes et konkret rehabiliteringsforløb, leverer medarbejderne ydelserne med et rehabiliterende sigte. Træning Hvem kan tildeles ydelser Borgere der har fået en funktionsnedsættelse, der ikke er behandlet i tilknytning til en sygehusindlæggelse, samt borgere der ikke selvstændigt kan vedligeholde deres funktionsniveau. Servicetider Borgeren kan forvente henvendelse fra visitationen indenfor 3 hverdage efter modtagelse af ansøgning om træning. Forebyggelses- og genoptræningscentret vil ved modtagelse af træningsbevillinger vurdere borgerens behov for træning og kontakte denne senest 5 hverdage efter mhp. planlægning af træningsforløb. Hvem leverer ydelsen Hjælp til at udvikle og fastholde borgerens funktionsniveau varetages af kommunens træningsenhed. Indsatsen sker i et samarbejde mellem træningspersonalet og andet sundhedsfagligt personale. Genoptrænings- og vedligeholdelsestræning leveres af kommunens genoptræningsenhed. 4

5 I hvilket tidsrum leveres ydelserne Træning leveres altid i dagtiden på hverdage. Hvad koster det Ydelsen er gratis, men ved behov for kørsel er dette borgerens omkostning. Generelle oplysninger dels om ydelserne samt andet Borgerens rettigheder og pligter Borgeren skal være hjemme, når hjælpen ydes. Borgeren skal sikre leverandøren adgang til boligen. Har borgeren ikke mulighed for selv at åbne hoveddøren, skal der udleveres en nøgle til leverandøren. Vælger leverandøren at opsætte en nøgleboks, opbevares nøglen i denne. Hvis borgeren ønsker at skifte leverandør, er opsigelsesvarsel en måned. Anmodningen skal komme inden udgangen af en måned, og træder således først i kraft efter yderligere en måned. Såfremt borgeren selv aflyser hjælpen, kan erstatningshjælp blive tilbudt i det omfang, som leverandøren har mulighed for. Hvis behovet for hjælp ændrer sig eller ophører, skal borgeren henvende sig til kommunens visitation. Borgeren skal have mulighed for at anmode personalet om fremvisning af ID-kort. Alle borgere skal have oplyst navn og arbejdstelefonnummer på deres kontaktperson, gældende både i Visitationen og fra leverandøren. Alle afgørelser om tildeling eller afslag af hjælp samt større ændringer i den allerede bevilligede hjælp meddeles altid skriftligt. Der vedlægges begrundelse samt evt. klagevejledning. Samtidig oplyses det, hvem borgeren kan kontakte, hvis hjælpen ikke ydes i overensstemmelse med afgørelsen. Klagemulighed Klager over afgørelser sendes til kommunens visitation, som genbehandler sagen og evt. videresender denne til Den sociale Ankestyrelse efter gældende regler. På enkelte områder er klageinstansen en anden, men dette vil være beskrevet under den enkelte standard. Herudover vil borgeren altid modtage klagevejledning i forbindelse med en bevillingsskrivelse. Medarbejdernes arbejdsmiljø og andre forhold: Arbejdsmiljøloven gælder også i private hjem. Leverandøren vil inden hjælpen starter samt løbende vurdere hjemmet med henblik på at sikre, at personalet kan udføre deres arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Borgeren er forpligtet til at anskaffe rengøringsredskaber, der lever op til gældende regler jf. Arbejdsmiljøloven. Ved behov for personlige hjælpemidler, f.eks. en plejeseng mhp. at sikre medarbejdernes arbejdsmiljø, stilles disse til rådighed af kommunen. Medarbejderne bærer som udgangspunkt uniform. I visse situationer kan der være behov for yderligere værnemidler af hensyn til smittespredning. 5

6 Kalundborg Kommune stiller krav til kommunale leverandører om, at medarbejdere, der skal arbejde i private hjem, skal fremvise en straffeattest. Alle medarbejdere har tavshedspligt. Internt i organisationen har medarbejderne oplysningspligt, dels når det gælder ændringer i borgerens funktionsniveau, og der dermed er behov for en revisitation eller ved f.eks. straffebare forhold. Ansatte samt deres ægtefæller, nærtstående og pårørende må ikke modtage gaver, arv og lignende økonomiske fordele fra borgeren. De må heller ikke sælge varer til eller låne penge af borgeren. Kvalitetsmål Ud fra en faglig vurdering planlægges indsatsen og dermed ydelsen individuelt. Borgeren deltager aktivt i opgaveløsningen eller forsøges rehabiliteret, hvis det er muligt. Dette er mhp. at vedligeholde eller udvikle borgerens færdigheder, så borgeren på sigt bliver så selvhjulpen samt selvstændig som mulig. Opfølgning Kvalitetsstandarderne revurderes minimum en gang årligt. Kommunalbestyrelsen anvender dette redskab til at vurdere og eventuelt revidere kommunens serviceniveau i forhold til det vedtagne budget og de derved indgåede aftaler. Kvalitetsstandarderne giver også mulighed for at arbejde systematisk med indhold og omfang af hjælpen i forhold til ressourcerne, således at styringsindsatsen og kvaliteten løbende kan forbedres. 6

7 KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDELSESTRÆNING EFTER SERVICELOVEN KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Serviceloven 86, stk. 1 og Hvilke behov dækker Genoptræning: Ydelsen dækker borgerens behov for genoptræning af funktionsnedsættelse, der ikke behandles i forbindelse med sygehusindlæggelse. Vedligeholdelsestræning: Ydelsen dækker borgerens behov for vedligeholdelsestræning af færdigheder, der afhjælper følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. 3. Formål Genoptræning: At genvinde fysisk, psykisk og social funktionsevne helt eller delvist. At styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet. Vedligeholdelsestræning: At borgeren understøttes i at bevare fysiske, psykiske og sociale færdigheder. At styrke borgerens livskvalitet, selvstændige livsførelse og deltagelse i samfundet. 4. Hvem kan modtage Borgere over 18 år kan efter en konkret individuel vurdering visiteres til genoptræning. Alle borgere, der ikke selvstændigt kan vedligeholde funktionsevnen, kan visiteres til vedligeholdende træning. 5. Ydelsen kan omfatte I samarbejde med borgeren samt ud fra en konkret individuel vurdering udarbejdes der en træningsplan med afsæt i formålet i visitationsafgørelsen. Træningen kan indeholde træning af fysiske, psykiske og sociale færdigheder. Genoptræning: Individuel genoptræning. Genoptræning på hold. Træningsvejledning i eget hjem. Vedligeholdelsestræning: Individuelt vedligeholdelsestræning på hold. Aktivitetsvejledning i eget hjem. 6. Ydelsens omfang Der ydes som udgangspunkt træning til formålet er nået. Såfremt det fagligt vurderes, at træningen bør strække sig udover en 3-måneders periode, kræver det fornyet visitation. 7. Kørsel Der ydes ikke kørsel til genoptræning og vedligeholdelsestræning iht. Serviceloven. Det er borgerens eget ansvar at planlægge og afholde udgift til transport til træning. 7

8 8. Hvem leverer 9. Kompetencekrav til leverandør 10. Sikring af helhedsindsats for borgerne Ydelsen leveres af Kalundborg kommunes forebyggelses- og genoptræningscenter. At medarbejderne er autoriserede ergo- og/eller fysioterapeuter samt træningassistenter. At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. Personalet er forpligtet til at sikre tværfaglig helhedsindsats omkring borgeren i forbindelse med træningsindsatsen. Borgerens træningsplan udarbejdes i samarbejde med leverandør af hjemmehjælp, praktiserende læge, sygeplejen, pårørende m.fl. Personalet skal sikre, at samarbejdsparterne har relevant viden og kundskaber om genoptræningsforløbet. 11. Kvalitetsmål At træningen og målene opfattes som meningsfulde af borgeren. At borgeren både ud fra egen vurdering og den faglige vurdering opnår mulighed for at genoprette og vedligeholde sin fysiske, psykiske eller sociale funktionsevne, og at dette fører til øget livskvalitet for den enkelte borger. At ydelsen leveres i overensstemmelse med de kliniske retningslinier på området. At ydelsen gives med et forebyggende og sundhedsfremmende sigte. 12. Opfølgning Effekten af træningen dokumenteres i den elektroniske omsorgsjournal og vurderes i forhold til formål i visitationen. Ved træningens afslutning udfærdiges en slutstatus med afsæt i det oprindelige formål. Personalet vurderer i samarbejde med borgeren, hvilke relevante samarbejdsparter slutstatusen skal sendes til. 13. Klagevejledning Patientombuddet behandler klager over den sundhedsfaglige virksomhed, der udøves af autoriseret personale. Klager over sundhedspersoners faglige vurderinger vedrørende patienternes genoptræningsbehov kan således indbringes for: Patientombuddet Frederiksborggade 15, 2. sal 1360 København K. Klager over serviceniveau etc. i forhold til visitation og bevilling skal indbringes for Kalundborg Kommunes visitation: Visitations- og hjælpemiddelenheden Klosterparkvej Kalundborg Att. visitationen 8

9 KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Indsatsens art Støtte og hjælp til personlige pleje. 3. Formål At sikre, at borgeren kan opretholde en tilfredsstillende og forsvarlig hygiejne. At fremme sundhed og forebygge sygdomme. At forebygge færdighedstab hos borgeren. 4. Hvem kan modtage Borgere, som helt eller delvist, midlertidig eller varigt er ude af stand til at varetage personlig hygiejne. 5. Ydelsen kan omfatte Bad, herunder sengebad, brusebad, øvre og nedre toilette. Af- og påklædning Toiletbesøg. Mundpleje. Barbering. Frisering. Fodbad. Hårvask. Neglepleje (ukompliceret). Åbne medicinæsker/doseringsposer Hudpleje. Forflytninger. Lejring. Klargøring/oprydning i forbindelse med ydelse. Makeup. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret, individuel vurdering. Hjælp til personlig pleje ydes døgnet rundt på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som udgangspunkt vil ydelserne blive leveret i dagtimerne. (f.eks. bad, neglepleje og hårvask) 7. Hvem leverer Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. 9

10 8. Kompetencekrav til leverandør 9. Forventninger til borgeren At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse( min. som hjemmehjælper/ SSH). At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag og ældreområdets ydelseskatalog. At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp rehabilitering af borgerne. At medarbejderen har tavshedspligt og oplysningspligt. Borgeren forventes, at samarbejde aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. Borgerens hjem bliver arbejdsplads for de medarbejdere, som skal levere hjælpen. Hjemmet er dermed omfattet af arbejdsmiljøloven. Det kan medføre, at der kan blive stillet krav om ændringer i hjemmet fra leverandørens side. Alternativt kan det blive nødvendigt at ændre ydelsens art. 10. Kvalitetsmål Alle ydelser dokumenteres. Nødvendig hjælp kan iværksættes øjeblikkeligt. Aflysninger fra leverandøren forekommer ikke. Ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes indenfor samme uge, hvis det er sundhedsmæssigt forsvarligt og efter aftale med borgeren. 11. Klagemulighed Se venligst forord 10

11 KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Indsatsens art Hel eller delvis støtte/hjælp til ernæring. 3. Formål At hjælpe og støtte borgeren til at få dækket behov for ernæringsrigtig mad og drikke. At forebygge fejlernæring og udvikling af kostrelaterede sygdomme. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som delvist eller slet ikke er i stand til at anrette, tilberede og/eller indtage mad og drikke. Borgere, som ikke har den nødvendige opmærksomhed på egen ernæringstilstand (over- og underernæring) Hjælp til madbestilling hos kommunal eller privat leverandør. Tilberedning af morgenmad og smørrebrød samt anretning/servering af varme måltider og kolde/varme drikke. Varme mad i mikroovn. Skære mad ud. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Klargøring/oprydning/opvask i forbindelse med måltider. Motivere borgeren til kostvejledning. Vægtkontrol. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel, har en sundhedsfaglig uddannelse (min. som hjemmehjælper/ssh). At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 11

12 .9. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysninger forekommer ikke. Klagemulighed Se venligst forord 12

13 KVALITETSSTANDARD FOR PSYKISK PLEJE OG OMSORG KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilke behov Hjælp og støtte til psykisk pleje og omsorg. dækker 3. Formål At borgeren oplever støtte i en kritisk livssituation. At styrke borgerens evne til at opnå psykisk velvære. At bevare/skabe struktur og rammer hos borgere, som af psykiske årsager ikke er i stand til at opretholde en stabil hverdag. At styrke borgerens evne til at fastholde eller udvikle sit netværk. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, der har behov for hjælp og støtte på grund af midlertidig eller varigt nedsat psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. At hjælpe borgeren med At skabe struktur i hverdagen At planlægge hverdagsaktiviteter At fastholde borgeren i egne mål At være nærværende overfor borgeren 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer Kompetencekrav til leverandøren Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel, har en sundhedsfaglig uddannelse (min. som hjemmehjælper/ssh). At medarbejderne indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 8. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysning fra leverandørens side forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes. 9. Klagevejledning Se venligst forord 13

14 KVALITETSSTANDARD FOR MADSERVICE KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgeres behov for ernæringsrigtig kost. dækker ydelsen 3. Formål At medvirke til, at borgeren har adgang til ernæringsrigtig kost. At borgeren fastholder eller genvinder en god ernæringstilstand. 4. Hvem kan modtage Borgere, som af fysiske, psykiske eller sociale årsager er ude af stand til selv at tilberede den varme mad midlertidigt eller varigt. Borgere, som har behov for diæt, og som ikke selv formår at tilberede mad, der overholder diætvejledningen. 5. Ydelsen omfatter: Udbringning af hovedmåltid. Hovedret/ biret, smørrebrød og diverse mellemmåltider. Evt. leje af mikrobølgeovn. 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: MADSERVICE, Kalundborg Kommune, som leverer køle/vakuumpakket mad. En godkendt leverandør, SEL 91. At leverandøren er i stand til at sammensætte og tilberede en ernæringsmæssig forsvarlig kost, der er næringsberegnet og tager højde for retningslinjerne i "Den nationale kosthåndbog". At der kan produceres mad, der tilgodeser individuelle behov. At maden produceres og udbringes af kost- og ernæringsfagligt personale. 9. Pris Prisen fastsættes årligt af kommunalbestyrelsen. 10. Forventninger til Borgeren skal være hjemme på udbringningsdagen. borgeren 11. Kvalitetsmål Hjælpen kan iværksættes fra dag til dag, dog senest 5 hverdage efter visitationstidspunkt eller efter aftale med borgeren. 12. Klagevejledning Klage over bevilling/afslag sendes til Visitationen Klage over selve maden sendes til leverandøren 14

15 KVALITETSSTANDARD FOR MÅLRETTEDE PÆDAGOGISKE OPGAVER KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilke behov dækker Borgerens behov for støtte/hjælp til tilrettelæggelse og planlægning af opgaver, så denne selv kan udføre disse. 3. Formål At borgeren mestre sin situation optimalt og derved klare sig selv mest mulig. At borgeren opnår erkendelse og forståelse for egen situation. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere som helt eller delvist har behov for pædagogisk støtte til at klare sig selv mest mulig. Borgere, som ved hjælp af pædagogisk støtte kan opnå en struktureret og stabil hverdag. Bevillingen sker ud fra en konkret individuel vurdering. Samtale Motiverende indsats Samarbejde med pårørende og andre personalegrupper Støtte og strukturering 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en individuel vurdering. 7. Hvem leverer 8. Kompetence-krav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen kan iværksættes øjeblikkeligt efter individuel vurdering. Aflysning af hjælpen forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt kan flyttes. 10. Klagevejledning Se venligst forord 15

16 KVALITETSSTANDARD FOR RENGØRING KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgerens behov for et rengjort hjem. dækker ydelsen 3. Formål At holde boligen ren 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, der af fysiske, psykiske eller sociale årsager ikke er i stand til midlertidigt eller varigt at renholde boligen, og hvor der ikke er andre personer i husstanden, der kan udføre opgaverne. At støtte/træne borgeren i almindelig rengøring i stue, soveværelse, entré, køkken og bad. Støvsugning og/eller fejning af frie gulvarealer. Gulvvask. Tørre støv af på tilgængelige flader samt aftørring af bordflader i køkkenet. Oprydning, herunder opvask, tømme affaldsposer mv. Badeværelse og toilet: håndvask, spejl, hylde og fliser over håndvask, badekar og bruseniche. Skiftning af sengetøj og sengeredning. Rengøring af køleskab. (hver uge) Rengøring af hjælpemidler. (hver 4. uge) 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som minimum ydes hjælp til rengøring hver 14. dag. Rengøring sker på hverdage mellem kl Hvem leverer ydelsen? 8. Kompetencekrav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen indgår i det tværfaglige samarbejde mhp. rehabilitering af borgerne. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Krav til borgeren At borgeren samarbejder aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. At der i borgerens hjem findes rengøringsrekvisitter mhp personalets arbejdsmiljø. 16

17 At borgeren er hjemme ved levering af ydelsen. 10. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen iværksættes efter aftale mellem leverandør og borger indenfor 5 hverdage efter bevilling. Aflysninger forekommer ikke, men ydelser, som ikke leveres dagligt, kan flyttes. Der ydes ikke erstatningshjælp i forbindelse med borgers indlæggelse, ferie eller andet fravær. 11. Klagevejledning Se venligst forord 17

18 KVALITETSSTANDARD FOR TØJVASK i KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Servicelovens Hvilket behov Borgerens behov for renvasket tøj, sengelinned etc. dækker 3. Formål At borgeren har rent tøj, sengelinned etc. At borgeren opnår velvære og god hygiejne. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere som midlertidigt eller varigt ikke er i stand til at vaske tøj. At støtte/træne borgeren i almindelig tøjvask, herunder Sortering af vasketøj. Vask af tøj i hjemmet eller fællesvaskeri. Hænge tøj til tørre. Tørre tøj i tørretumbler. Lægge tøj sammen. Lægge tøj på plads. Hjælp til håndvask af kropsbårne hjælpemidler f.eks. kompressionsstrømper. Pakke vasketøj til vaskeri 6. Hyppighed Hjælpen ydes på baggrund af en konkret individuel vurdering. Som udgangspunkt leveres hjælp til tøjvask hver 14. dag. 7. Hvem leverer 8. Kompetence-krav til leverandør Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person, som borgeren selv udpeger efter SEL 94 stk. 1. Personen skal godkendes og ansættes af Kalundborg Kommune. At medarbejderen, som hovedregel har en sundhedsfaglig uddannelse. At medarbejderen er bekendt med og arbejder efter kommunens værdigrundlag. 9. Forventninger til borgeren At borgeren samarbejder aktivt i forhold til dennes rehabiliteringspotentiale. At der forefindes vaskemiddel i hjemmet. Vaskemaskine skal forefindes i hjemmet eller i et fællesvaskeri i tilknytning til boligen. Borgeren afholder selv udgiften til vaskeri samt vaskemiddel 11. Kvalitetsmål Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Hjælpen iværksættes efter aftale mellem leverandør og borger indenfor 5 dage efter bevilling. 18

19 12. Klagevejledning Se venligst forord Aflysning af hjælpen forekommer ikke, men ydelser der ikke leveres dagligt kan flyttes. Der ydes ikke erstatningshjælp i forbindelse med borgers indlæggelse, ferie eller andet fravær. 19

20 KVALITETSSTANDARD FOR HJÆLP TIL INDKØB KALUNDBORG KOMMUNE Lovgrundlag Lov om Social service Hvilket behov Borgerens behov for dagligvarer dækker ydelsen 3. Formål At borgeren har mad og andre dagligvarer i hjemmet. 4. Hvem kan modtage 5. Ydelsen kan omfatte: Borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan bestille mad og foretage indkøb af dagligvarer, og hvor der ikke er andre i husstanden, der kan udføre denne opgave. At støtte/træne borgeren i: at skrive indkøbsseddel. at bestille varer. at stille varer på plads. at aftale med bank eller betalingsservice vedrørende betaling af vareudbringning fra godkendt leverandør. 6. Hyppighed En gang ugentligt. 7. Hvem leverer 8. Kvalitetsmål Ydelsen leveres af: En kommunal leverandør. En godkendt leverandør, SEL 91. En person borgeren selv udpeger efter 94 i Lov om social service. Leverandør af dagligvare aftales med visitationen. Alle ydelser og afvigelser dokumenteres. Aflysninger forekommer ikke fra leverandørens side, men flytning til anden dag eller tidspunkt indenfor samme uge kan ske efter aftale med borgeren. 9. Klagevejledning Se venligst forord 20

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger

Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger Ydelsestype Ydelsens ydelsen Kriterier for at få tildelt ydelsen Beskrivelse af ydelsens Serviceloven 192 Lov om almene boliger Bekendtgørelse om plejehjem og beskyttede boliger At tilbyde brugere med

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service.

Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune september 2012 Kvalitetsstandarder 2013-14 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp og personlig pleje i henhold til 83, 84, 118, 119 og 122 i lov om Social Service. Albertslund Kommune

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning

Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Kvalitetsstandarder for pleje, praktisk hjælp, madservice og træning Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Side 1 af 40 Indholdsfortegnelse 1.0 INDLEDNING... 3 2.0 FORMÅLET MED KVALITETSSTANDARDERNE...

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger på ældreområdet Godkendt i Socialudvalget den 4. april 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundlag... 3 3. Mål... 4 4.

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp.

Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Afgørelse efter revurdering af din hjemmehjælp Jeg besøgte dig den 18. marts 2009 for at revurdere dit behov for hjælp. Du modtager i dag hjælp til rengøring. Du har fået afslag på hjælp til: rengøring

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp samt tilsynspolitik Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2. marts og 4. maj 2015 1 1 Efter revidering vedr. tøjvask INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013

Kvalitetsstandarder 2013 Kvalitetsstandarder 2013 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune

Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Kvalitetsstandard for hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder i Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om social service, 112: hjælpemidler og 113: Forbrugsgoder Socialministeriets vejledning

Læs mere

Ydelseskatalog/beskrivelse

Ydelseskatalog/beskrivelse Ydelseskatalog/beskrivelse for hjælp til praktisk bistand og personlig pleje i Albertslund kommune Udarbejdet af visitationen februar 2008 Godkendt på dialogmøde oktober 2008 Revurderet maj 2010 Opdateret

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere