Center for Sundhed og Omsorg Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Sundhed og Omsorg 2013. Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje"

Transkript

1 Center for Sundhed og Omsorg 2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt madservice, aflastning, træning og sygepleje

2 Kvalitetsstandarder Slagelse kommune Indholdsfortegnelse Generel indledning... 4 Visionen og Det aktive medborgerskab... 4 Slagelse Kommunes værdier... 4 Visitation... 5 Afgørelse... 6 Opfølgning af hjælpen... 6 Tavshedspligt... 6 Arbejdsmiljøbestemmelser... 6 Klageadgang... 7 Kvalitetsstandarder Personlig og Praktisk hjælp... 8 Indledning hjemmehjælp og madservice... 9 Lovgrundlag... 9 Serviceniveau og kvalitetskrav... 9 Tilsyn og opfølgning i Slagelse Kommune... 9 Fleksibel hjemmehjælp Valg af leverandør Levering af hjemmehjælp Kompetencekrav til leverandøren Personlig pleje Ernæring Rengøring Tøjvask Indkøb Psykisk pleje og omsorg Anden hjælp Medicingivning Fald i hjemmet Madservice med udbringning Madservice uden udbringning Kvalitetsstandarder Aflastningstilbud Døgnaflastning Dagaflastning for demente Kvalitetsstandarder Genoptræning

3 Indledning træning Lovgrundlag Formålet med træningsindsatsen Serviceniveau og kvalitetskrav Levering af træning Forventninger til borger Opstart af træning Kørsel til træning Genoptræning Vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder Sygeplejen Indledning sygeplejen Lovgrundlag Formålet med sygeplejeindsatsen Sammenhæng med leverandører af andre sundhedsydelser Visitationskriterier Vilkår for kommunal sygepleje Levering af ydelser Servicemål Opfølgning Forventninger til borger Udredning og opfølgning Aktivitet Ernæring Hud og slimhinder - Sår Hud og slimhinder - Personlig pleje kommunikation Psykosociale forhold Respiration og cirkulation Seksualitet Smerte og sanseindtryk Søvn og hvile Viden og udvikling Udskillelser af affaldsstoffer Medicinhåndtering Bilag

4 Lovgrundlag Visitationens kontaktoplysninger Dit hjem min arbejdsplads Generel indledning Slagelse kommune skal - mindst en gang årligt - udarbejde lovpligtige kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp, samt madservice efter 83 i lov om social service, samt for genoptræning og vedligeholdende træning efter 86 i lov om social service. Slagelse kommune har også valgt, at udarbejde kvalitetsstandard for sygepleje efter Sundhedslovens 138, samt aflastning efter 84 i lov om social service, da Slagelse kommune ønsker en samlet, helhedsorienteret og koordineret indsats i forhold til den enkelte borgers behov. Visionen og Det aktive medborgerskab Slagelse kommune har borgeren i centrum, og fokuserer på forebyggelse og aktiv omsorg, og vil i højere grad tilskynde borgerne til selv at blive en del af løsningen efter filosofien du kan mere end vi tror. Visionen i Center for Sundhed og omsorg er lev livet aktivt i samarbejde med og om borgeren. Slagelse kommune vil, gennem en helhedsorienteret indsats, skabe mulighed for borgernes aktive deltagelse i hverdagen. Indsatsen medvirker til, at borgerne oplever en meningsfuld dagligdag med øget indflydelse og mulighed for selv at mestre de daglige opgaver helt eller delvist, og at borgeren har mulighed for at gøre brug af egne handlekompetencer, eller at borgeren, i samarbejde med fagfolk, udvikler nye handlekompetencer, set i lyset af, hvad der giver mening for den enkelte. Det betyder, at medarbejderne opfatter enhver borger, som et menneske med ressourcer, der medvirker som en aktiv samarbejdspartner. I det omfang borgeren kan blive i stand til selv at mestre de daglige opgaver helt eller delvist med hjælpemidler, herunder velfærdteknologi, kan det indgå i den enkelte konkrete løsning for borgeren. I den helhedsorienterede indsats indgår også et tæt samarbejde med relevante samarbejdspartnere om at sikre borgerens evne til at mestre eget liv. Kommunen skal fastsætte service- og kvalitetsmål for hjælp efter 83 og 86 i lov om social service. De enkelte service og kvalitetsmål er beskrevet under henholdsvis Indledning hjemmehjælp og madservice på side 10 og Indledning Træning på side 29. Slagelse Kommunes værdier Center for Sundhed og Omsorg har til opgave på allerbedste måde at udføre den indsats i form af hjælp og støtte, som borgerne har behov for, og som politikerne har besluttet er Slagelse Kommunes serviceniveau. Medarbejderne i Center for Sundhed og Omsorg vil gerne være kendt for at være imødekommende, uanset hvad borgeren henvender sig om. Borgeren skal opleve, at indsatsen er af høj kvalitet og tilpasset den aktuelle situation indenfor det fastsatte serviceniveau. For at sikre, at alle medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg, arbejder ud fra samme holdning, bruger vi Slagelse Kommunes 4 værdier: 4

5 MODIG, TYDELIG, KOMPETENT, - MED GLÆDE Til disse ord knytter sig flere holdninger og handlinger. Det vi har aftalt at gøre i hverdagen er: MODIG Vi går foran indenfor vores felt og kan lide at tænke stort, nyt og fremadrettet. Inspiration og nysgerrighed er en vigtig drivkraft, og vi afsøger gerne nye muligheder i vores daglige arbejde. Vi er trygge ved at vise handlekraft og tage initiativ og værdsætter også, når andre gør det. TYDELIG Vi gør os umage med, at al kommunikation er tydelig og til at forstå og lægger vægt på, at der er sammenhæng mellem ord og handlinger. Vi deler vores viden, inddrager og anerkender hinanden, så forventninger er afstemte og alle ved, hvilke mål vi vil opnå og hvorfor. KOMPETENT Vi har et højt fagligt niveau og ser det som en fælles opgave at yde service af bedst mulig kvalitet. I respekt for den enkelte, viser vi tydeligt, at vi har tillid til hinandens kunnen. Vi engagerer os og tager sammen ansvar for helheden og opgavernes løsning. - MED GLÆDE Vi er bevidste om, at et godt arbejdsmiljø er en forudsætning for motivation, trivsel og glæde i vores arbejdsdag. Vi ser det positive først og gør vores bedste for at skabe en god dag for alle, både kolleger, brugere og borgere. Alle medarbejdere i Center for Sundhed og Omsorg tager ansvar for at arbejde efter værdierne Visitation Slagelse kommune har en indgang for borgere, der søger om hjemmehjælp, madservice, træning og sygepleje. Alle henvendelser skal ske til Visitationen i Myndighedsafdelingen. For yderligere oplysninger om kontakt til Visitationen se telefon- og adresseliste bagerst i kvalitetsstandarden. Efter 1 stk. 3 i lov om social service bygger hjælpen på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Udgangspunktet for tildeling af alle indsatser er hjælp til selvhjælp princippet med et vedligeholdende, aktiverende og forebyggende sigte. Indsatsen omfatter: Hjælp til personlig pleje Støtte eller hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Madservice med og uden udbringning Genoptræning Vedligeholdende træning Hjælp efter 83 i lov om social service gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer, ikke selv 5

6 kan udføre disse opgaver. Hjælpen gives til personer, der er ude af stand til eller har meget vanskeligt ved selv at udføre opgaven. Omfanget af hjælpen afhænger af: Borgerens egne muligheder for at klare eller tage del i opgaverne i hjemmet Om der er en ægtefælle/samlever, en anden voksen eller pårørende på adressen Boligforhold Evt. hjælp fra andre Træning efter 86 i lov om social service gives til personer for at afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom eller til at vedligeholde færdigheder som følge af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller særlige sociale problemer. Sygepleje gives efter henvisning fra læge. Afgørelse Det er Visitationen i Myndighedsafdelingen, der træffer afgørelse om personlig og praktisk hjælp inklusiv madservice, genoptræning og vedligeholdende træning samt sygepleje. Afgørelsen træffes på baggrund af en konkret individuel og helhedsorienteret vurdering af den enkelte borgers behov ud fra en samlet vurdering af helbred, sociale omstændigheder, bolig og familiemæssige forhold mv. i forhold til det politisk godkendte serviceniveau. Støtte og/eller hjælp kan gives midlertidigt eller varigt, afhængig af det konkrete behov. Vurderingen af om behovet for støtte og/eller hjælp er midlertidigt eller varigt, afgøres af visitator ved visitationsbesøget. Visitator tager udgangspunkt i en individuel konkret vurdering af den enkelte borgers funktionsevne og helhedssituation. I vurderingen af borgerens funktionsevne er det ikke handicap, alder eller sygdom, men konsekvenserne heraf, der kan berettige til indsatser. Visitator anvender Kommunernes Landsforenings Fælles sprog 2 som vurderingsredskab. Vurderingen vil hermed udgøre et grundmateriale for enhver efterfølgende vurdering og opfølgning. Der vurderes altid både individuelt og i sammenhæng med øvrige resurser i husstanden og borgerens netværk. Opfølgning af hjælpen Visitator skal løbende følge op på den visiterede hjælp. Opfølgning sker som udgangspunkt, når der er ændringer i borgerens funktionsniveau og behov for hjælp. Opfølgning kan også ske ved henvendelse fra borgeren selv, leverandøren, egen læge, sygeplejerske eller pårørende. Indsatsen tilpasses løbende og gives så længe, borgeren har et behov herfor. Indsatsen kan således ophøre på et tidspunkt. Visitator justerer indsatsen i takt med ændringer i borgerens behov og i forhold til de faktiske muligheder. Tavshedspligt Alle medarbejdere er omfattet af tavshedspligt. Medarbejderne har også indberetningspligt, hvis de er vidne til situationer, der kræver indberetning til andre myndigheder. Indberetningen sker anonymt. Arbejdsmiljøbestemmelser Dit hjem vores arbejdsplads 6

7 Enhver medarbejder er omfattet af arbejdsmiljøloven, når denne arbejder i borgerens hjem. For at hjælpen kan ydes, skal borgeren medvirke til, at arbejdsmiljøloven overholdes i hjemmet, således at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt for personalet. Der kan derfor stilles krav om hensigtsmæssig indretning i hjemmet f.eks. med arbejdsmiljømæssige acceptable husholdningsredskaber/hjælpemidler som forudsætning for, at medarbejderen kan udføre opgaven fysisk og psykisk forsvarligt og uden påvirkning af røg og husdyr. Se også informationsfolderen Dit hjem - min arbejdsplads ; vedhæftet som bilag. Leverandøren er forpligtet til at overholde arbejdsmiljølovens regler, herunder at gennemføre den lovpligtige arbejdspladsvurdering (APV) i borgerens hjem. Leverandøren skal sikre, at udførelsen af hjælpen sker i overensstemmelsen med APV en. Klageadgang Hvis en borger er utilfreds med en afgørelse om hjælp efter lov om social service 83, 84 eller 86 har borgeren mulighed for at klage til Det sociale Nævn. Klagefristen til Det sociale Nævn er 4 uger fra borgeren har modtaget afgørelsen. Klagen sendes til Center for Sundhed og Omsorg Myndighedsafdelingen Torvegade Slagelse Der kan klages skriftligt og mundtligt. En mundtlig klage bliver nedskrevet af klagemodtageren, der ligeledes sikrer, at klagen er korrekt forstået. Er en klage ikke indgivet af borgeren selv eller en værge, skal der foreligge skriftlig fuldmagt. Anonyme klager behandles ikke. Når en klage er modtaget, sendes en bekræftelse til afsender. Inden klagen sendes videre til Det sociale Nævn, skal kommunen genvurdere afgørelsen. Såfremt borgeren får medhold i sin klage, sendes den ikke videre til Det sociale Nævn. Fastholder kommunen sin afgørelse, sender kommunen klagen videre til Det sociale Nævn i Region Sjælland. Klager vedrørende udførelse af den visiterede hjælp kan ikke indbringes for Det sociale Nævn. Disse klager gives videre til den leverandør, som borgeren har valgt. Leverandøren kontakter borgeren eller dennes værge med henblik på at løse klagens problemstilling. Klager over hjemmesygeplejerskens og social og sundhedsassistentens faglige behandling skal ske til Patientombuddet. Klageskema findes på www. Patientombuddet.dk. Der kan også søges vejledning på: Region Sjælland tlf Klagen skal sendes til: Patientombuddet - Finsensvej Frederiksberg 7

8 Kvalitetsstandarder Personlig og Praktisk hjælp 8

9 Lovgrundlag Indledning hjemmehjælp og madservice Lovgrundlaget for bevilling af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til praktiske opgaver i hjemmet og madservice findes i lov om social service 83 stk. 1 og 2. Kommunalbestyrelsen har efter loven således pligt til at tilbyde personlig hjælp og pleje samt hjælp til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og madservice til borgere, der visiteres til støtte eller hjælp. Ligeledes skal kommunen sørge for tilbud om aflastning/afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 84 i lov om social service. Serviceniveau og kvalitetskrav De udarbejdede kvalitetsstandarder herunder visitationskriterier og ydelsesbeskrivelser danner tilsammen serviceniveauet. Visitationen foretages af en visitator. Alle afgørelser er skriftlige og indeholder en beskrivelse af den støtte/hjælp borgeren har behov for. Som hovedregel udleveres og/eller sendes afgørelsen til borgeren samt den leverandør, borgeren har valgt, samme dag som visitationsbesøget er foregået. Det skal fremgå af afgørelsen, hvad der er visiteret, og hvem der er leverandør. Der skal være overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og den hjælp, der faktisk udføres. Tilsyn og opfølgning i Slagelse Kommune Myndighedsafdelingen fører løbende tilsyn (kvalitetssikring) af personlig pleje og praktisk hjælp under fritvalgsordningen. I kvalitetssikringen indgår følgende kvalitetsbegreber: Kvalitetssikring af den leverede hjælp Kvalitetssikring af den leverede hjælp har til formål at sikre, at den leverede hjælp stemmer overens med de tildelte ydelser og de fastsatte mål samt leveres i overensstemmelse med Slagelse Kommunes serviceniveau (kvalitetsstandarder) samt afgørelsen. Borgertilfredshed Borgertilfredshed omhandler borgerens individuelle oplevelse af og tilfredshed med den tildelte hjælp og de udførte ydelser. Borgeren bliver inddraget og hørt. Tilsammen udgør de to kvalitetsbegreber et nuanceret billede af kvaliteten i de tildelte og udførte ydelser, som danner grundlag for Myndighedsafdelingens vurdering af den ydede hjemmehjælp vedrørende pleje og praktisk hjælp. Det er Myndighedsafdelingens intention at sikre en god og kontinuerlig dialog med leverandørerne. I den kvalitetssikring som Myndighedsafdelingen foretager, vil alle leverede ydelser indgå uanset leverandør. Kvalitetsmål /servicemål for 2013 Personlig pleje, praktisk hjælp og madservice: 9

10 Sikre at der er overensstemmelse mellem den visiterede hjælp og den hjælp, der faktisk udføres. At borgeren oplever, at den visiterede indsats leveres indenfor den aftalte tid. At borgeren oplever nærvær og kvalitet i mødet med den kommunale og/eller private leverandør. At borgeren oplever tilfredshed med omfanget af indsatsen. At borgeren oplever at der arbejdes hverdagsrehabiliterende og ud fra handleplanen indeholdende borgerens egne mål. At borgeren oplever samarbejde om en helhedsorienteret indsats i forhold til at leve et aktivt liv. Generelle regler Hjemmehjælp er gratis. Der er egenbetaling på madservice. Hvis aftalerne om hjemmehjælp ændres eller hvis et aftalt besøg flyttes mere end 1/2 time i forhold til det aftalte tidspunkt, skal leverandøren give borgeren besked om dette telefonisk. Personlig pleje, øvrig omsorg, medicingivning og ernæring For disse områder kan støtte og/eller hjælp igangsættes samme dag, som visitationen er foregået og skal være iværksat senest 2 dage efter visitation er foretaget. Der kan tilbydes hjælp til personlig pleje flere gange i døgnet. Støtte og/eller hjælp til ernæring kan ligeledes ydes flere gange i døgnet. Hjælp til omsorg kan gives flere gange om ugen. Personlig hjælp kan som udgangspunkt ikke aflyses. Erstatningsbesøg skal tilbydes samme dag ved daglig personlig hjælp. Hvis borgeren er visiteret til personlig hjælp ugentligt kan erstatningsbesøg efter en vurdering i den konkrete sag udsættes til senere i samme uge. Borgeren skal dog have det antal besøg, der er visiteret inden for en uge. Aflyser borgeren selv, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre leverandøren vurderer, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp. Praktisk hjælp Rengøring Der kan som udgangspunkt tilbydes støtte og/eller hjælp til rengøringsopgaver hver 2. eller 3. uge efter en individuel vurdering. Hjælpen ydes i dagtimerne på hverdage. Iværksættelse af hjælp skal ske senest 5 hverdage efter visitationsbesøget. Erstatningsbesøg skal tilbydes senest 5 hverdage efter ydelsen skulle have været leveret. Aflyser borgeren selv besøget, gives der ikke erstatningsbesøg, medmindre leverandøren vurderer, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp. Praktisk hjælp Indkøb Der ydes som udgangspunkt hjælp til vareudbringning én gang ugentlig. Hjælp til posthus osv. sker som hovedregel én gang månedlig. Hjælpen ydes i dagtimerne på hverdage. Hjælp til vareudbringning skal som hovedregel ske senest 5 dage efter visitation er foregået. Praktisk hjælp Tøjvask Der ydes som udgangspunkt støtte og/eller hjælp til tøjvask hver 14. dag i dagtimerne på hverdage. Iværksættelse af hjælpen skal ske senest 5 dage efter visitationsbesøget. Erstatningsbesøg skal tilbydes senest 5 hverdage efter at ydelsen oprindelig skulle have været leveret. Aflyser borgeren selv hjælpen, gives der ikke erstatningsbesøg medmindre leverandøren vurderer, at borgeren ikke er i stand til at overskue eget behov for hjælp. 10

11 Madservice Ved akut behov for madservice iværksættes ydelsen ved førstkommende levering. Senest tre døgn efter borgeren har valgt leverandør, skal ydelsen starte. Madservice kan ikke aflyses. Fleksibel hjemmehjælp Lov om social service stiller krav om, at den tildelte hjælp skal udføres fleksibelt. Borgeren og den hjælper som leverandøren har ansat til at udføre den visiterede hjælp, har således mulighed for fra gang til gang at aftale, hvordan udførelsen af hjælpen skal tilrettelægges. Borgeren har ret til at bytte andre ydelser indenfor den afsatte tid. Hvis borgeren ønsker at bytte mellem personlig og praktisk hjælp, er det en forudsætning, at der er truffet afgørelse om tildeling af både personlig og praktisk hjælp. Der er begrænset bytteret, hvis borgeren har valgt flere leverandører til at udføre ydelserne. Hvis borgeren 3 gange i træk fravælger en ydelse, giver leverandøren besked til visitator, som efterfølgende følger op i sagen for at sikre, at borgeren er visiteret til den/de rigtige ydelser. Valg af leverandør Hjemmehjælp Borgeren har efter i lov om social service mulighed for at vælge mellem den kommunale hjemmepleje eller en af kommunen godkendt privat leverandør. Borgeren har ligeledes mulighed for efter 94 i lov om social service selv at udpege en person til at udføre opgaven. Den udpegede person skal godkendes af kommunen, som herefter skal indgå kontrakt med denne. Hvis Slagelse Kommune ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed, kan kommunen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som borgeren selv antager, jf. 95 stk. 1 i lov om social service. Efter 95 stk.2 har en borger med betydelig og varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje/støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet mere end 20 timer pr. uge, ret til at vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som borgeren selv antager. Borgeren skal være i stand til at være arbejdsleder. Madservice Borgeren vælger selv leverandør blandt de af kommunen godkendte leverandører af madservice. Leverandørerne skal godkendes af den kommunale myndighed og skal kunne leve op til de krav, som myndigheden har fastsat til den madservice, der skal leveres. Skift af leverandør Som udgangspunkt er der 30 dages opsigelse hvis borgeren ønsker at skifte leverandør. Der kan dog i enkelte situationer være særlige forhold, hvor et skifte sker hurtigere. Levering af hjemmehjælp Personlig pleje m.m. Udførelsen af personlig pleje, øvrig omsorg, medicingivning og ernæring kan varetages af medarbejdere hos den kommunale leverandør eller private leverandører, der er godkendt af kommunen til at udføre pleje- og øvrige omsorgsydelser. 11

12 Hjælpen kan endvidere udføres af en privat person udpeget af borgeren jf. 94 i lov om social service. Praktisk hjælp Udførelsen af praktisk hjælp kan varetages af medarbejdere hos den kommunale leverandør eller af private leverandører, der er godkendt af kommunen. Hjælpen kan endvidere udføres af en privat person udpeget af borgeren jf. 94 i lov om social service. Kompetencekrav til leverandøren Personlig pleje m.m. Ydelse af personlig pleje, øvrig omsorg, medicingivning og ernæring skal varetages af medarbejdere, der har en sundhedsfaglig uddannelse, som f.eks. social- og sundhedshjælper/assistent, hjemmehjælper, sygehjælper, plejehjemsassistent eller sygeplejerske. Minimumskravene for at kunne udføre ydelsen er, at medarbejderen er bekendt med kommunens kvalitetsmål og beskrivelse af ydelsen, gældende vejledninger/instrukser og har modtaget introduktion til arbejdsopgaverne. Praktisk hjælp Ydelsen af praktisk hjælp kan varetages af medarbejdere, der har en sundhedsfaglig uddannelse, gennemgået et rengøringskursus eller tilsvarende. 12

13 Slagelse kommune Personlig pleje Beskrivelse af ydelsen personlig pleje Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Støtte og/eller hjælp til personlig pleje jf. 83 i Lov om social service At støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder i et kortere eller længere tidsrum således: At borgeren bevarer og/eller genvinder den for borgeren bedst mulige sundhedstilstand. At hygiejnen er sundhedsmæssig forsvarlig. At borgeren får sundhedsfaglig vejledning. At støtten og/eller hjælpen planlægges og udføres i et aktivt samspil med borgeren. Hjælp/støtte til personlig pleje kan indeholde: Bad: som udgangspunkt 1 gang om ugen, fodbad samt sengebad. Hårvask: Vaske og tørre hår, frisering. Øvre/nedre toilette: i sengen eller på badeværelset. Mundhygiejne, hudpleje, almindelig neglepleje, barbering. Af påklædning: samt evt. kropsbårne hjælpemidler. Toiletbesøg: Hjælp til at komme på toilettet. Tømme kolbe eller toiletspand. Skifte ble. Kateterpleje, stomipleje, tømme/skifte pose. Forflytning/lejring: Hjælpe op af og i seng/stol m.v.. Andet Oprydning i forbindelse med udførelse af opgaven (f.eks. sengeredning, aftørring af fliser, aftørring af badeværelsesgulv, tømme affaldspose). Nærmere beskrivelse af hjælpen fremgår af ydelsesoversigten. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? Karbad, hårpleje, som normalt udføres af en frisør. Klipning af tånegle hos borgere med kredsløbslidelser i benene eller diabetes. Hjælp til personlig pleje kan ydes hele døgnet ved vurderet behov. 13

14 Slagelse kommune Ernæring Beskrivelse af ydelsen ernæring Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Støtte og/eller hjælp til ernæring m.m. jf. 83 i Lov om social service At støtte og/eller hjælpe en person ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder i et kortere eller længere tidsrum således: At der sikres borgeren mulighed for at vælge en sund og ernæringsrigtig mad. At der sikres borgeren tilstrækkelig indtagelse af væske og føde At fejlernæring forebygges og borgerens velvære og trivsel derved sikres. Støtte og/eller hjælp til ernæring m.m.. Hjælp i forbindelse med måltider. De enkelte opgaver kan nærmere defineres som følger: Vejledning i ernæringsrigtig kost Tilberedning af morgenmad og smøre snitter/ smørebrød Opvarmning af færdig mad Servering af mad og drikke samt hjælp til spisning Tilberedning af mad hos terminale borgere kan undtagelsesvis tilbydes. Andet: Oprydning/opvask, som ligger i naturlig forlængelse af hjælpen til måltidet. Nærmere beskrivelse af hjælpen fremgår af ydelsesoversigten. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? Tilberedning af varm mad (kan dog i særlige tilfælde fraviges jf. ovenstående) Generelt tilbydes ydelsen dagligt og/eller efter behov. Opvask foregår alle dage undtagen lørdag og søndag. Generelt henvises til kommunens madudbringningsordning. 14

15 Slagelse kommune Praktisk hjælp Rengøring Beskrivelse af ydelsen rengøring Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Støtte og/eller hjælp til rengøringsopgaver jf. 83 i Lov om social service. At støtte og/eller hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At boligen i samråd med borgeren og ud fra borgerens ressourcer og kommunens serviceniveau holdes rimelig ren. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Støtte og/eller hjælp til rengøring: Entré Vask/støvsugning af gulv, aftørring af støv på alle vandrette tilgængelige flader, pudse spejl og ryste/støvsuge dørmåtte. Køkken Vask/støvsugning af gulv, aftørring af hvidevarer udvendigt, aftørring af bordflader, aftørre køkkenlåger og under vask ved skraldespand/stativ. Rengøring af køkkenvask. Rengøring af køleskab og afkalkning af kaffemaskine/el-kedel udføres i tilslutning til udførelsen af ovenstående ydelser. Opholdsstue Støvsugning/vask af gulv, aftørring af støv på alle vandrette tilgængelige flader. Støvsugning af dagligt anvendte møbler hver 6. uge hvis rengøring er visiteret hver 3. uge og en gang om måneden, hvis rengøring er visiteret hver 2. uge. Soveværelse Vask/støvsugning af gulv, aftørring af støv på alle vandrette tilgængelige flader, skift af sengetøj. Badeværelse Vask af sanitet, aftørring af brusekabine/badekar, pudsning af spejl, aftørring af fliser. Vask af gulv. Andet Vask af genbrugshjælpemidler. Tømme postkasse og bære affaldspose ud. Nærmere beskrivelse af hjælpen fremgår af ydelsesoversigten. Hvilke aktiviteter Vinduespudsning, hovedrengøring, pudsning af sølvtøj, bære bræn- 15

16 indgår ikke i ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? de ind og oprydning efter gæster. Rengøring efter kæledyr/husdyr. Rengøring i forbindelse med flytning eller efter håndværkere. Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp til rengøring, hvor der bor en rask ægtefælle/samlever, en anden voksen eller pårørende på adressen. Generelt omfatter rengøring de rum borgeren benytter dagligt eller svarende til en bolig på 60 m2. Det svarer som hovedregel til entré, køkken, stue, soveværelse og badeværelse. Som udgangspunkt ydes der rengøring hver 3. uge på hverdage mellem kl Postkasse tømmes alle dage undtagen lørdag og søndag. Ud fra en konkret individuel vurdering kan der bevilges rengøring hver 14. dag til borgere med svære eller totale begrænsninger i funktionsniveauet. Borgerne skal være bevilget daglig personlig pleje og hjælpen skal ydes hele døgnet. Ud fra en konkret individuel vurdering, kan der bevilges rengøring oftere for at holde den nødvendige hygiejniske standard, hvis det kan påvises, at borgeren bliver negativt påvirket af rengøring hver 3. uge. Der kan tilbydes rengøring hver uge eller hver 2. uge i hjem, der tilsmudses mere end normalt og i hjem, hvor borgeren er helt ude af stand til selv at bidrage med dele af rengøringen. F.eks.: I hjem hvor der kommer mange hjælpere, hos borgere med et meget svagt syn, hos borgere der selv laver mad, men som ikke kan overskue køkkenhygiejnen, i hjem hvor kørestolen bruges inde og ude eller hos borgere med ændret adfærd ved demens eller svære misbrugsproblemer. Der kan tilbydes rengøring hver uge eller hver 2. uge ved særlige helbredsforhold. F.eks.: Hos borgere med en lægeligt stillet diagnose støvallergi, kan ekstra rengøring tilbydes ud fra anbefalingerne fra astma- og allergiforbundet sammenholdt med en vurdering af pladsforhold, indretning og øvrige tiltag for at mindske støvgenerne. Hos borgere der har MRSA (multiresistente bakterier) tilbydes rengøring efter retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen. Tømning af postkasse foregår alle dage undtagen lørdag og søndag. Andre forhold Ved sagsbehandlingen lægges der vægt på opfyldelse af kriterierne ved en konkret individuel vurdering. Der lægges desuden særlig vægt på: Om borgeren vil kunne gøre rent med andre rengøringshjælpemidler, anden indretning af hjemmet eller ved opdeling af de enkelte rengøringsaktiviteter over flere dage. Hvordan det påvirker borgerens livskvalitet ved selv at udføre opgaverne f.eks. graden af smerter. Om borgeren kan udføre andre tilsvarende fysisk krævende aktiviteter. Evne til planlægning og initiativ i forhold til rengøring. Om der er behov for fuldstændig hjælp til opgaverne eller om bor- 16

17 geren kan medvirke, f.eks. tørre støv af. Om det er et varigt eller midlertidigt behov. Der vurderes i hvilket omfang andre i husstanden inkl. større børn eller unge i forhold til deres alder kan varetage opgaver ved rengøring. (Henvisning til SL 1 stk. 3, SM afgørelse C og SM C ) Hos borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, borgere med sindslidelse eller ved særlige sociale problemer, vurderes om behovet i stedet kan dækkes efter SL

18 Slagelse kommune Praktisk hjælp Tøjvask Beskrivelse af ydelsen tøjvask Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Støtte og/eller hjælp til tøjvask jf. 83 i Lov om social service At støtte og/eller hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At borgerens tøj og linned i samråd med borgeren og ud fra borgerens ressourcer og kommunens serviceniveau holdes rent. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hjælp til tøjvask Maskinvask/tørretumbling i hjemmet. Maskinvask/tørretumling i vaskeri, tilknyttet boligkomplekset. Ophængning/nedtagning, sammenlægning af tøj. Lægge tøj på plads. Nærmere beskrivelse af hjælpen fremgår af ydelsesoversigten. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever, en anden voksen eller pårørende på adressen. Der hjælpes ikke med strygning og rulning af sengetøj, duge, undertøj og lignende samt håndvask af uldtøj. Som udgangspunkt ydes vask hver 14. dag på hverdage i tidsrummet mellem kl Ydelsen vil som oftest blive udført i tilslutning til andre opgaver. Særlige forhold Der tilbydes som udgangspunkt ikke vask af tøj, der skal bringes til et offentligt vaskeri i byen. Der kan dog i de ganske særlige tilfælde, hvor der ikke kan installeres vaskemaskine i borgerens bolig, tilbydes vask af tøj på et offentligt vaskeri i byen. 18

19 Slagelse kommune Praktisk hjælp Indkøb Beskrivelse af ydelsen indkøb Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Støtte og/eller hjælp til indkøb jf. 83 i Lov om social service. At støtte og/eller hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At den daglige husholdning sikres. At indkøb planlægges og udføres i et aktivt samspil med borgeren. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Hjælp til indkøb Skrive indkøbsliste, bestilling af varer, stille varer på plads. Vareudbringning. Særlig hjælp til indkøb Såfremt borgeren p.g.a. allergi eller anden lidelse har behov for indkøb af særlige varer, som ikke fås i dagligvareforretninger, kan der ydes hjælp hertil. Nærmere beskrivelse af hjælpen fremgår af ydelsesoversigten. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Der ydes som udgangspunkt ikke hjælp, hvor der bor en ægtefælle/samlever, en anden voksen eller pårørende på adressen. Hvis borgeren selv er i stand til at sikre indkøb i form af bestilling af varer hos købmand, ydes der ikke hjælp til dette. Hvad er ydelsens omfang? Som udgangspunkt ydes hjælp til indkøb en gang om ugen på hverdage i tidsrummet mellem kl

20 Slagelse kommune Psykisk pleje og omsorg Beskrivelse af ydelsen psykisk pleje og omsorg Hvilket behov dækker ydelsen? Hvad er formålet med ydelsen? Støtte og/eller hjælp til psykisk pleje og omsorg jf. 83 i Lov om social service. Støtte og/eller hjælpe en person i et kortere eller længere tidsrum ved tab af fysiske og/eller psykiske færdigheder således: At hverdagen kan fungere. At borgeren genvinder psykisk stabilitet under og efter kriser og derved oplever tryghed i hverdagen. At borgerens psykiske funktionsniveau styrkes så dagligdagen magtes. At borgeren bevarer eller genskaber evnen til at drage omsorg for eget liv. Hvilke aktiviteter kan indgå i ydelsen? Psykisk hjælp og støtte Tilsyn til borgere, der afventer at få installeret nødkald Tilsyns og tryghedsbesøg efter længerevarende indlæggelser og ved infektionssygdomme hos demente Støtte og/eller hjælpe demente borgere til at strukturere hverdagen. Støtte og/eller hjælpe borgeren med at skabe kontakt til pårørende, kommunale og andre offentlige myndigheder, læge og aktuelle tilbud som f.eks. værested, dagcenter, daghjem m.m.. Omsorgsrelaterede opgaver Læse avis/breve/kort. Skrive breve/kort. Nærmere beskrivelse af hjælpen fremgår af ydelsesoversigten. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen? Hvad er ydelsens omfang? Psykisk pleje og omsorg gives ikke, hvis der er mulighed for anden social aktivitet, der kan dække formålet med ydelsen. Støtte og/eller hjælp til særlige omsorgsopgaver tildeles efter vurderet behov. Opgaven tilrettelægges så vidt muligt i sammenhæng med andre opgaver i hjemmet. 20

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015

Kvalitetsstandarder. Kalundborg Kommune 2015 Kvalitetsstandarder Kalundborg Kommune 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen 25. februar 2015 Visioner og mål Målgruppen for kvalitetsstandarderne er alle borgere over 18 år i Kalundborg Kommune med behov

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013

Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 Kvalitetsstandarder sygeplejeydelser 2013 1. Lovgrundlag Lovgrundlaget for sygeplejen er 138 i Sundhedsloven, hvorefter kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny

Faaborg-Midtfyn Kommune. Personlig pleje. Ydelseskatalog 2015 ny Faaborg-Midtfyn Kommune Personlig pleje Ydelseskatalog 2015 ny 1 Ydelseskataloget beskriver, hvad en borger kan modtage hjælp til jævnfør Faaborg Midtfyn Kommunes kvalitetsstandard. Ydelserne kombineres

Læs mere

Kvalitetsstandarder. madservice

Kvalitetsstandarder. madservice xmadservice x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kvalitetsstandard for Hvem kan få?... 4 Hvad er målet med?... 4 Hvad kan du få hjælp til?... 4 Hvad kan du som udgangspunkt ikke få hjælp til?... 4 Valgmuligheder...

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende

Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Kvalitetsstandard for Enhed for alvorligt syge og døende Plejecenter Hjørnegården, Bredebro Hvad er Enhed for alvorligt syge og døende? Enheden er et tilbud om midlertidigt ophold for borgere der bliver

Læs mere

Velkommen til Hjemmeplejen

Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Velkommen til Hjemmeplejen Egedal Kommunes hjemmepleje leverer både praktisk hjælp (rengøring og tøjvask), personlig pleje og sygepleje til kommunes borgere. I denne pjece kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder.

Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Kvalitetsstandard for hjælpemidler og forbrugsgoder. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjælpemidler og 112 og 113 i Lov om Social Service (LSS). Ved hjælpemidler og forbrugsgoder forstås ydelser i relation

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center

Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015. Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Kvalitetsstandarder og indsatskatalog 2015 Personlig pleje, praktisk bistand, træning samt daghjem og center Indhold 1 Forord... 1 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 2 Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: Opgaver på plejecentrene: 83 og 86, stk 2 i Lov om Social Service (LSS), 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejecentre

Kvalitetsstandard for plejecentre Kvalitetsstandard for plejecentre Lovgrundlag: 83 og 86 stk. 2 i Lov om Social Service (LSS), Opgaver plejecentrene: på 138 i Sundhedsloven hjemmesygepleje Borgeren der flytter i en plejebolig forventes,

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER

NÅR DU VIL SØGE OM HJÆLP BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER BALLERUP KOMMUNES KVALITETSSTANDARDER Kvalitetsstandarden beskriver den hjælp, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret til praktisk eller personlig hjælp. Serviceniveauet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast

TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009. Høringsudkast TILBUD TIL ÆLDRE Kvalitetsstandarder 2009 Høringsudkast Indhold Indhold...2 Kære borger i Københavns Kommune...3 Mål og værdier...4 Generel information...6 Personlig pleje...10 Praktisk hjælp...14 Hjemmesygepleje...18

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år

Kvalitetsstandard. For genoptræning efter Sundhedslovens 140. for borgere over 18 år Kvalitetsstandard For genoptræning efter Sundhedslovens 140 for borgere over 18 år Kvalitetsstandarder/oktober 2013 Aalborg Kommune I Aalborg kommune gør vi vores yderste for at give den bedste service

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandard for ophold i plejebolig herunder personlig pleje og praktisk hjælp Nordfyns Kommune Myndighedsafdeling Vesterled 8 5471 Søndersø ( 64 82 82 82 myndighed@nordfynskommune.dk 1. udgave:

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem

Kvalitetsstandarder 2014. Hjælp til beboere på plejehjem Kvalitetsstandarder 2014 Hjælp til beboere på plejehjem Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning...3 Generel information Udgangspunktet for hjælpen... 4 Afgørelsen... 4 Hvem leverer hjælpen?........

Læs mere