Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

2 2/52

3 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER... 8 FUNKTIONSVURDERING... 9 REHABILITERING - FASTHOLDELSE OG UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER OG RESSOURCER... 9 FRIT VALG AF LEVERANDØR FLEKSIBEL HJEMMEHJÆLP KRAV OG FORVENTNINGER TIL DIG KVALITETSSTANDARDER KVALITETSSTANDARD FOR HVERDAGSREHABILITERING KVALITETSSTANDARD FOR DAGAKTIVITET KVALITETSSTANDARD FOR GENOPTRÆNING EFTER SUNDHEDSLOVEN KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING EFTER SERVICELOVEN KVALITETSSTANDARD FOR DEMENSTILBUD I DAGHJEM KVALITETSSTANDARD FOR DAGHJEM KVALITETSSTANDARD FOR SYGEPLEJE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG HYGIEJNE KVALITETSSTANDARD FOR RENGØRING KVALITETSSTANDARD FOR HOVEDRENGØRING KVALITETSSTANDARD FOR AFLASTENDE RENGØRING TIL PÅRØRENDE SOM PASSER BORGER MED NEDSAT PSYKISK FUNKTIONSNIVEAU KVALITETSSTANDARD FOR AFLØSNING I EGET HJEM KVALITETSSTANDARD FOR TØJVASK KVALITETSSTANDARD FOR ANDEN PERSONLIG HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR INDKØB KVALITETSSTANDARD FOR OMSORG OG KOMMUNIKATION KVALITETSSTANDARD FOR MADSERVICE KVALITETSSTANDARD FOR KLIPPEKORT TIL EKSTRA HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR HJÆLPEMIDLER, FORBRUGSGODER OG BOLIGÆNDRINGER KVALITETSSTANDARD FOR BEVILLING AF SYGEPLEJEARTIKLER, PALLIATIV FYSIOTERAPI OG ERNÆRINGSPRÆPARATER KVALITETSSTANDARD FOR STØTTE TIL KØB AF BIL KVALITETSSTANDARD FOR NØDOPKALD KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNIKATIONSHJÆLPEMIDLER KVALITETSSTANDARD FOR GPS SPORINGSSYSTEM KVALITETSSTANDARD FOR ÆLDRE/HANDICAPBOLIG KVALITETSSTANDARD FOR PLEJEBOLIG KVALITETSSTANDARD FOR AFLASTNINGSOPHOLD KVALITETSSTANDARD FOR MIDLERTIDIGE DØGNOPHOLD KVALITETSSTANDARD FOR AKUTOPHOLD KVALITETSSTANDARD FOR OPHOLD PÅ REHABILITERINGSAFDELING KVALITETSSTANDARD FOR INDIVIDUEL HANDICAPKØRSEL /52

4 Forord Som formand for Velfærdsudvalget er jeg glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for Kvalitetsstandarderne beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for den støtte der ydes til borgerne i Frederikssund Kommune. et med kommunens kvalitetsstandarder er at give en enkel og klar information om hvilken støtte borgeren kan forvente at få. Jeg håber kvalitetsstandarderne vil blive brugt som et udgangspunkt for samarbejdet imellem den enkelte borger og kommunens medarbejdere. Frederikssund Kommune prioriterer at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive i eget liv. Derfor samarbejder vi med borgerne om at genvinde og vedligeholde deres færdigheder. Det er Velfærdsudvalgets ønske at borgere der svækkes fysisk eller mentalt, skal tilbydes en værdig dagligdag med trygge rammer og fortsat høj livskvalitet. Målet for kommunens tilbud er at den støtte borgeren bevilges, medvirker til at øge borgerens livskvalitet og muligheden for igen at kunne klare sig selv. Tilbuddene skal derfor være motiverende, udviklende og sundhedsfremmende samt tilrettelægges i dialog med borgerne efter princippet hjælp til selvhjælp. På vegne af Velfærdsudvalget Kasper Andersen Formand 4/52

5 Praktiske informationer Hvis du som borger i Frederikssund Kommune ikke længere har kræfter til selv at udføre hele eller dele af dine hverdagsopgaver, kan du få støtte fra kommunen. Hvis du allerede modtager støtte, kan du have behov for at få støtten ændret. et med støtten er at den gives så du i videst muligt omfang inddrages, og derved bliver i stand til at klare så mange opgaver som muligt selv. Hvis du får behov for hjælp, kan du henvende dig til kommunens Visitation. Du kan selv søge om hjælp, ligesom dine pårørende, de medarbejder, der hjælper dig i hverdagen eller din egen læge kan kontakte os. Visitationen Frederiksborgvej Frederikssund Telefon: Telefax: Generelle henvendelser Telefon: Træffetid: Mandag - torsdag kl.9-12 og Fredag kl Plejeboliger, ældre- og handicapegnede boliger Telefon: Træffetid: Tirsdage kl Personlig og praktisk hjælp, madservice, dagaktivitet og demensdaghjem Telefon: Træffetid: Hverdage kl Personlige hjælpemidler Telefon: Træffetid: Hverdage kl Hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel m.v. Telefon: Træffetid: Hverdage kl /52

6 Hjemmesygepleje Hvis du har behov for sygeplejefaglig hjælp, skal du henvende dig til kommunens hjemmesygepleje. Sygepleje tildeles efter en individuel vurdering af dit behov. Telefon: Distrikt Øst, Frederikssund og Slangerup Distrikt Vest, Skibby og Jægerspris Træffetid: Hverdage og Genoptræning og vedligeholdende træning Hvis du har behov for genoptræning eller vedligeholdende træning kan du kontakte kommunens visitation. Kommunens visitation bevilger træning efter en individuel vurdering af dit behov. Telefon: eller Træffetid: Hverdage kl /52

7 Generelle informationer et Målet for kommunens tilbud er at den støtte du bevilges, medvirker til at øge din livskvalitet og muligheden for at du igen vil kunne klare dig selv. Som borger i Frederikssund Kommune får du støtte til de opgaver du ikke kan klare på egen hånd. For at støtte at du vedligeholder dine færdigheder yder vi hjælpen som hjælp til selvhjælp. Visionen Vores hjælp og støtte tager udgangspunkt i visionen om Visionen danner udgangspunkt for det daglige arbejde og de indsatser og projekter der iværksættes på ældreområdet i Frederikssund Kommune. Vurdering af dine behov Som borger i Frederikssund Kommune kan du søge om støtte ved at kontakte Visitationen i Ældre og Sundhed. Det er også muligt at søge støtte ved at anvende et digitalt ansøgningsskema. De digitale ansøgningsskemaer kan du finde på kommunens hjemmeside. Når du har søgt om støtte, vil en visitator fra kommunen komme på besøg for at tale med dig. Du er velkommen til at have en pårørende eller anden bisidder med til samtalen. Visitatoren vurderer dels hvad du selv kan klare i hverdagen, og dels hvad andre i din husstand kan hjælpe dig med. På den baggrund og ud fra gældende lovgivning samt kommunens politisk godkendte serviceniveau, afgør visitator hvilken hjælp du kan få. Forud for vurderingen af dit behov for hjælp til praktiske opgaver eller personlig pleje vurderer visitationen, om et hverdagsrehabiliteringsforløb vil kunne forbedre din funktionsevne. Visitator udarbejder et afgørelsesbrev til dig hvor der står hvilken støtte der er bevilget, og hvilket formål der er med din hjælp. Afgørelsesbrevet indeholder desuden en begrundelse for afgørelsen samt en klagevejledning. Den støtte kommunen tilbyder dig ydes efter en individuel vurdering af dit behov og dit funktionsniveau. 7/52

8 Den støtte du kan få er en hjælp til de opgaver du eller andre i husstanden ikke selv kan klare. Målet med støtten er at du bliver i stand til at klare så meget som muligt selv. Visitator vurderer derfor også om støtten kan gives som hjemmetræning, som hjælpemidler eller som ny teknologi, så du bevarer evnen til at klare dig selv længst muligt. Frederikssund Kommune tilbyder desuden altid ergoterapeutisk / fysioterapeutisk undersøgelse, vejledning og træning når du søger om støtte til praktiske opgaver eller personlig pleje. Dette gøres for at forbedre dit funktionsniveau og dermed styrke dine mulighed for helt eller delvist selv at klare opgaverne i hverdagen. Sagsbehandlingsfrister Fristerne for behandlingen af ansøgninger i visitationen er politisk fastsat: Sagstype Lov om social service Personlig og praktisk hjælp 83 (akut behov) Personlig og praktisk hjælp 83 (ikke akut) Hjælpemidler 112 (akut behov) Hjælpemidler 112 (ikke akut) Visitation til ældre- og handicapboliger Visitation til plejeboliger Støtte til køb af bil 114 Boligændringer, små Boligændringer, store Forbrugsgoder Træning efter serviceloven 86 Sagsbehandlingsfrist Samme dag 3 uger 1 uge 3 måneder 4 uger 10 hverdage 8 måneder 2 måneder 8 måneder 2 måneder 3 uger Klagemuligheder Du kan klage mundtligt eller skriftligt over Visitationens afgørelse hvis du ikke er tilfreds. Ønsker du at klage over din afgørelse skal klagen sendes til Visitationen senest fire uger efter du har modtaget afgørelsen. Visitationen vil da se på din sag igen. Hvis visitationen fastholder afgørelsen, sender kommunen din klage videre til behandling i Ankestyrelsen, der vil tage stilling til om visitationens afgørelse er korrekt. Hvis du vil klage over hjemmehjælpsleverandøren og den måde opgaven løses på, kan du klage direkte til leverandøren eller du kan sende en klage til Visitationen. 8/52

9 Klage vedrørende behandling efter sundhedsloven Hvis du vil klage over en faglig eller omsorgsmæssig behandling, kan du rette henvendelse til områdelederen eller afdelingslederen for sygeplejen i Frederikssund Kommune. I tilfælde af at du vil klage over Frederikssund Kommunes sygepleje, kan din klage rettes til Patientklagenævnet. Funktionsvurdering I forbindelse med kommunens visitationsbesøg udarbejder visitator en såkaldt funktionsvurdering. Denne funktionsvurdering laves på baggrund af oplysninger om hvordan du klarer dig selv og dine opgaver i hverdagen. Konkret kommer dette til udtryk via fem forskellige funktionsniveauer. Funktionsniveauerne er defineret på landsplan og anvendes i alle kommuner. Funktionsniveau 0 Borgeren har ingen / ubetydelige begrænsninger. Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance. Funktionsniveau 1 Borgeren har lette begrænsninger. Borgeren er aktiv og kan med let personassistance udføre de pågældende aktiviteter. Funktionsniveau 2 Borgeren har moderate begrænsninger. Borgeren er aktiv og kan under forudsætning af moderat personassistance udføre de pågældende aktiviteter. Funktionsniveau 3 Borgeren har svære begrænsninger. Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance udføre de pågældende aktiviteter. Funktionsniveau 4 Borgeren har totale begrænsninger. Borgeren er ude af stand til at udføre de pågældende aktiviteter og har behov for fuldstændig personassistance. Rehabilitering - fastholdelse og udvikling af færdigheder og ressourcer Et grundlæggende mål for indsatsen i Frederikssund Kommune er at øge din livskvalitet ved at du kan være så selvhjulpen som muligt. Derfor arbejder vi sammen med dig om at genvinde og opøve dine færdigheder. Alle borgere tilbydes som udgangspunkt et korterevarende rehabiliteringsforløb i forbindelse med tab af færdigheder. Du skal være den aktive part i din rehabilitering. Rehabiliteringsindsatsen sker altid med udgangspunkt i de muligheder du har for at udvikle og fastholde dine færdigheder. Vejledning og støtte vil blive tænkt ind i de indsatser du visiteres til. 9/52

10 Rehabilitering er et målrettet og tidsbestemt samarbejde mellem dig, dine pårørende og fagfolk. et er at du opnår et selvstændigt liv. Rehabilitering baseres på hele din livssituation, og beslutningerne består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats, hvor du er aktiv. Frit valg af leverandør Personlig pleje og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp er omfattet af frit leverandørvalg. For borgere i eget hjem er det muligt selv at vælge hvem der skal udføre din hjemmehjælp. Du kan vælge imellem: Den kommunale hjemmepleje. En eller flere private leverandører, som kommunen har godkendt. En personligt udpeget hjælper, som du selv har valgt til at udføre opgaven og som kommunen skal godkende. Medarbejderne er over 18 år og har en uddannelse indenfor social- og sundhedsområdet. Alle medarbejdere har et identitetskort som de skal vise hvis du beder om det. Hvis du vil skifte leverandør, skal du kontakte Visitationen. Frit valg af hjælpemidler Når du bevilges et hjælpemiddel, kan du enten få dit hjælpemiddel fra kommunen eller vælge at benytte retten til frit valg af hjælpemiddel. Benytter du fritvalgsordningen, bestiller og indkøber du selv dit hjælpemiddel hos den leverandør du ønsker at benytte. Hvis du indkøber et dyrere hjælpemiddel end det kommunen kan tilbyde dig, betaler du prisforskellen. Du har ikke ret til frit valg af hjælpemiddel hvis kommunen kan stille et hjælpemiddel til rådighed, som er identisk med det hjælpemiddel du selv har valgt. Hjælpemidlet tilhører som udgangspunkt Frederikssund Kommune og skal returneres til kommunen hvis der ikke længere er behov herfor. Der er mulighed for at få en delvis refundering af egenbetalingen. Ønskes du at gøre brug af fritvalgsordningen, tages kontakt til Visitationen senest fem hverdage efter modtagelse af bevillingen. Fleksibel hjemmehjælp Du har mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp end den du er visiteret til. Hvis du vedvarende fravælger en ydelse til fordel for en anden ydelse, vil Visitationen revurdere om der er sammenhæng mellem dine behov og de ydelser du er visiteret til. 10/52

11 Krav og forventninger til dig Aflysning af besøg Hvis du er forhindret i at modtage den planlagte personlige og praktiske hjælp, skal du give din leverandør besked senest dagen før kl Forgæves gang Hvis leverandøren ikke modtager en aflysning fra dig, og medarbejderen ikke kan komme i kontakt med dig ved det aftalte besøg, skal medarbejderen omgående undersøge årsagen til dit fravær. Medarbejderen skal kontakte sin ledelse, dine pårørende og visitationen. Hvis dette ikke forklarer dit fravær, er leverandøren forpligtet til at skaffe en låsesmed for at undersøge, om du har været ude for et uheld. Du skal selv betale eventuelle udgifter til låsesmeden, hvis du ikke har aflyst dit besøg. Der ydes kun hjælp, når du selv er til stede i boligen. Arbejdsmiljø og krav til hjemmet Når du modtager hjælp i hjemmet, er dit hjem også medarbejderens arbejdsplads. Derfor skal leverandøren lave en arbejdspladsvurdering af dit hjem for at sikre at arbejdet kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. På baggrund af arbejdspladsvurderingen kan der være behov for hjælpemidler eller boligændringer af hensyn til medarbejdernes arbejdsstilling og adgangsforhold med videre. Som modtager af personlig og praktisk hjælp skal du efterkomme de krav som leverandøren anfører i arbejdspladsvurderingen. Dit hjem skal have udvendigt lys og synligt husnummer, og din havegang samt trapper skal være i forsvarlig stand, så medarbejderne har let og uhindret adgang. Der skal være røgfrit i dit hjem under hjemmehjælpsbesøget og en time inden medarbejderen skal møde hos dig. Medarbejderne må heller ikke ryge i dit hjem. De arbejdsredskaber som du stiller til rådighed for medarbejderen, skal være tidssvarende, vedligeholdte og egnede til formålet. 11/52

12 Kvalitetsstandarder Hvad er en kvalitetsstandard En kvalitetsstandard indeholder information til dig og dine pårørende om den hjælp, du kan forvente at få fra kommunen. Kvalitetsstandarderne skal: Beskrive de bevilgede ydelser Synliggøre rettigheder og pligter Give borgere og pårørende mulighed for at deltage i debatten om kommunens serviceniveau Give borgere og pårørende grundlag for at vurdere om ydelserne er i overensstemmelse med det serviceniveau som politikerne har besluttet 12/52

13 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering et med ydelsen hverdagsrehabilitering er at forbedre borgerens funktionsniveau, og dermed styrke muligheden for helt eller delvist selv at klare personlig pleje og praktiske opgaver i hverdagen, og at genoptage vante aktiviteter så den enkeltes livskvalitet i hverdagen fremmes. Lov om Social Service 83a Borgere der er omfattet af målgruppen for praktisk hjælp og personlig pleje, og hvor et rehabiliteringsforløb vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Hverdagsrehabiliteringsforløbet er helhedsorienteret og tværfagligt, og der opsættes konkrete mål for det enkelte forløb. Målene fastsættes i samarbejde med borgeren og eventuelt pårørende. Den enkelte borgers behov og ressourcer er dermed også styrende for indholdet og omfanget af den hjælp og støtte, som indgår i hverdagsrehabiliteringsforløbet. Forløbet kan indeholde følgende indsatser: Fysisk træning Motivation Vejledning Bedre brug af hjælpemidler Kostvejledning Indsatser rettet mod ensomhed Indsatser rettet mod nedsat deltagelse i samfundslivet Andre tiltag / indsatser der kan gøre borger mere selvhjulpen Hverdagsrehabilitering omhandler hovedsageligt de opgaver der er beskrevet i kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, men kan også omhandle forebyggende tilbud i form af råd og vejledning f.eks. i forhold til boligindretning, planlægning af arbejdsgange og mindre hjælpemidler. Ydelsens omfang Hverdagsrehabilitering kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for træning, støtte og vejledning, når ydelsen omhandler personlig pleje. Støtte, vejledning og træning i forhold til praktisk hjælp gives i hverdagen i dagtimerne. Hverdagsrehabilitering er altid tidsbegrænset, og har altid afgrænsede mål. Ydelsen er ikke omfattet af reglerne om frit valg af leverandør. 13/52

14 Kvalitetsstandard for dagaktivitet et med dagaktivitet er at borgerens funktionsniveau forbedres eller fastholdes så muligheden for at genoptage vante aktiviteter styrkes, herunder muligheden for at klare sig i egne omgivelser og blive længst muligt i eget hjem. Målet er at yde hjælp, omsorg og støtte til udvikling af færdigheder på det fysiske, psykiske og sociale område, så den enkeltes livskvalitet og meningsfuldhed i hverdagen fremmes. Lov om Social Service 85 Hjemmeboende borgere med nedsat fysisk, psykisk eller social funktionsevne, der har behov for støtte og motivation til at forbedre eller fastholde nuværende funktionsniveau. Borgere der bor på plejecenter, i midlertidig plejebolig, aflastnings bolig, rehabiliterings- eller venteplads, kan ikke modtage denne ydelse. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Typen af aktivitet varierer for at imødekomme borgernes behov og ønsker. Der er fokus på socialt samvær, netværk, træning, vejledning og motivation af borgeren. Dette med henblik på at øge den enkelte borgers livskvalitet ved at være så selvhjulpen som muligt. Igennem aktiviteterne får borgeren mulighed for at træne deres færdigheder, så funktionsevnen opretholdes så længe som muligt. Ydelsens omfang Dagaktiviteten er placeret på Østergården og du kan i en periode visiteres til tilbuddet en til to gange om ugen på hverdage i dagtimerne. Tilbuddets omfang og længde afhænger af en individuel vurdering. Der er åbent alle hverdage i dagtimerne. Der tilbydes primært halve dage af cirka 2½ - 3 timers varighed. I særlige tilfælde, hvor det vurderes individuelt at enkelte borgere har behov for at kunne fastholde aktiviteter og udvikle nye færdigheder, kan der tilbydes hele dage indenfor dagaktivitetens åbningstider. Der er åbent alle hverdage i dagtimerne. Dagaktiviteten har lukket lørdage samt søn- og helligdage. Der er lukket i ferieperioder i op til to uger. Egen betaling Ydelsen er gratis. Der kan dog forekomme udgifter i forbindelse med brug af materialer. Der opkræves et mindre beløb for kaffe/te. Dette betales kontant på stedet. Der er egenbetaling på kørslen til og fra dagaktiviteten. 14/52

15 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sundhedsloven et med genoptræning efter sundhedsloven er at sikre målrettede, sammenhængende og effektive genoptræningsforløb for borgere der har behov for genoptræning efter udskrivning fra sygehus. Sundhedsloven 84 og 140 Alle borgere som har fået en genoptræningsplan efter indlæggelse på hospitalet eller udskrivelse fra ambulatorium/skadestue. Der findes to slags genoptræningsplaner: En specialiseret genoptræningsplan (træningen foregår på hospitalet) En almen genoptræningsplan (træningen foregår i kommunen) Det er lægen som afgør typen af genoptræningsplanen for den enkelte. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Genoptræningen kan foregå på hold eller som individuel træning. Træning varetages af en fysio- eller ergoterapeut på et af kommunens træningscentre. Genoptræningsområdet er omfattet af frit valg, og du har ret til at vælge et genoptræningstilbud i en anden kommune. Dette kræver accept fra den ønskede kommune samt et betalingstilsagn og en genoptræningsplan tilsendt fra hjemkommunen. Ydelsens omfang Genoptræningen ydes med udgangspunkt i borgerens individuelle genoptræningsplan, udarbejdet af hospitalet. Genoptræningen og omfanget heraf fastsættes efter en faglig vurdering af kommunens fysio- og/eller ergoterapeuter. Træningen kan i perioder varetages af fysio- og ergoterapeutstuderende under vejledning af klinisk underviser. Træning foregår gennemsnitligt to gange ugentligt med henblik på, at borgeren på sigt kan varetage sin egen træning. Der tilbydes ikke genoptræning i aftentimerne samt weekend og helligdage. Nogle forløb varetages af borgeren selv med terapeuten som konsulent. I ferieperioder kan træningstilbuddet nedsættes under hensyn til den enkelte borgers træningsbehov. Borgeren kontaktes indenfor fem hverdage efter modtagelse af genoptræningsplanen i kommunen. Træningen forventes opstartet indenfor ti hverdage efter kommunen har modtaget genoptræningsplanen. Egenbetaling Genoptræning efter sundhedsloven og evt. kørsel dertil er gratis. 15/52

16 Kvalitetsstandard for træning efter serviceloven et med træning efter serviceloven er at borgerens funktionsniveau forbedres eller fastholdes, så muligheden for at genoptage vante aktiviteter styrkes, herunder muligheden for at klare sig i egne omgivelser. Målet er at yde en indsats på det fysiske, psykiske og sociale område, der fremmer den enkeltes oplevelse af livskvalitet og meningsfuldhed i hverdagen. Lov om Social Service 86 Genoptræning efter serviceloven bevilges til borgere med en opstået funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke kan behandles i tilknytning til sygehusindlæggelse, eller almen svækkelse som har ført til et fald i aktivitetsniveau. Genoptræningen bevilges til borgere med behov for faglig vejledning af ergoterapeut og/eller fysioterapeut under genoptræningen, det vil sige at borgeren ikke kan få sit træningsbehov opfyldt i eksempelvis et motionscenter. Borgere med følgende funktionsniveauer kan modtage genoptræning efter serviceloven: Borgere med begrænset funktionsniveau og et moderat behov for personassistance til at udføre aktiviteter kan modtage ydelsen genoptræning (funktionsniveau 2) Borgere med svært begrænset funktionsniveau og et omfattende behov for personassistance til at udføre aktiviteter kan modtage ydelsen genoptræning (funktionsniveau 3) Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Vedligeholdelsestræning efter serviceloven bevilges til borgere der ikke kan få sit træningsbehov opfyldt i eksempelvis et motionscenter og hvor funktionsniveauet ligger indenfor følgende kategorier: Borgere med lettere nedsat funktionsniveau og let behov for personassistance til at udføre aktiviteten (funktionsniveau 1) Borgere med begrænset funktionsniveau og et moderat behov for personassistance til at udføre aktiviteter kan modtage ydelsen genoptræning (funktionsniveau 2) Borgere med svært begrænset funktionsniveau og et omfattende behov for personassistance til at udføre aktiviteter kan modtage ydelsen genoptræning (funktionsniveau 3) Selvtræning kan bevilges til de borgere, der ikke selvstændigt kan vedligeholde deres funktionsniveau efter et genoptræningsforløb (funktionsniveau 1 og 2). Borgeren skal have fysisk og psykisk formåen til, at gennemføre øvelserne ved egen hjælp og skal selv kunne transportere sig til og fra træning. 16/52

17 Borgeren skal være aktivt deltagende og motiveret for træningen. Modtager borgeren vederlagsfri fysioterapi fra privat klinik, kan der ikke bevilges samme træningstilbud efter serviceloven. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Den trænende fysio- eller ergoterapeut vurderer om træningen skal foregå i kommunens træningscentre eller i borgerens hjem. Vedr. træning i kommunens center: Træning ved brug af træningsredskaber/øvelser samt udenoms arealer. Træning af daglige færdigheder hvor rammerne udvælges efter formålet med træningen. Vedr. hjemmetræning: Fysioterapeutisk træning foregår med henblik på at borgeren kan komme til kommunens træningscenter og fortsætte træningen. Ergoterapeutisk træning foregår så længe der er fremgang i forhold til aktivitetsproblemerne eller det skønnes at borgeren selv kan varetage træningen. Der kan eventuelt udleveres hjemmetræningsprogram. Der indgår ikke passiv behandling i form af massage eller ultralyd i tilbuddet. Træning forventes igangsat maksimalt ti hverdage efter afgørelsen. Ydelsens omfang Genoptræning tilbydes mellem to og tre gange ugentligt for henholdsvis ergoterapeutisk og fysioterapeutisk træning. Træningen kan i perioder varetages af fysio- og ergoterapeutstuderende under vejledning af klinisk underviser. Vedligeholdende træning ydes to gange ugentligt. Selvtræning ydes en til to gange ugentligt i en fastsat periode. I ferieperioder kan træningstilbuddet nedsættes under hensynstagen til den enkelte borgers træningsbehov. Der stilles krav om fremmøde. Det forventes at borgeren melder afbud ved sygdom eller andet. Ved udeblivelse udover en uge kan behandlingen afsluttes. Der tilbydes ikke træning i aftentimerne samt weekend og helligdage. Kørsel Du kan få tilbudt kørsel hvis du ikke kan transportere dig selv. Der tilbydes ikke kørsel til selvtræning. Egenbetaling Genoptræning, vedligeholdende træning og selvtræning er gratis. Der er egenbetaling på kørslen til og fra træning. Borgere som har en personlig tillægsprocent på 100 og en helbredsprocent på 85 eller derover fritages for at betale for kørsel. 17/52

18 Kvalitetsstandard for demenstilbud i daghjem et med tilbuddet er at give samvær og nærhed til mennesker med demens samt at skabe netværk og støtte i hverdagen til borgeren og dennes pårørende. Der er fokus på at skabe trygge, vante og tilpas stimulerende rammer for borgeren med demens. Desuden er formålet at aflaste nære pårørende til mennesker med demenssygdomme. Lov om Social Service 84 Der tilbydes daghjem til hjemmeboende borgere med demenssygdom. Ydelsen omfatter ikke borgere der er indlagt på midlertidige døgnpladser, ventepladser eller rehabiliteringspladser. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Daghjemmet er placeret på Østergården, og du kan visiteres til en til fem gange om ugen på hverdage i dagtimerne. De aktiviteter der indgår i demenstilbuddet i daghjem kan være: Støtte i hverdagen, sanseoplevelser, musik, sang, dans, spil, bagning, naturoplevelser, fysiske udfoldelser, højtlæsning, busture, film og håndarbejde. En gang ugentligt er der tilbud for yngre eller nydiagnosticerede demente. Tilbuddene bliver tilpasset efter individuelle behov og ønsker. Ydelsen omfatter ikke bad eller ledsagelse til f.eks. tandlæge, læge eller frisør. Ydelsens omfang Der er åbent alle hverdage i dagtimerne og aftenåbent i tidsrummet kl gange om ugen. Daghjemmet er lukket i weekender samt på helligdage. Der tilbydes kun hele dage. Egenbetaling Der er egenbetaling for demenstilbuddet i daghjem efter gældende takst. Egenbetalingen dækker kaffe/te og et varmt måltid til middag. Der er egenbetaling på kørslen til og fra daghjemmet. 18/52

19 Kvalitetsstandard for daghjem et med tilbuddet er i en afgrænset periode at yde støtte til hjemmeboende borgere med omfattende plejebehov, og/eller aflaste samboende pårørende med henblik på at forbedre eller fastholde borgerens muligheder for at klare sig længst muligt i eget hjem. Lov om Social Service stk. 2 Sundhedsloven 138 Der kan tilbydes daghjem til borgere som opfylder følgende kriterier: Betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Omfattende varigt behov for støtte, pleje og omsorg Borgere med fremskreden demenssygdom og omfattende demens symptomer er ikke omfattet af tilbuddet. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Pleje og omsorg, herunder mulighed for hvile Sygepleje Vedligeholdelsestræning Socialt samvær og forskellige aktiviteter Ydelsens omfang Daghjemmet er placeret på Østergården, og der kan i en periode visiteres til daghjemmet i en til fem gange om ugen på hverdage i dagtimerne. Tilbuddets omfang og længde afhænger af en individuel vurdering. Der er åbent alle hverdage i dagtimerne. Der tilbydes primært hele dage. Daghjemmet er lukket i weekender samt på helligdage. Egenbetaling Der er egenbetaling for daghjemstilbuddet efter gældende takst. Egenbetalingen dækker kaffe/te og et måltid til middag. Der er egenbetaling på kørslen til og fra daghjemmet efter gældende takst. 19/52

20 Kvalitetsstandard for sygepleje et med hjemmesygepleje er at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje, behandling og rehabilitering samt at yde palliation og terminal pleje, der lindrer ved livets afslutning. Sygepleje ydes til borgere i alle aldre i tilfælde af akut eller kronisk sygdom, hvor sygeplejefaglig indsats er påkrævet. Sygepleje bevilges efter Sundhedsloven. Inkontinenshjælpemidler bevilges efter Servicelovens 112. Inkontinens er manglende evne til at kontrollere urin eller afføring. Sygepleje tilbydes efter en individuel sygeplejefaglig vurdering af behov, ofte på baggrund af henvisning fra praktiserende læge eller hospital. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Behandling: Lægeordinerede undersøgelser og behandlinger Sårbehandling Medicinhåndtering, når selvadministration eller dosispakket medicin ikke er mulig Observation af helbred og effekt af behandling Medvirke til at undgå uhensigtsmæssige hospitalsindlæggelser Faglig koordination: Bidrager til at skabe sammenhæng i pleje og behandling Bidrager til at skabe en tværfaglig og sammenhængende indsats med de forskellige faggrupper Rådgivning og vejledning omkring: Medicinhåndtering, sårpleje og stomipleje Sygdomme/diagnoser og mestring heraf Almen sundhed i forhold til fysisk, psykisk og sociale problemstillinger Forebyggelse og sundhedsfremmende tiltag Palliation og terminal pleje: Lindring ved svær sygdom samt ved livets afslutning Støtte og vejledning til pårørende Udredning og bevilling af inkontinenshjælpemidler: Koordinering af tværfaglig indsats med forskellige faggrupper Når inkontinens er diagnosticeret som varig lidelse af læge, kan sygeplejersken bevilge inkontinenshjælpemidler efter en faglig vurdering, ud fra kommunens standardsortiment, eksempelvis bleer. Ydelsens omfang Medicin og behandlingsopgaver skal være ordineret af en læge. Ydelsen sygepleje leveres ikke til borgere hvor de selv eller pårørende er i stand til at varetage opgaven. 20/52

21 Sygepleje leveres døgnet rundt efter behov. Sygeplejen udføres på en af kommunens tre sygeplejeklinikker. Hvis dette ikke er muligt kan sygeplejen udføres i borgerens eget hjem, hvor der vil blive foretaget en lovpligtig arbejdspladsvurdering der skal sikre sygeplejerskens arbejdsstilling og arbejdsmiljø. Egenbetaling Sygepleje er gratis. Der er egenbetaling for medicin og levering heraf samt for materialer og produkter der ikke indgår i kommunens standardsortiment. Eksempelvis hudplejeprodukter, sårbehandlingsprodukter, doseringsæsker til medicinadministration og specielle inkontinenshjælpemidler. 21/52

22 Kvalitetsstandard for personlig hygiejne et med ydelsen er, at støtte borgere i eget hjem til at opretholde den personlige hygiejne. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset, og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Støtte til: At bliver vasket At komme i brusebad og hårvask At børste tænder eller tandprotese Frisering og føntørring efter hårvask Barbering efter behov samt hjælp til klipning af hårvækst i næse/ører Hudpleje Klipning af fingernegle Klipning af tånegle tilbydes borgere med ukomplicerede negle. Borgere med sukkersyge, nedgroede negle, arvæv efter strålebehandling eller svær leddegigt henvises til fodterapeut. Støtte til af- og påtagning af: Tøj Støttestrømper Kropsbårne hjælpemidler Støtte til toiletbesøg: Komme på toilettet eller på bækkenstol Skift af ble Skift af kateter- eller stomiposer Tømme bækkenstol/kolbe Støtte til forflytninger og lejring: Forflytning Vending og lejring Ydelsens omfang Støtte til personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Støtte til brusebad udføres dog fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. 22/52

23 Kvalitetsstandard for rengøring et med ydelsen rengøring er at støtte borgeren i udførelsen af rengøringsopgaver for at sikre et hygiejnisk rengøringsniveau i borgerens eget hjem. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset, og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Ved et begrænset funktionsniveau kan borgeren i nogle tilfælde blive visiteret til midlertidig hjælp med henblik på igen at kunne klare sig selv. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Støtte til: Støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler Gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader Afvaskning med vand og rengøringsmidler i køkken og badeværelse Aftørring/afstøvning i nå-højde. Rengøring af badeværelse, dvs. vask af toiletkumme og håndvask Skift af sengelinned Rengøring af hjælpemidler Rengøring af køleskab i forbindelse med anden rengøring Støtten omfatter rengøring i de rum der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m 2. I helt særlige tilfælde hvor en hovedrengøring er nødvendig for iværksættelse af hjælp eller hvor borgerens helbredstilstand nødvendiggør det, kan der ydes hovedrengøring. Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Rengøring hvis borgeren ikke er til stede. Rengøring efter håndværkere, eller i forbindelse med flytning. Vinduespudsning Pasning og pleje af husdyr, samt ekstra rengøring på grund af husdyr Ydelsens omfang Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl til kl på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. 23/52

24 Der kan bevilges: Rengøring i 30 minutter hver 14 dag: støvsugning og gulvvask Rengøring i 45 minutter hver 14 dag: støvsugning, gulvvask, badeværelse og skift af sengetøj. Rengøring i 60 minutter hver 14 dag: støvsugning, gulvvask, badeværelse, skift af sengetøj samt aftørring af støv. Ved særlige helbredsmæssige behov kan der ydes støtte til rengøring hver uge. 24/52

25 Kvalitetsstandard for hovedrengøring et med ydelsen hovedrengøring er at støtte de svageste borgere i udførelsen af hovedrengøringsopgaver for at øge det generelle rengøringsniveau i borgerens eget hjem. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Borgeren skal som udgangspunkt i forvejen modtage hjælp til rengøring og samtidig være berettiget til hjælp til personlig pleje og omfattende hjælp til ernæring. Er der tale om rengøring som husstandsydelse, skal begge ægtefæller som udgangspunkt opfylde disse kriterier. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Støtten omfatter hovedrengøring i de rum der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m². Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Hovedrengøring hvis borgeren ikke er til stede Hovedrengøring efter håndværkere, eller i forbindelse med flytning Vinduespudsning Ydelsens omfang Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl til kl på hverdage. Ydelsen leveres en gang årligt. Varigheden er 3 timer. 25/52

26 Kvalitetsstandard for aflastende rengøring til pårørende som passer borger med nedsat psykisk funktionsniveau et med aflastende rengøring er at aflaste den pårørende, som i stedet kan fokusere på plejeopgaver omkring den funktionshæmmede borger. Lov om Social Service 84 stk. 1 Pårørende til borgere som: Modtager daglig pleje af den pårørende i et omfang, som gør det svært for den pårørende at overkomme rengøringen Ikke kan benytte aktivitetstilbud uden for hjemmet Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Støtte til: Støvsugning af tilgængelige gulvflader, tæpper og paneler Gulvvask/aftørring af tilgængelige gulvflader Afvaskning med vand og rengøringsmidler i køkken og badeværelse Aftørring/afstøvning i nå højde Rengøring af badeværelse, dvs. vask af toiletkumme og håndvask Rengøring af hjælpemidler Skift af sengelinned Støtten omfatter rengøring i de rum der benyttes til daglig, dvs. entré, badeværelse, soveværelse, køkken og opholdsstue. Dog maximalt 65 m². Hvilke aktiviteter indgår ikke i ydelsen Rengøring hvis ikke mindst den ene ægtefælle er til stede i hjemmet Rengøring efter håndværkere eller i forbindelse med flytning Vinduespudsning Pasning og pleje af husdyr, samt ekstra rengøring på grund af husdyr Ydelsens omfang Ydelsen udføres oftest i tidsrummet fra kl til kl på hverdage. Varigheden er 1 time hver 2. uge. Ydes hvor behovet for hjælp anses for længerevarende. Ydelsen er ikke omfattet af fritvalgsordningen. 26/52

27 Kvalitetsstandard for afløsning i eget hjem et med afløsning i eget hjem er, at pårørende, der passer en borger med væsentlig nedsat psykisk funktionsniveau, kan blive afløst og dermed få mulighed for at forlade hjemmet. I særlige tilfælde tilbydes der afløsning i eget hjem i forbindelse med at borger har et nedsat fysisk funktionsniveau. Lov om Social Service 84 stk. 1 Pårørende til borgere der ikke kan være alene, som ikke kan benytte aktivitetstilbud uden for hjemmet og som har følgende funktionsniveau: Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteter og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kun under forudsætning af omfattende personassistance kan udføre aktiviteter. (funktionsniveau 3) Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Afløsning/tilstedeværelse i hjemmet, så pårørende har mulighed for at forlade hjemmet. Ydelsens omfang Ydes i dagtimerne på hverdage i maksimalt 4 så vidt muligt sammenhængende timer pr. uge, Derudover kan der én gang årligt ydes afløsning ud over de fire timer. Dette engangstilbud kan maximalt ydes i 8 timer, men kan i særlige tilfælde og efter individuel vurdering kombineres med allerede visiterede ugentlige afløsningstimer. 27/52

28 Kvalitetsstandard for tøjvask et med ydelsen er at støtte borgeren med tøjvask for at bidrage til en god hygiejne. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Tøjvask på godkendt vaskeri Der indgår ikke rulning og strygning af tøj i ydelsen. Ydelsens omfang Ydelsen udføres i tidsrummet fra kl til kl på hverdage. Tøjet leveres tilbage en uge efter aflevering. Omfang: Tøjvask på godkendt vaskeri. Som udgangspunkt fire eller otte kg hver anden uge Ved særlige helbredsmæssige problemer kan der ydes tøjvask hver uge. Hjælpen tildeles individuelt, og omfatter ikke husstandens øvrige medlemmer. Egenbetaling Der opkræves egenbetaling for ydelsen. Betalingen sker efter gældende takst. Beløbet opkræves månedsvis bagudrettet, dog ikke under indlæggelse. 28/52

29 Kvalitetsstandard for anden personlig hjælp et med anden personlig hjælp er at støtte borgeren i at løse basale daglige opgaver. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Oprydning: som forudsætning for at anden hjælp kan udføres Tømme husholdningsaffald Rengøring af hjælpemidler Afhentning af medicin på apoteket hvor udbringning ikke er mulig Hjælp til ærinder på posthus/i bank hvor andre løsninger ikke er mulige Lægge nyvasket tøj på plads - forudsætter visitation til tøjvask Ydelsens omfang Anden personlig pleje kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Udføres fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. 29/52

30 Kvalitetsstandard for ernæring et med ydelsen er at støtte borgeren i at få en ernæringsrigtig kost og tilstrækkelig væske. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Ydelsen ernæring omfatter aktiviteter der sikrer en optimal ernæringstilstand. Herunder støtte til: Anretning og servering af morgenmad Tilberede, anrette og servere morgenmad Servere drikkevarer Tilberede smørrebrød til senere brug Anretning og servering af middagsmad Opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn Anrette og servere middagsmad Servere drikkevarer Anretning og servering af aftensmad Opvarme tilberedt mad i mikrobølgeovn Anrette og servere aftensmad Servere drikkevarer Servering af ekstra drikkevarer og mellemmåltider Hjælp til at servere mellemmåltider og ekstra drikkevarer Oprydning og opvask Oprydning og opvask efter måltid. Ydelsen leveres maksimalt en gang i døgnet Dagligvarer Udarbejdelse af indkøbsliste Bestilling af dagligvarer Kontrol af holdbarhedsdato på madvarer Øvrige opgaver Hjælp til indtagelse af væske og ernæring Ydelsens omfang Ydelsen ernæring kan udføres hele døgnet afhængig af den enkelte borgers behov. Ydelsen udføres dog fortrinsvis i dag- og aftentimerne og varigheden, afhænger af omfang og kompleksitet. 30/52

31 Kvalitetsstandard for indkøb et med indkøb er at sikre borgerens mulighed for indkøb af dagligvarer. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Der kan ikke ydes indkøb, hvis borger selv kan bestille varer digitalt. Hvilken aktivitet indgår i ydelsen Levering af dagligvarer fra godkendt leverandør til eget hjem. Ydelsens omfang Ydelsen udføres i tidsrummet fra kl til kl på hverdage. Indkøb af dagligvarer er som udgangspunkt en gang pr. uge. 31/52

32 Kvalitetsstandard for omsorg og kommunikation et med ydelsen omsorg og kommunikation er at støtte borgeren i kommunikation, netværk og daglig livsførelse, samt at mestre eget liv og andre aktiviteter. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Støtte til at bruge sit netværk Formidling af kontakt til læger, pårørende m.m. Læse og / eller skrive breve vedr. offentlig post Ydelsens omfang Omsorg og kommunikation kan udføres døgnet rundt afhængig af den enkelte borgers behov for hjælp. Udføres dog fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Varigheden er afhængig af hjælpens omfang og kompleksitet. 32/52

33 Kvalitetsstandard for madservice et med ydelsen madservice er at sikre at borgere i eget hjem får en ernæringsrigtig kost. Lov om Social Service 83 Borgerens funktionsniveau er totalt begrænset, og borgeren er ude af stand til at udføre aktiviteten og har behov for fuldstændig personassistance. (funktionsniveau 4) Borgerens funktionsniveau er svært begrænset og borgeren kan kun under forudsætning af omfattende personassistance udføre aktiviteten. (funktionsniveau 3) Ved et moderat begrænset funktionsniveau kan borgeren som er i en ernæringsmæssig risiko visiteres til madservice i en midlertidig periode. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Der tilbydes et måltid mad, bestående af en hovedret (kølevakuumproduktion). Hovedretten er tilpasset ældres ernæringsmæssige behov og energifordelingen følger Fødevarestyrelsens anbefalinger for den danske institutionskost. Diætkost tilbydes efter særlig bevilling. Der kan tilkøbes bi-ret (kølevakuumproduktion), madpakke, salat, proteindrik, kage og supper. Der leveres ikke varm mad. Hvis borgeren ikke har en mikroovn skal leverandøren af madservice stille en mikroovn til rådighed for borgeren. Der skal som minimum bestilles fire portioner mad pr. uge. Ydelsens omfang Maden leveres portionsanrettet. Maden er produceret som køleproduktion og MAP-pakket (pakket i modificeret atmosfære). Der ydes madservice alle årets dage og maden leveres på en fast dag en gang om ugen i et aftalt tidsrum på +/- en time. Der udsendes menuplaner med bestillingssedler for fire uger ad gangen. På bestillingssedlen kan der vælges imellem en række forskellige retter. Menuplanen er tilpasset årstiderne. Egenbetaling Hovedret og bi-ret betales efter den politisk vedtagne takst. Madpakke, salat, proteindrik, kage og supper tilkøbes efter gældende priser. 33/52

34 Kvalitetsstandard for klippekort til ekstra hjælp et med klippekortsordningen er, at svage ældre tilbydes hjælp og støtte målrettet den enkeltes behov og ønsker. Klippekortsordningen skal således styrke livskvaliteten og begrænse ensomheden for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Lov om Social Service 83 Klippekortsordningen bevilges til hjemmeboende borgere, der modtager hjælp til indkøb og/eller tøjvask og samtidig modtager mellem 2 og 10 timers personlig pleje om ugen. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Klippekortsordningen giver borgeren mulighed for at gøre mere af det, der giver livskvalitet i hverdagen. Borgeren kan selv bestemme, hvilken støtte der ønskes inden for hovedområderne sociale aktiviteter og hjemmehjælp. Sociale aktiviteter kan f.eks. være: Socialt i hjemmet: Hjælp til at holde fødselsdag i eget hjem, kaffe og en snak om stort og småt, lægge kabale, spille kort eller skak, lave livretter, ordne altankasser/blomsterkrukker, pynte op til jul/påske, se eller sortere i fotoalbum eller højtlæsning. Socialt uden for hjemmet: Besøge familie og venner, juleindkøb, cykelture på duo-cykel, besøge steder fra gamle dage, besøge parker eller kirkegårde, gå en tur eller tur til svømmehal/biograf. Praktisk i hjemmet: Lære at bruge computer, indstille tv-kanaler, overblik og sortering af papirer, tøj, oprydning i skuffer/skabe, skifte elpærer eller rengøring af køleskab/paneler/køkkenredskaber. Praktisk udenfor hjemmet: Besøge et aktivitetscenter, tur til posthus/bank, gå i forretninger, tøjindkøb eller frisør. Ønsker borgeren at anvende klippekortet til ekstra hjemmehjælp, kan der leveres ekstra ydelser inden for Frederikssund Kommunes gældende kvalitetsstandarder med udgangspunkt i servicelovens 83 & 83 a. Ydelsens omfang Borgere der visiteres til klippekortsordningen bevilges en halv times besøg hver uge, 48 uger om året. Der leveres ikke klippekortsydelser i 14 dage fra palmesøndag og frem og i perioden fra 19/12 1/1. Tiden kan enten bruges til besøg af en halv times varighed hver uge eller borgeren kan spare op til besøg af højest 6 timers varighed, hver 12 uge. Der spares ikke op ved indlæggelser, ferieophold eller andet fravær. 34/52

35 Ydelsen leveres som udgangspunkt på hverdage i dagtimerne fra kl eller hverdage i aftentimerne fra kl Aftentimerne koster dobbeltklip. Ydelsen kan også leveres i weekenden fra kl Weekenden koster dobbeltklip. Leverandør af ydelsen er den leverandør, som borgeren har valgt som leverandør til personlig pleje. Af hensyn til hjemmehjælpsleverandørernes planlægning, skal borgeren give besked til leverandøren mindst syv kalenderdage inden, borgeren ønsker at bruge klippekortet. Anvendelsen af klippekortet aftales og tilrettelægges mellem den enkelte borger og leverandøren. Hvis leverandøren skal deltage i planlægningen, skal tiden til dette medregnes i ydelsen. Aktiviteter der ligger uden for de sociale aktiviteter, der er nævnt ovenfor og som løses af andre faggrupper indgår ikke i ydelsen. Fx vinduespudsning, havearbejde eller håndværk. Ydelsen skal også kunne leveres inden for gældende regler for hygiejne, arbejdsmiljø og uniformspligt. Aflysning af ydelsen Hvis borgeren er forhindret i at modtage den planlagte hjælp, skal borgeren give sin leverandør besked senest to dage før ydelsen er planlagt. Hvis borgeren ikke aflyser rettidigt, bortfalder borgerens ret til den planlagte ydelse. Egen betaling Ydelsen er gratis. Men der kan forekomme afledte udgifter til transport, entré, forplejning osv. Alle afledte udgifter, herunder også afledte udgifter for medarbejderen betales af borgeren. Anvendelsen af klippekortsordningen og omfanget af de afledte udgifter aftales og tilrettelægges mellem den enkelte borger og leverandøren af hjemmepleje. 35/52

36 Kvalitetsstandard for hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer et med hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer er at afhjælpe og kompensere borgerens nedsatte funktionsevne, så borgeren kan føre så normal en tilværelse som muligt og opnå størst mulig uafhængighed i dagligdagen. Lov om social service 112, 113 og 116 Borgere med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derudover er det en forudsætning at: Hjælpemidlet eller forbrugsgodet i væsentlig grad afhjælper følgerne af nedsat funktionsevne, letter dagligdagen eller er nødvendig for at borgeren kan passe sit arbejde Boligændringen er nødvendig for at boligen bliver bedre egnet som opholdssted i forhold til borgerens funktionsevne Om borgeren kan få hjælpemidler, forbrugsgoder eller boligændringer afgøres på baggrund af en individuel vurdering, som tager udgangspunkt i borgerens funktionsevne, livssituation og mulighed for at kunne varetage daglige gøremål selvstændigt og deltage i aktiviteter udenfor hjemmet. Ydelsens indhold Hjælpemidler: Mobilitetshjælpemidler o Ganghjælpemiddel (eksempelvis rollator) o Manuel kørestol o Elektrisk kørestol o Mobilitetshjælpemidler til børn (eksempelvis klapvogn) Hjælpemidler til personlig pleje, i husholdningen og til boligindretning o Hjælpemidler til personlig pleje, eksempelvis badebænk o Hjælpemidler i husholdningen, eksempelvis enhåndsbetjente køkkenredskaber o Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen, eksempelvis forhøjerklodser Forbrugsgoder: Forbrugsgoder er produkter der kan købes i almindelig handel som eksempelvis el-scootere, husholdningsredskaber eller elevationssenge. Boligændringer: Støtte til mindre boligændringer eksempelvis: o Fjernelse af dørtrin Støtte til større boligændringer eksempelvis: o Ombygning af køkken o Ombygning af badeværelse 36/52

37 Egenbetaling Hjælpemidlet udlånes gratis, så længe der er behov for dem. Hjælpen til forbrugsgodet ydes når udgiften overstiger 500 kr. Hjælpen udgør 50 % af prisen på et almindeligt standardprodukt af den pågældende art. Ved boligændring tages der pant i huset i forhold til reel forøgelse af boligens værdi og/eller forøgelse af offentlig ejendomsværdi. Elektronisk ansøgningsskema I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til hjælpemidler, forbrugsgoder og boligændringer: Ansøgningsskema 37/52

38 Kvalitetsstandard for bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater et med bevilling af sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater er at sikre at borgere, der er plejekrævende og som har en dødelig sygdom, kan få vederlagsfri behandling og pleje som de vil være berettiget til på sygehus. Lov om social service 122. Borgere: Som har en dødelig sygdom Hvor alle behandlingsmuligheder er udtømte Som efter lægelig vurdering skønnes at have en kort restlevetid (ca. 3-6 mdr.) Med behov for pleje og omsorg i den sidste tid Ydelsens indhold Dækning af udgifter til pleje og behandling til plejekrævende personer der ønsker at dø i eget hjem eller på hospice. Sygeplejeartikler består af fx handsker, forbindsstoffer, særlige mundplejeartikler, sprøjter og kanyler. Ydelsens omfang Der ydes hjælp til sygeplejeartikler, palliativ fysioterapi og ernæringspræparater når: Nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, passer en døende. Kommunen varetager plejen helt eller delvist eller kommunalbestyrelsen yder tilskud til hjælp, som familien selv antager. Et hospice varetager plejen. Egenbetaling Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold. Bevillingen sendes til borger og evt. de relevante leverandører. 38/52

39 Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil et med ydelsen er at støtte borgere med forringet funktionsevne i at bevare evnen til at færdes, fastholde et arbejde eller gennemføre en uddannelse. Lov om Social Service 114 Borgere med varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad forringer evnen til at færdes uden brug af bil. Eksempelvis: Borgere med svært indskrænket gangdistance Borgere som ikke på anden måde kan komme rundt med sine hjælpemidler Borgere hvor politiet har stillet krav om særlig indretning af bilen Borgere med særlige skånebehov Ydelsens indhold Støtte til køb af bil, billigst egnet Fritagelse fra vægtafgift eller nedsat brændstofafgift Særlig indretning af bil Tilskud til kørekort Udgifter til drift, vedligeholdelse og forsikring er ikke en del af ydelsen. Egenbetaling Som udgangspunkt udgør egenbetalingen 50 % af lånet. Dette er dog indkomstreguleret jf. bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven. Elektronisk ansøgningsskema I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til hjælpemidler: Ansøgningsskema 39/52

40 Kvalitetsstandard for nødopkald et med ydelsen er at gøre borgeren i stand til at tilkalde hjælp i nødsituationer, hvor liv eller førlighed er i fare. Lov om Social Service 112 Borgere med forudgående faldepisoder. Derudover kan der bevilliges nødopkald i følgende situationer: Udtalt faldrisiko hvor personen ikke selv kan rejse sig KOL hvor der opstår pludselige anfald af lufthunger, kvælningssymptomer eller lignende, og hvor en sundhedspædagogisk indsats ikke er tilstrækkelig Hjertelidelser med akutte anfald Andre med akut behov for tilkald af hjælp i nødsituationer Som udgangspunkt er borgere ikke berettiget til nødopkald hvis: Borger er visiteret til personlig hjælp jævnt fordelt over dagen Ægtefælle eller andre i hjemmet, kan forestå hjælpen eller tilkalde hjælp Borger alene føler sig utryg Borgeren skal kunne forstå og anvende nødopkaldet i henhold til ydelsens retningslinjer. Ydelsens indhold Hvis borger er berettiget til ydelsen nødopkald og kan anvende en mobiltelefon, bevilges et akutnummer og en nøgleboks. Kan borger ikke benytte mobiltelefon eller på anden måde kalde hjælp, bevilges et nødkaldeapparat, en sender og en nøgleboks. Nødopkaldet må ikke anvendes i forbindelse med praktiske løsninger i hverdagen. Egenbetaling Nøgleboks samt et eventuelt nødkaldeapparat og sender udlånes af Frederikssund Kommune. Ekstra nøgle betales af borger. Borger betaler selv for abonnement og oprettelse af fastnet- eller mobiltelefon. 40/52

41 Kvalitetsstandard for kommunikationshjælpemidler et med ydelsen er at kompensere for varige syns- eller hørenedsættelser samt kommunikationshandicaps, og derved give borger mulighed for at bevare evnen til at fungere i forhold til omverdenen. Lov om Social Service 112 Borgere med varigt nedsat syn og/eller hørelse. Borgere med andre varige kommunikationsproblemer. Ydelsens indhold Ydelsen omfatter hjælpemidler eller produkter fremstillet med henblik på at afhjælpe en syns- eller hørenedsættelse samt andre kommunikationshandicap. Dette kan være: Synstekniske hjælpemidler, eksempelvis talende ur Optiske hjælpemidler eksempelvis briller, lup Optikunderstøttende hjælpemidler Høretekniske hjælpemidler, eksempelvis høreapparat og teleslynge Særlige informationsteknologiske hjælpemidler, eksempelvis talemaskine Egenbetaling Kommunikationshjælpemidlet udlånes af Frederikssund Kommune. Elektronisk ansøgningsskema I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til hjælpemidler: Ansøgningsskema 41/52

42 Kvalitetsstandard for GPS sporingssystem et med GPS sporingssystemet er at opretholde hjemmeboende voksne borgeres bevægelsesfrihed og forhindre borgeren i at udsætte sig selv for fare i situationer, hvor borgeren er faret vild. Derudover kan GPS sporingssystem sikre borgerens mulighed for at få hjælp, og at pårørende har mulighed for at finde en borger der er faret vild. Lov om Social Service 112 Lov om Social Service 125, stk. 1 og 2 Der er tale om hjemmeboende borgere hos hvem samtlige nedenstående elementer er til stede: Borgere, hvor der foreligger dokumentation om betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne i form af konstateret demens, demenslignende adfærd eller andre kognitive problemstillinger Borgere som ofte forlader matriklen Borgere som har svære vanskeligheder med at orientere sig Borgere som er i risiko for at udsætte sig selv for fare Borgere som modtager personlig og praktisk hjælp og/eller socialpædagogisk bistand og/eller omsorg/støtte efter Lov om Social Service 85 varetaget af demenskonsulent Bevilling af ydelsen forudsætter at borgeren evner at begå sig i trafikken, og at borgeren kan samarbejde om at have GPS en på sig dagligt. Der skal være en pårørende, der dagligt kan varetage brugen af GPS (dvs. opladning, montering og aflæsning af GPS). Tildelingen af et GPS sporingssystem sker efter en individuel vurdering. Vurderingen foretages af kommunens visiterende terapeuter, og sker i et tæt samarbejde med kommunens demenskonsulenter. For borgere der modsætter sig foranstaltningen kan der være behov for magtanvendelse efter Servicelovens 125, stk. 1 og 2. I disse tilfælde skal sagen forelægges Udvalg for magtanvendelse indenfor Ældre- og Sundhed, Frederikssund Kommune. Ydelsens indhold Ydelsen indeholder følgende elementer: Anskaffelse af GPS sporingssystem Oprettelse af abonnement Det er som udgangspunkt ægtefællen/pårørende der er ansvarlig for at hente borger hvis dette er nødvendigt. Det er endvidere ægtefælle/pårørendes ansvar at GPS sporingssystemet er installeret på telefonen og det er ægtefælle/pårørende der sørger for at borger udstyres med GPS en samt varetager den daglige opladning af batterier. Egenbetaling Ydelsen indeholder ikke omkostninger i forhold til opkald og forbrug i øvrigt. Omkostninger i forbindelse med at bringe borger hjem igen, eksempelvis taxaregninger dækkes ikke. 42/52

43 Kvalitetsstandard for ældre/handicapbolig et med ældre/handicapbolig er at sikre borgere med funktionsnedsættelse en bolig, der kan betyde en væsentlig forbedring af borgers egenomsorgsevne. Målet er at give borgeren mulighed for at leve så selvhjulpent som muligt. Lov om almene boliger mv. 54 Borgere, som har varigt nedsat fysisk funktionsevne og bor uhensigtsmæssigt i nuværende bolig. De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt, og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: Har varigt nedsat fysisk funktionsniveau Har svært ved at færdes i sin bolig og/ eller komme ud af boligen Har behov for mobilitetshjælpemidler Opnår bedre benyttelse af hjælpemidler ved boligskift Boligens beskaffenhed opfylder ikke arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for hjælperpersonale Tilpasning af egen bolig er ikke mulig (vurderes på grundlag af en individuel vurdering) Har behov for boligskift, hvor almindelig bolig ikke er egnet Visitationen til en ældrebolig sker altid efter en konkret individuel vurdering af borgers funktionsniveau samt nuværende bolig. Hvis borgeren opfylder kriterierne til en ældre/handicapbolig vil borgeren enten få et konkret tilbud om en bolig eller blive optaget på kommunens venteliste for ældre/handicapboliger. Ydelsens omfang Der findes en, to eller tre rums boliger af forskellig størrelse. Boligerne er særligt egnede for ældre og personer med handicap. Adgangsforhold og indretning i ældre/handicapboligerne er velegnet for gangbesværede og tilpasset kørestolsbrugere. Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i egnet bolig. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. Borgeren har til enhver tid ret til at søge en tilsvarende ældre/handicapbolig, både før og efter indflytning. Hvis et tilbud om bolig afvises to gange, slettes borgeren af ventelisten. Hvis borgeren igen ønsker bolig, skal der foretages ny visitation. 43/52

44 Hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen er ikke en del af ydelsen. I særlige tilfælde kan borgeren søge om hjælp til flytning hos kommunens borgerservice. Frit valg Ydelsen er omfattet af fritvalg. Det frie valg indebærer at borgeren har mulighed for at vælge enten at bo i en bestemt kommune, bebyggelse eller i en bestemt bolig. Hvis der ønskes bolig i en anden kommune, er det et krav at borgeren er visiteret til en ældrebolig i både fraflytter- og tilflytterkommunen. Ydelsens pris Der skrives lejekontrakt og betales indskud til enten boligselskab eller kommunens ejendomsadministration afhængig af de konkrete ejerforhold. Husleje kan søges nedbragt ved ansøgning om boligstøtte. Elektronisk ansøgningsskema I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til ældre- og handicapboliger: Ansøgningsskema 44/52

45 Kvalitetsstandard for plejebolig et med plejeboliger er at sikre egnede botilbud til ældre og handicappede borgere med varigt nedsat funktionsniveau. Lov om almene boliger mv. 54 Lov om social service 192 Borgere som har: Betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk/mental funktionsevne Varigt behov for omfattende pleje og omsorg hele døgnet Behov for samvær og tæt kontakt til personalet Borgeren kan ikke få dækket disse behov på anden måde. De fleste af følgende kriterier skal være opfyldt og vil indgå i en samlet vurdering af ansøgerens funktionsniveau: Kan ikke klare eller tager ikke initiativ til personlig hygiejne, af og påklædning og toiletbesøg Kan ikke eller tager ikke initiativ til at spise og drikke Er stole- og sengeafhængig, og kan have problemer med at ændre stilling Kan ikke klare eller tager ikke initiativ til daglig husførelse Er ude af stand til at tage initiativ, herunder tage initiativ til at spise og drikke Er ude af stand til at overkomme, overskue eller tage initiativ til aktiviteter Er ensom, isoleret og har intet netværk Er invaliderende angst for at være alene Kan ikke strukturere døgnet, kan være urolig, rastløs og/eller konfus Er ude af stand til at imødegå problemer i forbindelse med sygdom og handicap Er ude af stand til at forebygge risici som kan være til fare for den pågældende og omgivelserne Kan ikke tilkalde hjælp Nuværende boligs beskaffenhed opfylder ikke arbejdsmiljølovens krav som arbejdsplads for plejepersonalet. Ledige boliger tildeles de borgere der har størst behov for den pågældende bolig og derefter til de borgere der i længst tid har stået på venteliste. Hvis borger opholder sig på hospitalet eller på en midlertidig plads, vil visitationsudvalget forsøge at opfylde borgers boligønske, men er der ventetid, skal borger tage imod det første tilbud om plejebolig eller vente på den ønskede i eget hjem. Der foretages en individuel vurdering førend borgeren skal vente hjemme på den ønskede plejebolig, når der er ventetid på plejeboliger og borgeren opholder sig på en midlertidig plads. I forbindelse med afgørelsen vil borgeren enten få et konkret tilbud om en bolig eller blive optaget på ventelisten. Opfylder borgeren ikke visitationskriterierne til en plejebolig vil borgeren modtage et begrundet afslag med klagevejledning. 45/52

46 Ydelsens omfang Der findes plejeboliger fordelt i hele kommunen. Plejeboligerne findes i forskellige størrelser og som enten en eller to rums boliger. Boligerne er tilknyttet omsorgs- og servicefunktioner samt fællesarealer, faciliteter til samvær, aktivitet og træning. Der er personale tilstede døgnet rundt. Særlige forhold: Ægtefælle eller samlever har ret til at flytte med i en egnet bolig. Såfremt en ægtefælle eller samlever afgår ved døden, har den længstlevende ret til at blive boende i boligen. Borgeren har til enhver tid ret til at søge om en tilsvarende plejebolig, både før og efter indflytning. Frit valg Ydelsen er omfattet af frit valg. Det frie valg indebærer at borgeren har mulighed for at vælge enten at bo i en bestemt kommune eller på et bestemt plejecenter. Hvis der ønskes bolig i en anden kommune, er det et krav at pågældende er visiteret til en plejebolig i både fraflytter- og tilflytterkommunen. Plejeboliggaranti Der kan søges plejebolig generelt i hele kommunen. Hvis der søges plejebolig under plejeboliggarantien, betyder det at kommunen skal tilbyde borger en plejebolig senest to måneder efter godkendelsesdatoen. Ønskes et eller flere bestemte plejecentre, bortfalder plejeboliggarantien. Søges plejebolig i en anden kommune, er det den pågældende kommune der har forpligtelsen, hvis der er søgt under plejeboliggarantien. Egenbetaling Betaling for bolig sker efter reglerne om almennyttige boliger. Økonomisk tilskud kan søges via pensionsafdelingen i kommunen. Hjælp til den administrative og praktiske del af flytningen er ikke en del af ydelsen. Elektronisk ansøgningsskema I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til plejeboliger: Ansøgningsskema 46/52

47 Kvalitetsstandard for aflastningsophold et med et aflastningsophold er at aflaste samboende pårørende, som i det daglige yder personlig og praktisk hjælp til borgere, berettiget til hjælp efter 83 i Lov om social service. Lov om Social Service Sundhedsloven 138 Borgere som har: Betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne Omfattende varigt behov for pleje og omsorg hele døgnet Behov for samvær og tæt kontakt til personalet, og hvor hjælpen i en afgrænset periode ikke kan ydes tilstrækkeligt i hjemmet. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Pleje og omsorg Sygepleje Vedligeholdelsestræning Fuld forplejning Transport til og fra afdelingen er ikke en del af ydelsen og skal således foregå for egen regning. Ydelsens omfang Som udgangspunkt varer opholdet mellem 3 og 14 dage. Opholdet starter kl og slutter kl Opholdet kan ikke starte eller slutte på weekend- eller helligdage. Egenbetaling Der betales for opholdet efter gældende takst. Taksterne reguleres årligt og kan ses på kommunens hjemmeside under Ældre og Sundhed. 47/52

48 Kvalitetsstandard for midlertidige døgnophold et med et midlertidigt døgnophold er at give pleje, omsorg og støtte til borgere der er godkendt til plejebolig og ikke kan være i eget hjem. Lov om Social Service stk. 2 Sundhedsloven 138 Borgere der er visiteret til plejebolig og ikke kan passes i eget hjem på grund af arbejdsmiljø- eller plejemæssige forhold. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Pleje og omsorg Sygepleje Vedligeholdelse af færdigheder/genoptræning Fuld forplejning Ydelsens omfang Under døgnopholdet foretages løbende en vurdering af muligheden for at borgeren kan komme hjem. Borgeren kan forblive på midlertidigt døgnophold indtil første ledige plejebolig tilbydes. Egenbetaling Der betales for opholdet efter gældende takst. Borger betaler selv for transport til og fra opholdet. 48/52

49 Kvalitetsstandard for akutophold et med akutopholdet er at kommunen kan iværksætte behandling og pleje ved akut opstået sygdom, som ikke kan varetages i hjemmet. Målet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Lov om Social Service 83 Sundhedsloven 138 Borgere med akut opstået sygdom, som ikke kræver indlæggelse på sygehus, og hvor det skønnes at borgeren indenfor 48 timer kan stabiliseres og afklares. Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Pleje og omsorg Sygepleje og behandling Vedligeholdelse af færdigheder Koordination med hjemmeplejen og visitation Fuld forplejning Transport til og fra afdelingen er ikke en del af ydelsen. Ydelsens omfang Ydelsen leveres i maximalt 48 hverdags timer. Egenbetaling Der betales for opholdet efter gældende takst. Borger betaler selv for transport til og fra opholdet. I helt særlige tilfælde er der mulighed for kommunal betaling. Dette vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte sag. Visiterende enhed Hjemmesygeplejen i Frederikssund Kommune visiterer til akutophold i samråd med borgerens egen praktiserende læge eller vagtlægen. 49/52

50 Kvalitetsstandard for ophold på rehabiliteringsafdeling et med et ophold på rehabiliteringsafdelingen er, efter behov, at tilbyde borgere pleje og omsorg samt en tværfaglig tidsbegrænset rehabilitering via et døgnophold, der kan sikre borgeren funktionsmæssige forudsætninger for tilbagevenden til eget hjem og livsførelse. Lov om Social Service stk. 1 Sundhedsloven Borgere der udskrives fra hospital med behov for observation, pleje og rehabilitering, som ikke kan varetages ambulant Borgere som har behov for rehabilitering for fortsat at kunne klare sig i eget hjem Borgere hvor der er tvivl om hvorvidt borgeren kan rehabiliteres til at klare sig i eget hjem eller skal visiteres til plejebolig Borgere som har behov for rehabilitering for at undgå hospitalsindlæggelse eller plejebolig Borgere hvor der er tvivl om hvorvidt borgeren kan rehabiliteres til at klare sig i eget hjem eller skal visiteres til plejebolig Borgere der er i ustabile forløb, eller har tabt funktionsevne Hvilken aktivitet kan indgå i ydelsen Pleje, omsorg og lindring Sygepleje Tværfaglig helhedsbeskrivelse, vurdering, handleplan indeholdende rehabiliteringsmål på kort og lang sigt Hjemmebesøg med henblik på vurdering af bolig Afprøvning af hjælpemidler Koordinering med relevante samarbejdspartnere Fuld forplejning Transport til og fra afdelingen er ikke en del af ydelsen. Ydelsens omfang Et ophold på rehabiliteringsafdelingen kan vare fra få dage til flere uger, afhængig af en individuel vurdering med udgangspunkt i de opsatte mål for opholdet. Egenbetaling Der betales for opholdet efter gældende takst. 50/52

51 Kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel et med ydelsen er at give bevægelseshæmmede borgere som ikke kan anvende almindelige offentlige trafikmidler, mulighed for en kørselsordning, så de fortsat kan være aktive og sociale ved aktiviteter som kræver transport. Lov om trafikselskaber - individuel handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede. Borgere som ikke kan anvende almindelige offentlige trafikmidler Borgere med et svært bevægelseshandicap, og som følge deraf anvender hjælpemidler, albuestokke, rollator eller kørestol (manuel eller elektrisk) bevilget af kommunen Borgere som ikke kan tage offentlig transport med ledsager (det tages med i betragtningen om der er mulighed for ledsager dagligt) Ydelsens omfang Ydelsen omfatter medlemskab af kørselsordning til fritidsformål, som på lige fod med andre pensionister giver borgere mulighed for kørsel fra et sted til et andet ture årligt. Der bevilges ikke ekstra ture. Borgere omfattet af ordningen kan gratis medbringe: To børn under 12 år Førerhund Små hunde og andre dyr i taske eller kurv Nødvendige hjælpemidler (højst to stk.) Almindelig håndbagage (højst en kuffert og et stk. håndbagage) Ydelsen omfatter ikke kørsel til læge eller anden behandler. Egenbetaling Der er tale om et årligt abonnement samt en pris pr. tur. Prisen reguleres årligt og kan indhentes på Movias hjemmeside. Klage Hvis du vil klage over kommunens afgørelse sendes denne til Visitationen. Der findes ikke ankeinstanser for afgørelser truffet af kommunen vedrørende individuel handicapkørsel. Elektronisk ansøgningsskema I nedenstående link findes elektroniske ansøgningsskemaer til hjælpemidler: Ansøgningsskema 51/52

52 Politisk godkendelse Kvalitetsstandarderne blev godkendt på byrådsmødet den 17. december Frederikssund Kommune Ældre og Sundhed Visitationen Frederiksborgvej Frederikssund Telefon Telefax

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne skal:

Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne skal: Kvalitetsstandarder Hvad er en kvalitetsstandard En kvalitetsstandard indeholder information til dig og dine pårørende om den hjælp, du kan forvente at få fra kommunen. Kvalitetsstandarderne skal: Beskrive

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/49 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2017 Ældre og Social Service

Kvalitetsstandarder 2017 Ældre og Social Service Kvalitetsstandarder 2017 Ældre og Social Service Indhold FORORD...3 PRAKTISKE INFORMATIONER...4 GENERELLE INFORMATIONER...5 FORMÅLET...5 VISIONEN...5 REHABILITERING - FASTHOLDELSE OG UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2016 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2016 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2016 Ældre og Sundhed 2/53 Indhold FORORD...4 PRAKTISKE INFORMATIONER...5 GENERELLE INFORMATIONER...6 FORMÅLET...6 VISIONEN...6 REHABILITERING - FASTHOLDELSE OG UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2018 Ældre og Social Service

Kvalitetsstandarder 2018 Ældre og Social Service Kvalitetsstandarder 2018 Ældre og Social Service Indhold FORORD...3 PRAKTISKE INFORMATIONER...4 GENERELLE INFORMATIONER...5 FORMÅLET...5 VISIONEN...5 REHABILITERING - FASTHOLDELSE OG UDVIKLING AF FÆRDIGHEDER

Læs mere

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016

Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 Ændringer i kvalitetsstandarderne 2016 I dette notat beskrives de væsentlige ændringer, der er foretaget i forhold til kvalitetsstandarderne for 2015. Overskrifterne med blå skrift nedenfor henviser til

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER...

PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... Kvalitetsstandarder 2013 2/47 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV (VISITATION)... 7 KLAGEMULIGHEDER... 8 FUNKTIONSVURDERING...

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/49 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Hjælpen skal medvirke til at øge din livskvalitet og muligheden for, at du igen kan klare dig selv.

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp

Indsatskatalog, Personlig og praktisk hjælp Klippekort Målgruppe Målgruppen er de svageste ældre, der i forvejen modtager daglig hjælp til personlig pleje. Følgende kriterier skal være opfyldt: Borgeren kan ikke selv dække behovet for aktivitet/samvær

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning

KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008. Lov om Social Service 86. Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2008 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning 1 Kvalitetsstandard for træning Indhold Lovgrundlag Lov om Social Service 86, stk.1 og 2 86

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Kommunal sygepleje. efter sundhedslovens 138 og 119. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov:

Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Kvalitetsstandard: Træning Målgruppe Målgruppen er borgere i Norddjurs Kommune med et eller flere af følgende behov: Borgere, der efter sygdom er midlertidigt svækkede Borgere, der har behov for træning

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP

KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Forslag til KVALITETSSTANDARDER FOR 2011 PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP Godkendt af Byrådet den.. Side: 2 Indholdsfortegnelse Side 2 Side 3 Hvem kan modtage ydelsen Side 4 med ydelserne Side 4 Hvordan udmåles

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN April 2016 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder for

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk:

ydelse befordring behandling dagaflastning 1 af :49 Artikler 20 artikler. Dansk: 1 af 6 15-01-2015 13:49 Artikler 20 artikler. ydelse tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet kan i visse tilfælde også bestå af et tvangsmæssigt tiltag, som

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Side 1 af 6 20 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv ydelse Generel definition: tjeneste, genstand eller beløb, der gives eller modtages En ydelse på socialområdet

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017

Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Plejebolig Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne:

Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Oversigt over ændringer i kvalitetsstandarderne: Kvalitetsstandarderne for klippekort, træning og nødkald fremgår i deres helhed. I kvalitetsstandarderne for træning og for nødkald er de indholdsmæssige

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119

Den kommunale sygepleje. Kvalitetsstandard Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Den kommunale sygepleje Kvalitetsstandard 2017 Kommunal sygepleje efter sundhedslovens 138 og 119 Indholdsfortegnelse Kvalitetsstandard 3 Kvalitetsstandard for kommunale sygepleje 4 Om den kommunale sygepleje

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og træning i henhold til Servicelovens 83, 83a, 86 og Sundhedslovens 140

Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og træning i henhold til Servicelovens 83, 83a, 86 og Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandarder for praktisk hjælp, personlig pleje og træning i henhold til Servicelovens 83, 83a, 86 og Sundhedslovens 140 Indholdsfortegnelse Praktisk information...3 Formålet...3

Læs mere

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018

Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 Skanderborg Kommunes Kvalitetsstandarder 2018 - Personlig pleje og praktisk støtte efter Servicelovens 83a og 83 Udkast 1. Indledning Kvalitetsstandarderne er vedtaget i Skanderborg Kommunes Byråd og skal:

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder Aktivitet og Træning 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard - Vedligeholdelsestræning... 4 Kvalitetsstandard - Aktiverende og forebyggende aktiviteter... 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser

Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitet og indsatser midlertidigt ophold og aflastning efter 84 på Midlertidige Pladser Kvalitetsstandard 2018 (Godkendt af kommunalbestyrelsen 13. december 2017) Center for Sundhed og Velfærd Indhold

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016

Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Plejebolig Kvalitetsstandard 2016 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig der tilgodeser dit behov for pleje,

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som:

Du kan få hjælp til at genvinde, vedligeholde og gøre personlige og praktiske ting som: SERVICEDEKLARATION PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP MÅL Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgernes ønsker og behov. At yde en indsats,

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdende træning

Genoptræning og vedligeholdende træning Genoptræning & vedligeholdende træning Servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Genoptræning Servicelovens 86.1 Formål med genoptræning?... 4 Hvem kan få bevilget genoptræning?...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp

xpraktisk hjælp Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp x Rengøring og tøjvask - i boliger uden for plejehjem og botilbud x Kvalitetsstandarder 1 Indhold Rengøring og tøjvask - i eget hjem uden for plejehjem og botilbud... 3 Hvem kan få hjælp til rengøring

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Personlig hjælp og pleje og madservice, kronisk syge og døende

Personlig hjælp og pleje og madservice, kronisk syge og døende Personlig hjælp og pleje og madservice, kronisk syge og døende Indhold Kære borger 3 Personlig hjælp og pleje 4 Hjemmesygepleje 6 Akutsygeplejen 6 Telesundhed 7 Omsorgstandpleje 7 Mad og måltider 8 Støtte

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed

Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Kvalitetsstandard 2015 Center Sundhed Til politisk behandling marts 2015 Genoptræning efter sygehusindlæggelse Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus har

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst

INDSATSKATALOG. Rehabiliteringspakkerne tager afsæt i en bevilling efter 83 a, som i den praktiske udførelse sker i en tværfaglig kontekst Lovgrundlag INDSATSKATALOG Indsatskataloget er Skanderborg Kommunes udmøntning af kvalitetsstandarderne indenfor fritvalgsområdet. Dette område omfatter servicelovens 83 samt 83 a: Stk. 1. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Januar 2015. Midlertidigt ophold

Januar 2015. Midlertidigt ophold Januar 2015 Midlertidigt ophold Foto: Kenneth Jensen og Kaarsberg Midlertidigt ophold Frederikssund Kommune tilbyder midlertidigt ophold på Rehabiliteringsafdelingen og på Afdeling C. I denne pjece kan

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2016 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af de lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

aktiviteter og tilsyn/omsorg

aktiviteter og tilsyn/omsorg Understregningerne betyder, at der er lavet ændringer i kvalitetsstandarden i forbindelse med beslutningen om at indføre klippekortsordning selvbestemmelse i hverdagens aktiviteter. Side 1 af 6 Kvalitetsstandard

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Personlig pleje. Visitationskriterier

Personlig pleje. Visitationskriterier RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Sundhed - Omsorg Personlig pleje Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp ud fra dine behov og ud fra,

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere