Odense - Danmarks Nationale Cykelby

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense - Danmarks Nationale Cykelby"

Transkript

1 Henrik Lumholdt Afdelingsleder Park- og Vejafdelingen Odense Kommune Odense - Danmarks Nationale Cykelby Indledning Regeringen fremlagde i december 1993 en samlet trafikpolitisk redegørelse - Trafik Grundlaget for regeringens trafik- og transportpolitik er at skabe en ny balance mellem udvikling og miljø, baseret på princippet om bæredygtig vækst. I Trafik 2005 fremhæves cyklen som et miljøvenligt transportmiddel. Den forurener ikke, den støjer ikke, anlæg for cykelstier skaber ikke barrierer og cykler kræver begrænset areal i sammenligning med biler. Ved planlægningen af byernes trafik bør cyklisternes fremkommelighed i højere grad sidestilles med andre trafikantgruppers fremkommelighed. Det bør bl.a. lokalt undersøges, om der kan etableres egentlige cykelruter, specielt i de større byer. Endvidere bør cyklisternes fremkommelighed og tryghed forbedres ved anlæg af flere sammenhængende cykelstinet i byområder. I bykernerne bør de lette trafikanter generelt sikres gode forhold. En reduktion af biltrafikken i byerne vil medvirke til at forbedre forholdene for cykeltrafikken. For at fremme Regeringens mål og strategier på transportområdet blev der afsat en særlig trafikpulje på finansloven for Puljen er bl.a. givet til projekter inden for følgende tema: Den Nationale Cykelby. Formålet er at udvikle ny viden om hvilke midler, der skal til for at flytte korte bilture til cykel, samtidig med sikkerheden for cyklister forbedres. Der skal gennemføres demonstrationsprojekter, der ved hjælp af helhedsløsninger og mange tiltag sigter mod at overflytte en del af trafikken fra bil til cykel, forbedrer sikkerheden for cyklister samt ved at prioritere cykeltrafikken i forhold til biltrafikken. Der lægges vægt på, at projektet indeholder en kombination af flere virkemidler som f.eks. byplanlægning med cyklen i centrum, regulering af biltrafikken, lokale handlingsplaner for cyklisters sikkerhed, virksomhedsplaner, kampagner samt trafiktekniske tiltag. Der sættes desuden fokus på belægningskvaliteten og vedligeholdelsen af cykelarealerne, og hvordan det påvirker folks motivation til at cykle.

2 De enkelte anlægsprojekter trafiksikkerhedsrevideres inden de udføres. Odense Kommune Odense har en lang tradition for at planlægge for cyklister. Allerede i 1976 blev den første plan for et sammenhængende hovedstinet vedtaget, og efterfølgende er der anlagt 350 km trafikstier og 50 km rekreative stier. Samtidig med udbygning af hovedstinettet er der løbende udarbejdet informationsmateriale, og de seneste år har Odense Kommune forestået kampagner med henblik på at øge kendskabet til mulighederne for at komme hurtigt og sikkert rundt på cykel. I de seneste 10 år er cykeltrafikken i Odense steget med ca. 50%, mens den på landsplan er faldet med ca. 15% ifølge Vejdirektoratets trafikindeks. Faldet på landsplan er dog ikke direkte sammenligneligt med tallene for Odense. Vejdirektoratets trafikindeks for cyklister bygger på forholdsvis få tællinger i byer. I Københavns indre by er cykeltrafikken steget med ca. 40% i samme periode. Tilsvarende er biltrafikken steget med 3,3% om året på landsplan i samme periode, men kun med 1,5% om året i Odense Kommune. I den første 6-årige periode af den færdselssikkerhedspolitiske Handlingsplan har cyklisterne i Odense Kommune oplevet et fald i ulykkerne på 22% på kommunevejene (i 1988 skete 98 psk.uh. med cyklister og i 1994 skete 76 psk.uh. med cyklister), mod 1% på landsplan. Med et stigende cyklisttal er sikkerheden for den enkelte cyklist i Odense kraftigt forbedret. Imidlertid er der stadig mange uløste problemer, som gør, at potentialet for cyklismen i Odense langt fra er udnyttet fuldt ud. Der er fortsat mange korte bilture, der kan erstattes af cykling. Projektet koordineres med en samlet trafik- og parkeringsplan for biler og cykler i midtbyen, som er under udarbejdelse. Der skal søges løsninger på en række problemer:! Lav sikkerhed for cyklister i specielt vigepligtsregulerede kryds.! Stor utryghed for cyklister på veje uden cykelstier og med høje bilhastigheder og på cykelstinettet, hvor frygten for overfald kan mindske brugen af cyklen på ellers trafiksikre stier.! Dårlige belægninger, som dels er dårligt valgte belægninger på cykelarealer, og dårlig drift og vedligeholdelse af cykelarealer.! Barrierer og omvejskørsel for cyklister i form af ensretninger, vejlukninger, lukkede boligområder, midterhegn på større gader og bomme.! Dårlige krydsindretninger, hvor der ikke er plads til venstresvingende cyklister eller holdende cyklister, t-kryds, hvor cyklister unødigt skal holde på den gennemgående vej.! Utilstrækkelig og for dårlig cykelparkering ved banegården, busstoppesteder og indkøbsmuligheder.! Mulighederne for skift fra tog til cykel er ikke gode, da mulighederne for aflåst parkering, lån/leje af cykler og service er for dårlig ved banegården. Derudover mangler der større parkeringspladser med aflåste cykelparkering/lånecykler uden for byen, så man kan parkere og cykle hurtigt ind til byen. ("Park & Bike" og "Bike & Ride").

3 ! Der mangler generelt faciliteter for cyklister, såsom mobile cykelværksteder, let tilgængelighed til trykluft og lappegrejer, lån af trailere ved indkøbscentre osv. Odense er udnævnt til Danmarks Nationale Cykelby - en by, hvor cyklens andel af den samlede trafik som mål bliver usædvanlig høj, samtidig med cyklisters sikkerhed forbedres med nye og effektive løsninger. Ved at samle forsøg om påvirkning af transportvalget, opbygning af viden om transportvalg og trafiksikkerhed samt afprøvning af nye tiltag i én by skabes en synergi til gavn for cykeltrafikken i hele Danmark. Odense skal være en modelby, som inspirerer både i Danmark og udlandet. Projektmål! Borgere i Odense Kommune skal efter eget udsagn opleve en forbedring i trivsel og velvære.! Antallet af cykelture i Odense Kommune skal forøges med 20% inden udgangen af år 2002 med basis i årene I samme periode skal antallet af personer, der benytter cyklen mere end 3 dage om ugen, øges med 20%.! Antallet af dræbte og kvæstede cyklister i flerpartsuheld skal for samme periode reduceres med 20%.! Borgere i Odense Kommune skal efter eget udsagn opleve, at byen er blevet bedre at cykle i. Resultater Cykelbyen er en overordnet ramme for omkring 50 delprojekter, som er grupperet under elementerne: Transportvalg, vidensgrundlag og laboratoriebyen. I alle delprojekter arbejdes der samlet mod at nå projektmålet.! Transportvalget indeholder projekter, der påvirker valg af cyklen frem for bilen, som f.eks. kampagner og holdningspåvirkning samt ændret infrastruktur.! Vidensgrundlaget er oparbejdet på baggrund af data og analyser som TU data, ulykkesdata fra politi og skadestue, analyser af de lokale turmønstre og interviews med typiske borgere i Odense.! I laboratoriebyen for cykelfremme afprøves og demonstreres i fuld skala forskellige ideer til, hvordan cykeltrafikken kan fremmes i Danmark. F.eks. bilfri boligområder og cykler i gågaderne. Projektet tager udgangspunkt i, at det er individet, der afgør valget af transport. Samlet er der 5 faktorer, der kan påvirke fordelingen imellem cykel- og biltrafik: Huset, dvs. hvor folk bor. Manden, dvs. individet, og hans sociale relationer. Hesten, dvs. transportmidlet, cyklen. Vejen, dvs. infrastrukturen, veje, stier og kollektiv trafik. Marken, dvs. målet for rejsen, primært arbejdspladserne.

4 Hovedprojektet består derfor af en projektramme, 5 grupper af indsatsområder samt en informationsstrategi. Hovedprojekt Projektrammen udgør den samlede styring og evaluering af projektet, mens informationsstrategien er en tværgående formidling af viden til og fra projektet. Nedenfor er anført en række eksempler på de delprojekter - grupperet i de enkelte udviklingsstadier - der skal gennemføres i demonstrationsprojektet. Listen er ikke et udtryk for hvilke delprojekter, der bliver gennemført, men skal ses som eksempler herpå. Mange af delprojekterne ligger på to udviklingsstadier. Det tilstræbes, at hovedmængden af delprojekter er indenfor laboratoriedelen. Viden: Viden omfatter indsamling af nødvendig og brugbar informationsmængde, der analyseres og bearbejdes med henblik på at øge bevidsthedsniveauet i de øvrige delprojekter. TU-data Skadestuedata Cyklisters trafikale adfærd Registreringen af stop på ruter Trygge cykelruter Cykelstiers effekt på cyklisttallene "Vi cykler til arbejde" Park and bike - Byens Bedste Bilister Park- og Vejafdelingen internt

5 Kendte metoder: Kendte metoder omfatter de metoder, der enten helt eller for en stor dels vedkommende er afprøvede og effektevaluerede, men som indgår i en ny sammenhæng, samlet forventes at give større effekt eller fungere som understøtning af andre delprojekter. Holdningspåvirkning, kampagner, events mv. Transportløsninger Udlån af trailere Cykeludstyrsautomat og trykluft Cykeldag Trafik- og parkeringsplan Synliggørelse af cykelruterne i Odense centrum Fysiske forbedringer og smutveje (give & take) VIP-parkering Cykler i gågaderne Udbygning af stinettet Vi cykler til arbejde" Virksomhedsbesøg, transportplaner mv. Pendlercykler Cykelparkering i Bymidten Politicykler og lægecykler Laboratorium: Laboratoriet omfatter de metoder og tiltag, der aldrig eller kun i begrænset form er afprøvet. Det kan også dreje sig om flere kendte elementer, hvis synergieffekt ventes at afvige væsentlig fra summen af effekterne af de enkelte elementer. I rækken af delprojekter indgår følgende i laboratoriet: Holdningspåvirkning, kampagner, events mv. Bilfri boligområder/bydel/boligforening Ændrede p-normer og p-fondsvedtægter for biler og cykler Cykelarrangementer Stikort i venteværelser, ved cykelsmede mv. Årets cyklist i Odense Mobilitetscenter Mobilitetsforsikring; bus, taxibon, Falck mm. Tour de France Transportløsninger Udlån af trailere Cykeludstyrsautomat og trykluft Cykeltaxi Cykelservice Bedre cykler

6 Højhastighedsrute for cyklister Trygge cykelruter Synliggørelse af cykelruterne i Odense centrum Fysiske forbedringer og smutveje (give & take) 30 km/t zoner VIP-parkering Driftskvalitet Forsøg med bedre sikkerhed i vigepligtskryds Forsøg med bedre fremkommelighed i lysregulerede kryds Løbelys der viser grøn bølge på cykelstien Nye løsninger til erstatning af stibomme Virksomhedsbesøg, transportplaner mv. Firmacykler med servicekoncept Pendlercykler Cykelparkering i Bymidten Politicykler og lægecykler Skatteregler for firmacykler Evaluering Med henblik på en overordnet og generel evaluering opstilles der er række indikatorer, der samlet kan udtrykke projektets effekt. Med den løbende monitorering af transportvalg, trafikmængder, uheld samt borgernes velvære, trivsel, tilfredshed, opfattelser, holdninger, intentioner og normer muliggøres en effektvurdering af enkelte større delprojekter og synergieffekter mellem delprojekter. Målbare indikatorer for det samlede projekt er:! Transportvalg blandt borgere i Odense Kommune, deriblandt hvor mange der vælger cyklen.! Antal cyklister på kommunens permanente, automatiske tællesteder.! Antal politi- og hospitalsregistrerede uheld i Odense by.! Svarfordelinger om borgernes velvære, trivsel, tilfredshed, opfattelser, holdninger, intentioner og normer. Der opstilles kontrolgrupper for udviklingen i transportvalg og uheld for Odense Kommune baseret på udviklingen i andre større provinsbyer. Mange delprojekterne evalueres særskilt og indikatorerne fremgår af delprojektbeskrivelsen. Målbare indikatorer for forankringen er:! Erfaringer fra de enkelte delprojekter er indarbejdet som faste rutiner i det kommunale arbejde.! Odense Kommune vedbliver at have en fast cykelkoordinator ansat.! Antal firmacykler, som kommunen har til rådighed.

7 ! Alle hjemmehjælpere har en kommunal cykel til rådighed. Målbare indikatorer for formidlingen er:! Antal eksterne oplæg, som Odense Kommune har holdt i ind- og udland.! Antal faglige artikler, som Odense Kommune har skrevet.! Projektets deltagelse i et landsdækkende cykelnetværk.! Odense Kommune fungerer som dansk og internationalt videnscenter vedrørende cyklisme. Projektorganisation Hovedprojektet styres af den nedenfor angivne projektbestyrelse. Til projektbestyrelsen er knyttet repræsentanter for brugere og forskningsmiljøet. Delprojektet styres efter samråd med projektbestyrelsen, der fastlægger de overordnede linier i projektet. For hvert delprojekt udpeges en projektleder og mindst en sparringspartner. Der kan gennemføres fællesmøder for deltagerne i delprojekterne med henblik på erfaringsudveksling. Til evaluering af projektet og andet delprojektarbejde kan tilknyttes en ph.d.-studerende. Ph.d.-studiet kan delvis finansieres af projektet. Projektbestyrelsen og de tilknyttede repræsentanter fra brugere og forskningsmiljøet udgør samlet projektets styregruppe. Medlemmer af projektbestyrelsen er: Henrik Lumholdt, Odense Kommune, projektansvarlig Troels Andersen, Odense Kommune, projektleder Lis Lørup, Trafikministeriet, 1. kontor Winnie Hansen/Anne Mette Lundbirk, Vejdirektoratet. Repræsentanter fra brugerne og forskermiljøet er: Helge Kildemoes, Kildemoes Cykelfabrik Finn Berggren, Odense Universitet Søren Underlien Jensen, Vejdirektoratet Thomas Krag, Dansk Cyklist Forbund.

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi

Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Fremme af sikker cykeltrafik - en strategi Denne strategi til fremme af sikker cykeltrafik er regeringens bud på, hvordan vi får flere danskere til at vælge cyklen. Strategien skal ses både som en udmelding

Læs mere

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby

Evaluering af. Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Evaluering af Odense Danmarks Nationale Cykelby Forord Med denne rapport gøres der status over projektet Odense Danmarks Nationale Cykelby. Ideen om en

Læs mere

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 - Mål og strategier

Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 - Mål og strategier Esbjerg Kommune Trafikken i Esbjerg Kommune 2020 - Mål og strategier Baggrundsnotat Juli 2010 COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Telefon 76 42 64 00 Telefax 76 42 64 01 wwwcowidk Esbjerg Kommune Trafikken

Læs mere

Cykeltrafik er mere end cykelstier

Cykeltrafik er mere end cykelstier FOTO: Lars Bahl Cykeltrafik er mere end cykelstier At fremme og sikre cykeltrafik involverer mange problemstillinger og interessenter i ofte komplekse sammenhænge. Vi står overfor en helhedsorienteret

Læs mere

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523

Cykelpuljen 2014. Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Cykelpuljen 2014 Status og udvalgte eksempler Rapport 523 Dato: December 2014 Tryk: Vejdirektoratet ISBN (NET): 978-87-93184-42-8 Copyright: Vejdirektoratet,

Læs mere

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab.

Det mål er således allerede opnået. Det signifikante resultat er skabt af det landsækkende og det lokale trafiksikkerhedsarbejde i fællesskab. ! "!#$ %&' ( Vi ønsker, at København skal udvikle sig til en unik europæisk metropol. Vi ønsker, at bylivet blomstrer, vi ønsker, at stadig flere cykler dagligt, og vi ønsker tilgængelighed for alle. Disse

Læs mere

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009

CYKELVIDEN. Startskuddet går for Århus Cykelby. XHusk kryds i kalenderen til: Transportforum 2009 CYKELVIDEN Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Udgives af Dansk Cyklist Forbund i samarbejde med det danske Cykelnetværk Nr. 20 - Årgang 7 - december 2008 INDEKS Startskuddet går for Århus Cykelby Cykelplanlægning

Læs mere

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune

Cyklen i fokus. Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025. Kolding Kommune Cyklen i fokus Cykelplan for Kolding Kommune 2012-2025 Kolding Kommune Forord Cyklen er et transportmiddel med et stort potentiale - den er CO 2 -neutral og kan indgå som en del af den daglige motion,

Læs mere

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper

Bjarne Eir. Indholdet af dette paper Indholdet af dette paper Papiret omtaler to nye initiativer i s politik for at fremme cykling i byen. Det ene initiativ, nye grønne cykelruter, har til formål at forbedre og udbygge infrastrukturen for

Læs mere

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll

KONCEPTFORSLAG. Januar 2014. Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG Januar 2014 Version 07 Udgivelsesdato 3. januar 2014 Udarbejdet Projektsekretariatet i samarbejde med COWI, Grontmij og Rambøll KONCEPTFORSLAG - REVISION NOVEMBER 2012 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt

Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt MILJØstyrelsen 15. september 1997 Klima- og Transportkontoret Brk/Soo/17 Miljøstyrelsens Bytrafikprojekt Med det formål at styrke sammenhængen i miljøindsatsen på statsligt og kommunalt niveau har Miljøstyrelsen

Læs mere

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet?

Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Danske erfaringer med Mobility Management og hvad kan vi lære fra udlandet? Jakob Høj, Tetraplan A/S Tetraplan arbejder indenfor alle dele af transportsektoren, gods- og persontransport, kollektiv og individuel

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN TRAFIKSIKKERHEDSPLAN 1 Rebild Kommune Trafiksikkerhedsplan 2010-2012 Temaplan til Rebild Kommunes trafikhandlingsplan Udarbejdet af Rebild Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro as Kontaktoplysninger:

Læs mere

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften...

XHusk tilmelding til: Den norske cykelkonference i Stavanger 2006. Konferencen afholdes i perioden 23. til 24. oktober. Der er noget i luften... Nyhedsbrev om sikker cykeltrafik Nr. 11 Årgang 5 september 2006 Udgivet af Dansk Cyklist Forbund og Cykelnetværket Indeks Der er noget i luften Svendborg Sikker Cykelby Læg dit eget transportbudget Cykelscannere

Læs mere

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012

KØBENHAVN CYKLERNES BY. Cykelregnskabet 2012 KØBENHAVN CYKLERNES BY Cykelregnskabet 2012 2012 FORORD København vokser. Hvert år flytter flere mennesker til byen og flere vælger at blive boende. Det giver tryk på cykelstierne. I 2012 blev der hver

Læs mere

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025

Fra god til verdens bedste. københavns cykelstrategi 2011-2025 Fra god til verdens bedste københavns cykelstrategi 2011-2025 Udgivet 2011 af Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik www.kk.dk/cyklernesby Visualiseringer og grafisk design

Læs mere

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011

Cykelregnskab 2010 Godkendt af Teknisk Udvalg den 30. november 2011 Cykelregnskab Godkendt af Teknisk Udvalg den 0. november 2011 INDHOLD 1. Forord... 2. Cykelregnskab...4. Et sammenhængende stinet...5 4. Trafiksikkerhed....6 Ulykker med cyklister....6 Cyklisternes følelse

Læs mere

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder

Trafik i Aarhus 2030. Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Trafik i Aarhus 2030 Udfordringer og muligheder Foto & grafik Aarhus Kommune COWI A/S Grundkort Aarhus Kommune Kort & Matrikelstyrelsen, reproduktionstilladelse

Læs mere

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk

Byfortætning og bæredygtig mobilitet Mobilitetsplanlægning i Roskilde Bymidte Jakob Høj, Tetraplan A/S, jah@tetraplan.dk Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603 9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Cyklens potentiale i bytrafik

Cyklens potentiale i bytrafik Civ.ing. Karen Marie Lei Krogsgaard,Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen Civ. ing. Puk Kristine Nilsson, Vejdirektoratet, Trafiksikkerheds- og Miljøafdelingen. Cyklens potentiale i bytrafik

Læs mere

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers

Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 1 Flere er sprunget på cyklerne i årets Cykelkommune, Randers 2013 er et fantastisk cykelår i Randers. I maj måned blev Randers kåret som årets Cykelkommune, fordi det er lykkedes at få flere borgere til

Læs mere

Danmark op på cyklen!

Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Den nationale cykelstrategi Juli 2014 Danmark op på cyklen! 4. Danmark op på cyklen! Danmark op på cyklen! Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27F 1220 København

Læs mere

Hver ulykke er én for meget

Hver ulykke er én for meget FÆRDSELSSIKKERHEDSKOMMISSIONEN Hver ulykke er én for meget Trafiksikkerhed starter med dig Mod nye mål 2001-2012 Udgivet af Trafikministeriet for Færdselssikkerhedskommissionen Layout Design og grafisk

Læs mere

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning

INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER. Vejledning INSPIRATION TIL SPØRGEUNDERSØGELSER OG TÆLLINGER Vejledning Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Forslag til spørgsmål... 4 2.1 Spørgsmål med høj prioritet... 5 2.2 Supplerende spørgsmål... 6 2.3 Spørgsmål

Læs mere

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER

GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Guide til grønnere transport på offentlige arbejdspladser 2014 GUIDE TIL GRØNNERE TRANSPORT PÅ OFFENTLIGE ARBEJDSPLADSER Udgivet af Grønt Mobilitetskontor 1. udgave, august 2014 1 Guide til grønnere transport

Læs mere

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09

TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 Forsynings- og Miljøudvalget den 10. august 2009 Forsynings- og Miljøudvalget den. 2. november 2009, revideret efter høringsperiode SKANDERBORG KOMMUNE FORSLAG TIL TRAFIKSIKKERHEDSPLAN `09 1 Forord Du

Læs mere

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34%

Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Trafikplanlægning i ét blik Ny undersøgelse: Gyllevogne øger vejsliddet med 34% Motorvejskryds Vejle - Planlægning og udførelse Letbanen er blot et led i mobilitetskæden INDHOLD N0. 05 2014 KOLOFON ISSN

Læs mere

Trafikhandlingsplan 2007-2011

Trafikhandlingsplan 2007-2011 Trafikhandlingsplan 2007-2011 Rudersdal Kommune Trafikhandlingsplan 2007-2011 Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 31.10.2007 FORORD Med Trafikhandlingsplan for 2007-2011 har Rudersdal Kommune vedtaget

Læs mere

STRUER KOMMUNE DECEMBER

STRUER KOMMUNE DECEMBER TRAFIKSIKKERHEDSPLAN STRUER KOMMUNE DECEMBER 2007 Dette hæfte redegør for status på trafiksikkerhedsarbejdet i Struer Kommune. Formålet med en trafiksikkerhedsplan er at skabe en samlet ramme for det fremtidige

Læs mere