Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig"

Transkript

1 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1

2 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang ved ansøgning til pleje-/ældrebolig... 5 Hvis borgeren vil klage... 6 Hvor i Sorø Kommune er boligerne beliggende?... 6 Venteliste og garanti... 6 Retten til frit valg... 7 Kvalitetskrav og frister for sagsbehandlingen... 7 Hvordan registreres oplysninger om borgeren?... 7 Adresser og telefonnumre... 7 Kvalitetsstandard for plejebolig... 8 Kvalitetsstandard for ældrebolig

3 Generel information om kvalitetsstandarder Hvad er en kvalitetsstandard? En kvalitetsstandard har til formål at beskrive det politisk fastsatte serviceniveau inden for et bestemt område i dette tilfælde handler det om serviceniveauet for plejebolig- og ældreboligområdet. Kvalitetsstandarder er dermed et overordnet udtryk for den kvalitet og service som Sorø Kommune tilbyder indenfor områdets tilhørende økonomiske ramme Kvalitetsstandarderne fungerer som information til borgerne samtidig med, at kvalitetsstandarderne er en afgørende forudsætning for at administrationen kan træffe afgørelser, som afspejler de politisk vedtagne mål på området. Sorø Kommune udarbejder desuden en serviceinformation, som i korte træk beskriver indholdet af det tilbud der kan modtages efter Sorø Kommunes kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger. Værdigrundlag Byrådet har besluttet, at Sorø Kommune skal basere sin virksomhed på et fælles værdisæt. Troværdighed Engagement og arbejdsglæde Åbenhed, dialog og anerkendelse I stedet for at hver enkelt medarbejder eller hver enkelt institution arbejder ud fra et isoleret værdisæt, er det hensigten, at alle skal arbejde ud fra et fælles værdisæt. Værdierne skal være gennemgående for den måde, medarbejderne varetager de kommunale opgaver på, uanset hvilket fagområde og uanset hvilken type opgave der er tale om. Ved at arbejde helhedsorienteret skabes det bedste udgangspunkt for, at borgerne får den service de kan forvente ud fra de rammer, som allerede foreligger. 3

4 Boformer I Sorø Kommune kan der visiteres til følgende kategorier af permanente boliger: Plejebolig i tæt miljø Demensplejebolig Almen ældrebolig Fælles for boformerne er, at de er indrettet med henblik på at tilgodese personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Lovgrundlag Plejeboliger: Lov om almene boliger: 5, stk.2 Plejeboliger er almene ældreboliger, hvortil der er knyttet omsorgs- og servicefunktioner med tilhørende personale svarende til den pågældende beboergruppes behov. Ældreboliger: Lov om almene boliger: 54. Almene ældreboliger, der ejes af en almen boligorganisation, skal udlejes til ældre og personer med handicap, der har særligt behov for sådanne boliger. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til andre boligsøgende, såfremt de pågældende boliger ikke kan udlejes til den berettigede personkreds. Ved ledighed skal boligerne på ny søges udlejet til den berettigede personkreds. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten. Den kommune, som efter 115, stk. 3, har givet tilsagn om støtte til ombygning af et plejehjem beliggende i en anden kommune til almene ældreboliger, udøver anvisningsretten til disse ældreboliger. Stk. 2. Almene ældreboliger, der er indrettet med henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, skal af den almene boligorganisation udlejes til denne personkreds. Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at boligerne skal udlejes til den personkreds, der er nævnt i stk. 1, 1. pkt., hvis boligerne ikke kan udlejes til personkredsen, der er nævnt i 1. pkt. Kommunalbestyrelsen udøver anvisningsretten, jf. dog 185 b, stk. 4. Stk. 3. Almene ældreboliger, der indrettes som bofællesskaber, kan ud over den berettigede personkreds, jf. stk. 1 og 2, udlejes til personer, der er i familie med eller har en særlig tilknytning til den berettigede personkreds. Det er dog en forudsætning, at bofællesskabet i det væsentlige udlejes til den berettigede personkreds. Stk. 4. Kommunen betaler lejen (boligafgiften) fra det tidspunkt, fra hvilket den ledige bolig er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunen garanterer endvidere for boligtagerens kontraktmæssige forpligtelser over for ejendommens ejer til at istandsætte boligen ved fraflytning 4

5 54 a. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde ældre, der har særligt behov for en almen plejebolig, jf. 5, stk. 2, eller for en plads på et plejehjem, jf. 192 i lov om social service, en sådan bolig eller plads senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Stk. 2. Garantien efter stk. 1 gælder dog ikke, hvis den ældre har valgt en bestemt almen plejebolig eller et bestemt plejehjem efter reglerne i 58 a. Stk. 3. Velfærdsministeren fastsætter regler om optagelse på en venteliste og om frister for tilbud om en almen plejebolig eller en plejehjemsplads. Sagsgang ved ansøgning til pleje-/ældrebolig Henvendelse Ansøgningsskema kan rekvireres ved henvendelse til Fagcenter Social og Sundhed. Ansøgning om ældre- og plejebolig vurderes af visitatorerne i Team Ældre. Sagsbehandling Når Team Ældre har modtaget det udfyldte ansøgningsskema, kontaktes ansøger inden for 4 uger for at aftale et visitationsbesøg i hjemmet. Visitationsbesøget Borgeren kan invitere pårørende eller en bisidder med til at deltage i visitationssamtalen. Borgerens prioriterede ønsker om boformens geografiske placering drøftes, og borgeren orienteres om, hvorvidt ønskerne kan imødekommes samt om optagelse på eventuel. venteliste. Vurderingen af ansøgerens behov for botilbud, foretages ud fra en individuel konkret vurdering af det aktuelle funktionsniveau samt en helhedsvurdering af borgerens samlede situation. Desuden kan der suppleres med oplysninger fra relevant plejepersonale i hjemmepleje, sygeplejen, dagcenter og sundhedscenter. Efter et skriftligt samtykke, (jf. Retssikkerhedsloven 11a, stk. 1) kan der indhentes yderligere oplysninger fra læge, speciallæge, sygehus eller anden samarbejdspartner. Afgørelse Ansøgeren modtager en skriftlig afgørelse på, om ansøgningen er imødekommet, eller om der gives afslag. 5

6 Der kan være situationer, hvor en indflytning i anden bolig er uopsættelig og der ikke er ledig bolig der, hvor borgeren ønsker det. Borgeren vil i så fald blive anvist en ledig bolig, der matcher borgerens vurderede aktuelle behov. Hvis borgeren vil klage Borgeren kan klage over den afgørelse om ældre-/plejebolig, der er truffet: Klagen, som kan være enten mundtlig eller skriftlig, indgives til Team Ældre i Sorø Kommune inden fire uger, regnet fra datoen for modtagelse af kommunens afgørelse. Hvis borgeren ønsker at klage mundtligt, kan Team Ældre hjælpe med at formulere en skriftlig klage. Jf. retssikkerhedslovens 66, har kommunen pligt til at genvurdere afgørelsen indenfor fire uger fra modtaget klage. Borgeren får en skriftlig afgørelse efter genvurderingen. Fastholder kommunen sin afgørelse videresendes klagen inklusiv sagsakter til afgørelse af Ankestyrelsen. Hvor i Sorø Kommune er boligerne beliggende? Sorø Kommune har et antal ældreboliger i Sorø, Dianalund, Ruds Vedby og Stenlille. Plejeboliger er beliggende i Sorø, Slaglille og Dianalund. På kan man få yderligere oplysninger om boligerne. Demensplejeboligerne er beliggende i Sorø og Dianalund. Der er ikke udarbejdet en særskilt kvalitetsstandard for demensplejeboligerne, men det kan oplyses at disse boliger er specielle tilbud til borgere, der har behov for et særligt botilbud på grund af demens eller demensligende sygdom. Demenssygdommen skal være diagnosticeret eller udredning være igangsat. Kommunen foretager en konkret og individuel vurdering af situationen, inden der tages stilling til, om borgeren kan komme i betragtning til en demensplejebolig. Venteliste og garanti Senest 2 måneder efter borgeren er blevet visiteret til plejebolig og er kommet på en eventuel venteliste, vil borgeren blive tilbudt en sådan bolig. Ledige boliger anvises til de borgere, som har størst behov for den pågældende bolig og derefter til de borgere, som har stået længst tid på ventelisten. 6

7 Garantien gælder ikke, hvis ansøgeren efter reglerne om frit valg af ældreboliger m.v. ønsker at bo i en bestemt plejeboligbebyggelse enten i bopælskommunen eller i en anden kommune. I dette tilfælde optages borgeren på fritvalgs ventelisten og er dermed ikke omfattet af garantien. (jf. Lov om almene boliger 54a & 58a). Retten til frit valg Borgere, som ønsker at flytte til anden kommune, skal opfylde betingelserne for at få anvist en almen ældrebolig i både fraflytnings og tilflytningskommunen. Retten til frit valg gælder uanset boligens beliggenhed. Retten til frit valg omfatter ret til, at en ægtefælle, samlever eller registreret partner fortsat kan indgå i husstanden, og hvis ansøgeren fortsat ønsker at pågældende skal indgå i husstanden, skal den bolig der tilbydes, være egnet til 2 personer. Hvis pågældende borger, der har fået bevilliget boligen, dør, har efterlevende samlever ret til at fortsætte lejeforholdet. (jf. Lov om almene boliger 58a) Kvalitetskrav og frister for sagsbehandlingen Kommunalbestyrelsen har fastsat tidsfrister for sagsbehandlingen. Hvis tidsfristen ikke kan overholdes skal borgeren have skriftlig besked. Frister: Sagsbehandler bekræfter modtagelsen af ansøgningen indenfor en uge og en afgørelse træffes inden 8 uger. Hvordan registreres oplysninger om borgeren? Alle oplysninger om borgeren registreres elektronisk i et omsorgseller dokumenthåndteringssystem. Borgeren kan anmode om aktindsigt i de registrerede oplysninger. Henvendelser om aktindsigt rettes til Fagcenter Social og Sundhed. Adresser og telefonnumre Fagcenter Social og Sundhed Rådhusvej Sorø Tlf Telefontid man, tirs, tors og fredag

8 Kvalitetsstandard for plejebolig Formålet med tildeling af plejebolig: Kriterier for tildeling af plejebolig: Som udgangspunkt skal kriterierne fra 1 til 4 være opfyldt. Kriterier 5 til 6 kan være opfyldt. At borgere med omfattende behov for hjælp døgnet igennem, bliver tildelt en plejebolig, som i væsentlig grad vil forøge/lette borgerens fysiske, psykiske og/eller sociale situation. At borgeren har væsentligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og derved har et omfattende, varigt behov for pleje, støtte og samvær, i et omfang som ex. et dagtilbud ikke kan dække. 1. Borgere med behov for tæt kontakt til personalet stort set hele døgnet. 2. Borgere med så omfattende behov for pleje og omsorg, at det ikke er hensigtsmæssigt, at yde den nødvendige hjælp i hidtidige bolig. 3. Borgeren, som ikke kan tilkalde hjælp ved akut opstået behov. 4. Borgere, som udfra en helhedsvurdering, er ude af stand til/har svært ved, at tage hånd om egne behov og dermed ikke på betryggende vis kan bo alene. 5. Borgere med behov for, at personalet kan være til stede inden for kort tid. 6. Borgeren, som i perioder, har behov for tilsyn af personalet hele døgnet. Der kan som udgangspunkt ikke visiteres til plejebolig på grund af følgende forhold Fordi nuværende bolig og evt. udenoms arealer er for stor, uoverkommelig eller for dyr. Utryghed ved at være alene. Høj alder. Borgeren har solgt sit hus og står uden bolig. Særlige forhold: Såfremt borgeren ønsker plejebolig i en plejeboligbebyggelse, der ikke indeholder boliger egnet til 2 personer, kan den raske ægtefælle, samlever eller registreret partner tilbydes en anden plejebolig på samme plejecenter. Såfremt dette ønskes af den raske ægtefælle, samlever eller registreret partner, vil udlejningen være efter reglerne om almene boliger, det vil sige med selvstændigt indskud, egen husleje, afgifter mv. OBS: Ved den visiterede borgers dødsfald, oppebærer den raske ægtefælle, samlever eller registreret partner ikke retten til frit valg. Hvad koster boligen for borgeren? Nærmere kan oplyses ved tilbud om en bolig da det afhænger af hvilken bolig det er med hensyn til størrelse mv. Der skal betales indskud. Der er mulighed for at søge om boliglån og boligydelse. Nærmere oplysninger fås på 8

9 Kvalitetsstandard for ældrebolig Formålet med tildeling af ældrebolig: Kriterier for tildeling af ældrebolig: Som udgangspunkt skal kriterierne fra 1 til 3 være opfyldt. Kriterier 4 til 5 kan være opfyldt Særlige forhold: At borgere med betydelig og varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor nuværende bolig er uhensigtsmæssigt indrettet, opnår større grad af selvhjulpenhed ved flytning til handicapvenlig bolig. At borgeren er varigt fysisk begrænset i nuværende bolig, f.eks. har behov for særlig indretning, som ikke kan imødekommes i nuværende bolig. 1. Borgere, der ved flytning til ældrebolig, kan færdes sikkert og forsvarligt inden døre. 2. Borgere, som trods betydelig og varig funktionsnedsættelse, der udfra en helhedsvurdering, er i stand til, at reagere på egne behov og på betryggende vis kan bo alene. 3. Borgere, der er i stand til at strukturere sin hverdag og selvstændigt eller med let støtte kan deltage i den daglige husholdning. 4. Borgere, hvis psykiske/sociale situation støttes eller forbedres i et ældreboligmiljø. 5. Borgere, der er visiteret til ydelser fra hjemmeplejen, hjælpes af ægtefælle o. lign. opnår eller bevare selvhjulpenhed. Borgere kan optages på venteliste ved visse fremadskridende kronisk sygdom, hvor det kan forudses, at borgerens fysiske eller psykiske funktionsniveau hurtigt vil forværres. Der kan som udgangspunkt ikke visiteres til ældrebolig: Hvis borgerens egne muligheder for at søge en egnet almen bolig ikke er udtømte. Borgere, der selv kan tilkalde hjælp ved telefon eller nødkald og i øvrigt bor i en egnet bolig. Fordi nuværende bolig og evt. udenoms areal er for stor, uoverkommelig eller for dyr. På grund af utryghed ved at være alene. På grund af høj alder. Fordi borgeren har solgt sit hus og står uden bolig. Hvad koster boligen for borgeren? Nærmere kan oplyses ved tilbud om en bolig da det afhænger af hvilken bolig det er med hensyn til størrelse mv. Der skal betales indskud. Der er mulighed for at søge om boliglån og boligydelse. Nærmere oplysninger fås på 9

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven

Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om botilbud mv. til voksne efter reglerne i almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven (Vejledning nr. 4 til serviceloven) Version:

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd

Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014. fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune. Børn, Kultur & Velfærd Børn, Kultur & Velfærd Kvalitetsstandard for plejeboligområdet 2014 fra du søger om plejebolig, til du er beboer på plejehjem i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund bkv@albertslund.dk

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Boliger til hjemløse NOTAT

Boliger til hjemløse NOTAT NOTAT Dato: 10.februar 2014 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-1335 Sagsbehandler: Sbu Dok id: Boliger til hjemløse På styregruppemødet for Hjemløsestrategien den 23. marts 2012 fremlagde Københavns

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION TIL PLEJEBOLIGER PRØVEBOLIGER ÆLDREBOLIGER MIDLERTIDIGE BOLIGER 2014 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Januar 2015 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp Indhold Generelle informationer om personlig og praktisk hjælp... 2 Indledning:... 2 Visitation til personlig og praktisk hjælp:... 2 Udpeget

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt i Byrådet 29. oktober 2012 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 4. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar

Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed. Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar Kvalitetsstandarder 2014 Ældre og Sundhed Et aktivt og sundt liv med muligheder og ansvar 2/48 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2014 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 19. december 2013 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere