Introduktion til kvalitetsstandarder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Introduktion til kvalitetsstandarder"

Transkript

1 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

2 Introduktion til kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde voksne Indhold 1 Indledning Voksenudredningsmetoden Overordnede rammer for kvalitetsstandarder Værdier og målsætninger Overordnede principper for visitationspraksis Ydelsens udformning Ydelsens varighed Koordinering af indsatsen Principper for visitation Grundlag for visitation Sagsbehandlingspraksis i forbindelse med myndighedsafgørelser... 6 Klageadgang... 8 Etablering af støtte Læsevejledning til kvalitetsstandarder /8

3 1 Indledning Introduktion til kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde voksne Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder 2014 for voksne med særlige behov indeholder en redegørelse for det politisk besluttede serviceniveau for alle ydelser efter Lov om Social Service, afsnit 5 (Lov om Social Service), Lov om Specialundervisning for voksne og Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse 1 inden for Socialudvalgets ansvarsområde. Formålet med kvalitetsstandarder er at sikre ensartethed og tydelighed i visitation til de enkelte ydelser. På denne måde skabes overensstemmelse mellem borgerens oplevede behov, den visiterede ydelse og det, der konkret leveres. Kvalitetsstandarder er samtidig et arbejdsredskab for ledere og medarbejdere, der træffer afgørelser om tildeling af ydelser på området. Målgruppen er i lovgivningen beskrevet som personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Det er borgere med: Fysiske og kognitive funktionsnedsættelser, såsom hjerneskade, nedsat bevægelsesfunktion, manglende eller nedsat talefunktion, syns- eller hørenedsættelse. Psykiske funktionsnedsættelser såsom udviklingshæmning, autisme, asperger- og andre syndromer. Psykosociale funktionsnedsættelser, herunder sindslidelser. Særligt svære følger af for eksempel alkohol- og/eller stofmisbrug. Hjemløse Hvor intet andet er nævnt, omfatter gruppen af voksne med særlige behov alle borgere med betydelige funktionsnedsættelser. 1.1 Voksenudredningsmetoden Visitation til socialpædagogisk støtte tager udgangspunkt i voksenudredningsmetoden (VUM). Metoden sikrer en helhedsorienteret indsats med borgeren i centrum. Sagsbehandleren foretager en samlet vurdering af borgerens behov for støtte på baggrund af en udredning. Metoden er todelt, således at sagsbehandleren først vurderer borgerens problemer ud fra 11 temaer som dækker forskellige aspekter af borgerens liv og situation. Herefter vurderes borgerens samlede behov. Med voksenudredningsmetodens 11 temaer sikres, at borgerens samlede livssituation drøftes med borgeren ift støttebehov. Dels fordi temaerne i sig selv er mere rummelige, dels fordi det er borgerens muligheder frem for begrænsninger, der er omdrejningspunktet for vurderingen. Metoden er derfor i tråd med den rehabiliterende tankegang og skaber et bedre grundlag for en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats for borgerne i forhold til tidligere indsatser. Den samlede funktionsvurdering angives ud fra fem niveauer: A = Ingen problemer B = Lette problemer C = Moderate problemer 1 3/8

4 D = Store problemer E = Fuldstændige problemer Introduktion til kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde voksne Den samlede funktionsevnevurdering er altså udtryk for sagsbehandlerens faglige vurdering af borgerens samlede behov for støtte. Men vurderingen er ikke udtryk for et gennemsnit af funktionsniveauerne, da der kan være tilfælde, hvor borgeren har en lav score på hvert af de afdækkede temaer i udredningen, men får høj score på den samlede funktionsvurdering på grund af kompleksiteten samlet set. Det er sagsbehandlerens ansvar at oplyse sagen tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Sagen skal ikke overbelyses, og der indhentes fx oplysninger fra andre centre i Helsingør Kommune, egen læge eller hospital. Oplysningerne i sagen skal være relevante for den givne ansøgning og skal kun omfatte de informationer, der er nødvendige for at opnå formålet med udredningen. Ydelsen sættes ikke i gang før der ligger en myndighedsafgørelse. Der gives således ikke betalingstilsagn til ydelse uden skriftlig dokumentation jf. afgørelse. Samarbejdet mellem faggrupper og borgere samt pårørende er i fokus. På denne måde er det målsætningen, at borgeren efter en koordinerende og sammenhængende indsats kan opnå et mere selvstændigt og meningsfuldt liv. 2 Overordnede rammer for kvalitetsstandarder 2.1 Værdier og målsætninger Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i værdier og målsætningerne i Helsingør Kommunes Handicappolitik. For borgere, der ikke kan tage vare på sig selv, skal deres pårørende, værger eller personer, der har borgerens fortrolighed, inddrages i videst muligt omfang. Medarbejderne skal ikke træffe valg for borgeren, men derimod have fokus på at synliggøre valgmulighederne for borgeren, hvor det er muligt. Indsatsen skal tage udgangspunkt i det rehabiliterende perspektiv med borgeren i centrum. Tilbuddet skal tilrettelægges således, at borgeren får medindflydelse og oplever ejerskab. Indsatsen skal ikke være mere omfattende, end der er behov for. Helsingør Kommune prioriterer lokale løsninger, der giver borgeren mulighed for at fastholde og udbygge sit netværk, herunder at arbejde/træne mod større selvstændighed og bryde isolation. Tilbuddene skal dog tilpasses borgerens individuelle behov og ønsker og skal være fleksible og tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer. Pårørende skal inddrages, når det er relevant og efter samtykke fra borgeren. For borgere med psykosociale funktionsnedsættelser arbejdes med udgangspunkt i, at det er muligt at komme sig (recovery). Recovery er det enkelte menneskes egen gennemlevede proces med at komme sig og komme videre i livet. Rehabilitering er den hjælp, støtte og de redskaber og metoder, som de professionelle stiller til rådighed eller benytter sig af. Det vil sige det samarbejde om recovery-processen, der foregår mellem borger og medarbejder. Borgere med udviklingshæmning tilbydes rehabiliterende støtteforløb. Støtten bidrager til livskvalitet, udvikling og fastholdelse af færdigheder. 4/8

5 Introduktion til kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde voksne Helsingør Kommunes sociale tilbud fokuserer på generelle samfundsfremmende aktiviteter, som fremmer borgerens helbred og mulighed for deltagelse i samfundslivet. Kvalitetsstandarderne revideres én gang årligt i forbindelse med Byrådets budgetaftale og forelægges til politisk beslutning. 2.2 Overordnede principper for visitationspraksis Det overordnede formål med visitering af ydelser til voksne med særlige behov er, at borgeren, ud fra en rehabiliterende tilgang, bliver styrket eller kompenseret i forhold til sin funktionsnedsættelse, således at borgeren kan deltage i samfundslivet på egne vilkår Ydelsens udformning Ydelser kan fx gives som socialpædagogisk støtte eller som en kontantydelse, hvor borgeren får dækket merudgifter som følge af funktionsnedsættelsen. Omfanget af ydelserne strækker sig fra mindre omfattende tilbud, fx ledsageordning, til meget omfattende tilbud, fx botilbud med døgndækning. Ydelserne er uafhængige af borgerens indtægts- og formueforhold, og dermed udgiftsfrie for borgeren Ydelsens varighed Som udgangspunkt visiteres borgeren til midlertidig støtte. Varigheden af støtten fastsættes ud fra den konkrete, individuelle vurdering på baggrund af indsatsformål og indsatsmål. Målene vil fremgå af en 141-handleplan, såfremt borgeren ønsker denne udarbejdet. Støtten gives med henblik på, at borgeren opnår sine indsatsmål. Ved hver opfølgning foretages vurdering ift. hvorvidt indsatsmål er opnået samt fortsat støttebehov. Der er borgere, der har behov for livslang støtte/ et egentligt botilbud. For også disse borgere gælder det, at der ud fra et udviklingsperspektiv arbejdes med at støtte den enkelte borger i at nå konkrete mål inden for en fastlagt periode, og med udgangspunkt i den enkeltes livssituation Koordinering af indsatsen En borger kan modtage mere end et tilbud, og der kan være tale om en kombination af ydelser fra flere udførere. For at sikre et sammenhængende helhedsorienteret tilbud, med udgangspunkt i det rehabiliterende perspektiv skal der ske en koordinering af indsatsen mellem de enkelte tilbud. Myndighedens opgave er at koordinere samarbejdet mellem borgeren, dennes familie og sociale netværk samt relevante fagpersoner, så borgerens ønskede mål bedst muligt kan opnås Principper for visitation Visitation og udførelse af ydelser tager udgangspunkt i afdækning af borgerens problemer, ressourcer og ønsker. Principper for visitation: Der visiteres ud fra et rehabiliterende perspektiv med udgangspunkt i borgerens samlede livssituation og mulighed for at opnå et så selvstændigt liv som muligt. Borgeren mødes med positive forventninger, baseret på tanken om at alle mennesker har ressourcer og mulighed for at videreudvikle deres færdigheder og kompetencer. 5/8

6 Introduktion til kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde voksne Der arbejdes ud fra en rehabiliterende tilgang med fokus på recovery-processer. Der tilbydes altid den mindst indgribende foranstaltning, der løser borgerens behov. Sagsbehandling og indsatsen skal tilrettelægges således, at borgeren får medindflydelse og oplever ejerskab til målsætningen for indsatsen. Borgeren inddrages i udvælgelsen af tilbud med henblik på at etablere et tilbud, der både svarer til borgerens ønsker og behov og som giver størst mulighed for optræning og læring i at mestre eget liv. Der visiteres og arbejdes med borgerens målsætninger ud fra en viden om de indsatser, hvor effekten kan dokumenteres. Der er fokus på opfølgning på borgerens mål og dermed effekt af indsatsen. Helsingør Kommune prioriterer lokale løsninger, der giver borgeren mulighed for at fastholde og udbygge sit netværk, herunder at arbejde/træne mod større selvstændighed og bryde isolation. Alle borgere i Helsingør Kommune orienteres om beskæftigelses-, fritids- og idrætstilbud. Center for Særlig Social Indsats vil i visitationen have fokus på optræning og udvikling, som dermed går forud for en vedvarende ydelse. Ligeledes har Center for Særlig Social Indsats fokus på, at borgeren kan forblive i eget hjem, og at borgeren tilbydes ydelser i lokale tilbud samt i grupper for at styrke sit netværk. Ud fra en konkret vurdering visiteres primært til tilbud, der ligger i Helsingør Kommune. Sagsbehandler kan finde oplysninger om tilbud i Tilbudsportalen 2. Portalen er en offentlig tilgængelig hjemmeside, hvor der er et overblik over bredden og indholdet i de tilbud, der eksisterer i hele landet på området, ligesom der er mulighed for at sammenligne tilbuddene og udgifter til tilbuddene. Der kan kun anvises til et tilbud udenfor Helsingør Kommune som er opført på Tilbudsportalen. Her kan man ligeledes finde oplysninger om bruger/pårørendeindflydelse, kostpriser, fritidsaktiviteter og lignende. Hvis man har behov for flere oplysninger henvises der til kommunerne og/eller tilbuddenes hjemmesider. Sagsbehandlingen skal tilrettelægges på en måde, så den understøtter ovenstående principper. For i videst muligt omfang at gøre brug af og etablere tilbud i nærmiljøet, arbejdes på at kombinere eksisterende tilbud fra blandt andet Center for Sundhed og Omsorg og Center for Job og Uddannelse Grundlag for visitation Voksenudredningsmetoden udgør visitationsgrundlaget for ydelser for voksne med særlige behov. Sagsbehandleren i Center for Særlig Social Indsats foretager en samlet vurdering af borgerens behov for støtte på baggrund af udredningen. Udredningen udarbejdes sammen med borgeren. 2.3 Sagsbehandlingspraksis i forbindelse med myndighedsafgørelser Henvendelser til Center for Særlig Social Indsats kan komme fra borgeren selv eller fra pårørende, naboer, hospitalsafdelinger eller kommunale samarbejdspartnere. Alle 2 6/8

7 Introduktion til kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde voksne henvendelser registreres elektronisk. Ved alle henvendelser vil borgeren blive kontaktet af sin sagsbehandler indenfor 14 dage, så der kan aftales en dato for det første møde. Sagsbehandleren vil, ved første kontakt med borgeren, informere om rettigheder og pligter samt orientere om sagsforløbet. Sagsbehandlerens første møde med borgeren tilrettelægges sammen med borgeren. Det er vigtigt at mødet holdes et sted, hvor borgeren er tryg, eksempelvis i borgerens eget hjem. Borgeren har altid mulighed for at have en pårørende/bisidder med. Hvis borgeren er indlagt på hospital, vil mødet foregå her. Det skal bemærkes, at der er etableret en samarbejdsprocedure mellem Center for Børn, Unge og Familier og Center for Særlig Social Indsats for at sikre en koordineret overgang fra ung til voksen. Borgeren inddrages i sagsbehandlingen og i konkretiseringen af indsatsmål, og skal partshøres i udredningen inden der træffes en afgørelse. Til de ydelser, der kræver visitation, vil borgeren blive tilbudt en handleplan efter servicelovens 141. Sagsbehandlingen foregår i et tæt samarbejde med borgeren og eventuelle pårørende. I de situationer, hvor sagsbehandlingen trækker ud, skal borgeren/pårørende derfor være orienteret om årsagen hertil. Det kan skyldes indlæggelse på hospital, ventetid på at få nødvendig dokumentation fra samarbejdspartnere og situationer, hvor det er vanskeligt at få kontakt med borgeren. Nedenstående tidsfrister forudsætter, at sagen er tilstrækkelig oplyst: Område Generel Lovgrundlag tidsfrist Væresteder Serviceloven 79 Socialpædagogisk støtte* 2 måneder Serviceloven 85 BPA 2 måneder Serviceloven 96 Ledsageordning 2 måneder Serviceloven 97 Kontaktperson døvblinde 2 måneder Serviceloven 98 Merudgifter 1 måned Serviceloven 100 Beskyttet beskæftigelse 1 måned Serviceloven 103 Aktivitets og samværstilbud 1 måned Serviceloven 104 Midlertidigt botilbud* 3 måneder Serviceloven 107 Længerevarende botilbud* 3 måneder Serviceloven 108 Specialundervisning STU 3 uger 3 måneder Lov om specialundervisning for voksne Lov om Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse *) I situationer, hvor der akut opstår behov for støtte, træffer sagsbehandleren altid i samråd med områdelederen beslutning her og nu. - Det eksisterende pkt. 2.4 ændres til en overskrift: Klageadgang. - Herefter almindelig tekst: Borgerne kan klage over afgørelser truffet af Helsingør Kommune. Oplysninger om den konkrete klageadgang finde i de enkelte kvalitetsstandarder. - Det eksisterende pkt. 2.4 bliver nu til pkt. 2.5 osv. 7/8

8 2.4 Klageadgang Introduktion til kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde voksne Borgerne kan klage over afgørelser truffet af Helsingør Kommune. Oplysninger om den konkrete klageadgang findes i de enkelte kvalitetsstandarder. 2.5 Etablering af støtte Tildeling og udførelse af ydelser sker efter en dialogbaseret Bestiller Udfører Modtagermodel (BUM-model). Bestilleren 3 visiterer borgeren til en ydelse, som udføreren kan tilbyde. Den grundlæggende tanke er, at kvalitetsstandarderne fungerer som: Et arbejdsredskab for visitation i Center for Særlig Social Indsats. Et styringsredskab for administration og politisk ledelse. Et værktøj til sikring af ensartethed i behandlingen af kommunens borgere. Når der er bestilt en foranstaltning ved Helsingør Kommunes egne leverandører, etablerer tilbuddet kontakt med borgeren indenfor 10 arbejdsdage. Sundhedsfremmende foranstaltninger er tænkt ind i såvel tildeling som udførelse af ydelserne, og betragtes som en metode til at opnå borgerens mål. 3 Læsevejledning til kvalitetsstandarder En kvalitetsstandard beskriver de enkelte ydelsers indhold og formål, samt målgruppe. Herunder ses en oversigt over, hvad ydelsesbeskrivelserne i kvalitetsstandarderne indeholder: Lov og paragraf Beskrivelse af målgruppe Formålet med den konkrete ydelse Aktiviteter, der ydes inden for ydelsen Aktiviteter, der ikke kan ydes inden for ydelsen Beskrivelse af omfanget af ydelsen Beskrivelsen af hvor ydelsen kan leveres Beskrivelse af hvad borgeren skal betale for ydelsen og hvilke udgifter, der kan indgå Beskrivelse af hvor ofte der følges op på ydelsen Beskrivelse af særlige forhold, fx om ydelsen kan gives sammen med en anden ydelse Fælles for alle kvalitetsstandarderne er, at udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven, som foreskriver, at arbejdet udføres sundheds- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt - herunder, at kommunens alkohol- og rygepolitik overholdes. En ydelsesbeskrivelse af bo- og dagtilbud indeholder de oplysninger, som bestilleren har brug for i forhold til en indstilling og visitation. Konkrete beskrivelser af målgruppe, antal pladser, fysiske rammer, pædagogisk fokus, særlige aktiviteter, åbningstider med videre kan findes i Ydelseskataloger for bo- og dagtilbud i Center for Særlig Social Indsats på Helsingør Kommunes hjemmeside 3 Myndighedsafdelingen i Center for Særlig Social Indsats. 8/8

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013

Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbud af bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov Januar 2013 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101)

Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens 101) Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (jf. servicelovens

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015

TÅRNBY KOMMUNE. Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Kvalitetsstandarder i Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Tandplejen... 5 Børne- og Unge tandpleje... 5 Sundhedscenter... 9 Hverdagsrehabilitering... 9 Ambulant

Læs mere

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade

En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade Indhold Forord... 3 1. Indledning... 4 2. Mål for udviklingen på det kommunale hjerneskadeområde... 6 3. Udspillets ti anbefalinger... 7 4. Status for

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere