Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 K E N D E L S E KPC Byg A/S (advokat Miichael Nørregaard, Svendborg) mod Odense Tekniske Skole (advokat Henning Biil, København) Den 4. februar 2005 iværksatte indklagede, Odense Tekniske Skole, en indbudt/begrænset omvendt licitation efter Tilbudsloven (lov nr. 450 af 7. juni 2001 om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren) vedrørende totalentreprise og udarbejdelse af projekt til indretning af et transport- og autoundervisningscenter, Petermindevej 1/Risingvej 45-47, 5000 Odense C. Projektet er angivet som»aabakke 1.«Tildelingskriteriet var fastsat til»det økonomisk mest fordelagtige bud, vurderet som angivet i Byggeprogram.«Udgiften måtte andrage maksimalt 44 mio. kr. ekskl. moms. Projektet»Aabakke 1«var oprindeligt tænkt som et projekt, der indebar, at AMU Fyn skulle stå for at finde bygninger, der var egnede, og forestå indretningen af et fælles undervisningscenter. Hovedparten af undervisningscentret skulle AMU Fyn selv benytte, men en del heraf skulle udlejes til Odense Tekniske Skole. AMU Fyn havde indledt et samarbejde med KPC Byg A/S om bl.a. en række undersøgelser og projekteringsarbejder m.v. og havde desuden drøftet en eventuel løsning med KPC Byg A/S, hvorefter KPC Byg A/S selv skulle erhverve og indrette ejendommen og derefter sælge ejendommen til AMU Fyn. I juni 2004 meddelte AMU Fyn imidlertid, at man af økonomiske årsager ikke kunne gennemføre det planlagte projekt. Efter de drøftelser, der herefter fulgte mellem AMU Fyn og Odense Tekniske Skole, blev det besluttet, at det i stedet var Odense Tekniske Skole, der skulle finde egnede bygninger samt etablere og leje en del af bygningerne til AMU Fyn.

2 Imidlertid ønskede Odense Tekniske Skole at sende indretningsopgaven i licitation. AMU Fyn opfordrede Odense Tekniske skole til, om muligt, at prækvalificere KPC Byg A/S til at deltage. I efteråret 2004 erhvervede Odense Tekniske Skole den tidligere omtalte ejendom til etableringen af det fælles undervisningscenter. 2. Denne sag handler om licitationsproceduren, der som anført indledtes den 4. februar Licitationsbetingelserne blev udsendt den 4. februar 2005 til følgende udpegede ansøgere: 1. Hansson & Knudsen A/S 2. J&B Entreprise A/S 3. KPC Byg A/S 4. NCC Construction Danmark A/S 5. Skanska Danmark A/S Ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 5. april 2005 havde alle virksomhederne afgivet tilbud. Den 19. april 2005 besluttede indklagede at kontrahere med Hansson & Knudsen A/S, og kontrakt blev herefter indgået den 25. maj Den 9. maj 2005 indgav klageren, KPC Byg A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over indklagede, Odense Tekniske Skole. Klageren fremsatte ved klagens indgivelse anmodning om, at Klagenævnet i medfør af lov om Klagenævnet for Udbud 6, stk. 2, skulle beslutte, at klagen skal have opsættende virkning. Den 25. maj 2005 besluttede Klagenævnet ikke at tillægge klagen opsættende virkning. Mundtlig forhandling har fundet sted den 8. november Foranlediget af de skrivelser, parternes advokater som nedenfor omtalt har sendt til Klagenævnet for Udbud henholdsvis den 21. februar og den 10. marts 2006, har der endvidere fundet en supplerende mundtlig forhandling sted den 10. oktober Der er afgivet forklaringer af afdelingsdirektør Per Jørgensen, arkitekt Søren Vestergaard, forstander Ove G. Dalby, uddannelseschef Erik Balshøj og direktør Niels-Henning Olsen.

3 Det er under det supplerende møde bl.a. oplyst, at centret er taget i brug i sommeren 2006, og at prisen som følge af uforudsete udgifter m.v. blev på knap 49 mio. kr. 3. Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 (Udbudsdirektivet) ved at udbyde totalentreprisen og udarbejdelsen af projekt til indretning af transport- og autoundervisningscenter i den eksisterende ejendom, som er beliggende Petersmindevej 1/Risingvej 45-47, 5000 Odense C, efter Tilbudsloven og ikke efter Udbudsdirektivet. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at tage tilbudet fra Hansson & Knudsen A/S i betragtning, uanset at tilbudet ikke opfylder minimumskravene i udbudsbetingelserne. Påstand 3 Klagenævnet skal konstatere, at indklagede har handlet i strid med ligebehandlingsprincippet ved at ændre elementer i tilbudet fra Hansson & Knudsen A/S, uden at der er taget forbehold herom fra indklagedes side, og uden at dette er blevet forelagt for de øvrige tilbudsgivere. Påstand 4 Klagenævnet skal annullere indklagedes udbud af totalentreprisen og udarbejdelsen af projekt til indretning af transport- og autoundervisningscenter i den eksisterende ejendom, beliggende Petersmindevej 1/Risingvej 45-47, 5000 Odense C. Påstand 5 Klagenævnet skal annullere indklagedes beslutning af 25. maj 2005 om at indgå kontrakt med Hansson & Knudsen A/S. Påstand 6 Klagenævnet skal påbyde indklagede, såfremt indklagede fastholder gennemførelse af arbejdet, at genudbyde og gennemføre nyt udbud i overensstemmelse med Udbudsdirektivet.

4 Klageren har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning. 4. Indklagede har vedrørende påstand 1-6 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. I licitationsbetingelsernes»udbudsbrev«af 4. februar 2005 er bl.a. fastsat:»odense Tekniske Skole opfordrer Dem til i indbudt/begrænset omvendt licitation, sammen med fire andre totalentreprenører, at afgive totalentreprisetilbud og udarbejde tilbudsprojekt til indretning af transport- og autoundervisningscenter i eksisterende ejendom, beliggende Petersmindevej 1/Risingvej 45-47, 5000 Odense C i henhold til vedlagte udbudsmateriale: Udvælgelseskriterium: Det for bygherren økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet som angivet i Byggeprogram. Projektet udbydes til en maks. totalentreprisesum på kr ekskl. moms. Arbejdet udbydes i henhold til: ABT 93 Almindelige Betingelser for Totalentreprise Afgivelse af konditionsmæssige tilbud bliver honoreret med kr ekskl. moms under forudsætning af, at bygherren frit kan anvende det i tilbudene foreslåede eller dele deraf. Tilbudsgiver, der indgår totalentreprisekontrakt, honoreres ikke for afgivelse af tilbud. Honorar kan faktureres efter «I licitationsbetingelsernes»betingelser for totalentreprise«af 4. februar 2005 er bl.a. fastsat:»12.0 Ændringer og tilføjelser til ABT 93 Ad ABT 93 22, stk. 1 ændring Betaling sker 1 måned efter anmodning, når arbejdet er udført. Dokumentation og gennemførelse af kvalitetssikring er en del af arbejdet.

5 5. Ad ABT 93 22, stk. 2 Ønsker entreprenøren betaling for indkøbte materialer, som ikke er leveret på byggepladsen, skal entreprenøren dokumentere, at der er indgået en for ham bindende aftale om købet. Før udbetaling kan finde sted, skal entreprenøren til byggeledelsen udlevere en komplet fortegnelse over de indkøbte materialer. Desuden skal entreprenøren stille sikkerhed. Sikkerhedsstillelsen skal udformes i overensstemmelse med paradigma. Ad ABT 22, stk. 6 tilføjelse Prisen skal være fast i hele byggeperioden. Indtræffer der indenfor aftaleperioden ændringer i merværdiafgift, er entreprenøren pligtig til på skæringsdagen at udarbejde en entrepriseopgørelse bilagt fornøden dokumentation, hvilket skal være byggeledelsen i hænde senest 14 dage efter skæringdagen. Ad ABT 93 22, stk. 10 ændring Betaling sker 1 måned efter modtagelse af slutregning. Skal der i h.t. aftale udføres mangelafhjælpning efter fremsendelse af slutopgørelsen, fratrækkes værdien heraf i det udbetalte beløb.«i det til licitationsbetingelserne knyttede»byggeprogram«er bl.a. fastsat:»14. Tilbudsvurdering Krav til udbudsmaterialet Tilbudet skal omfatte en projektbeskrivelse og tegninger, som tilsammen på en entydig måde gør det muligt at bedømme, om udbudsmaterialets krav er opfyldt. Desuden skal det klart fremgå, hvor mange delydelser, tilbudet evt. ikke indeholder i forhold til udbudsgrundlaget. Tegninger og projektbeskrivelse skal være entydige, d.v.s. der må ikke være uoverensstemmelse mellem tekst og tegninger og tegninger må ikke illustrere forhold, der ikke er indeholdt i tilbudet Vurderingskriteriet Økonomisk mest fordelagtige bud. Vurdering af de tilbudte løsninger foretages på grundlag af følgende:

6 Den faste økonomiske ramme for den samlede tilbudte totalentreprise skal holdes på maksimum kr. ekskl. moms Evalueringskriterier for tildeling af ordren Det vægtes i efter 3 underkriterier: 1. Målopfyldelse 60% 2. Arkitektur 20% 3. Konstruktive og tekniske forhold 20% Ad. 1 Målopfyldelse Målopfyldelsen opnås med maks. point ved at tilbyde nøglefærdigt bygningsanlæg inkl. terrænanlæg i henholdt til udbudsgrundlaget. Rumarealer vægtes mest, derefter rum-/funktionsopfyldelse og -disposition. Ad. 2 Arkitektur Det færdige byggeri skal være udformet i sammenhæng med omgivelserne, hvad angår byggestil, materialer, farvevalg o.s.v. Der lægges mest vægt på, at bygningens udvendige og indvendige dele fremstår i gedigne, robuste og funktionstilpassede materialer, og at der samtidig præsenteres et bygningsanlæg i en tidløs og tiltalende arkitektur, der passer til omgivelserne og indikerer bygningens funktion. Udearealerne vægtes mindre. Ad. 3 Konstruktive og tekniske forhold Løsningernes byggetekniske kvaliteter bedømmes efter bygningsdele og deres materialeopbygning. Kvaliteten af bygningsdele i klimaskærm prioriteres højere end i øvrige bygningsdele. Kvaliteten af tilbudte bygningsdele vurderes ud fra et kriterium om, at lang levetid og lille vedligeholdelsesindsats har høj prioritet. Driftsforhold Ved vurderingen prioriteres rengøringsvenlige overflader. Indeklimaforhold Styringsbehov for de valgte installationer.«6.

7 7. I»Rettelsesblad nr. 06«af 30. marts 2005 er bl.a. fastsat:»generelt: Det i byggeprogrammet med tilhørende rumskemaer anførte er bygherrens ideale krav og ønsker. Det er tilbudsgivers opgave at belyse, i hvilket omfang disse krav kan opfyldes indenfor den afsatte økonomiske ramme på kr ekskl. moms. Såfremt dele af det i udbudsmaterialet anførte ikke kan indeholdes i tilbud, skal disse prissættes separat. Byggeprogram: Side 37, pkt Ad. 1 tilføjelse: Målopfyldelse prioriteres i følgende rækkefølge: 1. Indendørs teori-undervisningsområder. 2. Indendørs praktik-undervisningsområder. 3. Administrations-, edb- og lærerfunktioner. 4. Kantine- og pedelområder. 5. Kælderarealer. 6. Klimaskærm (facader og tag). 7. Værkstedsbygning. 8. Terrænarbejder Terrænarbejder Levering og montering af køkkenmaskiner/-udstyr (inkl. demontering af nuværende).«ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 5. april 2005 havde som anført alle 5 ovennævnte virksomheder afgivet tilbud. I tilbudet fra Hansson & Knudsen A/S er bl.a. anført følgende:»idet vi takker for Deres venlige henvendelse har vi hermed fornøjelsen at tilbyde at gennemføre ovennævnte ombygning i totalentreprise for kr ,- excl. moms... Nærværende tilbud er udarbejdet på grundlag af modtaget udbudsmateriale angivet i Deres udbudsbeskrivelse dateret samt rettelsesbreve 1-7 Tilbudsgrundlag: Nærværende tilbudsskrivelse med tilhørende bilag A og B Præsentationsmateriale på plancher dateret stk. Powerpoint præsentation på CD

8 8. 3 sæt A3 tegningsmapper med planer snit facader dateret sæt A3 mapper med tekniske beskrivelser dateret Det har været vores intention ved disponering af dette forslag til de nye faciliteter for OTS at skabe en helhed som tilgodeser alle de forskellige afdelinger mest muligt. Totalentreprisegruppen vil gennem optimering af projektering, konstruktioner og byggeprocessen kunne tilbyde ombygningen af Aabakken 1 til OTS i den angivne kvalitet til en økonomisk fordelagtig pris, samtidig med at bygherrens overordnede værdigrundlag tilgodeses i størst muligt omfang, ved valg af løsninger og at den efterfølgende drift gives de bedst mulige vilkår. For at give jer et helhedsindtryk af en fuldt funktionsdygtig skole der lever op til tidens krav i et godt og inspirerende uddannelsesmiljø, samt vise»den røde tråd«i den samlede plan og disponering, har vi været nødt til at medtage ydelser på tegninger som ikke er muligt at tilbyde indenfor den økonomiske ramme på kr. som I har fastslagt i jeres udbudsgrundlag. Vi er dog af den klare opfattelse at det er et vigtigt parameter at bygningen virker i dagligdagen til glæde for alle og at den også er tidssvarende med muligheder for nye tiltag fremover. Betaling Betaling sker i månedlige rater i.h.t..... Det forudsættes, at betalingsplan drøftes til enighed i forbindelse med acceptunderskrivelse.«i bilag A til tilbudet fra Hansson & Knudsen A/S er bl.a. anført:»forudsætninger for tilbud Nærværende tilbud er givet ud fra et ydelsesomfang, svarende til den afsatte økonomiske ramme på kr excl. moms, og prioriteret som angivet i rettelsesblad nr. 6 under målopfyldelse. Det skal bemærkes at tilbudet afviger i ydelsesomfang fra det i udbudsmaterialet angivne byggeprogram og funktioner. Til belysning af økonomien for et funktionsdygtigt projekt i ydelsesomfang modsvarende udbudsmaterialet, henvises til bilag B estimat for totaløkonomi dateret 11. april 2005 hvori tilbud på ekstraydelser er oplyst. Kantine og kantinekøkken:

9 I vores projektforslag er det nødvendigt for overholdelse af de i udbudstidsplanens angivne terminer og med aflevering den 31. maj 2006 at bygningskomplekset er frit tilgængeligt og alene står til rådighed for vores håndværkere, dog undtaget fremmedes brug af omklædnings- og badefaciliteterne i kælderen frem til efter afleveringen. Vi forudsætter at såvel kantine som kantinekøkkenet er til vores frie disponering fra og med mandag den 1. august Som kompensation herfor har vi indeholdt en midlertidig pavillon i størrelsesordenen 50 m², opstillet på planen til kantinebrug. Vi foreslår at kantinemøblementet kan flyttes hertil. Der disponeres med siddepladser af gangen.. Det skal bemærkes at der i vores tilbud ikke er indeholdt udgifter til madleverance, dog gøres opmærksom på en mulig driftsbesparelse på fjernvarmens mængdebesparelse i størrelsesordenen kr. pr. år. Denne mulige besparelse kan kompenseres for øgede udgifter til mad i byggeperioden. Vi deltager gerne i en forhandling til løsninger af ovennævnte forhold og om muligt et tilskud efter en nærmere forhandling.«i bilag B til tilbudet fra Hansson & Knudsen A/S er anført»prioriterede ekstraydelser (kr. excl. moms)«, som er inddelt i kategorierne»1. Funktionsnødvendige«,»2. Anbefalelsesværdig«,»3. Anbefalelsesværdig, driftsøko.«og»4. Muligt tilkøb«. På bilagets side 6 er videre anført: 9.»Pos. Tekst Totalentreprise, jf. tilbudsliste Funktionsnødvendige omkostninger Samlet sum incl. 1 Kr. excl. moms Anbefalelsesværdige omkostninger 3. Anbefalelsesværdige driftsøkonomiske omk. 4. Muligt tilkøb Note: Der kan frit vælges blandt de oplyste tillægsydelser.

10 Ydelser, omfang og funktion foreslår vi drøftet i et åbent og tillidsfuldt samarbejde.«i referat af 19. april 2005 af»byggeudvalgsmøde«er bl.a. anført: 10.»Dagsorden: Referat: 1. Gennemgang og drøftelse af indkomne projektforslag/-tilbud: Projektforslagenes arkitektur gennemgået og forklaret af : Forslag fra NCC, J&B og Skanska er uinspirerende og uhensigtsmæssigt disponeret. Forslag fra KPC indeholder gode dispositioner, specielt udearealer. Forslag fra H&K er suverænt det bedste med god disponering i midtergang og rumklynger ved lysgårde. Øvrige bedømmelseskriterier bearbejdet og pointsat af før mødet. Redegørelse i henhold til udleveret tilbudsoversigt og projektnotat. 2. Bedømmelse og pointgivning: Projektforslag /-tilbud bedømt og pointgivet i henhold til kriterier, anført i udbudsmaterialet. Samlet pointsum: H&K 4,54, KPC 4,09, NCC 3,01, Skanska 2.28 og J&B 0,4. Årsag til J&Bs lave pointsum er, at det ikke af tilbudet fremgår, hvad der tilbydes for kr ekskl. moms. Bedømmelsesskema bekendtgøres ikke,. 3. Valg af projekt/entreprenør: Projekt/tilbud fra H&K valgt. 4. Drøftelse af det videre forløb: Indledende møde med H&K arrangeres hurtigst muligt af. Projekt og tilbud skal tilpasses en kontraktsum på kr ekskl. moms.«

11 11. Ved brev af 21. april 2005 orienterede indklagede tilbudsgiverne om, at Hansson & Knudsen A/S var indstillet til accept med hensyn til totalentreprise. Ifølge brevet kan tilbudsgiverne, dog ikke Hansson & Knudsen A/S, hver fakturere kr. ekskl. moms for afgivelse af tilbud/forslag under forudsætning af, at bygherren frit kan anvende det i tilbudene foreslåede eller dele deraf. Klagerens advokat har i en skrivelse af 21. februar 2006 til Klagenævnet for Udbud anført:»på vegne klageren skal jeg herved anmode om, at nævnet inddrager følgende nye væsentlige forhold i forbindelse med at der træffes afgørelse i sagen. Det ene dokument er en skrivelse af 7. december 2005 fra indklagedes direktør, direktør Niels Henning Olsen til AMU-Fyn, med tilhørende beregningsnotat. Det fremgår, at investeringen for så vidt angår Åbakke 1 - hvilken er genstanden for nærværende sag - foruden ombygningen på kr ,00 tillige omfatter yderligere 10 % samt videreombygning på kr ,00, dvs. den samlede entreprise for Åbakke 1 væsentligt overstiger den dagældende tærskelværdi i Udbudsdirektivet. Det andet dokument er indklagedes udbudsbekendtgørelse af 20. januar 2006, hvilken er offentliggjort den 24. januar Det fremgår af side 1, nederst, at der er tale om udbud af»ombygning af tre eksisterende bygninger til praktik- og teoriundervisningslokaler, ombygningsarbejderne omfatter klimaskærm, indvendige bygningsdele, installationer og tilpasning af terrænbelægninger.«det er klagerens opfattelse, at ovennævnte forhold står i klar modsætning til de forklaringer, der blev afgivet af henholdsvis klageren ved direktør Niels Henning Olsen og klagerens rådgiver ved Viggo Johannsen. «Indklagedes advokat har i en skrivelse af 10. marts 2006 til Klagenævnet for Udbud anført bl.a.:»herved skal jeg meddele OTS bemærkninger til KPC s skrivelse til klagenævnet af 21. februar Indledning Med skrivelsen fremsender KPC som kopi af OTS skrivelse af 7. december 2005 til AMU-Fyn angående AMU-Fyns indgåelse af lejekontrakt om transportuddannelsescentret på Aabakke. Skrivelsen er

12 vedhæftet en beregning over den husleje, som AMU-Fyn i givet fald skulle betale til OTS. 12. KPC hæfter sig i den forbindelse ved, at huslejeberegningens skøn over den samlede investering for Aabakke 1 opererer med et tillæg til den oprindelige ombygningsudgift på 10 % svarende til 4,4 mio. kr. samt et beløb til videreombygning på 24 mio. kr. KPC anfører i den forbindelse, at den dagældende tærskelværdi for Aabakke 1 er overskredet, hvis beløbene på 4,4 mio. kr. og 24 mio. kr. lægges til kontraktsummen på 44 mio. kr. for den entreprise på Aabakke 1, der er genstanden for nærværende sag. Dette anbringende relaterer sig således til KPC s påstand 1. OTS fastholder sin frifindelsespåstand overfor KPC s påstand 1 og gør overfor det nu anførte gældende, at de nævnte beløb på 4,4 mio. kr. og 24 mio. kr. ikke skal tillægges entreprisesummen på 44 mio. kr. ved opgørelsen af tærskelværdien for det oprindelige udbud. Beløbet på 4,4 mio. kr. vedrører udgifter til uforudsete forhold, som imidlertid søges elimineret ved besparelser. Beløbet på 24 mio. kr. vedrører en ny byggesag, hvis tærskelværdi skal beregnes uafhængigt af det oprindelige udbud. Herudover fremlægger KPC OTS udbudsbekendtgørelse vedrørende ombygning af tre eksisterende bygninger i Aabakkekomplekset. KPC anfører ikke noget udtrykkeligt anbringende i forlængelse heraf, men forholdet kan efter sit indhold ligeledes kun vedrøre KPC s påstand 1 om anvendelse af det forkerte regelsæt på grund af overskridelse af tærskelværdien. KPC hævder, at de fremlagte dokumenter skulle modsige de forklaringer, der blev afgivet af OTS direktør Niels-Henning Olsen og OTS rådgiver Viggo Johansen under den mundtlige forhandling. Det er ikke tilfældet, tværtimod. Det er imidlertid vigtigt for forståelsen af sagen at redegøre for den udvikling, der har fundet sted i forholdet mellem OTS og AMU-Fyn i tiden op til og efter den mundtlige forhandling, I det følgende redegør OTS nærmere herfor. Supplerende sagsfremstilling Som anført i skriftvekslingen og under den mundtlige forhandling var samarbejdet mellem OTS og AMU-Fyn oprindeligt planlagt således, at AMU-Fyn ville lade KPC indrette Aabakke 1 og derefter overdrage den til sig. Herefter skulle OTS leje sig ind i nogle af lokalerne. Da AMU- Fyn ikke kunne løfte denne konstruktion økonomisk, besluttede OTS at købe bygningen, stå for indretningen og herefter leje en del af den til

13 AMU-Fyn. Herefter blev den i nærværende sag omhandlede omvendte licitation gennemført og indretningsarbejderne iværksat. 13. Udover en hensigtserklæring fra AMU-Fyn om at ville leje sig ind i Aabakke 1 blev der ikke indgået nogen skriftlige aftaler om, hvor mange lokaler AMU-Fyn skulle leje, eller en egentlig lejekontrakt. Samarbejdet var baseret på de mundtlige aftaler, parterne havde indgået. AMU-Fyn blev dog involveret i byggeriets planlægning, projektering og udbud og deltog løbende under byggeriets udførelse i arbejdsgruppe- /totalentreprisemøder med OTS. blev det samstemmende forklaret under den mundtlige forhandling af AMU-Fyns arkitekt Søren Vestergaard, Ove G. Dalby fra AMU-Fyn samt Niels-Henning Olsen og Viggo Johansen, at AMU-Fyns lokalebehov blev rimeligt tilgodeset i det valgte projekt. AMU-Fyn var dog i byggeriets forløb meget lidt fleksibel, idet AMU-Fyn til stadighed fastholdt at ville have alle sine indretningsønsker opfyldt. Sagen tog imidlertid en helt ny drejning, da AMU-Fyns sikkerhedsorganisation midt under byggeriet i sommeren 2005 indtog det standpunkt, at AMU-Fyns ansatte ikke ville bruge teorilokaler, som kun havde ovenlys og direkte udsigt, ikke udsigt til det fri, men til nogle store lysgårde, hvilket var tilfældet for en del af de projekterede lokaler. Dette uanset at byggetilladelsen alene stillede krav om, at kontorer uden udsyn til det fri ikke måtte bruges til faste arbejdspladser. Da det alene var en del af de ansattes arbejdstid, der i givet fald skulle tilbringes i de pågældende teorilokaler, kunne disse ikke karakteriseres som faste arbejdspladser. Som forklaret af Niels-Henning Olsen under den mundtlige forhandling valgte AMU-Fyns ledelse at bakke sin sikkerhedsorganisation op. Det skete ved, at AMU-Fyn udenom OTS overfor Odense kommune den 3. oktober 2005 erklærede, at AMU-Fyn ikke kunne acceptere lokaler med begrænset udsyn. Trods OTS henstilling til AMU-Fyn om ikke at foretage sådanne ensidige henvendelser, gentog AMU-Fyn sit synspunkt skriftligt overfor Odense kommune den 11. oktober Denne udmelding standsede de facto den endelige planlægning af byggeriet. OTS stod nu midt under byggeriet i den uforudsete situation, at AMU-Fyn tilsyneladende ikke ønskede at leje sig ind i Aabakke 1 eller kun at leje sig ind delvis. OTS risikerede dermed at stå med en række nyindrettede lokaler, som man ikke umiddelbart havde nogen anvendelse til. For at undgå denne uhensigtsmæssighed og bevare det planlagte samarbejde med AMU-Fyn begyndte OTS bestyrelse at overveje

14 14. muligheden af at anskaffe en anden bygning i nærheden, benævnt Aabakke 3, indrette teorilokaler med fri udsigt her og udleje disse til AMU-Fyn. De ledigblevne lokaler i Aabakke 1 kunne herefter anvendes til autoundervisningscenter. Som forklaret af Niels- Henning Olsen og Viggo Johansen pågik disse overvejelser på tidspunktet for den mundtlige forhandling den 8. november 2005, men endelig beslutning var ikke truffet. Løsningen var således blevet præsenteret for AMU-Fyn på et møde den 26. oktober Den 1. november 2005 skrev AMU-Fyn til OTS, at man var meget tilfreds med den foreslåede løsningsmodel, men ønskede at se et overslag over de økonomiske forhold i modellen, inden man gav endeligt til sagn. OTS svarede på skrivelsen ved bilag L. På den baggrund gik OTS videre med modellen og bestyrelsen traf som et led heri den 1. december 2005 beslutning om at erhverve to yderligere ejendomme på området benævnt Aabakke 2 og Aabakke 3. Endvidere påbegyndtes udarbejdelsen af et projekteringsgrundlag for modellen.. OTS ville i overensstemmelse med det oprindelige koncept anvende Aabakke 1 til transportuddannelse. AMU-Fyn skulle alene anvende en del af de lokaler i Aabakke 1, der oprindeligt var tiltænkt AMU-Fyn, samt herudover halvdelen af lokalerne i ejendommen benævnt Aabakke 3. For at udnytte de tiloversblevne områder i Aabakke 1 ønskede OTS som nævnt at indrette disse til autoundervisningscenter. Henset til de nye omstændigheder besluttede OTS bestyrelse i den forbindelse at bevillige de fornødne midler til at indrette et komplet autoundervisningscenter med alle fornødne funktioner. Dette indebar, at der i lokalerne i Aabakke 1 skulle etableres teorilokaler, værksteder og depoter til lærlingeuddannelsen, mens Aabakke 2 blev anskaffet til teori- og værkstedslokaler til efteruddannelse for autobranchen. Endelig skulle der i tilknytning til Aabakke 1 etableres servicestation, funktionsprøvestand og truckhal. fremsendte OTS de oplysninger angående økonomien i det nye projekt, som AMU-Fyn havde efterlyst, OTS satte en frist for AMU-Fyns bekræftelse af at ville indgå lejekontrakt til den 16. december En sådan bekræftelse fremkom ikke. Tværtimod skrev AMU-Fyn den 15. december 2005 et afvisende svar til OTS, hvori AMU-Fyn rejste en lang række kritikpunkter af forløbet. OTS afviste kritikken den 20. december 2005 og opfordrede samtidig til at parterne afholdt et fælles bestyrelsesmøde mellem jul og nytår for at

15 afklare sagen, som nu hastede ganske meget af hensyn til at kunne nå at gennemføre byggeriet til det planlagte ibrugtagningstidspunkt. 15. Fællesmødet blev holdt den 28. december 2005, men uden resultat. Efter et nyt fællesmøde den 10. januar 2006, meddelte AMU-Fyn sin principielle tilslutning til en lejeaftale i af 11. januar 2006, men fremsatte samtidig nye betingelser. Den 12. januar svarede OTS på de nye forhold og anmodede om et endeligt, bindende tilsagn senest den 13. januar. Den 13. januar meddelte AMU-Fyn, at vilkårene for et endeligt, bindende tilsagn var utilfredsstillende for AMU-Fyn. Herpå måtte OTS den 13. januar konstatere, at AMU-Fyn ikke ønskede at fort sætte samarbejdet. OTS stod herefter endnu engang i den situation, at forudsætningerne for de dispositioner, som OTS havde foretaget, på afgørende punkter var ændret væsentligt på grund af AMU-Fyns adfærd, og OTS var endnu engang nødt til at revurdere projektet. OTS direktør Niels-Henning Olsen havde den 20. december 2005 udarbejdet en indstilling til bestyrelsen om denne revurdering, såfremt AMU-Fyn muligt ville trække sig. Indstillingen blev vedtaget af bestyrelsen den 23. december Det fremgår af indstillingen, at OTS besluttede fortsat at erhverve og indrette alle 3 bygninger. Motivationen for beslutningen var et ønske om at sikre tilstrækkelige fremtidsperspektiver for udvidelse,. Aabakke 1 vil blive anvendt til transportcenter som oprindeligt planlagt. Auto undervisningscenter vil blive etableret i Aabakke 1 og Aabakke 2. Der vil dog være lokaler i Aabakke 1, som OTS ikke aktuelt har behov for at benytte. Aabakke 3 vil blive indrettet til OTS elektronik- og datauddannelser, som flyttes fra sine hidtidige lokaler på Risingsvej. Det er dette projekt, som OTS udbød i EU-udbud ved udbudsbekendtgørelse offentliggjort den 24. januar 2006,... Udbudsmaterialet blev udsendt til de fem prækvalificerede ansøgere den 21. februar KPC søgte ikke om prækvalifikation. De relevante dele af udbudsmaterialet fremlægges. Materialets omfang fremgår af bilagets forside. Et overblik over projektets omfang fås enklest ved hjælp af de fem fremlagte projekttegninger. Aabakke 1 er vist på tegning. Det bemærkes, at tegningerne alene viser den del af bygningen, der ikke indrettes af Hansson & Knudsen under den af nærværende sag omhandlede entreprise....

16 16. Supplerende anbringender KPC s nye anbringender vedrører som indledningsvis nævnt alene den nedlagte påstand I om, at OTS skulle have anvendt udbudsdirektivet i stedet for tilbudsloven, fordi tærskelværdien var overskredet. KPC forudsætter herved, at såvel de nævnte 10 % (4,4 mio. kr.) som de samme steds omtalte 24 mio. kr. skal lægges til entreprisesummen i den omvendte licitation på 44 mio. kr. OTS bestrider, at en sådan sammenlægning skal finde sted. Supplerende bemærkes følgende. Vedrørende beløbet på 4,4 mio. kr. bemærkes, at den opgørelse som beløbet figurerer i, ikke er en opgørelse af de faktiske byggeomkostninger, men derimod en opstilling udarbejdet til brug for OTS forhandling med AMU-Fyn om fastsættelse af AMU-Fyns huslejebetaling for en periode på 10 år udarbejdet på et tidspunkt, hvor de endelige byggeomkostninger ikke var kendt. OTS har stedse bestræbt sig på at overholde den bevilligede entreprisesum på 44 mio. kr. i kontrakten med Hansson & Knudsen i overensstemmelse med OTS mundtlige og skriftlige erklæringer i nærværende sag. Meromkostninger som følge af ændrede eller nye ønsker er neutraliseret ved besparelser andre steder. Projektet er løbet ind i uforudsete forhold. Således viste gulvbetonen sig i langt dårligere stand end forventet, idet betonen var forvitret og armeringen tæret væk på grund af kemikaliepåvirkning. Herudover er man stødt på asbestholdig installationsisolering, som har måttet fjernes. OTS gør gældende, at sådanne uforudsete udgifter kan afholdes udover de 44 mio. kr., uden at dette indebærer en overtrædelse af udbudsdirektivets regler om tærskelværdiberegning. Uanset dette søger OTS dog også her så vidt muligt at eliminere merudgifter udover kontraktsummen ved besparelser for ikke at overskride bevillingen. Byggeriet er endnu ikke færdigt, og det kan derfor p.t. ikke fastslås, hvor stor en overskridelse, der eventuelt bliver tale om. De anførte bestræbelser på at overholde entreprisesummen har ført til, at dele af det med Hansson & Knudsen kontraherede projekt ikke kommer til udførelse. Det gælder først og fremmest de teorilokaler, der skulle indrettes mellem modullinie 23 og 24 på 1. sal i Aabakke 1. Denne del af bygningen bliver afsluttet som råkonstruktion. I stedet vil

17 der under det igangværende udbud blive etableret en række nye teorilokaler på 1. sal. 17. Sammenfattende dokumenterer angivelsen af de 4,4 mio. kr. således hverken et aktuelt forbrug udover tærskelværdien eller en hensigt til omgåelse af tærskelværdireglerne. Tværtimod bekræfter det nye udbud OTS udsagn og erklæringer om, at entreprisesummen på 44 mio. vil blive overholdt. De yderligere arbejder, som ifølge det nye projekt skal foretages i Aabakke 1 tildeles således ikke til Hansson & Knudsen som tillægsarbejder, men er omfattet af det nye udbud. Vedrørende beløbet på 24 mio. kr. for videreombygning af Aabakke 1 bemærkes, at dette tal ligeledes er et skøn udarbejdet på et tidspunkt, hvor AMU-Fyn stadig indgik i planerne. Det faktiske beløb vil givet blive en hel del anderledes. Der vil dog under alle omstændigheder finde en del ombygninger sted i Aabakke 1. OTS gør gældende, at entreprisesummen for disse ombygninger ikke skal sammenlægges med den oprindelige entreprisesum på 44 mio. kr. Den nye entreprisesum vedrører en ny byggesag, hvis tærskelværdi skal beregnes særskilt. OTS bestyrelse bevilligede oprindeligt et beløb på 44 mio. kr. til Aabakke 1. På baggrund af resultatet af den omvendte licitation blev det besluttet at benytte dette beløb til etablering af et transportuddannelsescenter til brug for OTS og AMU-Fyn. Det autoundervisningscenter, som var beskrevet i udbudsmaterialet, blev fravalgt, idet det bevilligede beløb ikke rakte til udførelse heraf. Under udførelsen har OTS til stadighed bestræbt sig på at holde det bevilligede beløb. Som beskrevet ovenfor skiftede AMU-Fyn imidlertid holdning undervejs i byggeriet og ville ikke længere anvende lokalerne i Aabakke 1. På baggrund af denne begivenhed, som OTS ikke var og ikke kunne have været bekendt med på tidspunktet for udbudet omfattet af nærværende sag, udarbejdede OTS et nyt projekt og indhentede en ny bevilling hertil for at søge at bevare samarbejdet med AMU-Fyn. På tilsvarende vis kunne og burde OTS ikke have forudset, at AMU-Fyn også ville undsige det nye projekt, hvilket nødvendiggjorde yderligere væsentlige ændringer. Udarbejdelsen og udbudet af det nye projekt beror således på nye omstændigheder opstået lang tid efter det i nærværende sag om handlede udbud. Der er med andre ord ikke tale om, at OTS har søgt kunstigt at opdele et oprindeligt samlet projekt for at undgå direktivets anvendelse. Der

18 18. foreligger derimod to selvstændige byggeprojekter med hver sin bevilling udarbejdet og besluttet under hensyn til de skiftende samarbejdsvilkår, som OTS har været udsat for. Hertil kommer, at såvel transportuddannelsescenteret i Aabakke 1 som autouddannelsescentret i Aabakke 1 og 2 hver for sig udgør tilstrækkelige fysiske rammer til at gennemføre OTS uddannelsesaktiviteter på de to forskellige områder. Centrene udfylder således - uanset at de til dels ligger i samme bygning - hver for sig en teknisk og økonomisk funktion, jf. udbudsdirektivets art. 1, stk. 2, litra b). De to projekter opfylder således både de tidsmæssige, økonomiske og tekniske betingelser for at holde dem adskilt ved tærskelværdiberegningen. Det fastholdes derfor, at anvendelsen af tilbudsloven på udbudet omhandlet i nærværende sag var berettiget.«som tidligere anført har de nævnte skrivelser af 21. februar og 10. marts 2006 givet anledning til afholdelse af en supplerende mundtlig forhandling i Klagenævnet den 10. oktober Parterne har i øvrigt skriftligt og mundtligt redegjort for deres synspunkter vedrørende det projekt, klagen angår. Klagenævnet udtaler: Ad påstand 1 I licitationsbetingelsernes»udbudsbrev«af 4. februar 2005 er fastsat, at licitationen gennemføres som en»indbudt/begrænset omvendt licitation«, og at projektet udbydes til en maksimal totalentreprisesum på 44 mio. kr. ekskl. moms. Det er endvidere fastsat, at afgivelse af konditionsmæssige tilbud bliver honoreret med kr. ekskl. moms under forudsætning af, at bygherren frit kan anvende det i tilbudene foreslåede eller dele heraf. Den tilbudsgiver, med hvem der indgås totaltentreprisekontrakt, honoreres ikke for afgivelse af tilbud. I licitationsbetingelsernes»byggeprogram«af 4. februar 2005 er fastsat, at tildelingskriteriet er det»økonomisk mest fordelagtige bud, vurderet som angivet i»byggeprogram««, og at vurderingen af de tilbudte løsninger

19 foretages på grundlag af, at den faste økonomiske ramme for den samlede tilbudte totalentreprise skal holdes på maksimalt 44 mio. kr. ekskl. moms. 19. I»Rettelsesblad nr. 06«af 30. marts 2005 er fastsat, at det i byggeprogrammet med tilhørende rumskemaer anførte er bygherrens ideale krav og ønsker, og at det er tilbudsgiverens opgave at belyse, i hvilket omfang disse krav kan opfyldes inden for den afsatte økonomiske ramme på 44 mio. kr. ekskl. moms. Såfremt dele af det i udbudsmaterialet anførte ikke kan indeholdes i tilbudet, skal disse prissættes separat. Klagenævnet finder, at indklagede har handlet i strid med Udbudsdirektivet ved at undlade at udbyde kontrakten efter bestemmelserne i Udbudsdirektivet, da den anslåede værdi af kontrakten overstiger tærskelbeløbet for offentlige bygge- og anlægsarbejder. Ifølge artikel 7, litra c, i Udbudsdirektivet gælder direktivet for offentlige kontrakter, der ikke er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i artikel 10 og 11 og artikel 12-18, og hvis anslåede værdi eksklusive moms svarer til eller overstiger nedennævnte tærskelværdi. Efter Udbudsdirektivets artikel 9, stk. 1, beregnes den anslåede værdi af en offentlig kontrakt på grundlag af det samlede beløb eksklusive moms, som den ordregivende myndighed kan komme til at betale. I denne beregning tages der hensyn til det anslåede samlede beløb, herunder enhver form for optioner og eventuelle forlængelser af kontrakten. Hvis den ordregivende myndighed forudser præmier eller betalinger til ansøgere eller tilbudsgivere, skal der tages hensyn hertil ved beregning af kontraktens værdi. Ifølge artikel 2, stk. 1, litra c, i forordning nr. 1874/2004 af 28. oktober 2004 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF for så vidt angår tærskelværdierne for anvendelse af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter ændredes den for denne klagesag relevante tærskelværdi fra» EUR«i artikel 7, litra c, i direktiv 2004/18/EF til» EUR«. Ved meddelelse C 266/3 af 29. oktober 2004 fra Kommissionen om modværdierne af tærskelbeløbene i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, som ændret ved Kommissionens forordning

20 (EF) nr. 1874/2004, er modværdien i danske kroner (DKK) af tærskelbeløbet EUR fastsat til Ved afgørelsen har Klagenævnet lagt vægt på, at indklagede på baggrund af licitationsbetingelserne måtte forudse, at op til 4 tilbudsgivere kan få ret til et honorar på kr. ekskl. moms for afgivelse af konditionsmæssigt tilbud, og at disse honorarer skulle afholdes ud over den maksimale totalentreprisesum på 44 mio. kr. ekskl. moms. Klagenævnet finder således, at indklagede i medfør Udbudsdirektivets artikel 9, stk. 1, skulle have medregnet både totalentreprisesummen med 44 mio. kr. ekskl. moms og 4 honorarer á kr. ekskl. moms ved tærskelværdiberegningen. Påstanden tages allerede af denne grund til følge. Klagenævnet anser det således for unødvendigt at tage stilling til det, klageren efterfølgende under anbringende af, at det projekt, klagen vedrører, reelt kun er en del af et langt større projekt, har anført om merudgifter på i alt knap 29 mio. kr. Ad påstand 2 og 3 Klagenævnet finder efter det, der er oplyst under sagen, ikke grundlag for at fastslå, at tilbudet fra Hansson & Knudsen ikke opfyldte minimumskravene i udbudsbetingelserne, eller at der på ubehørig måde er ændret elementer i tilbudet. Påstand 2 og 3 tages derfor ikke til følge. Ad påstand 4 Indklagedes beslutning om at gennemføre udbudet efter Tilbudsloven i stedet for efter Udbudsdirektivet indebærer en så væsentlig overtrædelse af Udbudsdirektivet, at der er grundlag for at annullere udbudet. Klagenævnet har navnlig lagt vægt på, at der efter Udbudsdirektivet skal ske offentliggørelse af udbudet i videre omfang end efter Tilbudsloven, hvorfor overtrædelsen indebærer en betydelig risiko for, at kredsen af virksomheder, der blev bekendt med udbudet og dermed faktisk kunne komme i betragtning, er blevet væsentligt indskrænket.

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020289 (Søren Holm Seerup, Erik Hammer, Kent Petersen) 7. april 2010 K E N D E L S E Balle Blik & VVS ApS (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Boligselskabet Sct. Jørgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025720 (Niels Feilberg Jørgensen, Lars Peter Tolstrup) 9. oktober 2012 K E N D E L S E Krüger A/S (advokat John Adamsen, Surrey, England) mod Sorø Vand A/S (advokat Martin

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033163 (Poul Holm, Erik Bøgward Christiansen) 10. juni 2013 K E N D E L S E Berotech A/S (advokat Tina Braad, Aarhus) mod Provas Haderslev Spildevand A/S (advokat Lars

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005462 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 23. august 2006 K E N D E L S E Hedeselskabet Miljø og Energi A/S (advokat Lone Møller, Århus mod Sønderjyllands

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021892 (Niels Feilberg Jørgensen, Niels Sørensen, Jørgen Egholm) 26. oktober 2010 K E N D E L S E Hounisens Laboratorieudstyr A/S (advokat Niels Lomborg, Århus) mod Region

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016742 (Niels Feilberg Jørgensen, Kaj Kjærsgaard, Kent Petersen) 16. december 2008 K E N D E L S E Elindco Byggefirma A/S (advokat Ole Bernt Hasling, Roskilde) mod Universitets-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021708 (Niels Feilberg Jørgensen, Trine Garde, Vibeke Steenberg) 20. september 2010 K E N D E L S E Scan-Plast A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Herning kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023266 (Søren Holm Seerup, Vibeke Steenberg, Niels Henriksen) 20. december 2011 K E N D E L S E Tabulex ApS (advokat Jesper Fabricius, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2010-0023440 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 27. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Maritime ApS (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020242 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 1. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0007516 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Trine H. Garde) 12. juli 2007 K E N D E L S E Dansk Høreteknik A/S (advokat Roberto Panada, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-180.983 (A.F. Wehner, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 17. november 2003 K E N D E L S E Helsingør Kommune (selv) mod Ejendomsselskabet Stengade 56 ApS (advokat Anders Drachmann,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022902 (Erik P. Bentzen, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 3. maj 2011 K E N D E L S E Enca A/S (advokat Charlotte Pors, Vinderup) mod Skive Kommune (advokat Erik Hørlyck,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022945 (Kirsten Thorup, Kent Petersen, Melitta Keldebæk) 19. november 2010 K E N D E L S E ISS Facility Services A/S (advokat Mette Willemoe Wang, København) mod Skive

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020204 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 12. februar 2010 K E N D E L S E Nøhr & Sigsgaard Arkitektfirma A/S mod Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022557 (Michael Kistrup, Jørgen Egholm, Thomas Grønkær) 27. januar 2011 K E N D E L S E Skandinavisk Parykcenter ApS (advokat David Frølich, København) mod 1. Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015784 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Trine H. Garde) 10. april 2008 MT Højgaard A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod K E N D E L S E 1. Slots- og Ejendomsstyrelsen 2. Helsingør

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025378 (Kirsten Thorup) 24. januar 2012 Dansk Scanning A/S (selv) mod Helsingør Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 131-217701 af 7. juli 2011 udbød indklagede,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025762 (Kirsten Thorup, Niels Henriksen) 9. marts 2012 K E N D E L S E Delfin Vask A/S (advokat Bent Sommer, Kastrup) mod Gentofte Kommune (selv) Gentofte Kommune iværksatte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020255 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 3. december 2009 K E N D E L S E Murerfirmaet Bent Klausen ApS (advokat Peter Zacher Sørensen, Grenaa) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017936 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Melitta Keldebæk) 6. maj 2009 K E N D E L S E Tømrer og Snedkerfirma Henrik Kejser A/S (advokat Niels Kaiser, Aabyhøj) mod Betaniaforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037096 (Kirsten Thorup, Erik B. Christiansen) 3. juni 2014 K E N D E L S E Danstruct A/S (advokat Mikala Berg Dueholm, København) mod Aarhus Universitet (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024823 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Allan Åge Christensen) 3. oktober 2011 K E N D E L S E ØGT ApS Økologisk Grønne Torv (selv) mod Ishøj Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020359 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Vibeke Stenberg) 5. marts 2010 K E N D E L S E Gorm Hansen og Søn A/S (advokat Morten Winsløv, Greve) mod 1. Ejendomsselskabet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023282 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 23. juni 2011 K E N D E L S E Best Western Hotel Prinds Frederik A/S (selv) mod Økonimistyrelsen (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032463 (Poul Holm, Stephan Falsner) 12. juni 2013 K E N D E L S E Køge Boglade v/ Erik Nielsen (advokat Kåre Wanscher, København) mod Køge Kommune (advokat Povl Nick

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-213.807 (H.P. Rosenmeier, Kaj Kjærsgaard, Helle Bøjen Larsen) 22. marts 2002 K E N D E L S E Johs. Sørensen & Sønner Århus A/S (advokat Lars Grøngaard, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032198 (Katja Høegh, Allan Åge Christensen) 2. november 2012 K E N D E L S E Nykøbing Dag- og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jeppe Svenning, Aarhus) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024546 (Kirsten Thorup) 3. august 2011 K E N D E L S E Isoplus Fjernvarmeteknik A/S (advokat Michael Baruah, Kolding) mod Guldborgsund Varme A/S (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.142/ (Erik Kjærgaard, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 2005-0002356 20. januar 2006 K E N D E L S E Bakkely A/S (tidligere K. Fl. Jacobsen A/S) (advokat Erik Larsson,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388

Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 Klagenævnet for Udbud J.nr. 98 67.388 (H.P. Rosenmeier, Lykstoft Larsen, Viggo Olesen) 18. september 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (selv) mod Frederiksberg Kommune (advokat Charlotte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020782 (Kirsten Thorup, Thomas Grønkær, Lars Tolstrup) 28. maj 2010 K E N D E L S E Clear Channel Danmark A/S (advokat Dan Terkildsen, København) mod Odense Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016663 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 18. september 2008 K E N D E L S E XO Care A/S (advokat Simon Hauch, København) mod 1. Århus Universitet,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018027 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde, Thomas Grønkær) 11. marts 2009 K E N D E L S E Danske Kroer & Hoteller (selv) mod Økonomistyrelsen (Kammeradvokaten ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen, Vibeke Steenberg) 18. januar 2011 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Birgitte H. Frederiksen, Tønder) mod Tønder

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 9. juli 2004 K E N D E L S E H. O. Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017673 (Carsten Haubek, Suzanne Helsteen, Anette Jakobsen) 17. februar 2009 K E N D E L S E CLS Communication A/S (selv) mod Miljøstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020248 (Michael Ellehauge, Niels Henriksen, Melitta Keldebæk) 2. december 2009 K E N D E L S E Løgten Murer- og Entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik Steffensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019394 (Niels Feilberg Jørgensen, Erik Hammer, Melitta Keldebæk) 21. oktober 2009 K E N D E L S E Konsortiet Rindum Skole (advokat Jonas Valhøj Kleffel Nielsen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023305 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Niels Sørensen) 24. juni 2011 K E N D E L S E Hotel Crowne Plaza Copenhagen Towers A/S (advokat Kenneth Gudmundsson, Kastrup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2008-0016463 (Margit Stassen, Knud Erik Busk, Trine Heidemann Garde) 17. september 2008 K E N D E L S E Bien-Air Dental SA (advokat Lars Cort Hansen, København) mod 1. Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0003146 (Carsten Haubek, Kaj Kjærsgaard, Niels Henriksen) 19. december 2005 K E N D E L S E Kirkebjerg A/S (selv) mod Hovedstadens Sygehusfælleskab (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-236.811 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 16. februar 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Ringkjøbing Amt (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2011-0024562 (Nikolaj Aarø-Hansen, Pernille Hollerup, Michael Jacobsen) 1. november 2011 K E N D E L S E Jorton A/S (advokat Kristian Skovgård Larsen, Aarhus) mod Sønderborg

Læs mere

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag.

Kontrakterne blev herefter indgået samme dag. Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020177 (Michael Ellehauge, Knud Erik Busk, Kaj Kjærsgaard) 5. februar 2010 K E N D E L S E 1. Klaus Kristoffer Larsen A/S 2. Vognmandsfirmaet Alfred Nielsen A/S 3. Universal

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002499 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Michael Jacobsen) 20. december 2005 K E N D E L S E Adelholm VVS ApS (advokat Jesper Jakobsen, Hjørring) mod Faber Invest I/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017059 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Jørgen Egholm) 2. februar 2009 K E N D E L S E Konsortiet Damm Cellular A/S og Pallas Informatik A/S (advokat Niels Christian Ellegaard,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr. 2010-0022887 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Niels Henriksen) 8. juni 2011 K E N D E L S E Jydsk Planteservice A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod 12-by Gruppens

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-222.127 (Carsten Haubek, Knud Erik Busk, Erik Haldbæk) 22. marts 2004 K E N D E L S E J. A. Mortensen Inventar og Bygning A/S (advokat Peter Stig Jakobsen og advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020361 (Poul Gorm Nielsen, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 1. december 2010 K E N D E L S E Einar Kornerup Jylland A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Ejerforeningen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037687 (Nikolaj Aarø-Hansen) 18. juli 2014 K E N D E L S E 1. Kontech A/S og 2. ES Stålindustri ApS (advokat Morten Hove, Rødovre) mod Boligorganisationen Tårnbyhuse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022788 (Michael Ellehauge, Helle Bøjen Larsen, Michael Jacobsen) 30. maj 2011 K E N D E L S E Konsortiet Rosendahls, Schultz Grafisk A/S og Rosendahls A/S print-design-media

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2016-11721 (Kirsten Thorup, Grith Skovgaard Ølykke) 23. november 2016 K E N D E L S E Dominus A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Herning) mod Region Midtjylland Regionshospitalet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024431 (Erik P. Bentzen, Helle Bøjen Larsen, Lars Tolstrup) 4. november 2011 K E N D E L S E Telenor A/S (selv) mod Region Nordjylland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022534 (Søren Holm Seerup, Michael Jacobsen, Melitta Keldebæk) 8. marts 2011 K E N D E L S E HSS Engineering ApS med konsortium (advokat Henrik Holtse, Aarhus) mod Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-72.226 (A.F. Wehner, Suzanne Helsteen, Kaj Kjærsgaard) 20. august 2001 K E N D E L S E (Svend B. Thomsen Varde A/S) (advokat Mogens Hansen, København) mod Blåvandshuk Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005335 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Erik Hammer) 10. november 2006 K E N D E L S E Svend Andresen A/S (advokat Michael Melchior, Århus) mod Århus Amt (selv) Den 11.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0018451 (Michael Ellehauge, Gorm K. Elikofer, Niels Henriksen) 10. juli 2009 K E N D E L S E NCC Construction Danmark A/S (advokat Holger Schöer, Århus) mod Billund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm) 3. oktober 2016 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-9778 (Poul Holm) 3. oktober 2016 K E N D E L S E (sagsomkostninger) Henrik Tofteng A/S (advokat Anders Birkelund Nielsen, København) mod Københavns Universitet (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-111.497 (Kirsten Thorup, Kaj Kjærsgaard, Michael Jacobsen) 3. februar 2005 K E N D E L S E Sammenslutningen af Glatførebekæmpende Vognmænd i Nordjyllands Amt ApS (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020926 (Nikolaj Aarø-Hansen, Niels Sørensen og Vibeke Steenberg) 8. juni 2010 K E N D E L S E O K Entreprise A/S (advokat Erik Dreyer, Tønder) mod Tønder Forsyning A/S

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-130.313 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Niels Henriksen) 18. juli 2002 K E N D E L S E Økonomi- og Erhvervsministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) mod Farum

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024620 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 23. april 2012 K E N D E L S E Forenede Service A/S (selv) mod Egedal Kommune (advokat Andreas Christensen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-97.878 (Carsten Haubek, Trine H. Garde, Michael Jacobsen) 13. maj 2004 K E N D E L S E Bravida Danmark A/S (advokat Carsten Pedersen, København) mod Rødovre almennyttige

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032327 (N. Feilberg Jørgensen, Trine Heidemann Garde) 18. januar 2013 K E N D E L S E Pedersen & Nielsen Automobilforretning A/S (advokat Torsten Viborg Pedersen, Randers)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018618 (Michael Ellehauge, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 27. juli 2009 K E N D E L S E Alfa Laval Nordic A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Odense Vandselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2006-0005711 (H.P. Rosenmeier, Niels Henriksen, Niels Sørensen) 4. april 2007 K E N D E L S E Cowi A/S (advokat Michael Gjedde-Nielsen, København) mod Sønderjyllands Amt (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023297 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kent Petersen) 17. januar 2012 K E N D E L S E Grusterminalen.DK ApS (advokat Niels Tiedemann, København) mod Fredericia Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018748 (Michael Kistrup, Niels Sørensen, Kent Petersen) 5. oktober 2009 K E N D E L S E Akso Nobels Industrial Chemicals B.V. c/o Akso Nobel Salt A/S (advokat Tina Braad,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02.84.529 (Carsten Haubek, Erik Haldbæk, Niels Henriksen) 17. juli 2002 K E N D E L S E Lyngby-Taarbæk Kommune (advokat Simon Evers Hjelmborg ved advokatfuldmægtig Henrik Holtse,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022303 (Michael Kistrup, Michael Jacobsen, Kaj Kjærsgaard) 8. april 2011 K E N D E L S E IBM Danmark ApS (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S (cand. merc.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0019734 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Vibeke Steenberg) 11. februar 2010 K E N D E L S E Einar J. Jensen A/S (advokat Morten Jensen, Nykøbing F.) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 97 202.885 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 11. november 1998 K E N D E L S E Tømrermester Bent Mousten Vestergaard (advokat K.W. Schmith, Skive) mod Spøttrup boligselskab

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0026368 (Michael Kistrup, Stephan Falsner) 12. oktober 2012 K E N D E L S E Møbeltransport Danmark (advokat Gorm Himmer, Aarhus) mod Udenrigsministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-227.945 (Carsten Haubek, Wayne Jensen, Kaj Kjærsgaard) 27. februar 2002 K E N D E L S E Vindtek Ventilation ved Bjarne Munksgaard (advokat Keld Frederiksen, Vinderup) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 97-158.726

Klagenævnet for Udbud 97-158.726 Klagenævnet for Udbud 97-158.726 (Carsten Haubek, Tage M. Iversen, Wayne Jensen) 17. oktober 1997 Arbejdsgiverforeningen for Handel, Transport og Service (advokat Henrik Uldal, Frederiksberg) mod Tårnby

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013949 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Vibeke Steenberg) 16. oktober 2007 K E N D E L S E Kuwait Petroleum A/S (advokat Gitte Holtsø, København) mod Sønderborg Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025791 (Katja Høegh) 10. januar 2012 K E N D E L S E Tandlægerne Anne Lise Goth Erik Jensen og Jens Vollbrecht (selv) mod Frederikshavn Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021953 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Thomas Grønkær) 17. januar 2011 K E N D E L S E Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet (selv) mod By- og Landskabsstyrelsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-233.821 (H.P Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Christian Østrup) 29. april 2003 K E N D E L S E Lindpro A/S (advokat Christian Johansen, København) mod Jørgen Mortensen & Sønner

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0018500 (Kirsten Thorup, Gorm Elikofer, Niels Henriksen) 22. april 2009 K E N D E L S E Entreprenørfirmaet Harry Andersen & Søn A/S (advokat René Offersen ved advokatfuldmægtig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud 96-162.516

Klagenævnet for Udbud 96-162.516 Klagenævnet for Udbud 96-162.516 (H.P. Rosenmeier, Jens Fejø, Viggo Olesen) 23. april 1997 K E N D E L S E Crocus I/S (advok Erik Hørlyck) mod Århus Havn (advok Henrik Kleis) Århus Havn er omftet af loven

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-3192 (Kirsten Thorup, Helle Carlsen) 14. april 2015 K E N D E L S E Mathis Værft A/S (advokat Emil Sepstrup Reventlow, København) mod Forsvarsministeriets Materiel- og

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-248.871 (Kirsten Thorup, Christian Østrup, Michael Jacobsen) 1. november 2004 K E N D E L S E H.O.Service A/S (advokat Lars Lindhard, Esbjerg) mod Boligforeningen 32 (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022052 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Niels Sørensen) Den 15. november 2010 K E N D E L S E KEN Storkøkken A/S (selv) mod Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S. (cand.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017413 (Kirsten Thorup, Trine H. Garde, Jørgen Egholm) 28. oktober 2008 K E N D E L S E Bjarne Larsen (advokat Christa Westergaard, Skive) mod Morsø Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 01-183.699 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Michael Jacobsen) 2. april 2002 K E N D E L S E ISS Danmark A/S (advokat Henning Aasmul-Olsen, København) mod H:S Rigshospitalet

Læs mere