Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed

2 Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85. Kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk støtte beskriver det serviceniveau, som udgør rammerne herfor. Det er hensigten, at disse kvalitetsstandarder skal give borgere og pårørende i Odsherred Kommune et overblik over kommunens ydelser til borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og/eller sociale problemer. Det overordnede formål med socialpædagogisk støtte er at udvikle eller bevare borgerens funktionsniveau, så borgeren kan leve et liv på egne præmisser, herunder have mulighed for at fastholde egen identitet. Funktionsniveauet angiver et mål for borgerens evne til at udføre bestemte aktiviteter. Indsatsen skal medvirke til at forebygge mere indgribende tiltag, herunder sikre aktiv livsudfoldelse og borgerens muligheder for at benytte samfundets øvrige tilbud. Socialpædagogisk støtte kan bestå af hjælp, rådgivning, støtte, omsorg og en indsats der er rehabiliterende, i forhold til at genvinde eller forøge borgerens funktionsniveau. Støtten kan bestå af oplæring i eller genoptræning af en række færdigheder. Støtten kan ydes som en del af et samlet indsats om bl.a. rådgivning, støtte, personlig pleje, rengøring, behandling, træning eller ledsagelse, og kan ydes uafhængig af boform. Ved bevilling af 85 og under bevillingsperioden skal der løbende tages højde for eventuelle andre indsatser, som den enkelte borger kan have behov for med henblik på at forebygge over/underkompensation af støtten. Som udgangspunkt bevilges socialpædagogisk støtte med et rehabiliterende sigte, således at borgeren aktivt medinddrages i at sætte mål for hvilke aktiviteter borgeren ønsker at mestre bedre indenfor en tidsafgrænset periode. Hvis det vurderes, at borgeren ikke har de fornødne ressourcer i forhold til 85 - herunder at borgeren ikke kan være aktivt deltagende i forhold til 85 støtten - skal der efter retssikkerhedsloven altid foretage en samlet vurdering af, hvilken støtte der kan tildeles efter den sociale lovgivning. Voksenudredningsmetoden (VUM) Sagsbehandlere i Odsherred Kommune arbejder ud fra Voksenudredningsmetoden (VUM). Socialministeriet og KL har udviklet metoden til brug i sagsbehandling og udredning på handicap- og udsatte voksenområdet. VUM anvendes under hele sagsbehandlingsprocessen: Fra ansøgningstidspunkt til eventuel bevilling og opfølgning. Formålet er at sikre en ensartet sagsbehandling og bevilling. Metoden er bygget op omkring 11 temaer, som er illustreret i figur 1. Temaerne skal danne grundlag for en helhedsorienteret individuel afdækning af borgerens behov. Med afsæt i borgerens ansøgning og situation vil der blive taget stilling til, hvilke temaer der er relevante at anvende. VUM indeholder to vurderinger: En tema vurdering og en samlet vurdering. Tema vurderingen udreder borgerens funktionsniveau under det enkelte tema f.eks. praktiske opgaver i hjemmet. Den samlede vurdering er derimod et generelt billede af borgerens funktionsniveau. Den samlede vurdering er ikke et gennemsnit af funktionsniveauerne for de enkelte temaer. Den samlede vurdering er rådgiverens faglige vurdering af borgerens samlede ressourcer og begrænsninger. 2

3 Figur 1 Tema vurdering for funktionsniveau er skaleret med tal: 0 = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) 1 = Let problem (en smule, lidt) 2 = Moderat problem (middel, noget) 3 = Svært problem (omfattende, meget) 4 = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Den samlede vurdering er skaleret med bogstaver: A = Intet problem (ingen, fraværende, ubetydeligt) B = Let problem (en smule, lidt) C = Moderat problem (middel, noget) D = Svært problem (omfattende, meget) E = Fuldstændigt problem (totalt, kan ikke) Præsentation af ydelserne Odsherred Kommune kan bevilge følgende ydelser efter Lov om Social Service 85, som er beskrevet i nedenstående 8 kvalitetsstandarder: 1. Planlægning af egen økonomi samt kontakt til det offentlige, breve/kommunikation (VUM temaer: Samfundsliv og kommunikation) 3

4 2. Beskæftigelse, uddannelse og aktiviteter (VUM temaer: Samfundsliv) 3. Støtte og træning i at skabe og fastholde netværk (VUM temaer: Socialt liv, kommunikation) 4. Støtte og træning i at opretholde/modtage behandlingstilbud (VUM temaer: Sundhed) 5. Støtte og træning i oprydning, rengøring og tøjvask (VUM tema: Praktiske opgaver i hjemmet) 6. Støtte og træning i indkøb og madlavning (VUM tema: Praktiske opgaver i hjemmet) 7. Støtte og træning i at varetage personlig hygiejne (VUM tema: Egenomsorg) 8. Botilbudslignende støtte (VUM tema: Alle eller hovedparten af temaerne) Mobilitet kan være et gennemgående tema i alle ydelserne. Derudover skal det bemærkes, at støtte til strukturering og/eller planlægning af hverdagen kan indgå som en del af støtten i forhold til ovenstående ydelser, og dermed er det ikke en selvstændig ydelse. Målgruppeafgrænsning Odsherred Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af hvorvidt borgeren er omfattet af målgruppen. Målgruppeafgrænsningen har afsæt i den relevante lovgivning og KeKs visitationskompas 1 på handicap og voksenområdet. Her fremgår det, at socialpædagogisk støtte er målrettet voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, og som har behov for hjælp, omsorg eller støtte samt rehabilitering og hjælp til udvikling af færdigheder. Borgere, som får bevilget en eller flere ydelser (kvalitetsstandarder 1-7), vil typisk have moderate problemer (funktionsniveau 2), svære problemer (funktionsniveau 3) eller fuldstændige problemer (funktionsniveau 4) inden for det relevante tema. Derudover har de som udgangspunkt moderate problemer (C) eller svære problemer (D) i den samlede vurdering. Odsherred Kommune har besluttet, at borgeren er omfattet af 85 ydelsen, når denne har moderate, svære eller fuldstændige problemer, det vil sige funktionsniveau 2, 3 eller 4 i udredningen. Individuelt og gruppeforløb Socialpædagogisk støtte kan gives som et individuelt forløb og/eller et gruppeforløb. Forud for en bevilling skal der altid foretages en faglig vurdering af om støtten skal ydes som gruppeforløb, individuelt eller som en kombination af disse. Denne vurdering tager udgangspunkt i borgerens behov og opfyldelse af fastsatte mål, og vil altid blive foretaget i samarbejde med leverandøren af 85 støtte. Socialpædagogisk støtte kan være en kombination af et individuelt forløb og gruppeforløb. Gruppeforløb kan også iværksættes som en udslusning på en ydelse. Gruppeforløb vil ofte være relevant, når borgeren har behov for at opbygge et socialt netværk og/eller har 1 KeK er et projekt om kvalitets, evidens og kompetence som KL og Social- og integrationsministeriet i samarbejde med fire kommuner står bag. Se bilag 1 for flere oplysninger. 4

5 behov for støtte til at fungere samfundsmæssigt. Endelig kan et gruppeforløb medføre, at den enkelte på sigt får et netværk, som kan give tryghed og støtte med videre. Udmåling af støtteomfang Udmålingen i kvalitetsstandarden er baseret på eksisterende praksis i Odsherred Kommune kombineret med erfaringer fra andre kommuner der anvender VUM metoden og visitationskompasset. Ansøgning og visitation Borgere, som ønsker at ansøge om socialpædagogisk støtte, skal henvende sig til Myndighedsafdeling for Voksne og Ældre i Odsherred Kommune. Henvendelser kan også komme fra pårørende, naboer og sundhedspersonale. Afgørelser om socialpædagogisk støtte træffes af et tværfagligt visitationsudvalg. Opstår der akut behov for støtte mellem visitationsudvalgets møder, kan støtten iværksættes straks af leverandøren, der herefter har ansvar for at der indsendes en ansøgning sammen med borgeren. Som udgangspunkt er det altid Odsherred Kommunes egne tilbud, der visiteres til. Såfremt Odsherred Kommunes egne tilbud ikke er en egnet mulighed, kan der visiteres til eksterne tilbud. Der visiteres i forhold til den enkeltes individuelle og konkrete behov. Opbygning Kvalitetsstandarderne beskriver følgende punkter: Formål med ydelsen Lovgrundlag Målgruppe Ydelsens indhold og omfang Sagsbehandlingstid Information til borgeren Dokumentation til borgeren Godkendelse Administration I forhold til ydelsens indhold og omfang skal man være opmærksom på: Ydelsens indhold beskriver de primære støtteydelser. I ydelsens omfang er den angivne udmåling i brugertidsprocenter (BTP) tid 2. Udmålingen af ydelserne 1-7 er defineret ved, at der kan ydes støtte op til et bestemt niveau. For de borgere, der har et behov for støtte til flere ydelser vil der ofte være et naturligt overlap som gør, at støtten kan udøves på kortere tid og udmålingen vil ligge i den nedre del af niveauet. Det forventes, at gruppeforløb kan udføres på kortere tid end et individuelt forløb, og derfor vil en støtte, der ydes på gruppeniveau ligge i den nedre del af udmålingen, og omvendt vil et individuelt forløb formentlig ligge i den øvre del af udmålingen. 2 BTP - modellen er udarbejdet af KL og Socialministeriet i BTP dækker den direkte tid som bruges på borgeren. Det betyder, at delt opmærksomhed såvel som ansigt til ansigt (ATA) er medberegnet i BTP. 5

6 Forud for en bevilling skal der altid foretages en faglig vurdering af, om støtten skal ydes som gruppeforløb, individuelt eller i en kombination af disse. Udmålingen for botilbudslignende støtte er individuel og tilpasset den enkeltes behov. 6

7 1. Planlægning af egen økonomi og forståelse af offentlige breve/kommunikation (VUM Temaer: Samfundsliv, kommunikation og mobilitet) Formål Lovgrundlag Målgruppe Støtten skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Støtten skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Støtten skal bidrage til at borgeren får forståelse for økonomisk planlægning samt kan læse og agere på modtaget post. Støtten skal sigte på støtte til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Lov om Social Service 85 (socialpædagogisk støtte) Odsherred Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. VUM score Tema vurdering Den primære målgruppe er borgere med moderate problemer (2) og svære problemer (3) i et eller flere relevante temaer: Samfundsliv, kommunikation og mobilitet. Derudover kan støtten også undtagelsesvis bevilges til borgere med fuldstændige problemer (4) i førnævnte temaer. problemer (0) eller lette problemer (1) i førnævnte VUM temaer. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelige problemer med planlægning af egen økonomi og/eller forståelse af offentlige breve/kommunikation. Samlet vurdering Socialpædagogisk støtte er primært målrettet borgere med moderate problemer (C) eller svære problemer (D). problemer (A) eller lette problemer (B) i den samlede vurdering. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Borgere med fuldstændige problemer (E) vil typisk ligge uden for målgruppen grundet et lavt funktionsniveau, og vil derfor ikke drage nytte af støtten. Ydelsens indhold og omfang Indhold Støtte til økonomihåndtering fx betalingsservice, etablere

8 budgetkonto, budgetlægning, administrere egen økonomi samt etablere afdragsordninger. Støtte til betaling af regninger og økonomiske ansøgninger. Støtte til at gennemgå post og handle på det. Støtteperson ved møder med offentlige instanser. Ledsagelse til pengeinstitut og offentlige myndigheder. Praktisk støtte til kontakt til myndigheder og økonomi i forbindelse med flytning. Støtte til at anvende NemId og borger.dk. Omfang Borgere med moderate problemer (2) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 30 min./uge. Borgere med svære problemer (3) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med fuldstændige problemer (4) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 1,5 time/uge. Omfanget er altid baseret på en individuel beregning og i nogle tilfælde kan der tildeles støtte ud over det beregnede timetal. Odsherred Kommune visiterer som udgangspunkt til egne tilbud. Det er en forudsætning at borgerens behov og indsatsformål imødekommes. Ved tildeling af støtten og vurdering af støttens omfang vil der altid blive taget højde for andre ydelser, som kan supplere socialpædagogisk støtte. Det kan være dagtilbud, ledsageordning, personlig pleje, uddannelsestilbud m.v. Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre at støtten fortsat opfylder sit formål. Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når formål med indsatsen er nået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov ændrer sig, eller hvis det viser sig at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/vedligeholdelse af færdigheder. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Op til 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan forekomme ventetid i levering af ydelsen, hvis den relevante støtte ikke er ledig. Voksenudredningsmetoden Dokumentation til borgeren VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december

9 Administreres af Myndighedsafdelingen, Sundhed og Omsorg 9

10 2. Beskæftigelse, uddannelse og aktiviteter (VUM temaer: Samfundsliv og mobilitet) Formål Lovgrundlag Målgruppe Støtten skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Støtten skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Støtten skal bidrage til at udvikle borgerens sociale kompetencers med henblik på at starte og opretholde netværk samt fastholde tilknytning til beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud. Støtten skal sigte på støtte til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Lov om Social Service 85 (socialpædagogisk støtte) Odsherred Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. VUM score Tema vurdering Den primære målgruppe er borgere med moderate problemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i et eller flere relevante temaer: Samfundsliv og mobilitet. For borgere med moderate problemer (2) og svære problemer (3) kan støtten relatere til beskæftigelse, uddannelse og aktiviteter. For borgere med fuldstændige problemer (4) vil støtten udelukkende relatere til aktiviteter. problemer (0) eller lette problemer (1) i førnævnte VUM temaer. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelige problemer med beskæftigelse, uddannelse og aktiviteter. Samlet vurdering Socialpædagogisk støtte er primært målrettet borgere med moderate problemer (C) eller svære problemer (D). problemer (A) eller lette problemer (B) i den samlede vurdering. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Borgere med fuldstændige problemer (E) vil typisk ligge uden for målgruppen grundet et lavt funktionsniveau, og vil derfor 10

11 ikke drage nytte af støtten. Ydelsens indhold og omfang Indhold Motivering til opstart og opretholdelse af beskæftigelse. Motivering til brug, opstart og opretholdelse af aktiviteter med henblik på at isolation brydes. Motivering til opstart og opretholdelse af uddannelse. Omfang Borgere med moderate problemer (2) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 30 min./uge. Borgere med svære problemer (3) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med fuldstændige problemer (4) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 1,5 time/uge. Omfanget er altid baseret på en individuel beregning og i nogle tilfælde kan der tildeles støtte ud over det beregnede timetal. Odsherred Kommune visiterer som udgangspunkt til egne tilbud. Det er en forudsætning at borgerens behov og indsatsformål imødekommes. Ved tildeling af støtten og vurdering af støttens omfang vil der altid blive taget højde for andre ydelser, som kan supplere socialpædagogisk støtte. Det kan være dagtilbud, ledsageordning, personlig pleje, uddannelsestilbud m.v. Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre at støtten fortsat opfylder sit formål. Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når formål med indsatsen er nået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov ændrer sig, eller hvis det viser sig at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/vedligeholdelse af færdigheder. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Op til 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan forekomme ventetid i levering af ydelsen, hvis den relevante støtte ikke er ledig. Voksenudredningsmetoden Dokumentation til borgeren VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2013 Administreres af Myndighedsafdelingen, Sundhed og Omsorg 11

12 3. Støtte og træning i at skabe og fastholde netværk (VUM temaer: Socialt liv, kommunikation og mobilitet) Formål Lovgrundlag Målgruppe Støtten skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Støtten skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Støtten skal bidrage til at udvikle borgerens sociale kompetencers med henblik på at skabe og opretholde netværk Støtten skal sigte på støtte til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Lov om Social Service 85 (socialpædagogisk støtte) Odsherred Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. VUM score Tema vurdering Den primære målgruppe er borgere med moderate problemer (2) og svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i et eller flere af de relevante temaer: Socialt liv, kommunikation og mobilitet. problemer (0) eller lette problemer (1) i førnævnte VUM temaer. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelige problemer med at skabe og fastholde netværk. Samlet vurdering Socialpædagogisk støtte er primært målrettet borgere med moderate problemer (C) eller svære problemer (D). problemer (A) eller lette problemer (B) i den samlede vurdering. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Borgere med fuldstændige problemer (E) vil typisk ligge uden for målgruppen grundet et lavt funktionsniveau, og vil derfor ikke drage nytte af støtten. Ydelsens indhold og omfang Indhold 12

13 Støtte til at genoprette, etablere og bevare sociale relationer i privatlivet med henblik på at undgå isolation. Støtte til at genoprette, etablere og bevare kontakt til familie og øvrigt netværk. Motivere til at bruge eller opretholde dag/fritidstilbud, hvor ledsagelse kan indgå som en del af støtten. Støtte til at kommunikere og indgå i samvær med andre. Omfang Borgere med moderate problemer (2) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 30 min./uge. Borgere med svære problemer (3) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med fuldstændige problemer (4) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 2 timer/uge. Omfanget er altid baseret på en individuel beregning og i nogle tilfælde kan der tildeles støtte ud over det beregnede timetal. Odsherred Kommune visiterer som udgangspunkt til egne tilbud. Det er en forudsætning, at borgerens behov og indsatsformål imødekommes. Ved tildeling af støtten og vurdering af støttens omfang vil der altid blive taget højde for andre ydelser, som kan supplere socialpædagogisk. Det kan være dagtilbud, ledsageordning, personlig pleje, uddannelsestilbud m.v. Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre at støtten fortsat opfylder sit formål. Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når formål med indsatsen er nået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov ændrer sig, eller hvis det viser sig at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/vedligeholdelse af færdigheder. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Op til 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan forekomme ventetid i levering af ydelsen, hvis den relevante støtte ikke er ledig. Voksenudredningsmetoden Dokumentation til borgeren VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2013 Administreres af Myndighedsafdelingen, Sundhed og Omsorg 13

14 4. Støtte og træning i at opretholde/modtage behandlingstilbud (VUM temaer: Sundhed og mobilitet) Formål Lovgrundlag Målgruppe Støtten skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Støtten skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Støtten skal støtte borgeren i at opretholde eller modtage behandling. Støtten skal sigte på støtte til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Lov om Social Service 85 (socialpædagogisk støtte) Odsherred Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. VUM score Tema vurdering Den primære målgruppe er borgere med moderate problemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i et eller flere af de relevante temaer: Sundhed og mobilitet. problemer (0) eller lette problemer (1) i førnævnte VUM temaer. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelige problemer med at opretholde og/eller modtage behandlingstilbud. Samlet vurdering Socialpædagogisk støtte er primært målrettet borgere med moderate problemer (C) eller svære problemer (D). problemer (A) eller lette problemer (B) i den samlede vurdering. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Borgere med fuldstændige problemer (E) vil typisk ligge uden for målgruppen grundet et lavt funktionsniveau, og vil derfor ikke drage nytte af støtten. Ydelsens indhold og omfang Indhold Motivering til at påbegynde eller opretholde et behandlingstil- 14

15 bud. Hjælp til at overholde aftalte tider hos læge, tandlæge, distriktspsykiatri mv. Heri kan indgå støttende samtaler. Motivere til og erindre om at tage medicin, hvor støttende samtaler kan være en del af ydelsen. Ledsagelse til behandling og deltagelse som bisidder. Omfang Borgere med moderate problemer (2) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med svære problemer (3) i relevante VUM temaer tildeles op til 2 timer/uge. Borgere med fuldstændige problemer (4) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 3 timer/uge. Omfanget er altid baseret på en individuel beregning og i nogle tilfælde kan der tildeles støtte ud over det beregnede timetal. Odsherred Kommune visiterer som udgangspunkt til egne tilbud. Det er en forudsætning at borgerens behov og indsatsformål imødekommes. Ved tildeling af støtten og vurdering af støttens omfang vil der altid blive taget højde for andre ydelser, som kan supplere socialpædagogisk støtte. Det kan være dagtilbud, ledsageordning, personlig pleje, uddannelsestilbud m.v. Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre at støtten fortsat opfylder sit formål. Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når formål med indsatsen er nået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov ændrer sig, eller hvis det viser sig at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/vedligeholdelse af færdigheder Sagsbehandlingstid Information til borgeren Op til 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan forekomme ventetid i levering af ydelsen, hvis den relevante støtte ikke er ledig. Voksenudredningsmetoden Dokumentation til borgeren VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2013 Administreres af Myndighedsafdelingen, Sundhed og Omsorg 15

16 5. Støtte og træning i oprydning, rengøring og tøjvask (VUM temaer: Praktiske opgaver i hjemmet og mobilitet) Formål Lovgrundlag Målgruppe Støtten skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Støtten skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Støtten skal bidrage til at borgeren udvikler færdigheder til selv at vedligeholde boligen med henblik på at klare sig i egen bolig. Støtten skal sigte på støtte til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Lov om Social Service 85 (socialpædagogisk støtte) Odsherred Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. VUM score Tema vurdering Den primære målgruppe er borgere med moderate problemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i et eller flere relevante temaer: Praktiske opgaver og mobilitet. problemer (0) eller lette problemer (1) i førnævnte VUM temaer. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelige problemer med oprydning, rengøring og tøjvask. Samlet vurdering Socialpædagogisk støtte er primært målrettet borgere med moderate problemer (C) eller svære problemer (D). problemer (A) eller lette problemer (B) i den samlede vurdering. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Borgere med fuldstændige problemer (E) vil typisk ligge uden for målgruppen grundet et lavt funktionsniveau, og vil derfor ikke drage nytte af støtten. Ydelsens indhold og omfang Indhold Motivere til og planlægge oprydning, opvask, rengøring og tøj- 16

17 vask, med henblik på at bevare boligen. Strukturere vedligeholdelsen af bolig, så borgeren kan varetage mest muligt selvstændigt. Støtten kan også ydes i forbindelse med ind - og udflytning. Omfang Borgere med moderate problemer (2) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 1 time/uge. Borgere med svære problemer (3) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 1.5 time/uge. Borgere med fuldstændige problemer (4) i relevante VUM temaer kan tildeles op til 2 timer/uge. Omfanget er altid baseret på en individuel beregning og i nogle tilfælde kan der tildeles støtte ud over det beregnede timetal. Odsherred Kommune visiterer som udgangspunkt til egne tilbud. Det er en forudsætning at borgerens behov og indsatsformål imødekommes. Ved tildeling af støtten og vurdering af støttens omfang vil der altid blive taget højde for andre ydelser, som kan supplere socialpædagogisk støtte. Det kan være dagtilbud, ledsageordning, personlig pleje, uddannelsestilbud m.v. Efter Lov om Social Service 148, stk. 2 vil indsatsen løbende blive evalueret og tilpasset efter borgerens behov for at sikre at støtten fortsat opfylder sit formål. Som udgangspunkt vil en indsats blive afsluttet, når formålet med indsatsen er nået. En indsats kan også blive afsluttet eller ændret, hvis borgerens behov ændrer sig, eller hvis det viser sig at støtten ikke medfører den ønskede udvikling/vedligeholdelse af færdigheder. Sagsbehandlingstid Information til borgeren Op til 8 uger fra ansøgningstidspunkt til afgørelse. Der kan forekomme ventetid i levering af ydelsen, hvis den relevante støtte ikke er ledig. Voksenudredningsmetoden Dokumentation til borgeren VUM skema Skriftlig afgørelse med begrundelse og klagevejledning Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget, den 2. december 2013 Administreres af Myndighedsafdelingen, Sundhed og Omsorg 17

18 6. Støtte og træning i indkøb og madlavning (VUM temaer: Praktiske opgaver i hjemmet og mobilitet) Formål Lovgrundlag Målgruppe Støtten skal bidrage til at udvikle eller bevare borgerens funktionsevne, så borgeren kan leve et liv på egne præmisser. Støtten skal styrke borgerens funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne. Støtten skal bidrage til borgeren optræner eller vedligeholder et funktionsniveau til at klare egne indkøb samt udvikle madlavningsfærdigheder. Støtten skal sigte på støtte til selvhjælp på det praktiske og personlige plan. Lov om Social Service 85 (socialpædagogisk støtte) Odsherred Kommune foretager altid en individuel, konkret vurdering af om borgeren er omfattet af målgruppen. Den overordnede målgruppe er borgere fra det fyldte 18. år, som har betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. VUM score Tema vurdering Den primære målgruppe er borgere med moderate problemer (2), svære problemer (3) eller fuldstændige problemer (4) i et eller flere relevante temaer: Praktiske opgaver og mobilitet. problemer (0) eller lette problemer (1) i førnævnte VUM temaer. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelige problemer med indkøb og madlavning. Samlet vurdering Socialpædagogisk støtte er primært målrettet borgere med moderate problemer (C) eller svære problemer (D). problemer (A) eller lette problemer (B) i den samlede vurdering. Det skyldes, at disse borgere ikke vurderes til at have betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer. Borgere med fuldstændige problemer (E) vil typisk ligge uden for målgruppen grundet et lavt funktionsniveau, og vil derfor ikke drage nytte af støtten. Ydelsens indhold og omfang Indhold 18

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98

Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Kvalitetsstandard for kontaktperson til døvblinde efter Lov om Social Service 98 Greve Kommune bevilger ud fra en konkret, individuel vurdering i fornødent omfang støtte i form af en særlig kontaktperson

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde

Serviceniveauer på udvalgte bestemmelser i servicelovens voksenområde SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 10. december 2012 Tlf. dir.: 4477 3441 E-mail: kld@balk.dk Kontakt: Kathrine Christensen Lindbæk Sagsnr: 2012-27282 Dok.nr: 2012-217294 Serviceniveauer på udvalgte

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100

Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Kvalitetsstandard for økonomisk støtte til merudgifter efter Lov om Social Service 100 Introduktion Greve Kommune bevilger økonomisk kompensation til dækning af merudgifter efter Lov om Social Service

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Voksenudredningsmetoden.

Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Voksenudredningsmetoden. Metodehåndbog Socialministeriet og KL Maj 2011 1 Metodehåndbog 1. Introduktion til håndbogen... 4 1.1 Om voksenudredningsmetoden...4 1.2 Hvorfor udvikle en voksenudredningsmetode?...4

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen

Ydelseskatalog. Bofællesskabet Østersøen Ydelseskatalog Bofællesskabet Østersøen Juni 2013 Forord Bofællesskabet Østersøen er et bofællesskab for yngre mennesker med forskellige former for udfordringer, i form af udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser,

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder

Kravspecifikation for visitation og levering af indsatser. Kvalitetsmål og -opfølgning. Kvalitetsstandarder for visitation og levering af indsatser Kvalitetsmål og -opfølgning Kvalitetsstandarder Helsingør Kommune Center for Sundhed og Omsorg 1 Indholdsfortegnelse Vurdering... 3 Svarsfrister... 3 Brugerens egen

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Godkendt af social- og forebyggelsesudvalget den 2. september 2014 Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandard. Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandard Merudgiftsydelse Lov om Social Service 100 Omsorg og Sundhed Introduktion Baggrunden for at indføre kvalitetsstandarder på merudgiftsområdet, er et ønske om at kunne tilbyde borgere i

Læs mere

Kvalitetsstandard for servicelovens 85

Kvalitetsstandard for servicelovens 85 Kvalitetsstandard for servicelovens 85 1. Motivering til selv at klare egen hygiejne Lovgrundlag for 85 i Lov om Social Service At modtageren klarer egen personlig hygiejne At modtageren optræner eller

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96.

Titel. Formål. Grundlag Lov om social service 96. Titel Formål Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter Lov om social service 96 At skabe en fleksibel og sammenhængende ordning, der sikrer borgerens muligheder for at leve et så selvstændigt

Læs mere