ANSØGNING TIL ODENSE KOMMUNES FORSTADSPULJE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANSØGNING TIL ODENSE KOMMUNES FORSTADSPULJE"

Transkript

1 ANSØGNING TIL ODENSE KOMMUNES FORSTADSPULJE ODENSE KOMMUNE, BY & KULTUR FORVALTNINGEN FORENINGEN AF VIRKSOMHEDER VED ODENSE HAVN Næsbyhoved Slotsbanke og omkringliggende arealer NOVEMBER 2011

2 FO RE LØ BIG TT RY K INDHOLDSFORTEGNELSE Næsbyhoved Slotsbanke ANSØGERNE 2 FORMÅL MED PROJEKTET 3 BAGGRUND FOR PROJEKTFORSLAGET 4 PROJEKTETS MÅLGRUPPE 7 PROJEKTINDHOLD 10 PROJEKTETS SAMMENHÆNG med LOKALOMRÅDET 13 PROJEKTORGANISATION 14 TIDSPLAN (MILEPÆLE) 15 DRIFT 16 BUDGETFORSLAG 17 FINANSIERINGSMODEL(FORSLAG) 18 SAMARBEJDSPARTNERE og GRUNDEJERFORHOLD 19 side 1

3 ANSØGERNE Odense Kommune v. By & Kultur Forvaltningen, Park & Natur Foreningen af Virksomheder ved Odense Havn. Havneforeningen er en sammenslutning af virksomheder og private personer, som enten ejer egen grund eller bor til leje på arealer der ejes af Odense Havn. HAVNEFORENINGENS MEDLEMMER: Aalborg Portland Air Liquide A/S Amstrup & Baggesen Entreprise A/S Ernst Andersen BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab BG Stone A/S Bluepack A/S Byggeselskab Olav de Linde Cerealia Danmark A/S City Self-Storage A/S C.N.S. Willumsens Eftf. ApS CT Coin A/S CT Offshore Codan Forsikring Dan Vejer ApS Deloitte DSV Air & Sea A/S D.L.G. A/S EL. Andersen Emmelev A/S Energi Fyn Erik Nielsen & Søn Transport A/S Erlings Auto-Service A/S FHS Invest ApS FK Byggematerialer A/S Flintholm Sten & Grus ApS Fliseimportøren Folmer ApS Focus Advokater H.J.Hansen Genvinding A/S HOME Erhverv Fyn A/S Howmark Reklamebureau ApS HTS-A Fyn IMPO Trading ISAGER Arkitekter ApS Jacob Jensen El A/S KPMG Kregrafo Lemvig Müller A/S A/S Marius Pedersen Mette Munk A/S Nordfalk A/S Nordline Nortex A/S Nørgård Mikkelsen Odense Auto-El Odense Hydraulik ApS Odense Marcipan A/S Odense Renovationsselskab A/S Odense Savværk A/S Rambøll Danmark A/S Rasm. Holbeck A/S Rice A/S Riegens A/S Sanovo Foods A/S Scan-Shipping Skovdal&Skovdal Stark - Odense Tømmergaard Stena Averhoff A/S Stjerneskibet Sunesen ApS Superdæk Unicon Beton A/S Vattenfall A/S - Brændsel Vikargruppen Danmark A/S Wittenborg A/S side 2

4 FORMÅL MED PROJEKTET Næsbyhoved Slotsbanke er et fantastisk sted. Men også en velbevaret hemmelighed. Slotsbanken er en uudnyttet hengemt kulturel ressource som med en respektfuld udpakning vil være en gave til hele Odense, som en allestedsnærværende fortælling om byens og havnens skiftende status og udvikling. Projektet har som formål at: samle opbakning omkring udarbejdelse af et projektforslag for renovering af Næsbyhoved Slotsbanke reetablere dele af Næsbyhoved Slotssø udarbejde et program for områdets slotsaktiviteter (kulturelle og rekreative aktiviteter) side 3

5 BAGGRUND FOR PROJEKTFORSLAGET Fastholdelse af kultursporene på havnen har fået høj prioritet i kommunens udviklingsplaner. Havnens kulturhistoriske, visuelle og omgivelsesmæssige kvaliteter i dag udgør en faktor af stigende betydning for bosætning samt virksomhedernes valg af beliggenhed på netop dette sted i byen. Odense Havn er inde i en omfattende forandringsproces. Havnen er, med sin placering som en af Danmarks to kanalhavne, et imponerende kulturmiljø med sit udspring i begyndelsen af 1800-årene, hvor kanalen blev indviet i Etablering af havnen og kanalen har efterladt sit tydeligt spor på byudviklingen, erhvervsfremme og ikke mindst på landskabet. Desværre er områdets ældre historie før etablering af kanal og havn før 1805 og med udspring i Odenses Kongeslot - Næsbyhoved Slot en velbevaret hemmelighed for de fleste Odenseanere. side 4

6 Næsbyhoved Slot var ikke et hvilket som helst byggeri i dansk historie samme år som Valdemar Atterdag fik magten over Østfyn - indsatte han sin lensmand på Næsbyhoved, der indtil da var en ubetydelig væbnerborg. Taktisk skulle borgen bruges i kampen mod de holstenske grever på Vestfyn. Strategisk var det første skridt i hans administrative revolution af det danske rige, som han opdelte i mindre administrative enheder amter. Slottet skulle fremadrettet ejes af Kronen og administrere dets gods, men viste sig hurtigt for småt. En ny stor slotsbanke - den vi kender i dag - blev skabt under hans efterfølger dronning Margrethe. I de efterfølgende 200 år havde det danske kongehus løbende kontakt med Odense. Blandt andet boede kong Hans dronning Christine en overgang på slottet efter adskillelsen fra sin mand. Under Grevefejden,- landets sidste borgerkrig - gik almuen den 10. juli 1534 til angreb på Slottet, der blev lagt øde. Gennem de efterfølgende 250 år fungerede slotsruinen som et stenbrud, men tilbage ligger side om side Valdemars borgbanke fra kampene mod det holstenske herredømme og Margrethes storslåede anlæg med dronning Christines historie. side 5

7 På trods af at slottets byggematerialer er væk fremstår Næsbyhoved i dag stadig imponerende - hvis man ellers kunne se den for bar bevoksning. Den store kvadratiske slotsbanke rejser sig dramatisk 20 meter over engen med Valdemar Atterdags borg som et lavt, mindre græsbevokset plateau mod omgivelsernes sivbevoksning Odense Havneforening og Odense Kommune har fokus på, at genskabelse af området vil have stor betydning for Odense som historisk by, som turistattraktion og som kulturhistorisk sted af lokal, regional og national betydning. Slotsbanken Odense Havneforening og Odense Kommune betragter endvidere genskabelse af Næsbyhoved Slotsbanke samt Slotssøen som det måske største enkelte initiativ, der kan gøres for at fremme havnens attraktionsværdi og image til kommende investorer i virksomheder, liberalt erhverv og boliger. side 6

8 PROJEKTETS MÅLGRUPPER BORGERE OG ERHVERV I NÆROMRÅDET Havneforeningen styrket profilering, øget bosætningsværdi Odense Havn fremme af investering og udvikling af Odense Havn Restaurant Næsbyhoved Skov Odense Forenede Skydeselskab ækvalifikation yt Havnehus gningsarbejder i fagentreprise Odense Kommune øget bosætningsværdi for eksisterende samt kommende boligbebyggelser, rekreativt område (!!! Citat med politiske mål fra f.eks. Havneomdannelsesplanen eller Kommuneplanen!!!) Grundejerforeninger Åløkkekvarterets Grundejerforening Kanalvejens Grundejerforening regivende bygherre: nse Havn dongade 1 0 Odense C udsprocedure: rænset udbud efter forudgående prækvalifikation. en af den kontrakt der anmodes om bud på: kan afgives tilbud på en eller flere fagentrepriser. anmodning om prækvalifikation, skal der angives ke/-n fagentreprise(r) virksomheden ønsker at blive kvalificeret til. ørelsessted: tunvej, 5000 Odense C og omfang af arbejdet/projektet: ygning i tre etager - bruttoetageareal ca m 2 Adresse, hvortil anmodning om prækvalifikation skal sendes: ISC Rådgivende Ingeniører A/S Gl. Aalborgvej Viborg Kriterier for udvælgelse af deltagere: For at komme i betragtning skal følgende oplysninger vedrørende entreprenørens økonomiske og tekniske formåen afgives: - Fuldstændigt firmanavn, adresse, CVR-nr., telefonnr., adresse og kontaktperson. - Redegørelse for ejerstruktur og -fordeling. - Der skal vedlægges Tro- og loveerklæring om i hvilket omfang entreprenøren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige jf. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj side 7

9 KULTURINTERESSENTER Lokalhistoriske arkiver Odense Kommune Odense Bys Museer Visit Odense Kulturafdelingen Det er i byens interesse at skabe et styrket besøgs- og eventsted med format til at styrke byens internationale image Fynske Kulturinstitutioner Kultur Region Fyn Kulturmiljøråd Fyn Fynsk fortidsminde og besøgssted Region Syddanmark/Syddansk Turisme regionalt fortidsminde og besøgssted Kulturministeriet / Kulturarvstyrelsen nationalt fortidsminde (Se støttebrev fra Direktør Steen Hvass, Kulturarvstyrelsen) Miljøministeriet / Naturstyrelsen nationalt fortidsminde fredskovsområde (Se støttebrev fra Naturstyrelsen / Fyns Statsskovsdistrikt) side 8

10 VIDENSINSTITUTIONER VandCenter Syd mulighed for udvikling af projekt under Plan 2030 for forebyggelse af oversvømmelser - en fremtidig sikring mod skybryd gennem bearbejdning af de nærliggende arealer Odense Kommune øget arkæologisk viden til Odense Bys Museer om livet på og udseendet af bygværket Næsby Hoved Slot styrket formidling af (by)historien i uddannelsesinstitutioner side 9

11 Supplerende deltagelse i eksist. kulturevents + borgerinddragelse Udvikling af markedsføring, events + Land art PROJEKTINDHOLD Projektet har 4 etaper. Denne ansøgning vedrører alene Etape 2. ETAPE 1 Projektet har frem til og med udarbejdelsen af denne anmodning om støtte fra Forstadspuljen gennemløbet sin første fase med vidensindsamling/desktopanalyser. Den videre proces tænkes opdelt i flere etaper som følger: ETAPE 2 Afdække forudsætninger for samt sikre opbakning til udarbejdelse af et projektforslag for gennemførelse af et kulturhistorisk genopretningsprojekt, som bl.a. omfatter: SLOTSAKTIVITETER/BORGERINDDRAGELSE Udarbejdelse og igangsættelse af program for midlertidige slotsaktiviteter i samarbejde med interessenter. Land art tænkes anvendt som led i de midlertidige aktiviter. Udarbejdelse af IKT-baseret værktøj for formidling af stedets kulturhistorie Udvikle markedsføring af området bl.a. ved deltagelse i eksist. kulturevents (fortsættes) + borgerinddragelse side 10

12 PROJEKTFORSLAG/UDFØRELSE Etablering af en interessentbaseret gennemførelsesorganisation evt. med støttegruppe(r) Arkæologiske forundersøgelser - ikke-destruktive kortlægninger af bygningsrester Afdækning af formelle muligheder og begrænsninger gennem helhedsanalyser og -modeller Konkluderende rapport Illustreret og budgetteret projektforslag Oplæg til mulig finansiering af anlægsudgifter, herunder fundraising SEMINARER Start af Etape 2 Gennemførelse af indledende seminar for interessenter om slotsbankens fortid, nutid og fremtid samt ønsker til blivende og midlertidige slotsaktiviteter Afslutning af Etape 2 Præsentation og udstilling med gennemgang af det udarbejdede projektforslag side 11

13 ETAPE 3 Udarbejdelse af udbudsmateriale Udlicitering af genopretningsarbejde (evt. opdelt i underetaper) Gennemførelse af genopretningsarbejde Iværksætte midlertidige slotsaktiviteter ETAPE 4 Indvielse af anlægget samt videreudvikling af slotsaktiviteter Ansøger forventer efter gennemførelse af Etape 2 at søge eksterne midler til til Etape 3. side 12

14 PROJEKTETS SAMMENHÆNG med LOKALOMRÅDET Planlægning Odense Kommune har i forbindelse med kommune-, havne- og lokalplanlægning udtrykt ønske om udvikling af slotsbanken og de omkringliggende tidligere søarealer. Havnens udvikling Odense Havn drives og trives som en god forretning med stor tonnage - primært fra Odense Havneterminal ved Lindø samt af virksomheder beliggende langs Odense Kanal. Selvom inderhavnen urbaniseres med boliger, kulturliv, liberale erhverv m.v. garanterer svajebassinnet heldigvis, at alle større skibe med ærinde i kanalen fortsat aflægger inderhavnen et besøg. Odense Kommune har bl.a. i 2004 med EU-støtte gennemført tekniske foranalyser af potentialer for genetablering af Næsbyhoved Slotssø. (se vedlagte bilag) Det er Havneforeningens opfattelse, at projektet som nær-rekreativt grønt område - kraftigt vil forbedre tiltrækningsværdien af havneområdet, gavne lokalområdet i Næsby og Åløkkekvarteret samt hele byen som udflugtsmål. side 13

15 PROJEKTORGANISATION Projektejer/styregruppen Havneforeningen Odense Kommune Referencegruppe(r) udvalgte målgrupper o.a. Styring ISAGER Arkitekter slotsaktiviteter projektforslag + udførelse Projektets ejere er: Foreningen af Virksomheder ved Odense Havn samt Odense Kommune (By- og Kulturforvaltningen) events IKT-formidling markedsføring seminar, indledende helhedsanalyser og -modeller arkæologisk forundersøgelse samlende rapport illustreret og budgetteret projektforslag oplæg til mulig fundraising seminar, opsamlende side 14

16 TIDSPLAN (MILEPÆLE) 2012 JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC OPSTART (efter bevilling fra Forstadspuljen) Indledende seminar afvikles Arkæologiske forundersøgelser Helhedsanalyser/-modeller + konkluderende rapport Illusteret og budgetteret projektforslag Udarbejdelse af IKT-formidling Markedsføringsmateriale Opsamlende seminar afvikles Finansieringsmodeller Da der er tale om arealer, der ejes af Odense Kommune, skal der indarbejdes tid til politisk behandling i berørte udvalg. side 15

17 DRIFT Ikke relevant i denne ansøgning, men skal afklares under senere etaper. side 16

18 BUDGETFORSLAG NR. AKTIVITET UDGIFT inkl. moms/dkr. SLOTSAKTIVITETER 01 Gennemførelse af indledende seminar Udarbejdelse af IKT-formidlingsmaterialer Supplerende deltagelse i eksist. kulturevents + borgerinddragelse Udvikling af markedsføring, events + Land art PROJEKTFORSLAG 05 Oprettelse af organisationen Indsamling af kort + historisk grundmateriale Arkæologiske forundersøgelser Udarbejdelse af terrænmodel Udarbejdelse af helhedsanalyser og konkluderende rapport Udarbejdelse af illustreret og budgetteret projektforslag Gennemførelse af opsamlende seminar/udstilling Gennemførelse af fundraising Udgifter i alt inkl. moms side 17

19 FINANSIERINGSMODEL (FORSLAG) Havneforeningen og Odense Kommuneer opmærksom på, at der kan være tale om aktører eller interessenter, som vil have en interesse i at deltage i finansiering af det samlede budget. Afklaring af disse modeller er indeholdt som led i gennemførelse af projektets Etape 2. side 18

20 SAMARBEJDSPARTNERE og GRUNDEJERFORHOLD Skal ses i sammenhæng med projektets målgruppe. Ansøgningen er bilagt tilsagn om deltagelse i projektet fra: Kulturarvstyrelsen Fyns Statskovsdistriktet Region Syddanmark Odense Kommune Odense Havn Restaurant Næsbyhoved Skov Odense Forenede Skydeselskab VandCenter Syd Turisterhvervet i DK/på Fyn Allesø, Næsbyhoved Broby og Næsby Lokalhistorisk Arkiv Aløkkekvarterets Grundejerforening Kanalvejens Grundejerforening teksten rettes til, så den matcher omfanget af støtteerklæringer Herudover har Odense Kommune (Kontoret for Park & Natur) som grundejer af de berørte arealer samt medansøger af forslaget givet tilsagn om, at ansøgningen må indsendes til Forstadspuljen. side 19

21 Foreningen af Virksomheder ved Odense Havn c/o ved formand advokat Jan Kristensen Focus Advokater Englandsgade Odense C Odense Kommune v. By & Kultur Forvaltningen, Park & Natur Kontorchef Lene Holm Odense Slot Nørregade Odense C

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling

Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune. Vesthimmerlands Kommune April 2012. Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Erfaringsopsamling fra to projekter i Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indsatspuljen Udvikling gennem afvikling Denne rapport er udarbejdet af Vesthimmerlands Kommune og Dansk

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020

Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg. under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 Lokal udviklingsstrategi for LAG Skive - Viborg under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 December 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...

Indholdsfortegnelse. Det vil vi...1/361. Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361. Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet... Indholdsfortegnelse Det vil vi...1/361 Nyborg i 2025 - Byrådets vision...2/361 Nyborg og omverdenen...6/361 Fynsprojektet...7/361 Hovedtemaer...10/361 Befolknings- og boligudvikling...11/361 Retningslinjer...11/361

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens...

1. Godkendelse af dagsorden...2. 2. 14/8048 Videre proces for brandingstrategi...2. 3. 15/2183 Temadialog - strategiske input til Udvikling Assens... Referat Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Tid Mandag den 2. marts 2015 - kl. 14:00 Sted Mødelokale 1 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. 14/8048 Videre proces for

Læs mere

Projektplan for demonstrationsprojekt

Projektplan for demonstrationsprojekt Projektplan for demonstrationsprojekt Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholms VG 14.10.10 Realdania: Regionskommune Kommune: Projektets titel Mulighedernes land Det

Læs mere

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE

VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE VEJLEDNING OM OMRÅDEFORNYELSE ET REDSKAB TIL KOMMUNERNE OM HVORDAN MAN PLANLÆGER OG GENNEMFØRER ET OMRÅDEFORNYELSESPROJEKT JULI 2013 BYFORNYELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 5 1.0. GENERELT OM OMRÅDEFORNYELSE...

Læs mere

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber

Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber Delprojekt 1: Planlovens muligheder for aktiv regulering - og samspillet med partnerskaber og byudviklingsselskaber - kvalitet i bydels- og lokalplanlægningen Et partnerskab mellem Fonden Realdania og

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro.

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013. Kongeåen ved Foldingbro. Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2013 Version 2, 2009 Kongeåen ved Foldingbro 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 4 Strategi... 5 Overordnede målsætninger

Læs mere

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020.

LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. LAG Haderslev-Tønders udviklingsstrategi for perioden 2014 2020. November 2014 1 Indledning og praktiske oplysninger: Ved lokalstyret udvikling tager lokale aktører ansvar for etableringen af et lokalt

Læs mere

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark

Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark Børn og unge som bygherrer Skelager Børne- og Ungdomspark - et forsøg med områdefornyelse Program august 2005 Aalborg Kommune I samarbejde med Hasseris Boligselskab og Kuben Byfornyelse Danmark AS Indholdsfortegnelse

Læs mere

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter.

blev afholdt på Stevns Dagen i efteråret 2010. Jeg håber, I alle kan genfinde spor hist og her efter de gode debatter. Plan 13 Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011 FORORD Hermed foreligger Kommuneplanstrategi for Stevns Kommune 2011. Med denne planstrategi er vi gået i gang med det spændende og langsigtede arbejde

Læs mere

Bornholms Vækstforum

Bornholms Vækstforum Bornholms Vækstforum Ansøgningsskema til Puljen af regionale udviklingsmidler Puljen understøtter projekter der skaber vækst på Bornholm. Projekttitel : Det Grønne Pakhus - oplevelsescenter for bæredygtigt

Læs mere

Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011

Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011 Projektfase Rikke Marie Rau, december 2011 Rapport knyttet til projektfasen INTRODUKTION Odense Bys Museer søsatte 1.3. 2010 et 22 mdr. langt projekt med titlen Kulturarv som værdi Arkæologi som værdiskaber.

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Kultur og Planlægning's møde Tirsdag den 06-11-2012 Kl. 13:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bruno Hansen, Flemming Madsen, Gert Rasmussen, Bo Hansen, Morten Petersen, Ulrik Sand Larsen,

Læs mere

STEDET TÆLLER - Kvalitet i kysternes turistbyer EGIL FISCHERS FERIEBY FEMMØLLER STRAND

STEDET TÆLLER - Kvalitet i kysternes turistbyer EGIL FISCHERS FERIEBY FEMMØLLER STRAND STEDET TÆLLER - Kvalitet i kysternes turistbyer EGIL FISCHERS FERIEBY FEMMØLLER STRAND INDHOLD 1 ANMODNING 2 EGIL FISCHERS FERIEBY FEMMØLLER STRAND 1: PROJEKTETS VISION 2: PROJEKTETS BAGGRUND 3: PROJEKTETS

Læs mere

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6

Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6. Vision... 6 Mission... 6 Museumsfællesskab i Midt- og Vestsjælland 11. oktober 2012 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...5 3. Visionen for det nye museum...6 Vision... 6 Mission... 6 3.1 Betydningen

Læs mere

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard

Statusrapport for visionsprocessen. www.skive.dk. Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen www.skive.dk Skive Fjord med Krabbesholm Skov, foto Henrik Dalsgaard Statusrapport for visionsprocessen Udarbejdet af: Kultur og Markedsføring Hanne Torp Brodersen Tlf.:

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER

Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER Mulighedernes Land NYE VEJE TIL UDVIKLING I YDEROMRÅDER er udgivet af Realdania som afslutning

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013.

Lokal udviklingsstrategi for. LAG Billund. under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. Lokal udviklingsstrategi for LAG Billund under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013. 2. udgave - november 2008 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Formalia... 3 Strategi... 4 Visionen

Læs mere

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg

Aktivitetsområde. Overordnede mål for det tekniske. udvalg Overordnede mål for det tekniske område Af Vision 2012, som Byrådet vedtog i 2003, fremgår de pejlemærker, der sigtes efter for at gøre Fredericia Kommune til den bedste danske kommune at leve i og drive

Læs mere

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning

Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Projektplan for demonstrationsprojekt Skabelon og vejledning Kommune Initialer (projektleder) Dato (sidst rev.) Godkendt (dato) Bornholm 22. november Realdania: 2010 Kommune: Projektets titel Ned og op

Læs mere

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling.

En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. En guide til udvikling af projekter, der skaber nyt liv, nye mødesteder og lokal udvikling. Håndbog i projektudvikling Realdania Jarmers Plads 2 1550 København V Udgivet 2014 Projekthåndbogen er udarbejdet

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV

RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV RAPPORT FRA DET TVÆRMINISTERIELLE UDVALG OM DEN STATSLIGE POLITIK FOR DEN FASTE KULTURARV September 2002 Kulturministeriet Rapport fra det tværministerielle udvalg om den statslige politik for den faste

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere