Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne"

Transkript

1 Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

2 Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering... 3 Kompetencebegrebet... 4 Fælles procedurer og kvalitetsstandarder for partnerinstitutionerne i VEU- center Øst og Øerne... 4 Rammen for gennemførelse af RKV... 5 Dokumentation... 5 BILAG - Værktøjskasse med inspiration og konkrete forslag... 6 Baggrund... 6 Opbygning og anvendelse... 7 Lovgivning relevante links... 7 Service- levels... 9 Processer... 9 Interne processer... 9 Eksterne processer Konkrete værktøjer

3 Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer Formål Formålet med udarbejdelse og vedtagelse af Fælles procedurer og kvalitetsstandarder er, at VEU- center Øst og Øerne skaber den bedst mulige rammesætning for arbejdet med 1 indgang til kompetencevurderinger. Med en optimal rammesætning øges muligheden for en fælles indsats af høj kvalitet med øget udbredelse af kompetencevurderinger og dermed et øget antal gennemførte RKV er. Målet med fælles procedurer på de overordnede punkter, som er beskrevet i oplægget til de fælles procedurer er, at partnerinstitutionerne har en fælles ramme, der er enighed om, og som beskriver kvaliteten og samarbejdet. Samtidig er viden om partnerskolernes konkrete procederer vigtig under hatten af en fælles procedure i VEU- center regi. Den beskrevne rammesætning er bred, således at hver enkelt uddannelsesinstitution kan beskrive og implementere institutionstilpasset og/eller afdelingstilpassede procedurer og kvalitetsstandarder. Elementer i en kompetencevurdering De elementer 1, der som minimum indgår i arbejdet omkring gennemførelse af kompetencevurdering og anerkendelse af realkompetencer, er listet på side 5. Det er disse som Fælles procedurer og kvalitetsstandarder for VEU- center Øst og Øerne bygger på i forhold til øget fokus på kompetencevurderingerne. 1 TUPVAK projektet 3

4 Kompetencebegrebet RKV er et paraplybegreb, der anvendes, når ordningerne beskrives og omtales generelt samt på de uddannelsesspecifikke områder. Realkompetence omfatter en persons samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Figur 1: Realkompetencer Realkompetencen skal altid vurderes i forhold til konkrete uddannelsesbestemmelser, det er altså de realkompetencer, som kan holdes op mod konkrete uddannelsesbestemmelser som kan vurderes at svare til de formelle bestemmelser. Realkompetencevurderingen kan blandt andet anvendes til merit, dvs. en afkortning af en given uddannelse. Meritvurderingerne foretages alene på de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til den pågældende uddannelses hovedforløb. Når vurderingen er udarbejdet, er den gældende for alle de uddannelsesinstitutioner, der udbyder uddannelsen. (VUC erne foretager også realkompetence vurderinger i forhold til det almene, når der søges optagelse på et VUC eller en videregående uddannelse). Fælles procedurer og kvalitetsstandarder for partnerinstitutionerne i VEU- center Øst og Øerne Alle partnerinstitutioner i VEU- center Øst og Øerne skal ifølge lovgivningen tilbyde den enkelte borger en realkompetencevurdering. Et styrket samarbejde imellem partnerinstitutionerne omkring RKV- indsatsen, vil kunne bidrage til at øge kvaliteten og udbredelsen af RKV. De anvendte metoder på skolerne bør derfor sikre en pålidelig vurdering, således at der er tillid til resultaterne af kompetencevurderingerne både internt mellem skolerne og eksternt i forhold til virksomhederne, Jobcentrene mv. 4

5 Rammen for gennemførelse af RKV På baggrund af ovenstående lægges der op til, at alle partnerinstitutioner i VEU- center Øst og Øerne hver især tilslutter sig og implementerer nedenstående elementer for gennemførelse af vurdering og anerkendelse af realkompetencer: Kompetencevurderingerne skal give borgeren et løft Der skal være fokus på den korteste uddannelsesvej Kompetencerne skal anerkendes og synliggøres som en ressource En kompetencevurdering foretages altid med udgangspunkt i de enkelte uddannelsers mål og adgangskrav Alle, der vurderes, skal tilbydes papir på/formalisering af uformel uddannelse på deres reelle kompetencer De formelle uddannelser skal anerkende, at uformel læring kan være lige så værdifuld som formel uddannelse i henhold til Lovgivning En kompetencevurdering skal for at være pålidelig indeholde dokumentation enten i form af beviser eller anden dokumentation for test/afprøvning Resultatet af vurderingen dokumenteres gennem udstedelse af min. et bevis Alle partnerskoler sikrer, at der er nedskrevne procedurer for RKV. Procedurerne er synlige på hjemmesiden for den enkelte skole. Procedurerne indeholder som minimum en vejledning til praktisk information vedrørende inden en RKV, under en RKV og efter en RKV samt forventede service levels, herunder: o Henvendelse fra borgeren (telefon, personligt, åben vejledning) o Den rette person o Det personlige møde med faglærer (alene eller i gruppe) o Evt. gennemførelse af praktisk prøve o Resultat (evt. Uddannelsesplan, beviser) o Påbegyndelse af uddannelse Dokumentation Link til beskrivelsen af kvalitetsstandarder og fælles procedurer på VEU- center Øst og Øernes hjemmeside. Der foretages stikprøver, hvor der efterspørges en kort beskrivelse af om partsinstitutionerne følger proceduren, samt hvordan der er arbejdet for at opnå dette. 5

6 BILAG - Værktøjskasse med inspiration og konkrete forslag Baggrund I de senere år har der været nedgang i antallet af gennemførte kompetencevurderinger på landsplan. Af samme grund er der øget politisk fokus på dette område i Danmark, men også internationalt. Det er blevet et kerneområde for VEU- centrenes Udviklingskontrakter, der i endnu højere grad er blevet det professionelle omdrejningspunkt for voksen efteruddannelse. Særligt med fokus på temaet Fra ufaglært til faglært hvor realkompetencevurderingerne indgår som et væsentligt element. Kompetencevurderinger indgår internationalt som et element i en fælles udviklingsstrategi inden for EU og OECD. I den kontekst stilles spørgsmålene: Hvilken koordineret indsats og rolle har VEU- center Øst og Øerne i forhold til kompetencevurderinger? Hvordan bliver den indsats udmøntet i flere afholdte kompetencevurderinger på tværs af Øst og Øernes dækningsområde? Sekretariatet har i løbet af 2012 gennemført kvalitative undersøgelser og interviews samt observationer på tværs af partnerinstitutionerne. Dataindsamlingen har primært rettet sig mod VEU konsulenternes og de pågældende faglæreres arbejde og opgaver i forbindelse med gennemførelse af kompetencevurderinger af borgerne. Samtidig oplever sekretariatet en stadig stigning i efterspørgslen efter kompetencevurderinger fra såvel ledige som beskæftigede borgere, bl.a. via efterspørgsel fra Jobcentrene. VEU- centeret har gennem forskellige projekter og initiativer erfaret, at flere virksomheder tager kompetencevurderinger med som et værktøj i deres (strategiske) uddannelsesplanlægning. Virksomhederne har oplevet svingende kvalitet og resultat, og der er derfor behov for en beskrivelse af Fælles procedurer og kvalitetsstandarder for VEU- center Øst og Øerne i forhold til dette arbejde. 6

7 Opbygning og anvendelse VEU- center Øst og Øernes sigte med Fælles procedurer og kvalitetsstandarder er effektive borger- og serviceorienteret kompetenceafklaringer samt opnåelse af et kvalitetsmæssigt høj niveau inden for samme. Samtidig sikrer Fælles procedurer og kvalitetsstandarder en fælles intern overordnet ramme med en underliggende værktøjskasse med helt konkrete forslag eller inspiration for alle partnerinstitutioner, og fungerer hermed som en ramme til at gennemføre kompetencevurderinger. Rammen er dynamisk, og Sekretariatet ajourfører den i takt med nye erfaringer, ændrede forudsætninger, lovændringer mv. Det er hermed også partnerskolernes ansvar, at rammerne er tidssvarende. Lovgivning relevante links I forbindelse med kompetencevurderinger gælder bl.a. følgende lovgivninger: Lov om realkompetence mm. - Lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Lov om udbygning af anerkendelse af realkompetence på voksen- og efteruddannelsesområdet mv., (lov nr. 556, vedtaget den 6.juni 2007) - bekendtgørelser- og- vejledninger 7

8 Det bemærkes, at reglerne om realkompetencevurdering på de tre områder findes i følgende regelsæt: AMU: Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= GVU: Bekendtgørelse om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne og bekendtgørelse om grunduddannelse for voksne (GVU) - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=23568 Erhvervsuddannelserne (EUD): Lov om erhvervsuddannelser og bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen) - https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id= Realkompetencevurdering inden for EUD er en del af selve uddannelsesforløbet, mens IKV i GVU og AMU foregår inden uddannelsesforløbet fastlægges. 8

9 Service- levels Et af elementerne i Fælles procedurer og kvalitetsstandarder er, at hver institution fastsætter en ramme for, hvilket tidsperspektiv den der skal kompetencevurderes, kan forvente mellem elementerne i forbindelse med en RKV. Følgende model kan være inspiration. Figur 2 Elementer i en kompetencevurdering Henven - delse Rette person Mødet Prøven Resultat I gang Max. 2 hverdage Max. 5 hverdage Max. 10 hverdage Max. 3 hverdage Max. 28 hverdage Processer Det kan være hensigtsmæssigt at opdele opgaverne i hhv. interne og eksterne processer. De interne processer defineres som dem, der finder sted på selve uddannelsesinstitutionen, de processer, der finder sted uddannelsesinstitutionerne imellem, samt processerne fra borgerens første kontakt til rette person. En definition af de eksterne processer er dem, der er i spil ved kontakt og samarbejde med virksomhederne, A- kasser, Jobcentre og andre eksterne aktører. Nedenfor er identificeret nogle af de processer, der indgår i en kompetencevurdering. Interne processer Brug af min kompetencemappe Skabe tillid Henvendelse fra borgeren (telefon, personligt) Modtagelse af ledige/beskæftigede, som er i målgruppen Den rette person - overgang fra konsulent til faglærer (overlevering) Det personlige møde med faglærer (alene eller i gruppe) Resultat (evt. Uddannelsesplan, beviser) 9

10 Eksterne processer Kontakt og markedsføring mod A- kasser, virksomheder, Jobcentre mv. Produktpræsentation hvordan og hvor meget? Forventningsafstemning (hvad kan aktørerne forvente borgerne får, og hvad kan vi forvente af aktørerne) Konkrete værktøjer I projektet Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) er der udarbejdet følgende korte introduktionsvideoer med fokus på IKV. Der kan dog hentes hentes masser af inspiration. Find videoerne her: info- videoer/ I forbindelse med projektet er der ligeledes udviklet materialer i form f.eks.: Grafiske oversigter over arbejdsgange og procedurer Forslag til indkaldelser GVU planer Uddannelsesplaner Vejledning til minkompetencemappe.dk Materialerne findes her: 10

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene.

Denne vejledning om IKV i AMU henvender sig til alle godkendte AMU-udbydere af arbejdsmarkedsuddannelser og VEU-centrene. Til alle godkendte AMU-udbydere og VEU-centre Vejledning til institutionernes arbejde med individuel kompetencevurdering i arbejdsmarkedsuddannelserne (IKV i AMU) Denne vejledning om IKV i AMU henvender

Læs mere

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009

Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Metalindustriens uddannelsesudvalg 2. udgave, juli 2009 Vejledningen er udarbejdet af Metalindustriens uddannelsesudvalg i samarbejde med repræsentanter fra erhvervsskoler/amu-centre samt eksterne konsulenter

Læs mere

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog

Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog REALKOMPETENCER - det du kan Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse -- en håndbog Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2008 Realkompetencevurdering inden for voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling...

Udbudspolitik... 1. Indledning... 2. Udbud/geografisk opland... 2. Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2. Aktivitetsudvikling... UDBUDSPOLITIK 2015 Udbudspolitik... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Realkompetencevurdering

Realkompetencevurdering Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede uddannelseslaboratorium August 2013 Realkompetencevurdering En baseline-analyse i Uddannelseslaboratoriet Det erhvervsrettede

Læs mere

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424

Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 Flere faglærte via IKV og AMU i bygge-anlæg og virksomheder med dyrehold Projektnummer: 129424 TUP 2012 Marts 2014 Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg

Læs mere

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering.

AMU UDD DANNELSER. Mål. System. Kultur. Kvalitetsmål. Procedurer. Audit. Handlinger. Overordnet. Kvalitet. altid ligger i. Evaluering. Kvalitetspolitik og sikring Business Centret, Århus Købmandssko le side 1 1.1 KVALITETSSIKRING BUSINESS CENTRET, A AMU UDD DANNELSER Med reference til Århus Købmandssko les overordnede kvalitetspolitik

Læs mere

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Midtvejsstatus. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Midtvejsstatus Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Målgruppe... 4 2. Aktiviteter... 5 2.1

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Grunduddannelse for voksne (GVU) DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Grunduddannelse for voksne (GVU) 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU

Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU REALKOMPETENCER - det du kan Praktisk vejledning til individuel kompetencevurdering i AMU Uddannelsesområdet for køkken, hotel, restaurant, bager, konditor og kødbranchen Efteruddannelsesudvalget for Køkken,

Læs mere

Vejledning til uddannelsesinstitutioner

Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning til uddannelsesinstitutioner Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser Februar 2013 1 Forord Undervisningsministeriet

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv 2010 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Anerkendelse af realkompetencer i nordisk perspektiv 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Dagsorden Centerrådsmøde

Dagsorden Centerrådsmøde 1/20 Dagsorden Centerrådsmøde Tidspunkt: Mandag den 20. oktober 2014 Kl. 14.00-16.00 Sted: Horsens HF & VUC Holmboes Allé 1 8700 Horsens Link til kort: http://map.krak.dk/m/zfdnf Lokale: 1.30 Parkering:

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling

Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling Notat om bedømmelse af praksisnær kompetenceudvikling Hvad viser udenlandske erfaringer? Hvilke erfaringer har vi allerede i Danmark? Nye bedømmelsesformer i arbejdsmarkedsuddannelserne? Gitte Vedel, Lene

Læs mere

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014

[Afsluttende evaluering. Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [Afsluttende evaluering Projekt Vurdering af kunnen mod nye job (TUPVAK) Marts 2014 [INDHOLDSFORTEGNELSE] [1.0. FORORD]... 3 [2.0. INDLEDNING]... 6 2.1. Baggrund for igangsættelse af projektet... 6 2.2.

Læs mere

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE)

EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) EUC Sjællands Udbudspolitik 2014 Erhvervsrettet Voksen- og Efteruddannelse (EVE) Indhold 1. Indledning side 1 2. Udbud og forventninger side 2 3. Aktivitetsudvikling side 4 4. Bevillingsmæssige prioriteringer

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser

IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser IKV ambassadører inden for Metalindustriens uddannelser Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Før-fasen til IKV for virksomheder

Før-fasen til IKV for virksomheder Håndbog Før-fasen til IKV for virksomheder Kompetencevurdering af ansatte i virksomheder Bilag til TUP 2012 - Projekt Før-fasen til IKV I AMU Materiale om IKV før-faseprocesser udarbejdet af VEU-Center

Læs mere

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland

Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland Fælles Udbudspolitik, VEU Center Region Sjælland De fælles elementer til udbudspolitikken 2013 for VEU Center Region Sjælland giver svar på, hvordan uddannelsesinstitutionerne i et samarbejde vil leve

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1

Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området Indhold Djurslands Erhvervsskolers udbudspolitik 2009 for eve området... 1 1. Formål:... 2 2. Behovsredegørelse:... 2 2.1. Behovsafdækning:...

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere