til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder for handicapkørsel til Specialiserede Tilbud i Ringsted kommune Kvalitetsstandarderne er udarbejdet i et samarbejde mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart (som konsortium) og Ringsted kommune / Specialiserede tilbud og skal ses som et supplement og en præcisering af Kontrakt på kommunale kørselsydelser mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart og Ringsted kommune. Oktober 2009 Kvalitetsstandarder for handicapkørsel i Ringsted kommune

2 Kvalitetsstandarderne er udarbejdet som et supplement og en præcisering af Kontrakt på kommunale kørselsydelser mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart og Ringsted kommune. Indledning. Med kvalitetsstandarder forstås en beskrivelse af den kvalitet på nedennævnte områder som Ringsted kommune ønsker, at konsortiet (herefter benævnt: Egons Busser) og den enkelte vognmand leverer i forbindelse med kørsel mellem hjem og skole/institution/tilbud (herefter benævnt: tilbud), en beskrivelse af det gode samarbejde mellem det enkelte tilbud, forvaltning og vognmand, samt en præcisering af rettigheder og opgaver i forbindelse med kørslen. Kvalitetsstandarderne samt evt. problematikker i forbindelse med afviklingen af handicapkørslen drøftes på jævnlige samarbejdsmøder (ca. 2-4 gange årligt) mellem Egons Busser og Specialiserede tilbud (herefter benævnt: SPT). Problematikker i forbindelse med den daglige drift og kommunikation drøftes på behovsrelaterede samarbejdsmøder mellem Egons Busser og det enkelte tilbud. Kvalitetsstandarderne suppleres med en liste over kontaktpersoner hos Egons Busser, på tilbuddene og på forvaltningen. Listen kan rekvireres hos det enkelte tilbud. Den indgåede Kontrakt på kommunale kørselsydelser mellem Egons Turist- & Minibusser I/S og Svebølle-Værslev Turistfart og Ringsted kommune, drejer sig kun om kørsel mellem hjem og tilbud og ikke kørsel i forbindelse med svømning, ekskursioner, erhvervspraktik, lejrskole m.v. Kvalitetsstandarderne kan naturligvis bruges i forbindelse med det enkelte tilbuds egen bestilling af kørsel i forbindelse med ovenstående. Samarbejde og organisering omkring Tidsplan for tilrettelæggelse af ruteplanlægning: senest den 30. april skal alle tilbud fremsende liste til Egons Busser over elever, børn, unge og voksne (herefter benævnt: brugere) der skal køres til og fra tilbuddet i det kommende skoleår. Brugerne køres til og fra folkeregisteradressen, se bemærkninger*). senest den 30. maj skal Egons Busser sende ruteplaner for det kommende skoleår til de enkelte tilbud, til kommentering. senest ugedagen efter skal tilbuddene sende ruteplanerne med eventuelle kommentarer, retur til Egons Busser.

3 senest den 15. juni skal Egons Busser sende de endelige ruteplaner til tilbuddene ruterne skal så vidt det er muligt, fortsætte fra skoleår til skoleår Der skal i planlægningen af ruterne tages højde for tiderne i forhold til de brugere der har specielle autostole, kørestole, sædepuder, seler m.v. og hvor det tager længere tid at fastspænde brugeren skal have hjælpemidler med til og fra hjem og tilbud *) Bemærkninger: Der kan laves individuelle aftaler om kørsel til og fra en anden adresse end folkeregisteradressen (eksempelvis hvor forældrene ikke er samboende og i forbindelse med aflastning). Det er en forudsætning for indgåelse af sådanne aftaler, at de ikke medfører en forøgelse af kørselsudgifterne og den planlagte tidsrammen for ruten. Såfremt aftalen vil medføre en forøgelse af kørselsudgiften for barnet, skal hjemkommunen bevilge den ekstra kørselsudgift. Aftalen skal laves mellem tilbuddet og Egons Busser, efter anmodning fra bruger/forældre/pårørende/botilbud. Der kan således ikke indgås aftaler om ruteændringer direkte mellem tilbuddet og den enkelte vognmand/chauffør eller mellem brugere/forældre/pårørende/botilbud og den enkelte vognmand/chauffør. I forbindelse med kørsel til og fra aflastning eller fritidstilbud, hvor det ikke vil være muligt at køre med på den sædvanlige rute skal hjemkommunen bevilge kørsel til og fra aflastning. Tilbuddet kan, i sådanne situationer, være behjælpelig med en kontakt til Egons busser såfremt hjemkommunen måtte ønske det. Ændringer i ruterne i løbet af skoleåret: ved visitering af en bruger i løbet af skoleåret, skal tilbuddet give Egons Busser skriftlig besked om startdato, hjemadresse m.v. senest 1 uge efter skal brugeren være på en rute og tilbuddet skal have besked herom. Tilbuddet informerer bruger/forældre/botilbud. hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal afvigelsen aftales med pågældende tilbud. I så fald aftales det hvornår brugeren kan være på en rute, og bruger/forældre/botilbud orienteres herom. ved ændringer på rute skal tilbuddet skriftligt orienterer forældre/botilbud, med oplysning om dato for ændringens ikrafttrædelse Aflysninger: på grund af vintervejr: Vognmanden beslutter om kørslen skal aflyses. Vognmanden kontakter tilbuddets kontaktperson som

4 herefter orienterer medierne. Vognmanden orienterer forældre/botilbud. af andre årsager: hvis en planlagt kørsel aflyses, skal tilbuddet give besked til Egons Busser senest en uge før. Forældrene kan kun afmelde kørsel direkte til chaufføren ved f.eks. sygdom eller ændringer der gælder for den pågældende dag, ellers skal forældre/pårørende afmelde kørsel til tilbuddet. Chauffør og vogn: Egons Busser skal sikrer, at det, medmindre der er tungtvejende årsager til at det ikke kan lade sig gøre, er den samme chauffør på hver rute og at der er den/de samme afløsere på den enkelte rute. ved ny chauffør eller afløser skal denne introduceres på tilbuddet, og overfor opgaven og præsentere sig for den enkelte bruger, samt dennes forældre/botilbud, hvor dette er relevant. Hvor det ikke skønnes relevant skal der foregå en orientering til forældre/botilbud. tilbuddene sikrer, at der foregår en gensidig orientering mellem tilbuddet og chaufføren vedr. den enkelte bruger, jvf. bilag 1, afsnit A. tilbuddene inviterer vognmanden/chauffører m. fl. til Intro- og temamøder efter behov* Vognmanden kan ved henvendelse til Specialiserede tilbud opfordre til / udtrykke ønske om konkrete temaer til møder/kurser. røgfri biler. *Intromøder kan bl.a. indeholde temaer som f. eks. forflytning, epilepsi, tegn til tale. Køretid: Den faktiske køretid (fra kørslen påbegyndes ved hjem/tilbud til brugeren er ved hjem/tilbud) tilrettelægges således, at den ikke overstiger 1 time for førskolebørn (børnehave- og børnehaveklassebørn) 1 time for skoleelever, hvor afstanden mellem hjem og skole er 0 45 km. 1½ time for skoleelever, hvor afstanden mellem hjem og skole er km. 1 time (eller så tæt på som muligt) for børn og unge der køres til og fra fritidshjem/sfo, hvor afstanden mellem hjem og fritidshjem/sfo er km. 1 time for voksne, hvor afstanden mellem hjem og tilbud er 0 45 km.

5 1½ time for voksne, hvor afstanden mellem hjem og tilbud er km. De planlagte afhentnings- og ankomsttider, samt den planlagte samlede køretid skal være i overensstemmelse med det faktisk mulige, således at tiderne kan overholdes. Sikkerhed / Fastspænding: tilbuddet skal sikre, at brugeren transporteres og er fastspændt i en lovpligtig, og for brugeren ergonomisk forsvarlig autostol, sædepude, kørestol, sele ect. tilbuddet skal sikre, at vognmanden er orienteret om hvorledes autostol, sædepude, kørestol, herunder nakkestøtter på kørestole, ect., fungerer i forhold til brugeren. vognmanden skal sikre, at tilbuddets orientering om brug af autostol, sædepude, kørestol, sele ect. efterleves, inden han påbegynder kørslen. vognmanden skal sikre, at autostol, siddepude, kørestol ect. er lovpligtigt og forsvarligt fastspændt i bilen, inden han påbegynder kørslen. Hjælpemidler: hjælpemidler der transporteres med, under kørslen, skal være forsvarligt fastspændt. Afhentning og aflevering: chaufføren må ikke sætte en bruger af medmindre der er en voksen/personale til at modtage brugeren i givet fald der må afviges fra ovenstående, skal forældre/botilbud udfylde og aflevere en skriftligt aftale herom til tilbuddet. Tilbuddet sender herefter kopi af aftalen til Egons busser, jvf. bilag 1, afsnit B i givet fald der ikke er nogen til at modtage brugeren og der ikke foreligger en skriftlig aftale, vil brugeren forblive i bilen og kører med på resten af ruten. Herefter vil chaufføren kører tilbage til hjemadressen/botilbuddet. I det tilfælde, at der fortsat ikke er nogen til at modtage brugeren skal der, i forhold til hver enkelt bruger, foreligge skriftlige aftaler om hvordan chaufføren/vognmanden herefter skal forholde sig, jf. bilag 1, afsnit B Klager og problematikker: I tilfælde hvor der er modtaget klager og/eller opstået problematikker mellem forældre, tilbud og chauffør som ikke lader sig løse i det daglige samarbejde mellem tilbud og chauffør, skal tilbuddets ledelse rette henvendelse til Egons busser.

6 Vil klagen og/eller problematikken ikke kunne løses ved samarbejde mellem tilbuddets ledelse og Egons busser kan der rettes henvendelse til SPT. Ved komplicerede sager, med en væsentlig forøgelse af de budgetterede kørselsudgifter, skal der rettes henvendelse til sekretariatslederen i SPT. Offentliggørelse: Kvalitetsstandarderne skal være at finde på de enkelte tilbuds hjemmeside, samt på Ringsted kommunes hjemmeside Ved nyvisitering sender tilbuddet Kvalitetsstandarderne til hjemkommunen og til forældrene Kvalitetsstandarderne sendes til forældrene på foranledning Egons Turist- & Minibusser forpligter sig til, at sikre at alle vognmænd og chauffører er bekendt med Kvalitetsstandarderne. Oktober 2009 Afdelingen for Specialiserede Tilbud Kvalitetsstandarder for handicapkørsel i Ringsted kommune Bilag 1. A. Gensidig orientering Det enkelte tilbud skal sikre, at der foregår en gensidig orientering mellem tilbuddet og chaufføren vedr. den enkelte bruger, eksempelvis ved, at chauffør/vognmand og tilbud/personale orienterer hinanden om brugeren, eks. problemer/oplevelser om morgenen/i dagens løb der kan påvirke/har påvirket brugerens sindstilstand/humør under turen/på tilbuddet tilbuddene udarbejder en liste med "gode råd" om den enkelte bruger, til chaufførerne. En liste indeholdende generelle oplysninger og mere specifikke oplysninger eks. er/bliver en bruger urolig er det godt at sætte en (bestemt) CD på, gør en bruger en bestemt handling/bevægelse kan det betyde ect. ect.

7 B. Aftaleskema I forbindelse med aflevering ved tilbuddet/hjemadressen skal det enkelte tilbud udarbejde et aftaleskema som forældre/botilbud skal udfylde. Aftaleskemaet skal indeholde oplysninger om, brugeren må sættes af medmindre der er en voksen/personale til at modtage brugeren procedure i det tilfælde der fortsat ikke er en voksen til, at modtage brugeren når vognmanden vender tilbage efter at have kørt ruten færdigt. Tilbuddets kontaktperson vedr. kørsel, skal kontaktes hvis der ikke er nogen til at modtage brugeren tilbuddet skal sikre, at Egons Busser har telefonnummeret på tilbuddets kontaktperson Oktober 2009 Afdelingen for Specialiserede Tilbud

Kørsel til specialskole eller specialklasse

Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til specialskole eller specialklasse Kørsel til og fra specialskole eller specialklasse I denne pjece kan du finde praktisk information og gode råd om kørsel til og fra specialskole eller specialklasse.

Læs mere

Udbud af kommunale kørselsordninger

Udbud af kommunale kørselsordninger Randers Kommune Udbud af kommunale kørselsordninger Udbudsmateriale December 2007 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Randers Kommune Udbud af kommunale

Læs mere

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune:

Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: ODDER KOMMUNE Byrådsservice Sagsnr. : 1025871 Dok.nr.: 1025892 Udbudsmateriale for følgende kørselsopgaver for Odder Kommune: specialklassekørsel kørsel med handicappede børn og unge kørsel med børn og

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje

Generelle kvalitetskrav. til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Generelle kvalitetskrav til leverandører af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed januar 2011 Indholdsfortegnelse. 1. Baggrund....4 1.1. Indledning...4 1.2. Opgaven og dens

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 030-048603

EU-UDBUD 2014/S 030-048603 EU-UDBUD 2014/S 030-048603 Offentligt udbud Kommunal befordring i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune 02.2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark

Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark Udbud af F4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udbud af FG4 FlexGaranti i Region Midtjylland og Region Syddanmark September 014 1 UDBUDSBETINGELSER 5

Læs mere

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER

VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER ADRESSE COWI A/S Havneparken 1 7100 Vejle Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk VARDE KOMMUNE UDBUD AF KØRSELSORDNINGER PROJEKTNR. A023524

Læs mere

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse:

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte os. Træffetid for personlig og telefonisk henvendelse: Er du interesseret i at være tilkalde- eller ferievikar for en kortere eller længere periode, kan du kontakte HandiBasen. NOTATER INDLEDNING I denne pjece finder du information om HandiBasen og din rolle

Læs mere

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DECEMBER 2014 LEJRE KOMMUNE UDBUD AF KØRSEL UDKAST

Læs mere

Informationspjece. - til aflastningspersoner

Informationspjece. - til aflastningspersoner Informationspjece - til aflastningspersoner Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som aflastningsperson. Derudover finder du en alfabetisk opslagsliste, som

Læs mere

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse

Notat. Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik. Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Høringssvar fra Djurslandsskolens skolebestyrelse Notat Bilag 1. Servicekrav for specialskolekørsel, der skal indgå i udbuddet gennem Midttrafik Nedenstående er servicekrav, der sammen med øvrige udbudsbetingelser,

Læs mere

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE

KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL BILAG 1 KONTRAKTUDKAST FOR PERSONKØRSEL I FREDENSBORG KOMMUNE FREDENSBORG KOMMUNE SOMMER 2010 Indholdsfortegnelse 1. KONTRAKTUDKAST... 3 1 OMFANG... 4 2 IKRAFTTRÆDEN OG

Læs mere

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR

KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR KVALITETS- OG LEVERANDØRKRAV FOR LEVERANDØRER AF PERSONLIG PLEJE & PRAKTISK HJÆLP Indhold Indledning og baggrund... 4 Lovgrundlag... 4 Hvad er frit leverandørvalg og hvem er omfattet heraf?... 4 Frit leverandørvalg...

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse

FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse FLEXTRAFIK Konceptbeskrivelse Indhold Introduktion... 4 Formålet med konceptbeskrivelsen... 5 Sådan læses konceptbeskrivelsen... 5 Hvad er flextrafik?.... 6 Flextrafik og lovgivningen.... 6 Lov om trafikselskaber...

Læs mere

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje

Kontrakt. for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Kontrakt for leverandør af praktisk og personlig hjælp og pleje Udarbejdet af: Pleje & Sundhed Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for kontrakten...3 2. Kontraktgrundlag...4 3. Omfang og løbetid...4

Læs mere

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø

Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Tilbudsindhentning på variabel kørsel på Samsø Midttrafik skal herved opfordre alle interesserede til at afgive tilbud på variabel kørsel på Samsø Tilbudsmateriale Tilbudsmaterialet indeholder følgende

Læs mere

Informationspjece. - til forældre

Informationspjece. - til forældre Informationspjece - til forældre Indledning I denne pjece finder du information om Aflastningsordningen og din rolle som arbejdsgiver. Derudover finder du et alfabetisk opslagsværk, som indeholder svar

Læs mere

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013

KONCEPTBESKRIVELSE. Version 1.0 November 2013 Konceptbeskrivelse KONCEPTBESKRIVELSE Version 1.0 November 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen Hvad er Flextrafi

Læs mere

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE

EU-UDBUD BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Udkast til Udbudsmateriale for EU-UDBUD AF BEFORDRING AF SILKEBORG KOMMUNES BORGERE Faste kørsler (almindelig og handicapkørsel) med bus og mindre køretøjer, ad hoc liggende kørsler og lejrskolekørsler

Læs mere

Konceptbeskrivelse Version 1.0

Konceptbeskrivelse Version 1.0 Konceptbeskrivelse Version 1.0 2 Konceptbeskrivelse Flextrafik Version 1.0 November 2009 Indholdsfortegnelse Introduktion 7 Hvad er formålet med konceptbeskrivelsen? 7 Hvem er målgruppen for konceptbeskrivelsen?

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen

Den 10. marts 2014. Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale skolevæsen Administrationsgrundlag for skolernes planlægning af lærernes og børnehaveklasseledernes tjenestetid - Udmøntning af lov om lærernes arbejdstid,, L 409 Administrationsgrundlag for L 409 i Jammerbugt Kommunale

Læs mere

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011

Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Vejledning i udbud af Befordring Oktober 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 Indledning... 5 1.1 Formål... 5

Læs mere

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti

Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Udbudsbetingelser FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Kontrakter Trafikselskabet Movia April 2012 FG2 Udbud af Flextrafik Garanti Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Udbuddets omfang... 4 2.1

Læs mere