SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet"

Transkript

1 SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

2 Indhold 1 Indledning Værdigrundlag Visitationsprocedure Fleksibel hjemmehjælp Køb af ekstra ydelser For visse ydelser opkræves betaling Praktisk information Klagevejledning Kontaktoplysninger Lovgrundlag Personlig hjælp og pleje Madservice Praktisk hjælp rengøring og tøjvask Indkøb Hjemmesygepleje Træning Genoptræning efter Serviceloven Vedligeholdelsestræning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven Vederlagsfri fysioterapi Aflastning/midlertidigt ophold i dagtimerne Daghjem Demensdaghjem Oasen Kørsel til Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC) Rehabilitering på Christians Have Plejecenter Bolig Ældrebolig Handicapvenlig bolig i Admiralparken Plejebolig på Christians Have Udpegning af hjælper jf Borgerstyret personlig assistance Ledsageordning Ledsagelse og kontakt person for døvblinde Omsorgstandpleje Movia Handicapkørsel Demenskoordinator Hverdagsrehabilitering Side 1

3 1 Indledning Solrød Kommunes kvalitetsstandarder beskriver det serviceniveau, som byrådet har vedtaget for Solrød Kommunes ældre og handicappede. Kvalitetsstandarderne er udarbejdet efter gældende lovgivning og Solrød Kommunes værdigrundlag. Det er en generel serviceinformation til borgere om den hjælp, der kan tilbydes i forhold til de opgaver den enkelte ikke selv kan varetage. Hjælpen tildeles med vægt på servicelovens formål; at give hjælp til selvhjælp, og på at den enkelte har ret og pligt til at tage vare på sit eget liv. Hjælpen tilbydes derfor altid således, at borgeren i videst muligt omfang selv deltager aktivt i udførelsen af opgaverne. Meningen er, at hjælpen skal styrke det borgeren selv kan og hjælpe til at bedre funktionsniveauet for den enkelte. Alle borgere i Solrød Kommune har krav på en ensartet service, der tager udgangspunkt i den enkeltes samlede situation. Der skal være overensstemmelse mellem borgerens behov for hjælp, og den hjælp der udføres. 1.1 Værdigrundlag Værdigrundlaget i Solrød Kommune bygger på nedenstående nøglebegreber: Respekt og værdighed Fleksibilitet og valgfrihed Udvikling og kvalitet Respekt og værdighed udvises fx ved; At omgangen med borger skal tage udgangspunkt i respekten for den enkelte. At tage udgangspunkt i borgers ressourcer og individualitet. At skabe mulighed for borgers egen indflydelse på hverdagen. At fastholde hjælp til selvhjælp. At udvise respekt for privatlivets fred. Fleksibilitet og valgfrihed udvises fx ved; At lytte og samarbejde i en åben og konstruktiv atmosfære. At tilbyde den rette hjælp i den aktuelle situation ud fra en faglig og etisk vurdering. At inddrage borger i indholdet af den tildelte hjælp. Udvikling og kvalitet sikres fortsat fx ved; Et dynamisk samarbejde både mellem borger/personale og leverandørerne imellem. At hjælp leveres i henhold til helhedsvurdering og kvalitetsstandarder. At hjælp leveres med udgangspunkt i høj faglighed og borgers ønsker. At borger oplever en helhed i den leverede hjælp. At den enkelte borgers hidtidige livsstil så vidt muligt bevares. At samarbejdet foregår i en venlig og imødekommende atmosfære. Side 2

4 1.2 Visitationsprocedure Anmodning og foreløbig visitation Anmodning om hjælp sker enten fra borger, pårørende, egen læge eller sygehuset. Hvis anmodningen kommer fra borger, pårørende eller egen læge, registrerer visitator anmodningen og der træffes en aftale om visitationsbesøg. Visitationsbesøg Visitationsbesøget foregår som hovedregel i borgers hjem, evt. sammen med pårørende. Ved dette møde udarbejdes en helhedsvurdering, der afdækker borgers ressourcer og begrænsninger. Oplysningerne registreres i Solrød Kommunes omsorgssystem. Visitator udleverer og gennemgår relevante kvalitetsstander mv. Borger informeres om frit valg af leverandør. For borgere, der henvender sig for første gang, afdækker visitator borgers overordnede træningspotentiale ud fra helhedsvurderingen og tildeler borger et hverdagsrehabiliteringsforløb. Hjælp efter sygehusindlæggelse Hvis anmodningen om hjælp kommer fra sygehuset registrerer visitator sygehusets anmodning, og aftaler udskrivning efter gældende sundhedsaftale med sygehuset. Udskrivningskonference Ved behov for udskrivningskonference, aftaler visitator dette med sygehuset. Ved udskrivningskonferencen på sygehuset foretages en midlertidig visitation. Hvis borger ikke modtog hjemmehjælp før indlæggelsen, informeres borger og evt. pårørende om Solrød Kommunes kvalitetsstandarder. Den egentlige visitation foregår ved opfølgende visitationsbesøg i hjemmet. Afgørelsen På baggrund af en konkret og individuel helhedsvurdering beslutter visitator med udgangspunkt i borgers fysiske, psykiske og sociale funktionsevne, hvilken hjælp, der kan tilbydes. Borger modtager efter visitationsbesøget, en skriftlig afgørelse, klagevejledning samt samarbejdsaftale. Opfølgning Hjælpen vurderes og tilpasses løbende det aktuelle behov. Leverandøren har pligt til at dokumentere ændringer omkring borgers behov for hjælp til visitator. Er borger visiteret til midlertidig hjælp afsluttes hjælpen senest efter tre måneder. Ved behov for fortsat hjælp efter bevillingsperiodens udløb kan borger kontakte Visitations- og Koordinationsenheden. 1.3 Fleksibel hjemmehjælp Når borger modtager praktisk og/eller personlig hjælp, er der mulighed for at vælge en helt eller delvis anden hjælp eller støtte til praktiske og/eller personlige opgaver i hjemmet end den, der er truffet afgørelse om. Borger kan ikke bytte hjælp til personlig pleje eller praktisk hjælp, hvis borger ikke i forvejen er visiteret til den type hjælp. Muligheden for helt eller delvist at vælge en anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om, skal holdes indenfor samme tidsramme, som er politisk godkendt til udførelse af den visiterede hjælp. Hvis borger tre gange over en tre måneders periode fravælger den samme visiterede hjælp, skal det vurderes det Side 3

5 om der forsat er behov for den visiterede hjælp. I tilfælde af uenighed skal der ydes den hjælp, der er visiteret til. Uenighedssituationer registreres og rapporteres løbende. Hvis borger har fravalgt en visiteret hjælp til fordel for en anden hjælp, kan der ifølge reglerne ikke klages over, at den fravalgte hjælp ikke er udført. 1.4 Køb af ekstra ydelser Den kommunale leverandør må ikke sælge ekstra ydelser til borgerne. Kun private leverandører må levere tilkøbsydelser. Såfremt borgeren indgår aftale med den private leverandør om tilkøbsydelser, skal borgeren selv betale for ydelsen. En sådan aftale vil være kommunen uvedkommende og uden økonomisk forpligtigelse for kommunen. 1.5 For visse ydelser opkræves betaling Madservice Forplejning og service på Aktivitetscenter Rehabiliteringsophold på Christians Have Kørselsordning til daghjem og dagcenter Betaling for ovenstående ydelser, bliver opkrævet via girokort. Oplysninger om aktuelle priser og takster fremgår af takstblad på Solrød Kommunens hjemmeside; 1.6 Praktisk information Personlig hjælp efter servicelovens 83 stk. 1, nr. 1 Personlig pleje iværksættes efter anvisning fra visitationen, almindeligvis samme dag Kan ydes 24 timer i døgnet alle ugens dage Kan som hovedregel ikke aflyses af leverandør Praktisk hjælp efter servicelovens 83 stk. 1, nr. 2 Praktisk bistand iværksættes efter anvisning fra visitationen Udføres i tidsrummet mellem kl og på hverdage I tilfælde af aflysning ydes erstatningshjælp snarest og senest inden for fem hverdage Ændre aftalt tid Borgeren har mulighed for at ændre aftalt tid for hjælp, når særlige forhold gør sig gældende, eksempelvis ved indlæggelse på sygehus, undersøgelser hos læge, tandlæge eller speciallæge, hvor borgeren ikke har indflydelse på aftaletidspunktets fastsættelse. Melde afbud Borger skal melde afbud til leverandør senest dagen før den aftalte dato for hjælpens udførelse. Senere afbud betragtes som ikke gyldige afbud. Hvis borgeren melder afbud rettidigt skal der som udgangspunkt tilbydes erstatningshjælp inden for samme uge. Der ydes ikke erstatningshjælp hvis afbuddet har længerevarende karakter, eksempelvis ved indlæggelse på sygehus. Side 4

6 Aftalt tidspunkt Hvis hjælpen forsinkes mere end ½ time i forhold til det aftalte tidspunkt skal borgeren kontaktes telefonisk. Madservice Madservice iværksættes efter anvisning fra visitationen Udbringning sker to gange ugentligt, tirsdag og fredag, i tidsrummet Såfremt borgeren ønsker at afmelde maden kan dette ske på tilsendte afkrydsningsskema eller senest kl dagen før levering. Såfremt dette ikke sker, vil borgeren blive afregnet for de leverede måltider. Valgfrihed i forbindelse med hjemmehjælp Borger i eget hjem har mulighed for selv at vælge, hvem der skal levere hjemmehjælp. Frit valg efter Servicelovens 91 Der kan vælges mellem de leverandører, som Solrød Kommune har godkendt. I forbindelse med bevilling af hjemmehjælp oplyser visitator om godkendte leverandører og udleverer informationsmateriale. Informationen kan også fås ved henvendelse til Visitations- og Koordinationsenheden samt ses på kommunens hjemmeside på linket Borger kan vælge forskellige leverandører til praktisk og personlig hjælp. Dette vil imidlertid kunne medføre indskrænkelse i muligheden for at bytte ydelser. Valg af ny leverandør Borger kan skifte leverandør til den 1. i en måned med en måneds varsel. Der kan dispenseres i ganske særlige tilfælde fx ved alvorlig uoverensstemmelse. Der kan skiftes leverandør, så ofte borger ønsker dette, hvorimod leverandør ikke kan opsige sin aftale med borger. Andre valgmuligheder Egen hjælper servicelovens 94 Borger kan selv udpege en person til at udføre hjælpen. Hjælperen skal godkendes og ansættes af kommunen til det bevilgede antal timer. Kontant tilskud servicelovens 95 Der er to forskellige betingelser der kan udløse 95 Hvis kommunen ikke kan stille den fornødne hjælp til rådighed Borgere, der modtager mere end 20 timer personlig og praktisk hjælp, har mulighed for at få udbetalt et kontant beløb til selv at købe hjælpen. Kvalitetskrav Der skal tilstræbes et ligeværdigt møde med borger. Medarbejderne skal udvise situationsfornemmelse, og altid være venlige og imødekommende overfor borger og dennes pårørende. Det forventes at hjælpen til den enkelte borger så vidt muligt udføres af den/de samme medarbejdere. For alle leverandører af personlig og praktisk hjælp til borgere i Solrød Kommune gælder, at personalet skal bære synlig identifikation. Medarbejderne er omfattet af Arbejdsmiljøloven, når de arbejder i borgernes hjem. Ifølge loven skal arbejdet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Side 5

7 Arbejdspladsvurdering (APV) Når borger modtager hjælp eller støtte i eget hjem, betragtes borgers hjem som en arbejdsplads. Dette medfører, at der ifølge arbejdsmiljøloven skal gennemføres en APV. Forpligtigelsen til at udføre en APV er arbejdsgiverens. APV foretages derfor af den godkendte leverandør. Dette kan medføre, at borger må fjernes fx løstliggende tæpper, møbler og lignende, som kan være til fare eller gene for medarbejderne og/eller borger selv i forbindelse med hjælpens udførelse. APV kan endvidere påvise behov for hjælpemidler eller boligændringer. Hjælpemidler, fx plejeseng og personlift, som er nødvendige for arbejdets udførelse stilles som udgangspunkt til rådighed af Solrød Kommune, jf. Sundhedsaftale Region Sjælland. Det er et krav, at der anvendes miljøvenlige rengøringsmidler, og at der forefindes hensigtsmæssige rengøringsredskaber, som er i orden og vedligeholdte. Røgfrit miljø Efter lov om røgfri miljøer 12, har Kommunalbestyrelsen vedtaget, at der ikke må ryges i borgers hjem i de værelser, hvor personalet opholder sig. Såfremt borger ønsker at ryge, mens hjælpen udføres, må det ske i et andet rum. Tavshedspligt Medarbejderne har tavshedspligt jf. Borgerlig straffelov 152. Tavshedspligten ophører ikke ved fratrædelse, - der er livslang tavshedspligt. Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre de aftalte opgaver, er kvalificerede og har den fornødne erfaring. Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. Forventninger til borger Behandler medarbejderne med venlighed og respekt. Er hjemme til aftalte tidspunkt. Respekterer at medarbejderne skal overholde regler og bestemmelser vedrørende arbejdsmiljøloven. Sørger for miljøvenlige rengøringsartikler og ordentlige rengøringsredskaber. Giver besked senest dagen før, hvis den aftalte hjælp skal aflyses eller flyttes. Respekterer at medarbejderne skal overholde det politisk bestemte serviceniveau for Solrød Kommune. Særlige forhold Medarbejdere må ikke modtage gaver. Medarbejdere må ikke udføre opgaver i borgers hjem, når borger ikke er hjemme. Solrød Kommune ønsker tilfredse borgere Derfor foretages løbende stikprøver, tilsynsbesøg og brugertilfredshedsundersøgelser. Solrød Kommune er på ethvert tidspunkt berettiget til at gennemføre uanmeldte besøg til sikring af, at de leverede ydelser har den fornødne kvalitet. Brugertilfredshedsundersøgelser vil være tilgængelig på Solrød Kommunes hjemmeside på linket Side 6

8 1.7 Klagevejledning Afgørelsen er truffet Er borger ikke enig i afgørelsen, kan borger klage til Solrød Kommune. Klager vedrørende afgørelser efter Servicelovens 83, 84, 112, 113 og 116 (Personlig og praktisk hjælp samt hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning) Såfremt borger ønsker at klage over en afgørelse, skal borger skriftligt eller mundtligt henvende sig til: Visitations- og Koordinationsenheden Solrød Center Solrød Strand Der skal klages over afgørelsen indenfor 4 uger efter modtagelsen af afgørelsesbrevet. Sådan behandles borgers klage Klagen behandles inden 4 uger fra modtagelsen. Fastholder Solrød Kommune afgørelsen efter fornyet gennemgang bliver klagen sendt videre til Ankestyrelsen. Læs evt. mere på: Side 7

9 1.8 Kontaktoplysninger Visitations- og Koordinationsenheden: Åbningstid: Mandag-onsdag kl Torsdag kl Fredag kl på tlf.nr Leder træffes på tlf.nr Den kommunale Hjemmepleje: Plejegrupperne træffes mandag-fredag fra kl på tlf.nr. Gruppe Gruppe Hjemmesygeplejen træffes mandagfredag fra kl på tlf.nr. Distrikt Distrikt Døgntlf.nr. hjemmeplejen Leder træffes på tlf.nr Fritvalgsleverandører: Aleris Omsorg A/S Træffes på tlf.nr Elite Miljø A/S Træffes mandag-fredag kl på tlf.nr Solkystens Rengøring & Pleje Træffes mandag-fredag kl på tlf.nr Træning: Træningspersonalet træffes mandagfredag fra kl på tlf.nr Leder træffes på tlf.nr Daghjem, dagcenter og forebyggende hjemmebesøg Daghjem og dagcenter træffes mandagtorsdag kl og fredag kl på tlf.nr Forebyggende hjemmebesøg Træffes mandag-fredag kl på tlf.nr Leder træffes på tlf.nr Plejecenter Christians Have: Den Kommunale del Rehabiliteringen Træffes på tlf.nr Leder træffes på tlf.nr Den private del, Aleris Leder træffes på tlf.nr Det Danske Madhus KRAM: Kundeservice træffes mandag-fredag kl på tlf.nr Din Private Kok Kundeservice træffes mandag-fredag kl på tlf.nr Demenskoordinatorerne: Træffes mandag-fredag kl på tlf.nr Pårørendegruppen demensområdet: Træffes mandag-fredag kl på tlf.nr Side 8

10 1.9 Lovgrundlag Servicelovens 1 Formålet med denne lov er 1) at tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, 2) at tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forbyggende sigte, og 3) at tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Serviceloven 79 Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende eller forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinjer for, hvilke persongrupper der kan benytte tilbuddene. Stk (Udeladt). Serviceloven 83 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Stk. 2. Tilbuddene efter stk. 1 gives til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Stk (Udeladt). Serviceloven 84 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Kommunen kan tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Serviceloven 85 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer, der har behov herfor på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Serviceloven 86 Kommunalbestyrelsen skal tilbyde genoptræning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder til personer, som på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov herfor. Serviceloven 87 Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de opgaver, der er nævnt i 83 85, i fornødent omfang kan varetages døgnet rundt. Serviceloven 94 En person, som er berettiget til hjælp eller støtte efter 83, kan vælge selv at udpege en person til at udføre opgaverne. Den udpegede person skal godkendes af Kommunalbestyrelsen, som herefter skal indgå kontrakt med den pågældende om omfang og indhold af Side 9

11 opgaverne, om leverancesikkerhed, jf. 90, stk. 1, og om betaling mv. Serviceloven 94a Fleksibel hjemmehjælp Personer, der modtager hjælp efter 83, kan vælge en helt eller delvis anden hjælp end den, der er truffet afgørelse om. En tilkendt ydelse, der fravælges kan ikke efterfølgende kræves leveret. Serviceloven 95 Kontant tilskud Hvis kommunalbestyrelsen ikke kan stille den nødvendige hjælp til rådighed for en person, der har behov for hjælp efter 83 og 84, kan kommunalbestyrelsen i stedet udbetale et tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for personlig hjælp og pleje og for støtte til løsning af nødvendige praktiske opgaver i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan vælge at få udbetalt et kontant tilskud til hjælp, som den pågældende selv antager. Stk (Udeladt). Serviceloven 96 Borgerstyret personlig assistance Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Borgerstyret personlig assistance ydes som tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til borgere med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et behov, som gør det nødvendigt at yde denne ganske særlige støtte. Stk (Udeladt). Serviceloven 97 Ledsagelse Kommunalbestyrelsen skal tilbyde 15 timers ledsagelse om måneden til personer under folkepensionsalderen, jf. 1 a i lov om social pension, dog således at aldersgrænsen ikke kan blive mindre end 67 år. Ledsagelsen tilbydes til personer der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk (Udeladt). Serviceloven 112 Hjælpemidler Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet; 1) i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, 2) i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller 3) er nødvendig for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Stk (Udeladt). Serviceloven 113 Forbrugsgoder Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til køb af forbrugsgoder, når betingelserne i 112, stk. 1, er opfyldt. Der kan dog ikke ydes hjælp til forbrugsgoder, der normalt indgår i sædvanligt indbo. Stk. 2. Der kan kun ydes hjælp, når udgiften er over 500 kr. Stk. 3. Hjælpen udgør 50 pct. af prisen på et almindeligt standard produkt af den pågældende art. Stk (Udeladt). Serviceloven 116 Boligindretning Kommunalbestyrelsen skal yde hjælp til indretning af bolig til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når indretning er nødvendig for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for den pågældende. Stk (Udeladt). Side 10

12 Serviceloven 118 Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom En person med tilknytning til arbejdsmarkedet, der ønsker at passe nærtstående med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig, herunder uhelbredelig, lidelse i hjemmet, skal ansættes af kommunalbestyrelsen, når 1) alternativet til pasning i hjemmet er døgnophold uden for hjemmet eller plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde, 2) der er enighed mellem parterne om etablering af pasningsforholdet og 3) kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke er afgørende hensyn, der taler imod, at det er den pågældende person, der passer den nærtstående. Stk (Udeladt). Serviceloven 119 Pasning af døende Personer, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, er efter ansøgning berettiget til plejevederlag. Det er en betingelse for at yde plejevederlag, at hospitalsbehandling efter en lægelig vurdering må anses for udsigtsløs, og at den syges tilstand ikke i øvrigt nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus eller ophold i plejehjem, plejebolig el.lign. Det er endvidere en betingelse, at den syge er indforstået med etableringen af plejeforholdet. Stk. 2. (Udeladt). Servicelovens 122 Sygeplejeartikler og lign. Kommunalbestyrelsen kan, såfremt udgiften ikke dækkes på anden vis, yde hjælp til sygeplejeartikler og lign., når 1) nærtstående i forbindelse med et etableret plejeforhold, jf. 119, passer en døende, 2) kommunen varetager plejen helt eller delvis eller kommunalbestyrelsen yder tilskud efter 95 til hjælp, som familien selv antager, eller 3) et hospice varetager plejen. Stk. 2. Hjælpen ydes uden hensyn til den pågældendes eller familiens økonomiske forhold. Sundhedslovens 1 Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte. Sundhedsloven 131 Omsorgstandpleje Kommunalbestyrelsen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Stk (Udeladt). Sundhedsloven 138 Hjemmesygepleje Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for, at der ydes vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen. Sundhedsloven 140 Genoptræning Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning til personer, der efter udskrivning fra sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. 84 om genoptræningsplaner. Stk (Udeladt). Side 11

13 2 Personlig hjælp og pleje Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 83 stk. 1 nr. 1 og 84 stk. 1. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Og hvor der ikke er andre myndige personer i husstanden, der har mulighed for at yde hjælp eller dele heraf. Hvilke behov dækker ydelsen? Hjælp eller støtte til at borgeren bliver soigneret og får hjælp til mad og drikke samt opgaver i relation til dette, så borgeren kan klare hverdagen i egen bolig. Hvad er formålet med ydelsen? At tilbyde hjælp som udreder, udvikler, fastholder eksisterende ressourcer eller lindrer/understøtter således, at borgeren er så selvhjulpen som muligt. Hvordan gives ydelsen? Borgere med dagligt behov for personlig hjælp og pleje tilbydes plejepakker i forhold til funktionsniveau. Borgere med moderate begrænsninger: Plejepakke 2. Borgere med svære begrænsninger: Plejepakke 3. Borgere med totale begrænsninger: Plejepakke 4. Hvornår udføres ydelsen? Plejepakker kan ydes dag, aften og nat, alle ugens dage. Weekend og helligdage er der begrænsninger i plejepakke 2 og 3. Borgere, som kun har behov for hjælp til bad, kan tilbydes dette 1 gang om ugen på hverdage. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Plejepakker kan indeholde: Hjælp til personlig pleje: Brusebad eller sengebad, øvre/nedre toilette, af- og påklædning, almindelig hudpleje, hårvask, tand- og protesebørstning, barbering, frisering, mund/ øjenpleje samt negleklipning. Toiletbesøg: Hjælp til at komme til og fra toilettet, tømning af urinkolbe/urinpose, skiftning af ble. Kateter- og stomipleje: Hygiejne, posepåsætning/skift og hudpleje. Hjælp til kropsbårne hjælpemidler fx: Rensning og isætning af høreapparater samt skift af batterier, pudsning af briller, kompressionsstrømper, støttekorset samt proteser. Forflytninger: Op af og i seng, stol og kørestol samt vending og lejring. Måltider: Tilberedning og anretning af morgenmad. Opvarmning og anretning af mad fra madservice/færdigretter eller andet færdigtilberedt mad til frokost. Side 12

14 Anretning af smørrebrød til aftensmad. Tilberedning og anretning af mellemmåltider, kaffe, te, kolde drikke mv. Hjælp til indtagelse af mad og drikke. Hjælp i forbindelse med sondeernæring. Medicin: Udlevering af dosispakket medicin fra apoteket eller doseret af hjemmesygeplejerske. Hjælp til indtagelse af doseret medicin. Faglige og personlige kompetencer Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre de aftalte opgaver, er kvalificerede og har den fornødne erfaring. Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. Sidst opdateret: Den 1. februar 2013 Afrydning og opvask mv.: Oprydning i køleskab i forbindelse med hjælp til ernæring. Oprydning og tømning af skraldepose/ postkasse. Sengeredning. Andet: Observation i forbindelse med udførelse. Hvilke aktiviteter indgår ikke? Opgaver der ligger udenfor personalets ansvars- og kompetenceområde fx; speciel fodpleje, herunder negleklipning på borgere med sukkersyge og/eller kredsløbsforstyrrelser. Fremstilling af varm middags- eller aftensmad i hjemmet. Opvarmning af måltid om aftenen. Tilberedning af eller anretning af mad til gæster. Oprydning eller opvask efter gæster. Hvilke aktiviteter tilbydes ikke i weekenden? Bad, øvre hygiejne, hårvask, barbering, negleklipning. Oprydning, opvask, tømning af skraldepose/postkasse. Sengeredning. Side 13

15 3 Madservice Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 83 stk. 1, nr. 3 og 84. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere, som midlertidigt eller varigt er ude af stand til at varetage opgaver i forbindelse med ernæring. Det vil sige at, borgere skal være ude af stand til at tilberede hovedmåltiderne. Visitationen tager ikke kun udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. Der kan ikke tilbydes madservice, hvis der i husstanden er andre myndige personer, der kan udføre opgaverne. Hvilke behov dækker ydelsen? Levering af kølemad til opvarmning til frokost og/eller smørrebrød til aftensmad samt energitilskud i form af energidrik. Hvad er formålet med ydelsen? Sikre at borgeren får en ernæringsrigtig sammensat kost. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Leverandør udvikler en varieret menuplan for en måned ad gangen. Menuerne tager udgangspunkt i de gode danske madtraditioner og skiftende sæsoner. Der kan vælges mellem to hovedretter og to biretter pr. dag. Der leveres en hovedret og biret eller kun en hovedret efter eget valg. Der kan desuden leveres lægeordineret diætkost, energiberiget kost og mellemmåltider. Maden kan opvarmes i mikrobølgeovn eller almindelig ovn. Har borgeren behov for hjælp til at få opvarmet maden, er det nødvendigt, at der er en mikroovn i hjemmet. Mikrobølgeovn kan evt. købes hos leverandøren. Hvornår udføres ydelsen? Madudbringning sker 2 gange ugentligt, tirsdag og fredag mellem kl tirsdag leveres mad til onsdag, torsdag og fredag. fredag leveres mad til lørdag, søndag, mandag og tirsdag. Det er nødvendigt at være hjemme når maden kommer, da den skal anbringes på køl. Har borgeren ikke mulighed for at åbne, kan der i særlige tilfælde laves privat aftale med leverandør om udlevering af nøgle. Ved afbestilling af madlevering, skal dette ske senest kl. 12 dagen før levering til leverandør, ellers vil borgeren blive afregnet for de leverede måltider. Borgere, der kommer i daghjemmet, kan få maden leveret i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenters café. Det Danske Madhus er leverandør til caféen. Hvad koster det? Hovedret Biret Smørrebrød/frokostanretning Råkost/salat 200g Energidrik ¼ liter Levering af madservice 33,00 kr. 12,00 kr. 33,50 kr. 16,50 kr. 16,50 kr. 10,00 kr. Sidst opdateret: Den 23. marts 2015 Side 14

16 4 Praktisk hjælp rengøring og tøjvask Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 83 stk. 1, nr. 2 og 84 stk. 1. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Visitationen tager ikke kun udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. Der bliver ikke ydet praktisk hjælp, hvis der i husstanden er andre myndige personer, der kan udføre opgaverne. Borgere, der helt eller delvist i perioder varetager pleje og pasning af nær pårørende med svære begrænsninger kan bevilges praktisk hjælp som afløsning efter 84. Det er en forudsætning, at der ikke er bevilget aflastning udenfor hjemmet i form af daghjems- /eller aflastningsplads. Alder udløser i sig selv ikke hjælp. Selvom opgaverne er fysisk krævende og tager tid giver det ikke ret til hjælp. De praktiske opgaver må evt. deles over ugens dage. Hjælp eller støtte til praktiske opgaver tildeles ikke som kompenserende eller forebyggende hjælp, for at give overskud til at deltage i sociale aktiviteter og lign. Hjælp til tøjvask gives i vaskemaskine i borgerens hjem, alternativt hjælp til at sende tøj til vaskeri. Undtaget er borgere, der bor i visiteret ældrebolig med fælles vaskefaciliteter. Hvilke behov dækker ydelsen? Hjælp eller støtte til nødvendig rengøring og tøjvask i hjemmet. Hvad er formålet med ydelsen? At tilbyde hjælp som udreder, udvikler, fastholder eksisterende ressourcer eller lindrer/understøtter således, at borgeren er så selvhjulpen som muligt omkring rengøring og tøjvask. Hvornår udføres ydelsen? Hjælp til rengøring og tøjvask ydes hver 3. uge. Borgere, der har behov for daglig personlig hjælp, har mulighed for tøjvask 1 gang om ugen. Hjælpen ydes hverdage i tidsrummet fra kl til kl Der kan ydes hjælp oftere hos borgere med særlige behov fx demente, psykisk syge, udviklingshæmmede og blinde. Hvordan gives ydelsen? Rengøring og tøjvask tilbydes som praktiske pakker i forhold til funktionsniveau. Borgere med moderate begrænsninger: Rengøringspakke 2: 30 min. Tøjvask pakke 2: 10 min. eller Praktisk pakke 2 (rengøring/tøjvask): 40 min. Borgere med svære begrænsninger: Rengøringspakke 3: 50 min. Tøjvask pakke 3: 15 min. eller Praktisk pakke 3 (rengøring/tøjvask): 60 min. Side 15

17 Borgere med totale begrænsninger: Praktisk pakke 4 (rengøring/tøjvask): 70 min. Tøjvask pakke 4: 20 min. Borger og leverandør tilrettelægger i samarbejde de opgaver, der skal udføres indenfor den visiterede tid. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Rengøringshjælpen omfatter rengøring af et areal, der svarer til en 2-værelses lejlighed på max. 65 m 2. Det kan omfatte rengøring i køkken, entré, 1 badeværelse, opholdsstue samt 1 soveværelse. Rengøringspakke 2 kan indeholde: Støvsugning af gulve, tæpper, paneler og indendørs trappe. Vask af gulve og indendørs trappe. Rengøring af toiletkumme. Rengøringspakke 3 kan indeholde: Opgaver som i rengøringspakke 2. Rengøring af badeværelse. Skift af sengetøj. Aftørring af støv og afvaskning af frie flader i nåhøjde. Rengøring af personlige hjælpemidler, hårde hvidevarer, kaffemaskine o. lign. Rengøringspakke 4 kan indeholde: Opgaver som i rengøringspakke 3. Lettere oprydning forud for rengøring. Tøjvask pakke 2 kan indeholde: Enkelte dele af hjælp til tøjvask og ophængning af tøj. Tøjvask pakke 3 kan indeholde: Dele af hjælp til tøjvask og ophængning af tøj. Tøjvask pakke 4 kan indeholde: Ilægning og udtagning af tøj i henholdsvis vaskemaskine og tørretumbler. Ophængning og sammenlægning af tøj. Lægge tøj på plads. Hvilke aktiviteter indgår ikke? Vinduespudsning. Udvendig trappevask. Flytning af løse tæpper. Rengøring under tæpper. Hovedrengøring, herunder flytning af tunge møbler. Rengøring efter håndværkere. Opvask og/eller oprydning efter gæster. Ekstra rengøring på grund af husdyr i hjemmet. Gardinvask, vask af persienner og rensning af tæpper. Vask af tøj for andre i husstanden. Vask af tøj i vaskeri. Hente og bringe tøj til vaskeri/renseri. Faglige og personlige kompetencer Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre de aftalte opgaver, er kvalificerede og har den fornødne erfaring. Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. Sidst opdateret: Den 26. februar 2014 Side 16

18 5 Indkøb Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 83 stk. 1, nr. 2. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer ikke selv kan varetage indkøb af nødvendige dagligvarer. Visitationen tager ikke kun udgangspunkt i borgerens funktionsniveau. Der bliver ikke ydet indkøbshjælp, hvis der i husstanden er andre myndige personer, der kan varetage indkøb eller borgeren har bevilget transporthjælpemiddel. Alder udløser i sig selv ikke hjælp. Selvom indkøb er fysisk krævende og tager tid giver det ikke ret til hjælp. Indkøbene må evt. deles over ugens dage. Hvilke behov dækker ydelsen? Hjælp eller støtte til indkøb af nødvendige dagligvarer. Borgere med svære eller totale begrænsninger: Levering af varer fra dagligvareleverandør. Hjælp fra hjemmehjælpsleverandør til at bestille varer. Hjælp til at sætte varer på plads. Udfylde og formidle bestillingsseddel til dagligvareleverandør. Sætte varer på plads. Hvilke aktiviteter indgår ikke? Storindkøb. Indkøb i andre forretninger. Indkøb udover eget daglige forbrug. Faglige og personlige kompetencer Leverandøren skal sikre, at det personale, der skal udføre de aftalte opgaver, er kvalificerede og har den fornødne erfaring. Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. Sidst opdateret: Den 1. februar 2013 Hvad er formålet med ydelsen? At tilbyde borgere med moderate begrænsninger mulig for selv at foretage indkøb af dagligvarer. At tilbyde borgere med svære eller moderate begrænsninger hjælp eller støtte til indkøb og håndtering af dagligvarer. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Borgere med moderate begrænsninger: Levering af varer fra godkendt dagligvareleverandør. Side 17

19 6 Hjemmesygepleje Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven 138. Hvem kan modtage ydelsen? Borgere med fast bopæl i kommunen og personer med midlertidigt ophold i kommunen. Hjemmesygepleje ydes til borgere, der er henvist fra læge. Hjemmesygepleje ydes til borgere, der i forbindelse plejeforløb i hjemmet får behov for sygepleje. Hvilke behov dækker ydelsen? Sygeplejefaglig undersøgelse, behandling, hjælp, støtte og vejledning. Hvad er formålet med ydelsen? Sygeplejen skal medvirke til at motivere og styrke borgeren til i videst mulig omfang selv at kunne varetage sine daglige fornødenheder og opnå størst mulig grad af selvhjulpenhed, trivsel og velvære. Sikre, at borgeren får den nødvendige hjælp og vejledning i forhold til undersøgelser, behandlinger, forebyggelse og sundhedsfremme. Hvordan gives ydelsen? Sygepleje ydes som udgangspunkt i Sygeplejeklinikken i Solrød Aktivitetsog Frivilligcenter eller i borgerens eget hjem. Hvornår udføres ydelsen? Sygepleje i Sygeplejeklinikken i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter ydes alle ugens dage efter aftale med hjemmesygeplejersken. Sygepleje i hjemmet ydes hele døgnet, dog så vidt som muligt i dagtiden. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Rådgivning, undervisning og vejledning til borgere og pårørende: Fx i forbindelse med akut eller nyopstået sygdom samt kroniske lidelser. Undersøgelse og behandling: Fx i forbindelse med sår, vejrtrækning, kredsløb, diabetes, ernæring, kateter, stomi og palliativ behandling. Medicin: Medicindosering til borgere, hvor medicinen ikke kan dosispakkes fra Apoteket. Pleje af døende. Hvilke aktiviteter indgår ikke? Opgaver der ligger udenfor sygeplejerskens ansvars- og kompetenceområde. Faglige og personlige kompetencer Hjemmesygepleje udføres af autoriserede sygeplejersker og andre personalegrupper med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Medarbejderne skal kunne tale og skrive dansk samt kunne identificere sig. Sidst opdateret: Den 1. februar 2013 Side 18

20 7 Træning 7.1 Genoptræning efter Serviceloven Lovgrundlag for ydelsen Servicelovens 86 stk. 1. Hvem kan modtage ydelsen? Voksne, typisk ældre borgere, som grundet sygdom eller ulykke, fx fald, er midlertidigt svækket, og deraf har fået svært ved at klare de daglige gøremål. Det er en forudsætning at sygdom eller ulykke ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Hvilke behov dækker ydelsen? Målrettet og tidsafgrænset genoptræning til borgere, der rettes imod borgerens funktionsnedsættelse samt de færdigheder som borgeren har brug for i sine daglige gøremål. Hvad er formålet med ydelsen? Genoptræningen har til formål at borgere så vidt muligt, kan komme til at klare sig lige så godt som inden sygdommen eller ulykken. Ved målrettede træning, at undgå vedvarende eller yderligere svækkelse samt at forebygge, at der opstår behov for øget hjælp eller sygehusindlæggelse. Hvornår udføres ydelsen? Inden for 30 hverdage efter visitation, skal borgeren have modtaget en tid til træning. faglig vurdering fortsat sker en udvikling og forbedring gennem træningen. Et genoptræningsforløb kan vare op til 12 uger og foregår på hverdage i tidsrummet kl Genoptræning tilbydes én til to gange om ugen. Træningen foregår som udgangspunkt i Genoptræningscentret, men kan også udføres i borgerens eget hjem/nærmiljø. Hvilke aktiviteter indgår i ydelsen? Ergoterapeutisk og fysioterapeutisk genoptræning der rettes imod borgerens funktionsnedsættelse. Endvidere tages udgangspunkt i at træne færdigheder som borger har brug i sine daglige gøremål. Træningen kan tilbydes individuelt som holdtræning, selvtræning eller som en kombination. Hvis borgeren ikke selv kan stå for transporten til og fra træning eller borgeren ikke kan benytte Flextur, kan der bevilliges kørsel. Hvilke aktiviteter indgår ikke? Smertebehandlinger, ultralyd og/eller manuel behandling fx massage. Faglige og personlige kompetencer Autoriserede ergoterapeuter og fysioterapeuter. Sidst opdateret: Den 15. januar 2014 Genoptræning er tidsmæssigt begrænset til den periode, hvor der efter en Side 19

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet

SOLRØD KOMMUNE. Kvalitetsstandarder. Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet SOLRØD KOMMUNE Kvalitetsstandarder Lovgrundlag og kriterier for ydelser på ældre- og handicapområdet Indhold 1 Indledning... 2 1.1 Værdigrundlag... 2 1.2 Visitationsprocedure... 3 1.3 Fleksibel hjemmehjælp...

Læs mere

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven

1 Træning. 1.1 Genoptræning efter Serviceloven 1 Træning 1.1 Genoptræning efter Serviceloven Servicelovens 86 stk.1. Voksne, typisk ældre borgere, som har fået svært ved at klare de daglige gøremål efter eksempelvis sygdom. Gratis genoptræning til

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for Personlig pleje. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for Personlig pleje Samsø Kommune Hjemmeplejen Juli 2014 Kvalitetsstandard for personlig pleje Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om personlig pleje.

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: personlig pleje og 83 og 83a i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås ydelser

Læs mere

Lov om social service (Serviceloven)

Lov om social service (Serviceloven) Relevante web-adresser Lov om social service: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?i d=158071 Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.dk/ Embedslægerne: http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelseautorisation/autorisation/autorisation-ogpligter/journalfoering-ogopbevaring/journalopbevaring/rekvirering-afjournaler/embedslaegerne-nordjylland

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Godkendt i Byrådet den 20. juni 2017 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring (for borgere uden for plejecenter)

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for personlig pleje og 2 Kvalitetsstandard for personlig pleje og (for borgere uden for plejecenter) Formålet med personlig pleje og Formålet med hjælp til

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning.

Ydelsen kan sammensættes af flere tilbud: Individuel træning Holdtræning Instruktion til selvtræning Hjemmetræning Specialiseret genoptræning. Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven Hvad er ydelsens 140 i Sundhedsloven samt Vejledning om træning i lovgrundlag? kommuner og regioner. Kommunen tilbyder genoptræning efter

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2012 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2015 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig døgnbemanding.

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samarbejdet med borgeren

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE 2013 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven

Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven Lovgrundlag: Kvalitetsstandard for træning efter Serviceloven 86, stk. 1 og 2, i Lov om Social Service (LSS). Ydelser inden for træning: Ved træning forstås ydelser i relation til: Genoptræning. Vedligeholdelsestræning

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING

KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING KVALITETSSTANDARD FOR ERNÆRING Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk. 1, nr. 1, 2 og 3. Modtager af indsatsområderne Borgere der på grund af en midlertidig eller varig funktionsnedsættelse,

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp

Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Holstebro Kommune. Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg Serviceinformation: Personlig og praktisk hjælp Sundhed og Omsorg 2011 2 Indholdsfortegnelse: Forord side 3 Hvem kan få hjemmehjælp side

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse

Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse Kvalitetsstandard for genoptræning uden sygehusindlæggelse 2014 Løbenr. og år: 150432/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Hvad er formålet med træningen?... 3 3. Hvem kan

Læs mere

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger

Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Kvalitetsstandard for ydelser i plejeboliger Sundheds- og Omsorgsafdelingen Kvalitetsstandarder Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Silkeborg Kommunes tilbud om ydelser i plejeboliger. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for hjælp på plejecentre Formålet med hjælpen Hvem kan få hjælp? Der er to formål med hjælpen: - at du får den

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Genoptræning og vedligeholdende træning efter lov om Social Service Genoptræning efter Sundhedsloven Godkendt i Socialudvalget d. 6. marts 2017-1 - Indledning...

Læs mere

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre

Social- og Sundhedscenteret. Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Social- og Sundhedscenteret Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre 2 Kvalitetsstandard for ydelser på plejecentre Formålet med hjælpen Der er to formål med hjælpen: - at du får den nødvendige hjælp

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE

PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE PERSONLIG HJÆLP OG PLEJE Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 1. Hvilket behov dækker ydelsen Hjælp og støtte til personlig pleje. Hvad er formålet

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Øst... 3 Hvem r indsatsen?... 3 Hvem kan modtage indsatsen?...

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2014 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2014 Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund... 3 Formål med indsatserne... 3 Samspillet med borgerne...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 26 Kvalitetsstandard for ydelser i plejebolig 2017 1 Indledning Plejeboliger i Fredensborg Kommune er særligt indrettede boliger med sygeplejefaglig og plejefaglig

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø

Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø Kvalitetsstandard: Plejeboliger i tæt plejemiljø 2013 Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5,stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig i tæt plejemiljø kan bevilges

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2015 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015.

Læs mere

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017

Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Palliative tilbud Kvalitetsstandard 2017 Hvad er palliative tilbud? Palliation betyder lindring. Denne kvalitetsstandard indeholder en beskrivelse af kommunens lindrende, og praktiske tilbud til den alvorligt

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for genoptræning (Fysisk, psykisk og socialt) Område Lovgrundlag Social afdelingen Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social Service 86 stk. 1:

Læs mere

Kvalitetsstandard: Plejeboliger

Kvalitetsstandard: Plejeboliger 2013 Kvalitetsstandard: Plejeboliger Ydelsens lovgrundlag Lov om Social Service 192. Lov om Almene Boliger 5, stk. 2. Hvilke behov dækker ydelsen Plejebolig kan bevilges af kommunens visitator til borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning

Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning 2014 Løbenr. og år: 150443/14 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Lovgrundlaget... 3 3. Hvad er formålet med træningen... 3 4. Hvem

Læs mere

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen

Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om kvalitetsstandarder i hjemmeplejen Brugerinformation om personlig pleje praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) madservice træning 2 Personlig pleje - praktisk hjælp (rengøring og tøjvask)

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne skal:

Kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne skal: Kvalitetsstandarder Hvad er en kvalitetsstandard En kvalitetsstandard indeholder information til dig og dine pårørende om den hjælp, du kan forvente at få fra kommunen. Kvalitetsstandarderne skal: Beskrive

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Indholdsfortegnelse side

Indholdsfortegnelse side Ydelseskatalog Personlig og praktisk hjælp for borgere i eget hjem 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse side Forord... 3 Praktisk hjælp til borgeren Rengøring... 4-5 Tøjvask... 5 Indkøb... 5 Personlig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune D. PERSONLIG PLEJE 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83, 84, 85, 86, stk.2 samt 87. 2. Formål At styrke livskvalitet, velvære samt tryghed. At styrke borgerens egenomsorg og mestring

Læs mere

ERFA-GRUPPENS FORSLAG

ERFA-GRUPPENS FORSLAG ERFA-GRUPPENS FORSLAG TIL KVALITETSSTANDARD FOR LANGELAND KOMMUNE Praktisk bistand Rengøring Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om Social Service 71 stk. 1, nr. 2 samt 73, 73a, 73a stk. 2 og 75. Lov om

Læs mere

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET

PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Kvalitetsstandard for PERSONLIG OG PRAKTISK STØTTE PÅ ÆLDRE- OG HANDICAPOMRÅDET Gældende fra maj 2014 Hvis du har brug for støtte til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning

Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning Ældre & Sundhed Kvalitetsstandard for genoptræning 1 Kvalitetsstandard for genoptræning Område Lovgrundlag Ældre & Sundhed Træning,- og hjælpemiddels afd. Spodsbjergvej 129 A 5900 Rudkøbing Loven om Social

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for personlig pleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 1 Kvalitetsstandard for personlig pleje 2016 1 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarderne

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015

Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Plejebolig Kvalitetsstandard 2015 Hvad er formålet? Hvem kan få plejebolig? Hvad tilbydes i en plejebolig? Formålet med kommunens boligtilbud er, at du har en bolig, der tilgodeser dit behov for pleje

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015

Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Kvalitetsstandarder - Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune 2015 Typografidefinition: Overskrift 3: Skrifttype: Ikke Fed Praktisk hjælp, personlig pleje og madservice 1 Indholdsfortegnelse Indhold Baggrund...

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere