REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8"

Transkript

1 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 29. oktober2013 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Hanne Andersen Per Tærsbøl Finn Rudaizky Marianne Stendell Nina Berrig Danni Olsen Flemming Pless Lene Kaspersen Bent Larsen Thor Grønlykke Ole Søbæk Knud Andersen Per Seerup Knudsen Lise Müller Birgit Tystrup Maja Holt Højgaard Niels Borre Per Roswall Karin Dubin Birgitte Kjøller Pedersen Michael Lange Peter Kay Mortensen Ellen Thrane Anne Ehrenreich Lise Rask Jannie Hjerpe Susanne Langer Lars Gaardhøj Steen Olesen Karin Helweg-Larsen Kirsten Lee Arly Eskildsen Charlotte Fischer Andreas Røpke Abbas Razvi Mødet sluttede kl Afbud: Karin Dubin stedfortræder Bo Sandberg Flemming Pless stedfortræder Asger Løvskjold Lene Kaspersen stedfortræder Christoffer Reinhardt Kenneth Kristensen Berth Knud Andersen stedfortræder Thomas Bak Bent Larsen stedfortræder Erik Sejersten Michael Lange stedfortræder John Køhler Fraværende: John Köhler ved sag 5 33 Thor Grønlykke ved sag 7 33 Birgitte Kjøller Pedersen ved sag 7 33 Niels Borre ved sag 7 33 Abbas Razvi ved sag 21-33

2 Indholdsfortegnelse 1 Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 2 Orientering om resultaterne fra Trængselskommissionens arbejde 3 Evaluering af driftudvalgene 4 Børne- og Ungepolitik 5 It-handlingsplan for Overordnede rammer for fornyelse af kontrakter om ambulanceberedskab og liggende patientbefordring (sygetransport) 7 Den regionale sundhedsberedskabsplan 8 Etablering af nye rammer for Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital 9 Etablering af kølekapacitet på Rigshospitalet 10 Forhåndsgodkendelse af lånedispensationsansøgning til lånepulje til energiinvesteringer 11 Genhusning af Rigshospitalets administrationsbygning og patienthotel 12 Omorganisering af administrative funktioner i Region Hovedstaden 13 Fælles Regionalt EU-kontor 14 Særlig pulje for kulturarrangementer Godkendelse af Projektplan for Cykelsuperstier i Bevilling af erhvervsfremmemidler 17 Høring af lovforslag om ændring af lov om erhvervsfremme mv. 18 Høring af planer for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 19 Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen

3 20 Afrapportering 2013 for Handlingsplan for Politik for Sundhedsforskning samt Forskningsevaluering Ligestillingsredegørelsen Orientering om anvendelse af ILO-konventionen i Region Hovedstadens kontrakter 23 Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed 24 Årlig afrapportering af uddannelsesprojekter 25 Afrapportering fra Udvalget vedr. udsatte borgere 26 Heidi Wang (V) - Fritagelse for hvervet som stedfortræder 27 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Steen Olesen (F) vedr. Hillerød station 28 FORTROLIG - Kontraktsag 29 FORTROLIG - Projektkonkurrence 30 FORTROLIG - Projektkonkurrence 31 FORTROLIG - Prisuddeling 32 FORTROLIG - Ejendomssag 33 FORTROLIG - Ejendomssag

4 1. FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN - FÆLLESREGIONALT SAMARBEJDE OM VÆKST PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet orienteres om samarbejdet "Fokuseret Vækstdagsorden", der har til formål at skabe øget vækst i Øresundsregionen, og 2. at regionsrådet godkender samarbejdets foreløbige ståsted (vision, mission mv.) RESUME Siden januar 2013 har der været et samarbejde i gang mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og de øvrige kommuner i de to regioner med det formål at sikre øget samarbejde omkring jobskabende vækst. Samarbejdet er igangsat på initiativ fra kommunerne, og drøftelserne har været ført mellem regionsrådsformændene for Region Hovedstaden og Region Sjælland, formændene for kommunekontaktrådene i Hovedstaden og Sjælland samt Københavns overborgmester. Under titlen "Fokuseret Vækstdagsorden" har man i samarbejdet kortlagt fælles udfordringer og muligheder og sat ord på et fælles ståsted (vision, mission, omdømme, kompetencer og værdier) for samarbejdet. Desuden er der seks projekter, der skal sætte handling bag ordene. SAGSFREMSTILLING Baggrund Baggrunden for samarbejdet omkring "Fokuseret Vækstdagsorden" er for det første en bekymring for, at væksten er lavere i det østlige Danmark (Hovedstaden og Sjælland) end hos konkurrentregionerne i Nordeuropa (bl.a. Stockholm). For det andet er baggrunden et ønske om at styrke samspillet mellem regionens satsninger, organisationer og ressourcer. Ved at samle kræfterne kan man tiltrække flere internationale investeringer, talenter og turister, end regionen formår i dag. Målet med samarbejdet er derfor i sidste ende at øge den økonomiske vækst og tiltrække flere jobs til det østlige Danmark. Der har i regi af samarbejdet omkring "Fokuseret Vækstdagsorden" været nedsat en arbejdsgruppe på direktørniveau med deltagelse fra Region Hovedstaden (formandsskab), Region Sjælland, Kommunekontaktrådet Hovedstaden, Kommunekontaktrådet Sjælland og Københavns Kommune. I arbejdsgruppen er der på baggrund af et kommissorium blevet kortlagt fælles udfordringer og muligheder. Kortlægningen peger på, at der ligger store muligheder i øget samspil mellem regionernes erhvervsklynger, og at man skal være bedre til at udnytte de planlagte milliardinvesteringer i blandt andet nye hospitalsbyggerier og infrastruktur. Den 30. august 2013 har der været et politisk møde mellem regionsrådsformændene, formændene for kommunekontaktrådene samt Københavns overborgmester om et fælles ståsted samt seks projekter, der kan danne rammen for et konkret samarbejde mellem parterne. Vision Visionen for samarbejdet er: I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Det første og vigtigste af de seks projekter er udviklingen af et fælles nyt brand, der tager udgangspunkt i Copenhagen. Det har til formål at styrke Øresundsregionens tiltræknings- og konkurrencekraft. De øvrige 5 indsatser er: Fælles charter om det Nordeuropæiske knudepunkt Side 4 af 99

5 Fælles besøgstjeneste/modtagerapparat Fælles Investorportal/Digitalt erhvervskort Fælles kompetenceløft inden for turisme- og serviceerhvervene Fælles Fødevaresatsning I det videre arbejde vil der være stort fokus på at skabe en forankring og gensidighed på tværs af hele Sjælland, mellem storbyen og den øvrige region. Samarbejde over Øresund Der vil endvidere blive arbejdet på at inddrage Øresundsperspektivet og sikre en skånsk opbakning til "Fokuseret Vækstdagsorden". Udgangspunktet i arbejdet har fra starten været hele Øresundsregionen, men det har været parternes ønske først at finde fodfæste på den danske side, før den svenske side inviteres ind i arbejdet. En mere formel involvering af den svenske side er imidlertid igangsat, blandt andet ved en drøftelse på Øresundskomiteens forretningsudvalgsmøde den 26. september. En involvering af den skånske side er central for at den også opnår indflydelse og medejerskab. Det er vurderingen, at der er et klart ønske fra skånsk side om at deltage i arbejdet omkring Fokuseret Vækstdagsorden regionalt og kommunalt. Også til at samle sig under paraplyen/det internationale brand der tager udgangspunkt i Copenhagen. Parallelt med drøftelse i Region Hovedstaden behandles Fokuseret Vækstdagsorden også i Region Sjælland og i de to kommunekontaktråd. Endvidere er der behov for at forankre arbejdet i Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. Disse forskellige processer samles i en dépêche, der kan overdrages til bl.a. de nye regionsråd, der tiltræder 1. januar Ligeledes vil der fra januar 2014 ligge et arbejde i at udrulle de 6 projekter, herunder ikke mindst branding-arbejdet Copenhagen. KOMMUNIKATION Kommunikationsindsatsen om den fokuserede vækstdagsorden afklares separat med de øvrige parter i samarbejdet. Endvidere forventes der udarbejdet en konkret kommunikationsplan ifm. Copenhagen brand-projektet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På det nuværende stadie herunder opstarten af de 6 konkrete projekter - kan arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden afholdes inden for eksisterende økonomiske rammer (regional udvikling). Hvis der i løbet af 2014 udvikles større fælles udgiftskrævende satsninger vil de blive forelagt Vækstforum og Regionsrådet. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Kim Høgh SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet sagen overgår til åben dagsorden ved forelæggelse for regionsrådet. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Karin Dubin (A), Flemming Pless (A), Lene Kaspersen (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Knud Andersen (V), Bent Larsen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst Side 5 af 99

6 2. Udkast til Præambel til Fokuseret Vækstdagsorden Side 6 af 99

7 2. ORIENTERING OM RESULTATERNE FRA TRÆNGSELSKOMMISSIONENS ARBEJDE PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 2 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at orienteringen om Trængselskommissionens resultater tages til efterretning. RESUME Trængselskommissionen overdrog den 26. september 2013 sit forslag til en strategi i betænkningen Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden til transportministeren. Strategien har fokus på at skabe et mere sammenhængende net af infrastruktur, der er tilpasset de nye rejsemønstre i hovedstaden. Det gælder navnlig i forhold til den kollektive trafik og cyklismen, hvor kommissionen anbefaler et tværgående net af højklassede (det vil sige et trafiksystem, der kører på skinner eller i sin egen bane). løsninger, mens der for vejtrafikken er fokus på tiltag til at håndtere konkrete trængselsproblemer samt en forbedring af trafikafviklingen på vejene. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2013 vil ske en politisk behandling af strategien blandt de partier, der stod bag aftalen om Trængselskommissionen. Udover regeringen er det Dansk Folkeparti og Enhedslisten. På Regionaludvalgets møde den 8. oktober 2013 gav en embedsmand fra Transportministeriet en orientering om resultaterne. SAGSFREMSTILLING Baggrund Trængselskommissionen blev nedsat af regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti den 12. juni Kommissionen har bestået af 28 medlemmer, heriblandt forskere, interesseorganisationer og repræsentanter fra kommuner og regioner i hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland. Fra Region Hovedstaden har henholdsvis regionsrådsformanden og regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj været udpeget som medlemmer. Kommissionens hovedopdrag var at komme med forslag til tiltag, der kan nedbringe trængslen og trafikkens miljøpåvirkninger i hovedstadsområdet, samt at komme med forslag til finansiering. Som et første skridt i arbejdet afleverede kommissionen den 6. februar 2013 et idékatalog, og den 26. september 2013 blev betænkningen Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden overdraget til transportministeren. Det er imidlertid ikke en enig kommission, der står bag strategien. Der er otte mindretalsudtalelser, der inkluderer ti af kommissionens i alt 28 medlemmer. De dækker fx en opfordring til at indføre roadpricing og modstand mod de anbefalede vejprojekter. Strategiens hovedelementer Trængsel er i dag et problem, der berører mange i hovedstadsområdet. Beregningerne viser, at problemet vil blive endnu større i de kommende år. Det skyldes bl.a., at befolkningstallet stiger voldsomt. Væksten forventes navnlig at ske i Københavns og Frederiksberg Kommuner, mens der gennemsnitligt ikke forventes en befolkningstilvækst uden for omegnskommunerne. Den overordnede efterspørgsel på transport forventes således at stige væsentligt i fremtiden. Målt i antal af ture forventes trafikken samlet set at stige med ca. otte %. Biltrafikken forventes at stå for hovedparten af væksten, og trængselen forstået som forsinkelsestid vil stige fra 9,3 mio. timer i 2012 og til 18,4 mio. timer i 2025, hvilket er næsten en fordobling. Side 7 af 99

8 Kommissionens strategi omfatter derfor et forslag til en markant udbygning af den kollektive trafik og cyklismen, en indsats til reduktion af trængsel på vejene samt en anbefaling om at undersøge roadpricing nærmere som et redskab til at reducere trængsel. Den samlede effekt af kommissionens forslag i 2025 vil medføre en reduktion af trængselen på 15 %, hvilket stadig vil være en forøgelse med næsten 68 % i forhold til Det fremhæves da også i betænkningen, at selv en betragtelig udbygning af infrastrukturen ikke i sig selv vil kunne imødekomme den voldsomme stigning i fremtidens transportbehov. Til trods for væsentlige investeringer står man over for et valg mellem at acceptere øget trængsel på dele af vejnettet som et grundvilkår eller at søge en mere proaktiv regulering af efterspørgselen. For at opnå en egentlig reduktion i trængslen i forhold til i dag vil det således kræve, at efterspørgselspresset på vejene målrettet søges reduceret. Konkret foreslår kommissionen at gennemføre et større forsøg med roadpricing, inden der tages stilling til en eventuel indførelse af roadpricing i Danmark. Samlet set vil en fuld realisering af Trængselskommissionens strategi indebære anlægsudgifter på mia. kr. Spændet i udgifter er bl.a. afhængigt af, hvilket ambitionsniveau der vælges i forhold til de enkelte tiltag. Kommissionen har lagt vægt på, at de forskellige transportformer har forskellige roller i transportsystemet. Dette går igen i kommissionens opdeling af hovedstadsområdet i geografiske områder, som hver for sig har forskellige udfordringer og dermed forskellige løsningsbehov. De Indre bydele Den centrale udfordring er den manglende plads. I det tætte byrum skal der være plads til både biler, busser, cykler og gående. Hovedanbefalingerne er her, at et velfungerende og højklasset cykelnet og kollektivt trafiknet skal være de bærende søjler. Ringbyen De to centrale problemstillinger er, at infrastrukturen er bygget op omkring rejser til og fra København og at kun få benytter kollektiv trafik internt i ringbyen. Hovedanbefalingen er en forbedring af de tværgående forbindelser for cykler, biler og særligt den kollektive trafik. En række stærke trafikale knudepunkter skal forbinde et sammenhængende kollektivt trafiknet med et omfattende supercykelstinet. I det kollektive net indgår både letbaner og højklassede buslinjer. Konkret anbefales det, at første led i et sammenhængende net af højklasset kollektiv trafik bør etablere letbaner i korridorerne på henholdsvis Frederikssundsvej og i Ring 2½, herunder forbindelse mellem Ring 2½ og henholdsvis Glostrup St. og Ny Ellebjerg St. De store transportkorridorer og på Sjælland De to centrale problemstillinger er de rejsendes mulighed for effektiv transport til København og behovet for bedre forbindelser på tværs mellem indfaldskorridorerne fra Motorring 3 og udefter i regionen. Kommissionen anbefaler derfor en indsats for at forbedre forholdene i en række af indfaldskorridorerne samt at forbedre forbindelserne på tværs af regionen. Stærke rammevilkår for den kollektive trafik Kommissionen peger på, at såfremt potentialet i et sammenhængende kollektivt net skal realiseres fuldt ud, fordrer det, at den kollektive trafik er et brugervenligt og attraktivt alternativ. Kommissionen har i denne sammenhæng noteret sig, at regeringen lægger op til en ændret organisering i hovedstadsområdet i form af en paraplyorganisation. Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at det samlede resultat af Trængselskommissionens arbejde må betragtes som tilfredsstillende. Der er dog fortsat spørgsmål, som skal afklares, fx finansieringen og tidsperspektivet. Det er tvivlsomt, om udbygningen af de større anlæg som S-tog, metro og letbaner kan Side 8 af 99

9 være realiseret i 2025, eftersom det fremgår af betænkningen, at den statslige infrastrukturfond er fuldt disponeret frem til Som bilag 1 er vedlagt en sammenfatning af betænkningen, hvor de konkrete forslag er vist både på kort og i tabeller. Regionsrådsformandens indspil Regionsrådsformanden har løbende spillet en række forslag ind i forbindelse med udarbejdelsen af det idekatalog, der har ligget til grund for udarbejdelsen af selve strategien (se oversigt over de indsendte forslag i bilag 2): Den fælles trafikaftale med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og den regionale udviklingsplan, Cykling som attraktivt transportmiddel, Forslag om, at Indre by og Ringbyen samtænkes i udviklingen af den kollektive trafik, Forslag om udarbejdelse af en samlet letbanestrategi for hovedstadsregionen, Forslag fremsat sammen med professor Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet om et samlet letbanesystem, der går på tværs af kommunegrænser, Forslag om oprettelse af to regionale trafikselskaber i Østdanmark, som varetager hele den kollektive trafikbetjening, Forslag om flere regionale busruter, Forslag om koordinering og samordning af ejerskab og ansvar for drift og udvikling af stationer og stationsforpladser, Miljøzone og øget omladning af gods, Grønne drivmidler i offentlig transport og miljøkrav i udbud og indkøb. Det er administrationens vurdering, at forslagene enten er medtaget direkte i strategien eller indgår i relevante sammenhænge. Den videre proces Det forventes, at der blandt Folketingets partier vil blive taget politisk stilling til strategien, og at den vil indgå i politiske forhandlinger i løbet af efteråret Det skal bemærkes, at de strategiske analyser, som blev besluttet med den aftale, som den tidligere regering indgik med hhv. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, om En grøn transportpolitik i 2009, afrapporteres sidst på året. Som det fremgår af betænkningen er der et vist overlap: I Trængselskommissionens strategi tages der ikke stilling til fx en havnetunnel eller en Ring 5 forbindelse. Her henvises der til de strategiske analyser, hvor begge projekter behandles. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Kim Høgh SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Karin Dubin (A), Flemming Pless (A), Lene Kaspersen (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Knud Andersen (V), Bent Larsen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 9 af 99

10 JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden Sammenfatning netversion 2. Regionsrådsformandens indsendte forslag Side 10 af 99

11 3. EVALUERING AF DRIFTUDVALGENE PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 3 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager evalueringen af driftsudvalg i Region Hovedstaden til efterretning, og 2. at regionsrådet tilslutter sig, at evalueringen tilsendes Økonomi- og Indenrigsministeriet. RESUME Region Hovedstaden besluttede i december 2011, at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til en forsøgsordning med nedsættelse af tre såkaldte driftsudvalg med udviklingsopfølgning. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav efterfølgende dispensation til nedsættelse af tre driftsudvalg: Kvalitetsudvalget, Psykiatriudvalget og Miljø- og grøn vækstudvalget. Disse tre udvalg har fra oktober 2012 og frem til i dag fungeret som driftsudvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med dispensationen anmodet om, at regionsrådet sender en redegørelse til ministeriet om regionens erfaringer med driftsudvalg. På den baggrund har Politisk Sekretariat iværksat en evaluering, der er gennemført af Enheden for Brugerundersøgelser. Evalueringen forelægges nu for regionsrådet med henblik på, dels at evalueringen tilsendes Økonomi- og Indenrigsministeriet, dels at evalueringen kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til den fremtidige udvalgsstruktur i Region Hovedstaden. Det bemærkes samtidig, at Økonomi- og Inderigsministeriet i august 2013 har fremsendt høring over udkast til lov om ændring af regionsloven, der fremover giver regionerne mulighed for på samme måde som kommunerne, at indrette den politiske styringsstruktur som regionsrådet finder hensigtsmæssigt, herunder at nedsætte driftsudvalg (stående udvalg) uden forudgående godkendelse i ministeriet. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden fik i oktober 2012 dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at nedsætte tre såkaldte driftsudvalg med udviklingsopgaver. De tre udvalg er: Kvalitetsudvalget, Psykiatriudvalget og Miljø- og grøn vækstudvalget. Politisk Sekretariat har forud for udløbet af indeværende valgperiode bedt Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden om at gennemføre en evaluering af de foreløbige erfaringer med driftsudvalgene. Formålene med nedsættelse af driftsudvalg var, at udvalgene på hvert deres område skulle sikre: Opfølgning på gennemførelse af vedtagne opgaver og vedtagne planer Varetagelse af den umiddelbare forvaltning af et område med mulighed for at gå i dybden Udmøntning af de økonomiske rammer, der er tillagt udvalgene Politisk initiativforpligtelse Inddragelse af borgere, patienter, pårørende og fagfolk. Evalueringen skal belyse, hvorvidt regionsrådets medlemmer oplever, at driftsudvalgene lever op til de beskrevne formål. Evalueringen skal endvidere belyse, hvorvidt regionsrådets medlemmer oplever, at de tre driftsudvalg: Har øget den demokratiske indflydelse Har øget muligheden for at alle 41 folkevalgte medlemmer i regionsrådet er inddraget i arbejdet med at træffe beslutninger Har skabt mere fælles ansvar for de beslutninger, regionsrådet træffer Har skabt bedre muligheder for en løbende faglig og politisk opfølgning på implementeringen af politiske beslutninger Har skabt bedre kontinuitet i det politiske arbejde. Evalueringen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse bestående af ti semistrukturerede interviews, hvoraf nogle er gennemført som individuelle interviews, mens andre har været gruppe- eller Side 11 af 99

12 fokusgruppeinterview. Alle 41 medlemmer er blevet inviteret til at deltage i et interview 15 medlemmer har deltaget, herunder de tre formænd for driftsudvalgene. Derudover er to koncerndirektører blevet interviewet. Hovedkonklusioner Der er en udbredt oplevelse blandt de interviewede politikere af, at etableringen af driftsudvalg har medført øget demokrati forstået på den måde, at flere medlemmer af regionsrådet har indflydelse. Det skyldes, at driftsudvalgene har fået styrket kompetence i form af indstillings- og initiativret. På den måde er flere inddraget i beslutninger og dermed reel indflydelse. Det opleves også, at arbejdet i driftsudvalgene tages mere seriøst og opleves som mere forpligtende. Formændene for driftsudvalgene oplever ikke, at de har fået flere opgaver, men at opgaverne har fået en anden karakter, idet de i højere grad er blevet mere officielle figurer og repræsentanter for regionen, hvilket også kommer til udtryk i en stigende interesse fra eksterne aktører og journalister. Medlemmerne af driftsudvalgene oplever, at arbejdet i driftsudvalgene også påvirker arbejdet i forretningsudvalg og regionsråd, idet et enigt driftsudvalg har større muligheder for at få deres sager igennem forretningsudvalget og regionsrådet. Samtidig oplever formændene for driftsudvalgene at de er nået langt i forhold til at kunne følge endnu bedre op på handlingsplaner for beslutninger, der er vedtaget i driftsudvalgene, og også at kunne handle hurtigere. Det opleves samtidig som en fordel, at driftsudvalgene er varige, og ikke midlertidige udvalg, der skal have nye kommissorier. Samtidig opleves det som en fordel at driftsudvalgene har initiativret og kan tage emner op indenfor deres område og ikke i så høj grad er bundet til et snævert kommissorium. Når det gælder de økonomiske rammer oplever driftsudvalgene ikke den store forandring, idet den økonomiske ramme, som udvalgene er tillagt, er begrænset. På tværs af de interviewede personer opleves det som en udfordring, at have to forskellige typer af udvalg. Der er en risiko for, at det kan opleves som et A og et B hold. Nogle giver udtryk for, at de særlige udvalg nedprioriteres af administrationen til fordel for driftsudvalgene, og ikke tages lige seriøst. Samtidig opleves kommissorierne som indsnævrende for de særlige udvalgs arbejde. Driftsudvalgene oplevede ikke, at de var og blev - klædt godt nok på til opgaven, men mener også, at der er tale om en læreproces, hvor udvalgene skal finde deres form. Samarbejdet med administrationen opleves i øvrigt som godt og kvalificeret. Input til fremtidig udvalgsstruktur Samtlige interviewede er enige om, at en udvalgsstruktur bestående af udelukkende driftsudvalg sammen med et forretningsudvalg er den mest hensigtsmæssige udvalgsstruktur. Det vægter højt, at alle udvalg har de samme kompetencer og beføjelser og samme mulighed for indflydelse. Samtlige interviewede mener også, at der skal være færre udvalg end i dag, men at udvalgene til gengæld skal have mere tyngde, ligesom det er vigtigt, at der er trukket klare grænser, så udvalgene ikke fagligt overlapper hinanden. Til gengæld er det vigtigt, at alle 41 medlemmer har mulighed for at få en plads i et driftsudvalg, ligesom der er tilslutning til det synspunkt at udvalgene bør have medlemmer nok til at bære, at der kommer afbud, og samtidig være beslutningsdygtige. Generelt er der tilslutning til en udvalgsstørrelse på omkring 9 medlemmer. Det opleves af alle som væsentligt, at politikerne i udvalgene får tildelt flere kompetencer, og på den måde kan bidrage til at give regionen et demokratisk løft. Forslagene fra de interviewede medlemmer til den fremtidige udvalgsstruktur er gengivet nedenfor: Forslag fra de interviewede Side 12 af 99

13 Kun driftsudvalg undgå A- og B-hold Særlige udvalg skal være midlertidige Undgå overlap i opgaver Den mest hensigtsmæssige udvalgsstruktur består udelukkende af driftsudvalg og et forretningsudvalg. Ved at alle udvalg har samme kompetencer og beføjelser kan opfattelsen af A- og B-hold mindskes. Særlige udvalg kan med fordel anvendes til at lokalisere et politisk udviklingsfelt, som kan fremlægges for regionsrådet, men de særlige udvalg skal fungere som ad hoc udvalg og nedlægges igen. Udvalgene skal opdeles med mere klare og adskilte kommissorier, så der ikke opstår uklarhed om, hvilke opgaver, der falder inden for hvilke udvalg. Udvalgene skal have en Udvalg kan godt blive for små og dermed sårbare over for afbud. vis størrelse Alle regionsrådets Det vil øge motivationen, hvis alle 41 regionsrådsmedlemmer får medlemmer skal have mulighed for at få en plads i et driftsudvalg. en plads i et driftsudvalg Der skal bruges tid på at klæde politikerne godt på til at lede eller deltage i et driftsudvalg. Det er bedst, hvis der ligger en Politikerne skal klædes forretningsorden fra start. Det er også en god idé at introducere de på til nye kompetencer øvrige regionrådsmedlemmer, der ikke sidder i et driftsudvalg til driftsudvalgenes kompetencer. Kommissorier skal være brede Driftsudvalg skal have videre økonomiske rammer Formanden skal have ansvaret for mødernes indhold Invitér folk udefra, men giv tid til politisk diskussion Der skal være tid imellem møder i forskellige udvalg Driftsudvalgenes kommissorier skal ikke være for snævre, og der skal være mulighed for at beskæftige sig med aktuelle emner, der opstår undervejs i nedsættelsesperioden. Den økonomiske ramme, der er tilført driftsudvalgene er for lille og skal være mindre øremærket til bestemte områder. Ansvaret for mødeindholdet skal længere væk fra administrationen og ud til udvalgsformanden. Det giver større ejerskab til punkterne på dagsordnen og færre afbud fra medlemmerne. Det kan være nødvendigt at få belyst en sag fra flere sider og derfor kan det være godt at invitere gæster udefra til at deltage i udvalgsmøderne og fx agere djævlens advokat. Det er dog vigtigt, at der stadig er tid til den politiske diskussion om de store linjer og prioriteringer. Det kan være hensigtsmæssigt at have en fast ugedag, der er afsat til politisk arbejde. Den kan dog skabe logistiske udfordringer, hvis udvalgsmøderne tidsmæssigt ligger for tæt på hinanden, når en politiker eller koncerndirektør er med i flere udvalg. Forslagene i teksten er en samlet oversigt over de forslag, de interviewede frembragte under interviewene. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Marina Hoffmann SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales med tilføjelse af følgende indstillingspunkter, 3. at regionsrådet i forbindelse med fremsendelse af evaluering til Økonomi- og Indenrigsministeriet fremfører, at der bør ske en ligestilling af reglerne for arbejdsvilkår og vederlag mellem arbejdet i regionsråd og kommunalbestyrelser, 4. at administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til driftsudvalg i Region Hovedstaden på baggrund af den model, der fremgår af notat af 21. oktober 2013 fra formandsskabet, der er vedlagt Side 13 af 99

14 som bilag 2. O (2) er enig i at henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet henviser til en ligestilling af reglerne for arbejdsvilkår, men ikke vederlag. C (2) finder ikke, at regionsrådet skal udtale sig om spørgsmålet om arbejdsvilkår og vederlag, idet det er et spørgsmål for Danske Regioner. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Der var omdelt notat af 28. oktober 2013 om vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer sammenlignet med vederlæggelsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt ændringsforslag fra Andreas Røpke (ufp). Regionsrådet tiltrådte forretningsudvalgets indstilling med en bemærkning om, at ændringsforslaget fra Andreas Røpke (ufp) sammen med spørgsmålet om placeringen af uddannelsesområdet indgår i de videre overvejelser med en ny udvalgsstruktur. Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti videreførte bemærkningerne til protokollen, der var afgivet i forretningsudvalget: O (3) er enig i at henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet henviser til en ligestilling af reglerne for arbejdsvilkår, men ikke vederlag. C (6) finder ikke, at regionsrådet skal udtale sig om spørgsmålet om arbejdsvilkår og vederlag, idet det er et spørgsmål for Danske regioner. Karin Dubin (A), Flemming Pless (A), Lene Kaspersen (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Knud Andersen (V), Bent Larsen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Rapport - Evaluering af driftsudvalg 2. Notat af 21. oktober Notat af 28. oktober 2013 om reglerne om vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer sammenlignet med vederlæggelsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer - udvalgsarbejdet 4. Ændringsforslag fra Andreas Røpke - sag nr 3 - RR Side 14 af 99

15 4. BØRNE- OG UNGEPOLITIK PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 5 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at regionsrådet godkender Børne- og Ungepolitik for Region Hovedstaden. RESUME Forslag til Børne- og Ungepolitik har været i høring. Generelt er bemærkningerne til forslaget positive, og en række høringsparter udtrykker glæde over at Region Hovedstaden har taget dette skridt til forbedring af vilkår for børn og unge i sundhedsvæsenet. Administrationen har foretaget mindre ændringer i teksten på baggrund af ønsker om præciseringer og uddybninger. Flere bemærkninger til høringsudkastet drejer sig om indhold i konkrete aktiviteter og projekter i forhold til børn og unge. Da Børne- og Ungepolitikken er et overordnet retningsgivende dokument, der efterfølgende skal udmøntes i konkrete initiativer, foreslås det, at bemærkningerne tages til efterretning med henblik på det videre arbejde, men uden at det medfører ændringer i teksten. SAGSFREMSTILLING Regionsrådet godkendte den 20. august 2013, at udkast til Børne- og Ungepolitik sendtes i høring blandt kommunerne i Region Hovedstaden og en lang række faglige organisationer og interesseorganisationer. Børne- og Ungepolitikken indeholder syv overordnede indsatsområder Behandlingen af børn og unge skal ske på et højt fagligt niveau Region Hovedstaden skal have familievenlige hospitaler og psykiatriske centre Der skal være tilbud til unge og overgangen fra børneafdeling til voksenafdeling skal ske på en tryg og velplanlagt måde Der skal være aktiv inddragelse af forældre og tilbud om støtte Der skal være et velfungerende tværsektorielt samarbejde Der skal være særlig støtte til sårbare familier Der skal være fokus på børn og unge, der er pårørende til alvorligt syge Børne- og Ungepolitikken tegner den overordnede ramme og retning for udviklingen af regionens sundhedsvæsen på dette område. Administrationen arbejder videre med den konkrete implementering og vil forelægge konkrete projekter til udmøntning af budget De modtagne kommentarer til udkastet til Børne- og Ungepolitik udtrykker generelt glæde over, at Region Hovedstaden har taget dette skridt til en politik for børne og unge på sundhedsområdet. Flere kommuner inviterer regionen til et styrket samarbejde omkring børn og unge, og en række patientforeninger og interesseorganisationer ser frem til at indgå i en dialog med regionen omkring konkrete initiativer og projekter. Der er foretaget justeringer og uddybninger i teksten, som fremgår af det vedlagte bilag. Flere bemærkninger til høringsudkastet drejer sig om indhold i konkrete aktiviteter og projekter i forhold til børn og unge. Da Børne- og Ungepolitikken er et overordnet retningsgivende dokument, der efterfølgende skal udmøntes i konkrete initiativer foreslås det, at bemærkningerne tages til efterretning med henblik på det videre arbejde, men uden at det medfører ændringer i teksten. En oversigt over de modtagne høringssvar med administrationens bemærkninger er vedlagt. KOMMUNIKATION Kommunikeres via regionh.dk samt via en presseindsats. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen medfører ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. Der er ved vedtagelse af budgettet for 2014 afsat 5 mio. kr. i 2014 og 4 mio. kr. i følgende år til konkrete projekter, der udvikler Side 15 af 99

16 og understøtter behandlingen af børn og unge. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Svend Hartling SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Karin Dubin (A), Flemming Pless (A), Lene Kaspersen (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Knud Andersen (V), Bent Larsen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Børne- og Ungepolitik med rettelser efter høring 2. BoU POL - Skema vedr høringssvar Side 16 af 99

17 5. IT-HANDLINGSPLAN FOR 2014 PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 6 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager handlingsplan for 2014 til efterretning, og 2. at regionsrådet godkender, at der i overensstemmelse med budget 2014 meddeles anlægsbevilling på 130 mio. kr. til gennemførelse af it-handlingsplanens investeringsprojekter i RESUME På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for digitalisering og it. It-handlingsplanen beskriver disse initiativer, der samlet sigter mod bedre, mere sikker og sammenhængende behandling, øget inddragelse af patienter og pårørende i deres udredning og behandling, samt mere effektive arbejdsgange for personalet. Rammesættende for aktiviteterne i it-handlingsplanen er bl.a. de vedtagne nationale strategier for it på sundhedsområdet samt Sundhedsplatformen og Driftshandleplanen i Region Hovedstaden, der dog begge finansieres uden om it-handlingsplanen for Indholdsmæssigt er der i it-handlingsplanen for 2014 særligt fokus på fire områder: At allerede igangsatte projekter fortsættes og afsluttes. At vi i Region Hovedstaden lever op til de fælles strategier og aftaler, som vi er en del af i regi af Regional Sundheds-it (RSI) og National Sundheds-it (NSI) og gennemfører initiativer afledt heraf. At vi gennemfører nye projekter, der er prioriteret af regionens hospitaler, virksomheder og stabe. At vi begynder udførsel af den regionale Mobility-strategi, som vil tilvejebringe grundlaget for, at medarbejdere i regionen kan arbejde mobilt. Udover at udvikle nye it-værktøjer, som understøtter det sundhedsfaglige personale, er der også initiativer i handleplanen, der kan styrke kvaliteten i opgavevaretagelsen og bidrage til bedre håndtering af data. En del af initiativerne i it-handlingsplanen sigter på at øge den digitale kommunikation med borgere og professionelle på sundhedsområdet som fx kommuner og praksissektoren. Og endelig indgår der initiativer, som skal bidrage til, at opgaver på det administrative område i regionen kan løftes effektivt. Det indstilles på denne baggrund, at de afsatte midler i investeringsbudget 2014 på 130 mio. kr. disponeres til it-handlingsplanens gennemførelse. SAGSFREMSTILLING It-handlingsplanen for 2014 vedlægges sagen som bilag. Indholdet er opsummeret i følgende tabel: Disponering af økonomirammen for 2014 Side 17 af 99

18 Aktivitet Mio. kr Videreførelse af tidligere besluttede projekter 2,7 1.1 Digitalisering af Udgående Post (DUP) Digitalisering og effektivisering af kommunikationen til borgerne ved at sende indkaldelsesbreve fra det patientadministrative system til borgernes digitale dokumentboks på borger.dk 1.2 CMS-løsning (WEB) 2,7 Content Management System. Ny Webplatform til tidssvarende hjemmesider og Intranet 1.3 KISO 2014 Udarbejdelse, optimering og vedligeholdelse af Kliniske InddateringsSkemaer og Oversigter, KISO, som en del af regionens journalsystem Realisering af nationale strategiinitiativer 58,5 Heraf pulje til RSI-afledte projekter 53,6 2.1 Sygesikringsprojekt Tilpasning sammen med den valgte leverandør fra 2013 udbuddet af den kommende 12,1 sygesikringsløsning 2.2 Klinisk Logistik Elektroniske tavler 37,0 Udbredelse af Elektroniske tavler i klinikken på regionens hospitaler 2.3 Telepsykiatri: Videokonference, storskalaforsøg med internetpsykiatri og brug af tablets i psykiatrien 4,0 Implementering af videoudskrivningskonferencer 2.4 Knapløsning ifm. Sundhedsjournalen v.2.0 Udvikling af en knapløsning, som giver adgang til et bredere udsnit af data i den fælles 0,5 tværregionale løsning, Sundhedsjournalen Heraf pulje til NSI-afledte projekter 4,9 2.5 Digitale og papirbårne forsendelser Initiativer til forsættelse af arbejdet med digitale og papirbårne forsendelser under den fællesoffentlige løsning, Digital Post, som muliggør sikker afsendelse og modtagelse af digitale forsendelser 2.6 Tværsektoriel digital kommunikation Elektronisk kommunikation mellem regionens psykiatriske hospitaler, kommunernes omsorgssystemer og patientens egen læge Elektronisk kommunikation mellem regionens hospitaler og den kommunale hjemme- og sygepleje Afsendelse af LÆ-blanketter, dvs. blanketter indeholdende en lægelig vurdering af diagnosers og prognosers betydning for borgerens funktionsevne i forbindelse med bl.a. revalidering, fleksjob m.m Udvikling af funktionalitet i patientoversigten i OPUS arbejdsplads korrespondancemeddelelser, der sendes mellem kommuner, hospitalsafdelinger og praktiserende læger 1,8 3,1 Nye projekter 48,8 3.1 EKG 11,8 Etablering af en fælles EKG-database, hvor EKG-optagelser kan lagres og tilgås 3.2 Arkivering til Statens Arkiver Initiativ til sikring af regionens forpligtelse til arkivering og aflevering af dokumenter til Statens 4,0 Arkiver 3.3 Automatiseret journalaudit Udbredelse af automatiseret journalaudit til hele regionen på baggrund af evaluering af det 12,0 udarbejdede Proof of Concept i Vævstypelaboratoriet Etablering af elektronisk rekvirering og svar til Vævstypelaboratoriet via integration til samme 1,0 funktionalitet som Blodflödet 3.5 Pulje til administrative tiltag 6,0 Bedre anvendelse af eksisterende systemer, og foranalyse til elektronisk personalekort 3.6 Funktionalitetsforbedringer LABKA (pulje) Forbedring af funktionalitet, såsom grafisk afbildning af analyseresultater, søgning og udtræk af 4,0 analysestatistik Side 18 af 99

19 3.7 Obstetrisk journal Udvikling af en obstetrisk journal, hvis behovet ikke dækkes af den valgte sundhedsplatformsleverandør 4. Mobility-strategi Realisering af Mobility strategien i Opgradering af dele af regionens trådløse netværk, en styringsløsning for mobile enheder og en referencearkitektur for mobile applikationer 10,0 20,0 I alt 130,0 I foregående år har sagen med godkendelse af it-handlingsplan indeholdt en status for aktuelle ithandlingsplans initiativer. Da it-handlingsplanen for 2014 forelægges Regionsrådet i oktober 2013, vil status for realiseringen af it-handlingsplan 2013 i år i stedet blive givet i en sag på det første møde i regionsrådet i KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt ØKONOMISKE KONSEKVENSER De afsatte investeringsmidler på 130 mio. kr. til it-handlingsplanens gennemførelse søges frigivet med denne mødesag. Investeringerne i handlingsplanerne medfører afledte it-driftsudgifter hhv. besparelser som følge af idriftsættelse af nye systemer, konsolideringer, øget anvendelse af it (fx flere brugere) m.v. De afledte udgifter er indarbejdet i driftsbudgettet for DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Svend Hartling SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet det bemærkes, at der skal findes løsninger for de borgere der ikke har mulighed for eller kompetencer til at benytte digitale services. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Karin Dubin (A), Flemming Pless (A), Lene Kaspersen (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Knud Andersen (V), Bent Larsen (V), Michael Lange (V) og John Köhler (V) deltog ikke i sagens behandling. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. It-handlingsplan 2014 Side 19 af 99

20 6. OVERORDNEDE RAMMER FOR FORNYELSE AF KONTRAKTER OM AMBULANCEBEREDSKAB OG LIGGENDE PATIENTBEFORDRING (SYGETRANSPORT) PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 7 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionens nuværende kontrakter om ambulanceberedskab forlænges med syv måneder til den 31. august 2015, 2. at ambulanceberedskab som hidtil udbydes opdelt i delaftaler - denne gang fem delaftaler - og med udgangspunkt i det eksisterende antal ambulanceberedskaber og paramedicinere, 3. at konkurrencen fremadrettet sikres ved, at én leverandør - i lighed med tilsvarende begrænsninger i det forrige udbud - kan varetage ambulancedrift i højst tre af de fem delaftaler, 4. at regionen får udarbejdet et eksternt, uafhængigt kontrolbud på ambulanceberedskab for vurdering af, om regionen skal varetage dele af ambulanceberedskabet, såfremt det er økonomisk mest fordelagtigt, 5. at regionens nuværende kontrakter om liggende patientbefordring (sygetransport) forlænges i ét år til 31. januar 2016, 6. at liggende patientbefordring (sygetransport) som hidtil udbydes opdelt i fire delaftaler, og 7. at der på tilsvarende vis som for ambulanceudbuddet udarbejdes et eksternt kontrolbud. RESUME Regionen har indgået kontrakt med Falck, Københavns Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen om varetagelse af regionens forpligtelse til at have et ambulanceberedskab. Kontrakterne udløber 31. januar For at sikre tiltrækkelig tid til at gennemføre et fornyet udbud af opgaven og implementering foreslås det, at kontrakterne om ambulanceberedskab forlænges med syv måneder frem til 31. august Der udarbejdes som ved forrige udbud et eksternt, uafhængigt kontrolbud på ambulanceberedskab med til vurdering af, om tilbuddene er prismæssigt rimelige og fordelagtige for regionen. Er dette ikke tilfældet for et eller flere tilbud vil regionen kunne hjemtage dele af eller hele opgaven. Ambulanceberedskabet vil blive udbudt opdelt i 5 delaftaler og med udgangspunkt i det eksisterende antal beredskaber. Udbudsmaterialet udarbejdes med henblik på at sikre hensigtsmæssig konkurrence og med udgangspunkt i de politisk godkendte overordnede rammer. Indstilling og beslutning om valg af leverandører på ambulanceudbuddet forelægges forretningsudvalg og regionsråd medio Til varetagelse af den liggende patientbefordring (sygetransport af ikke akut syge patienter fx fra hospital til hospital) har regionen indgået kontrakt med Falck og Københavns Brandvæsen. Disse kontrakter udløber også den 31. januar Disse kontrakter foreslås forlænget med et år til den 31. januar Opgaven med sygetransport kan dermed udbydes særskilt og tidsmæssigt adskilt fra udbuddet af ambulanceopgaven. SAGSFREMSTILLING Indledning Regionens nuværende kontrakter på seks år om ambulanceberedskab med Falck, København Brandvæsen og Frederiksberg Brandvæsen udløber 31. januar Der er mulighed for forlængelse i op til et år. Regionsrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2014, at ambulancekørsel Side 20 af 99

It handlingsplan 2014

It handlingsplan 2014 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Mandag den 4. januar 2010 Kl. 10.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Buch Grønlykke

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg

UNDERUDVALGET FOR REGIONAL UDVIKLING. Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Tirsdag den 9. oktober 2007 Kl. 9:30 11:30 Sted: Øresundshuset, Gl. Kongevej 1, Frederiksberg Mødelokale: Mødelokale 2 (3. sal) Møde nr. 8 Mødet slut 11.15 Medlemmer:

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden BESLUTNINGER Samarbejdsudvalget vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden SAMARBEJDSUDVALGET vedrørende tandlæger i Region Hovedstaden * Der afholdes formøde for politikere kl. 16.00-17.00 i mødelokale

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr.

EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23. Møde nr. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN EKSTRAORDINÆRT MØDE FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 8. december 2009 Kl. 16.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 23 Møde nr. 14 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars

Læs mere

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger.

Movias arbejde med udmøntning af statens trafikinvesteringsplan intensiveres med udgangspunkt i sagsdokumentets anbefalinger. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 12. marts 2009 PEG/MLL 10 Initiativer vedrørende udmøntning af statens trafikinvesteringsplan Indstilling: Direktionen indstiller, at Movias arbejde

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af rengøring

Konkurrenceudsættelse af rengøring Konkurrenceudsættelse af rengøring Kommunalbestyrelsen besluttede den 27. marts 2014, at der skulle arbejdes videre med en konkurrenceudsættelse og udbud af den kommunale rengøringsopgave. Afledt heraf

Læs mere

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud

Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Dato: 22. januar 2014 Brevid: 2240140 Konkurrencesituationen ved det kommende ambulanceudbud Ambulancetjenesten i Danmark blev første gang konkurrenceudsat i 2008/2009. Tidligere var opgavevaretagelsen

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen?

Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Transportudvalget 2012-13 TRU Alm.del Bilag 256 Offentligt Folketingets Transportudvalg 11. april Høring om jernbanens fremtid Hvordan får vi flere passagerer til jernbanen? Susanne Krawack CONCITO Medlem

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. Den Administrative Styregruppe 24-04-2015 13:00. Torben Laurén Niels-Peter Møller. Mette Riegels DAGSORDEN Den Administrative Styregruppe Den Administrative Styregruppe MØDETIDSPUNKT 24-04-2015 13:00 MØDESTED H2 MEDLEMMER Christian Worm Torben Laurén Niels-Peter Møller Katja Kayser Mette Riegels Sven

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3

Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 [Transportministeriet] [Ringbysamarbejdet] Samarbejdsaftale om en letbane i Ring 3 Indledning I dag er strækningen langs Ring 3 tæt trafikeret. På de overbelastede veje opstår der kødannelser, fremkommeligheden

Læs mere

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457...

http://kkedoc4/agendaweb/forms/print/printoverview.aspx?handlingitemguid=457... Side 1 af 5 BESKÆFTIGELSES- OG INTEGRATIONSUDVALGET 8. Håndtering af ekstra samtaler i forbindelse med beskæftigelsesreformen (2015-0057842) INDSTILLING OG BESLUTNING Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Tillægsreferat Mødedato: Onsdag den 17. september 2014 Mødetidspunkt: 8:30 Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M5/Rådhuset Torsten Nielsen, Nina Hygum, Per Møller Jensen, Mads Panny,

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Cykelsuperstier - Plan og Koncept

Cykelsuperstier - Plan og Koncept Cykelsuperstier - Plan og Koncept Referat Styregruppemøde den 27. september 2012 Dato: 27. september 2012 Tid: Kl. 9.00 10.30 Sted: Islands Brygge 37, mødelokale Sojakagen Deltagere: Jens Frost, Albertslund

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN

KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN Region Hovedstaden KOMMUNIKATIONSPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADEN GOD KOMMUNIKATION - I REGION HOVEDSTADEN FORORD Regionsrådet er en politisk organisation, hvis medlemmer er demokratisk valgt til at sikre

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER

NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER NATIONALT UDVALG VEDR. NATIONALE KLINISKE RETNINGSLINJER R E F E R A T Emne 1. 2. møde i nationalt udvalg for nationale kliniske retningslinjer Mødedato Onsdag den 30. januar 2012, kl. 13-16 Sted, mødelokale

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument med resume. 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 19. december 2014 Mads Lund Larsen 17 Ejerskab og finansiering af trafikanlæg Indstilling: Administrationen indstiller, At administrationen i dialog

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014

FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 FOKUS OG FORENKLING MARTS 2014 Princippet vi styrer efter i regionen Politik og ledelse Erhvervsudviklingsstrategi RUP 2.0 Den grønne Metropol Misbrugspolitik Hopp 2020 Pressepolitik Kommunikations politik

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt

Kravspecifikation. Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Hovedstadsregionen som internationalt transportknudepunkt 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og formål 2. Region Hovedstadens arbejde med den internationale

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter.

at nedenstående udviklingsprojekter finansieres via puljen til særlige analyse- og udviklingsaktiviteter. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 24. april 2008 MSK 16 Udmøntning af Analyse- og udviklingspuljen Indstilling: Direktionen indstiller, at nedenstående udviklingsprojekter finansieres

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009. Betænkning. over Til lovforslag nr. L 34 Folketinget 2009-10 Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 3. december 2009 Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven (Kommunalbestyrelsernes

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen

KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen KTC klar med nyt udspil til Trængselskommissionen Hvis trængslen skal reduceres, så skal det være nemt og attraktivt for pendlerne at springe mellem de forskellige trafikformer og vælge alternativer til

Læs mere

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4

Region Midtjylland. Forslag til foreløbig indkøbspolitik. Bilag. til Regionsrådets møde den 28. marts 2007. Punkt nr. 4 Region Midtjylland Forslag til foreløbig indkøbspolitik Bilag til Regionsrådets møde den 28. marts 2007 Punkt nr. 4 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45

Læs mere

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008

Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Velfærdsministeriet J.nr. 2008-3296 9. december 2008 Information om udfordringsretten I samarbejde med KL og Danske Regioner gennemfører regeringen nu en udfordringsret. Udfordringsretten betyder, at de

Læs mere

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi

Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017. Viden & Strategi R A P P O R T Strategi for konkurrenceudsættelse af driftsområder Ringkøbing-Skjern Kommune 2014-2017 Viden & Strategi Juni 2014 S i d e 2 1. Baggrund og formål med strategien for konkurrenceudsættelse

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller

Politisk dokument uden resume. 15 Orientering om status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2014 Mads Lund Larsen 15 Orientering om status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller At orientering om status for udbud tages

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Beredskabskommissionen. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Beredskabskommissionen Beslutningsprotokol Dato: 31. januar 2008 Lokale: Falck-stationen i Dronninglund Tidspunkt: 15.30 19.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/15 Besøg

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser)

REGION HOVEDSTADEN. Regionsrådets møde den 23. marts 2010. Sag nr. 4. Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler. Bilag 2 (Notat med webadresser) REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 23. marts 2010 Sag nr. 4 Emne: Status vedrørende sundhedsaftaler Bilag 2 (Notat med webadresser) Fra: Vera Qvistgaard Sendt: 18. marts 2010 12:46 Til: Charlotte

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere

Webløsning til Skive Kommune

Webløsning til Skive Kommune Udbud efter tilbudsloven (nationalt udbud) Anmodningsmateriale til prækvalifikation på levering af Webløsning til Skive Kommune Februar 2013 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet Skive Kommune

Læs mere

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl.

MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET. Tirsdag den 11. september 2012. Klokken: 17.00 19.00. Sted: Regionsgården. Mødelokale: H5. Møde nr. 5. Mødet slut kl. DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN MILJØ OG GRØN VÆKSTUDVALGET Tirsdag den 11. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Mødet slut kl. Medlemmer: Lars Gaardhøj Lise Rask

Læs mere

Telemedicin i stor skala er Danmark klar?

Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Telemedicin i stor skala er Danmark klar? Erfaringer og perspektiver fra TeleCare Nord Direktør Dorte Stigaard dorte.stigaard@rn.dk Telemedicinske løsninger i sundhedsvæsenet EKG TELEFON I/SINE PP J VIDEO

Læs mere

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

HØRINGSNOTAT. Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) HØRINGSNOTAT Vedr. Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Indledning Et udkast til Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post.

Indledning. KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. B I LAG TIL HØRINGSSVA R OFFENTLIG DIGITAL PO ST Den 10. februar 2012 Indledning KL har modtaget forslag til Lov om Offentlig Digital post. KL hilser lovforslaget meget velkommet, idet lovforslaget er

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning

1. Sammenhæng med Regeringens vækstaftale om mobil- og bredbåndsdækning Notat Spørgsmål til projektoplæg vedr. bredbånd i Nordjylland BRN-direktionen behandlede på deres møde d.3.marts et oplæg til projekt vedr. bredbånd i Nordjylland. BRN-direktionen stillede en række spørgsmål

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse

Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Økonomidir. område Ramsherred 5 5700 Svendborg Notat vedr. prisafprøvning/konkurrenceudsættelse Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 21 34 76 I forhold til prisafprøvning/konkurrenceudsættelse peges der på, at der

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til kommunerne i Hovedstadsregionen Orientering om, hvad vi ved på nuværende tidspunkt om børnehuse og hvad der skal ske fremadrettet

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 21 Status for it-projekter. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april Peter Jensby Lange 21 Status for it-projekter Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen status for it-projekter

Læs mere

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat

NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune. Frederiksberg kommuner har etableret en borgerrådgiverfunktion. Byrådssekretariat Byrådssekretariat Sagsnr. 87088 Brevid. 836141 Ref. HSTR/NIR Dir. tlf. 46 31 80 12 henningstr@roskilde.dk NOTAT: Borgerrådgiver i Roskilde Kommune 9. november 2009 En række kommuner 1, har inden for de

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING

PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING PRÆHOSPITAL PATIENT JOURNAL EN FÆLLESREGIONAL KLINISK LØSNING HELGE PRÆSTGAARD CARLSEN, REGION SYDDANMARK TORBEN HØY CHRISTENSEN, CSC SCANDIHEALTH Præsentation Et indlæg om styring af et kompleks projekt.

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen

REFERAT. Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen 19. oktober 2011 Jour.nr.: Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 9 Mødedato: 28.09.2011 Tidspunkt: Kl. 11.00 16.00 Sted: Lokale C, 3. sal i Kunststyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund,

Læs mere

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING

UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN UDVALGET FOR FREMTIDENS UDDANNELSE- OG FORSKNING Dato: 4. september 2012 Klokken: 17.00 19.00 Sted: Regionsgården Mødelokale: H5 Møde nr. 5 Medlemmer: Marianne Stendell Lars

Læs mere

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland.

Resume Quickstart er en fælles indsats for aktørerne på erhvervsfremme-, uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Region Sjælland. VUC Storstrøms bestyrelse Referat af møde den 17. marts 2015 Bispegade 1 4800 Nykøbing F. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9491 Dato 18. marts 2015 Deltagere: Per

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere