REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGIONSRÅDET. Tirsdag den 29. oktober2013. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8"

Transkript

1 B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 29. oktober2013 Kl Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Hanne Andersen Per Tærsbøl Finn Rudaizky Marianne Stendell Nina Berrig Danni Olsen Flemming Pless Lene Kaspersen Bent Larsen Thor Grønlykke Ole Søbæk Knud Andersen Per Seerup Knudsen Lise Müller Birgit Tystrup Maja Holt Højgaard Niels Borre Per Roswall Karin Dubin Birgitte Kjøller Pedersen Michael Lange Peter Kay Mortensen Ellen Thrane Anne Ehrenreich Lise Rask Jannie Hjerpe Susanne Langer Lars Gaardhøj Steen Olesen Karin Helweg-Larsen Kirsten Lee Arly Eskildsen Charlotte Fischer Andreas Røpke Abbas Razvi Mødet sluttede kl Afbud: Karin Dubin stedfortræder Bo Sandberg Flemming Pless stedfortræder Asger Løvskjold Lene Kaspersen stedfortræder Christoffer Reinhardt Kenneth Kristensen Berth Knud Andersen stedfortræder Thomas Bak Bent Larsen stedfortræder Erik Sejersten Michael Lange stedfortræder John Køhler Fraværende: John Köhler ved sag 5 33 Thor Grønlykke ved sag 7 33 Birgitte Kjøller Pedersen ved sag 7 33 Niels Borre ved sag 7 33 Abbas Razvi ved sag 21-33

2 Indholdsfortegnelse 1 Fokuseret Vækstdagsorden - fællesregionalt samarbejde om vækst 2 Orientering om resultaterne fra Trængselskommissionens arbejde 3 Evaluering af driftudvalgene 4 Børne- og Ungepolitik 5 It-handlingsplan for Overordnede rammer for fornyelse af kontrakter om ambulanceberedskab og liggende patientbefordring (sygetransport) 7 Den regionale sundhedsberedskabsplan 8 Etablering af nye rammer for Dansk Hovedpinecenter ved Glostrup Hospital 9 Etablering af kølekapacitet på Rigshospitalet 10 Forhåndsgodkendelse af lånedispensationsansøgning til lånepulje til energiinvesteringer 11 Genhusning af Rigshospitalets administrationsbygning og patienthotel 12 Omorganisering af administrative funktioner i Region Hovedstaden 13 Fælles Regionalt EU-kontor 14 Særlig pulje for kulturarrangementer Godkendelse af Projektplan for Cykelsuperstier i Bevilling af erhvervsfremmemidler 17 Høring af lovforslag om ændring af lov om erhvervsfremme mv. 18 Høring af planer for forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning 19 Høring vedr. udbud af htx på hotel- og restaurantskolen

3 20 Afrapportering 2013 for Handlingsplan for Politik for Sundhedsforskning samt Forskningsevaluering Ligestillingsredegørelsen Orientering om anvendelse af ILO-konventionen i Region Hovedstadens kontrakter 23 Analyse af uddannelsesdækning og afstandsfølsomhed 24 Årlig afrapportering af uddannelsesprojekter 25 Afrapportering fra Udvalget vedr. udsatte borgere 26 Heidi Wang (V) - Fritagelse for hvervet som stedfortræder 27 Henvendelse fra regionsrådsmedlem Steen Olesen (F) vedr. Hillerød station 28 FORTROLIG - Kontraktsag 29 FORTROLIG - Projektkonkurrence 30 FORTROLIG - Projektkonkurrence 31 FORTROLIG - Prisuddeling 32 FORTROLIG - Ejendomssag 33 FORTROLIG - Ejendomssag

4 1. FOKUSERET VÆKSTDAGSORDEN - FÆLLESREGIONALT SAMARBEJDE OM VÆKST PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet orienteres om samarbejdet "Fokuseret Vækstdagsorden", der har til formål at skabe øget vækst i Øresundsregionen, og 2. at regionsrådet godkender samarbejdets foreløbige ståsted (vision, mission mv.) RESUME Siden januar 2013 har der været et samarbejde i gang mellem Region Sjælland, Region Hovedstaden, Københavns Kommune og de øvrige kommuner i de to regioner med det formål at sikre øget samarbejde omkring jobskabende vækst. Samarbejdet er igangsat på initiativ fra kommunerne, og drøftelserne har været ført mellem regionsrådsformændene for Region Hovedstaden og Region Sjælland, formændene for kommunekontaktrådene i Hovedstaden og Sjælland samt Københavns overborgmester. Under titlen "Fokuseret Vækstdagsorden" har man i samarbejdet kortlagt fælles udfordringer og muligheder og sat ord på et fælles ståsted (vision, mission, omdømme, kompetencer og værdier) for samarbejdet. Desuden er der seks projekter, der skal sætte handling bag ordene. SAGSFREMSTILLING Baggrund Baggrunden for samarbejdet omkring "Fokuseret Vækstdagsorden" er for det første en bekymring for, at væksten er lavere i det østlige Danmark (Hovedstaden og Sjælland) end hos konkurrentregionerne i Nordeuropa (bl.a. Stockholm). For det andet er baggrunden et ønske om at styrke samspillet mellem regionens satsninger, organisationer og ressourcer. Ved at samle kræfterne kan man tiltrække flere internationale investeringer, talenter og turister, end regionen formår i dag. Målet med samarbejdet er derfor i sidste ende at øge den økonomiske vækst og tiltrække flere jobs til det østlige Danmark. Der har i regi af samarbejdet omkring "Fokuseret Vækstdagsorden" været nedsat en arbejdsgruppe på direktørniveau med deltagelse fra Region Hovedstaden (formandsskab), Region Sjælland, Kommunekontaktrådet Hovedstaden, Kommunekontaktrådet Sjælland og Københavns Kommune. I arbejdsgruppen er der på baggrund af et kommissorium blevet kortlagt fælles udfordringer og muligheder. Kortlægningen peger på, at der ligger store muligheder i øget samspil mellem regionernes erhvervsklynger, og at man skal være bedre til at udnytte de planlagte milliardinvesteringer i blandt andet nye hospitalsbyggerier og infrastruktur. Den 30. august 2013 har der været et politisk møde mellem regionsrådsformændene, formændene for kommunekontaktrådene samt Københavns overborgmester om et fælles ståsted samt seks projekter, der kan danne rammen for et konkret samarbejde mellem parterne. Vision Visionen for samarbejdet er: I 2020 har Fokuseret Vækstdagsorden skabt et internationalt knudepunkt for investeringer og viden, og øget den økonomiske vækst og beskæftigelse, så regionen er mindst på niveau med de mest succesfulde metropoler i Europa. Det første og vigtigste af de seks projekter er udviklingen af et fælles nyt brand, der tager udgangspunkt i Copenhagen. Det har til formål at styrke Øresundsregionens tiltræknings- og konkurrencekraft. De øvrige 5 indsatser er: Fælles charter om det Nordeuropæiske knudepunkt Side 4 af 99

5 Fælles besøgstjeneste/modtagerapparat Fælles Investorportal/Digitalt erhvervskort Fælles kompetenceløft inden for turisme- og serviceerhvervene Fælles Fødevaresatsning I det videre arbejde vil der være stort fokus på at skabe en forankring og gensidighed på tværs af hele Sjælland, mellem storbyen og den øvrige region. Samarbejde over Øresund Der vil endvidere blive arbejdet på at inddrage Øresundsperspektivet og sikre en skånsk opbakning til "Fokuseret Vækstdagsorden". Udgangspunktet i arbejdet har fra starten været hele Øresundsregionen, men det har været parternes ønske først at finde fodfæste på den danske side, før den svenske side inviteres ind i arbejdet. En mere formel involvering af den svenske side er imidlertid igangsat, blandt andet ved en drøftelse på Øresundskomiteens forretningsudvalgsmøde den 26. september. En involvering af den skånske side er central for at den også opnår indflydelse og medejerskab. Det er vurderingen, at der er et klart ønske fra skånsk side om at deltage i arbejdet omkring Fokuseret Vækstdagsorden regionalt og kommunalt. Også til at samle sig under paraplyen/det internationale brand der tager udgangspunkt i Copenhagen. Parallelt med drøftelse i Region Hovedstaden behandles Fokuseret Vækstdagsorden også i Region Sjælland og i de to kommunekontaktråd. Endvidere er der behov for at forankre arbejdet i Vækstforum Hovedstaden og Vækstforum Sjælland. Disse forskellige processer samles i en dépêche, der kan overdrages til bl.a. de nye regionsråd, der tiltræder 1. januar Ligeledes vil der fra januar 2014 ligge et arbejde i at udrulle de 6 projekter, herunder ikke mindst branding-arbejdet Copenhagen. KOMMUNIKATION Kommunikationsindsatsen om den fokuserede vækstdagsorden afklares separat med de øvrige parter i samarbejdet. Endvidere forventes der udarbejdet en konkret kommunikationsplan ifm. Copenhagen brand-projektet. ØKONOMISKE KONSEKVENSER På det nuværende stadie herunder opstarten af de 6 konkrete projekter - kan arbejdet med Fokuseret Vækstdagsorden afholdes inden for eksisterende økonomiske rammer (regional udvikling). Hvis der i løbet af 2014 udvikles større fælles udgiftskrævende satsninger vil de blive forelagt Vækstforum og Regionsrådet. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Kim Høgh SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales, idet sagen overgår til åben dagsorden ved forelæggelse for regionsrådet. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Karin Dubin (A), Flemming Pless (A), Lene Kaspersen (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Knud Andersen (V), Bent Larsen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Udkast Kommissorium for arbejdsgruppe om en fokuseret dagsorden for vækst Side 5 af 99

6 2. Udkast til Præambel til Fokuseret Vækstdagsorden Side 6 af 99

7 2. ORIENTERING OM RESULTATERNE FRA TRÆNGSELSKOMMISSIONENS ARBEJDE PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 2 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING at orienteringen om Trængselskommissionens resultater tages til efterretning. RESUME Trængselskommissionen overdrog den 26. september 2013 sit forslag til en strategi i betænkningen Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden til transportministeren. Strategien har fokus på at skabe et mere sammenhængende net af infrastruktur, der er tilpasset de nye rejsemønstre i hovedstaden. Det gælder navnlig i forhold til den kollektive trafik og cyklismen, hvor kommissionen anbefaler et tværgående net af højklassede (det vil sige et trafiksystem, der kører på skinner eller i sin egen bane). løsninger, mens der for vejtrafikken er fokus på tiltag til at håndtere konkrete trængselsproblemer samt en forbedring af trafikafviklingen på vejene. Det forventes, at der i løbet af efteråret 2013 vil ske en politisk behandling af strategien blandt de partier, der stod bag aftalen om Trængselskommissionen. Udover regeringen er det Dansk Folkeparti og Enhedslisten. På Regionaludvalgets møde den 8. oktober 2013 gav en embedsmand fra Transportministeriet en orientering om resultaterne. SAGSFREMSTILLING Baggrund Trængselskommissionen blev nedsat af regeringen, Enhedslisten og Dansk Folkeparti den 12. juni Kommissionen har bestået af 28 medlemmer, heriblandt forskere, interesseorganisationer og repræsentanter fra kommuner og regioner i hovedstadsområdet og det øvrige Sjælland. Fra Region Hovedstaden har henholdsvis regionsrådsformanden og regionsrådsmedlem Lars Gaardhøj været udpeget som medlemmer. Kommissionens hovedopdrag var at komme med forslag til tiltag, der kan nedbringe trængslen og trafikkens miljøpåvirkninger i hovedstadsområdet, samt at komme med forslag til finansiering. Som et første skridt i arbejdet afleverede kommissionen den 6. februar 2013 et idékatalog, og den 26. september 2013 blev betænkningen Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden overdraget til transportministeren. Det er imidlertid ikke en enig kommission, der står bag strategien. Der er otte mindretalsudtalelser, der inkluderer ti af kommissionens i alt 28 medlemmer. De dækker fx en opfordring til at indføre roadpricing og modstand mod de anbefalede vejprojekter. Strategiens hovedelementer Trængsel er i dag et problem, der berører mange i hovedstadsområdet. Beregningerne viser, at problemet vil blive endnu større i de kommende år. Det skyldes bl.a., at befolkningstallet stiger voldsomt. Væksten forventes navnlig at ske i Københavns og Frederiksberg Kommuner, mens der gennemsnitligt ikke forventes en befolkningstilvækst uden for omegnskommunerne. Den overordnede efterspørgsel på transport forventes således at stige væsentligt i fremtiden. Målt i antal af ture forventes trafikken samlet set at stige med ca. otte %. Biltrafikken forventes at stå for hovedparten af væksten, og trængselen forstået som forsinkelsestid vil stige fra 9,3 mio. timer i 2012 og til 18,4 mio. timer i 2025, hvilket er næsten en fordobling. Side 7 af 99

8 Kommissionens strategi omfatter derfor et forslag til en markant udbygning af den kollektive trafik og cyklismen, en indsats til reduktion af trængsel på vejene samt en anbefaling om at undersøge roadpricing nærmere som et redskab til at reducere trængsel. Den samlede effekt af kommissionens forslag i 2025 vil medføre en reduktion af trængselen på 15 %, hvilket stadig vil være en forøgelse med næsten 68 % i forhold til Det fremhæves da også i betænkningen, at selv en betragtelig udbygning af infrastrukturen ikke i sig selv vil kunne imødekomme den voldsomme stigning i fremtidens transportbehov. Til trods for væsentlige investeringer står man over for et valg mellem at acceptere øget trængsel på dele af vejnettet som et grundvilkår eller at søge en mere proaktiv regulering af efterspørgselen. For at opnå en egentlig reduktion i trængslen i forhold til i dag vil det således kræve, at efterspørgselspresset på vejene målrettet søges reduceret. Konkret foreslår kommissionen at gennemføre et større forsøg med roadpricing, inden der tages stilling til en eventuel indførelse af roadpricing i Danmark. Samlet set vil en fuld realisering af Trængselskommissionens strategi indebære anlægsudgifter på mia. kr. Spændet i udgifter er bl.a. afhængigt af, hvilket ambitionsniveau der vælges i forhold til de enkelte tiltag. Kommissionen har lagt vægt på, at de forskellige transportformer har forskellige roller i transportsystemet. Dette går igen i kommissionens opdeling af hovedstadsområdet i geografiske områder, som hver for sig har forskellige udfordringer og dermed forskellige løsningsbehov. De Indre bydele Den centrale udfordring er den manglende plads. I det tætte byrum skal der være plads til både biler, busser, cykler og gående. Hovedanbefalingerne er her, at et velfungerende og højklasset cykelnet og kollektivt trafiknet skal være de bærende søjler. Ringbyen De to centrale problemstillinger er, at infrastrukturen er bygget op omkring rejser til og fra København og at kun få benytter kollektiv trafik internt i ringbyen. Hovedanbefalingen er en forbedring af de tværgående forbindelser for cykler, biler og særligt den kollektive trafik. En række stærke trafikale knudepunkter skal forbinde et sammenhængende kollektivt trafiknet med et omfattende supercykelstinet. I det kollektive net indgår både letbaner og højklassede buslinjer. Konkret anbefales det, at første led i et sammenhængende net af højklasset kollektiv trafik bør etablere letbaner i korridorerne på henholdsvis Frederikssundsvej og i Ring 2½, herunder forbindelse mellem Ring 2½ og henholdsvis Glostrup St. og Ny Ellebjerg St. De store transportkorridorer og på Sjælland De to centrale problemstillinger er de rejsendes mulighed for effektiv transport til København og behovet for bedre forbindelser på tværs mellem indfaldskorridorerne fra Motorring 3 og udefter i regionen. Kommissionen anbefaler derfor en indsats for at forbedre forholdene i en række af indfaldskorridorerne samt at forbedre forbindelserne på tværs af regionen. Stærke rammevilkår for den kollektive trafik Kommissionen peger på, at såfremt potentialet i et sammenhængende kollektivt net skal realiseres fuldt ud, fordrer det, at den kollektive trafik er et brugervenligt og attraktivt alternativ. Kommissionen har i denne sammenhæng noteret sig, at regeringen lægger op til en ændret organisering i hovedstadsområdet i form af en paraplyorganisation. Administrationens vurdering Det er administrationens vurdering, at det samlede resultat af Trængselskommissionens arbejde må betragtes som tilfredsstillende. Der er dog fortsat spørgsmål, som skal afklares, fx finansieringen og tidsperspektivet. Det er tvivlsomt, om udbygningen af de større anlæg som S-tog, metro og letbaner kan Side 8 af 99

9 være realiseret i 2025, eftersom det fremgår af betænkningen, at den statslige infrastrukturfond er fuldt disponeret frem til Som bilag 1 er vedlagt en sammenfatning af betænkningen, hvor de konkrete forslag er vist både på kort og i tabeller. Regionsrådsformandens indspil Regionsrådsformanden har løbende spillet en række forslag ind i forbindelse med udarbejdelsen af det idekatalog, der har ligget til grund for udarbejdelsen af selve strategien (se oversigt over de indsendte forslag i bilag 2): Den fælles trafikaftale med Kommunekontaktrådet Hovedstaden og den regionale udviklingsplan, Cykling som attraktivt transportmiddel, Forslag om, at Indre by og Ringbyen samtænkes i udviklingen af den kollektive trafik, Forslag om udarbejdelse af en samlet letbanestrategi for hovedstadsregionen, Forslag fremsat sammen med professor Otto Anker Nielsen, Danmarks Tekniske Universitet om et samlet letbanesystem, der går på tværs af kommunegrænser, Forslag om oprettelse af to regionale trafikselskaber i Østdanmark, som varetager hele den kollektive trafikbetjening, Forslag om flere regionale busruter, Forslag om koordinering og samordning af ejerskab og ansvar for drift og udvikling af stationer og stationsforpladser, Miljøzone og øget omladning af gods, Grønne drivmidler i offentlig transport og miljøkrav i udbud og indkøb. Det er administrationens vurdering, at forslagene enten er medtaget direkte i strategien eller indgår i relevante sammenhænge. Den videre proces Det forventes, at der blandt Folketingets partier vil blive taget politisk stilling til strategien, og at den vil indgå i politiske forhandlinger i løbet af efteråret Det skal bemærkes, at de strategiske analyser, som blev besluttet med den aftale, som den tidligere regering indgik med hhv. Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance, om En grøn transportpolitik i 2009, afrapporteres sidst på året. Som det fremgår af betænkningen er der et vist overlap: I Trængselskommissionens strategi tages der ikke stilling til fx en havnetunnel eller en Ring 5 forbindelse. Her henvises der til de strategiske analyser, hvor begge projekter behandles. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Kim Høgh SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Tiltrådt. Karin Dubin (A), Flemming Pless (A), Lene Kaspersen (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Knud Andersen (V), Bent Larsen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. Side 9 af 99

10 JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Mobilitet og fremkommelighed i hovedstaden Sammenfatning netversion 2. Regionsrådsformandens indsendte forslag Side 10 af 99

11 3. EVALUERING AF DRIFTUDVALGENE PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 22. oktober 2013, sag nr. 3 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at regionsrådet tager evalueringen af driftsudvalg i Region Hovedstaden til efterretning, og 2. at regionsrådet tilslutter sig, at evalueringen tilsendes Økonomi- og Indenrigsministeriet. RESUME Region Hovedstaden besluttede i december 2011, at søge Økonomi- og Indenrigsministeriet om dispensation til en forsøgsordning med nedsættelse af tre såkaldte driftsudvalg med udviklingsopfølgning. Økonomi- og Indenrigsministeriet gav efterfølgende dispensation til nedsættelse af tre driftsudvalg: Kvalitetsudvalget, Psykiatriudvalget og Miljø- og grøn vækstudvalget. Disse tre udvalg har fra oktober 2012 og frem til i dag fungeret som driftsudvalg. Økonomi- og Indenrigsministeriet har i forbindelse med dispensationen anmodet om, at regionsrådet sender en redegørelse til ministeriet om regionens erfaringer med driftsudvalg. På den baggrund har Politisk Sekretariat iværksat en evaluering, der er gennemført af Enheden for Brugerundersøgelser. Evalueringen forelægges nu for regionsrådet med henblik på, dels at evalueringen tilsendes Økonomi- og Indenrigsministeriet, dels at evalueringen kan danne udgangspunkt for udarbejdelse af forslag til den fremtidige udvalgsstruktur i Region Hovedstaden. Det bemærkes samtidig, at Økonomi- og Inderigsministeriet i august 2013 har fremsendt høring over udkast til lov om ændring af regionsloven, der fremover giver regionerne mulighed for på samme måde som kommunerne, at indrette den politiske styringsstruktur som regionsrådet finder hensigtsmæssigt, herunder at nedsætte driftsudvalg (stående udvalg) uden forudgående godkendelse i ministeriet. SAGSFREMSTILLING Region Hovedstaden fik i oktober 2012 dispensation fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til at nedsætte tre såkaldte driftsudvalg med udviklingsopgaver. De tre udvalg er: Kvalitetsudvalget, Psykiatriudvalget og Miljø- og grøn vækstudvalget. Politisk Sekretariat har forud for udløbet af indeværende valgperiode bedt Enheden for Brugerundersøgelser i Region Hovedstaden om at gennemføre en evaluering af de foreløbige erfaringer med driftsudvalgene. Formålene med nedsættelse af driftsudvalg var, at udvalgene på hvert deres område skulle sikre: Opfølgning på gennemførelse af vedtagne opgaver og vedtagne planer Varetagelse af den umiddelbare forvaltning af et område med mulighed for at gå i dybden Udmøntning af de økonomiske rammer, der er tillagt udvalgene Politisk initiativforpligtelse Inddragelse af borgere, patienter, pårørende og fagfolk. Evalueringen skal belyse, hvorvidt regionsrådets medlemmer oplever, at driftsudvalgene lever op til de beskrevne formål. Evalueringen skal endvidere belyse, hvorvidt regionsrådets medlemmer oplever, at de tre driftsudvalg: Har øget den demokratiske indflydelse Har øget muligheden for at alle 41 folkevalgte medlemmer i regionsrådet er inddraget i arbejdet med at træffe beslutninger Har skabt mere fælles ansvar for de beslutninger, regionsrådet træffer Har skabt bedre muligheder for en løbende faglig og politisk opfølgning på implementeringen af politiske beslutninger Har skabt bedre kontinuitet i det politiske arbejde. Evalueringen er gennemført som en kvalitativ undersøgelse bestående af ti semistrukturerede interviews, hvoraf nogle er gennemført som individuelle interviews, mens andre har været gruppe- eller Side 11 af 99

12 fokusgruppeinterview. Alle 41 medlemmer er blevet inviteret til at deltage i et interview 15 medlemmer har deltaget, herunder de tre formænd for driftsudvalgene. Derudover er to koncerndirektører blevet interviewet. Hovedkonklusioner Der er en udbredt oplevelse blandt de interviewede politikere af, at etableringen af driftsudvalg har medført øget demokrati forstået på den måde, at flere medlemmer af regionsrådet har indflydelse. Det skyldes, at driftsudvalgene har fået styrket kompetence i form af indstillings- og initiativret. På den måde er flere inddraget i beslutninger og dermed reel indflydelse. Det opleves også, at arbejdet i driftsudvalgene tages mere seriøst og opleves som mere forpligtende. Formændene for driftsudvalgene oplever ikke, at de har fået flere opgaver, men at opgaverne har fået en anden karakter, idet de i højere grad er blevet mere officielle figurer og repræsentanter for regionen, hvilket også kommer til udtryk i en stigende interesse fra eksterne aktører og journalister. Medlemmerne af driftsudvalgene oplever, at arbejdet i driftsudvalgene også påvirker arbejdet i forretningsudvalg og regionsråd, idet et enigt driftsudvalg har større muligheder for at få deres sager igennem forretningsudvalget og regionsrådet. Samtidig oplever formændene for driftsudvalgene at de er nået langt i forhold til at kunne følge endnu bedre op på handlingsplaner for beslutninger, der er vedtaget i driftsudvalgene, og også at kunne handle hurtigere. Det opleves samtidig som en fordel, at driftsudvalgene er varige, og ikke midlertidige udvalg, der skal have nye kommissorier. Samtidig opleves det som en fordel at driftsudvalgene har initiativret og kan tage emner op indenfor deres område og ikke i så høj grad er bundet til et snævert kommissorium. Når det gælder de økonomiske rammer oplever driftsudvalgene ikke den store forandring, idet den økonomiske ramme, som udvalgene er tillagt, er begrænset. På tværs af de interviewede personer opleves det som en udfordring, at have to forskellige typer af udvalg. Der er en risiko for, at det kan opleves som et A og et B hold. Nogle giver udtryk for, at de særlige udvalg nedprioriteres af administrationen til fordel for driftsudvalgene, og ikke tages lige seriøst. Samtidig opleves kommissorierne som indsnævrende for de særlige udvalgs arbejde. Driftsudvalgene oplevede ikke, at de var og blev - klædt godt nok på til opgaven, men mener også, at der er tale om en læreproces, hvor udvalgene skal finde deres form. Samarbejdet med administrationen opleves i øvrigt som godt og kvalificeret. Input til fremtidig udvalgsstruktur Samtlige interviewede er enige om, at en udvalgsstruktur bestående af udelukkende driftsudvalg sammen med et forretningsudvalg er den mest hensigtsmæssige udvalgsstruktur. Det vægter højt, at alle udvalg har de samme kompetencer og beføjelser og samme mulighed for indflydelse. Samtlige interviewede mener også, at der skal være færre udvalg end i dag, men at udvalgene til gengæld skal have mere tyngde, ligesom det er vigtigt, at der er trukket klare grænser, så udvalgene ikke fagligt overlapper hinanden. Til gengæld er det vigtigt, at alle 41 medlemmer har mulighed for at få en plads i et driftsudvalg, ligesom der er tilslutning til det synspunkt at udvalgene bør have medlemmer nok til at bære, at der kommer afbud, og samtidig være beslutningsdygtige. Generelt er der tilslutning til en udvalgsstørrelse på omkring 9 medlemmer. Det opleves af alle som væsentligt, at politikerne i udvalgene får tildelt flere kompetencer, og på den måde kan bidrage til at give regionen et demokratisk løft. Forslagene fra de interviewede medlemmer til den fremtidige udvalgsstruktur er gengivet nedenfor: Forslag fra de interviewede Side 12 af 99

13 Kun driftsudvalg undgå A- og B-hold Særlige udvalg skal være midlertidige Undgå overlap i opgaver Den mest hensigtsmæssige udvalgsstruktur består udelukkende af driftsudvalg og et forretningsudvalg. Ved at alle udvalg har samme kompetencer og beføjelser kan opfattelsen af A- og B-hold mindskes. Særlige udvalg kan med fordel anvendes til at lokalisere et politisk udviklingsfelt, som kan fremlægges for regionsrådet, men de særlige udvalg skal fungere som ad hoc udvalg og nedlægges igen. Udvalgene skal opdeles med mere klare og adskilte kommissorier, så der ikke opstår uklarhed om, hvilke opgaver, der falder inden for hvilke udvalg. Udvalgene skal have en Udvalg kan godt blive for små og dermed sårbare over for afbud. vis størrelse Alle regionsrådets Det vil øge motivationen, hvis alle 41 regionsrådsmedlemmer får medlemmer skal have mulighed for at få en plads i et driftsudvalg. en plads i et driftsudvalg Der skal bruges tid på at klæde politikerne godt på til at lede eller deltage i et driftsudvalg. Det er bedst, hvis der ligger en Politikerne skal klædes forretningsorden fra start. Det er også en god idé at introducere de på til nye kompetencer øvrige regionrådsmedlemmer, der ikke sidder i et driftsudvalg til driftsudvalgenes kompetencer. Kommissorier skal være brede Driftsudvalg skal have videre økonomiske rammer Formanden skal have ansvaret for mødernes indhold Invitér folk udefra, men giv tid til politisk diskussion Der skal være tid imellem møder i forskellige udvalg Driftsudvalgenes kommissorier skal ikke være for snævre, og der skal være mulighed for at beskæftige sig med aktuelle emner, der opstår undervejs i nedsættelsesperioden. Den økonomiske ramme, der er tilført driftsudvalgene er for lille og skal være mindre øremærket til bestemte områder. Ansvaret for mødeindholdet skal længere væk fra administrationen og ud til udvalgsformanden. Det giver større ejerskab til punkterne på dagsordnen og færre afbud fra medlemmerne. Det kan være nødvendigt at få belyst en sag fra flere sider og derfor kan det være godt at invitere gæster udefra til at deltage i udvalgsmøderne og fx agere djævlens advokat. Det er dog vigtigt, at der stadig er tid til den politiske diskussion om de store linjer og prioriteringer. Det kan være hensigtsmæssigt at have en fast ugedag, der er afsat til politisk arbejde. Den kan dog skabe logistiske udfordringer, hvis udvalgsmøderne tidsmæssigt ligger for tæt på hinanden, når en politiker eller koncerndirektør er med i flere udvalg. Forslagene i teksten er en samlet oversigt over de forslag, de interviewede frembragte under interviewene. KOMMUNIKATION Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. ØKONOMISKE KONSEKVENSER En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. DIREKTØRGODKENDELSE Hjalte Aaberg / Marina Hoffmann SAGEN AFGØRES AF Regionsrådet. FORRETNINGSUDVALGETS BESLUTNING Anbefales med tilføjelse af følgende indstillingspunkter, 3. at regionsrådet i forbindelse med fremsendelse af evaluering til Økonomi- og Indenrigsministeriet fremfører, at der bør ske en ligestilling af reglerne for arbejdsvilkår og vederlag mellem arbejdet i regionsråd og kommunalbestyrelser, 4. at administrationen anmodes om at udarbejde et forslag til driftsudvalg i Region Hovedstaden på baggrund af den model, der fremgår af notat af 21. oktober 2013 fra formandsskabet, der er vedlagt Side 13 af 99

14 som bilag 2. O (2) er enig i at henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet henviser til en ligestilling af reglerne for arbejdsvilkår, men ikke vederlag. C (2) finder ikke, at regionsrådet skal udtale sig om spørgsmålet om arbejdsvilkår og vederlag, idet det er et spørgsmål for Danske Regioner. REGIONSRÅDETS BESLUTNING Der var omdelt notat af 28. oktober 2013 om vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer sammenlignet med vederlæggelsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer, samt ændringsforslag fra Andreas Røpke (ufp). Regionsrådet tiltrådte forretningsudvalgets indstilling med en bemærkning om, at ændringsforslaget fra Andreas Røpke (ufp) sammen med spørgsmålet om placeringen af uddannelsesområdet indgår i de videre overvejelser med en ny udvalgsstruktur. Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti videreførte bemærkningerne til protokollen, der var afgivet i forretningsudvalget: O (3) er enig i at henvendelsen til Økonomi- og Indenrigsministeriet henviser til en ligestilling af reglerne for arbejdsvilkår, men ikke vederlag. C (6) finder ikke, at regionsrådet skal udtale sig om spørgsmålet om arbejdsvilkår og vederlag, idet det er et spørgsmål for Danske regioner. Karin Dubin (A), Flemming Pless (A), Lene Kaspersen (C), Kenneth Kristensen Berth (O), Knud Andersen (V), Bent Larsen (V) og Michael Lange (V) deltog ikke i sagens behandling. JOURNALNUMMER BILAGSFORTEGNELSE 1. Rapport - Evaluering af driftsudvalg 2. Notat af 21. oktober Notat af 28. oktober 2013 om reglerne om vederlæggelse af regionsrådsmedlemmer sammenlignet med vederlæggelsen af kommunalbestyrelsesmedlemmer - udvalgsarbejdet 4. Ændringsforslag fra Andreas Røpke - sag nr 3 - RR Side 14 af 99

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 20. november 2012. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 9 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 20. november 2012 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 9 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Hans Toft Henrik Thorup Leila Lindén

Læs mere

It handlingsplan 2014

It handlingsplan 2014 Klinisk It Governance & HVK August 2013 It handlingsplan 2014 Indledning På regionens investeringsbudget for 2014 er der afsat en ramme på 130 mio. kr. til realisering af udviklingsinitiativer inden for

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 13-08-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-08-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-06-2013 10:00:00. Regionsrådssalen. Forretningsudvalg - mødesager. Vibeke Storm Rasmussen BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-06-2013 10:00:00 MØDESTED Regionsrådssalen MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Birgitte Kjøller Pedersen Charlotte

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2012 Sag nr. Emne: bilag Den 13. december 2011 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 6. december 2011, sag nr. 2 Forretningsudvalget den 13. december

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8

REGIONSRÅDET. Tirsdag den 18. august 2015. Kl. 17.00. Regionsgården i Hillerød, rådssalen. Møde nr. 8 D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN REGIONSRÅDET Tirsdag den 18. august 2015 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, rådssalen Møde nr. 8 Medlemmer: Sophie Hæstorp Andersen Charlotte Fischer Martin Geertsen

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-03-2015 19:00 MØDESTED Rigshospitalet. 1 del: Opgang 4, 3. sal, afsnit 4031, konferencerum 2. 2 del: Opgang

Læs mere

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET

MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET BESLUTNINGER Miljø- og trafikudvalget - mødesager MILJØ- OG TRAFIKUDVALGET MØDETIDSPUNKT 29-04-2014 17:00 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Bodil Kornbek Özkan Kocak Abbas Razvi Karsten

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 11-08-2015 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 11-08-2015 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer Karin

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 10 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 14. august 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 10 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 17 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. november 2010 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 17 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke

Læs mere

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER.

Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED. Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER. DAGSORDEN Sundhedsudvalget - mødesager SUNDHEDSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 13-01-2015 13:00 MØDESTED Regionsgården, mødelokale H3 MEDLEMMER Flemming Pless Leila Lindén Marianne Stendell Karin Friis Bach Mette

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 21-05-2013 17:00:00. Regionsgården. Regionaludvalget - mødesager DAGSORDEN Regionaludvalget - mødesager MØDETIDSPUNKT 21-05-2013 17:00:00 MØDESTED Regionsgården MEDLEMMER Karsten Skawbo-Jensen Kenneth Kristensen Berth Maja Holt Højgaard Marianne Stendell Niels Borre

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 02-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale H3 på regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak Maja

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 16. juni 2009 Kl. 7.30 Gentofte Hospital, Auditorium, mødelokale C, opgang 10, Niels Andersens Vej 65, 2900 Hellerup Møde nr. 7 Medlemmer:

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-09-2013 10:00 REGIONSRÅDSSALEN. Forretningsudvalg - mødesager BESLUTNINGER Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 17-09-2013 10:00 MØDESTED REGIONSRÅDSSALEN MEDLEMMER Vibeke Storm Rasmussen Bent Larsen Charlotte Fischer Hans Toft Henrik Thorup

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 01-09-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag BESLUTNINGER Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 01-09-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Per Tærsbøl Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen

Læs mere

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region

Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Referat fra møde i kommunaldirektørnetværket i den midtjyske region Tid og sted: Fredag 18. marts 2011, fra kl. 9.00 til 12.00 med efterfølgende frokost

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8

FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 8 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Torsdag den 14. august 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 8 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2. Møde nr. 1 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 30. januar 2007 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 2 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay Mortensen

Læs mere

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET

IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET BESLUTNINGER IT- og afbureaukratiseringsudvalget - mødesager IT- OG AFBUREAUKRATISERINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 27-05-2014 15:00 MØDESTED Regionsrådssalen, Regionsgården MEDLEMMER Pia Illum Özkan Kocak

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 15 BESLUTNINGER REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 9. december 2008 Kl. 17.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 15 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Lars Engberg Peter Kay

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1

FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6. Møde nr. 1 DAGSORDEN REGION HOVEDSTADEN FORRETNINGSUDVALGET Tirsdag den 25. januar 2011 Kl. 8.30 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H 6 Møde nr. 1 Medlemmer: Vibeke Storm Rasmussen Leila Lindén Thor Grønlykke Kirsten

Læs mere

K K R H O V E D S T A D E N

K K R H O V E D S T A D E N REFERAT 2015 K K R H O V E D S T A D E N Dato: 26-06-2015 09:00 Sted: Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes

Læs mere

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013

Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Afrapportering fra udvalget om evaluering af kommunalreformen 1 Kolofon Nyt kapitel Evaluering af kommunalreformen Marts 2013 Udgiver: Økonomi og Indenrigsministeriet

Læs mere

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde

Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Struktursekretariatet RAPPORT Strukturudvalget - afrapportering om udvalgets arbejde Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Baggrund for Strukturudvalgets arbejde...

Læs mere

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET

ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET BESLUTNINGER Erhvervs- og vækstudvalget - mødesager ERHVERVS - OG VÆKSTUDVALGET MØDETIDSPUNKT 24-06-2015 14:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H6 + H7 MEDLEMMER Lars Gaardhøj Marianne Stendell Erik

Læs mere

K K R S J Æ L L A N D

K K R S J Æ L L A N D D AG SORDEN 2015 K K R S J Æ L L A N D Dato: 02-03-2015 09:30 Sted: Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted. Mulighed for gruppemøder fra kl. 8.00-9.30 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde

Læs mere

i den grønne og innovative metropol

i den grønne og innovative metropol Budget 2014 Region Hovedstaden Fremtidens sundhedsvæsen i den grønne og innovative metropol Bredt forlig om budget 2014 for Region Hovedstaden Indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti

Læs mere