Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne"

Transkript

1 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov om Social Service 113 Forbrugsgoder, Sundhedslovens 140, træningsredskaber Midlertidige hjælpemidler ministeriel udtalelse. Sundhed & Omsorg Hjælpemidler og forbrugsgoder til voksne Informationsteknologiske og optiske hjælpemidler til voksne Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Børn & Familie Kontinens og stomi hjælpemidler Høretekniske hjælpemidler til børn og unge Øvrige hjælpemidler og forbrugsgoder er delegeret til Hjælpemiddelcentralen i S & O Der er udarbejdet en Grænseflade samarbejdsaftale hvori uddelegering af bevillingskompetence mellem forvaltningerne er fastsat. Målgruppe Iflg. Lov om Social Service kan borgere med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bevilges et hjælpemiddel, når hjælpemidlet/ forbrugsgodet: I væsentlig grad afhjælper de varige følger af den nedsatte funktionsevne. I væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv. Borgere, der i en kort periode har et væsentligt behov for et hjælpemiddel for at klare hverdagen og hvor hjælpemidlet falder naturligt ind i den kommunale opgavevaretagelse. Esbjerg Kommunes kvalitetsmål Borgere med en genoptræningsplan hvor der er et behov for et træningsredskab, der anvendes i forbindelse med genoptræningen. Hjælpemidlet, forbrugsgodet eller træningsredskabet skal medvirke til at: Borgerens bliver i stand til helt eller delvist at mestre egen hverdag og dermed være længst mulig aktiv i eget liv. Borgeren får mulighed for at føre en så normal og selvstændig tilværelse som muligt. Hjælpemidler og forbrugsgoder kvalitetsstandard 2014, Side 1 af 6

2 Borgeren i størst mulig grad bliver uafhængig af andres hjælp i hverdagens aktiviteter Borgerens kvalitetsmål Øvrige mål: At S&O bevilger og udlåne det bedst egnede og billigste hjælpemiddel/forbrugsgode/træningsredskab.. At borgeren sikres en faglig god sagsbehandling og rådgivning. At de bevilgede hjælpemidler/forbrugsgoder/træningsredskaber er tilpasset borgerens individuelle behov. At hjælpemidler og træningsredskaber genbruges så vidt muligt. Borgerens får mulighed for at være længst mulig aktiv i eget liv. At borgeren medinddrages i sagsbehandlingen. At borgeren sikres hjælpemiddelformidling, der bygger på opdaterede faglige viden. At borgeren får en begrundelse for afgørelsen. At borgeren får rådgivning og vejledning om løsninger, borgeren ikke kan få støtte til. At borgerens egne ressourcer, værdier, vaner og normer respekteres. At borgeren får en god og forståelig instruktion i brugen af det bevilgede hjælpemiddel/forbrugsgode/ træningsredskab. At det bevilgede hjælpemiddel/forbrugsgode/træningsredskab er tilpasset borgerens behov. At det udlånte hjælpemiddel/forbrugsgode/træningsredskab er rent og i god og forsvarlig stand. At borgeren er orienteret om vedligeholdelse samt egne udgifter til drift af hjælpemidlet/ træningsredskabet. Hjælpemidler og forbrugsgoder kvalitetsstandard 2014, Side 2 af 6

3 Indsatsområder Hjælpemidler: Udlånes Jf. servicelovens 112 Hjælpemidler omfatter produkter der er fremstillet med henblik på at afhjælpe en nedsat funktionsevne., herunder udlåns/genbrugshjælpemidler, kropsbårne hjælpemidler, hjælpemidler til diabetikere kontinens og stomi hjælpemidler, optiske hjælpemidler, optikunderstøttende hjælpemidler, informationsteknologiske hjælpemidler, høretekniske hjælpemidler. Behovet for et hjælpemiddel vurderes individuelt ud fra en helhedsbetragtning. Vejledning, undervisning eller træning kommer før bevilling af hjælpemiddel. Hjælpemidlet kan indgå i træningen. Behovsafdækning, funktionsundersøgelse, afprøvning og instruktion foregår i eget hjem, i nærmiljøet, på hjælpemiddelcentralen, på centrene og i forbindelse med relevante aktiviteter. Afprøvning foregår fortrinsvis i dagtimerne på hverdage. Hjælp til reparation og udskiftning af hjælpemidler ydes efter behov. Der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. drift, rengøring eller vedligeholdelse. Der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er brug for mere end en årlig udskiftning. Borgeren kan frit medtage sine hjælpemidler ved ophold andre steder end i hjemmet, for egen udgift I visse situationer kan der udlånes reserve hjælpemidler i forbindelse med ferieophold uden for hjemmet. Se særskilt procedure herfor. Midlertidige hjælpemidler: Udlån af genbrugshjælpemidler der øger borgerens funktionsevne, så borgeren helt eller delvis kan varetage hverdagens aktiviteter i en midlertidig periode. Der lægges vægt på at øge borgers evne til at mestre de hverdagsaktiviteter der er nødvendige at klare i den midlertidige periode. Udlånes på baggrund af en ministeriel udtalelse. Esbjerg kommune udlåner når hjælpemidlet er en naturlig del af den kommunale opgavevaretagelse. Det et således et tilbud til borgeren og ikke en ret borgeren har, Borgeren har således ikke ret til Frit Valg af leverandør af hjælpemidlet og kommunen er ikke forpligtet Hjælpemidler og forbrugsgoder kvalitetsstandard 2014, Side 3 af 6

4 til at give klagevejledning.. Træningsredskaber: Udlånes jf. Sundhedslovens 140 til borgere der har fået udarbejdet en genoptræningsplan i forbindelse med udskrivelse fra sygehusbehandling. Træningsredskaber er redskaber der bruges i forbindelse med genoptræning efter Sundhedsloven. Redskabet skal medvirke til understøtte genoptræningen af borgerens funktionsevne, der retter sig mod kropslige funktioner, aktivitet og deltagelse. Forbrugsgoder: Bevilges efter Servicelovens 113 Forbrugsgoder omfatter produkter der er fremstillet og forhandles bredt med henblik på sædvanligt forbrug hos den almindelige befolkning. Der ydes råd og vejledning samt afprøvning og instruktion i forbindelse med støtte til køb af forbrugsgoder. Den økonomiske hjælp til et standardprodukt udgør 50% af prisen. Borgeren indkøber selv produktet. Der ydes kun hjælp efter denne bestemmelse, når udgiften i den enkelte ansøgning overstiger bagatelgrænsen efter gældende regler. Hvis der i den enkelte ansøgning er behov for mere end eet forbrugsgode lægges den samlede udgift til grund. Hvis der pga. den nedsatte funktionsevne er brug for et produkt, der er dyrere end et almindeligt standardprodukt eller det er nødvendigt med en særlig indretning af produktet afholder kommunen de nødvendige merudgifter. Hvis forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel, betaler kommunen den fulde anskaffelsessum. Forbrugsgodet kan i særlige tilfælde ydes som udlån. Støtte til reparation og udskiftning af forbrugsgoder sker kun i det omfang det drejer sig om forbrugsgoder med en særlig kvalitet og indretning og i de tilfælde, hvor forbrugsgodet udelukkende fungerer som et hjælpemiddel. Hjælpemidler og forbrugsgoder kvalitetsstandard 2014, Side 4 af 6

5 Leverancesikkerhed Tidsfristerne er fra modtagelse af ansøgning/ henvendelse indtil bevilling og udlån af det konkrete hjælpemiddel/forbrugsgode/ træningsredskab. Evt. leveringstid fra ekstern leverandør medregnes ikke. Hjælpemidler kan installeres inden for et døgn f.eks. hjælpemidler til personlig pleje,,seng, lift med tilhørende sejl, tryksårsmadrasser og nødkald, når brugeren ud fra en faglig individuel vurdering har et behov for dette. Hjælpemidler kan installeres inden for 5 hverdage. f. eks hjælpemidler til personlig pleje, mobilitet, nødkald ol., når brugeren ud fra en faglig individuel vurdering har et behov for dette. Øvrige hjælpemidler og forbrugsgoder sagsbehandles inden 6 uger. Det vil sige at der skal være truffet en afgørelse inden 6 uger og borgeren skal have skriftlig bevilling/ afslag. Optiske synshjælpemidler 4 måneder Informationsteknologiske hjælpemidler 5 måneder Særlige forhold Særlige forhold ved udredning kan bevirke at sagsbehandlingstiden bliver væsentligt længere, hvilket borgeren orienteres om. Der er Frit valg på hjælpemidler. Sagsbehandlingen følger den særskilt udarbejde procedure herfor Der ydes ikke hjælp til sædvanligt indbo. Ved sædvanligt indbo forstås inventar i et almindeligt hjem. Produkter der udlånes på baggrund i Arbejdsmiljø problematik af hensyn til de medarbejdere der arbejder i borgerens hjem betragtes som APV redskaber og udlånes efter Arbejdsmiljølovgivningen. (APV = Arbejdspladsvurdering).. Borgeren har ikke Frit Valg af leverandør af hjælpemiddel efter denne lovgivning.. Behandlingsredskaber, er Regionens forsyningsansvar. Se afgrænsningen i Casekataloget for behandlingsredskaber og hjælpemiddelområdet på region Syddanmarks hjemmeside. Behandlingsredskaber er hjælpemidler der : gavner borgerens behandling afhjælper en funktionsnedsættelse hvor der er et behov i en tidsbegrænset periode efter forundersøgelse på sygehuset og indtil sygehusbehandlingen kan sættes igang. Hjælpemidler og forbrugsgoder kvalitetsstandard 2014, Side 5 af 6

6 Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (LAB) 76, 77 og 100: LAB 76. I forbindelse med deltagelse i tilbud efter kan der ydes tilskud til hjælpemidler med henblik på at understøtte, at personen kan få og deltage i tilbuddet. LAB 77. Det er en betingelse for at give tilskud til undervisningsmateriale, at materialet er en nødvendig følge af et tilbud om vejledning og opkvalificering eller af en nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Stk. 2. Det er en betingelse for at give tilskud til arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger, at tilskuddet er af afgørende betydning for, at personen kan deltage i tilbuddet, eller at redskabet eller indretningen kompenserer for personens eventuelle begrænsning i arbejdsevnen. LAB 100. Med henblik på at fremme, at personer opnår eller fastholder ordinær ansættelse eller ansættelse efter lov om seniorjob, eller at personer kan drive selvstændig virksomhed, kan der ydes tilskud til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger. Bevillingen efter LAB-loven sker i Jobcentret: Henvendelse for borgere der har en sag i Jobcentret skal rettes til sagsholder. Sagsholder kan søges i KMD OPERA eller KMDSag (journal opfølgning i Jobcen. ) Henvendelse til borgere der IKKE har en sag, hvilket normalt vil sige borgere der er i arbejde, skal ske til Jens Svenningsen, Jobcentret (JESV) Kontrol/opfølgning Borgertilbagemelding ved revisitation. Udarbejdet af Arbejdsgruppe kvalitetsstandarder og indsatskatalog Senest revideret af dec 2011 Politisk godkendt Sundhed og Omsorgsudvalget den 7. april 2014 Hjælpemidler og forbrugsgoder kvalitetsstandard 2014, Side 6 af 6

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard 2009 Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2009 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:...3 Lov om retssikkerhed og administration på det

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116

Kvalitetsstandarder. Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Kvalitetsstandarder Genbrugshjælpemidler, forbrugsgoder samt boligændringer efter Servicelovens 112, 113 og 116 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 4 Vejen Kommunes værdier... 4 Lovgivning

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede. Serviceinformation Myndighedsafdelingen Kerteminde Kommunes service til ældre borgere og voksne handicappede Serviceinformation Revideret november 2012 Gyldighedsperiode 2012 til 2014 Indholdsfortegnelse Forord...1 Værdier

Læs mere

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente?

Genbrugshjælpemidler. Særlige forhold for gængse typer af hjælpemidler er beskrevet i bilag 1.1-1.6. Hvad kan borgeren forvente? Genbrugshjælpemidler 112. Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet 1. i væsentlig grad kan afhjælpe de varige

Læs mere

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015

Kvalitetsstandard. Gentofte Kommune 2015 Kvalitetsstandard Hjælpemidler, boligindretninger og bilsager Gentofte Kommune 2015 Administrative revideret november 2014 Sagsnr. EMN-2015-03608. 1. INDLEDNING... 3 1.2 BEVILLING AF HJÆLPEMIDLER... 3

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012

Handicapbiler. Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for hjælpemidler handicapbil 2012 Kvalitetsstandard Handicapbiler Lovgrundlag for ydelse Lov om social service LBK nr 904 af 18.08.11 114. Økonomisk støtte og vejledning til køb af bil, afgiftsfritagelse, særlig Indretning og kørekort.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning

Kvalitetsstandarder 2015. Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Kvalitetsstandarder 2015 Hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning Indhold 1 Forord... 1 2. Værdigrundlag og målsætning... 2 2.1 Her ser vi dig... 2 2.2 Her tør vi gå nye veje... 2 3. Generel information...

Læs mere

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015

Kvalitetsstandarder Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 er Ringkøbing-Skjern Kommune 2015 Indhold 2-hjulet cykel med hjælpemotor... 3 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 4 Aflastningsophold... 5 Albuestok... 6 Alkoholbehandling... 7 Arm- og benproteser...

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009

Kvalitetsstandarder. Ringkøbing-Skjern Kommune. Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 er 2014 Ringkøbing-Skjern Kommune Godkendt af Byrådet d. 6. oktober 2009 Indholdsfortegnelse 3-hjulet cykel med eller uden hjælpemotor... 2 Aflastningsophold... 4 Alkoholbehandling... 5 Arm- og benproteser...

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften. Forskriftens fulde tekst Side 1 af 167 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) VEJ nr 97 af 05/12/2006 (Gældende) LBK Nr. 58 af 18/01/2007 Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning

Læs mere

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

2011 Udgivet den 24. februar 2011. 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Ministerialtidende 2011 Udgivet den 24. februar 2011 15. februar 2011. Nr. 7. Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning 1. I denne vejledning

Læs mere

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv.

Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning mv. (Vejledning nr. 6 til serviceloven) Indledning xx. Vejledning nr. 6 til serviceloven indgår

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift

Kvalitetsstandard for støtte til boligindretning og boligskift Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service, 116, stk. 1: Boligindretning og 116, stk. 4: Boligskift. Socialministeriets vejledning nr. 6, af 5.december 2006. Formålet med hjælp til boligindretning

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering

Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering Bilag 3: Lovgivning om rehabilitering 1. Sundhedsloven Behandling 5. Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje

Læs mere

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring

Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Serviceniveau for hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning, handicapbiler og støtte til individuel befordring Bornholms Regionskommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Sagsbehandling...

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje

Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Indsatskatalog Socialforvaltningens Hjemmepleje Hjemmehjælp Træning Døgnrehabilitering og Døgnophold 2014 Hjemmeplejevisitationen Bernstorffsgade 21, 2. sal 1592 Kbh. V 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...43

Læs mere

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil

Kvalitetsstandard for støtte til køb af bil Lovgrundlag/mål Lovgrundlag: Lov om social service 114 Bilbekendtgørelsen nr. 1043 af 7. september 2010 7 i lov om afgift efter brændstofforbrug. Man kan få bevilget støtte til bil på trivsels-, erhvervs

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet.

Handicappolitikken for Varde Kommune fra 2010 udtrykker følgende visioner: Varde Kommune sætter mennesket før handicappet. Kvalitetsstandard Støtte til køb af bil efter Servicelovens 114 Indhold 1. Rammer 2. Indhold 3. Visitation og tildeling 4. levering af ydelsen 1. Rammer 1.1 Formål Formålet med at yde støtte til bil og/eller

Læs mere

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune

Kvalitetsstandard for nødkald. Samsø Kommune Kvalitetsstandard for nødkald Samsø Kommune Hjemmeplejen Oktober 2014 Kvalitetsstandard for nødkald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Samsø Kommunes tilbud om nødkald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014

Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandarder 2014 Godkendt af kommunalbestyrelsen i Rebild Kmmune xx.xx.2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord fra kommunalbestyrelsen... 3 Hvor henvender du dig... 4 Målsætninger...

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere