Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato Slutdato

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato 01.01.2012 Slutdato 01.01.2015"

Transkript

1 Frikommune Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson Dato for ansøgning 29. juni 2011 Vejle Tilsyn med kvalitetsmåling, læring og udvikling Startdato Slutdato Udviklingskonsulent Chris B. Nørregaard Telefon Beskrivelse af forsøget Forsøgets område Ved de 17 kommunale og 2 private plejecentre (et tredje friplejehjem under opførelse) i Vejle Kommune, skal der, ifølge Serviceloven og Retssikkerhedsloven føres kommunale tilsyn uanmeldt mindst en gang årligt. Lovens overordnede formål med tilsynene er at sikre beboernes retssikkerhed og føre tilsyn med, at opgaverne løses i overensstemmelse med kommunens afgørelser og kvalitetsstandarder. Hensigt med frikommuneforsøg I Vejle Kommune ønsker vi at bruge tilsynsopgaven til en kvalitetsmåling og sikre et grundlag for læring og udvikling frem for kontrol alene. Lovgivning om tilsyn, gældende pr , har skabt friere rammer i forhold til tidligere lovgivning. Vejle Kommune vil dog gerne benytte muligheden for at ansøge om frikommuneforsøg til at udnytte tilsynene mere målrettet til både en kvalitetsmåling, en borgerundersøgelse samt til en målrettet læring og udvikling. Derudover skal tilsynene i forsøgsperioden også opfylde lovgivning om magtanvendelse. Vejle Kommune vil gerne kunne tilrettelægge tilsyn på plejecentre mere fleksibelt og udnytte tilsynsopgaven til at opfylde flere lovområder. Det er vigtigt, at beboerens retssikkerhed stadig sikres. Igennem dette forsøg ønsker Vejle Kommune - på en alternativ måde, at udnytte tilsynene til også at være valide brugerundersøgelser, give beskrivelser af kvalitetsniveau samt være grundlag for læring og udvikling. Dette ved dialog og samarbejde med beboere, pårørende og personale på de enkelte plejecentre. Vejle ønsker endvidere at reducere det samlede antal tilsynsbesøg og i stedet målrette tilsynene efter de enkelte plejecentres individuelle behov. Formålet med forsøget er: At sikre beboernes retssikkerhed. Dette tænkes gjort ved at tilsynskonsulenter kommer ude fra og dermed ikke er en del af den daglige plejecenterpraksis. Det antages, at leverandører kan have blinde pletter på egen praksis. At sikre beboerne får hjælp efter kommunes godkendte kvalitetsstandarder og serviceniveau At beskrive kvalitetsniveau på udvalgte kvalitetsmål

2 At udnytte tilsynsopgaven til opfyldelse af flere lovområder samtidigt At tilsynskonsulenterne har fokus på den særligt svage beboer At udføre tilsynene ved samarbejde og dialog med beboere, pårørende og personale med en anerkendende og med en systemisk tilgang At tilsynene danner grundlag for læring og udvikling At ressourcerne udnyttes optimalt i forhold til den politiske fastlagte kvalitetsstandard 2. Mål og forventede resultater 1 Mål 1 En kvalitetsbeskrivelse og måling af kvalitetsniveau på udvalgte punkter i Vejle Kommunes politisk fastlagte kvalitetsstandard. Mål 2 - En kvantitativ måling af brugertilfredshed på samme udvalgte kvalitetsmål fra kvalitetsstandarden. Der spørges generelt til borgernes oplevelse og tilfredshed af: Hjælp til personlige opgaver Hjælp til praktiske opgaver Hjælp til træning Der spørges til 2 udvalgte kvalitetsmål fra Kvalitetsstandarden: Oplever du, måden hjælpen bliver givet på, er præget af forståelse for dine ønsker? Oplever du en imødekommende, ligeværdig og åben dialog med et klart og forståeligt indhold? Ovenstående jævnfør Vejle Kommunes indsatskatalog, side 8-31, 50 (vedhæftet som bilag). Mål 3 - En måling af gradsopfyldelse af Servicelovens principper for magtanvendelse ved særlige svage beboere, hvor der er brugt magtanvendelse inden for det sidste år. Der undersøges hvert år et nyt kvalitetsmål vedrørende magtanvendelse: Ifølge lovgivning om magtanvendelse har kommunen pligt til at føre tilsyn med de borgere, hvor der bruges magtanvendelse. I 2012 undersøges pårørendes oplevelse og de spørges om: Hvordan er din oplevelse omkring magtanvendelse hos din pårørende i forhold til, at magtanvendelse skal følge: Princippet* om mindst mulig indgribende magtanvendelse Så kortvarigt som muligt Så skånsomst som muligt I 2013 undersøges princippet* om den personlige friheds 1 Mål og forventede resultater er i henhold til Vejle kommunes kvalitetsstandard. Bestående af indsatskataloget med kvalitetsstandarder for Seniorområdet (borger- og personalerettet beskrevet politik fastlagt serviceniveau) og Hjælp og Pleje (borgerrettet beskrivelse af serviceniveau). Begge er vedhæftet som bilag.

3 ukrænkelighed kontra magtanvendelser. Hvordan sikrer personale den psykisk svage borgers ret til selvbestemmelse i forbindelse med brug af magtanvendelse. Oplever pårørende, at i de tilfælde, hvor der er anvendt magtanvendelse, at den psykiske svages ret til selvbestemmelse er sikret. I 2014 undersøges hvordan værdighedsprincippet* bevares når nødvendig fysisk magt anvendes. Hvordan sikrer personale beboerens værdighed i forbindelse med magtanvendelse. Hvordan oplever pårørende at den psykisk svages værdighed bevares i forbindelse med magtanvendelse. *Principperne er jævnfør Bekendtgørelse om magtanvendelse af 21. juni Mål 4 Tilsynene skal danne grundlag for kvalitetsudvikling og læring (det målte kvalitetsniveau, fælles konklusioner, udviklingsområder og handleplaner er beskrevet i tilsynsrapporterne). 3. Hvordan nås de opstillede mål? Tilsynene gennemføres med udgangspunkt i en anerkendende systemisk tilgang. Antal tilsyn reduceres: Det første år i forsøgsperioden aflægges et besøg/år. Herefter udføres tilsyn individuelt tilpasset det enkelte plejecenters behov. Dog mindst 1 tilsynsbesøg pr. plejecenter hvert andet år. Metode for udførelse af tilsyn: Der bruges forskningsorienteret undersøgelsesmetoder: Telefoninterviews med pårørende Interviews med beboerne Tilsynsbesøgene afsluttes med dialogmøder med inddragelse af personalets perspektiv. Personalet og konsulenterne udarbejder i samarbejde fælles konklusioner for tilsynets resultater og personalet beskriver egen handleplan ud fra tilsynets resultater For 2015 er der ikke taget nærmere stilling til, om der skal undersøges yderligere principper for magtanvendelse, som i Som udgangspunkt vil der således, i 2015, være fokus på en slutevaluering. Om der skal indgå yderligere et princip for magtanvendelse i 2015 fastlægges i Forsøgshjemler Serviceloven: Ved de kommunale plejecentre Skal myndigheden føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter Serviceloven(SL) 83 og 86 løses i overensstemmelse med afgørelser og kvalitetsstandarder, jf. SL 138 og 139 At udføre mindst 1 uanmeldt tilsyn pr. år på hvert plejecenter

4 Ved friplejehjem: Ved hvert tilsynsbesøg sikre, at den service, der generelt leveres, er i overensstemmelse med friplejeboligleverandørens certifikation At udføre mindst 1 uanmeldt tilsyn årligt (Jævnfør Bekendtgørelse af Lov om Social Service af 4. feb. 2011, 151) Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området (Jf. SL 151,stk. 2) Når tilsynsopgaven planlægges, tillægges det stor betydning, at kommunalbestyrelsen er særlig opmærksom på former for hjælp til personer, som ikke selv eller kun meget vanskeligt kan reagere på urimelige forhold. (Jævnfør Vejledning til Serviceloven nr. 8: Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper af 21. juni 2010, pkt. 103) Retssikkerhedsloven: Kommunalbestyrelsen har pligt til at føre tilsyn med, hvordan de kommunale opgaver løses. Tilsynet omfatter både indholdet af tilbuddene og den måde, opgaverne udføres på. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af , 16. Kommunalbestyrelsen har også pligt til at reagere, hvis der modtages informationer, der giver formodning om, at der er grundlag for kritik. Kommer der f.eks. oplysninger frem om, at plejen og omsorgen tilsyneladende ikke er i overensstemmelse med kommunens serviceniveau på området, har kommunalbestyrelsen, medmindre informationerne er åbenlyst utroværdige, pligt til at undersøge sagen og i givet fald at få rettet op på forholdene hurtigst muligt. (Jævnfør Vejledning til Serviceloven nr. 8 i forhold til retssikkerhedsloven 15 og 16: Vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten overfor voksne, herunder pædagogiske principper af 21. juni 2010, pkt. 103). 5. Evaluering Evalueringen foretages på baggrund af de 4 ovenstående mål i dette forsøg (beskrevet under pkt. 2 i denne ansøgning). Respondentgrundlaget for evalueringen er brugere, pårørende og medarbejdere. Mål 1 - En valid beskrivelse og måling af kvalitetsniveau. Vejle Kommune får viden og indarbejdet en systematik i forhold til at beskrive og måle kvalitetsniveau i forhold til eks. at kunne justere indsatser. Mål 2 - En kvantitativ måling af brugertilfredshed. Vejle Kommune får data om brugernes, pårørendes og medarbejdernes opfattelse af den leverede kvalitetm, som igen kan bruges i forhold til at optimere kvaliteten af indsatser og ydelser. Mål 3 - En måling af gradsopfyldelse af Servicelovens principper for

5 magtanvendelse ved særlige svage beboere kan bruges til opfølgning på magtanvendelserne samt skabe læring og udvikling hos personalet på området. Mål 4 - Grundlag for kvalitetsudvikling og læring. Vejle Kommune får data om brugernes, pårørendes og medarbejdernes opfattelse af den leverede kvalitet som igen kan bruges i forhold til at optimere kvaliteten af indsatser og ydelser herunder læring i forhold til det målte kvalitetsniveau, fælles konklusioner, udviklingsområder og handleplaner er beskrevet i tilsynsrapporterne). Det påtænkes at inddrage områdeledere, centerledere og chef(er) for leverandørerne i del- og slutevalueringerne af dette frikommuneforsøg. Evalueringsdesignet er todelt: 1. De områder der gælder borgernes og pårørendes oplevelser af: Hjælp til personlige opgaver Hjælp til praktiske opgaver Hjælp til træning De 2 udvalgte kvalitetsmål fra Kvalitetsstandarden, Delevaluering foretages i slutning af hvert år (2012, 2013, 2014 og 2015). Ved hver delevaluering tilpasses undersøgelsesområdet, såfremt opstillede mål ikke opfyldes. 2. De kvalitetsmål, der vedrører magtanvendelse, delevalueres særskilt hvert år, i forhold til fremførte principper, som vi i forsøget lægger op til. Ved resultater, der er ikke tilfredsstillende følges der særskilt op. Alle undersøgte principper samles i en slutevaluering, hvor tilsigtede og utilsigtede konsekvenser synliggøres. Metode for del- og slutevaluering Ca. 120 beboere fra de 19 (20) plejecentre (ca. 3-6 fra hver) udvælges tilfældigt og sikres anonymitet. I de tilfælde hvor pårørende skal interviews vedr. magtanvendelse, er udvælgelseskriteriet, at der skal have været anvendt magt inden for 1 år. Kvalitetsmål undersøges både kvantitativt og kvalitativt for at opnå størst mulig validitet.

6

7

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015

Tilkøbsmuligheder. Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen. Katalog. Socialtilsyn Øst 01-01-2015 2015 Tilkøbsmuligheder Tilsyn, undtaget fra tilsynsreformen Katalog Socialtilsyn Øst 01-01-2015 Indledning I forbindelse med tilsynsreformen er en stor del af det generelle faglige, driftsmæssige tilsyn

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET ARBEJDSGRUPPEN OM FRIKOMMUNEFORSØGET Sags nr.: Dok. Nr.: Dato: ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune Fredericia Kommune Titel på forsøg International udskoling undervisning på engelsk Start-

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011

Forsøgsansøgning. Forsøgsansøgning. Byrådet 31. oktober 2011 Fredensborg Fredensborg Frikommune Frikommune Forsøgsansøgning Forsøgsansøgning Byrådet 31. oktober 2011 Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar...

Læs mere

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning

Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Fredensborg Frikommune Forsøgsansøgning Godkendt af Byrådet 31. oktober 2011 Side 2 Indholdsfortegnelse Fredensborg Frikommune... 3 Frihed under ansvar... 3 2. runde af forsøgsansøgninger... 4 Innovation

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Bo- og støtte. Rapport over uanmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Bo- og støtte Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Socialcentret Indhold Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt for tilsynet... 3 Lovgrundlag... 3 Organisation... 3 Fysiske rammer... 3 Målgruppe...

Læs mere

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD

INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD INSPIRATION TIL DET KOMMUNALE TILSYN OM TILSYN MED DAGTILBUD OG PRIVAT PASNING MED TILSKUD KOLOFON Rapporten er udgivet af Styrelsen for Social Service Skibhusvej 52 A 5000 Odense C Tlf.: 6548 4000 E-mail:

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 4. april 2011 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Richard Bentzen Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager...2

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET

ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Frikommune (2) Titel på forsøg Start- og sluttidspunkt for forsøget Kontaktperson ANSØGNINGSSKEMA TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Dato for ansøgning 1. november 2012 Gentofte og Gladsaxe Kommune Udvidet mulighed

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Redegørelse for udførte kommunale tilsyn på plejecentre og -hjem på ældreområdet 2013 Indholdsfortegnelse Det kommunale tilsyn på plejecentre/-plejehjem... 3 Lovgrundlaget... 3

Læs mere

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj

Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Elev og aflastningshjemmet Kikhøj Rapport Pre-test og Anmeldt tilsyn 2013 SOCIALCENTRET Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer & vurdering... 3 Navn og adresse... 3 Ledelse... 3 Dato og tidspunkt

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden

Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsyn Uanmeldt tilsyn 22.november 2012 Familiecentret Nordlys Nørrevænget 4 7480 Vildbjerg Leder: Helle Blomhøj Tilsynsenheden Tilsynsenheden Tilbuddets navn og adresse Familiecentret Nordlys Nørrevænget

Læs mere

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver

Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver Vejledning i udbud af Tilsynsopgaver December 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Opbygning... 5 2 Særlige forhold

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling:

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 1 > Institution: Horsens Kommune > Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens > Afdeling: Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 1 Institution: Horsens Kommune Adresse: Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Afdeling: Praktikvejledernavn: Helle Landkildehus og Bente Frank Praktikvejlederstilling:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering

Side 1 af 17. Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering Side 1 af 17 Projekt Aktiv Pleje Slutevaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INDLEDNING Side 4 1.1 Baggrund. Side 4 2.0 INDHOLD. Side 5 2.1 Formål. Side 5 2.2 Mål.. Side 5 2.3 Målgruppe... Side 6 2.4 De kritiske

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG

ÅRSRAPPORT MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG ÅRSRAPPORT 2014 MAGTANVENDELSE EFTER SERVICELOVENS 124-129 VORDINGBORG KOMMUNE PLEJE OG OMSORG 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OVERORDNET FORMÅL MED SERVICELOVENS MAGTANVENDELSESREGLER.3 2. FORMÅL MED INDBERETNINGSSYSTEMET...3

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere