Odense kommunes seniorlivspolitik. Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Odense kommunes seniorlivspolitik. Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer: www.madebymakers.dk"

Transkript

1

2 Odense kommunes seniorlivspolitik Udgivet af: Ældre- og Handicapforvaltningen Odense Kommune Illustrationer:

3 Odense kommunes seniorlivspolitik Ideer til handling

4 Ideer til handlinger for Odense Kommunes seniorlivspolitik Det aktive seniorliv side 4-22 Frivilligt arbejde...side 4-8 Seniorer hjælper seniorer til biblioteket... Side 4 Bedsteordning i skolerne og SFO.. Side 5 Seniorer hjælper seniorer til museet... Side 6 Oprettelse af pulje jf. Servicelovens Side 7 Aktivér seniorer i foreningslivet... Side 8 Kultur- og fritidstilbud... Side 9-11 Ældrevæven kreativ skrivning... Side 9 Senioruniversitetet livslang læring i biblioteksrammer... Side 10 Seniorer, mad og bevægelse... Side 11 Etablering af seniorhus... Side Baggrund for forslaget... Side 12 Etablering af et Seniorhus i Odense... Side Etablering af arbejdsgruppe på sundhedsområdet... Side 15 Ansættelse af koordinator... Side 16 Etablering af sekretariat... Side 17 Etablering af arbejdsgruppe til livslang læring/senioruniversitet... Side 18 Oprettelse af database for frivilligt socialt arbejde... Side 19 Etablering af vidensbank for frivilligt arbejde... Side 20 Etablering af informationsgruppe... Side 21 Etablering af arbejdsgruppe på kulturområdet... Side 22 Pleje og omsorg Side Tid til omsorg og nærvær Side Flere hænder og mere omsorg i hjemmeplejen... Side 23 Tid til omsorg og nærvær på plejecentre (aftenvagt)... Side 24 Tid til omsorg og nærvær på plejecentrene (weekend)... Side 25 Etablering af specialcenter for demente... Side 26 Plejeboliger for beboere med særlige behov... Side Dagtilbud til demente... Side 29 Fleksibel og individualiseret hjælp... Side Ledsageordning... Side 30 Valgfrihed - mad... Side 31 Introduktions- og afslutningssamtaler... Side 32 En koordineret indsats ift. brugerne... Side 33 Koordinatorer til komplekse brugere... Side 33 Individualiserede plejeboligtilbud... Side Skiltning på plejecentre... Side 34 Gæstestuer til pårørende... Side 35 Plejecentrenes særpræg... Side 36 Rehabilitering og forebyggelse Side Cafeterietilbud - åbningstider... Side 37 Hjælpemidler... Side 38 Vedligeholdende aktiviteter plejeboliger og hjemmepleje... Side 39 Forebyggelse - ernæring... Side 40 Kompetenceudvikling af personale... Side Strategisk kompetenceudvikling... Side 41 Forskningsbaseret udviklingsenhed Side Byrum og boliger Side Grønne områder og samlingssteder... Side Demonstrationshave... Side 44 Samarbejde med frivillige og foreninger... Side 45 Aktivitets- og mødesteder... Side 46 Tilgængelighed... Side 47 Nedtællingssignaler ved banegården... Side 47 Cykelhjelm til seniorer... Side 47 Kommunikation... Side Baggrund... Side 48 Grundpakke... Side 49 Overbygning Side 50 Bilag til seniorportal... Side 51 Livskvalitet og oplevelser - hele livet 2

5 Forord Odense Kommunes Seniorlivspolitik blev vedtaget i Odense Byråd den 14. februar Visionen for politikken er Livskvalitet og oplevelser - hele livet. Visionen bygger på grundlæggende værdier om, at mennesker har forskellige ønsker og behov. Derfor giver Odense Kommune plads til, at den enkelte senior lever sit liv på egne vilkår. Den støtte, som kommunen stiller til rådighed, tager således udgangspunkt i den enkeltes forventninger, ønsker og behov. Denne publikation Ideer til handling er efterfølgende udarbejdet med det formål at pege på forskellige initiativer, der kan iværksættes mhp. at virkeliggøre Odense Kommunes Seniorlivspolitik. Initiativerne skal ikke ses som en samlet pakke, men derimod som en bred vifte af valgmuligheder, der hver især understøtter Seniorlivspolitikken. Kendetegnet for initiativerne er, at de er meget forskellige - dels i indhold og dels i omfang - netop for at favne det hele seniorliv. Der er stor forskel på at være 65, 85 eller 95 år. Derfor er der forslag for de aktive seniorer, som har tid, lyst og kræfter til fx frivilligt arbejde, og som bruger byens kulturelle aktiviteter - og noget for de seniorer, som har brug for hjælp i hverdagen. Der er ligeledes initiativer, som skal medvirke til en mere enkel og overskuelig adgang til byens kommunale service og tilbud. Initiativerne dækker derfor de allerfleste aspekter i det at blive ældre. Publikationen Ideer til handling følger de gennemgående temaer i seniorlivspolitikken, der er opdelt i fire delpolitikker i form af Det aktive seniorliv, Pleje og omsorg, Byrum og boliger samt Mødet med borgeren. For hvert initiativ er der udarbejdet en beskrivelse af formål og forventet effekt af indsatsen, ligesom der er taget stilling til eventuelle økonomiske og administrative konsekvenser. Det er samtidig angivet hvilket politisk udvalg, der i den efterfølgende proces skal behandle det enkelte initiativ. Den politiske prioritering af seniorlivspolitikkens Ideer til handling vil ske i forbindelse med Budget Du kan finde Odense Kommunes Seniorlivspolitik samt Ideer til handling på Odense Kommunes hjemmeside 3 Odense kommune - Seniorlivspolitik

6 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling 004 Frivilligt arbejde Udvalg: By- og Kulturudvalget Adgang til biblioteksttilbud for alle - seniorer hjælper seniorer på biblioteket Forord Odense Centralbibliotek har i dag en Biblioteket Kommer service målrettet de borgere, der ikke selv kan komme på biblioteket. Her bliver materialerne bragt ud til brugerne. Mange ønsker imidlertid selv at komme på det fysiske bibliotek og have mulighed for selv at vælge materialer samt benytte andre af bibliotekets tilbud. Det vil kvalificere det eksisterende tilbud for en del seniorer og give større valgfrihed, samtidig med at det må formodes at nogle af de nuværende Biblioteket Kommer brugere vil vælge dette (omkostningstunge) tilbud fra. Det vil desuden bringe helt nye brugere til biblioteket. En del seniorer vil have muligheden for at benytte bibliotekstilbuddet blot med hjælp fra andre, f.eks. frivillige mobile seniorer. Enten seniorer, der selv har mulighed for at transportere andre seniorer i egen bil, eller som ledsager i bus. mobile seniorer, der ønsker at hjælpe andre medborgere. Biblioteket forestår matchning og kontakt mellem frivillige og brugere af ordningen. Biblioteket tilvejebringer et første møde mellem de 2 parter, hvor der også orienteres om bibliotekets tilbud. Der er knyttet en fast kontaktperson på biblioteket til ordningen, som kan kontaktes, hvis der opstår problemer eller spørgsmål undervejs. Hvis der etableres rekruttering af frivillige og database centralt, vil beløbet kunne reduceres betydeligt. Ved udgangen af 2008 haves 30 partnerskaber mellem frivillige seniorer og immobile ældre. Der reklameres for det nye tilbud gennem omsorgspersonale, ældreforeninger og i den almindelige dagspresse mv. Biblioteket mobiliserer gennem hvervekampagner og med hjælp fra diverse foreninger et antal Livskvalitet og oplevelser - hele livet 4

7 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Frivilligt arbejde 005 Udvalg: By- og Kulturudvalget Bedsteordning i skolerne og SFO Etablering af en bedsteordning i skolerne bygger på en ide om at både seniorer og eleverne kan få glæde af hinanden. Seniorer kunne som frivilligt socialt arbejde deltage i skolen ikke for at yde lønnet arbejde men for at være et ekstra element, der giver kendskab generationerne imellem. En mere systematisk bedsteforældrekontakt kan være med til at formidle den gode relation og lette tilgangen til at blive brugt af det ansatte personale det kunne f.eks. være til lektiehjælp, indlæg om speciel viden i undervisningen inden for diverse relevante fagområder. Der er ingen økonomiske og administrative. Forslagene kræver, at der skal udarbejdes et katalog - evt. på nettet - som er tilgængeligt for skolerne. Effekten vil være dygtigere, gladere og mere livsduelige børn. Mange børn vil få en voksenven, der kan kompensere for manglende eller for lidt voksenkontakt i hjemmet. 5 Odense kommune - Seniorlivspolitik

8 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Frivilligt arbejde Udvalg: By- og Kulturudvalget Adgang til kulturhistorien for alle: seniorer hjælper seniorer seniorer til museet Under det overordnede koncept seniorer hjælper seniorer ønsker Odense Bys Museer at etablere en kreds af mobile seniorer - Seniorambassadører, der med Odense Bys Museer som afsæt skal sikre, at ældre ikke mobile borgere får mulighed for at benytte museets tilbud gennem besøg i udstillinger og deltagelse i arrangementer. Seniorambassadørerne organiseres under Odense Bys Museers klubvirksomhed og administreres af enheden Kommunikation, hvor en medarbejder vil fungere som kontaktperson og organisator. Seniorambassadørerne fungerer som værter for én eller flere ikke mobile seniorer, og skaber et trygt museumsbesøg gennem afhentning på bopæl, rundvisning eller deltagelse i et arrangement samt efterfølgende returnering til bopæl. konsekvenser ved indsatsen Hvis der etableres rekruttering af frivillige og database centralt, vil beløbet kunne reduceres betydeligt. Ved udgangen af 2008 haves 30 partnerskaber mellem frivillige og immobile ældre. Ordningen vil medvirke til at udbrede kendskabet til Odense Kommunes (og Fyns) kulturhistorie over for en gruppe, der traditionelt fravælger et museumsbesøg, og vil således være med til at hæve livskvaliteten blandt Kommunens ikke-mobile seniorer samt understøtte visionen Livskvalitet og oplevelser hele livet, særligt området Mennesket det aktive seniorliv. Seniorambassadørerne optages som gratis medlemmer af Museumsklub Fynske Minder (har gratis adgang til Odense Bys Museer samt modtager årbogen Fynske Minder) og uddannes til opgaven gennem introduktionskurser og rundvisninger i Odense Bys Museers udstillinger. Herudover tilsendes nyhedsbreve og særlige arrangementer målrettet seniorambassadørerne og deres brugere tilrettelægges. På sigt søges ordningen udbredt til de øvrige museer i Odense Kommune gennem et netværkssamarbejde. Odense Kommune kan således tilbyde et attraktivt og aktivt indhold til såvel ikke mobile seniorer som seniorer med historisk interesse og overskud til at hjælpe andre. 6

9 Frivilligt arbejde Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Udvalg: Ældre Handicapudvalget Oprettelse af pulje - støtte til aktiverende og forebyggende tilbud ( 79) En vision i Seniorlivspolitikken er, at Odense er en by med mulighed for aktivt seniorliv baseret på mangfoldige tilbud inden for bl.a. foreningslivet. Via Servicelovens regler i 79 er der hjemmel til at yde støtte til aktiviteter på netop seniorområdet som f.eks. klubarbejde, undervisning, foredrag, studiekredsarbejde og motion. Servicelovens 79: Kommunen kan iværksætte eller give tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte. Kommunen fastsætter retningslinier for, hvilke persongrupper, der kan benytte tilbuddet Tilbud efter 79 er kommunalt finansierede og som udgangspunkt står kommunen for tilbuddet. Kommunen kan dog overlade opgaven med at iværksætte tilbud efter 79 til andre herunder seniorklubber/foreninger. En procentdel af puljen kan afsættes til særlige fokusmålgrupper som f.eks. aktiviteter rettet mod mandlige seniorer, seniorer i tyndt befolkede områder mv. Mange foreningsaktiviteter på seniorområdet understøttes i dag af Servicelovens 18 til frivilligt socialt arbejde for socialt udsatte til trods for, at langt størstedelen vurderes at være generelle klubaktiviteter for seniorer i almindelighed - med aktiverende og forebyggende sigte lig hensigten i Servicelovens 79. Klubber og foreninger på seniorområdet har i 2007 foreløbigt ansøgt om 1.8 mio. kr. i 18 støtte (puljen er i 2007 på ca. 1,3 mio. kr.). Der foreslås oprettet en pulje iht. 79 på det kommunale budget på kr. Administrativt vil byrden ligge i administration af indkomne ansøgninger med årlig uddeling af midlerne. Indsatsen er uafhængig af et evt. seniorhus - Motiverende faktor for iværksættelse af kvalificerede tilbud - med seniorerne som drivkraft. - Sikre fastholdelse og udvikling af klubak tiviteter på seniorområdet - Forebyggelse og sikring af generel trivsel blandt seniorer. - Styrket overblik over senior aktiviteter med aktiverende og forebyggende sigte i forhold til vurdering og styring af nuværende og fremtidig indsats. - Klar adskillelse af frivilligt socialt arbejde for socialt udsatte og generelle forebyggende aktiviteter på seniorområdet. 7

10 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling 008 Frivilligt arbejde Udvalg: Børn- og Ungeudvalget Aktivér seniorer i foreningslivet Deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter fylder borgernes liv med værdier, oplevelser og udfordringer og har betydning for vores fysiske og psykiske sundhed. Mange af fritidsaktiviteterne finder sted i foreninger, som er baseret på frivilligt arbejde. Odense Kommune vil gerne understøtte mulighederne for et aktivt seniorliv for de seniorer, som har tid, lyst og kræfter til at engagere sig i et aktivt foreningsliv. Dette tænkes realiseret gennem et samarbejde med byens mange frivillige foreninger, oplysningsforbund, institutioner, lokalråd, skoler, biblioteker med flere. Hensigten er formidling af de eksisterende undervisningsog aktivitetstilbud, hvor senior kan udvikle og anvende evner og kompetencer. Derfor ønsker Odense Kommune at stimulere de muligheder, der er forbundet med lokale samarbejdsformer. Odense Kommune kan i denne forbindelse være med til at formidle kontakten mellem samarbejdspartnerne, for eksempel ved afholdelse af lokale konferencer, hvor mulighederne for samspil kan drøftes. De nye samarbejdsformer kan blandt andet bestå i relationer mellem foreninger og Lokalråd, hvor begge parter kan have en interesse i, at byens seniorer har et aktivt og sundt liv med den energi, som dette tilfører både foreningen og den enkelte senior. konsekvenser ved indsatsen Der er ingen økonomiske eller administrative konsekvenser. Dog forventes der at blive afholdt konference i lokalområderne med henblik på samarbejdsformer mellem foreninger, lokalråd m.v. Det forventede output er øget foreningsaktivitet blandt seniorer. Eksempelvis kan Odense Kommune gennem vejledning og sparring understøtter de frivillige foreninger i at tiltrække seniorer til foreningsaktiviteterne, blandt andet ved at etablere aktiviteter målrettet seniorerne (eksempelvis ved tilrettelæggelse af aktiviteter om formiddagen eller involvere seniorerne i det frivillige arbejde som ledere/instruktører/trænere). Livskvalitet og oplevelser - hele livet 8

11 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Kultur- og fritidstilbud 009 Udvalg: By- og Kulturudvalget Ældrevæven - kreativ skrivning for ældre Aldring, mening og mulighed læring som ældreforsorg er hovedtankerne bag et norsk projekt, der har som formål at afsætte ressourcer hos seniorer gennem kreative skriveforløb. I et kreativt forløb sættes seniorer i stand til at skrive digte og anden skønlitteratur og får på den måde formidlet og bearbejdet oplevelser fra et langt liv. En hjemmeside publicerer og formidler på forskellige måder arbejderne. Perspektiverne i projektet er mange: skrivning som læringsproces, overlevering af kundskaber og erfaringer, et værdigt og anerkendende seniorliv, kreative processer som omsorgspædagogik mv. Der etableres i Odense Centralbibliotek et skriveforløb for seniorer. Der etableres en hjemmeside, hvor arbejderne publiceres, og hvor alle seniorer kan sende tekster ind, som de ønsker at formidle til andre. Se Årlig drift: Kursusforløb løn underviser (25 kursusdage a 4 timer inkl. forberedelse) Hjemmeside etablering og drift Markedsføring Administration og koordinering I alt årlig drift Der medfinansieres halvdelen af udgifter til administration og koordinering kr. Et forløb hvert år med deltagelse af seniorer. Frigivelse af ressourcer samt en nytænkning af ældreomsorgen, hvor egne ressourcer sættes i spil på nye måder. 9 Odense kommune - Seniorlivspolitik

12 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling 010 Kultur- og fritidstilbud Udvalg: By- og Kulturudvalget Senioruniversitetet livslang læring i biblioteksrammer Seniorer ønsker som alle andre borgere læring og kulturelle oplevelser. I seniorlivet er der god tid til at udforske nyt land, lære nyt og måske indfri nogle drømme, som man ikke har haft tid til i et aktivt arbejds- og familieliv. Der er mange muligheder for foredrag og kulturel oplevelse i Odense, men som oftest er tilbuddene placeret i aftentimer af hensyn til erhvervsaktive. Der er behov for kvalitetstilbud i dagtimerne for seniorer. I andre kommuner har man set lignende tilbud, hvor efterspørgslen har været overvældende. I en forsøgsperiode på 2 år etableres en foredragsrække om brede kulturelle emner, evt. temaopdelt på de enkelte semestre. Foredragene er som udgangspunkt placeret på Odense Centralbibliotek. Tilbuddene er delvist brugerfinansierede. Der tænkes foredrag, som kan tilgås enkeltvis og som en samlet pakke over et semester. konsekvenser ved indsatsen Bibliotekets driftsbudget til arrangementer forøges med beløbet i de 2 år, og pengene anvendes målrettet til seniorer. Der er tale om fagligt kompetente foredragsholdere, der erfaringsmæssigt skal have honorar omkring kr. Derudover indeholder forslaget udgifter til løn ifm. den praktiske planlægning og afholdelse samt PR foredrag er gennemført årligt med et gennemsnitligt deltagerantal på personer. Livskvalitet og oplevelser - hele livet 10

13 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Kultur- og fritidstilbud 011 Udvalg: Børn- og Ungeudvalget Projekt Seniorer, mad og bevægelse Ældreidrættens Hus i Odense Kultur- og Fritidscenter blev indviet for et par år siden, og SIKO (Samvirkende Idrætsklubber i Odense) har etableret tilbud om motion og bevægelse (gymnastik, stavgang m.v.) for seniorer i tilknytning til Ældreidrættens Hus. SIKO har indarbejdet kostdimensionen i det samlede sæt af tilbud i form af bl.a. undervisning i sunde kostvaner og sund madlavning. Bevægelseskonceptet er forsøgt etableret lokalt, og der tilbydes nu diverse former for motion og bevægelse i tilknytning til Fjordagerhallen, FKShallen og Bellinge Idrætscenter. De lokale tilbud er dog noget mindre i omfang, og kostdimensionen er ikke indeholdt i tilbuddene i konsekvens af, at der ikke er tilstrækkelige økonomiske ressourcer til rådighed. Forsøgene påviser en meget stor interesse fra seniorer, men de begrænsede økonomiske ressourcer forhindrer udvidelse af de lokalt forankrede tilbud og etablering af tilbud i flere lokalområder. Det er ikke et problem at stille faciliteter til rådighed, for aktiviteterne gennemføres om formiddagen og eftermiddagen og dermed udenfor idrætsforeningernes almindelige aktivitetsperiode. Det har heller ikke været et problem at tilknytte egnede instruktører. i yderligere lokalområder, og dermed vil hele kommunen være dækket godt ind. Forslaget er knyttet til den overordnede vision i Seniorlivspolitikken og temaet Mennesket det aktive seniorliv og vil yderligere være et godt bidrag i forhold til udmøntning af Sundhedspolitikken. Der er tale om en permanent indsats, hvor Fritidsafdelingen og idrætsforeninger stiller faciliteter til rådighed, og SIKO etablerer, formidler og gennemfører tilbuddene. SIKO varetager også administration og aflønning af instruktører. Forslaget indebærer en tillægsbevilling på kr. Forventet Effekt (output) Forslaget bidrager til høj livskvalitet i form af socialt samvær, motion, sunde kostvaner og dermed et længere og samtidigt et sundere liv. En investering i sundere livsførelse og livskvalitet blandt seniorer vil givetvis indvirke positivt i forhold til det totale behov for pleje- og omsorgsindsatser for målgruppen. Det vurderes, at der kan etableres koordinerede tilbud, som også indeholder kostdimensionen, 11 Odense kommune - Seniorlivspolitik

14 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling 012 Etablering af et seniorhus i Odense Baggrund Tanken om et seniorhus opstod i forbindelse med borgerhøringerne under Projekt Seniorliv udvikling af nye muligheder, som ældrerådet og Ældre- og Handicapforvaltningen afviklede i foråret Forslaget om etablering af et fysisk seniorhus stod ikke alene, men blev ledsaget af en række forslag til, hvordan rammerne i et seniorhus kunne udfyldes. Alt sammen med udgangspunkt i, hvad raske og friske seniorer efterspørger og ønsker at bidrage med. Ældrerådet samlede i forsommeren 2005 op på disse forslag i De 10 bud, som i øvrigt også rummer andre ideer. Tilsammen dannede borgerhøringerne og `De 10 bud udgangspunktet for igangsættelsen af formuleringen af en egentlig seniorlivspolitik, hvor alle forvaltninger, og en række interessenter gav input. Resultatet er kendt: Odense Byråd vedtog i starten af 2007 en seniorlivspolitik, som udstikker de overordnede rammer for 4 centrale indsatsområder: mennesket det aktive seniorliv, pleje og omsorg, byrum og boliger samt mødet med borgeren. muligheder og vilkår for et seniorhus. Alle parter indvilgede i at deltage i forløbet, og gennem en inspirerende møderække afviklet efterår og vinter 2006/7 er der formuleret en række forslag og ideer til, hvordan et seniorhus kan se ud, og hvad der kan fyldes ind i det. Konkret er der arbejdet med disse områder: livslang læring, det frivillige sociale arbejde, frivilligt arbejde, formidling af tilbud til seniorer herunder kulturtilbud samt tilbud på sundhedsområdet. Udgangspunktet har været, at nuværende og kommende seniorer har andre forudsætninger, forventninger og ønsker til et aktivt seniorliv. Ældrerådet har med succes afsluttet forløbet om afdækning af muligheder og vilkår for etableringen af et seniorhus og sidst i marts præsenteres det samlede forslag, som alle involverede parter står bag. I alt er der 9 konkrete initiativer, som alle indgår i dette katalog med ideer til handling. Vi er nu i den fase, hvor rammer skal udfyldes med konkrete forslag, der kan vedtages af politikerne. På området mennesket det aktive seniorliv står et seniorhus centralt placeret. Derfor bad rådmand Søren Thorsager en række centrale aktører, de frivillige, bydækkende foreninger, lokalrådene og ældrerådet om at sætte sig sammen med ældrerådet som projektejer og drøfte Livskvalitet og oplevelser - hele livet 12

15 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af et seniorhus i Odense 013 Etablering af et Seniorhus i Odense jf. teksten herunder Formålet er at skabe rammer og vilkår for aktiviteter for seniorer at øge livskvaliteten for seniorer generelt. Seniorhuset tilbyder en række aktiviteter primært: læringstilbud, tilbud om frivilligt socialt arbejde, informationsformidling, formidling af kulturtilbud samt tilbud om motion & kost. Seniorhuset er et samlingssted for seniorer. Seniorhuset drives primært af frivillige. Seniorhusets faste beboere er de bydækkende frivillige sociale organisationer på ældrerådet, som i enighed har udarbejdet et samlet forslag. Alle har i dag en række tilbud til seniorer om samvær, sociale aktiviteter, læringsaktiviteter: edb-undervisning, værkstedstilbud m.v. Ved at disse foreninger og organisationer samles i et seniorhus, synliggøres tilbudene, og der vil opstår en synergieffekt, som vil bidrage til en udvikling af en bred vifte af tilbud til seniorer generelt. Forskellige læringstilbud fra tilbud, hvor seniorer underviser andre seniorer til læringstilbud fra oplysningsforbund, VUC, Folkeuniversitetet m.fl. kan samles i seniorhuset. Evt. kan der etableres et senioruniversitet. Seniorhuset vil kunne formidle relevante tilbud til seniorer. Dels tilbud på kulturområdet, men også inden for det frivillige område, hvor seniorer har mange ressourcer, som andre kan få glæde af. Der vil kunne udvikles nye typer af tilbud for seniorer målrettet institutioner, foreninger og andre befolkningsgrupper. I seniorhuset vil være et sundhedscenter med motions- og informationsformidling også af aktører udefra: uddannelsesinstitutioner, patientforeninger m.fl. Evt. i samarbejde med Odense Kommune. Alle andre foreninger kan benytte husets faciliteter til formål, som har relevans for seniorer. Endelig er seniorhuset er et sted, hvor andre foreninger med tilbud til seniorer kan få praktisk hjælp og støtte i deres arbejde. Formålet for denne hjælp er at fastholde og understøtte aktiviteter for seniorer i lokalområderne. Fysiske rammer Odense Kommune etablerer et seniorhus på ca m² i centrum af Odense. Huset indrettes, så det kan bruges til formålet. Krav til lokaler i seniorhuset Stor sal/mødelokale (2-300 personer), scene, mødelokaler, undervisningslokaler, edb, køkken, musik-/øvelokaler, værksteder, gymnastik/ motion/fitness (m. bade- og omklædningsfaciliteter), cafe med tilhørende køkken, netcafe, kontorer til foreninger/organisationer, - receptions-/indgangsområde med garderobe og toiletter, kopirum, depoter og disponible rum Undervisningslokaler, mødelokaler, cafe og stor sal skal indrettes, så de er så fleksible, som mulig. Lokalerne skal være udstyret med relevante faciliteter. Adgangsforholdene til seniorhuset skal være handicapvenlige. Økonomiske konsekvenser Det er vanskeligt at fastlægge, hvad etableringen af et seniorhus vil koste. Det må tage sit udgangspunkt i hvilken bygning, det konkret drejer sig om kombineret med, hvilket ambitionsniveau, man vælger. Specifikt har Holsedore Skole været nævnt som et seniorhus, når det nuværende lejemål med VUC udløber primo Huset har en god 13 Fortsættes næste side Odense kommune - Seniorlivspolitik

16 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af Seniorhus i Odense fortsat beliggenhed, fin størrelse og byder på en række faciliteter, som gør det egnet til formålet. Indvendigt trænger huset til en renovering, ligesom adgangsforholdene skal gøres handicapegnede. Huset er på ca m². Hvis ambitionsniveauet er højt bl.a. fordi et seniorhus, som det foreligger beskrevet, vil være en unik størrelse i Danmark med sin kombination af mange forskellige aktiviteter for seniorer organiseret og styret af seniorerne selv kan det tænkes, at forskellige fonde ville være interesserede i at medvirke ved en ombygning og renovering. Den samlede pris vil stige; men seniorhuset vil samlet set få tilført kvaliteter, som vil brugere, borgere og byråd vil kunne være stolte af, og som vil betyde, at seniorerne i Odense i mange år frem har et velfungerende og velindrettet hus. Konklusionen er derfor, at de nærmere muligheder må undersøges, og de forskellige løsninger skitseres, hvorefter der kan tages politisk stilling. Driften af et seniorhus Faste udgifter til huset Forslaget til etablering af et seniorhus peger på, at det er Odense Kommune, som dækker alle udgifter til el, vand, varme og vedligehold. Skønsmæssigt vil det andrage ca kr. årligt. arbejde.) Som supplement hertil og for at skabe et økonomisk grundlag for nye initiativer, er her en række forslag, som er samlet under overskriften SENIORHUS. Her kan der evt. være mulighed for at søge støtte gennem centrale puljer. Øvrige aktiviteter i seniorhuset har som udgangspunkt egen-betaling, dvs. seniorerne betaler for det, de ønsker at deltage i. Større livskvalitet for seniorer: - synliggørelse og udvikling at tilbud på seniorernes egne præmisser - bedre trivsel - fastholdelse og udbygning af seniorernes netværk - udsættelse af aldring - fastholdelse af viden og kompetencer, som anvendes til gavn for seniorerne selv; men også til glæde for andre. Driftsudgifter i seniorhuset De frivillige foreninger, som vil flytte ind i et seniorhus, har en i dag en lang række aktiviteter, som de flytter med ind i huset. Disse aktiviteter støttes ofte gennem 18 (pulje til frivilligt socialt 14

17 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af et seniorhus i Odense Seniorhus: Etablering af arbejdsgruppe på sundhedsområdet. Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe, som har til opgave at koordinere, etablere og afvikle sundhedstilbud for seniorer. Potentielle samarbejdspartnere er Odense Kommune og Ældreidrættens Hus. Sundhedstilbudene i seniorhuset er: - gymnastik-/motionstilbud - idrætstilbud - rådgivning til seniorer - patientskoler - generel informationsvirksomhed - klinikfunktion afsættes kr. i hvert af overslagsårene. Forslaget vil være med til at underbygge og udfylde de intentioner, der ligger beskrevet i Odense Kommunes sundhedspolitik. Samtidig imødekommer forslaget ønsker fra seniorer, som de kom til udtryk bl.a. ved borgerhøringerne om et aktivt seniorliv og ved udformningen af seniorlivspolitikken. Forslaget vil bidrage til flere relevante tilbud til seniorerne og derved forbedre seniorernes livskvalitet. Arbejdsgruppen bliver tilknyttet sekretariatet i seniorhuset. konsekvenser ved indsatsen Til at etablere arbejdsgruppen og sikre dens muligheder for at løse opgaven foreslås det, at der 15

18 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af et seniorhus i Odense Seniorhus: Ansættelse af koordinator Når beslutning om et seniorhus i Odense er truffet, kan der etableres et virtuelt seniorhus, således at nuværende tilbud og nye initiativer, som indgår i seniorhuset, kan koordineres og iværksættes. En anden vigtig opgave er at koordinere samarbejdet mellem foreninger og organisationer på den ene side og Odense Kommune på den anden i forbindelse med etableringen af det fysiske seniorhus. Koordinatorens har tillige til opgave at samarbejde med bestyrelsen for seniorhuset og være sparringspartner for de arbejdsgrupper, der etableres. Koordinatoren skal være med til at sikre udvikling og nytænkning i udviklingen af tilbud til seniorer. Koordinator er leder af seniorhusets sekretariat. Til udgiften til en koordinator foreslås afsat kr. i hvert af overslagsårene. Med forslaget om oprettelse af en koordinatorstilling i seniorhuset, er starten på det rigtige seniorhus givet. De foreninger og organisationer, som står bag forslaget til et seniorhus vil opleve en støtte til deres arbejde, når koordinatoren og sekretariatet løser en række opgaver i samarbejde med dem. Det vil således være muligt inden det fysiske seniorhus står klart - at etablere og igangsætte en række nye initiativer, som forskellige arbejdsgrupper vil udarbejde forslag til. Overordnet vil forslaget om en koordinator-stilling være med til at sikre kvalitet og kontinuitet i udviklingen af tilbud fra seniorhuset. 16

19 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af et seniorhus i Odense Seniorhus: Etablering af sekretariat Det foreslås, at der nedsættes en arbejdsgruppe af seniorer, som har til formål at etablere et sekretariat for seniorhuset i Odense. En hovedopgave for sekretariatet vil blive at koordinere de arbejdsgrupper af interesserede seniorer, som nedsættes efter andre forslag. Herudover har sekretariatet flg. opgaver: Booking og fordeling af lokaler Telefonbetjening Servicering af borgere Andre ad. hoc. opgaver Et sekretariat for i første omgang det virtuelle seniorhus vil markere starten på det rigtige seniorhus. De foreninger og organisationer, som står bag forslaget til et seniorhus, vil allerede nu opleve en støtte til deres arbejde, hvor sekretariatet kan hjælpe med at løse en række opgaver i samarbejde med dem. Samtidig vil det være muligt at etablere en række nye initiativer, som forskellige arbejdsgrupper vil komme med forslag om. Overordnet vil forslaget om et sekretariat være med til at stimulere udbud og udvikling af tilbud på alle områder, hvor målgruppen er seniorer. Sekretariatet ledes af seniorhus-koordinatoren. Det forudsættes, at Odense Kommune stiller lokaler og egnede faciliteter til rådighed. På den baggrund foreslås der afsat kr. Samtidig forudsættes det, at de arbejdsgrupper, der efter andre forslag etableres, får tildelt midler til at løse deres opgaver. 17

20 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af et seniorhus i Odense Seniorhus: Etablering af arbejdsgruppe til livslang læring/senioruniversitet Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe af frivillige seniorer, som har til opgave dels at koordinere eksisterende tilbud og dels at etablere og gennemføre læringsaktiviteter med baggrund i seniorers egne ønsker, ideer og behov. Arbejdsgruppen får til opgave at: - motivere seniorer til aktivt at stille rel evante kompetencer og viden til rådighed og at registrere disse tilbud fra seniorer, som vil tilbyde læringsaktiviteter - registrere ønsker og ideer fra seniorer om konkrete læringsaktiviteter - etablere og gennemføre disse læringsak tiviteter - formidle læringstilbud gennem annoncer ing, omtale i diverse medier, på hjemme sider mv. Ligeledes foreslås det, at der etableres en arbejdsgruppe til at afdække mulighederne og evt. påbegynde organisering og igangsættelse af et senioruniversitet. Til at etablere arbejdsgruppen og sikre dens muligheder for at løse opgaven foreslås det, at der afsættes kr. i 2008 og kr. i hvert af de følgende overslagsår. Forslaget vil synliggøre allerede eksisterende læringstilbud. Det vil også være med til at fremme samarbejdet mellem de nuværende aktører med henblik på udvikling af nye tilbud og koordination af eksisterende. Samtidig vil forslaget sikre bedre information til seniorerne om de tilbud, der er med den effekt, at flere seniorer vil benytte tilbudene. Arbejdsgruppen bliver tilknyttet sekretariatet i seniorhuset. 18

21 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af et seniorhus i Odense Seniorhus: Oprettelse af database for frivilligt socialt arbejde Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe af frivillige seniorer. Arbejdsgruppen får til opgave gennem annoncering, omtale i medier, på hjemmesider mv. at: - registrere tilbud fra seniorer, som tilbyder frivilligt socialt arbejde for andre seniorer - registrere ønsker fra seniorer om en frivil lig håndsrækning - formidle disse tilbud og ønsker med henb lik på at etablere forbindelse mellem yder og modtager Til at etablere arbejdsgruppen og sikre dens muligheder for at løse opgaven foreslås det, at der afsættes kr. i hvert af overslagsårene. Forslaget vil udbrede kendskabet til det frivillige sociale arbejde. Det vil være med til at sikre et overblik for de, som formidler frivilligt socialt arbejde. Det kan også være med til at synliggøre det frivillige arbejde over for alle seniorer med det til følge, at flere seniorer ønsker at deltage. Arbejdsgruppen bliver tilknyttet sekretariatet i seniorhuset. 19

22 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling 020 Etablering af et seniorhus i Odense Seniorhus: Etablering af vidensbank for frivilligt arbejde Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe, som har til opgave gennem annoncering, omtale i medier, på hjemmesider mv. at: - registrere tilbud fra seniorer, som tilby der frivilligt arbejde for andre i ikkekommerciel sammenhæng - registrere ønsker og ideer fra foreninger, grupper eller andre - formidle disse tilbud og ønsker med henblik på at etablere forbindelse mel lem yder og modtager Arbejdsgruppen bliver tilknyttet sekretariatet i seniorhuset. Til at etablere arbejdsgruppen og sikre dens muligheder for at løse opgaven foreslås det, at der afsættes kr. i hvert af overslagsårene. Forslaget vil styrke seniorers interesse og mulighed for at deltage i frivilligt arbejde. Med forslaget imødekommes flere ønsker fra seniorer fremsat i forbindelse med borgerhøringen om et aktivt seniorliv og udformningen af seniorlivspolitikken. Mange seniorer har kompetencer og viden, de gerne vil stille til rådig for andre. Det kan være som mentorer, ressourcepersoner i forhold til løsning af konkrete opgaver for foreninger, institutioner og lignende Livskvalitet og oplevelser - hele livet 20

23 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af et seniorhus i Odense 021 Seniorhus: Etablering af informationsgruppe Det foreslås, at der etableres en informationsgruppe af frivillige seniorer, som kan løse alle informationsopgaver og herved øge kendskabet til seniorhusets tilbud til målgruppen. Informationsgruppen skal løse flg. opgaver: - etablering og drift af seniorhusets hjemmeside - chat på nettet - database på nettet - nyhedsbrev såvel i papir som i elektronisk form - annoncering - læserbreve - artikler i div. aviser - foldere/pjecer - årlig oversigt over foreninger og organisationer med tilbud for seniorer - udarbejde og distribuere flyers og go-cards - sms ere - den sociale vejviser - ad hoc informationsopgaver for andre foreninger i Odense foreslås det, at der afsættes kr. i hvert af overslagsårene. Forslaget vil øge kendskabet til og udbudet af alle typer af tilbud målrettet seniorer. Gennem bedre information om tilbudene vil flere seniorer deltage i tilbudene med deraf bedre livskvalitet til følge. Mængden og kvaliteten af tilbud vil øges til gavn for seniorerne. Arbejdsgruppen bliver tilknyttet sekretariatet i seniorhuset. Til at etablere informationsgruppen og sikre dets muligheder for at løse opgaverne foreslås det, at der afsættes kr. i hvert af overslagsårene. Til særskilt at udarbejde en årlig oversigt over relevante tilbud fra foreninger og organisationer 21 Odense kommune - Seniorlivspolitik

24 Mennesket - det aktive seniorliv - ideer til handling Etablering af et seniorhus i Odense Seniorhus: Etablering af arbejdsgruppe på kulturområdet Det foreslås, at der etableres en arbejdsgruppe, som har til opgave at formidle kulturtilbud for seniorer. Arbejdsgruppen har til opgave at: - Sikre information om tilbudene - Arrangere diverse kulturelle tilbud i seniorhuset - Motivere arrangører af kulturelle tilbud til at udvikle særlige tilbud til seniorer - Formidle (sælge) overskydende billetter til dagens forestilling til attraktiv pris til seniorer Til at etablere arbejdsgruppen og sikre dens muligheder for at løse opgaven foreslås det, at der afsættes kr. i hvert af overslagsårene. Forslaget vil være med til at forbedre informationen og mængden af kulturtilbud for seniorer. Forslaget vil bidrage til afdækning af de nye muligheder og være med til at styrke samarbejdet mellem udbydere af kultur tilbud for seniorerne. Kultur og oplevelser styrker livskvaliteten. - generel informationsvirksomhed Arbejdsgruppen bliver tilknyttet sekretariatet i seniorhuset. 22

25 Tid til omsorg og nærvær Pleje og omsorg - ideer til handling Flere hænder og mere omsorg i hjemmeplejen Når man som ældre i dag får hjemmehjælp, planlægges hjælpen meget præcis f.sv.a. den tid, der er til det enkelte besøg. Her skal medarbejderne i hjemmeplejen nå de ting, som brugeren er visiteret til. Hvis besøget varer for længe, tager det tid fra den næste bruger i rækken. Disse forhold levner ikke tid til den omsorg og det nærvær, som burde være en del af den menneskelige kontakt mellem bruger og medarbejder. I mange tilfælde vil medarbejderen være den eneste, som kommer i brugerens hjem jævnligt - og altså den eneste, som kan hjælpe med de problemer, som kan opstå i løbet af hverdagen. I dag er det ikke muligt for medarbejderen at give denne hjælp på grund af de stramme tidsrammer, der er lagt ned over besøget hos den ældre. Ønsket om at være i stand til at give mere omsorg og nærvær er til stede blandt personalet, men det er tiden ikke. Derfor foreslås, at investere i tid til øget omsorg og nærvær. Tiden skal være fleksibel, så den netop er til rådighed i de situationer, hvor den ældre har ekstra brug for, at der er et menneske til stede som kan hjælpe eller lytte. Medarbejderundersøgelser - temperatur målingen - viser at medarbejdernes trivsel er afhængig af at have indflydelse på egen hverdag. Det er således et fælles ønske fra brugere og medarbejdere, at kunne individualisere og gøre hjælpen mere fleksibel. Tid der ikke er bevillingsstyret, men hvor det er mødet mellem bruger og medarbejder, der afgør om der er brug for en særlig indsats. Til dette formål blev der ansøgt om kr. til budget 2007 og bevilget kr. De er prioriteret til dagvagten. Yderligere 4 millioner kroner skal anvendes i aftenvagten. Tid til den omsorg og det nærvær, som skal være en del af den menneskelige kontakt mellem borger og medarbejder. Det er væsentligt, at medarbejderen får frihed til at benytte sin professionelle kompetence, engagement og empati i vurderingen af hvilken bruger, der har behov for at modtage ekstra omsorg. Brugerundersøgelser viser at der i forhold til den generelle tilfredshed er en lavere score for så vidt angår medarbejderens tid til personlig kontakt. 23

26 Pleje og omsorg - ideer til handling Tid til omsorg og nærvær Tid til omsorg og nærvær på plejecentre (aftenvagt) En gennemsnitsbemanding på plejecentrene udgør pr. 9 beboere: Dag: 3 3 ½ medarbejder. Aften: 1,25-1,5 medarbejder. weekend dagvagt: 2 medarbejdere. Der er ingen tvivl om, at der er tidspunkter på døgnet, hvor der er brug for mere tid til omsorg og nærvær på plejecentrene. Specielt om aftenen hvor bemandingen er lav. Resultaterne af de senere års overenskomster har medført væsentlige merudgifter til aftenvagterne. Indenfor de nuværende økonomiske rammer, er det ikke muligt at øge bemandingen i dette tidsrum. Desuden viser den tilfredshedsundersøgelse der blev udarbejdet i 2005 om odenseanske plejehjem (ECO-analyse - august 2005), at mange af de ældre synes, at hjælpen blandt andet om aftenen langt fra er optimal og at de derfor ikke altid kommer i seng på det tidspunkt som de ønsker. planlægning vil være muligt, at højen aktivitetsniveauet. Det vurderes at en øget bemanding svarende til gennemsnitligt en ½ medarbejder om aftenen vil være den optimale løsning i forhold til, at give de ønskede rammer for omsorg og nærvær. En ¼ medarbejder vil kunne sikre et højere aktivitetsniveau. En kvart medarbejder koster kroner årligt, og en halv medarbejder kroner årligt. En øget ressource tildeling til aften vil betyde mere tid til omsorg og nærvær og dermed større indflydelse på egen livssituation for beboerne på plejecentrene, idet der i højere udstrækning end i dag vil kunne tages individuelle hensyn. Øget aktivitet på plejecentrene i aftentimerne. I projektet aktiviteter på plejecentre er det aktiviteter i dagtimerne på hverdagene, der er prioriteret. Tilbuddet kunne med fordel udvides til også at rumme aktiviteter i aftentimerne. Der kunne således arrangeres fester, fællesspisning, udflugter m.m. Med en øget bemanding i aftentimerne vurderes det, at det med fleksibel 24

27 Tid til omsorg og nærvær Pleje og omsorg - ideer til handling Tid til omsorg og nærvær på plejecentrene (weekend) En gennemsnitsbemanding på plejecentrene udgør pr. 9 beboere: Dag: 3 3 ½ medarbejder. Aften: 1,25-1,5 medarbejder. weekend dagvagt: 2 medarbejdere. Der er ingen tvivl om, at der er tidspunkter på døgnet, hvor der er brug for mere tid til omsorg og nærvær på plejecentrene. I dagvagterne weekend er bemandingen lav. Resultaterne af de senere års overenskomster har medført væsentlige merudgifter til weekendvagterne. Indenfor de nuværende økonomiske rammer, er det ikke muligt at øge bemandingen i dette tidsrum. En halv medarbejder koster årligt kroner mens en hel medarbejde rkoster kroner. En øget ressourcetildeling til weekend vil betyde mere tid til omsorg og nærvær og dermed større indflydelse på egen livssituation for beboerne på plejecentrene, idet der i højere udstrækning end i dag vil kunne tages individuelle hensyn. Øget aktivitet på plejecentrene i weekenderne. Desuden viser den tilfredshedsundersøgelse der blev udarbejdet i 2005 om odenseanske plejehjem (ECO-analyse - august 2005), at mange af de ældre synes, at hjælpen blandt andet om aftenen langt fra er optimal og at de derfor ikke altid kommer i seng på det tidspunkt som de ønsker. I projektet aktiviteter på plejecentre er det aktiviteter i dagtimerne på hverdagene, der er prioriteret. Tilbuddet kunne med fordel udvides til også at rumme aktiviteter i aftentimerne. Der kunne således arrangeres fester, fællesspisning, udflugter m.m. Med en øget bemanding i dagtimerne weekend vurderes det, at det med fleksibel planlægning vil være muligt, at højen aktivitetsniveauet. Det vurderes at en øget bemanding svarende til gennemsnitligt en 1 medarbejder i weekend dagvagt vil være den optimale løsning i forhold til, at give de ønskede rammer for omsorg og nærvær. En ½ medarbejder vil kunne sikre et højere aktivitetsniveau. 25

28 Pleje og omsorg - ideer til handling Tid til omsorg og nærvær Etablering af specialcenter for demente Borgere med særlige behov skal forstås som borgere med eksempelvis udadreagerende og afvigende adfærd ofte relateret til borgere med hjerneskade, alkoholisme, psykiske lidelser og demens. Borgere tilhørende ovenstående gruppering skaber ofte utryghed i de almindelig plejetilbud, og personalet har meget svært ved at sætte den tid af, der skal til for at skabe en rimelig hverdag for disse borgere i de almindelige plejetilbud. For at kunne imødekomme ovenstående problematikker, er der udarbejdet 2 løsningsforslag. 1. Etablering af specialcenter for demens. 2. Plejeboliger til borgere med særlige behov for pleje og omsorg. Dette forslag vedrører etablering af specialcenter demens. For at håndtere borgere med svær demens er der brug for flere rene demenspladser, end der er i dag. Pt. er der mange demente borgere med afvigende eller anderledes adfærd i de almindelige plejetilbud. Det forslås derfor, at inddrage et helt plejecenter til demens-plejehjem. Plejecentret Svovlhatten har i dag 38 plejeboligpladser, hvoraf de 14 er demensboliger. Det forslås, at de resterende 24 pladser ligeledes omdannes til demenspladser. Hvis Svovlhatten omdannes til et rent demensplejehjem bliver det i højere grad muligt, at give denne gruppe af borgere en bedre og mere målrettet pleje. Samtidigt er der mulig for at samle medarbejders kompetencer og viden, således de kan supervisere andre i forhold til denne type borgere, naturligvis i samarbejde med demenskoordinatorerne. Det forslås at i takt med at boligerne i Svovlhatten bliver ledige, visiteres ovenstående målgruppe til boligerne. Den samlede årlige udgift hertil udgør kr. når samtlige pladser er belagt. Forslaget vil medføre en forøgelse af afregningstaksten på 167,90 kr. pr. plads pr. dag, således at taksten for de 24 pladser svarer til afregningstaksten for demenspladser som er 921,17 kr. pr. plads pr. dag. At give gruppen af borgere med svær demens en bedre og mere målrettet pleje og oparbejde en ekspertise og viden hos medarbejderne, så de kan supervisere andre i forhold til denne type borgere. Derved er der mulighed for, at aflaste de øvrige botilbud. Ofte har de kun én eller to borgere med denne diagnose og derved kan det være både svært og tidskrævende at skabe nogle ordentlige rammer for disse beboere. Personalet får ikke oparbejdet en tilstrækkelig faglig viden omkring demenssygdom. 26

29 Tid til omsorg og nærvær Pleje og omsorg - ideer til handling Plejeboliger for beboere med særlige behov En række faktorer gennem det seneste års tid peger på et klart behov for opnormering af antallet af plejeboliger for borgere med utilpasset og udadreagerende adfærd, herunder oftest med demenssygdom som grundliggende årsag. Primo 2006 blev der i en 3-måneders periode registreret episoder med vold eller trusler om vold i OKÆ. Der blev registreret episoder vedrørende i alt 51 personer, hvoraf 45 var beboere i plejeboliger og hos 32 af disse personer var grundlidelsen demenssygdom. Ultimo 2006 har Plejecentret Gurli/Vibeke under OK Fonden, påbegyndt fremsendelse af registrering af voldelige episoder med henvisning til, at klientellet i betydelig grad er ændret fra tidligere. Ud af 26 demensramte beboere er 11 tilknyttet Gerontopsykiatrisk Team og 12 beboere har af og til voldelig adfærd. Igennem en årrække har de to gerontopsykiatriske plejeenheder på Pårup Plejecenter kunnet modtage beboere med utilpasset og udadreagerende adfærd, beboere som har skabt problemer på andre plejecentre eller som er udskrevet fra Gerontopsykiatrisk Afdeling på OUH med behov for særlig plejeindsats. Imidlertid har plejeenheden i Pårup i længere tid været fuldt belagt og det har i efteråret 2006 medført en række særdeles vanskelige visitationsopgaver, hvor udadreagerende borgere ved udskrivelsen fra Gerontopsykiatrisk afdeling har måttet visiteres til almindelige plejeenheder, oftest med indsættelse af særlige ressourcer. Presset for udskrivelse af borgere med vanskelig adfærd fra Gerontopsykiatrisk Afdeling forventes øget fremover, ikke mindst på baggrund af nye regler om færdigvarsling og betalingsordning for sengedage, som nu også gælder for psykiatriske patienter. OKÆ har sammen med overlæge Annette Lolk på Gerontopsykiatrisk Afdeling, OUH forsøgt at afklare, hvilke patientgrupper afdelingen skønner størst behov for støtteforanstaltninger til. Der peges på tre patientgrupper, som især præger klientellet. 1. Svært demente borgere med psykiatrisk overbygning, ofte i form af urolig og uad reagerende adfærd. 2. Skrøbelige personer med recidiverende depressioner. 3. Kronisk paranoide ældre borgere, ikke nødvendigvis aggressive, men ofte med betydelige vrangforestillinger som van skeliggør ophold i almindelig bolig. Det er ikke sandsynligt, at hyppigheden af de nævnte tilstande vil øges i sig selv, men stigningen i ældrebefolkningen vil øge behovet for særlige indsatser. Der vil formentlig være behov både for flere pladser totalt set, men formentlig også behov for en vis specialisering af pladserne. Det foreslås, at der oprettes to specialenheder med tilsammen 18 pladser for ældre borgere med demens og heraf følgende udadrettede adfærdsproblemer. Borgerne skal være visiterede til plejebolig, men det optimale vil være, at boligerne kan etableres som midlertidige boliger, altså en slags udslusningsboliger, hvor der ikke skal oprettes almindelig lejekontrakt eller betales indskud, og hvor borgeren kan blive boende så længe der er et behov. Hvis borgerens tilstand bedres mere permanent skal der være mulighed 27 Fortsættes næste side

30 Pleje og omsorg - ideer til handling Tid til omsorg og nærvær Fortsat fra forrige side for at flytte videre til almindelig plejebolig. Dette skal give mulighed for at skabe et vist flow i brugen af boligerne. En praktisk mulighed som gruppen kan pege på er, at en af de endnu ikke ombyggede enheder på Ældrecenter Øst indrettes til en sådan specialenhed. På baggrund af den forventede problemtyngde i målgruppen vil der være behov for ekstra personaleressourcer udover den normale normering for et tilsvarende plejeboligafsnit. Den samlede udgift i 2008 udgør kr., hvis enhederne opstartes 1/ i forbindelse med endt renovering af den sidste fløj på Ældrecenter Øst. Herefter vil den årlige udgift udgøre kr. Personaleudgifter I alt Udgifter i alt for 18 beboere incl. afløsning Nuværende driftsgrundlag Merudgift pr. år Etableres pladserne som midlertidige pladser vil der afledte økonomiske konsekvenser. Bor en borger i midlertidig bolig vil der ikke kunne opkræves husleje, da borgeren vil have egen bolig i enten et andet plejecenter eller egen lejlighed/ hus. Kommunen vil derfor skulle dække husleje- og forbrugsomkostninger ligesom lejlighederne vil skulle møbleres. Husleje kr Forbrugsafgifter kr Møblering (kun 2008) kr Svært demente borgere med psykiatrisk overbygning, skrøbelige personer med recidiverende depressioner og kronisk paranoide ældre borgere, kunne med fordel profilere af et botilbud i en plejebolig med et særligt miljø, hvor der tages hensyn til de pågældendes skrøbelige psyke. 28

31 Tid til omsorg og nærvær Pleje og omsorg - ideer til handling Dagtilbud til demente Den overordnede målsætning for arbejdet med demensramte borgere i Odense Kommune er længst muligt at bevare og fastholde borgerens personlige identitet og færdigheder, familiære netværk og praktiske livssituation. Dette skal ske ved tidlig og relevant støtte til borgeren og eventuelle pårørende og længst mulig forbliven i vante hjemlige omgivelser. Der skal være mulighed for, at alle demensramte borgere, både hjemmeboende og personer med ophold i plejemiljø, kan få et relevant aktivitetstilbud i dagtimerne. Tilbuddet skal være egnet til at fastholde den aktuelle fysiske og intellektuelle formåen i videst mulige omfang. Tilbuddet skal kunne gives i en skærmet form, således at der kan arbejdes i mindre grupper. I følge standarden for personalenormering i dagcentre for demente udløser 4 demente 1 fuldtidsstilling. 5 medarbejdere á kr Kørsel og øvrige driftsudgifter kr Bevare og fastholde borgerens personlige identitet og færdigheder, familiære netværk og praktiske livssituation. Det er vigtigt, at demensramte borgere, også i afhentnings-/modtagesituationer er omgivet af kendte ansigter og køretiden til dagcenter/aktivitetstilbud bør for den enkelte demensramte borger afpasses efter individuelle forhold. For at leve op til ovenstående målsætninger skal der etableres 20 ekstra dagcenter pladser for demente (svarende til ventelisten til dagcentre). 29

32 Pleje og omsorg - ideer til handling Fleksibel og indiviualiseret hjælp Ledsageordning Beboerne skal opleve en hverdag så tæt på den de havde før indflytning på plejecentre. Dette indebærer bl.a., at beboerne skal have den fornødne hjælp til at deltage i selvvalgte interesser, såsom at gå i teater eller biograf, deltage i fritidsinteresser uden for huset etc. For at dette kan lade sig gøre, er det nødvendigt at oprette en ledsageordning til plejecenterbeboere til udadrettede enkeltaktiviteter. Det er på forhånd ikke muligt at opgøre de præcise behov, da den nuværende beboerkreds ikke har haft disse muligheder. Udover lønudgifter vil der blive udgifter til ledsagepersonens følgeudgifter, fx. transport, entreer og til diverse udgifter i forbindelse med plejen af de frivillige hjælpere. Den skitserede ledsageordning vil udgiftsmæssigt beløbe sig til en årlig udgift på kr. svarende til: 5 medarbejdere kr. 1 administrativ medarbejder kr. Følgeudgifter til transport, entreer mv kr. Borgeren skal opleve en hverdag så tæt på den de havde før indflytning i plejebolig. Borgeren vil opleve, at få hjælp til at deltage i selvvalgte fritidsinteresser, opretholdelse af intellektuelle færdigheder og mulighed for at opretholde netværk. Et alternativ til ovenstående kunne være, at overføre pengene til en pulje under aktiviteter på plejecentre. Plejecentrene skulle så henvende sig her, alt efter de enkelte beboers behov. 30

33 Fleksibel og indiviualiseret hjælp Pleje og omsorg - ideer til handling Valgfrihed - mad Det skal arbejdes på at kunne håndtere øget valgfrihed i forhold til udbringning og leverancetidspunkt. Der etableres nyt storkøkken i Det kan derfor ikke på nuværende tidspunkt præciseres yderligere hvilke valgmuligheder, der kan tilbydes. Der foreslås ligeledes etableret et smagspanel, der skal bedømme madens kvalitet, men også yde råd og vejledning til menukortets sammensætning således, at det sikres, at menuerne afspejler borgernes ønsker og behov. Der kan ikke på nuværende tidspunkt beskrives præcise økonomiske konsekvenser, da det afhænger af det nye køkkens indretnings- og produktionsfaciliteter. Fleksibel og individualiseret madservice tilbud. Der tages udgangspunkt i borgerens ønsker, når hjælpen planlægges og leveres. Der foreslås lavet forundersøgelse i 2008 med henblik på at afdække ønsker og behov hos brugerne samt afdække de økonomiske konsekvenser. 31

34 Pleje og omsorg - ideer til handling Fleksibel og indiviualiseret hjælp Introduktions- og afslutningssamtaler Borgeren skal opleve hjælpen som fleksibel og individualiseret. Det enkelte tilbud opleves som en del af en koordineret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation. At tilrettelægge hjælpen fleksibel og individualiseret kræver at ledere og medarbejdere har et indgående kendskab til borgerens livsforløb og ønsker og forventninger til fremtiden. Det foreslås derfor, at alle nye borgere tilbydes en introduktions- og afstemningssamtale. Dette gælder særligt borgere der modtager hjemmehjælp eller flytter i plejebolig. Med baggrund i en sådan samtale kan hjælpen individualiseres og målrettes den enkeltes ønsker og behov. For de borgere, der modtager sygepleje og træningsydelser er behovet ikke det samme, da opgaven for det meste er veldefineret og af kortere varig eksempelvis sårpleje, genoptræning efter operation m.m. Skal borgeren opleve en god og fremadrettet afslutning på behandlingsforløb skal der afsættes tid til en udskrivningssamtale. Årligt er der 400 nye borgere, som skal have kompleks hjemmehjælp, 900 nye borgere, som visiteres til almindelig hjemmehjælp, 500 der visiteres til plejebolig, 4000 visiteres til sygepleje og 3200 til aktivitet og træning. Det foreslåes, at man giver 1 times introduktion til de borgere, som visiteres til hjemmehjælp, sygepleje og aktivitet og træning samt to timer til de, der visiteres til kompleks hjemmehjælp og plejebolig. Dette svarer til, at 9000 nye brugere af hjemmeplejens tilbud modtager tilsammen 9900 timers introduktion. Økonomiske og administrative 9000 borgere, der tilsammen vil modtage 9900 timers samtale. Med en gennemsnitlig udgift pr. time på 300 kr. svarer det til kr. Hjælpen ydes med udgangspunkt i borgerens livssituation og ønsker og behov. Afslutningssamtalerne vil have en Forebyggende effekt. En samtale hvor borgeren oplever, at der sker en overdragelsesforretning til eksempelvis mere permanent pleje- og/eller træningstilbud. Samtalen kan også bruges til at gøre borgeren opmærksom på hvilke forholdsregler denne kan tage for ikke minimere risikoen for tilbagefald. Samtalen skal og vil have en stærk forebyggende effekt. 32

35 Pleje og omsorg - ideer til handling En koordineret indsats ift. brugerne Koordinatorer til komplekse brugere Borgere med meget komplekse plejebehov vil modtage ydelser fra mange forskellige funktioner - Hjemmepleje, Aktivitet og træning, Sygepleje, Madservice m.fl. Skal borgeren opleve tilbuddene som en del af en koordineret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation er der behov for, at borgeren får tilknyttet en kontaktperson/koordinator, der varetager den samlede koordinering af tilbuddene til borgeren. Borgeren vil opleve, at der er én indgang til systemet og opleve, at det er borgerens samlede behov der er i centrum. Hjælpen som en del af en koordineret og sammenhængende indsats. Det vurderes, at ca. 100 borgere vil have gavn af en koordinatorfunktion. Det anslås at koordinatoren vil skulle bruge i gennemsnit 1 time pr. uge på opgaven timer á 300 kr. = kr. Borgere med komplekse vil opleve tilbuddene som en del af en koordineret indsats, der tager udgangspunkt i borgerens samlede livssituation. det sikres, at der er helhed og sammenhæng i de ydelser, som borgerne modtager. 33

36 Pleje og omsorg - ideer til handling Indiviualiserede plejeboligtilbud Skiltning på plejecentre I dag er der på flere plejecentre en dårlig skiltning. Besøgende har ofte svært ved at finde vej til blandt andet centerlederens kontor. Kontor og møderum er ofte heller ikke særlig hensigtsmæssigt placeret. Det ideelle ville være, at disse lå tæt på indgangen, således de blev synlige for besøgende på plejecentret. Ved fremtidigt byggeri, bør der tages højde herfor. De økonomiske konsekvenser er ikke driftsudgift men en anlægsudgift. Information om selve stedets indretning bliver overskueligt for besøgende. Brugere og pårørende oplever plejecentrene som åbne og imødekommende. For at rette op på de eksisterende forhold, bør der afsættes midler til en ensartet og bedre skiltning på de enkelte plejecentre og infostandere.. 34

37 Indiviualiserede plejeboligtilbud Pleje og omsorg - ideer til handling Gæstestuer til pårørende I forbindelse med nedlægges af aflastningspladser, vil der på enkelte plejecentre være mulighed for indretning af gæstestuer til overnatning for pårørende. Hvor stort behovet herfor måtte være, vides ikke. Mange pårørende bor i kørselsafstand fra plejecentrene. På enkelte plejecentre, typisk i leve/bomiljøerne, er der allerede i dag mulighed for overnatning, idet boligerne har en sådan størrelse, at det ikke udgør noget problem. Enkelte plejecentre har indkøbt en gæsteseng til formålet. De pårørende har i øvrigt også mulighed for at deltage i måltiderne mod betaling. Hvis behovet for overnatning skal undersøges med henblik på fremtidige byggerier, foreslås forsøgsvis oprettet 4 gæstestuer på udvalgte plejecentre. Udgiften hertil vil svare til driftsudgifterne på en aflastningsstue. Husleje, el, vand, varme m.m., hvilket udgør ca kr. pr. år pr. stuer. Derudover vil der skulle indkøbes inventar til stuen. Anslået udgift hertil kr. Den overnattende pårørende vil skulle betale 98 kr. pr. dag svarende til aflastningstaksten i Denne dækker udgifter til mad og vask og leje af linned samt rengøring af stuen. Beboere og pårørende skal opleve plejecentrene som et sted hvor der er plads og rum til de pårørende, herunder at kunne invitere gæster. 35

38 Pleje og omsorg - ideer til handling Indiviualiserede plejeboligtilbud Plejecentrenes særpræg I dag findes der på det enkelte plejecenter flere forskellige pjecer. Der er behov for at få udarbejdet en ensartet pjece (skabelon) til alle plejecentre, hvoraf de faktuelle oplysninger fremgår, men hvor det enkelte plejecenter også har mulighed for, at fremhæve netop deres kendetegn. Derudover vil en let tilgængelig internetside for det enkelte plejecenter også være ønskeligt. Denne kunne udbygges til, at indeholde information om de i- gangværende aktiviteter og daglige gøremål, der er på stedet. Det kunne også gøres muligt, at give de besøgende på hjemmesiden en visuel rundtur af plejecentret og omgivelserne. Det anslås, at der vil være en engangsudgift til pjecer på kr. og løbende udgifter til pjecer m.m. på kr. og en årlig udgift til vedligehold og systemudvikling på kr. Hertil kommer en engangsudgift på kr. til opsætning af hjemmesider. Give kommende beboere og pårørende et bedre overblik over de eksisterende tilbud således, at de får en bedre indsigt og dermed mulighed for at vælge et plejecenter, der passer til deres behov. Hvis forslaget gennemføres er det vigtigt, at materialet får et professionelt udseende og løbende bliver ajourført. Der skal derfor afsættes ressourcer til dette. 36

39 Rehabilitering og forebyggelse Pleje og omsorg - ideer til handling Cafeterietilbud - åbningstider Fra bruger/pårørenderåd og ældreråd o.l. er der rettet en del kritik af de manglende muligheder i cafeterierne. Som regel lukkes cafeterierne umiddelbart efter middag i hverdagen, og i weekenderne lidt tidligere. Der er derfor meget lidt aktivitet om eftermiddagen. En tidligere plejehjemsundersøgelse bekræfter dette billede og bekræfter ønsket om en længere åbningstid. For at sikre, at der skabes flere aktiviteter og livet i cafeterierne vender tilbage til gavn og glæde for både beboere og ældre i omegnen, er det nødvendigt at tilføre flere personaleressourcer til bemanding i cafeterierne. Der skal dog gøres opmærksom på, at kunderne efter den tidligere besparelse på cafeteriaområdet har fået andre vaner og at der derfor skal opbygges et nyt kundeunderlag til cafeteriernes eventuelle nye åbningstider. Det foreslås, at cafeterierne på Rytterkasernen og Albanigade genåbnes for beboere, pårørende og spisegæster i området. Begge steder har fine faciliteter som umiddelbart vil kunne genbruges, dog vil der skulle anskaffes en ovn til Rytterkasernen. Derudover foreslås at flere af de bestående cafeterier får en udvidelse af åbningstiden i hverdag og weekend, så der er bemanding til kl. 15. Der vil således være mulighed for, at besøgende kan nyde en kop kaffe og kage sammen med beboerne. Det drejer sig om cafeterierne på Skt. Klemens Parkens Plejecenter, Plejecenter Havebæk, Hjallese Plejecenter, Ældrecenter Frederiksbroen, Sct. Hans Parkens Plejecenter, Hvenekildens Plejecenter, Lokalcenter Korsløkkehaven og Næsby Plejecenter. De øvrige cafeterier har enten allerede en åbningstid, der matcher ovenstående eller det er ikke relevant at øge åbningstiden i forhold til det kundeunderlag, der er det pågældende sted. Genåbning af Rytterkasernen og Albanigade med en åbningstid fra kl hverdage og weekend forudsætter en bemanding på 2,5 normering hvert sted, afløsning samt indkøb af ny ovn til Rytterkasernen svarende til i alt ca kr. Der forventes at være en nettoomsætning i cafeterierne på ca kr. Nettoudgiften til genåbningen vil være ca kr. Udvidelse af åbningstiden i bestående cafeterier vil medføre en tilførsel af personale svarende til 7,4 normering samt afløsning, i alt ca Der forventes en øget nettoomsætning på ca kr. Nettoudgiften til udvidelse af åbningstiden vil være ca kr. Mere og større aktivitet i hverdagen, og i weekenderne på cafeterierne, så borgerne i videst muligt omfang kan fortsætte sit hidtidige liv. Det er også et godt alternativ til at skulle sidde alene og spise i eget hjem, og på den måde forebyggende for ensomhed. Det vil være med til at skabe et netværk og fastholde borgernes aktivitetsniveau. 37

40 Pleje og omsorg - ideer til handling Rehabilitering og forebyggelse Hjælpemidler Der har gennem de senere år været et stigende ønske fra både handicappede og den ældre befolkningsgruppe om selvstændigt at kunne transporterer sig rundt. På dette område ses en stigning i ansøgninger fra ældre borgere om 3 og 4 - hjulede køretøjer (scootere og el-kørestole). Ansøgningerne går ofte på behov for bevarelse af livskvalitet i forhold til selvstændigt at kunne udfører almindelig dagligdags indkøb, deltage i fritidsinteresser, gå i teater eller biograf m.v. Det er aktiviteter, der rent psykologisk opfattes som en væsentlig lettelse i hverdagen. Efter Lov om Social Service skal vi kompensere for både fysiske og psykiske behov. Ansøgninger skal vurderes efter fysiske handicap, kørselsbehov og livskvalitet. Det nuværende serviceniveau i Odense Kommune har som parameter for bevillingsgrundlag hovedvægten på det fysiske funktionstab og kun i ringe grad livskvalitet. Der opleves et øget behov for bevilling af denne type hjælpemidler med baggrund i livskvalitet, hvilket vi i dag ikke vægter væsentligt som bevillings- grundlag. Der sker løbende en kraftig teknologisk udvikling på hjælpemiddelområdet, en udvikling der er til stor gavn for handicappede og derfor også øger kravene til produkterne. Det giver en prisudvikling, der fordyrer relevante hjælpemidler som de ovenfor nævnte. (prisen for en elkørestol er typisk kr.). Der bevilges på årsbasis mellem 50 og 60 køretøjer hvoraf ca. halvdelen er til den ældre befolkningsgruppe. Behovet skønnes derfor at være på ca kr./år. Sikre det nuværende bevillingsniveau på området opretholdes samtidig med at behov begrundet i livskvalitet tilgodeses således at ældre borgere kan få bevilling med baggrund i både funktionstab og livskvalitet og forblive aktive længst muligt. Borgeren understøttes i at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. 38

41 Rehabilitering og forebyggelse Pleje og omsorg - ideer til handling Vedligeholdende aktiviteter (ADL) plejeboliger og hjemmepleje Det anslås, at ca. 2/3 af beboere på plejecentre vil have et egentligt udbytte af vedligeholdende træning udover den træning, der varetages af Aktivitet og Træning. Træningen skal indgå som en del af den daglige pleje og udføres af plejepersonalet. Det handler om, at få beboerne involveret mere i den almindelige daglige livsførelse. Det vurderes, at den enkelte beboer vil modtage træning svarende til ½ time pr. uge. Forebyggende indsatser i form af rehabilitering er i de senere år blevet skubbet i baggrunden i Hjemmeplejen, pga. tidspres og i besparelsesøjemed. Det forudsættes, at dette er gældende for alle moduler, så alle borgere der er visiteret vil kunne profilere at disse forbyggende indsatser. Vedligeholdende aktiviteter i hjemmeplejen. Der tages udgangspunkt i timeprisen på 303 kr. omregnet til 5,05 pr. minut: Antal borgere i de 2 små moduler : 150 x 15 min. x 52 uger i alt minutter Antal borgere i øvrige moduler: 100 x 30 min. x 52 uger i alt minutter Udgift i alt min. x 5.05 kr. = kr. Evaluering af indsats: kr. pr. år. Større mobilitet og vedligeholdelse samt optræning af den enkeltes funktionsniveau. Den forbyggende indsats vil på sigt kunne aflæses i mindre plejebehov, mindre forbrug på træningsog aktivitetsniveauet og desuden øge borgernes livskvalitet. Det forudsættes, at borgere i de 2 små moduler vil have behov for 15 minutters træning om ugen og de resterende moduler, vil borgerne have behov for 30 minutter træning om ugen. Ideen med vedligeholdende aktiviteter er, at den forbyggende indsats på sigt vil kunne aflæses i mindre plejebehov, mindre forbrug på træningsog aktivitetsniveauet og desuden øge borgernes livskvalitet. Der foreslås derfor etableret et 2- årigt forsøgsprojekt. Vedligeholdende aktiviteter på plejecentre: Antal beboer i forsøgsprojekt 100 Udgift pr. borger Årlig udgift i alt

42 Pleje og omsorg - ideer til handling Rehabilitering og forebyggelse Forebyggelse - ernæring Der er i de senere år fokuseret meget på underernærede ældre. Der er lavet en række videnskabelige undersøgelser, der dokumenterer værdien af kostens betydning for de ældres livskvalitet. Vi bliver ældre og ældre og kostens betydning bliver derfor endnu vigtigere. Der har ligeledes i flere omgange være peget på, at flere ældre i bl.a. plejeboligerne er underernærede eller i risikogruppen for at blive underernærede. Dels på grund af utilstrækkelig ernæringsrig kost, og dels på grund af personalets manglende viden. Kosten betyder meget for den enkeltes livskvalitet, og har også en afgørende betydning for den ældres sundhedstilstand. brugerne af kommunens rehabiliteringspladser. Der iværksættes vejledning i korrekt kost og ernæring for plejepersonalet for at sikre, at alle indsatser har et rehabiliterende sigte. Grenå Kommune har foretaget økonomiske beregninger, som påviser, at en tidlig indsats i forhold til småtspisende ældre i eget hjem, kan mindske kommunens udgift til plejeforanstaltninger betydeligt. Forslaget kan derfor på sigt betyde en reduktion i driftsudgifter på andre områder. Der foreslås oprettelse af 4 kostfaglige stillinger som proffessionsbachelor i sundhed og ernæring eller klinisk diætist til kortlægning og gennemførelse af forebyggende indsatser på ernæringsområdet. 4 medarbejdere á kr. kr Der udarbejdes materiale til ernæringsscreening og tilbydes særlige understøttende indsatser for 40

43 Kompetenceudvikling af personale Pleje og omsorg - ideer til handling Strategisk kompetenceudvikling Af seniorlivspolitikken fremgår det bl.a. at: Borgeren skal møde veluddannet og velkvalificeret personale. Det kræver, at der til stadighed er fokus på opkvalificering af alle faggrupper. Det skal sikres, at der er det fornødne antal specialister indenfor eksempelvis sårpleje, diabetes, demens, inkontinens m.m. Der skal derfor investeres i uddannelse. Det skal endvidere sikres, at der i de enkelte grupper og på tværs af funktionerne er mulighed for fornøden tid i det daglige, til vejledning, sparring og supervision mellem de enkelte faggrupper. De rigtige kvalifikationer betyder også, at medarbejderne med udgangspunkt i ældreområdets værdigrundlag møder borgeren med nærvær og omsorg. Formål med strategisk kompetenceudvikling er, at skabe sammenhæng imellem Seniorlivspolitik, strategi for OKÆ og det daglige samarbejde imellem borger og medarbejder. OKÆ har i 2007 iværksat et strategisk kompetence udviklingsprojekt, hvor medarbejdernes kompetencer afdækkes og det afdækkes hvor organisationen har et komptencegab i forhold til mål og udfordringer i fremtiden. Da ældreområdet generelt er et lavtlønsområde, vurderes løn at være et væsentligt incitament for fastholdelse og rekruttering. Derfor skal kompetenceudvikling have direkte sammenhæng til individuel løndannelse. Der oprettes forskellige fagligt rettede efteruddannelsestilbud med en niveauopdeling der muliggør at honorere medarbejderne for nyerhvervede sæt af kompetencer. Et eksempel kan være at designe en kompetencetrappe, hvor hvert trin udløser et løntillæg. Nederste trin på kompetencetrappen svarer til grundlæggende efteruddannelse inden for et område. Øverste trin svarer til specialistniveau. Medarbejderne vil opleve en retfærdig sammenhæng imellem uddannelsesaktivitet og aflønning. Organisationen vil få hævet kompetenceniveauet og blive mere konkurrencedygtige i forhold til private leverandører samt mere attraktive over for såvel brugere som medarbejdere. Alle medarbejdere skal sikres uddannelsesmuligheder, hvorfor den enkelte medarbejder får et klippekort, der sikrer medarbejderen mulighed for udannelse til et nærmere specificeret antal uddannelsesdage og/eller uddannelsesmidler. konsekvenser ved indsatsen I budget 2007 er der afsat ca kr. pr. medarbejder pr. år. Det vurderes, at der som minimum skal afsættes kr. pr. medarbejder pr. år for at kunne planlægge og afvikle et målrettet fagligt udviklingsforløb for alle medarbejdere i OKÆ. En udgift på kr. pr. medarbejder svarer til en budgetudvidelse på kr. Det forventes at alle medarbejdere over en 4-årig periode vil blive kompetenceudviklet svarende til et løntillæg på et løn trin. Et løntrin er gennemsnitligt på ca kr. Medarbejderne skal efteruddannes, så de kan opfylde brugernes forventninger til høj faglig kvalitet, service og fleksibilitet. Det faglige niveau skal hæves, så OKÆ er i stand til at løse komplekse plejeopgaver, yde diverse former for genoptræning samt matche private firmaer på de konkurrenceudsatte områder. Rehabilitering og sundhedsfremme er væsentlige nøgleord. 41

44 Pleje og omsorg - ideer til handling Kompetenceudvikling af personale Forskningsbaseret udviklingsenhed Seniorer og andre med hjælp behov skal fungere som aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet i de boliger og de miljøer som de måtte foretrække. Skal denne målsætning efterleves kræver det udvikling af nye metoder inden for pleje og omsorgsområdet. Der foreslås oprettet en forskningsbaseret udviklingsenhed, der i samarbejde med SDU, OUH og CVU med flere kan afprøve den mere teoretiske forskning i praksis. Udviklingsenheden skal i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere afprøve teori i praksis på Odense Kommunes eksisterende plejecentre, træningscentre og hos hjemmeboende. På den måde skabes det bedste læringsmiljø for medarbejderne, da det afhængigt af projekt vil være forskellige medarbejdere, der deltager og forskningen kan målrettes enheder, som besidder faglig specialviden på forskellige områder som f.eks. demens, kost, medicin og træning. En af seniorlivspolitikkens målsætninger er, at borgeren skal opleve, at plejecentrenes driftstilbud afspejler borgerens ønsker og behov. Det betyder, at fremtidigt byggeri skal sikre variation og afspejle de ældres forskellige ønsker og behov for boform herunder boformer til ægtepar. Odense Kommune har et bygnings- og indretningsmæssigt højt niveau på plejecentrene. Borgernes ønsker og forventninger er ikke stationære. Det foreslås derfor, at der iværksættes en analyse af kommende seniorers forventninger til plejeboliger. En analyse der ikke kun skal inddrage indenlandske men også udenlandske erfaringer. En sådan analyse vil være naturlig, at placere i en forskningsenhed. Det skal også undersøges om der findes og ønskes alternativer til plejeboliger. Udover forskning/analyse af plejebolig former vil udviklingsenheden skulle beskæftige sig med eksempelvis træningsområdet og pervasive healthcare (læs intelligente hjælpemidler). Når man normalt hører om intelligente hjælpemidler, er det støvsugeren, der selv støvsuger, køleskabet med indbygget tv-skærm eller køleskabet der kommer med madopskrifter i forhold til det indhold, der er i køleskabet. Intelligente hjælpemidler er meget mere og har meget mere interessante perspektiver end blot ovennævnte eksempler. Pervasive healthcare (intelligente hjælpemidler) som forskningsområde rummer to hovedperspektiver. Det ene er forskning i og udviklingen af nye sundheds-teknologier og den anden er forskning i nye måder at organisere leveringen af pleje- og sundhedsydelser i samarbejde mellem borgere, den offentlige sektor og private virksomheder. Pervasive Healthcare understøtter ligeledes at 42

45 Pleje og omsorg - ideer til handling ældre mennesker og andre med behov for hjælp kan klare sig selv bedst muligt og længst muligt på egne betingelser. Udviklingen af Pervasive Healthcare produkter kan være en betingelse for at ældre og andre med hjælp behov kan fungere som aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet i de boliger og de miljøer som de måtte foretrække. Udvikling af Pervasive Healthcare kan ligeledes medvirke til at forebygge følgevirkningerne af livsstilssygdomme (f.eks. diabetes 2) eller kroniske sygdomme (f.eks. astma) ved at understøtte viden og kompetenceudvikling mod udvikling og produktion af nye typer sundhedsservices, der kan øge borgernes livskvalitet, lære borgerne at monitorere sig selv samt forsøge at motivere borgerne til generelt at tage mere ansvar for egen sundhed. Fast personale kr Frikøb af medarbejdere kr Investering i forskning kr I alt kr Seniorer og andre med hjælp behov kan fungere som aktive og ligeværdige medlemmer af samfundet i de boliger og de miljøer som de måtte foretrække. Odense Kommune opleves og kendes som en by hvor boligmassen til seniorer er mangfoldig og nutidig. En forskningsbaseret udviklingsenhed vil skulle bestå af 3-4 faste medarbejdere (eksempelvis læge, sygeplejerske, terapeut, etnograf). Herudover skal det være muligt at frikøbe 1-2 medarbejdere fra driftsorganisationen. Det skal ligeledes være muligt, at investere i forskning/analyser. Enheden vil dog fortrinsvis skulle finansiere forskning/analyse via fonde m.m. 43

46 Byrum og bolig - ideer til handling Grønne områder og samlingssteder Udvalg: By- og Kulturudvalget Program og demonstrationshave Anlægsbevilling på mio. kr. I forbindelse med renoveringer og nybyggerier af såvel ældrevenlige boliger som plejehjemsboliger er det vigtigt, at indretning af boligernes udeopholdsareler bliver så varierede, oplevelsesrige, smukke og vedligeholdelsesvenlige som muligt. Både for beboernes, men ikke mindst for de pårørende og evt. personale er det afgørende, at boligkomfort og trivsel er til stede overalt. For at kunne vise og evt. bevise påstandene om glæde og trivsel ved velindrettede udearealer foreslås det, at der i samarbejde mellem Æ&H og BKF (relevante fagafdelinger) samt personaleorganisationer og pårørende udarbejdes et program for indhold og indretning af ikke mindst udearealerne ved kommunens ældreboliger. Særlig anlægsbevilling skal gives til udarbejdelse af program evt. med eksterne konsulenter - samt anlæg af demo-have. Afledt drift skal indeholde både alm. årlig pleje samt løbende muligheder for ændringer og nye anlæg og særindretninger. Stimulerende og livskvalitetsforbedrende boligforhold til gavn ikke mindst for de ældre beboere men også for pårørende og personale. Det skal også kunne være privat og specielt at bo kommunalt. Dette program skal både indgå som krav til fremtidige byggerier og samtidig danne basis for anlæg af en demonstrationshave til inspiration og fortsatte eksperimenter og modelafprøvninger. 44

47 Grønne områder og samlingssteder Byrum og bolig - ideer til handling Udvalg: By- og Kulturudvalget Samarbejde med frivillige og foreninger om etablering af morgengymnastik, gangklub mv. I samarbejde med Æ&H kan der peges på egnede lokaliteter for oprettelse af diverse motions- og aktivitetstilbud (se bl.a. mødestederne!). Park & Natur stiller mødestederne og de grønne områder frit til rådighed. Klubberne/deltagerne administrerer selv eller i samarb. med Æ&H. Mere tryghed ved at komme ud, bedre sociale relationer og øge sundhedstilstanden for deltagerne. Etableringsudgifter ,- kr. Afledt drift 0,- kr. 45

48 Byrum og bolig - ideer til handling Grønne områder og samlingssteder Udvalg: By- og Kulturudvalget Fire aktivitets - og mødesteder Etablering minimum 2 mio Der findes allerede mange aktivitets- og opholdstilbud i byens grønne områder. Traditionelt er disse tilbud ikke målrettet til bestemte brugergrupper, men kan benyttes frit af alle. Eksisterende eksempler er således byens offentlige legepladser, grillpladser samt diverse opholdsmuligheder i byens parker og i skovene og naturområderne. Etablering af særligt for ældre medborgere indrettede aktivitets- og mødesteder vil på langt sigt kunne øge brugen af byens grønne områder, og derved skabe baser for udflugter og særlige familie- og klubarrangementer. Mødestederne administreres og vedligeholdes af Park & Natur, og indgår som et almindeligt rekreativt tilbud til byens borgere og besøgende. konsekvenser ved indsatsen Anlægsbevilling på 2 mio. kr. Afledt drift udgør ,- kr. pr år Mærkbar øget brug af de grønne områder efterfulgt af ønsket om etablering af permanent toiletfacilitet Aktivitets- og mødestederne skal indrettes i samarbejde med Æ&H og skal ud over de særlige opholds- og aktivitetsindretninger også tilbyde toiletfaciliteter. (Toiletfaciliteterne tænkes i første omgang udført som opstilling af mobile festivalkabiner i sommerhalvåret. 46

49 Byrum og bolig - ideer til handling Tilgængelighed Udvalg: By- og Kulturudvalget Nedtællingssignaler ved banegården Lyssignaler udgør en barriere for fodgængere, og mange ældre har svært ved at nå over, hvis de starter for tæt på grøntidens udløb. Derfor kan det være en stor hjælp, såfremt der etableres fodgængernedtælling i flere anlæg. Konkret er der 3 fodgængerovergange ved banegården og bybusterminalen på Østre Stationsvej, hvor især mange ældre vil få gavn af løsningen. konsekvenser ved indsatsen Udgiften kan afholdes af rammen til signalanlæg. De fleste seniorer vil opleve fodgængernedtællingen som en stor hjælp, der letter deres adgang til kollektiv trafik og hovedbiblioteket. Det kan medføre, at flere seniorer vil færdes i området. Udvalg: By- og Kulturudvalget Indsats Cykelhjelm til seniorer Seniorer har en væsentlig højere risiko for at komme til skade i trafikken på cykel end andre voksne cyklister. Det skyldes, at motorikken forringes og sanserne bliver dårligere med alderen. For at kompensere for denne risiko er der mange seniorer, der stopper med at cykle, selv om de derved går glip af en meget vigtig daglig motion og får nedsat deres mulighed for at komme rundt i byen. Der bør laves en særlig kampagne rettet ældre cyklister, med fokus på hjelm og motion. konsekvenser ved indsatsen Udgiften på kr ,- bør afholdes af kommunens sundhedspulje. Det forventes, at andelen af seniorer med cykelhjelm fordobles og at deres skadesgrad ved cykelulykker ved falde. Samtidig vil antallet af cyklende seniorer med tiden stige. 47

50 Kommunikation - ideer til handling Kommunikation Udvalg: Økonomiudvalget Grundpakke Overbygning Overbygning 2 Udvalg: Social- og Arbejdsmarkedsudvalget Grundpakke Overbygning Overbygning Baggrund Odense Kommunes seniorlivspolitik har som delmål, at kommunen opleves som en by, der er i god kontakt med sine ældre borgere, og hvor seniorerne har nem adgang til information om tilbud, aktiviteter og den kommunale service. Målgruppe Begrebet seniorer dækker over en bred gruppe af mennesker med forskellige ønsker, behov og ressourcer. Der er både ressourcestærke borgere, der efterspørger aktivitetstilbud og selv aktivt opsøger information og borgere, der har brug for hjælp dels i forhold til deres hverdag, dels i forhold til at få relevant information. Den brede målgruppe har betydning for de konkrete indsatsområder inden for kommunikationsområdet. Det er ikke nok at satse på ét medie, vi er nødt til at inddrage flere medier/kanaler for at være sikre på at nå hele målgruppen. Handleplan Det følgende forslag til handleplan er lavet med udgangspunkt i målet om at nå ud til hele målgruppen. Forslagene er inddelt i tre niveauer: En grundpakke, der rummer et minimum af kommunikationstiltag i forhold til målet om at nå hele målgruppen af seniorer med de mest essentielle informationer. En overbygning, der ikke bare sikrer, at kommunen formelt når ud til hele målgruppen, men som inddrager flere kanaler, der delvis overlapper hinanden, og som tilbyder ydelser, der ikke er basale men relevante for forskellige grupper af seniorer. Endnu en overbygning, der demonstrerer Odense Kommunes særligt høje prioritering af dens ældre borgere gennem synlige tiltag specifikt målrettet seniorer. Tiltag der gør det endnu nemmere at få svar på spørgsmål og endnu mere attraktivt at være senior i Odense Kommune. 48

51 Kommunikation - ideer til handling Kommunikation Grundpakke Odense Kommune har i forvejen en række kommunikationstiltag rettet mod seniorer: Bladet En venlig hilsen udkommer i eksemplarer, tre gange årligt og postomdeles til alle kommunens folkepensionister samt nogle handicapgrupper. Bladet Tryghed og service udkommer i eksemplarer, fire gange årligt og postomdeles til alle folkepensionister i Odense Kommune. Det særlige formidlingscenter på Odense Universitets Hospital, der rådgiver ældre borgere, der er blevet behandlet på OUH, og hjælper med at sætte relevant hjemmehjælp i værk efter udskrivningen. Tolv årlige informationsmøder for nye pensionister. På møderne deltager repræsentanter fra Pensionsafdelingen, Borgerservice, Ældrerådet. Fremover foreslås det, at der også deltager en repræsentant for Ældre- og Handicapforvaltningen i Odense Kommune. Ældre- og Handicapforvaltningens repræsentant skal især formidle mulighederne for et aktivt seniorliv i Odense Kommune, for eksempel Seniorhuset og frivilligt arbejde i kommunens institutioner. Forebyggende hjemmebesøg. Det foreslås, at disse tiltag suppleres med: En seniorportal, der samler alle relevante oplysninger om tilbud og aktiviteter rettet mod seniorer i Odense Kommune. Ved at samle informationerne i forhold til målgruppen, bliver informationssøgningen mere brugervenlig. En seniorportal vil i øvrigt åbne op for muligheden for en tættere dialog med kommunens ældre borgere gennem for eksempel elektroniske tilfredshedsanalyser og andre brugerundersøgelser. Seniorportalen afløser menupunktet Ældre, der findes på i dag. Etableringsudgift cirka Hertil kommer grafik og fotos cirka kroner, markedsføring af portalen cirka kroner. Løbende drift: en time om ugen. Se bilag for en nærmere beskrivelse af seniorportalens indhold og opbygning. En folder til plejepersonale med svar på de hyppigst stillede spørgsmål fra seniorer, der bruger den kommunale ældrepleje. Folderen indeholder desuden henvisninger til relevante kilder, der kan svare på andre spørgsmål, for eksempel seniorportalen og relevante telefonnumre. Inddragelsen af plejepersonalet i forhold til kommunikationen med seniorer imødegår særligt behovet hos de seniorer, der ikke har adgang til Internettet, eller som har svært ved at overskue kommunens formidlingskanaler. Pris cirka kroner. 49

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011.

Demenspolitik Hedensted Kommune. Senior Service Marts 2011. Demenspolitik Hedensted Kommune Senior Service Marts 2011. Overordnede mål for demensindsatsen: Den overordnede målsætning for hjælpen og støtten til demensramte borgere i Hedensted Kommune: at understøtte

Læs mere

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv

Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune. - længst muligt aktiv i eget liv Senior- og boligpolitik i Esbjerg Kommune - længst muligt aktiv i eget liv Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision og værdier... 5 Vision... 5 Værdier... 6 Hvorfor... 7 Hvordan... 7 Seniorundersøgelsen...

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Odense kommunes seniorlivspolitik

Odense kommunes seniorlivspolitik Odense kommunes seniorlivspolitik Indholdsfortegnelse Forord 04-05 Indledning 06-07 Visioner og temaer 08-09 Mennesket - det aktive seniorliv 10-13 Pleje og omsorg 14-17 Byrum og boliger 18-19 Mødet med

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv

Ældrepolitik Et værdigt ældreliv Ældrepolitik Et værdigt ældreliv l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente,

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune

Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune 2 Frivilligpolitik Det sociale område, Svendborg Kommune Indhold Indledning og baggrund 4-5 Det frivillige sociale arbejde 6-7 Værdier 8-9 Samarbejde

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018

KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 KOLDING KOMMUNES DEMENSSTRATEGI 2012-2018 l i v s k v a l i t et a fl a stn i n g a f på r ø r e n d e d e m e n s fa g l i g s p e c i a l e n h e d ko o r d i n e r et i n d s ats u n d e r s t ø tt

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov

Holbæk Kommunes. turismepolitik. Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Holbæk Kommunes erhvervs- ældrepolitik og turismepolitik Et ældreliv med udgangspunkt i ressourcer og behov Indhold side 4 side 6 side 8 Forord Fremtidens muligheder og udfordringer på ældreområdet Ældrepolitikken

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget Plejeboligerne er oprettet til ældre og handicappede med et stort behov for pleje, omsorg og tilsyn døgnet rundt. Personer med demens eller afvigende adfærd kan visiteres til

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009

Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældrepolitik VEJLE KOMMUNE 2009 Ældre politikken 2 Forord Ældres forhold interesserer mange borgere og er derfor genstand for megen debat. Det er forståeligt, for selv små ændringer i vilkårene kan påvirke

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre

Ældrepolitik 04.05.14. Center for Ældre Ældrepolitik 04.05.14 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre i kommunen. De ældre er i dag mere sunde og raske end nogensinde. Vi lever længere end tidligere, hvor levevilkårene

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS

KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD FOR KOMMUNALE TILBUD TIL BORGERE MED DEMENS Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk 1 Indhold Indledning... 3 Kvalitetsstandard.

Læs mere

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune

Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Frivilligpolitik for Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Århus Kommune Forord Livsmod, glæde, handlekraft og kvalitet. Det er nøgleordene i arbejdet for og blandt ældre og handicappede. Det er bærende

Læs mere

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik

35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik 35. Ældre kan og vil selv - samlet plan for implementering og status på ældrepolitik Sundheds- og Omsorgsudvalget 1. besluttede, at de i sagen beskrevne elementer foreløbigt udgør et samlet plangrundlag

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv

ÆLDREPOLITIK. Vejle Kommune et godt, aktivt og værdigt ældreliv ÆLDREPOLITIK Vejle Kommune 2018-2025 et godt, aktivt og værdigt ældreliv FORORD Hvad er det gode ældreliv? Netop det spørgsmål giver mange forskellige svar. Det, der er vigtigt for dig, er ikke så vigtigt

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Ansøgte midler til løft af ældreområdet. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Ansøgte midler til løft af ældreområdet Resumé af de samlede indsatser: Den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen styrkes gennem ansættelse af flere ergoterapeuter og gennem kompetenceudvikling af medarbejderne.

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79

Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Aabenraa Kommunes politik for støtte til forebyggende og aktiverende tilbud til ældre efter Servicelovens 79 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 3 1.1. Lovmæssigt grundlag... 3 1.2 Værdigrundlag... 3 2.

Læs mere

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C.

Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. ALLERØD KOMMUNE Sundheds og Velfærdsudvalget 20102013 Møde nr. 37 Mødet holdes mandag den 10. december 2012 kl. 07:30 på Rådhuset i Mødelokale C. Medlemmer: Jesper Hammer (D), Poul Albrechtsen (O), Bitten

Læs mere

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand

Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011. Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Retningslinjer og støtteformer for UDDANNELSESPULJEN FOR FRIVIL- LIGT SOCIALT ARBEJDE 2008-2011 Ansøgningspulje Åbent kursusudbud Konsulentbistand Frivilligrådet og Center for frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

Ældre- og Handicapudvalget

Ældre- og Handicapudvalget Ældre- og Handicapudvalget - Dagsorden 18. november 2014 PRINT Ældre- og Handicapudvalget Åben Dagsorden 2. Driftsaftale med Bolbro Brugerhus (Åbent) Tirsdag den 18-11-2014 kl. 08:30 Lysningen, Østerdalen

Læs mere

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune

Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE - BYRÅDET Fritids- og kulturpolitik for Solrød Kommune I Solrød Kommune er der kultur- og fritidstilbud til alle borgere overalt i kommunen. I fritids- og kulturlivet vokser vi fra barnsben

Læs mere

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008

Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitik Godkendt af Byrådet 13. november 2008 Demenspolitikkens indhold Indledning Forekomst Vision Overordnet mål i Faxe Kommune Indsatsområder: Information Tidlig indsats / udredning Tilbud til

Læs mere

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16

Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Næstved / ældre-og værdighedspolitik 04.05.14/08.03.16 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren

Ansøgningen skal være underskrevet af borgeren Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 3.1.2 VISITATION TIL PLEJEBOLIGER Ansøgning om bolig Ansøgning Henvendelse om plejebolig sker til visitationsenheden. På basis

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE. [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE [ str. 8,5x8,5] VÆRDIGHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indhold INDHOLD... 2 FORORD... 3 INDLEDNING... 3 VÆRDIGRUNDLAG... 4 VISION... 4 INDSATSOMRÅDER... 5 1. LIVSKVALITET... 5 2. SELVBESTEMMELSE...

Læs mere

Retningslinjer for 18 puljen

Retningslinjer for 18 puljen Retningslinjer for 18 puljen Revisionsoplæg, juni 2015 Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, Ældre- og Handicapforvaltningen og Børn- og Ungeforvaltningen 1 Indholdsfortegnelse Puljens formål... 3 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016

VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 VÆRDIGHEDSPOLITIK Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 16. juni 2016 Forord Værdighed er blevet et nøglebegreb i den politiske debat om prioritering af ressourcer til ældreområdet. På finansloven 2016 er

Læs mere

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur

Folkeoplysningspolitik 2012-2016. Center for Børn & Kultur Folkeoplysningspolitik 2012-2016 Center for Børn & Kultur 1 Indhold Formål...3 Borgernes deltagelse i foreningsaktiviteter...4 Rammer for foreningsarbejdet...6 Samspil mellem foreninger og selvorganiserede

Læs mere

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre

Ældre- og værdighedspolitik. Center for Ældre Ældre- og værdighedspolitik 2016 Center for Ældre Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Vi er i dag mere sunde og raske og lever længere end tidligere. Det betyder, at mange af os er på arbejdsmarkedet

Læs mere

Forslag. Handicappolitik

Forslag. Handicappolitik Forslag Handicappolitik 1 Handicappolitikken angiver Svendborg Kommunes overordnede vision og mål for indsatsen for børn, unge og voksne med funktionsnedsættelse. Politikken er en revision af den vedtagne

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv

Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Det gode, værdige og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes ældre- og værdighedspolitik April 2016 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed

Læs mere

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag:

Samarbejdet i Demensalliancen har inspireret Stevns Kommune til en række nye tiltag: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Stevns Kommune Tilskud:4.632.000 Link til værdighedspolitik: http://stevns.dk/sites/default/files/om_kommunen/planer_poli

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015

Notat. Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud. Den 13. august 2015 Notat Emne: Styrkelse af dagplejen som et ligeværdigt og attraktivt pasningstilbud Den 13. august 2015 Baggrund Aarhus Kommune skal kunne tilbyde en varieret og fleksibel vifte af pasningsmuligheder til

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed

Budget 2016 Udvalget for Social og Sundhed 1. Etablering af demensby på eksisterende plejecenter Byen i byen. 1.000 kr. 2016 2017 2018 2019 Flytning af områdekontor 200 Etablering af P-pladser 1.100 Tilkørselsforhold 300 Indretning af butikker+indgang

Læs mere

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme

Udviklingsplan. for. Specialområde Autisme Udviklingsplan for Specialområde Autisme 2016 1 Baggrund og fakta om Specialområde Autisme Specialområde Autisme er opstået som en fusion mellem de regionale autismetilbud, Hinnerup Kollegiet, Bækketoften

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen

Kommissorium. Superkilen. Ligeså mangfoldig som Nørrebro selv www.superkilen.dk. Kilebestyrelsen for Superkilen i Mimersgadekvarteret (1/5) Superkilen Kilebestyrelsen for i Mimersgadekvarteret (1/5) er et kommende offentligt friareal i Mimersgadekvarteret. s fysiske rammer er det offentligt tilgængelige areal mellem Nørrebrogade ved Nørrebrohallen og

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni

Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Punkt 13 på Byrådsdagsordenen den 3./4. juni Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelses udtalelse vedr. SF, V, C og EL s budgetforslag om gratis psykologhjælp til unge i Aarhus Kommune

Læs mere

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune

Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Forslag til: J.nr. 27.00.00.G01-49-12 Vision og strategier for demensområdet i Mariagerfjord Kommune Mariagerfjord Kommune har længe haft fokus på demensområdet. Med visioner og pejlemærker for demensområdet

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd

VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd VÆRDIGHEDSPOLITIK revideret efter dialogmøde med Handicapråd og Ældreråd Citater fra Ligeværdig dialog med ægte interesse Individuelt tilpassede tilbud At medarbejderne har sat sig ind i hvilken pleje/omsorg

Læs mere

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder:

Handleplanen indeholder fire overordnede fokusområder: BUDGETNOTAT - UDKAST Demenspakke Baggrund Sundheds- og Omsorgsudvalget har i januar 2015 besluttet, at der skal udarbejdes en handleplan for demensindsatsen under den nye ældrepolitik. Dette budgetnotat

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Borgere med demens NOTAT

Borgere med demens NOTAT Borgere med demens I Handleplan for Ældre 2011-2015 præsenteres seks temaer, som alle skal understøtte den overordnende vision for ældreområdet om et aktivt og sundt (ældre) liv med muligheder og ansvar.

Læs mere

Politik for seniorliv

Politik for seniorliv Politik for seniorliv Hvorfor en politik for seniorliv? I løbet af de næste 10 år møder Aalborg Kommune væsentlige udfordringer på ældreområdet blandt andet i form af en ændret alderssammensætning i befolkningen.

Læs mere

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune

Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Demenspolitik i Vesthimmerlands Kommune Godkendt af Byrådet februar 2008 Indholdsfortegnelse Forord 3 Værdigrundlag 4 Målsætning 4 Demens 4 Udredning og diagnosticering 5 Personalets uddannelse 6 Socialpædagogisk

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune

VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune VÆRDIGHEDSPOLITIK Thisted Kommune FORORD Thisted Kommune vil på Sundheds- og Ældreområdet sikre en hjælp og støtte, som er med til at fremme værdighed for kommunens borgere. Et fokus på værdighed hænger

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere