KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: BIND 2: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84"

Transkript

1 KVALITETSSTANDARDER JÆVNFØR LOV OM SOCIAL SERVICE BIND 1: Personlig og praktisk hjælp efter Lov om social service 83 & 84 Træning efter Lov om social service 86 BIND 2: Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser efter Lov om social service 84 & 86, stk. 2 Tilbud til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i meget svær grad efter Lov om social service 86, stk.2 Tilbud til borgere med demens eller demenslignende adfærd, på ældreområdet efter Lov om social service 84 & 86, stk. 2 Social & Arbejdsmarked Januar 2015

2 1. Forord: Indledning: Principper og overordnede værdier: Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål: Formål med kvalitetsstandarden: Myndighedsudøvelse Klagegang i forbindelse med afgørelser: Lolland Kommunes tilsynspolitik Hvilke krav stilles til leveringen af ydelserne? Afløsning / aflastning: Genoptræning / vedligeholdelsestræning efter Lov om Social Service Beredskab: Indsatskatalog for personlig og praktisk støtte / træning / hjælp jf. 83 & 84: Skematisk oversigt over indsatserne Personlig hjælp enkeltydelser/pakker Aktiv Hverdag Hjemmetræning Praktisk hjælp ydelser/pakker: Madservice i Lolland Kommune Klippekort til ekstra hjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere Fleksible indsatser indenfor personlig og praktisk hjælp Indsatskatalog vedr. træning Tilbud til borgere med fysiske funktionsnedsættelser Tilbud til borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) i meget svær grad Tilbud til borgere med demens eller demenslignende adfærd Demensaftalen frivillig sundhedsaftale: Samarbejdet internt i Lolland kommune omkring borgeren: Afløsning/aflastning: Dagtilbud til borgere med demens eller demenslignende adfærd Plejeboligtilbud til borgere med demens eller demenslignende adfærd: Vurderingsophold i midlertidig døgn bolig for borgere med demens eller demenslignende adfærd Aflastningsophold i midlertidig bolig for borgere med demens eller demenslignende adfærd Klagevejledning - for tilbuddene til borgere med specifik funktionsnedsættelse: Rekvirering af øvrige serviceinformationer/kvalitetsstandarder Bilag ~ 2 ~

3 1. Forord: I juni 2014 er der med afsæt i hjemmehjælpskommissionens anbefalinger indgået aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal alliance og Det Konservative Folkeparti om fremtidens hjemmehjælp. Fremtidens hjemmehjælp er siden vedtaget ved Lov om ændring af lov om social service gældende fra 1. jan Dermed skal den kommunale hjemmehjælp have en høj kvalitet som støtter den ældre i at leve så uafhængigt et liv som muligt, og som er kendetegnet ved tryghed og værdighed. Fremtidens hjemmehjælp skal tage afsæt i, at ældre er forskellige. Mange af fremtidens ældre vil have ressourcer på en lang række områder og vil kunne klare sig selv. Samtidig vil der være ældre med omfattende og komplekse plejebehov og med få eller ingen ressourcer til at klare sig uden hjælp. Sidstnævnte har brug for særlig opmærksomhed i de kommende år. Fremtidens hjemmehjælp sikrer rammerne for en bedre indsats på hjemmehjælpsområdet. De centrale punkter vedtaget vedr. Fremtidens hjemmehjælp er følgende: Hjælp til selvhjælp skal gøre en positiv forskel for den enkelte borger og reelt bidrage til en mere selvstændig hverdag for borgeren med mere livskvalitet til følge. Bedre og mere systematisk hjælp til selvhjælp skal sikres. Hjemmehjælp er også fremover en kerneydelse på ældreområdet uanset at der i stigende omfang vil være fokus på hjælp til selvhjælp og på at ældre skal understøttes i at forblive selvhjulpne og uafhængige af hjælp så længe som muligt. De svageste borgere skal opleve større tryghed og mere værdighed i plejen. Fremtidens hjemmehjælp skal derfor sikre, at hjælpen er koordineret, sammenhængende og forudsigelig, så det er den enkelte borgeres behov, der er omdrejningspunktet for indsatsen og ikke systemet. Den sociale dimension i hjemmeplejen skal have mere opmærksomhed. Særligt skal indsatsen mod ensomhed blandt ældre borgere i eget hjem styrkes, idet ufrivillig ensomhed kan påvirke helbredet i negativ retning og føre til dårlig livskvalitet. Hjemmehjælp skal tilrettelægges i samarbejde med eventuelle pårørende, som har et godt kendskab til den enkelte ældre borgers ønsker og behov. Ny teknologi (velfærdsteknologi) skal introduceres på en tryg og værdig måde i dialog med borgeren, således at det sikres, at borgeren kan leve så selvstændigt et liv som muligt. Med lovændringen er der således vedtaget en skærpelse af kommunernes pligt til altid, forud for vurderingen af behovet for hjemmehjælp, at vurdere, om et andet tilbud vil kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp. Kommunen skal således give borgeren hjælp, der kan bidrage til dels til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder, dels til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Hjælp skal ydes ud fra individuelt fastsatte mål for den enkelte modtager af hjælpen. Målene skal fastsættes i samarbejde med borgeren og kommunen er forpligtet til at arbejde med borgerens motivation. Rehabiliteringsforløb skal baserer sig på en konstruktiv dialog med udgangspunkt i borgerens samlede situation. Hjælpen skal løbende tilpasses modtagerens behov. Kommunen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til perso-

4 ner med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjemmehjælp (hjælp efter 83). Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov. Rehabiliteringsforløbet skal tilrettelægges og udføres helhedsorienteret og tværfagligt, og der skal fastsættes individuelle mål for rehabiliteringsforløbet i samarbejde med den enkelte modtager af hjælpen. De fastsatte mål og tidsrammen for rehabiliteringsforløbet skal indgå i en samlet beskrivelse af forløbet. Er der under rehabiliteringsforløbet behov for at ændre i målene, skal dette ske i samarbejde med modtageren. Kommunen skal tilbyde modtageren af et rehabiliteringsforløb den nødvendige hjælp og støtte under forløbet med henblik på at nå de fastsatte mål. Hjælpen og støtten skal løbende tilpasses udviklingen i modtagerens funktionsevne. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb skal kommunen vurdere modtagerens behov for hjemmehjælp (hjælp efter 83). Hvis borgeren ikke gennemfører (ikke ønsker) et rehabiliteringsforløb skal kommunen vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83. Lovændringen på baggrund af Fremtidens hjemmehjælp falder fint i tråd med Lolland Kommunes grundholdning og det rehabiliterende arbejde som allerede udføres på området: - At det enkelte menneske har en forpligtelse til at udnytte egne ressourcer og dermed tage vare på sig selv og/eller sin familie, så meget de kan, og så længe de kan - At træning og hjælp til selvhjælp giver borgerne det bedste grundlag for en uafhængig og selvhjulpen hverdag. - At rehabilitering med fokus på aktiv hverdag er en arbejdsmetode, samt et grundlæggende princip i mødet med borgeren Det er Ældre og Sundhedsudvalgets overordnede målsætning, at der tilvejebringes et så sammensat og nuanceret tilbud som muligt. Det er målet: - at der i forhold til borgeren skabes helhedsorienterede løsninger af høj faglig kvalitet, med højest mulig grad af fleksibilitet og valgfrihed inden for de givne rammer. For de borgere, hvor helbredet midlertidigt eller længerevarende svigter, har vi som kommune en særlig forpligtelse til at yde en nødvendig indsats, så borgerens hverdagsliv fungerer igen. Hvis der sættes rettidigt ind med de relevante og fornødne tilbud, hvad enten det drejer sig om træning, sygepleje, personlig pleje, praktisk hjælp, boligsituation m.m. opnås der en forebyggende effekt og borgeren kan forblive uafhængig af hjælp længst muligt, eller genvinde tabte ressourcer gennem tilbuddene. Der er naturligvis både rettigheder og pligter for den enkelte borger. Ud over retten til at modtage træning, støtte eller hjælp i dagligdagen, når den enkelte er blevet visiteret, har man ret til at blive respekteret som borger med forskellige behov og ønsker. På samme måde har borgeren pligt til at indgå som en aktiv og ansvarlig samarbejdspartner blandt andet i forbindelse med visitering og tilrettelæggelse af den efterfølgende ind- ~ 4 ~

5 sats og opfølgningen på den. Det er herunder vigtigt, at hjemmet kan fungere som en arbejdsplads, for de medarbejdere der skal yde service. Tryghed og trivsel opnås i fællesskab. I den forbindelse er de pårørende, og det øvrige sociale netværk herunder frivillige - af stor betydning, idet de kan yde en speciel og uvurderlig indsats, i relation til at sikre borgere med behov for træning, støtte eller hjælp, en god dagligdag uanset boform. ~ 5 ~

6 2. Indledning: I Lolland Kommune er et af de bærende principper helhedsorientering med fokus på sammenhæng i opgaveløsningen, hvilket bl.a. tænkes udmøntet i form af én indgang til den offentlige sektor. Som følge heraf er det besluttet, at der etableres helhedsvisitation på voksenområdet samlet i Sektor for Social & Arbejdsmarked. For borgere i Lolland Kommune, der anmoder kommunen om støtte/hjælp, medfører helhedsvisitation, at der fokuseres på helhedsvurdering omkring borgerens situation og behov, med henblik på kvalitative tilbud, sammenhæng i indsats og flest mulige selvhjulpne borgere. Fokus for myndighedsudøvelsen er: Én indgang for borgeren. Helhedsvurdering, koordination og sammenhæng. Fagprofessionel myndigheds- og sagsbehandling. Fokus på kvalitetssikring og udvikling af ydelser. Fokus på borgerens retssikkerhed. Information og kommunikation. Træning før kompenserende hjælp I henhold til Lov om Social Service 139, skal alle kommuner udarbejde informationsmateriale om kommunens serviceniveau, vedrørende hvilke ydelser borgerne kan forvente at få stillet til rådighed gennem en individuel vurdering samt visitationsafgørelse. Lolland Kommunes serviceniveau beskrives i kvalitetsstandarder. Formålet er dels at etablere et struktureret og ensartet visitationsredskab, samt at give en enkelt og klar information til borgerne i Lolland Kommune om, indhold, omfang, tildeling og udførelse af ydelser (træning, støtte eller hjælp), der stilles til rådighed. Nærværende materiale udgør kvalitetsstandarder for områderne personlig og praktisk hjælp, afløsning, aflastning, kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning samt tilbud til borgere med specifikke funktionsnedsættelser, i henhold til Lov om Social Service 83, 84 og 86. Kvalitetsstandard og katalog over indsatsområder revideres en gang årligt. Visitationen i Social & Arbejdsmarked i Lolland Kommune er ansvarlig herfor, og forslag til ny kvalitetsstandard sendes til høring i Ældrerådet, før endelig godkendelse i Kommunalbestyrelsen. ~ 6 ~

7 3. Principper og overordnede værdier: Lolland Kommune handler med hjemmel i Lov om Social Service (SEL) og Sundhedsloven. Lovgivningen er Lolland Kommunes overordnede ramme, som angiver krav og kriterier for indsats samt præciserer målgrupper, der kan ydes service efter disse love. Jævnfør SEL 1 er formålet med loven: At tilbyde rådgivning og støtte for at forebygge sociale problemer, At tilbyde en række almene serviceydelser, der også kan have et forebyggende sigte, og At tilgodese behov, der følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Stk. 2. Formålet med hjælpen efter denne lov er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Stk. 3. Hjælpen efter denne lov bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra den enkelte persons behov og forudsætninger og i samarbejde med den enkelte. Lolland Kommune omsætter formålet med Lov om Social Service således: Lolland Kommune er forpligtet til at skabe rammerne/ fremme den enkeltes mulighed for, at klare sig selv eller lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten. Borgeren skal således, i videst muligt omfang bruge og bevare egne ressourcer. Således har serviceydelserne også et forebyggende sigte. Det vil sige: o At målgruppen for tildeling af træning, støtte eller hjælp, er borgere med midlertidigt eller varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. o At indsatsen bygger på hjælp til selvhjælps princippet med henblik på at fremme borgerens mulighed for at forbedre eller så vidt muligt genvinde sit fysiske, psykiske og sociale funktionsniveau. o At den personlige og praktiske hjælp skal betragtes som hjælp til selvhjælp, det vil sige som supplerende hjælp til opgaver, som borgeren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. o At hjælpen bygger på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. Borgeren skal trods svækkelse, sygdom og/eller handicap, støttes til at tage ansvar for eget liv og egen familie. En række af indsatserne efter Serviceloven har til formål at kompensere for nedsat funktionsevne, således at den pågældende så vidt muligt sættes i stand til at leve og udfolde sig som andre, der ikke har en funktionsnedsættelse. ~ 7 ~

8 Det er et grundlæggende princip, at der ikke ydes hjælp efter Serviceloven, hvis der ydes hjælp til samme formål efter anden lovgivning 4. Lolland Kommunes overordnede kvalitetsmål: At borgeren oplever en helhedsorienteret, målrettet og faglig kvalificeret indsats, ved kontakt til henholdsvis myndighed og leverandør. At borgeren tilbydes træning, støtte eller hjælp, med fokus på anvendelse af egne ressourcer, således at borgeren kan genskabe færdigheder eller vedligeholde disse. At borgeren motiveres til at være aktiv i daglige gøremål, så egne ressourcer, i videst muligt omfang, medinddrages i aktiviteternes udførelse. At borgeren støttes og vejledes i sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter. At borgeren oplever at indsatsen, i videst muligt omfang, tilrettelægges og leveres i et samarbejde med leverandøren, så borgerens selvbestemmelse, normer og hverdagsliv respekteres, bevares og styrkes. Dette i henhold til Lolland Kommunes plejefilosofi. 5. Formål med kvalitetsstandarden: Udarbejdede kvalitetsstandarder er en helt afgørende forudsætning for, at Lolland Kommunes Visitation kan træffe afgørelser som afspejler de politiske vedtagne mål samt serviceniveau. Kvalitetsstandarder skal blandt andet tjene til at: Sikre sammenhæng mellem politisk fastsat serviceniveau og mål, og de ydelser der leveres til borgeren. Redegøre for ydelsernes indhold og omfang, og dermed være med til at synliggøre det kommunale serviceniveau. Udgøre den serviceramme, Visitationen træffer afgørelsen indenfor. Synliggøre borgerens rettigheder og pligter. Fastholde og sikre kvalitet i ydelsen. Forbedre og udvikle kvalitet i ydelsen. For Lolland Kommunes myndighed (Visitationen Social & Arbejdsmarked) og leverandører er kvalitetsstandarderne et redskab, som bruges i det daglige arbejde i forbindelse med tildeling og levering af ydelser. Kvalitetsstandarderne er som udgangspunkt et internt arbejdsredskab henvendt til politikere, visitation, leverandører og andre professionelle samarbejdsparter. ~ 8 ~

9 Borgerne skal have mulighed for at kende serviceniveauet i Lolland Kommune. Kvalitetsstandarden kan derfor også være med til at sikre, at borgerne har kendskab til de politiske prioriteringer og beslutninger i kommunen. Kvalitetsstandarden og ydelsesbeskrivelserne kan udleveres til borgerne efter ønske, og der er udarbejdet mere overskuelige og læsevenlige informationsfoldere, indeholdende beskrivelser af de kommunale serviceydelser på området. 5.1 Formålet med pakker : Større fleksibilitet i udførelsen af hjælpen til borgerne, således at støtten/hjælpen kan ydes mere tilpasset den enkeltes behov (i overensstemmelse med intensionerne i såvel Lov om Social Service, samt formålet med værktøjet FS II.). At den enkelte medarbejder mere fleksibelt kan tilrettelægge udførelsen af de visiterede opgaver og således kvalificere opgaveløsningen yderligere. At nedtone de tidsmæssige rammer, med mulighed for at gå videre til næste besøg, når opgaverne i det foregående besøg er udført. Omvendt giver det medarbejderen mulighed for at bruge de evt. ekstra minutter i næste besøg (i overensstemmelse med gyngerne og karrusellernes princip ). At visitationerne ikke til stadighed skal revurderes, ved mindre ydelsesvariationer. Revisitation foretages, når et behov for støtte/hjælp er ændret i en sådan grad, at der skal en anden indsats til. En pakke indeholder en sammensat visitation af typiske ydelser, som indgår i relation til den indsats som borgeren har brug for støtte/hjælp til. Det vil sige, at ydelserne findes i forskellige tyngder. Et eksempel kan være morgenpakke, som indeholder en sammensat beskrivelse af de ydelser, som borgeren har brug for i relation til den personlige morgenpleje. Indholdet af ydelsen afgøres ud fra en individuel helhedsvurdering. 6. Myndighedsudøvelse 6.1 Kriterier og omfang for tildeling af serviceydelser fra Lolland Kommune: Lolland Kommune er forpligtet til at levere ydelser i henhold til relevant lovgivning på området, samt Lolland Kommunes serviceniveau. Den vifte af muligheder der er i Lov om Social Service, skal som udgangspunkt være tilgængelig for alle borgere i Lolland Kommune, uanset hvor i kommunen borgeren er bosat. Kommunen skal jf. Lov om Social Service 83, tilbyde: Personlig hjælp og pleje Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Madservice Tilbuddet gælder personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. ~ 9 ~

10 Det vil sige. at personlig og praktisk hjælp skal betragtes som: Hjælp til selvhjælp, det vil sige. som supplerende hjælp til opgaver, som modtageren midlertidigt eller varigt er ude af stand til eller kun meget vanskeligt kan udføre på egen hånd. Indsatser indenfor personlig og praktisk hjælp kan være: Midlertidig hjælp Varig hjælp Kombination af begge dele Indsatser indenfor personlig og/eller praktisk hjælp: Er en ret til hjælp til bestemte opgaver. Gennemsnitstiden medfører ikke et krav på at få hjælp af en varighed på en konkret afmålt tid, men et krav på at få de visiterede opgaver leveret. I Lolland Kommune tildeles ydelser på baggrund af en konkret individuel helhedsvurdering. Der indgår, ved borgerens samtykke, evt. indhentning af lægeoplysninger og oplysninger fra øvrige eksterne/interne samarbejdspartnere. Samtidig anvendes aktuelle oplysninger fra KMD Care, der er kommunens it-baserede sundhedssystem til styring af blandt andet plejen. Ved helhedsvurderingen af borgerens behov for rehabilitering, træning eller hjælp til personlig og/eller praktiske opgaver, er der målrettet fokus på, om borgeren har et rehabiliterings- eller træningspotentiale i forhold til dagliglivets aktiviteter eller ej. Et af redskaberne til vurdering af dette er fysio eller ergoterapeutisk udredning. Visitationen skal være sammenhængende og helhedsorienteret. Ydelser tildeles ud fra en samlet vurdering af borgerens behov og helhedssituation, det vil sige borgerens funktionsevne, udviklings-, rehabiliterings- og træningspotentiale samt ud fra husstandens samlede ressourcer. Indsatsen tildeles i henhold til Lolland Kommunes serviceniveau, og visitationen til borgeren vil løbende blive revurderet. Såfremt den samlede vurdering bliver, at borgeren med vejledning, rehabilitering, træning eller hjælpemidler kan opnå at blive selvhjulpen, er der kun grundlag for at tildele personlig eller praktisk hjælp indtil borgeren har opnået at blive selvhjulpen. De borgere som bor på Femø, Fejø, Askø og Lilleø kan komme til at opleve, at de i nogle tilfælde ikke vil kunne benytte sig af samme tilbudsvifte, som hvis de var bosat på fastlandet. Serviceniveauet på øerne beskrives nærmere under punktet vedr. Levering af indsatser indenfor personlig og praktisk hjælp 83 jf. Lov om social service. Endvidere gælder, I henhold til 83. stk. 4 i Lov om social service, at kommunen, ved tilrettelæggelsen af pleje og omsorg med videre, for en person med en demensdiagnose, skal være opmærksom på og så vidt muligt respektere bestemmelser i et plejetestamente. ~ 10 ~

11 6.2 Hvem kan modtage ydelser fra Lolland Kommune? Indsatskataloget gælder for alle borgere, som enten bor i Lolland Kommune eller hvor Lolland Kommune er handlekommune uanset boform, og som vurderes berettiget til personlig og/eller praktisk hjælp midlertidigt som længerevarende. Borgere som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, eller særlige sociale problemer: - Ikke selv kan udføre opgaver omkring nødvendige personlige og/eller praktiske opgaver i hjemmet. - Som på grund af nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for rehabilitering, genoptræning eller vedligeholdende træning, Al indsats efter Lov om Social Service 83 (personlige eller praktisk opgaver) samt 86 (træning) er gratis. Der kan være situationer, hvor det ud fra en helhedsvurdering kan være nødvendigt, i en periode at aflaste borgeren og evt. dennes pårørende. Eksempelvis for at understøtte at borgeren og familien opretholder evnen til at klare sig selv helt eller delvist. Ved midlertidig indsats efter Lov om Social Service 84 (som afløsning eller aflastning) kan der være en egenbetaling. Det er visitationen, der afgør, hvilken hjælp borgeren er berettiget til i samspil med borger og/eller leverandør. Ved uenighed, er det visitator der træffer afgørelsen. Borgeren vejledes samtidig i klageadgangen. Borgere, som er visiteret til personlig og praktisk hjælp i Lolland Kommune, er berettiget til at få leveret hjælpen i andre af landets kommuner, fx ved ferieophold Klippekort til ekstra hjemmehjælp til de svageste borgere Der er i forbindelse med Finanslov for 2015 afsat 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere gennem en klippekortmodel. Klippekort til ekstra hjemmehjælp tildeles således de svageste hjemmehjælpsmodtagere i Lolland Kommune i perioden fra medio 2015 til ultimo Af finanslovsaftalen fremgår det blandt andet, at midlerne skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen, får tilbudt mindst en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til. Puljens overordnede målgruppe er de svageste hjemmehjælpsmodtagere - de der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. Det vil sige de svageste borgere, der er omfattet af frit valg af leverandør af hjemmehjælp. Det er op til den enkelte kommune konkret at afgrænse målgruppen af de svageste hjemmehjælpsmodtagere som fx de borgere med dårligst funktionsniveau og som modtager omfattende personlig pleje. I Lolland Kommune er målgruppen afgrænset til at være alle borgere med funktionsniveau 3 eller 4 som har min. 10. timers visiteret hjælp om ugen. Borgere som bor i plejebolig eller lignende er ikke omfattet af klippekortsordningen. 6.3 Budget: Nærværende indsatskatalog indeholder specifikke beskrivelser af alle indsatserne indenfor personlige og praktiske opgaver. Indsatskataloget er primært bygget op i pakker for hen- ~ 11 ~

12 holdsvis basisindsats, puljeindsats og fleksibelindsats, så de forskellige indsatser følger døgnrytmen samt tyngdemæssigt relaterer sig til funktionsniveauerne i FSII. Basisindsats: Basisindsatsen er en beskrivelse af de serviceydelser, som en borger - berettiget til personlig og/eller praktisk hjælp - som minimum ville kunne få hjælp til, ud fra det vurderede behov. Basisindsatsen er de ydelser, som borgeren skal have leveret til en given aktivitet. Puljeindsats: Er en pulje, som skal dække variationerne i behovet for indsats det kan eksempelvis være borgere, der i en periode har brug for særlig støtte/hjælp, eller borgere, som har så særlige behov, at pågældende ikke kan få dækket behovet sufficient indenfor basisindsatserne. Rammerne for puljen udgør 10 % af det samlede budget. Ved øget behov indenfor puljen (det vil sige over 10 % af det samlede budget), vil den fleksible indsats blive reduceret svarende til overskridelsen af puljeindsatsen. Puljeindsats er ydelser, som skal visiteres, når der vurderes behov. Puljeindsats er midlertidige ydelser: Det fremgår af indsatsbeskrivelserne, hvor der er mulighed for puljeindsats. Ved stort ressourceforbrug af puljeindsatsen, skal der korrigeres i den fleksible indsats, da puljeindsatsen er SKAL-indsats. Fleksibel indsats: Nogle ydelser indeholder en fleksibel indsats, som er kan indsats, og som udgør den øvre grænse for tiden til leveret indsats. Det er en beskrivelse af de tilbud, som indeholder en fleksibel tidsmargen til den enkelte indsats. Der kan ikke anmodes om en fleksibel indsats. Det er alene Visitation Social & Arbejdsmarked, der sætter rammerne for, om der kan visiteres til fleksibel indsats. Fleksibiliteten består i, at tiden der visiteres til en given indsats, vil blive korrigeret efter krav og ressourcer det vil sige efterspørgsel (= behov for en given indsats) og de rammer indsatsen kan leveres indenfor. 6.4 Formål med adskillelse mellem Myndighed og Leverandør: Hensigten med BUM-modellen (Bestiller Udfører Modtager) er, at tilvejebringe en klar adskillelse mellem hvem der bestiller opgaver, og hvem der udfører opgaverne. Dette har baggrund i dels ønsket om at sikre en ensartet visitation baseret på objektive kriterier, samt understøtte borgerens mulighed for blandt andet frit valg mellem mulige leverandører etc. Det er bestillerenhedens (Visitationens) opgave gennem individuel visitation, at tildele den enkelte borger den service vedkommende har behov for/krav på, ud fra lovgivning samt det politisk fastlagte serviceniveau, der kommer til udtryk i kvalitetsstandarder. Hertil kommer, at fokusering på kvalitetsstandarden, som et styringsinstrument i sammenhæng med den ressourcemæssige styring, er et andet af de centrale elementer i BUMmodellen. Bestillerenheden(Visitationen) har således en særlig opgave i og mulighed for, at sikre overensstemmelse mellem brugernes behov, kvalitetsstandarden og ressourcerne, og kan ~ 12 ~

13 på den baggrund foretage nødvendige reguleringer af visitationen herunder foreslå justeringer i kvalitetsstandarder eller ændringer i budgettet, med henblik på at opnå den ønskede overensstemmelse. 6.5 Retningslinjer ved behov for støtte/hjælp efter 83 og 84 i Serviceloven: Henvendelse om hjælp rettes til Visitationen Social & Arbejdsmarked, som er myndighedsudøveren. Retningslinjerne for personlig og praktisk hjælp omfatter både den kommunale leverandør og private leverandører. Der modtages henvendelse fra borger, pårørende / andet netværk, praktiserende læge, vagtlæge, sygehus, leverandøren og/eller andre samarbejdspartnere. Retningslinjer for visitation: Ved visitation af ny borger (eller genvurdering af borgere som allerede får hjælp jf. 83): 1. Visitator vurderer individuelt og konkret ved at foretage helhedsvurdering ved alle nye henvendelser og ved alle revisitationer. Borgere som allerede får hjælp jf. 83 skal jf. lovskærpelse vurderes ift. rehabilitering inden udgangen af Visitators vurdering danner baggrund for, om borgeren tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb. 3. Der tilbydes altid et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvor visitator vurderer, at et rehabiliteringsforløb kan forbedre personens funktionsevne (inkl. stabilisere funktionsniveau) og dermed nedsætte behovet for hjælp jf Den individuelle og konkrete vurdering dokumenteres med faglig argumentation visitator udfylder helhedsvurdering samt skriver journalnotat i borgerens journal i Care. 5. Visitator fastsætter individuelle (specifikke og konkrete) mål for rehabiliteringen og hjælpen til den enkelte modtager af rehabiliterings- og/eller træningsydelse (inkl. 140-træning). 6. Borgerens rehabiliteringsmål skal af visitator være aftalt og drøftet samt ske i samarbejde med borgeren. Det betyder, at kommunen er forpliget til at arbejde med borgerens motivation. Dialogen med borger skal målrettes, hvad der kan tilbydes borgeren, så vedkommende opnår størst mulig uafhængighed. Dette gøres ved hjemmebesøg eller ved telefonisk kontakt. 7. De individuelle mål dokumenteres af visitator i borgerjournalen i Care. Dette gøres så alle der yder en ydelse ved/hos borger, har adgang til, selv opsøger, kender og leverer sine ydelser i overensstemmelse med de opsatte rehabiliteringsmål. 8. Har visitator, på det foreliggende grundlag, ikke mulighed for at fastsætte tilstrækkeligt kvalificerede og detaljerede individuelle, konkrete og specifikke mål, beskrives der et mere overordnet mål og der visiteres en udredningspakke, hvor der bedes om en terapeutfaglig vurdering i forhold til at få beskrevet rehabiliteringsmål - individuelle specifikke mål, som borger også ønsker at arbejde med. ~ 13 ~

14 9. Visitator vurderer og dokumenterer tillige hvad modtageren af et rehabiliteringsforløb har brug for af nødvendig hjælp og støtte jf. 83 under rehabiliteringsforløbet - med henblik på at nå de fastsatte mål. (Der visiteres til ydelser med slutdato). 10. Visitator orienterer borger om de gensidigt aftalte mål samt de visiterede ydelser dette gøres via et afgørelsesbrev. 11. Borgerens sag følges op 7-9 dage inden slutdato på visiterede ydelser. Ved visitators opfølgning evaluering og vurdering af borgers udbytte af visiteret rehabiliteringsforløb inkl. visitators vurdering af borgers videre behov for hjælp inkl. evt. yderligere rehabiliteringsydelse: 1. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb skal visitator vurdere modtagerens videre behov behov for hjælp efter 83 samt evt. yderligere rehabiliteringsbehov, som kan føre til yderligere øget funktionsniveau og dermed selvhjulpenhed (kan også være i forhold til vedholdelse af nuværende funktionsniveau, forebyggelse af tilbagefald og forværring af funktionsniveau samt selvhjulpenhed). 2. Visitator er forpligtet til at følge op på alle de igangsatte midlertidige ydelser - såvel rehabiliteringsforløb og forløb, hvor der er visiteret ydelser jf. 83 med slutdato. 3. Visitator skal 7-9 dage inden afslutningsdato på ydelser med slutdato foretage opfølgning. 4. Visitator er forpligtet til at indhente nødvendig viden fra borger og leverandører vedr. rehabiliteringsydelser og evt. andre ydelser. 5. Visitator dokumenterer sin opfølgning og oplysninger indhentet jf. opfølgningen i borgerjournalen i Care. Der foretages ny helhedsvurdering og der skrives journalnotat. 6. Visitator orienterer borger om opfølgningen og evt. nye gensidigt aftalte mål samt visiterede ydelser på baggrund af rehabiliteringsindsatsen dette gøres via et afgørelsesbrev. 7. Opfølgningsarbejdet tager udgangspunkt i, at der allerede jf. nuværende krav til leverandører i Lolland Kommune er pligt til løbende og gensidig orientering mellem drift og visitation. Leverandøren skal altid orientere visitationen om forandring af en borgers funktionsniveau - også når det kan betyde ændring af visiteret ydelse. Generelt: Visitator kontakter borgeren inden for 3 hverdage fra første henvendelse, hvor det afdækkes om der skal aftales visitationsbesøg. Borgeren modtager ved behov et brev fra visitationen med bekræftelse af besøg af visitator, indeholdende information om besøget, relevante serviceinformationer samt oplysninger om borgerens ret til at have en bisidder med ved mødet. Visitator vurderer fagligt, sagligt og objektivt, hvorvidt borgeren skal aflægges visitationsbesøg efter en henvendelse med anmodning om hjælp. Ud fra en konkret individuel helhedsvurdering tildeles hjælp. Ved umiddelbart behov igangsættes hjælpen uden forudgående besøg. Visitationsbesøg afvikles ud fra en løbende prioritering med vurdering af kompleksiteten i borgerens samlede situation.. Visitator skal løbende tilpasse hjælp og støtte til udviklingen i modtagerens funkti- ~ 14 ~

15 onsevne. Det betyder, at borger kan få ekstra ydelser ved behov eller kan afvisiteres ydelser, hvis funktionsniveauet forbedres hurtigere end forventet jf. plan og målsætning. Hvis modtageren ikke gennemfører et rehabiliteringsforløb, skal visitator vurdere modtagerens behov for hjælp efter 83. Der visiteres således altid hjælp jf. 83 hvis borgeren jf. kvalitetsstandarden har et funktionsniveau som berettiger hjælp. Dette gøres også selv om et ikke gennemført rehabiliteringsforløb handler om, at borger stiller sig modvillig til eller ikke er motiveret for, at indgå i en rehabiliteringsindsats. Det dokumenteres i borgerens journal i Care, hvad der er oplyses som årsag til et ikke gennemført rehabiliteringsforløb. Borgeren modtager ved afslag, den skriftlige afgørelse senest 5 hverdage efter visitators afgørelse. Ved bevillinger svarende til borgerens anmodning sendes der afgørelsesbrev, hvis borgeren, på forespørgsel, giver udtryk for ønske herom. I sager der afventer udredning / undersøgelser, erklæringer med videre, forlænges sagsbehandlingstiden. Hvis borgerens behov for støtte / hjælp ændrer sig, har borgeren pligt til (jævnfør Retssikkerhedslovens 11, stk. 2) at oplyse om dette. Visitator revurderer efterfølgende behovet for støtte / hjælp. Visitationsbesøg er som udgangspunkt en planlagt handling, der finder sted på hverdage i dagtimerne. Mødet med borgeren kan finde sted i borgerens eget hjem eller på sygehuset. Visitatoren foretager en konkret individuel vurdering af behovet for hjælp, og vurderingen foretages på baggrund af en helhedsvurdering af borgerens samlede situation - herunder beskrivelse af borgerens oplevelser og ønsker for hverdagslivet. Ved visitationssamtalen vurderer visitator i samarbejde med borger og eventuelt den kommunale terapeut, hvilke opgaver borgeren kan udføre, om borgeren med rehabilitering eller træning vil kunne blive helt eller delvis selvhjulpen, og hvilke opgaver borgeren kan have behov for støtte / hjælp til at udføre. Samtalen kan suppleres med praktiske afprøvninger. For at sikre at borgerens sag behandles optimalt, kan der være behov for at indhente / videregive oplysninger mellem samarbejdspartnere. I så fald skal der indhentes skriftligt eller mundtligt samtykke fra borgeren. Når det drejer sig om helbredsmæssige oplysninger, skal der foreligge skriftligt samtykke (jævnfør Persondataloven 7 & 8). Borgeren og visitatoren aftaler sammen hvad der skal være det retningsgivende mål for indsatsen. Borgeren orienteres om fleksibel personlig og praktisk hjælp og muligheden for eget valg af hjælper til personlige og praktiske opgaver (jævnfør Lov om Social Service 94). Borgeren oplyses om muligheden for valg af Leverandør. Behovet for støtte/hjælp revurderes, hvis der sker ændringer i borgerens funktionsniveau, og der viser sig behov for opfølgning af hjælpen. 6.6 Leverandør efter lov om frit valg i henhold til serviceloven: Den 1/ blev lov om frit valg på ældreområdet indført (jævnfør Lov om Social Service 91). Dette gav som noget nyt, private firmaer mulighed for at udføre hjælp efter Lov om Social Service 83. ~ 15 ~

16 Lolland Kommune har valgt godkendelsesmodellen, hvilket medfører at Lolland Kommune har valgt at godkende og indgå kontrakt med enhver Leverandør af ydelser på 83 området i Serviceloven, der opfylder de krav som Lolland Kommune har fastsat. Leverandører kan godkendes til levering af henholdsvis: Personlig hjælp Praktisk hjælp Madservice Der er i Lolland Kommune udarbejdet materiale, der blandt andet indeholder en beskrivelse af de krav og vilkår, som enhver virksomhed skal leve op til, for at opnå godkendelse som leverandør af pleje og / eller praktisk hjælp samt madservice, til borgere bosiddende i Lolland Kommune. For nærmere redegørelse, henvises til ovennævnte materiale. Andre valgmuligheder for borgeren vedr. levering af ydelserne: Borgere med midlertidigt eller varigt nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, kan vælge en privat person til udførelse af ydelserne. Den pågældende person skal godkendes og ansættes af Lolland Kommune, jævnfør Lov om Social Service 94 hvor hjælpen tildeles efter 83. Borgere med betydeligt og varigt nedsat fysisk og / eller psykisk funktionsniveau, der har behov for personlig hjælp og pleje samt støtte til løsning af nødvendige praktiske aktiviteter i hjemmet i mere end 20 timer ugentligt, kan jævnfør Lov om Social Service 95 stk. 2 vælge at få udbetalt kontant tilskud til hjælper, som borgeren selv ansætter. Borgere i plejeboliger er, i henhold til Servicelovens 92, ikke omfattet af muligheden for frit at vælge leverandør. 6.7 Retningslinjer ved behov for genoptræning / vedligeholdende træning efter 86 i Lov om Social Service Efter henvendelse om behov for rehabilitering og / eller træning, vurderer visitator om der skal foretages et visitationsbesøg efter nedenstående mål for myndighedsudøvelse, eller om der kan bestilles henholdsvis en udredningspakke eller en undersøgelsespakke hos leverandøren. Disse pakker bestilles med henblik på, at få afdækket borgerens behov og / eller udviklingspotentiale med hensyn til specifikke funktioner som er nødvendige for at opretholde hverdagens aktiviteter. Leverandøren (terapeuten) foretager den selvstændige faglige vurdering af borgerens behov for træning og/eller borgerens funktionsniveau i forhold til en given aktivitet, og melder dette tilbage til Visitationen blandt andet via funktionsvurderingen i KMD Care herunder faglig begrundelse for den vurderede rehabiliterings- og / eller træningsindsats. Visitationen Social & Arbejdsmarked træffer på baggrund af tilbagemeldingen fra Leverandøren på træningsområdet, afgørelse om den rehabiliterings- / træningsindsats som borgeren kan visiteres til. Mål for Myndighedsudøvelsen: Visitator vurderer træningsanmodningen med henblik på, om borgeren umiddelbart kan visiteres til træningsforløb, om træningsbehovet først skal afdækkes eller der skal aflægges visitationsbesøg. Ud fra en konkret individuel helhedsvurdering tildeles træningsydelse. Ved umiddelbart behov igangsættes ydelsen uden forudgående ~ 16 ~

17 besøg. Visitationsbesøg afvikles ud fra en løbende prioritering med vurdering af kompleksiteten i borgerens samlede situation. Såfremt borgerens træningsbehov først skal afdækkes / træningspotentialet først skal afdækkes, modtager borgeren besøg af træningsterapeuten indenfor 14 dage, efter anmodningen om træning. Borgeren modtager ved afslag, den skriftlige afgørelse senest 5 hverdage efter visitators afgørelse. Ved bevillinger svarende til borgerens anmodning sendes der afgørelsesbrev, hvis borgeren, på forespørgsel, giver udtryk for ønske herom. I sager der afventer udredning, erklæringer med videre, forlænges sagsbehandlingstiden. Behovet for træningen revurderes efter 3 til 6 måneder (jævnfør Indsatskataloget for træning). Visitationsbesøget er som udgangspunkt en planlagt handling, der finder sted på hverdage i dagtimerne. Mødet med borgeren kan finde sted i borgerens eget hjem eller på Aktivitets og træningscenteret. 6.8 Dokumentation: KMD Care Det er besluttet at anvende det af Kommunernes Landsforening udviklede dokumentationsredskab Fælles sprog II (FS II) som visitationsværktøj i sammenhæng med de udarbejdede kvalitetsstandarder. FS II er et dokumentationsredskab, som kan bruges til at dokumentere den kommunale afgørelse med. FS II giver et overblik over den visiterede borgers behov, ressourcer og den indsats der leveres. Alle ydelser er beskrevet og samlet i et katalog, Katalog over indsatsområder, og de systemopsætningsmæssige forhold samt ydelsesvariationer knytter an til: Detaljeringsgraden i forhold til statistikken ønskes der detalje på ydelsesniveau eller på det mere overordnede niveau for eksempel blot rengøring. Leverandørens tidsforbrug i relation til at skulle disponere med de visiterede ydelser/pakker. Træning og tilbud til borgere med specifikke funktionsnedsættelser visiteres på overordnet niveau, hvor fokus er på styring af ressourcer og selvstændig faglig opgavetilrettelæggelse / varetagelse. Borgeren: Der stilles ikke krav til borgeren i forbindelse med dokumentation. Dog skal borgeren jævnfør Retssikkerhedslovens 11 være medvirkende til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til. ~ 17 ~

18 Myndigheden (Visitationen): Den faglige vurdering og ansøgerens oplysninger dokumenteres i EOJ. Det retningsgivende mål fastsættes i Helhedsvurderingen jævnfør FS II. Myndighedsfunktionen (Visitationen) i Lolland Kommune anser Helhedsvurderingen i EOJ, som det arbejdsredskab, der kvalitetssikrer opgavebestillingen og opgaveudførelsen det er her Bestiller og Udfører har fællesskab omkring Modtageren (= borgeren). Leverandøren: Leverandøren dokumenterer i EOJ efter Sundhedsstyrelsens retningslinjer for dokumentation. Dette jævnfør Vejledning om fysioterapeuters ordnede optegnelser marts 2004 samt Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser marts 2006 Leverandøren/-erne i Lolland Kommune er forpligtiget til at udarbejde den faglige funktionsvurdering i forbindelse med ændring i borgerens funktionsniveau. 6.9 Afgørelsen: Borgeren: Hvis borgeren ikke er tilfreds med den trufne afgørelse, er der mulighed for at klage. Se under punkt 7 vedr. klagegang. Myndigheden (Visitationen): Myndigheden (Visitationen) fastsætter det retningsgivende mål og træffer afgørelse om, hvilke indsatsområder, der skal iværksættes i relation til den enkelte borger. Det politisk fastsatte serviceniveau afspejles i indsatsen i den konkrete afgørelse. Personlig og / eller praktisk hjælp: 83 & 84 i Lov om Social Service: Visitationen Social & Arbejdsmarked træffer afgørelse om, hvorvidt der er tale om tildeling af midlertidig eller længerevarende rehabilitering / træning / støtte og hjælp til personlige aktiviteter og / eller praktiske aktiviteter. Visitationen fastsætter i samarbejde med borgeren individuelle mål for rehabilitering og hjælp til den enkelte modtager som løbende tilpasses modtagerens behov. I forbindelse med afslutning af et rehabiliteringsforløb vurderer visitationen modtagerens behov for hjælp efter 83. Borgeren modtager ved afslag, den skriftlige afgørelse senest 5 hverdage efter visitators afgørelse. Ved bevillinger sendes der afgørelsesbrev. Afgørelsesbrevet indeholder oplistning af de indsatser / ydelser, som borgeren er berettiget til, det retningsgivende mål for indsatsen samt en klagevejledning. Hvis afgørelsen bliver, at borgeren meddeles afslag på ansøgte hjælp, skal afgørelsen endvidere indeholde begrundelsen for, at der gives afslag Borgeren anmodes om, at give Visitationen Social & Arbejdsmarked besked om valg af leverandør, inden 3 hverdage, såfremt borgeren ikke har givet besked om dette i forbindelse med visitationssamtalen. ~ 18 ~

19 Visitationen Social & Arbejdsmarked formidler afgørelsen videre til den valgte leverandør. Borgeren skal i forbindelse med afgørelsen oplyses om, hvor hos myndigheden denne kan rette henvendelse, hvis den tildelte hjælp jf. 83 ikke leveres i overensstemmelse med afgørelsen. Træning: 86 i Lov om Social Service: Borgeren modtager ved afslag, den skriftlige afgørelse senest 5 hverdage efter visitators afgørelse. Ved bevillinger svarende til borgerens anmodning sendes der afgørelsesbrev vedr. enten genoptræning efter sygdom i eget hjem eller vedligeholdelsestræning. Visitator sender ligeledes afgørelsen videre til den kommunale leverandør, såfremt borgeren visiteres til et træningstilbud. Terapeutydelser leveres af fysio eller ergoterapeuter og kan efter træningsleverandørens vurdering - delegeres til social og sundhedsassistenter eller andre faggrupper (gælder alene for den kommunale leverandør). Den private leverandør af pleje og praktisk hjælp, må ikke udføre delegerede træningsopgaver. Privat leverandør kan dog varetage træning efter Servicelovens 83 hjemmetræning i tilknytning til aktiv hverdag. Leverandør: Da det er en myndighedsopgave, stilles der ingen krav til leverandøren i forbindelse med afgørelsen. 7. Klagegang i forbindelse med afgørelser: I henhold til Retssikkerhedslovens 60, stk. 2, er det kun den, som afgørelsen omhandler, der har ret til at klage. Såfremt andre klager på borgerens vegne, skal der foreligge en partshavererklæring, hvori klageberettigede borger giver fuldmagt til, at en navngiven person, må klage på borgerens vegne. Det er kun muligt at klage til Ankestyrelsen over kommunens afgørelser i konkrete enkeltsager. Det vil sige hvis borgeren ikke er blevet tildelt de ydelser borgeren mener at have behov for. Der er ikke adgang til at klage til Ankestyrelsen over det generelle serviceniveau i kommunerne, det vil sige. hvor meget en ydelse indeholder af tid (jævnfør Retssikkerhedsloven 60, stk. 3) eller hvorfor en given ydelse ikke er et tilbud. Fører Visitationen Social & Arbejdsmarkeds genvurdering ikke til et for borgeren tilfredsstillende resultat, oversendes klagen inklusiv sagens akter til, enten: eller Behandling i Ankestyrelsen, såfremt det drejer sig om, at borgeren ikke har fået bevilliget de ydelser, der er anmodet om. Hvis der derimod er tale om en klage over det generelle serviceniveau, oversendes klagen inklusiv sagens akter til: Behandling i Ældre -og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune, som er øverste klagemyndighed på klager over serviceniveauet. ~ 19 ~

20 7.1 Klagegange over afgørelser efter 83 og 84 i Lov om Social Service: Klagefristen for borgeren, ved klage over afgørelse truffet efter 83 og 84 i Lov om Social Service, er 4 uger, fra borgeren har modtaget afgørelsen, til klagen skal være modtaget i Visitationen. Ved utilfredshed med et afslag på personlig og / eller praktisk hjælp, eller ved utilfredshed med hjælpens omfang, rettes henvendelsen til Visitationen: Visitationen Social & Arbejdsmarked Jernbanegade Maribo Visitationen Social & Arbejdsmarked skal i henhold til Retssikkerhedslovens 66, stk. 2 genvurdere afgørelsen der klages over. Visitationen Social & Arbejdsmarked skal have truffet en afgørelse på genvurderingen inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Fører Visitationen Social & Arbejdsmarkeds genvurdering ikke til et for borgeren tilfredsstillende resultat, oversendes klagen inklusiv sagens akter til næste klageinstans (jævnfør punkt 7). 7.2 Klagegange over afgørelser efter 86 i Lov om Social Service: Klagefristen for borgeren, ved klage over afgørelse truffet efter 86 i Lov om Social Service, er 4 uger, fra borgeren har modtaget afgørelsen, til klagen skal være modtaget i Visitationen. Ved utilfredshed med et afslag på træning, eller ved utilfredshed med ydelsens omfang, rettes henvendelsen til Visitationen: Visitationen Social & Arbejdsmarked Jernbanegade Maribo Visitationen Social & Arbejdsmarked skal i henhold til Retssikkerhedslovens 66, stk. 2 genvurdere afgørelsen der klages over. Visitationen Social & Arbejdsmarked skal have truffet en afgørelse på genvurderingen inden 4 uger, fra klagen er modtaget. Fører Visitationen Social & Arbejdsmarkeds genvurdering af afgørelsen ikke til et for borgeren tilfredsstillende resultat, oversender visitationen klagen inklusiv sagens akter til næste klageinstans (jævnfør punkt 7). Klager over det faglige arbejde, fx undersøgelse og behandling henvises til: Patientklagenævnet, Frederiksborggade København K tlf Eller til: Sundhedsstyrelsen v. Embedslægeinstitutionen Sjælland Rolighed 7, Sorø tlf ~ 20 ~

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Kvalitetsstandarder for

Kvalitetsstandarder for Bilag 2. Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning for borgere over 65 år i Københavns Kommune 86 i Lov om Social Service 2007 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer

Grunduddannelsen for visitatorer Grunduddannelsen for visitatorer Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere til at afgøre om borgere, der søger om hjælp, er berettiget

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010.

Kvalitetsstandard. for Ambulant Genoptræning Syddjurs. Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140. Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Kvalitetsstandard for Ambulant Genoptræning Syddjurs Servicelovens 86, stk. 1 samt Sundhedslovens 140 Godkendt på byrådet d. 16.12.2010. Træning- og aktivitetsområdet i Syddjurs Kommune 1 Lovgrundlag Kommunal

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2012 Ældreområdet september 2012. Ikrafttræden januar 2013. 1 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 3 -

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE TILSYNSPOLITIK Tilsyn og opfølgning med hjemmeplejen i Ærø Kommune 2014 Indhold 1.0 Baggrund... 2 2.0 Indledning... 2 2.1 Formålet med tilsyn og opfølgning... 2 3.0 Tilsyn og opfølgning hos

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Holmens Kanal 22 1060 København K. Sendt pr. mail til tha@sm.dk. Høringssvar fra KL vedrørende revision af servicelovens voksenbestemmelser

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ældremilliarden 2015 Ansøgningsfrist d. 26. september

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN

KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 26. april 2012 KVALITETS-STANDARD PÅ FORBRUGSGODER EFTER 113 I SERVICELOVEN Arbejdsmiljøhjælpemidler efter arbejdsmiljøloven 1 Institutions- og Basisinventar efter hjælpemiddelbekendtgørelsens

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12

Faaborg-Midtfyn Kommune. Projekt Aktiv pleje. Projektbeskrivelse. Styregruppen December 2008. Side 1 af 12 Faaborg-Midtfyn Kommune Projekt Aktiv pleje Projektbeskrivelse Styregruppen December 2008 Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1.0 Indledning...3 1.1 Fælles Sprog II...3 1.2 Styregruppens

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune

2011 Vallensbæk Kommune. Kvalitetsstandard for. genoptræning. Ishøj Kommune 2011 Vallensbæk Kommune Kvalitetsstandard for genoptræning Ishøj Kommune 1 Politiske målsætninger Formålet med Træningscentrene er at tilbyde fagprofessionel genoptræning til dig, der har brug for hjælp

Læs mere

Demenspolitik Lejre Kommune.

Demenspolitik Lejre Kommune. Demenspolitik 2014 Demenspolitik Lejre Kommune. Forord Mellem 80-100.000 danskere er ramt af demens -- og tallet er stigende. Den samme udvikling ser vi i Lejre Kommune, hvor vi forventer en stigning af

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet

Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Overordnet kvalitetsstandard for pleje- og sundhedsområdet Gentofte Kommune 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 Gentofte Kommunes kvalitetsstandarder... 4 1.2 Læsevejledning... 4 1.3 Begrebsafklaring...

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv.

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard. Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard Ledsagelse og støtte i ferier, weekender mv. til borgere i sociale botilbud mv. Godkendt 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Formål...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Plejecentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitation... 2 3.1 Visitationsudvalg... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen... 2 3.3 Visitering...

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Servicelovens 96 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Lovgrundlag Formål Lov om Social Service, 96 om borgerstyret personlig assistance (BPA) Formålet med BPA-ordningen er at skabe grundlag for fleksible ordninger, som tager udgangspunkt i borgerens medbestemmelse.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet

Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Grunduddannelsen for visitatorer og myndighedsrådgivere indenfor ældre-, sundheds- og socialområdet Forord Kommunerne har siden 1996 anvendt social- og sundhedsfagligt personale som visitatorer/sagsbehandlere

Læs mere

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet

Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Ansøgning pulje til løft af ældreområdet Indledning Frederikssund Kommune har på baggrund af inspirationsmaterialet fra ansøgningspuljens anvendelsesområder og med inspiration fra Ældrekommissionens og

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet

Implementering af det rehabiliterende tankesæt. Sundheds- og Ældreområdet Implementering af det rehabiliterende tankesæt Sundheds- og Ældreområdet Et historisk rids - paradigmeskift 1980 erne - Fra plejehjem til Længst muligt i eget hjem ved etablering af døgnplejen. 2007 -

Læs mere

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år.

Indledning. Godkendt af Sundhed- og omsorgschef Kirstine Markvorsen efter høring i HMU den 11.09.2013. Revision foregår mindst hvert andet år. 1 Indledning Stilling som Social- og sundhedshjælper og Social- og sundhedsassistent beskriver faggruppernes opgaver og ansvarsområder i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune. Stillingsbeskrivelserne er struktureret

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen

Notat. Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap. Århus Kommune. Den 3. august 2010. Socialforvaltningen Notat Den 3. august 2010 Kvalitetsstandarder i bostøtte efter servicelovens 85 til voksne med handicap Århus Kommune Socialforvaltningen Dette notat beskriver socialpædagogisk støtte - bostøtte til voksne

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE

GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE GENOPTRÆNING EFTER INDLÆGGELSE 2015 Kvalitetsstandard for genoptræning efter sygehusindlæggelse Lovgrundlag Hvad er formålet med genoptræningen Hvem kan få træningstilbud Sundhedsloven 140 Formålet med

Læs mere

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser

Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Serviceramme Støtte i eget hjem og botilbud til borgere med autisme og andre udviklingsforstyrrelser Herning VHP Dokument VHP Sagsgange Dokumentansvarlig Hans Grarup Serviceramme Støtte i eget hjem Titel

Læs mere