Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles Sprog II... 6 Om indsatskataloget... 6 Hvilke indsatsområder kan man få hjælp til?... 6 Hvordan tildeles hjælpen?... 7 Henvendelse... 7 Besøg hos boren... 7 Indsats fra mestringsterapeuten... 8 Skriftlig afgørelse... 8 Levering af hjælpen... 8 Hvad koster hjælpen?... 9 Leverandørkrav... 9 Faglige kompetencer... 9 Sagsbehandling og forventnin til boren Arbejdsmiljø Fleksibel hjemmehjælp Opfølgning/tilsyn Hvis boren vil klage Aktindsigt Henvisnin til supplerende materiale Indsatsområde: Forandringsprocesser Indsatsområde: Fremme sundhed og forebygge sygdom Indsatsområde: Dagcenter Kvalitetsstandard: Praktiske opgaver Indsatsområde: Rengøring Indsatsområde: Tøjvask Indsatsområde: Indkøb Indsatsområde: Andre personlige og praktiske opgaver Kvalitetsstandard: Personlige opgaver Indsatsområde: Personlig pleje Indsatsområde: Mad og indtagelse af mad og drikke Indsatsområde: Struktur og sammenhæng Indsatsområde: Døgnvagt Kvalitetsstandard: Madservice Indsatsområde: Madservice Kvalitetsstandard: Boli til midlertidig ophold Side 2 af 63

3 Kvalitetsstandard: Ældreboli: Kvalitetsstandard: Plejeboli Indsatsområde: Nødkald Kvalitetsstandard: Visitation Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Indsatsområde: Afløsning og aflastning Bilag 1. Lovgrundlag Bilag 2: Retssikkerhedsloven Bilag 3. Fælles Sprog II s funktionsvurderin Side 3 af 63

4 Orientering om visitation til indsatsområder efter Lov om social service samt andre ydelser bevilget fra Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes kvalitetsstandarder er et informationsmateriale om den hjælp, du kan få fra kommunen. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, Skive Kommune har fastlagt. Myndighedsafdelingen vareta visitation til den hjælp, du kan få i Skive Kommune. Visitationen vil tage udgangspunkt i den enkelte bors behov og forudsætnin og foregår altid i samarbejde med boren og eventuelle pårørende. Før varig hjælp iværksættes, vil du blive tilbudt råd, vejledning og /eller træning. Når du modta hjælp, vil dine egne ressourcer inddrages i størst muligt omfang i udførelsen, idet der sættes fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Kvalitetsstandarderne er gældende fra 1. januar 2012 og revideres en gang årligt. Formål med kvalitetsstandarderne En kvalitetsstandard er en generel serviceinformation til borne om den indsats, der kan tilbydes fra kommunen, hvis de på grund af en funktionsnedsættelse ikke er i stand til at leve et selvstændigt liv, uanset boform. Kvalitetsstandarden er grundlaget for, at Myndighedsafdelingen kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutnin, og den skal indeholde en beskrivelse af kommunens serviceniveau. Indhold, omfang og udførelse skal beskrives præcist, og der skal formuleres operationelle mål med henblik på at sikre sammenhæng mellem serviceniveau, ressourcer, individuelle visitationsafgørelser og den faktisk leverede indsats. Det skal fremgå af kvalitetsstandarden, hvilke kvalitetskrav kommunen stiller til såvel kommunale som private leverandører af personlige og praktiske opgaver, herunder krav til kompetencer, arbejdsmiljø mv. Det skal også beskrives, hvordan der følges op på de fastsatte mål, og hvordan de bliver opfyldt. Boren skal støttes til fortsat at udnytte egne ressourcer og muligheder for derigennem at kunne tage ansvar for eget liv og familie. Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav Skive Kommune har en vision om at skabe muligheder for at leve et indholdsrigt og kvalitetsfyldt ældreliv, der gør Skive til en god kommune at blive ældre i. Skive Kommune ønsker, at følgende værdier skal kendetegne ældrepolitikken: Ordentlighed Indflydelse Respekt Ansvar Livskvalitet Skive Kommune ønsker at have fokus på følgende indsatsområder: Forebyggelse, rehabilitering, sundhedsfremme og trivsel At give og bevare livskvalitet gennem socialt samvær og den frivillige indsats Udvikling af kommunale og andre tilbud, som ældre bore kan drage nytte af Side 4 af 63

5 Kriterier og omfang Tilbud om ydelser efter Servicelovens 79 og 83 samt Sundhedslovens 119 og 205 samt øvrige indsatser omtalt i nærværende katalog, gives til bore med forskellige behov. Det kan dreje sig om bore, som midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, og som ikke er i stand til at udføre personlige og/eller nødvendige praktiske opgaver uden personassistance. Bornes behov kan beskrives således: Stabile behov: Er karakteriserede ved, at de umiddelbart kan identificeres. Den behovsrelaterede indsats kan planlægges og leveres fortrinsvis i hjemmet, (f.eks. praktisk hjælp). Visse afvigelser kan forekomme i leverancen, f.eks. ændrin i tidspunktet for levering af rengøring. Variable behov: Er karakteriserede ved, at indsatsen kun i begrænset omfang kan planlægges i detaljer. Eksempler herpå er hjælp ved toiletbesøg og forflytnin. Bore med variable behov, vil oftest selv kunne tilkalde hjælpen enten via telefon eller nødkald. Ustabile behov: Er karakteriserede ved, at de kan opstå pludseligt og uvarslet. Indsatsen kan ikke planlægges. En kompensation for det opståede behov kræver at boren selv kan gøre opmærksom på behovet, eller at plejepersonalet (eller pårørende) fysisk er til stede og kan reae relevant på borens signaler. Ustabile behov opstår ofte i forbindelse med: konfusion demens svækkelse i forlængelse af alvorlige somatiske sygdomme angst/utryghed depressioner afasi og sansedefekter faldtendens Ustabile behov kræver ofte en indsats, der beror på et umiddelbart skøn i den givne situation. Et kvalificeret skøn kræver et grundigt kendskab til borens vaner/mønstre og evt. grundlæggende sygdom. Afhængigt af behovets karakter, vil indsatsen blive leveret straks, eller personale med de fornødne kvalifikationer vil blive tilkaldt. Er der i borens husstand en rask ægtefælle eller samlever eller hjemmeboende voksne børn, ydes normalt ikke hjælp til praktiske opgaver, idet kommunen forventer, at en rask ægtefælle eller hjemmeboende voksne børn kan varetage opgaven. For at kunne vurdere behovet for hjælp/indsats forventes det at boren medvirker til at få de nødvendige oplysnin frem, herunder udredning af funktionsniveau, udviklingspotentiale, lægeoplysnin m.m. jævnfør 11 i Retssikkerhedsloven. Se bilag 4. Såfremt boren ikke ønsker at medvirke hertil, træffes afgørelsen på det foreliggende grundlag jævnfør 11b i Retssikkerhedsloven. Side 5 af 63

6 Fælles Sprog II Kvalitetsstandarderne i Myndighedsafdelingen er udarbejdet på baggrund af Skive Kommunes serviceniveau og med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings Fælles Sprog II. De enkelte kvalitetsstandarder angiver: Målgruppe, såvel kommunens som borens kvalitetsmål, oversigt over indsatsområder, indhold og omfang, fleksibilitet, leverancesikkerhed, særlige forhold samt kontrol og opfølgning. Fælles Sprog II er et dokumentationsredskab, som bruges til at dokumentere kommunens afgørelser med. Fælles Sprog II giver et overblik over borens behov, ressourcer og funktionsevne. Funktionsevne er udtryk for, hvad boren kan. Funktionsevne beskriver det konkrete og komplekse samspil mellem borens svækkelse, sygdom/handicap, omgivelserne og personlige faktorer, der er afgørende for borens muligheder for at udføre dagligdags aktiviteter og leve et meningsfyldt liv. Indsatskataloget ta udgangspunkt i Fælles Sprog II funktionsniveau svarende til funktionsniveau 0, 1, 2, 3 eller 4. Se bilag 5. Om indsatskataloget Indsatskataloget er en del af kvalitetsstandarden og beskriver indenfor hvilke indsatsområder, man kan få hjælp. Ved tildeling af indsatsområder opstilles klare retningsgivende mål for indsatsen: at udrede/udvikle/fastholde funktioner, at udrede/udvikle/fastholde kompetencer, at sikre/udføre opgaver. Således at: hjælpen / indsatsen sigter mod at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, eller lette den daglige tilværelse. hjælpen / indsatsen byg på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. hjælpen / indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætnin og i samarbejde med den enkelte. Kommunen ønsker at sikre og højne kvaliteten af indsatsen, så boren oplever en koordineret indsats med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Hjælpen byg på borens ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra borens behov og forudsætnin og i samarbejde med denne. Hvilke indsatsområder kan man få hjælp til? Hverdagens aktiviteter Dagcenter Praktiske opgaver Personlige opgaver Døgnvagt Madservice Side 6 af 63

7 Boli til midlertidig ophold Pleje- eller ældrebolig Nødkald Afløsning og aflastning Den bevilgede indsats ta udgangspunkt i borens individuelle mål og behov og ikke i målgrupper eller stillede diagnoser. Den samme funktionsnedsættelse eller det samme problem kan derfor give sig udtryk i forskellige individuelle behov og dermed udløse individuelle bevillin. Hvordan tildeles hjælpen? Henvendelse Henvendelser kan komme fra boren selv eller andre i samtykke med boren. Herefter sendes brev til boren med tidspunkt for besøg, og der gøres opmærksom på muligheden for at have bisiddere med ved samtalen. Som udgangspunkt er visiteringen en planlagt handling, der finder sted på hverdage i dagtimerne. Tidspunkt for hjemmebesøg i forbindelse med visitering/revurdering aftales mellem bor, eventuelle pårørende og visitator. Flytning af hjemmebesøget aftales mellem bor og visitator. Ved anmodning om personlig og praktiske ydelser mv. kan der aflægges visitationsbesøg hurtigst muligt og senest inden for følgende frister: Akut behov iværksættes inden 24 timer. Visitationsbesøg kan aflægges efterfølgende. Ved udskrivning: Udskrivningsvisitator foreta visitation af boren forud for udskrivelse, således at den nødvendige indsats igangsættes ved udskrivelse. Der kan efterfølgende være behov for visitationsbesøg i hjemmet. Anmodning om personlig pleje mv.: Der aflægges visitationsbesøg inden for 10 hverdage. Anmodning om praktiske ydelser: Der aflægges visitationsbesøg inden for 15 hverdage. Den efterfølgende sagsbehandlingstid vil være individuel, afhængig af sagens kompleksitet og behovet for at indhente yderlie oplysnin. Ved akutte ændrin både i og uden for normal arbejdstid skal henvendelse ske til den respektive leverandørs vagthavende medarbejder, således som det fremgår af den indgåede kontrakt mellem Skive Kommune og den enkelte leverandør. Vagthavende iværksætter akutte foranstaltnin og orienterer efterfølgende Myndighedsafdelingen. Leverandørens indsats og begrundelse herfor dokumenteres i journalen i Omsorgssystemet. Visitationen vurderer behovet for efterfølgende hjemmebesøg. Besøg hos boren Besøg i forbindelse med visitering foregår i borens eget hjem, i midlertidig bolig eller på sygehus. Under besøget indhenter visitator oplysnin om borens ønsker og prioriteter. Samtidig foretages en faglig vurdering af borens funktionsevne. Sammen danner dette grundlaget for en afgørelse. Visitator har tavshedspligt efter Straffelovens 152. Side 7 af 63

8 Indsats fra mestringsterapeuten Inden der træffes en afgørelse om hjælpens omfang, vil visitator ofte inddrage mestringsterapeuten. Hendes overordnede opgave er at støtte boren i at mestre eget liv bedst muligt og længst muligt. I praksis kan hun: 1. Yde råd og vejledning i forhold til de opgaver, boren har søgt om hjælp til. 2. Tilbyde træning af de funktioner, hvor borens niveau er nedsat. 3. Medvirke til afklaring af borens funktionsniveau gennem afprøvning af relevante funktioner. Mestringsterapeuten har blandt andet fokus på de bore, der efter en indlæggelse har et midlertidigt øget behov for hjælp, da disse har et særligt behov for støtte til at genvinde færdigheder og funktionsniveau. Organisatorisk er mestringsterapeuterne en del af visitatorgruppen, og mestringsterapeutens indsats planlægges i tæt samarbejde med visitator. Skriftlig afgørelse Senest 10 hverdage efter at alle relevante oplysnin forelig, sendes Jfr. Servicelovens 89, stk. 2 en skriftlig afgørelse med begrundelse for bevilling og/eller afslag. Såfremt boren bevilges hjælp, vil det af afgørelsesbrevet fremgå, hvad formålet er med indsatsen, således at leverandøren sammen med boren og evt. dennes pårørende kan udarbejde en handleplan. Med bevillingen føl et skema, hvoraf fremgår mere detaljeret, hvilken indsats boren er bevilget. I afgørelsen oplyses om hvem boren skal kontakte, hvis ydelsen ikke leveres i overensstemmelse med det bevilgede jævnfør Servicelovens 90, stk. 2 samt 89, stk. 4. Med afgørelsesbrevet fremsendes endvidere information om Frit Valgs-ordningen samt informationsmateriale fra de godkendte leverandører. Såfremt boren får afslag på en eller flere af borens anmodnin, fremsendes med afgørelsesbrevet en klagevejledning jfr. 25 i Forvaltningsloven. Levering af hjælpen Bore, der er berettiget til personlig hjælp og/eller praktisk hjælp efter Servicelovens 83, kan frit vælge mellem de af kommunen godkendte leverandører. Hvis boren ønsker det, er der mulighed for i løbet af 14. dage at ændre valg af leverandør for så vidt angår personlig og praktisk hjælp. For så vidt angår madservice kan skift af leverandør ske med 1 måneds varsel. Bore, der er berettiget til personlig hjælp og/eller praktiske hjælp efter Servicelovens 83, kan i stedet vælge en person man selv har udpeget og som kommunen har godkendt. Leverandørerne er forpligtet til at efterleve det politisk godkendte serviceniveau og fastsatte tidsfrister for levering af hjælp. Der henvises til kvalitetsstandarderne for de respektive indsatsområder samt indsatskataloget. Side 8 af 63

9 Hvad koster hjælpen? Der skal ikke betales for personlig hjælp og varig praktisk hjælp. Der skal betales for midlertidig praktisk hjælp afhængig af indtægt. Der er egenbetaling på madservice. Ved ophold i midlertidig bolig betales for kost, vask af sengelinned og håndklæder samt for rengøringsmidler. Leverandørkrav I forhold til medarbejdere: Leverandøren har en forsikring der dækker, hvis medarbejdere beskadi ting i borens hjem. Medarbejdere er forpligtet til at rydde op efter sig selv samt tørre op efter evt. spild og lignende inden borens hjem forlades. Medarbejdere har pligt til at handle på uopsættelige situationer eksempelvis ved borens fald, sygdom og lignende. Medarbejdere skal vise respekt for og samarbejde med boren om at løse de bevilgede opgaver. Medarbejdere har tavshedspligt. Medarbejdere må ikke modtage gaver eller indgå i handel med boren. Medarbejderne må ikke udføre opgaver i borens hjem, hvis boren ikke er hjemme. I forhold til boren: Boren tildeles en fast kontaktperson og der oprettes elektronisk journal. Indsatsen ydes af færrest mulige medarbejdere. Personlige opgaver aflyses eller flyttes som hovedregel ikke. Mødetiden hos boren må svinge mellem +/- ½ time. Mål og handleplan for indsatsen dokumenteres i journalsystem. Hvis boren er visiteret til et nødkaldeanlæg, må responstiden højst udgøre en halv time fra nødkald til kontakt. Faglige kompetencer Det er et ledelsesmæssigt ansvar hos leverandøren: At sikre den rette faglige kompetence til løsning af konkrete opgaver hos den enkelte bor At sikre deleing og oplæring af medarbejderne til opgaveløsning hos den enkelte bor. At sikre medarbejdernes kompetencer til stadighed udvikles med henblik på at sikre kvalitativ løsning af opgaverne hos boren. At der ved ændrin i borens behov, såvel varigt som akut, sikres at medarbejderen ved hvorledes der skal handles. Side 9 af 63

10 Sagsbehandling og forventnin til boren Det er en forudsætning for, at visitator kan træffe afgørelse i en sag, at boren positivt medvirker til at få de oplysnin frem, som er nødvendige for afgørelsen om borens ret til hjælp og i så fald, hvilken hjælp. Der kan kun træffes en afgørelse på baggrund af den samlede mængde af oplysnin, der er til rådighed. Det er derfor vigtigt, at boren giver visitator alle de oplysnin om helbreds-, sociale-, bolig- og økonomiske forhold, som vil have betydning for den hjælp, der er søgt om. Dette har betydning for den faglige vurdering, der skal danne grundlag for afgørelsen. Det kan derfor også være af stor betydning, at boren afgiver en samtykkeerklæring, der giver visitator mulighed for at indhente f.eks. lægeoplysnin eller oplysnin fra sygehuset. Alle handlin ta udgangspunkt i borens livssituation. Samarbejdet med boren sker i gensidig respekt, idet god sagsbehandling ta udgangspunkt i et ligeværdigt forhold. Visitator vil i vurderingen se på husstandens størrelse og sammensætning, og på om husstandens øvrige medlemmer kan deltage i den daglige husførelse, også selv om de ikke plejer at gøre det. Visitator oplyser boren om de muligheder der er for at få hjælp, men også om den hjælp boren ikke har mulighed for at få. Udgangspunktet for alle indsatsområder er hjælp til selvhjælp med forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Hvis en bor med en demensdiagnose har oprettet plejetestamente, skal dette i videst muligt omfang respekteres. Plejetestamentet er vejledende for den indsats, som plejepersonalet skal udføre i forhold til plejen af den demente på det tidspunkt, hvor den pågældende ikke læne er i stand til selv at give udtryk for sine ønsker. Det kan være hensigtsmæssigt, at en pårørende eller anden bisidder er til stede ved visitationsbesøget. Alle bore gøres opmærksom på denne mulighed ved planlægning af besøget. Der henvises til Forvaltningslovens 8: Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.. Af bore, der modta hjælp, forventes det at vedkommende: træffes på det aftalte tidspunkt. melder afbud senest dagen før, hvis en aftale skal aflyses. giver besked senest dagen før, hvis en aftale ønskes flyttet. sør for, at familie og gæster selv køber ind og rydder op efter sig inkl. opvask. sør for rengøringsartikler og redskaber til brug for medarbejderen. sør for at husdyr ikke er til gene for udførelse af arbejdet. har pligt til at meddele visitator hvis der sker ændrin i deres funktionsniveau, jævnfør 11 i Retssikkerhedsloven Side 10 af 63

11 Arbejdsmiljø Borens hjem er medarbejderens arbejdsplads. Medarbejderen er omfattet af arbejdsmiljøloven og leverandøren foreta en vurdering af, hvordan medarbejderens arbejdsmiljø sikres bedst muligt i den enkelte bors hjem (arbejdspladsvurdering). Der kan således blive tale om, at der kan være behov for at flytte møbler eller benytte hjælpemidler for at undgå arbejdsskader hos medarbejderen. Der henstilles til, at der ikke ryges i hjemmet under udførelse af hjælpen eller under visitationsbesøget. Fleksibel hjemmehjælp Som hovedregel skal leverandøren udføre de ydelser, som er bevilget hos den enkelte bor jævnfør Servicelovens 90. Boren har dog mulighed for at bytte de tildelte ydelser efter Servicelovens 83 til andre ydelser jævnfør Servicelovens 94a indenfor den fastsatte tidsramme. Dette dokumenteres i borens elektroniske journal. Såfremt boren ønsker at bytte personlige opgaver til praktiske opgaver eller omvendt, kræves det at boren er bevilget ydelser inden for begge områder og at boren har valgt samme leverandør til at løse opgaverne. Såfremt boren ønsker at bytte til en anden praktisk opgave, forudsættes det, at opgaven foregår i hjemmet. Dog er det muligt at bytte en praktisk opgave i hjemmet med en gåtur samt rengøring af fælles areal udenfor hjemmet, som rengøring af fælles indvendige trapper eller gangareal i en opgang. Hvis boren vedvarende fravæl visiterede ydelser til fordel for andre ydelser, skal myndigheden kontaktes for at vurdere om der er sammenhæng mellem behov og ydelser. Opfølgning/tilsyn Kommunen skal løbende følge op på de enkelte sa, for at sikre at indsatsen fortsat opfylder sit formål jfr. Servicelovens 151. Opfølgning og tilsyn er beskrevet i Skive Kommunes Tilsynspolitik. Se denne. Hvis visitator konstaterer, at boren ikke er tilfreds med den leverede service, kontaktes leverandøren. Resultatet forelægges leverandørerne med henblik på forbedring af service samt afstemning af forventnin. Byrådet har pligt til at lave minimum et uanmeldt tilsyn om året på plejehjem og i lignende boenheder. Her ud over laver embedslægen ligeledes uanmeldte tilsynsbesøg En gang om året udarbejdes en samlet rapport over de tilsyn der har været udført. Hvis boren vil klage Kla over indsatsen eller medarbejderen rettes i første omgang til leverandøren. Hvis dette ikke løser problemet, kan der klages til borens kontaktperson i Myndighedsafdelingen (visitator). Boren kan klage over en afgørelse truffet efter Servicelovens 83, 84, stk. 1 og 112 samt efter Lov om almen boli til Det Sociale Nævn senest 4 u efter modtagelsen af afgørelsesbrevet. Side 11 af 63

12 Klagen skal indgives til: Skive Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Att.: Myndighedsafdelingen Resenvej Skive Myndighedsafdelingen genvurderer afgørelsen indenfor 4 u efter modtagelsen af klagen. Hvis Myndighedsafdelingen ikke kan færdiggøre genvurderingen inden for fristen på 4 u, fordi der skal skaffes yderlie oplysnin, vurderin eller lignende, vil boren modtage besked herom, og om hvornår genvurderingen forventes afsluttet. Fastholdes afgørelsen sender Myndighedsafdelingen klagen med sagens akter videre til: Det Sociale Nævn St. Blichers Vej 6 Postbox Ringkøbing Tlf.: Aktindsigt Forvaltningsloven giver som hovedregel alle, der er part i en sag, ret til at se sagens dokumenter. Anmodning om aktindsigt i en personsag fremsendes til Myndighedsafdelingen. Henvisnin til supplerende materiale Skive Kommunes borinformation: Information om hjælp i hjemmet Via internettet er der mulighed for at få oplysnin om Skive Kommunes kvalitetsstandarder og indsatskatalo på Lov om social service Sundhedsloven Lov om bores retssikkerhed Lov om offentlighed i forvaltningen Fællessprog 2, Kommunernes Landsforening Yderlie oplysnin Myndighedsafdelingen Resenvej Skive Tlf Side 12 af 63

13 Kvalitetsstandard: Hverdagens aktiviteter Kvalitetsstandard Hverdagens aktiviteter Lovgrundlag Sundhedslovens 119 og 205. Lovbekendtgørelse lov nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændrin, der føl af 62 i lov nr. 145 af 25. marts Senest med lov: L 592 af 24. juni 2005 med ikrafttræden 01. januar Definition Hverdagens aktiviteter er, for så vidt angår indsatsområde og , en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem bore, eventuelle pårørende og fagfolk. Fagfolk vil som udgangspunkt i denne sammenhæng være sygeplejerske. For så vidt angår indsatsområde vil indsatsen som udgangspunkt være af længevarende/varig karakter og foregå i et dagcenter. Visitation Alle bore kan henvende sig til Myndighedsafdelingen, der har bevillingskompetencen. Henvendelser kan desuden komme fra Praktiserende læ Sygehuset. Målgruppe Bore, som har behov for en indsats med henblik på at genvinde og/eller udvikle fysiske, psykiske og /eller sociale kompetencer. Bore, som har behov for megen støtte til at fastholde og/eller udvikle sociale kompetencer i samværet med andre mennesker. Kommunens kvalitetsmål At forebygge genindlæggelser. At sikre at borens egne ressourcer inddrages i videst muligt omfang i udviklingen af borens kompetencer. At tilbyde boren indhold i hverdagen i form af sociale aktiviteter og kontakter. Borens kvalitetsmål At boren igen bliver i stand til at mestre sin hverdag. At boren efter vejledning og undervisning bliver i stand til at håndtere nye livsvilkår. At boren får etableret og fastholder netværk/sociale kontakter. At boren oplever indhold og kontinuitet i sin hverdag. Indsatsområder Leverancesikkerhed Indsatsen har til formål at: fremme sundhed og forebygge sygdom sikre at boren kan håndtere forandringsprocesser sikre boren aktiviteter og sociale kontakter i et dagcenter. Indsatserne med henblik på at fremme sundhed og forebygge sygdom og at sikre at boren kan håndtere forandringsprocesser kan iværksættes inden for 1 uge. Der må påregnes venteliste til opstart i dagcenter. Særlige forhold Bore, som er bevilget en indsats med henblik på at fremme Side 13 af 63

14 sundhed og forebygge sygdom og/eller hjælp til at håndtere forandringsprocesser, og som er i stand til/bliver i stand til at opsøge sygeplejeklinik, kan forvente at blive henvist hertil. Bore, som er visiteret til dagcenter, skal selv afholde transport hertil. Kommunen kan i særlige tilfælde tilbyde transport til og fra dagcenter mod betaling. Der er egenbetaling for kost i dagcenter. Kontrol/opfølgning Der skal løbende ske en tilbagemelding til visitator i forbindelse med levering af indsatserne fremme sundhed og forebygge sygdom sikre at boren kan håndtere forandringsprocesser. Der vil løbende blive vurderet på behovet for dagcentertilbud/ændring af dagcentertilbud. Udarbejdet af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Politisk godkendt Side 14 af 63

15 Myndighedsafdelingen Visitation Indsatsområde: Forandringsprocesser Indsatsområde: Udvikling Forandringsprocesser Indsats med henblik på at udvikle/fastholde funktioner/kompetencer i forhold til forandrin i borens liv, herunder sygdom, handicap og kriser. Indsatsens lovgrundlag: Sundhedsloven 138 og 139. Funktionsniveau for bevilling af indsatsen: Indsatsen rettes mod: Bore, der ikke kan benytte sig af andre tilbud. Indsatsen kan foregå på sygeplejeklinik eller i eget hjem. Bore der efter en individuel vurdering har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for følgende skraverede områder kan forvente indsatsen leveret i eget hjem. Aktiviteter: Funktionsniveauer: Ingen Lette Moderate Svære Totale At spise At drikke At bade At vaske sig At pleje kroppen At klæde sig af og på Toiletbesøg At færdes i egen bolig At sikre indkøb af hverdagens varer At lave mad At gøre rent At vaske tøj/linned At færdes udendørs At anvende kollektive transportmidler At flytte sig At forebygge forværring af sygdom/tab i funktionsevne At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter Målet med indsatsen: At boren fastholder eller helt eller delvist genvinder eget funktionsniveau så boren opnår størst mulig selvstændighed i at kunne acceptere den nye situation samt komme videre i forandringsprocessen. At yderlige funktionstab forebygges At indsatsen ta udgangspunkt i borens egne ressourcer At borens egne værdier, vaner og normer respekteres og danner udgangspunkt for den indsats der tilbydes At de opstillede delmål jf. handleplanen nås. Indsatsen består af: Samtale i forbindelse med tab Supervision/undervisning/rådgivning i forbindelse med Side 15 af 63

16 sygdom/handicap Udarbejdelse af handleplan, hvoraf status og opfølgning i forbindelse med ovenstående. Indsatsens omfang: Borens mulighed for at bytte indsats: Kompetencekrav til leverandøren: Kommunens kvalitetsmål: Dokumentationskrav: Udarbejdet af: 1 2 gange ugentlig. Indsatsen kan ikke byttes. Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige kompetenceprofiler. Kan iværksættes inden for 1 uge. Dokumentation for indsatsen foretages i journalen i Omsorgssystemet. Indsatsen visiteres og disponeres i Indsatsområder i Omsorgssystemet. Myndighedsafdelingen. Politisk godkendt: Side 16 af 63

17 Myndighedsafdelingen Visitation Indsatsområde: Fremme sundhed og forebygge sygdom Indsatsområde: Udvikling Fremme sundhed og forebygge sygdom Indsats med henblik på at udvikle/fastholde borens egen evne til at fremme egen sundhed og forebygge sygdom Indsatsens lovgrundlag: Sundhedsloven 138 og 139. Funktionsniveau for bevilling af indsatsen: Indsatsen rettes mod: Bore der udskrives efter et kompliceret sygdomsforløb. Boren der er indlæggelsestruede. Bore der ikke kan benytte andre tilbud. Bore der efter en individuel vurdering har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for følgende skraverede områder kan forvente indsatsen leveret i eget hjem: Aktiviteter: Funktionsniveauer: Ingen Lette Moderate Svære Totale At spise At drikke At bade At vaske sig At pleje kroppen At klæde sig af og på Toiletbesøg At færdes i egen bolig At sikre indkøb af hverdagens varer At lave mad At gøre rent At vaske tøj/linned At færdes udendørs At anvende kollektive transportmidler At flytte sig At forebygge forværring af sygdom/tab i funktionsevne At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter Målet med indsatsen: At boren fastholder egen sundhed og forebyg sygdom At yderlie funktionstab forebygges At boren undgår indlæggelse og genindlæggelse At indsatsen ta udgangspunkt i borens egne ressourcer At borens egne værdi, vaner og normer respekteres og danner udgangspunkt for den indsats der iværksættes Indsatsen består af: Rådgivning/vejledning i forhold til kost og ernæring Rådgivning/vejledning i forhold til rusmidler/medicinsk behandling Oplæring i egen behandling af midlertidig eller kronisk lidelse Side 17 af 63

18 Udredning for inkontinens Demensudredning Indsatsens omfang: Borens mulighed for at bytte indsats: Kompetencekrav til leverandøren: Kommunens kvalitetsmål: Dokumentationskrav: Udarbejdet af: Politisk godkendt: Udarbejdelse af handleplan, hvoraf status og opfølgning i forbindelse med ovenstående. Indsatsen gives midlertidigt. Indsatsen kan ikke byttes. Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige kompetenceprofiler. Skal kunne iværksættes straks eller efter behov i situationer hvor indsatsen er afgørende for forebyggelse af indlæggelse eller genindlæggelse. Indsatsen skal iværksættes inden for 1 uge. Dokumentation for indsatsen foretages i journalen i Omsorgssystemet. Indsatsen visiteres og disponeres i Indsatsområder i Omsorgssystemet. Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Side 18 af 63

19 Myndighedsafdelingen Visitation Indsatsområde: Dagcenter Indsatsområde: Udvikle/fastholde funktioner og kompetencer Dagcenter Indsatsens lovgrundlag: Lov om social service 79 Funktionsniveau for bevilling af indsatsen: Indsatsen rettes mod: Bore, som har behov for megen støtte til at fastholde og/eller udvikle sociale kompetencer i samværet med andre mennesker. Bore, hvis pårørende har behov for aflastning i dagtimerne. Bore der efter en individuel vurdering har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for følgende skraverede områder. Aktiviteter: Funktionsniveauer: Ingen Lette Moderate Svære Totale At spise At drikke At bade At vaske sig At pleje kroppen At klæde sig af og på Toiletbesøg At færdes i egen bolig At sikre indkøb af hverdagens varer At lave mad At gøre rent At vaske tøj/linned At færdes udendørs At anvende kollektive transportmidler At flytte sig At forebygge forværring af sygdom/tab i funktionsevne At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter Målet med indsatsen: At boren får støtte til at bevare og opbygge nye netværk. At boren har mulighed for at deltage i aktiviteter, der imødekommer ønsker og behov. At boren får en forståelig instruktion i relevante aktiviteter At pårørende har mulighed for aflastning i dagtimerne. At behov for plejebolig forebygges / udskydes. Indsatsen består af: Dagcenter tilbydes/foregår på kommunens plejecentre. Aktiviteterne udføres individuelt og/eller i grupper. Side 19 af 63

20 Aktivitetstilbuddene kan bestå af kreative manuelle aktiviteter, læsegrupper/studiekredse, udflugter, gymnastik, sang og musik, foredrag, fester. Boren skal have mulighed for at være i afdelingen uden at deltage i aktiviteter. (social kontakt). Bore med særlige behov, kan visiteres til et andet dagcenter, såfremt der her er mulighed for at imødekomme behovet. Boren betaler for eget forbrug af materialer og forplejning. Indsatsens omfang: Borens mulighed for at bytte indsats: Kompetencekrav til leverandøren: Der kan efter individuel vurdering tilbydes hjælp til personlige opgaver. Dagtilbuddet bevilges som heldagstilbud 1 dag ugentligt på hverdage. Indsatsen kan ikke byttes. Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige standarder og procedurer. Fastlæggelse af ugedag og tidspunkt aftales mellem boren og leverandøren. Eventuel flytning af indsatsen aftales mellem boren og leverandøren. Kommunens kvalitetsmål: Dokumentationskrav: Udarbejdet af: Politisk godkendt: Der henvises til kvalitetsstandarden Aflastning uden for hjemmet. Indsatsen iværksættes efter behov. Boren har krav på at den bevilgede indsats løbende justeres efter behov. Myndighedsafdelingen. Side 20 af 63

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer

Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1. 1. Rammer Varde Kommune Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Lov om social service 83 stk. 1 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold Formålet Kvalitetsstandarden revideres

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2014 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: Marts 2014 Formålet

Læs mere

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune

1 of 10. Kvalitetsstandard. for. Personlig pleje. Praktisk hjælp. Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 of 10 Kvalitetsstandard for Personlig pleje & Praktisk hjælp Godkendt på byrådet d. xx.xx.2014 Sundhed og omsorg i Syddjurs Kommune 1 2 of 10 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet: Der arbejdes

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83

Praktisk hjælp. Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Praktisk hjælp Ydelsestype Praktisk hjælp (7, 8, 9) Ydelsens Serviceloven 83 hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse

Læs mere

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d.

Kvalitetsstandard. for personlig hjælp og pleje og. praktisk bistand. i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune. Godkendt på byrådet d. Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje og praktisk bistand i Plejeboligerne i Syddjurs Kommune Godkendt på byrådet d. Sundhed og Omsorg i Syddjurs Kommune 1 Syddjurs Kommunes værdigrundlag på ældreområdet:

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 4 201

PRAKTISK HJÆLP 4 201 2014 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Hvem er berettiget til Man kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. Kvalitetsstandard for praktisk hjælp. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for praktisk hjælp: 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved praktisk hjælp forstås ydelser i relation til:

Læs mere

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE

Hjemmehjælp. Randers Kommune SUNDHED OG ÆLDRE Information INFORMATION AKTIVITETER fra Sundhed OG FRA TRÆNING og RANDERS ældre: KOMMUNE Hjemmehjælp Randers Kommune 1 SUNDHED OG ÆLDRE Hjemmehjælp Om denne pjece Randers Kommune tilbyder hjemmehjælp,

Læs mere

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune. Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp Kvalitetsstandarder for ældreområdet Samsø Kommune Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp 1. Udvikle/fastholde...2 1.1 Hverdagens aktiviteter...2 1.1.4 Måltider, mad og drikke...4 1.1.4.1

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

VEJEN KOMMUNE INFORMERER

VEJEN KOMMUNE INFORMERER Hjemmehjælp VEJEN KOMMUNE INFORMERER - 2015 1 Lay out: Udvikling & Erhverv, Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Trykkeriet, Vejen Kommune Udgivet: August 2013 Rev.: April 2015 2 Indhold

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne

Borger & Arbejdsmarked: Støtte til bil til familier og voksne Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Hjælpemidler og Forbrugsgoder Træningsredskaber samt midlertidige hjælpemidler Lov om Social Service 112 Hjælpemidler, Lov

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed

Kvalitetsstandarder. Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85. Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder Socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Omsorg og Sundhed Kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte, Lov om Social Service 85 Introduktion Odsherred Kommune bevilger

Læs mere

Administrationsgrundla

Administrationsgrundla Godkendt i Udvalget for Voksne 25. august 2014 Administrationsgrundlag for socialpædagogisk støtte til voksne med særlige behov 1. Indhold i administrationsgrundlaget Dette administrationsgrundlag beskriver

Læs mere

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig

Kvalitetsstandard for pleje og ældreboliger i Sorø Kommune. Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Pleje- og ældrebolig Sorø Kommune Kvalitetsstandard Pleje- og ældrebolig 1 Indhold Generel information om kvalitetsstandarder... 3 Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 Værdigrundlag... 3 Boformer... 4 Lovgrundlag... 4 Sagsgang

Læs mere

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune

PLEJECENTRE. Kvalitetsstandard. Norddjurs Kommune PLEJECENTRE Kvalitetsstandard 2012 December 2011 Norddjurs Kommune 1. Indledning...3 2. Ydelserne...3 2.1 Tildeling af hjælp...3 2.2 Praktiske opgaver...4 2.3 Personlig hjælp og pleje...5 2.4 Demens...5

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde

Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Social og Sundhed Varde Kommune Indsatsområde Indsatsområde Alarm og pejlesystemer - fx chips i sko, gps, døralarm, rumføler, særlig døråbner, trædemåtte Lovgrundlag: Servicelovens 82, 87 +124-127 Funktionsniveau

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring.

Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. Kvalitetsstandard for personlig pleje og ernæring. For borgere udenfor plejecenter. Lovgrundlag: Ydelser inden for personlig pleje og 83 i Lov om Social Service (LSS). Ved personlig pleje og ernæring forstås

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør.

Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for bestilling af og sætte varer på plads. Ærinder til bank og posthus. Hjælp med vasketøj ved tøjvask af ekstern leverandør. 2015 Indledning I Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

Til borgeren. Praktisk bistand

Til borgeren. Praktisk bistand Til borgeren Praktisk bistand Sundhed og Omsorg December 2013 1 Praktisk bistand m.v. Hjemmehjælpen lægger vægt på at den hjælp, vi giver, skaber tryghed og trivsel. Dette gør vi ved at give dig hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud

Kvalitetsstandarder 2014. Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 2014 Praktisk hjælp (rengøring og tøjvask) - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for praktisk hjælp i eget hjem uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet

Læs mere

Notat. Forord Generelle oplysninger

Notat. Forord Generelle oplysninger Sundhedsafdelingen Middelfart Kommune Middelfart Midtpunkt, Jernbanegade 75-77 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4650 Fax +45 8888 5501 Lis.Huge@middelfart.dk Notat

Læs mere

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140

1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 Kvalitetsstandard Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Genoptræning efter sygehusindlæggelse 1.1 Lovgrundlag Sundhedslovens 140 1.2 Formål med lovgivningen Formålet

Læs mere

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp

Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Information om tildeling af hjælp samt valg af leverandør til at udføre tildelt hjælp Denne orientering vil give dig information om forhold, du skal være opmærksom på som modtager af hjælp. Når du af kommunens

Læs mere

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014

Kvalitetstandarder og Indsatser. Ældreområdet i Varde Kommune 2014 Kvalitetstandarder og Indsatser Ældreområdet i 2014 Indholdsfortegnelse Introduktion til kataloget for Kvalitetsstandarder og Indsatser. 3 Kvalitetsstandarder 7 1. Personlige opgaver 8 2. Praktiske opgaver..

Læs mere

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune

Indsatskatalog. Social omsorg Hedensted Kommune Indsatskatalog Social omsorg Hedensted Kommune Indhold Formål... 3 Indsatser - kort beskrivelse.... 4 Dit hjem personalets arbejdsplads... 9 Hvem leverer indsatsen... 10 Klagemuligheder...11 Ordliste...

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune

Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Rehabilitering, hjælp og pleje i Kolding Kommune Senior- og socialforvaltningen Januar 2015 Forord Kære borger i Kolding Kommune I denne pjece kan du læse om de former for hjælp i hjemmet, som Kolding

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand

Kvalitetsstandarder. Pleje og praktisk bistand Kvalitetsstandarder Pleje og praktisk bistand Social & Ældre - 2014 Lay out: Vejen Kommune Tekst: Social & Ældre, Vejen Kommune Tryk: Vejen Kommune Udgivet: Marts 2013 Rev.: Februar 2014 Ordrenr: 00553

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance

Borgerstyret Personlig Assistance Kvalitetsstandard Borgerstyret Personlig Assistance Lovgrundlag Lov om Social Service, 1, 96 Vejledning nr. 9 af 15-2-2011 Udmålingsbekendtgørelsen, Bekendtgørelse nr. 647 af 26. juni 2012 Visitation Målgruppe

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 95 2015 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance Lovgrundlag Lov om social service 95. Stk. 2. En person med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte Serviceloven 85 2015 Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem det politisk besluttede serviceniveau,

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune

2012/2013. Kvalitetsstandard for RENGØRING. Hvis du har brug for hjælp til rengøring. Ishøj Kommune 2012/2013 Kvalitetsstandard for RENGØRING Hvis du har brug for hjælp til rengøring Ishøj Kommune 1 Formål: Formålet med at få hjælp til rengøring er at sikre forsvarlig hygiejne i dit hjem samt at medvirke

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand i eget hjem (SEL 85) Maj 2013 Indhold 1.

Læs mere

Personlig pleje praktisk hjælp

Personlig pleje praktisk hjælp Personlig pleje praktisk hjælp Kvalitetsstandarder Visitation & Bestiller Center for Velfærd & Omsorg Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Mål og værdier i Lejre Kommune 4 Bevilling af hjælp 4 Formål

Læs mere

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet

Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Kvalitetsstandard for bostøtte i henhold til Servicelovens 85 for støtte i eget hjem indenfor Socialområdet Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 Godkendt af Kommunalbestyrelsen på

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen

Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73. Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Kvalitetsstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens 73 2006 Københavns Kommune Sundhedsforvaltningen Version 2 Side 1 1 INDLEDNING...3 1.1 Formål med kvalitetsstandarder...4

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje xpersonlig hjælp og pleje x I boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandarder 1 Indhold i boliger udenfor plejehjem og botilbud Hvem kan få personlig hjælp og pleje?... 4 Hvad er målet med hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje.

Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Kvalitetsstandard for hjemmesygepleje. Lovgrundlag: Ydelser inden for hjemmesygepleje: 138 i Sundhedsloven. Ved sygepleje forstås opgaver i relation til: Målrettede pædagogiske opgaver. Sygeplejefagligt

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE 96 2015 2 Kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance 96 Lovgrundlag Lov om social service 96. Stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgerstyret personlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for genoptræning

Kvalitetsstandard for genoptræning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for genoptræning Sundhedsloven 140 2015 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder genoptræning * til borgere, som har tabt funktionsevne i forbindelse

Læs mere

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680.

Handicap-Psykiatriafdelingen har adresse på: Midtpunktet, Jernbanegade 77, 5500 Middelfart. Tlf. 8888 4680. Indledning I Lov om Social Service 85, er det muligt at søge Handicap- og Psykiatriafdelingen om at få socialpædagogisk støtte i eget hjem. For at blive tildelt socialpædagogisk støtte, skal du have en

Læs mere

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95

KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BPA SERVICELOVENS 95 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk KVALITETSSTANDARD Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004

Odder Kommune Bilag 1.4 i sag vedr. Frit Leverandørvalg Doc.nr: 583690. Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for Ældreområdet i Odder Kommune 2004 Kvalitetsstandard for personlig pleje 1.Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3.Hvad er formålet med 71 lov om social service

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14

Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Kvalitetsstandard for hjemmehjælp 2013/14 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en kvalitetsstandard?... 3 2. Formålet med hjemmehjælp.... 3 3. Midlertidig eller varig hjemmehjælp?... 4 4. Hvem kan få hjemmehjælp?...

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven

Forslag til kvalitetsstandard. for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem. 85 serviceloven Forslag til kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem 85 serviceloven Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen 2011 1 Indledende 3 Principper 3 Socialpædagogisk støtte 4 Hvem

Læs mere

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!!

Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp !!!!! Tilsyn for personlig pleje og praktisk hjælp efter servicelovens 83. Leverandør: Stabil Pleje. Ydelse : Personlig pleje og Praktisk hjælp Fredensborg kommune 2013. Tilsynet er gennemført af Visitator Britta

Læs mere

Genoptræning & vedligeholdende træning

Genoptræning & vedligeholdende træning Kvalitetsstandarder 2014 Genoptræning & vedligeholdende træning - servicelovens 86, stk. 1 og 2 Kvalitetsstandarder 2014 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning Kære borger I gør

Læs mere

Personlig hjælp og pleje

Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarder 2014 Personlig hjælp og pleje - i boliger uden for plejehjem og botilbud Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje i boliger uden for plejehjem og botilbud Vi har udarbejdet en

Læs mere

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice

Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard til Frit Valg leverandør af Madservice Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 3 2 LOVGRUNDLAG... 3 3 OVERORDNET

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Socialpædagogisk støtte i eget hjem. Tillæg til Serviceinformation Myndighedsafdelingen 33 Kvalitetsstandard 2012 Socialpædagogisk støtte i eget hjem Tillæg til Serviceinformation Indholdsfortegnelse Side 1. Lovgrundlag og målgruppe.. 1 2. Principper for visitationspraksis.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger

KVALITETSSTANDARD FOR. Boliger KVALITETSSTANDARD FOR Boliger 1 Langeland Kommune Lovgrundlag Lov om almene boliger 54. Lov om Retssikkerhed 9 c stk. 2. Modtager af indsatsområderne. Borgere som ønsker et boligskift, kan efter ansøgning

Læs mere

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje.

Borgere der på grund af nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne har brug for hjælp og støtte til personlig pleje. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.decmber 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.2.1 PERSONLIG PLEJE, P-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Lov om Social Service 86

Lov om Social Service 86 KVALITETSSTANDARD FOR TRÆNING 2012 Lov om Social Service 86 Genoptræning Vedligeholdende træning Selvtræning Godkendt af Byrådet den 1 Kvalitetsstandard for træning Blå farve betyder at det skal slettes

Læs mere

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler

Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Kvalitetsstandard for genbrugshjæpemidler Udarbejdet af: Sten Dokkedahl Dato: 10-10-2013 Sagsid.: 11578 Version nr.: 1 Kvalitetsstandard for genbrugshjælpemidler og forbrugsgoder jf. 112 og 113. Område

Læs mere

Kvalitetsstandard for Træning

Kvalitetsstandard for Træning Kvalitetsstandard for Træning Lovgrundlag...3 Formålet med træning efter Serviceloven...3 Vurdering og visitering...3 Visitation... 3 Telefonnr. og telfontider til visitationen... 3 Din egen vurdering

Læs mere

Kvalitetsstandard for Odder Kommune

Kvalitetsstandard for Odder Kommune Kvalitetsstandard for Odder Kommune Medicingivning / medicinadministration i hjemmesygeplejen 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvilket behov dækker ydelsen? 3. Hvad er formålet med 4. Hvilke aktiviteter

Læs mere

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt)

Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Kvalitetsstandard for Vedligeholdelsestræning (Fysisk, psykisk og socialt) Lovgrundlag Modtager af indsatsområdet Formål Retningsgivende mål Hvad indeholder indsatsområdet Lov om Social Service december

Læs mere

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108

Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Kvalitetsstandarder for midlertidigt botilbud efter Lov om Social Service 107 og længerevarende botilbud efter Lov om Social Service 108 Introduktion Greve Kommune bevilger ophold i midlertidigt og længerevarende

Læs mere

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard

Hjælpemiddelområdet. Kvalitetsstandard Hjælpemiddelområdet Kvalitetsstandard 2013-2014 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 Lov om Social Service:... 3 Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85

Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Private leverandører af socialpædagogisk støtte efter Lov om Social Service 85 til voksne i eget hjem Godkendt af Byrådet den 27. april 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Rengøring, tøjvask og indkøb

Rengøring, tøjvask og indkøb Indholdsfortegnelse Visitationskriterier... 3 Vurderingsområder... 3 Funktionsniveauer Serviceniveau... 4 Kvalitetsstandarder Plejeboliger... 5 Personlig pleje... 5 Ernæring... 6 Praktisk hjælp - Rengøring...

Læs mere

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området

Assens Kommune Myndighed Sundhed. Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Assens Kommune Myndighed Sundhed Det kommunale tilsyns samlede redegørelse for år 2013: Tilsyn på frit-valg-området Lovgrundlag Med baggrund i Lov om Social Service 151a stk. 1, Retssikkerhedslovens 15

Læs mere

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)

Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Kvalitetsstandard for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Område Lovgrundlag Formål med indsatsen Målgruppe Borgerstyret Personlig Assistance for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 3. Afdeling Sundhed og Omsorg - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 11. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 6577 Jour. nr.: 16.08.00P23/M3/2003/00983

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere