Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsstandarder og indsatskataloger 2012"

Transkript

1 Kvalitetsstandarder og indsatskatalo 2012 Side 1 af 63

2 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Formål med kvalitetsstandarderne... 4 Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav... 4 Kriterier og omfang... 5 Fælles Sprog II... 6 Om indsatskataloget... 6 Hvilke indsatsområder kan man få hjælp til?... 6 Hvordan tildeles hjælpen?... 7 Henvendelse... 7 Besøg hos boren... 7 Indsats fra mestringsterapeuten... 8 Skriftlig afgørelse... 8 Levering af hjælpen... 8 Hvad koster hjælpen?... 9 Leverandørkrav... 9 Faglige kompetencer... 9 Sagsbehandling og forventnin til boren Arbejdsmiljø Fleksibel hjemmehjælp Opfølgning/tilsyn Hvis boren vil klage Aktindsigt Henvisnin til supplerende materiale Indsatsområde: Forandringsprocesser Indsatsområde: Fremme sundhed og forebygge sygdom Indsatsområde: Dagcenter Kvalitetsstandard: Praktiske opgaver Indsatsområde: Rengøring Indsatsområde: Tøjvask Indsatsområde: Indkøb Indsatsområde: Andre personlige og praktiske opgaver Kvalitetsstandard: Personlige opgaver Indsatsområde: Personlig pleje Indsatsområde: Mad og indtagelse af mad og drikke Indsatsområde: Struktur og sammenhæng Indsatsområde: Døgnvagt Kvalitetsstandard: Madservice Indsatsområde: Madservice Kvalitetsstandard: Boli til midlertidig ophold Side 2 af 63

3 Kvalitetsstandard: Ældreboli: Kvalitetsstandard: Plejeboli Indsatsområde: Nødkald Kvalitetsstandard: Visitation Kvalitetsstandard: Afløsning og aflastning Indsatsområde: Afløsning og aflastning Bilag 1. Lovgrundlag Bilag 2: Retssikkerhedsloven Bilag 3. Fælles Sprog II s funktionsvurderin Side 3 af 63

4 Orientering om visitation til indsatsområder efter Lov om social service samt andre ydelser bevilget fra Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes kvalitetsstandarder er et informationsmateriale om den hjælp, du kan få fra kommunen. Kvalitetsstandarderne beskriver det serviceniveau, Skive Kommune har fastlagt. Myndighedsafdelingen vareta visitation til den hjælp, du kan få i Skive Kommune. Visitationen vil tage udgangspunkt i den enkelte bors behov og forudsætnin og foregår altid i samarbejde med boren og eventuelle pårørende. Før varig hjælp iværksættes, vil du blive tilbudt råd, vejledning og /eller træning. Når du modta hjælp, vil dine egne ressourcer inddrages i størst muligt omfang i udførelsen, idet der sættes fokus på sundhedsfremme og forebyggelse. Kvalitetsstandarderne er gældende fra 1. januar 2012 og revideres en gang årligt. Formål med kvalitetsstandarderne En kvalitetsstandard er en generel serviceinformation til borne om den indsats, der kan tilbydes fra kommunen, hvis de på grund af en funktionsnedsættelse ikke er i stand til at leve et selvstændigt liv, uanset boform. Kvalitetsstandarden er grundlaget for, at Myndighedsafdelingen kan træffe afgørelser, som afspejler de politiske beslutnin, og den skal indeholde en beskrivelse af kommunens serviceniveau. Indhold, omfang og udførelse skal beskrives præcist, og der skal formuleres operationelle mål med henblik på at sikre sammenhæng mellem serviceniveau, ressourcer, individuelle visitationsafgørelser og den faktisk leverede indsats. Det skal fremgå af kvalitetsstandarden, hvilke kvalitetskrav kommunen stiller til såvel kommunale som private leverandører af personlige og praktiske opgaver, herunder krav til kompetencer, arbejdsmiljø mv. Det skal også beskrives, hvordan der følges op på de fastsatte mål, og hvordan de bliver opfyldt. Boren skal støttes til fortsat at udnytte egne ressourcer og muligheder for derigennem at kunne tage ansvar for eget liv og familie. Skive Kommunes målsætnin og kvalitetskrav Skive Kommune har en vision om at skabe muligheder for at leve et indholdsrigt og kvalitetsfyldt ældreliv, der gør Skive til en god kommune at blive ældre i. Skive Kommune ønsker, at følgende værdier skal kendetegne ældrepolitikken: Ordentlighed Indflydelse Respekt Ansvar Livskvalitet Skive Kommune ønsker at have fokus på følgende indsatsområder: Forebyggelse, rehabilitering, sundhedsfremme og trivsel At give og bevare livskvalitet gennem socialt samvær og den frivillige indsats Udvikling af kommunale og andre tilbud, som ældre bore kan drage nytte af Side 4 af 63

5 Kriterier og omfang Tilbud om ydelser efter Servicelovens 79 og 83 samt Sundhedslovens 119 og 205 samt øvrige indsatser omtalt i nærværende katalog, gives til bore med forskellige behov. Det kan dreje sig om bore, som midlertidigt eller varigt har nedsat fysisk, psykisk og/eller social funktionsevne, og som ikke er i stand til at udføre personlige og/eller nødvendige praktiske opgaver uden personassistance. Bornes behov kan beskrives således: Stabile behov: Er karakteriserede ved, at de umiddelbart kan identificeres. Den behovsrelaterede indsats kan planlægges og leveres fortrinsvis i hjemmet, (f.eks. praktisk hjælp). Visse afvigelser kan forekomme i leverancen, f.eks. ændrin i tidspunktet for levering af rengøring. Variable behov: Er karakteriserede ved, at indsatsen kun i begrænset omfang kan planlægges i detaljer. Eksempler herpå er hjælp ved toiletbesøg og forflytnin. Bore med variable behov, vil oftest selv kunne tilkalde hjælpen enten via telefon eller nødkald. Ustabile behov: Er karakteriserede ved, at de kan opstå pludseligt og uvarslet. Indsatsen kan ikke planlægges. En kompensation for det opståede behov kræver at boren selv kan gøre opmærksom på behovet, eller at plejepersonalet (eller pårørende) fysisk er til stede og kan reae relevant på borens signaler. Ustabile behov opstår ofte i forbindelse med: konfusion demens svækkelse i forlængelse af alvorlige somatiske sygdomme angst/utryghed depressioner afasi og sansedefekter faldtendens Ustabile behov kræver ofte en indsats, der beror på et umiddelbart skøn i den givne situation. Et kvalificeret skøn kræver et grundigt kendskab til borens vaner/mønstre og evt. grundlæggende sygdom. Afhængigt af behovets karakter, vil indsatsen blive leveret straks, eller personale med de fornødne kvalifikationer vil blive tilkaldt. Er der i borens husstand en rask ægtefælle eller samlever eller hjemmeboende voksne børn, ydes normalt ikke hjælp til praktiske opgaver, idet kommunen forventer, at en rask ægtefælle eller hjemmeboende voksne børn kan varetage opgaven. For at kunne vurdere behovet for hjælp/indsats forventes det at boren medvirker til at få de nødvendige oplysnin frem, herunder udredning af funktionsniveau, udviklingspotentiale, lægeoplysnin m.m. jævnfør 11 i Retssikkerhedsloven. Se bilag 4. Såfremt boren ikke ønsker at medvirke hertil, træffes afgørelsen på det foreliggende grundlag jævnfør 11b i Retssikkerhedsloven. Side 5 af 63

6 Fælles Sprog II Kvalitetsstandarderne i Myndighedsafdelingen er udarbejdet på baggrund af Skive Kommunes serviceniveau og med udgangspunkt i Kommunernes Landsforenings Fælles Sprog II. De enkelte kvalitetsstandarder angiver: Målgruppe, såvel kommunens som borens kvalitetsmål, oversigt over indsatsområder, indhold og omfang, fleksibilitet, leverancesikkerhed, særlige forhold samt kontrol og opfølgning. Fælles Sprog II er et dokumentationsredskab, som bruges til at dokumentere kommunens afgørelser med. Fælles Sprog II giver et overblik over borens behov, ressourcer og funktionsevne. Funktionsevne er udtryk for, hvad boren kan. Funktionsevne beskriver det konkrete og komplekse samspil mellem borens svækkelse, sygdom/handicap, omgivelserne og personlige faktorer, der er afgørende for borens muligheder for at udføre dagligdags aktiviteter og leve et meningsfyldt liv. Indsatskataloget ta udgangspunkt i Fælles Sprog II funktionsniveau svarende til funktionsniveau 0, 1, 2, 3 eller 4. Se bilag 5. Om indsatskataloget Indsatskataloget er en del af kvalitetsstandarden og beskriver indenfor hvilke indsatsområder, man kan få hjælp. Ved tildeling af indsatsområder opstilles klare retningsgivende mål for indsatsen: at udrede/udvikle/fastholde funktioner, at udrede/udvikle/fastholde kompetencer, at sikre/udføre opgaver. Således at: hjælpen / indsatsen sigter mod at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv, eller lette den daglige tilværelse. hjælpen / indsatsen byg på den enkeltes ansvar for sig selv og sin familie. hjælpen / indsatsen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætnin og i samarbejde med den enkelte. Kommunen ønsker at sikre og højne kvaliteten af indsatsen, så boren oplever en koordineret indsats med fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering. Hjælpen byg på borens ansvar for sig selv og sin familie. Hjælpen tilrettelægges ud fra borens behov og forudsætnin og i samarbejde med denne. Hvilke indsatsområder kan man få hjælp til? Hverdagens aktiviteter Dagcenter Praktiske opgaver Personlige opgaver Døgnvagt Madservice Side 6 af 63

7 Boli til midlertidig ophold Pleje- eller ældrebolig Nødkald Afløsning og aflastning Den bevilgede indsats ta udgangspunkt i borens individuelle mål og behov og ikke i målgrupper eller stillede diagnoser. Den samme funktionsnedsættelse eller det samme problem kan derfor give sig udtryk i forskellige individuelle behov og dermed udløse individuelle bevillin. Hvordan tildeles hjælpen? Henvendelse Henvendelser kan komme fra boren selv eller andre i samtykke med boren. Herefter sendes brev til boren med tidspunkt for besøg, og der gøres opmærksom på muligheden for at have bisiddere med ved samtalen. Som udgangspunkt er visiteringen en planlagt handling, der finder sted på hverdage i dagtimerne. Tidspunkt for hjemmebesøg i forbindelse med visitering/revurdering aftales mellem bor, eventuelle pårørende og visitator. Flytning af hjemmebesøget aftales mellem bor og visitator. Ved anmodning om personlig og praktiske ydelser mv. kan der aflægges visitationsbesøg hurtigst muligt og senest inden for følgende frister: Akut behov iværksættes inden 24 timer. Visitationsbesøg kan aflægges efterfølgende. Ved udskrivning: Udskrivningsvisitator foreta visitation af boren forud for udskrivelse, således at den nødvendige indsats igangsættes ved udskrivelse. Der kan efterfølgende være behov for visitationsbesøg i hjemmet. Anmodning om personlig pleje mv.: Der aflægges visitationsbesøg inden for 10 hverdage. Anmodning om praktiske ydelser: Der aflægges visitationsbesøg inden for 15 hverdage. Den efterfølgende sagsbehandlingstid vil være individuel, afhængig af sagens kompleksitet og behovet for at indhente yderlie oplysnin. Ved akutte ændrin både i og uden for normal arbejdstid skal henvendelse ske til den respektive leverandørs vagthavende medarbejder, således som det fremgår af den indgåede kontrakt mellem Skive Kommune og den enkelte leverandør. Vagthavende iværksætter akutte foranstaltnin og orienterer efterfølgende Myndighedsafdelingen. Leverandørens indsats og begrundelse herfor dokumenteres i journalen i Omsorgssystemet. Visitationen vurderer behovet for efterfølgende hjemmebesøg. Besøg hos boren Besøg i forbindelse med visitering foregår i borens eget hjem, i midlertidig bolig eller på sygehus. Under besøget indhenter visitator oplysnin om borens ønsker og prioriteter. Samtidig foretages en faglig vurdering af borens funktionsevne. Sammen danner dette grundlaget for en afgørelse. Visitator har tavshedspligt efter Straffelovens 152. Side 7 af 63

8 Indsats fra mestringsterapeuten Inden der træffes en afgørelse om hjælpens omfang, vil visitator ofte inddrage mestringsterapeuten. Hendes overordnede opgave er at støtte boren i at mestre eget liv bedst muligt og længst muligt. I praksis kan hun: 1. Yde råd og vejledning i forhold til de opgaver, boren har søgt om hjælp til. 2. Tilbyde træning af de funktioner, hvor borens niveau er nedsat. 3. Medvirke til afklaring af borens funktionsniveau gennem afprøvning af relevante funktioner. Mestringsterapeuten har blandt andet fokus på de bore, der efter en indlæggelse har et midlertidigt øget behov for hjælp, da disse har et særligt behov for støtte til at genvinde færdigheder og funktionsniveau. Organisatorisk er mestringsterapeuterne en del af visitatorgruppen, og mestringsterapeutens indsats planlægges i tæt samarbejde med visitator. Skriftlig afgørelse Senest 10 hverdage efter at alle relevante oplysnin forelig, sendes Jfr. Servicelovens 89, stk. 2 en skriftlig afgørelse med begrundelse for bevilling og/eller afslag. Såfremt boren bevilges hjælp, vil det af afgørelsesbrevet fremgå, hvad formålet er med indsatsen, således at leverandøren sammen med boren og evt. dennes pårørende kan udarbejde en handleplan. Med bevillingen føl et skema, hvoraf fremgår mere detaljeret, hvilken indsats boren er bevilget. I afgørelsen oplyses om hvem boren skal kontakte, hvis ydelsen ikke leveres i overensstemmelse med det bevilgede jævnfør Servicelovens 90, stk. 2 samt 89, stk. 4. Med afgørelsesbrevet fremsendes endvidere information om Frit Valgs-ordningen samt informationsmateriale fra de godkendte leverandører. Såfremt boren får afslag på en eller flere af borens anmodnin, fremsendes med afgørelsesbrevet en klagevejledning jfr. 25 i Forvaltningsloven. Levering af hjælpen Bore, der er berettiget til personlig hjælp og/eller praktisk hjælp efter Servicelovens 83, kan frit vælge mellem de af kommunen godkendte leverandører. Hvis boren ønsker det, er der mulighed for i løbet af 14. dage at ændre valg af leverandør for så vidt angår personlig og praktisk hjælp. For så vidt angår madservice kan skift af leverandør ske med 1 måneds varsel. Bore, der er berettiget til personlig hjælp og/eller praktiske hjælp efter Servicelovens 83, kan i stedet vælge en person man selv har udpeget og som kommunen har godkendt. Leverandørerne er forpligtet til at efterleve det politisk godkendte serviceniveau og fastsatte tidsfrister for levering af hjælp. Der henvises til kvalitetsstandarderne for de respektive indsatsområder samt indsatskataloget. Side 8 af 63

9 Hvad koster hjælpen? Der skal ikke betales for personlig hjælp og varig praktisk hjælp. Der skal betales for midlertidig praktisk hjælp afhængig af indtægt. Der er egenbetaling på madservice. Ved ophold i midlertidig bolig betales for kost, vask af sengelinned og håndklæder samt for rengøringsmidler. Leverandørkrav I forhold til medarbejdere: Leverandøren har en forsikring der dækker, hvis medarbejdere beskadi ting i borens hjem. Medarbejdere er forpligtet til at rydde op efter sig selv samt tørre op efter evt. spild og lignende inden borens hjem forlades. Medarbejdere har pligt til at handle på uopsættelige situationer eksempelvis ved borens fald, sygdom og lignende. Medarbejdere skal vise respekt for og samarbejde med boren om at løse de bevilgede opgaver. Medarbejdere har tavshedspligt. Medarbejdere må ikke modtage gaver eller indgå i handel med boren. Medarbejderne må ikke udføre opgaver i borens hjem, hvis boren ikke er hjemme. I forhold til boren: Boren tildeles en fast kontaktperson og der oprettes elektronisk journal. Indsatsen ydes af færrest mulige medarbejdere. Personlige opgaver aflyses eller flyttes som hovedregel ikke. Mødetiden hos boren må svinge mellem +/- ½ time. Mål og handleplan for indsatsen dokumenteres i journalsystem. Hvis boren er visiteret til et nødkaldeanlæg, må responstiden højst udgøre en halv time fra nødkald til kontakt. Faglige kompetencer Det er et ledelsesmæssigt ansvar hos leverandøren: At sikre den rette faglige kompetence til løsning af konkrete opgaver hos den enkelte bor At sikre deleing og oplæring af medarbejderne til opgaveløsning hos den enkelte bor. At sikre medarbejdernes kompetencer til stadighed udvikles med henblik på at sikre kvalitativ løsning af opgaverne hos boren. At der ved ændrin i borens behov, såvel varigt som akut, sikres at medarbejderen ved hvorledes der skal handles. Side 9 af 63

10 Sagsbehandling og forventnin til boren Det er en forudsætning for, at visitator kan træffe afgørelse i en sag, at boren positivt medvirker til at få de oplysnin frem, som er nødvendige for afgørelsen om borens ret til hjælp og i så fald, hvilken hjælp. Der kan kun træffes en afgørelse på baggrund af den samlede mængde af oplysnin, der er til rådighed. Det er derfor vigtigt, at boren giver visitator alle de oplysnin om helbreds-, sociale-, bolig- og økonomiske forhold, som vil have betydning for den hjælp, der er søgt om. Dette har betydning for den faglige vurdering, der skal danne grundlag for afgørelsen. Det kan derfor også være af stor betydning, at boren afgiver en samtykkeerklæring, der giver visitator mulighed for at indhente f.eks. lægeoplysnin eller oplysnin fra sygehuset. Alle handlin ta udgangspunkt i borens livssituation. Samarbejdet med boren sker i gensidig respekt, idet god sagsbehandling ta udgangspunkt i et ligeværdigt forhold. Visitator vil i vurderingen se på husstandens størrelse og sammensætning, og på om husstandens øvrige medlemmer kan deltage i den daglige husførelse, også selv om de ikke plejer at gøre det. Visitator oplyser boren om de muligheder der er for at få hjælp, men også om den hjælp boren ikke har mulighed for at få. Udgangspunktet for alle indsatsområder er hjælp til selvhjælp med forebyggende og sundhedsfremmende sigte. Hvis en bor med en demensdiagnose har oprettet plejetestamente, skal dette i videst muligt omfang respekteres. Plejetestamentet er vejledende for den indsats, som plejepersonalet skal udføre i forhold til plejen af den demente på det tidspunkt, hvor den pågældende ikke læne er i stand til selv at give udtryk for sine ønsker. Det kan være hensigtsmæssigt, at en pårørende eller anden bisidder er til stede ved visitationsbesøget. Alle bore gøres opmærksom på denne mulighed ved planlægning af besøget. Der henvises til Forvaltningslovens 8: Den, der er part i en sag, kan på ethvert tidspunkt af sagens behandling lade sig repræsentere eller bistå af andre. Myndigheden kan dog kræve, at parten medvirker personligt, når det er af betydning for sagens afgørelse.. Af bore, der modta hjælp, forventes det at vedkommende: træffes på det aftalte tidspunkt. melder afbud senest dagen før, hvis en aftale skal aflyses. giver besked senest dagen før, hvis en aftale ønskes flyttet. sør for, at familie og gæster selv køber ind og rydder op efter sig inkl. opvask. sør for rengøringsartikler og redskaber til brug for medarbejderen. sør for at husdyr ikke er til gene for udførelse af arbejdet. har pligt til at meddele visitator hvis der sker ændrin i deres funktionsniveau, jævnfør 11 i Retssikkerhedsloven Side 10 af 63

11 Arbejdsmiljø Borens hjem er medarbejderens arbejdsplads. Medarbejderen er omfattet af arbejdsmiljøloven og leverandøren foreta en vurdering af, hvordan medarbejderens arbejdsmiljø sikres bedst muligt i den enkelte bors hjem (arbejdspladsvurdering). Der kan således blive tale om, at der kan være behov for at flytte møbler eller benytte hjælpemidler for at undgå arbejdsskader hos medarbejderen. Der henstilles til, at der ikke ryges i hjemmet under udførelse af hjælpen eller under visitationsbesøget. Fleksibel hjemmehjælp Som hovedregel skal leverandøren udføre de ydelser, som er bevilget hos den enkelte bor jævnfør Servicelovens 90. Boren har dog mulighed for at bytte de tildelte ydelser efter Servicelovens 83 til andre ydelser jævnfør Servicelovens 94a indenfor den fastsatte tidsramme. Dette dokumenteres i borens elektroniske journal. Såfremt boren ønsker at bytte personlige opgaver til praktiske opgaver eller omvendt, kræves det at boren er bevilget ydelser inden for begge områder og at boren har valgt samme leverandør til at løse opgaverne. Såfremt boren ønsker at bytte til en anden praktisk opgave, forudsættes det, at opgaven foregår i hjemmet. Dog er det muligt at bytte en praktisk opgave i hjemmet med en gåtur samt rengøring af fælles areal udenfor hjemmet, som rengøring af fælles indvendige trapper eller gangareal i en opgang. Hvis boren vedvarende fravæl visiterede ydelser til fordel for andre ydelser, skal myndigheden kontaktes for at vurdere om der er sammenhæng mellem behov og ydelser. Opfølgning/tilsyn Kommunen skal løbende følge op på de enkelte sa, for at sikre at indsatsen fortsat opfylder sit formål jfr. Servicelovens 151. Opfølgning og tilsyn er beskrevet i Skive Kommunes Tilsynspolitik. Se denne. Hvis visitator konstaterer, at boren ikke er tilfreds med den leverede service, kontaktes leverandøren. Resultatet forelægges leverandørerne med henblik på forbedring af service samt afstemning af forventnin. Byrådet har pligt til at lave minimum et uanmeldt tilsyn om året på plejehjem og i lignende boenheder. Her ud over laver embedslægen ligeledes uanmeldte tilsynsbesøg En gang om året udarbejdes en samlet rapport over de tilsyn der har været udført. Hvis boren vil klage Kla over indsatsen eller medarbejderen rettes i første omgang til leverandøren. Hvis dette ikke løser problemet, kan der klages til borens kontaktperson i Myndighedsafdelingen (visitator). Boren kan klage over en afgørelse truffet efter Servicelovens 83, 84, stk. 1 og 112 samt efter Lov om almen boli til Det Sociale Nævn senest 4 u efter modtagelsen af afgørelsesbrevet. Side 11 af 63

12 Klagen skal indgives til: Skive Kommune Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Att.: Myndighedsafdelingen Resenvej Skive Myndighedsafdelingen genvurderer afgørelsen indenfor 4 u efter modtagelsen af klagen. Hvis Myndighedsafdelingen ikke kan færdiggøre genvurderingen inden for fristen på 4 u, fordi der skal skaffes yderlie oplysnin, vurderin eller lignende, vil boren modtage besked herom, og om hvornår genvurderingen forventes afsluttet. Fastholdes afgørelsen sender Myndighedsafdelingen klagen med sagens akter videre til: Det Sociale Nævn St. Blichers Vej 6 Postbox Ringkøbing Tlf.: Aktindsigt Forvaltningsloven giver som hovedregel alle, der er part i en sag, ret til at se sagens dokumenter. Anmodning om aktindsigt i en personsag fremsendes til Myndighedsafdelingen. Henvisnin til supplerende materiale Skive Kommunes borinformation: Information om hjælp i hjemmet Via internettet er der mulighed for at få oplysnin om Skive Kommunes kvalitetsstandarder og indsatskatalo på Lov om social service Sundhedsloven Lov om bores retssikkerhed Lov om offentlighed i forvaltningen Fællessprog 2, Kommunernes Landsforening Yderlie oplysnin Myndighedsafdelingen Resenvej Skive Tlf Side 12 af 63

13 Kvalitetsstandard: Hverdagens aktiviteter Kvalitetsstandard Hverdagens aktiviteter Lovgrundlag Sundhedslovens 119 og 205. Lovbekendtgørelse lov nr. 658 af 3. juli 2000, med de ændrin, der føl af 62 i lov nr. 145 af 25. marts Senest med lov: L 592 af 24. juni 2005 med ikrafttræden 01. januar Definition Hverdagens aktiviteter er, for så vidt angår indsatsområde og , en målrettet og tidsbegrænset samarbejdsproces mellem bore, eventuelle pårørende og fagfolk. Fagfolk vil som udgangspunkt i denne sammenhæng være sygeplejerske. For så vidt angår indsatsområde vil indsatsen som udgangspunkt være af længevarende/varig karakter og foregå i et dagcenter. Visitation Alle bore kan henvende sig til Myndighedsafdelingen, der har bevillingskompetencen. Henvendelser kan desuden komme fra Praktiserende læ Sygehuset. Målgruppe Bore, som har behov for en indsats med henblik på at genvinde og/eller udvikle fysiske, psykiske og /eller sociale kompetencer. Bore, som har behov for megen støtte til at fastholde og/eller udvikle sociale kompetencer i samværet med andre mennesker. Kommunens kvalitetsmål At forebygge genindlæggelser. At sikre at borens egne ressourcer inddrages i videst muligt omfang i udviklingen af borens kompetencer. At tilbyde boren indhold i hverdagen i form af sociale aktiviteter og kontakter. Borens kvalitetsmål At boren igen bliver i stand til at mestre sin hverdag. At boren efter vejledning og undervisning bliver i stand til at håndtere nye livsvilkår. At boren får etableret og fastholder netværk/sociale kontakter. At boren oplever indhold og kontinuitet i sin hverdag. Indsatsområder Leverancesikkerhed Indsatsen har til formål at: fremme sundhed og forebygge sygdom sikre at boren kan håndtere forandringsprocesser sikre boren aktiviteter og sociale kontakter i et dagcenter. Indsatserne med henblik på at fremme sundhed og forebygge sygdom og at sikre at boren kan håndtere forandringsprocesser kan iværksættes inden for 1 uge. Der må påregnes venteliste til opstart i dagcenter. Særlige forhold Bore, som er bevilget en indsats med henblik på at fremme Side 13 af 63

14 sundhed og forebygge sygdom og/eller hjælp til at håndtere forandringsprocesser, og som er i stand til/bliver i stand til at opsøge sygeplejeklinik, kan forvente at blive henvist hertil. Bore, som er visiteret til dagcenter, skal selv afholde transport hertil. Kommunen kan i særlige tilfælde tilbyde transport til og fra dagcenter mod betaling. Der er egenbetaling for kost i dagcenter. Kontrol/opfølgning Der skal løbende ske en tilbagemelding til visitator i forbindelse med levering af indsatserne fremme sundhed og forebygge sygdom sikre at boren kan håndtere forandringsprocesser. Der vil løbende blive vurderet på behovet for dagcentertilbud/ændring af dagcentertilbud. Udarbejdet af Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Politisk godkendt Side 14 af 63

15 Myndighedsafdelingen Visitation Indsatsområde: Forandringsprocesser Indsatsområde: Udvikling Forandringsprocesser Indsats med henblik på at udvikle/fastholde funktioner/kompetencer i forhold til forandrin i borens liv, herunder sygdom, handicap og kriser. Indsatsens lovgrundlag: Sundhedsloven 138 og 139. Funktionsniveau for bevilling af indsatsen: Indsatsen rettes mod: Bore, der ikke kan benytte sig af andre tilbud. Indsatsen kan foregå på sygeplejeklinik eller i eget hjem. Bore der efter en individuel vurdering har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for følgende skraverede områder kan forvente indsatsen leveret i eget hjem. Aktiviteter: Funktionsniveauer: Ingen Lette Moderate Svære Totale At spise At drikke At bade At vaske sig At pleje kroppen At klæde sig af og på Toiletbesøg At færdes i egen bolig At sikre indkøb af hverdagens varer At lave mad At gøre rent At vaske tøj/linned At færdes udendørs At anvende kollektive transportmidler At flytte sig At forebygge forværring af sygdom/tab i funktionsevne At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter Målet med indsatsen: At boren fastholder eller helt eller delvist genvinder eget funktionsniveau så boren opnår størst mulig selvstændighed i at kunne acceptere den nye situation samt komme videre i forandringsprocessen. At yderlige funktionstab forebygges At indsatsen ta udgangspunkt i borens egne ressourcer At borens egne værdier, vaner og normer respekteres og danner udgangspunkt for den indsats der tilbydes At de opstillede delmål jf. handleplanen nås. Indsatsen består af: Samtale i forbindelse med tab Supervision/undervisning/rådgivning i forbindelse med Side 15 af 63

16 sygdom/handicap Udarbejdelse af handleplan, hvoraf status og opfølgning i forbindelse med ovenstående. Indsatsens omfang: Borens mulighed for at bytte indsats: Kompetencekrav til leverandøren: Kommunens kvalitetsmål: Dokumentationskrav: Udarbejdet af: 1 2 gange ugentlig. Indsatsen kan ikke byttes. Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige kompetenceprofiler. Kan iværksættes inden for 1 uge. Dokumentation for indsatsen foretages i journalen i Omsorgssystemet. Indsatsen visiteres og disponeres i Indsatsområder i Omsorgssystemet. Myndighedsafdelingen. Politisk godkendt: Side 16 af 63

17 Myndighedsafdelingen Visitation Indsatsområde: Fremme sundhed og forebygge sygdom Indsatsområde: Udvikling Fremme sundhed og forebygge sygdom Indsats med henblik på at udvikle/fastholde borens egen evne til at fremme egen sundhed og forebygge sygdom Indsatsens lovgrundlag: Sundhedsloven 138 og 139. Funktionsniveau for bevilling af indsatsen: Indsatsen rettes mod: Bore der udskrives efter et kompliceret sygdomsforløb. Boren der er indlæggelsestruede. Bore der ikke kan benytte andre tilbud. Bore der efter en individuel vurdering har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for følgende skraverede områder kan forvente indsatsen leveret i eget hjem: Aktiviteter: Funktionsniveauer: Ingen Lette Moderate Svære Totale At spise At drikke At bade At vaske sig At pleje kroppen At klæde sig af og på Toiletbesøg At færdes i egen bolig At sikre indkøb af hverdagens varer At lave mad At gøre rent At vaske tøj/linned At færdes udendørs At anvende kollektive transportmidler At flytte sig At forebygge forværring af sygdom/tab i funktionsevne At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter Målet med indsatsen: At boren fastholder egen sundhed og forebyg sygdom At yderlie funktionstab forebygges At boren undgår indlæggelse og genindlæggelse At indsatsen ta udgangspunkt i borens egne ressourcer At borens egne værdi, vaner og normer respekteres og danner udgangspunkt for den indsats der iværksættes Indsatsen består af: Rådgivning/vejledning i forhold til kost og ernæring Rådgivning/vejledning i forhold til rusmidler/medicinsk behandling Oplæring i egen behandling af midlertidig eller kronisk lidelse Side 17 af 63

18 Udredning for inkontinens Demensudredning Indsatsens omfang: Borens mulighed for at bytte indsats: Kompetencekrav til leverandøren: Kommunens kvalitetsmål: Dokumentationskrav: Udarbejdet af: Politisk godkendt: Udarbejdelse af handleplan, hvoraf status og opfølgning i forbindelse med ovenstående. Indsatsen gives midlertidigt. Indsatsen kan ikke byttes. Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige kompetenceprofiler. Skal kunne iværksættes straks eller efter behov i situationer hvor indsatsen er afgørende for forebyggelse af indlæggelse eller genindlæggelse. Indsatsen skal iværksættes inden for 1 uge. Dokumentation for indsatsen foretages i journalen i Omsorgssystemet. Indsatsen visiteres og disponeres i Indsatsområder i Omsorgssystemet. Myndighedsafdelingen, Skive Kommune. Side 18 af 63

19 Myndighedsafdelingen Visitation Indsatsområde: Dagcenter Indsatsområde: Udvikle/fastholde funktioner og kompetencer Dagcenter Indsatsens lovgrundlag: Lov om social service 79 Funktionsniveau for bevilling af indsatsen: Indsatsen rettes mod: Bore, som har behov for megen støtte til at fastholde og/eller udvikle sociale kompetencer i samværet med andre mennesker. Bore, hvis pårørende har behov for aflastning i dagtimerne. Bore der efter en individuel vurdering har nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne inden for følgende skraverede områder. Aktiviteter: Funktionsniveauer: Ingen Lette Moderate Svære Totale At spise At drikke At bade At vaske sig At pleje kroppen At klæde sig af og på Toiletbesøg At færdes i egen bolig At sikre indkøb af hverdagens varer At lave mad At gøre rent At vaske tøj/linned At færdes udendørs At anvende kollektive transportmidler At flytte sig At forebygge forværring af sygdom/tab i funktionsevne At sikre sammenhæng i hverdagens aktiviteter Målet med indsatsen: At boren får støtte til at bevare og opbygge nye netværk. At boren har mulighed for at deltage i aktiviteter, der imødekommer ønsker og behov. At boren får en forståelig instruktion i relevante aktiviteter At pårørende har mulighed for aflastning i dagtimerne. At behov for plejebolig forebygges / udskydes. Indsatsen består af: Dagcenter tilbydes/foregår på kommunens plejecentre. Aktiviteterne udføres individuelt og/eller i grupper. Side 19 af 63

20 Aktivitetstilbuddene kan bestå af kreative manuelle aktiviteter, læsegrupper/studiekredse, udflugter, gymnastik, sang og musik, foredrag, fester. Boren skal have mulighed for at være i afdelingen uden at deltage i aktiviteter. (social kontakt). Bore med særlige behov, kan visiteres til et andet dagcenter, såfremt der her er mulighed for at imødekomme behovet. Boren betaler for eget forbrug af materialer og forplejning. Indsatsens omfang: Borens mulighed for at bytte indsats: Kompetencekrav til leverandøren: Der kan efter individuel vurdering tilbydes hjælp til personlige opgaver. Dagtilbuddet bevilges som heldagstilbud 1 dag ugentligt på hverdage. Indsatsen kan ikke byttes. Leverandøren har ansvaret for, at medarbejderen kan arbejde ud fra gældende faglige standarder og procedurer. Fastlæggelse af ugedag og tidspunkt aftales mellem boren og leverandøren. Eventuel flytning af indsatsen aftales mellem boren og leverandøren. Kommunens kvalitetsmål: Dokumentationskrav: Udarbejdet af: Politisk godkendt: Der henvises til kvalitetsstandarden Aflastning uden for hjemmet. Indsatsen iværksættes efter behov. Boren har krav på at den bevilgede indsats løbende justeres efter behov. Myndighedsafdelingen. Side 20 af 63

Overordnet kvalitetsstandard 2013

Overordnet kvalitetsstandard 2013 Overordnet kvalitetsstandard 2013 Skive Kommune Myndighedsafdelingen 1 Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler

Overordnet kvalitetsstandard Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler Overordnet kvalitetsstandard 2017 Servicelovens 83 a og 83, 84 samt klippekort. Skive Kommune Visitation & Hjælpemidler 1 Forord Den overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE

KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2013 KVALITETSSTANDARD PRAKTISK HJÆLP EFTER 83 OG 84 I LOV OM SOCIAL SERVICE Der er i Lemvig Kommune et politisk ønske om at fokusere på borgernes muligheder

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2017 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for praktisk bistand... 6 Kvalitetsstandard for rengøring...

Læs mere

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard

Psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandard Psykisk pleje og omsorg Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for psykisk pleje og omsorg Denne pjece indeholder Kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om psykisk pleje og omsorg. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Kvalitetsstandard Visitation

Kvalitetsstandard Visitation Kvalitetsstandard Visitation Fanø Kommune Indhold Forord...2 1.0 Lovgrundlag...3 2.0 Formål...3 3.0 Hvordan søges om hjælp og støtte?...3 3.1 Sagsbehandlingstid...4 3.2 Hvordan behandles ansøgningen?...4

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning

Kvalitetsstandarder for Sundhed og omsorg 2017 afsnit 1 Indledning Indhold Indledning... 1 Om kvalitetsstandarder... 1 Omsorgsområdets værdier og målsætning... 2 Hvornår kan man få hjælp?... 2 Hvordan får man hjælp og støtte?... 2 Hvordan vurderes behovet for hjælp og

Læs mere

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker

1. Hjælpens lovgrundlag. 71, 74 og 75 i lov om social service. 2. Behov, som hjælpen dækker 1. Hjælpens lovgrundlag 71, 74 og 75 i lov om social service 2. Behov, som hjælpen dækker Hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet 3. Formålet med hjælpen At renholde boligen i samarbejde

Læs mere

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet.

Praktisk hjælp og støtte til nødvendige rengøringsopgaver i hjemmet. 2. Indsats med henblik på at sikre/udføre opgaver 2.1 Praktiske opgaver 2.1.1 Hjælp til rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med Serviceloven 83 Praktisk hjælp og støtte

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 1/1 2011 Jr. nr.: 2006/04953 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig

Læs mere

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.:

Hverdagsrengøring. Efter servicelovens 83. Kvalitetsstandard. Den rehabiliterende tankegang tager udgangspunkt i flg.: Hverdagsrengøring Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune

Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Den 21/8-2013 Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp i Odense Kommune Lovgrundlag Lov om social service 83 Her står, at: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde: 1) personlig hjælp og pleje og

Læs mere

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83

Serviceinformation. Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Serviceinformation Personlig og praktisk hjælp jf. Lov om social service 83 Hvad er Personlig og praktisk hjælp og hvem kan få? Personlig og praktisk hjælp er for dig, der er bosiddende i Lolland Kommune,

Læs mere

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning

Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Praktisk hjælp til kommunal vaskeordning Efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Afløsning og aflastning

Afløsning og aflastning Ydelsestype Ydelsens ydelsen Pårørende til brugere, som ikke kan være alene pga. nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Pårørende bor sammen med og passer brugeren. For de konkrete kriterier til delydelserne

Læs mere

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav

Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav 1 / 5 Dragør Kommune Kvalitetsstandard / leverandørkrav Personlig pleje :, psykisk pleje og omsorg, ernæring Formål/ mål med ydelsen Personlig pleje Give til borgere, der midlertidigt eller varigt ikke

Læs mere

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask

Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask 2013 Kvalitetsstandard: Rengøring og tøjvask Ydelsens lovgrundlag Lov om social service 83 Hvilke behov dækker ydelsen Hjælp/støtte/guidning til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, som borgeren ikke

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2

PRAKTISK HJÆLP 3 1 0 2 2013 PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte.

1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev Kommunes overordnede mål, at hjælpen udføres i et tillidsfuldt samarbejde mellem borgeren og de ansatte. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Praktisk hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83, stk.1 nr. 2. 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016

Personlig hjælp og pleje. Kvalitetsstandard 2016 Personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for personlig pleje i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016.

Læs mere

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Ydelsestype Ydelsens lovgrundlag Serviceloven 83 a Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre

Læs mere

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger

1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1. 1.2 Politiske målsætninger Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2015 1. Overordnede rammer: Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Det er Haderslev

Læs mere

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138

Dagcenter. Ydelsens lovgrundlag. Serviceloven 83 Serviceloven 86 Sundhedsloven 138 Ydelsestype Ydelsens Sundhedsloven 138 Formålet med hjælpen efter Lov om social service er at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv eller at lette den daglige tilværelse og forbedre livskvaliteten

Læs mere

Ingen Lette begrænsninger begrænsning

Ingen Lette begrænsninger begrænsning Sundhed & Omsorg Katalog over indsatsområder Indsatsområde: Vedligeholde/kompensere 2.1.1 Rengøring Indsats med henblik på at sikre/udføre rengøringsopgaver i borgerens hjem. Lovgrundlag Lov om Social

Læs mere

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88

Ældreområdet. Kvalitetsstandard. Visitation i henhold til. Lov om social service 88 Ældreområdet Kvalitetsstandard Visitation i henhold til Lov om social service 88 01/September 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning.. 3 2. Forudsætning for at kunne modtage hjælp... 3 3. Visitation..5

Læs mere

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015

Bilag 1 - Kvalitetsstandard Generel Information 2015 Kære borger Vi har udarbejdet en række kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice. De giver dig information om den hjælp, du kan få og beskriver det politisk fastsatte serviceniveau,

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune Hvad er praktisk hjælp?

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2

Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Sundhed & Omsorg Kvalitetsstandarder Kvalitetsstandard Lovgrundlag Visitation Målgruppe Boliger til midlertidig ophold Lov om Social Service 84 stk.2 Alle kan henvende sig direkte til Sundhed & Omsorgs

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard

Visitation og levering. Kvalitetsstandard Visitation og levering Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for visitation og levering Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes visitation og levering af de indsatser, der er

Læs mere

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard

Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Personlig hjælp og pleje efter servicelovens 83 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.1 RENGØRING GRUNDPAKKE, R1-pakke Hvem kan få hjælp Borgere der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver

Læs mere

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88

KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD VISITATION I HENHOLD TIL LOV OM SOCIAL SERVICE 88 1 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. Indledning... 3 2. Forudsætning

Læs mere

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015

Visitation og levering. Kvalitetsstandard 2015 Visitation og levering Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for visitation og levering Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for visitation og levering af ydelser i Faaborg-Midtfyn

Læs mere

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information

information Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder Generel information xgenerel information x Personlig hjælp og pleje Praktisk hjælp Madservice Kvalitetsstandarder 1 Indhold Kære borger... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Rehabiliteringsforløbet...

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed

Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed Kvalitetsstandarder 2015 Ældre og Sundhed 2/14 Indhold FORORD... 4 PRAKTISKE INFORMATIONER... 5 GENERELLE INFORMATIONER... 7 FORMÅLET... 7 VISIONEN... 7 VURDERING AF DINE BEHOV... 7 KLAGEMULIGHEDER...

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp PRAKTISK HJÆLP Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Lovgrundlag Hjælpen er udformet på baggrund af Lov om social service 83, stk. 1 nr. 2. Hvilket behov dækker ydelsen Du kan få hjælp eller støtte til

Læs mere

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere.

Borgere der har behov for hjælp/støtte til øvrige opgaver i hjemmet for at dette kan fungere. Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATIONSRETNINGSLINJER 2.1.7 ANDEN PRAKTISK HJÆLP, A-pakke Hvem kan få hjælp? Hjælpen ydes efter principperne for hverdagsrehabilitering,

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2013 Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis dit funktionsniveau er (Svært eller totalt, ændres til: meget ) begrænset og du for eksempel ikke selv kan gøre rent,

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem

Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsstandard Personlig pleje til borgere i eget hjem 1. januar 2017 Godkendt i Voksenudvalget 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje i eget hjem Kvalitetsmål for personlig pleje i eget

Læs mere

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017

Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2017 Hvad er praktisk hjælp? Praktisk hjælp er hjælp eller vejledning til rengøring, tøjvask, indkøb og skift af sengetøj. Hjælpen gives som hjælp til selvhjælp, og skal

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2012 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset, og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2

Kvalitetsstandard. Træning. Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 Ældreområdet, 1. april 2011 Kvalitetsstandard Træning Lov om Social Service 86 stk. 1 og 2 2011 Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 1 Indholdsfortegnelse side 1. Indledning - formålet med kvalitetsstandarder

Læs mere

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010

Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Personlig pleje Kvalitetsstandard 2010 Du kan blive visiteret til personlig pleje, hvis dit funktionsniveau er svært eller totalt begrænset og du for eksempel ikke selv kan vaske dig, komme i bad, gå på

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din hjælp og støtte 8 Frit

Læs mere

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem

Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsstandard Praktisk hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2016 Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Kvalitetsmål for praktisk hjælp til borgere i eget hjem Hjælpen tilrettelægges

Læs mere

Tilberedning og anretning af mad

Tilberedning og anretning af mad Tilberedning og anretning af mad efter servicelovens 83, 83 a, 84 og 88 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Praktisk hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger for

Læs mere

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens 86 stk. 1 og 2 Denne pjece indeholder

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2009 Praktisk hjælp Du kan blive visiteret til praktisk hjælp, hvis du på grund af en væsentlig nedsat funktionsevne ikke selv kan for eksempel gøre rent, vaske tøj eller købe ind og

Læs mere

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice

Kvalitetsstandard Praktisk hjælp. Voksen- og Sundhedsservice Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Voksen- og Sundhedsservice 1. Overordnet lovgrundlag Praktisk hjælp 1.1 Formål med lovgivningen At sørge for, at personer, der har behov for praktisk hjælp i kortere eller

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2016 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2016 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2016. Hvad er praktisk

Læs mere

1 Forord Formål med kvalitetsstandarderne. 2 2 Værdigrundlag og politiske målsætninger ICF og Fælles Sprog II. 3 3 Hvilke indsatser

1 Forord Formål med kvalitetsstandarderne. 2 2 Værdigrundlag og politiske målsætninger ICF og Fælles Sprog II. 3 3 Hvilke indsatser 1 Forord.. 2 1.1 Formål med kvalitetsstandarderne. 2 2 Værdigrundlag og politiske målsætninger. 2 2.1 ICF og Fælles Sprog II. 3 3 Hvilke indsatser kan man få.. 3 4 Hvordan tildeles indsatsen 3 4.1 Akut

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information

Kvalitetsstandarder 2014. Generel information Kvalitetsstandarder 2014 Generel information Indholdsfortegnelse Værdigrundlag og målsætning... 3 Sådan får du hjælp Hvis behovet opstår... 4 Vurdering af dine behov... 4 Sagsbehandlingen... 5 Midlertidig

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard

Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet. Kvalitetsstandard Lyngby-Taarbæk Kommune, Center for Træning og Omsorg, Visitationsafsnittet Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, jævnfør 83

Læs mere

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde personlig hjælp og pleje, og hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Kvalitetsstandard - Lov om social service 83 Personlig hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Praktisk hjælp til borgere i eget hjem og ældrebolig Lovgrundlag 83. Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE

KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE KVALITETSSTANDARD FOR PERSONLIG PLEJE OG PRAKTISK HJÆLP I TØNDER KOMMUNE 2015 Godkendt i Kommunalbestyrelsen den xxx 1 1. Om kvalitetsstandarden Kvalitetsstandarden for personlig pleje og praktisk hjælp

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for rengøring Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for rengøring 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal sikre,

Læs mere

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice

Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Kvalitetsstandarder Praktisk hjælp, pleje og madservice Godkendt i Byrådet den 15. december 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Inger Buhl Foged Sagsnr. 27.36.00-P23-1-15

Læs mere

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud

Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandard - For midlertidigt botilbud Kvalitetsstandarden er vedtaget af Byrådet den 30. april 2014 Servicelovens 107 Lovgrundlag Hvem kan modtage ydelsen (målgruppe)? Hillerød Kommune tilbyder

Læs mere

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune

Kvalitetsstandarder Mariagerfjord Kommune C. RENGØRING 1. Ydelsens lovgrundlag Lov om social service Kapitel 16, 83 2. Formål At medvirke til at holde borgerens hjem rent. At styrke borgerens egenomsorg og mestring af eget liv. At styrke det sundhedsfremmende

Læs mere

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune

Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp. Skanderborg Kommune Kvalitetsstandarder for pleje og praktisk hjælp 2016 Skanderborg Kommune Indhold Kvalitetsstandard for pleje og omsorg... 4 Kvalitetsstandard for aflastning/afløsning... 6 Kvalitetsstandard for praktisk

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud 15. december 2015 Center for Handicap og Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Kvalitetsstandard for hjælp og støtte i botilbud Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. LOVGRUNDLAG... 3 2.1. FORMÅLET MED HJÆLPEN OG

Læs mere

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring. tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring tøjvask indkøb Kvalitetsstandard for praktisk hjælp rengøring Hvad er s lovgrundlag Hvilket behov dækker Hvad er formålet med indgår i Servicelovens 83 Rengøring

Læs mere

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2

LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Sundhed og Omsorg KVALITETSSTANDARD TRÆNING LOV OM SOCIAL SERVICE 86 STK. 1 OG 2 Første skoledag 0 Norddjurs Kommune Østergade 36 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre

Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsstandard Personlig pleje plejecenter 1. januar 2017 Godkendt 14. december 2016 Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Kvalitetsmål for personlig pleje på plejecentre Opfølgning Hjælpen

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig pleje i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene

Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Ballerup Kommunes kvalitetsstandard for støtte på plejecentrene Redigeret november 2015 Kvalitetsstandarden beskriver den støtte, du som borger kan forvente at få af Ballerup Kommune, når du bliver visiteret

Læs mere

Visitation til personlig og praktisk hjælp

Visitation til personlig og praktisk hjælp Visitation til personlig og praktisk hjælp Formål med hjælpen Frederikssund Kommune prioriterer, at borgerne kan blive ved med at være selvhjulpne og aktive. Derfor skal den personlige og praktiske hjælp

Læs mere

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr.

Kvalitetsstandard. Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb. - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud. Serviceloven 83, stk. 1, nr. Kvalitetsstandard Praktisk hjælp Rengøring, tøjvask og indkøb - i boliger udenfor plejeboliger og botilbud Serviceloven 83, stk. 1, nr. 2 Lovgrundlag Formål Indhold Målgruppe/tildelingskriterier 83. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1

Praktisk hjælp i hjemmet. Oplev det rå og autentiske Halsnæs 1 Praktisk hjælp i hjemmet Indhold Kære borger 3 Praktisk støtte og hjælp 4 Rengøring 4 Tøjvask 6 Indkøb 6 Anden praktisk hjælp 7 Afløsning i hjemmet 7 Flytning eller aflysning af din støtte og hjælp 8 Frit

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Dagcentre i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Visitationskriterier... 3 3.1 Dagcenter Ærø... 3 3.1.1 Hvem r indsatsen?... 3 3.1.2 Hvem kan modtage

Læs mere

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86

KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 KVALITETSSTANDARDER FOR GENOPTRÆNING OG VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING 2016 SERVICELOVEN 86 BRØNDBY KOMMUNE 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lovgrundlag... 3 Visitationskriterier... 4 Serviceniveau og

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem

Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem Rudersdal kommune 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Mål... 3 Indhold... 3 Ældrepolitik... 4 Bevilling af hjælp...

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice.

Generel information om hjemmehjælp. Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Generel information om hjemmehjælp 2015 Information til dig, der søger om eller modtager hjælp til personlig pleje, praktiske opgaver og madservice. Hvem kan få hjemmehjælp? I Nyborg Kommune har vi en

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Administrativt revideret februar 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a

Kvalitetsstandarder. Middelfart Kommune for 2016. Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Kvalitetsstandarder i Middelfart Kommune for 2016 Kvalitetsstandard for hjemmetræning Servicelovens 83 a Til borgere i Middelfart Kommune Byrådet er glad for at kunne præsentere Middelfart Kommunes kvalitetsstandarder

Læs mere

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1

At der altid vurderes, om der er grundlag for hjemmetræning efter Lov om Socialservice 86 stk. 1 Kvalitetsstandard Personlig hjælp til borgere i eget hjem 1. januar 2013 1. Overordnede rammer Personlig hjælp 1.1 Lovgrundlag Lov om Social Service 83 stk.1, nr. 1 1.2 Politiske målsætninger Den personlige

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for indkøbsordning Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for indkøbsordning 2015 Indledning I Fredensborg Kommune ydes der hjælp og støtte til personlig pleje og praktisk hjælp. Kvalitetsstandarden skal

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra 15. marts 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra 15. marts 2016 Forord Formålet med Kvalitetsstandarder, Hjørring Kommune 2016 er at informere om Hjørring Kommunes serviceniveau. Heri findes kvalitetstandarder

Læs mere