Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard"

Transkript

1 Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts

2 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger Lovgrundlag for tilbud Tilbudsportalen Kvalitetsstandardens formål og opbygning Arbejdets udførsel Krav til de fysiske rammer for boligerne og fællesfaciliteter samt tilsyn af disse Godkendelse og tilsyn... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Visitationspraksis Målgruppe Visitationsgrundlaget Principper for visitationspraksis Visitation Handleplan og opfølgning Sagsbehandling Rammerne BUM-Modellen Varighed af længerevarende botilbud jf. Lov om social service Betaling for ophold i længerevarende botilbud jf. Lov om social service Dokumentationskrav Pædagogisk handleplan Dokumentation Pædagogisk status Klageadgang Brugerindflydelse og brugerråd Ydelsesbeskrivelser for tilbud jf. Lov om social service Guldborgsund Kommunes krav i forhold til kvalitet og overordnet indhold af tilbuddet Faglig kvalitet i ydelsen Effektmåling

3 1. Forudsætninger 1.1 Lovgrundlag for tilbud Jfr. Lov om social service 108 skal Kommunalbestyrelsen tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling og som ikke kan få disse behov dækket på anden vis. Kvalitetsstandard for botilbud er baseret på Lov om social service 139 (Lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006) og bekendtgørelse nr. 620 af 15. juni 2006 om kvalitetsstandard for botilbud efter Lov om social service 108. Bekendtgørelsen stiller krav til beskrivelse og information omkring nedenstående områder: 1. Krav som Kommunalbestyrelse stiller til de fysiske rammer for boliger og fællesfaciliteter i tilknytning hertil. 2. Visitationsprocedure. 3. Kommunalbestyrelsens fremtidige indsats på botilbudsområdet. 4. Udarbejdelse og opfølgning på handleplaner. 5. Brugerindflydelse og evt. Brugerråd. 6. Klageadgang og sagsbehandling, herunder klageadgang ved kommunalbestyrelsens beslutninger om væsentlig ændringer i den indsats beboerne som modtager. 1.2 Tilbudsportalen Jf. Lov om social service 14 stk. 2 fremgår det. Kun tilbud, som er registreret i Tilbudsportalen, kan indgå i kommunalbestyrelsens forsyning, jfr. Lov om social service 4 stk Kvalitetsstandardens formål og opbygning Formålet med at beskrive og informere om kvalitetsstandarder er at give borgere et overordnet indtryk af indhold, omfang og udførelse af de ydelser, som Guldborgsund Kommune tilbyder. Kvalitetsstandarden er dermed et beskrivelse af det serviceniveau, man ønsker fra politisk side. Kvalitetsstandarden sendes til høring i Guldborgsund Kommunes Handicapråd forud for politisk godkendelse. Kvalitetsstandarden revideres en gang årligt. 3

4 Kvalitetsstandarden beskriver: - Visitationspraksis. - Borgerens klageadgang. - Ydelsesbeskrivelser, der beskriver krav til ydelsens indhold og formål. 1.4 Arbejdets udførsel Botilbud efter Lov om social service 108 skal godkendes af driftskommunen. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med de forhold der relaterer til den enkelte borger samt det generelle driftstilsyn. Fælles for alle elementer i kvalitetsstandarden er, at udføreren er omfattet af arbejdsmiljøloven. 2. Krav til de fysiske rammer for boligerne og fællesfaciliteter samt tilsyn af disse Godkendelse af botilbud efter Lov om social service 108 samt det generelle driftsorienterede tilsyn varetages af den stedlige kommunalbestyrelse. Kommunalbestyrelsen i den kommune der har pligt til at yde hjælp jfr. Lov om social service jf. 9 9b i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal løbende føre tilsyn med de forhold der relaterer til den enkelte borger. 3. Visitationspraksis 3.1 Målgruppe Målgruppen for botilbud jf. Lov om social service 108 er personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Der kan være tale om fysisk funktionsnedsættelse i form af lammelse, hjerneskade m.v. og der kan være tale om psykiske funktionsnedsættelser f.eks. udviklingshæmning, udviklingsforstyrrelser m.v. ligesom der kan være tale om kombination af både en fysisk og en psykisk funktionsnedsættelse. Endvidere omfatter målgruppen vanskeligt stillede sindslidende samt psykisk syge misbrugere. 3.2 Visitationsgrundlaget Visitationsgrundlaget til ydelser for voksne med særlige behov er dels funktionsevnevurdering, dels borgernes egne ressourcer samt individuelle behov og forhold. Visitator fastsætter funktionsevnen på baggrund af en samtale med borgeren samt udtalelser indhentet fra interne og eksterne samarbejdspartnere, herunder andre afdelinger i forvaltningen, læger, hospitaler, mv. 4

5 I funktionsevnevurderingen indgår 5 funktionsevneniveauer. Funktionsniveauer er: 0 Ingen Klarer sig uden nogen indsats 1 Lettere Kan med let indsats som vejledning eller motivation selv klare opgaven 2 Moderate Kan med moderat støtte selv klare opgaven 3 Svære Kan med omfattende støtte selv klare opgaven 4 totale Kan ikke klare opgaven og er afhængig af at andre klarer opgaven for sig Borgere der visiteres til Længerevarende botilbud er omfattet af funktionsniveau 3 og Principper for visitationspraksis Visitation Guldborgsund Kommune ved visitationsudvalget visiterer til optagelse i længerevarende botilbud jf. Lov om social service 108. Visitationsudvalget skal vurdere, om tilbud om ophold i et botilbud efter Lov om social service 108 er en egnet og hensigtsmæssig boforanstaltning for den pågældende. Heri indgår overvejelser om beboersammensætning, alternative bomuligheder m.v. Vurdering af borgerens behov er det centrale element i Kommunens afgørelse. Behovet skal være defineret som omfattende i almindelige daglige funktioner, eller for pleje og omsorg, eller særlige behandlingsmæssig støtte. Et visitationskrav i denne forbindelse er, at borgerens behov ikke kan blive dækket på anden vis Handleplan og opfølgning I forbindelse med visitationsproceduren i den socialfaglige enhed - Team for Visitation og Kvalitetssikring-, skal der udarbejdes en handleplan i henhold til Lov om social service 141. Såfremt der bevilges botilbud efter SEL. 108, skal der afholdes handleplanmøde. Tidsintervallet for handleplanmøde afhænger af tilbuddets varighed og fastsættes i forbindelse med bevilling af opholdet. Der afholdes dog minimum revisitering én gang årligt Sagsbehandling Sagsbehandling sker altid på grundlag af en konkret og individuel vurdering. Sagsbehandlingstid i forbindelse med visitation til længerevarende botilbud efter Lov om social service 108 er fastsat af kommunalbestyrelsen og fremgår af Guldborgsund Kommunes hjemmeside (www.guldborgsund.dk). Sagsbehandlingstiden regnes fra det tidspunkt ansøgningen modtages til sagsbehandlingen er påbegyndt. Al sagsbehandling i forbindelse med visitation til længerevarende botilbud efter Lov om social service 108 sker på grundlag af Retssikkerhedslovens 11 og 11a: 5

6 11. Myndigheden kan anmode personer, der søger om eller får hjælp, om 1) at medvirke til at få de oplysninger frem, som er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp de er berettiget til, og 2) at lade sig undersøge hos en læge eller blive indlagt til observation og behandling som led i sagsbehandlingen. Stk.2 Personer der får hjælp, har pligt til at oplyse om ændringer, der kan have betydning for hjælpen. 11 a. Myndigheden kan efter forudgående samtykke fra den, der søger om eller får hjælp forlange, at andre offentlige myndigheder, uddannelsesinstitutioner, sygehuse, læger, psykologer, autoriserede sundhedspersoner i øvrigt og arbejdsløshedskasser, pengeinstitutter, arbejdsgivere og private, der udfører opgaver for det offentlige, giver oplysninger om den pågældende, der er nødvendige for at behandle sagen. Dette gælder også oplysninger om en persons rent private forhold og andre fortrolige oplysninger, ligesom myndigheden kan indhente lægejournaler, sygehusjournaler eller udskrifter heraf. Myndigheden kan forlange, at der optages retsligt forhør i overensstemmelse med retsplejelovens 1018, hvis oplysningerne ikke videregives. Ved møder mellem borger, myndighed og udøver er det muligt for borgeren at lade sig repræsentere af anden part. 4. Rammerne 4.1 BUM-Modellen Tildeling og udførelse af ydelser sker efter en modificeret Bestiller Udfører Modtager model (BUM-Model), der fungerer som styringsredskab for ledelse og serviceniveau. Myndighedsenheden - Team for Visitation - og Kvalitetssikring- er Bestiller, de forskellige social tilbud er Udfører, og borgeren Modtager ydelsen. Bestillerdelen har ansvar for visitation til de enkelte ydelser, og at visitationen holdes inden for de beskrevne ydelser jf. gældende lovgivning og kvalitetsstandarden. Udførerdelen har ansvaret for at levere ydelsen til borgeren, og for at leveringen af ydelsen sker inden for det politisk fastsatte kvalitetsniveau. Udførerdelen har således et væsentligt ansvar for at sikre, at der sker en optimal udnyttelse af tildelte ressourcer, således at fysiske rammer og medarbejderressourcer matcher aktuelle behov. 4.2 Varighed af længerevarende botilbud jf. Lov om social service 108 Der kan ikke sættes bestemte tidsmæssige grænser for længevarende botilbud efter Lov om social service

7 4.3 Betaling for ophold i længerevarende botilbud jf. Lov om social service 108 Betalingsreglerne er fastsat i bekendtgørelse 1387 af 12. december 2006 om betaling for botilbud m.v. efter Lov om social service, Kapitel 20, samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter Lov om social service Dokumentationskrav Pædagogisk plan Botilbuddet skal indenfor de første tre måneder af opholdet udarbejde en pædagogisk plan, der bygger på de mål der er opstillet i borgerens 141 handleplan. Den pædagogiske plan skal løbende opdateres Dokumentation Botilbuddet er forpligtet til at dokumentere borgerens daglige liv og udvikling. Dokumenmtationen skal udformes i det koncept, der stilles krav om skal benyttes Pædagogisk status Botilbuddet fremsender en udførlig pædagogisk status en gang om året til Team for Visitation - og Kvalitetssikring, Social og Sundhed, Guldborgsund Kommune. 5. Klageadgang Såfremt borgeren ikke er enig i Guldborgsund Kommunes afgørelse om botilbud efter Lov om social service 108, kan der inden 4 uger indgives en klage over afgørelsen til: Statsforvaltningen Sjælland, Det Sociale Nævn Klagen skal sendes til: Guldborgsund Kommune Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Parkvej Nykøbing Falster Herefter revurderer Guldborgsund Kommune afgørelsen. Såfremt Guldborgsund Kommune fastholder afgørelsen, videresendes klage, afgørelse samt relevante akter til Det Sociale Nævn. Borgeren orienteres, når sagen videresendes til Det Sociale Nævn. 7

8 6. Brugerindflydelse og brugerråd Guldborgsund Kommune ønsker, at borgere der er visiteret til botilbud jfr. Lov om social service 108 skal have valgmuligheder og indflydelse på de forhold der vedrører borgerens liv. I forhold til omsorgspligten 82 i Lov om social service inddrages pårørende eller eventuelt værge, hvis borgeren ikke kan tage vare på egne forhold. Brugerindflydelsen sker på følgende niveauer: Ved visitation til de sociale tilbud indledes et samarbejde med borgeren og meget ofte de pårørende. I botilbuddet oprettes der beboerråd og eller beboermøder. I disse råd/møder har beboerne indflydelse på de forhold der er af interesse for dem. I de tilfælde hvor borgerne ikke magter at deltage i beboerråd / beboermøder, fokuseres der på at inddrage borgernes pårørende. I Guldborgsund Kommune er det Handicaprådet, der er forum for brugerindflydelse omkring overordnede forhold for handicappede og socialpolitik i Kommunen. Handicaprådet har høringsret og rådgiver Kommunen omkring handicappolitiske spørgsmål samt administrative initiativer på socialområdet. 7. Ydelsesbeskrivelser for tilbud jf. Lov om social service Guldborgsund Kommunes krav i forhold til kvalitet og overordnet indhold af tilbuddet. Formålet med ydelsen er, at borgeren får mulighed for at bruge, udvikle og vedligeholde sine potentialer bedst muligt. Formålet er endvidere, at borgeren får opfyldt sine behov for personlig og praktisk hjælp, aflastning i forhold til daglige funktioner, socialpædagogisk støtte, ledsagelse. Derudover skal borgeren have mulighed for socialt samvær og netværk og et trygt bomiljø. I forbindelse med visitering til et længerevarende botilbud jfr. Lov om social service 108, skal der i vurderingen tages hensyn til beboersammensætningen, herunder beboernes behov for hjælp. Derved er hensigten med visitationsproceduren at sikre, at borgerne visiteres til et længerevarende botilbud, der i sin sammensætning er i stand til at kompensere beboernes funktionsnedsættelse fuldt ud. 7.2 Faglig kvalitet i ydelsen Guldborgsund Kommune skal sikre, at der tilbydes længerevarende botilbud der er fleksible, helhedsorienterede og som kan ændre sig t takt med målgruppens behov. Det sikres endvidere, at den pædagogiske indsats tager sigte mod at den enkelte borger får mulighed for at mestre eget liv, og at udøve deres kompetencer og selvbestemmelse samt understøtte deres muligheder for at indgå i fællesskaber. 8

9 7.3 Effektmåling Effekten af indsatsen måles på forskellig vis, blandt andet i form af observation af beboernes befindende, disse observationer drøftes på konferencer. Den pædagogiske indsats måles i relation til beboernes udtryk og trivsel og ud fra pædagogiske målsætninger, der opstilles i den pædagogiske handleplan. Effekten af ydelsen vurderes på det årlige handleplansmøde, hvor der også opstilles nye mål for den pædagogiske indsats. I forbindelse med handleplansmøder skal botilbuddet sikre, at der fremsendes en opdateret pædagogisk handleplan til myndigheden, Guldborgsund Kommune, Team for Visitation - og Kvalitetssikring. Dette skal ske senest 4 uger forud for mødets afholdelse. 9

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014

Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 97 Ledsagelse Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 1 Indhold 2 Forudsætninger... 3 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Lov om Social Service 95

Lov om Social Service 95 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 95 Udbetaling af kontant tilskud Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 1 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet

Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk støtte på Trollesbro og Socialpædagogisk støtte i hjemmet Godkendt Byrådet 30. januar 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Lov om Social Service 96

Lov om Social Service 96 Hillerød Kommunes kvalitetsstandard for Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Godkendt af Byrådet den 24. Juni 2010 Indhold 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag... 3 1.2 Kvalitetsstandardens

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for længerevarende botilbud Serviceloven 108 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere med betydelig nedsat fysisk og/eller psykiske

Læs mere

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte

Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau. i.h.t. Lov om Social Service 85. Socialpædagogisk bistand/støtte Ydelseskatalog for Faaborg-Midtfyns kommunes Serviceniveau i.h.t. Lov om Social Service 85 Socialpædagogisk bistand/støtte (version 2 af september 2010) 1. Lovgrundlag og målgruppe Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud

Ny strategi. for visitation til sociale tilbud Ny strategi for visitation til sociale tilbud Handicap og Psykiatri Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Indholdsfortegnelse: Rammer for ny strategi for visitation til sociale tilbud side 3 Bilag 1. Målgruppeafgrænsning

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15.

Kvalitetsstandarder 2013/14. Voksne med særlige behov. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen. 12/9508. Dok. Nr. 15. Socialafdelingen, Sundheds- og Socialforvaltningen 12/9508. Dok. Nr. 15. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2013/14 www.albertslund.dk socialforvaltningen@albertslund.dk

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål

UDKAST. Forslag til Lov om socialtilsyn. Kapitel 1 Formål UDKAST Forslag til Lov om socialtilsyn Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre, at borgerne gives en indsats, der er i overensstemmelse med formålet med tilbuddene efter lov om social service.

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet

Retssikkerhed for den udsatte borger. Rammeaftalen / socialområdet Retssikkerhed for den udsatte borger Rammeaftalen / socialområdet Hvad er retssikkerhed? Mange forsøg på definition et par eksempler Samfundsforholdenes regulering sker ved retsregler, der er klare og

Læs mere

KVALITETSSTANDARD 2012

KVALITETSSTANDARD 2012 FORSIDE TIL KVALITETSSTANDARD 2012 FOR PERSONLIG OG PRAKTISK HJÆLP SAMT AFLØSNING OG AFLASTNING EFTER SERVICELOVENS 83 og 84 Københavns Kommune Socialforvaltningen Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING 5 2

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Kvalitetsstandarder 2015 - Voksne med særlige behov. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Kvalitetsstandarder 2015 - www.albertslund.dk socialogfamilie@albertslund.dk T 43 68 68 68 Voksne med særlige behov Forsidefoto: Jeppe Sørensen Projekt

Læs mere

kommunernes anvendelse af serviceniveauer

kommunernes anvendelse af serviceniveauer Ankestyrelsens praksisundersøgelse om kommunernes anvendelse af serviceniveauer Februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indledning og baggrund 1 1.1 Praksisundersøgelsens hovedresultater 4 2 Materiel vurdering

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Side 1 af 17 LBK nr 1203 af 10/12/2009 Gældende (Retssikkerhedsloven) Offentliggørelsesdato: 12-12-2009 Indenrigs- og Socialministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 434 af 08/05/2006 11 LOV

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014

Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Hvad er helhed i social sagsbehandling egentlig? A rsmøde for Myndighedspersoner 17. november 2014 Helhedsbetragtning Helhedsvurdering Helhedssyn Helhedsvisitation Hvad siger juraen? krav og udfordringer?

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug

Lyngby-Taarbæk Kommune. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Lyngby-Taarbæk Kommune Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...3 1.1 LOVGRUNDLAG FOR STOFMISBRUGSBEHANDLING...3 2. OPGAVER PÅ STOFMISBRUGSOMRÅDET...4

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse)

Dokumentet er Historisk. Oversigt (indholdsfortegnelse) 1 de 36 28/10/2009 16:56 LBK nr 979 af 01/10/2008 Historisk (Serviceloven) Offentliggørelsesdato: 03-10-2008 Velfærdsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 1587 af 20/12/2006 15 LOV nr 346

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014

Slagelse Kommunes Misbrugscenter. Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 Slagelse Kommunes Misbrugscenter Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug 2013-2014 INDLEDNING... 4 KVALITETSSTANDARD OG SERVICEMÅL... 4 1. DE OPGAVER, SOM UDFØRES PÅ STOFMISBRUGSBEHANDLINGSOMRÅDET

Læs mere

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag.

Udkast. Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag. Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2014-15 Udkast Fremsat den xx. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere