Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36"

Transkript

1 å r s r a p p o r t

2 Virksomhedsprofil 3 Aarsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Banearbejder 8 Udland 10 Industrialisering i Rørteknik 12 Industrialisering i Fundering 14 Hoved- og nøgletal for koncernen 19 Året i hovedtræk 20 Fremtiden 21 Året i Anlæg 22 Året i Rørteknik 24 Året i Fundering 26 Aktionærinformation 28 Selskabsledelse i Aarsleff 30 Vurdering af risici 31 Videnressourcer 32 Kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø 33 Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv 34 Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36 Koncern- og årsregnskab 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Regnskabsberetning 52 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse koncern 57 Egenkapitalopgørelse moderselskab 58 Oversigt over noter 59 Noter til årsrapporten 60 Hoved- og nøgletal for koncernen i euro 79 Koncernoversigt 80 Adresser 82

3 A a r s l e f f l e v e r e r i n f r a s t r u k t u r projekter og industrialiserede processer Aarsleff ønsker at bidrage til den bedst mulige infrastruktur, som er en forudsætning for en sund økonomisk udvikling i samfundet. Vi arbejder i Anlæg som generel infrastrukturentreprenør og har fokus på både ind- og udland. I Rørteknik og Fundering fokuserer vi på industrialisering. Industrialisering og optimering Gennem alle årene har Aarsleff målrettet stræbt efter at effektivisere processer. Det betyder, at vi har industrialiseret en række produkter og ydelser. Det gør sig gældende for fundering og opgravningsfri rørrenovering. For begge områder gælder, at de er omkostningsoptimeret i alle led. Infrastruktur i ind- og udland Aarsleff er generel infrastrukturentreprenør. Aktiviteterne omfatter anlæg af veje, tunneller, bassiner og ledningsanlæg. Andre infrastrukturelle kompetencer omfatter havneanlæg, færgelejer, kystsikring, dæmninger og offshore fundamenter. Vi har mere end 40 års erfaring i arbejdet med byggegruber og underjordiske bygværker og har opbygget omfattende geotekniske kompetencer. Aarsleff er specialist i banearbejde. De mange års erfaring og kompetencer er alle samlet i Banekonsortiet, der foruden moderselskabet består af datterselskaberne Petri & Haugsted as og Wicotec A/S Kompetence-fællesskaber 4.0 Bro Aarsleff har etableret datterselskaber, som er selvstændige virksomheder og samtidig en del af Aarsleff-koncernens samlede kompetencer. Der er fælles mål i selskaberne om at udnytte de fælles kompetencer og skabe synergi 3.5i forretnings- og produktudvikling. 4.5 Både nationalt og internationalt arbejder Aarsleff 2.0 målrettet på at etablere kompetente og konkurrencedygtige konsortier og samarbejder, der kan byde ind på store 3.0 opgaver i ind- og udland. 3.5

4 S a m a r b e j d e o g s y n e r g i et åbent, professionelt og kreativt samarbejde Aarsleff ønsker at være en samarbejdspartner, der er dybt professionel, engageret, omhyggelig, omkostningsbevidst og fleksibel. Vi har opbygget en række specialiserede kompetencer inden for Anlæg, Fundering og Rørteknik. De er alle en del af visionen om at levere det bedste produkt. Samarbejde er naturligt for Aarsleff Det er vores erfaring, at det bedste samarbejde opstår, når kunde, rådgiver og entreprenør sætter sig sammen og løser en given opgave. Udover de faglige kompetencer er samarbejdskonceptet rodfæstet i den enkelte medarbejder. Det kommer til udtryk gennem åbenhed, tillid og vilje til professionelt samarbejde i de enkelte projekter. Aarsleff indgår også gerne som en aktiv sparringspartner i forbindelse med rammeaftaler, partnering og Offentlige Private Partnerskaber (OPP). Optimering af projekter Ved komplekse anlægsarbejder kan et samarbejde med Aarsleff-koncernen nyde fordel af de specialiserede kompetencer, vi har opbygget gennem mange år. Vi har samlet et hold af højt kvalificerede medarbejdere, der har særlig ekspertise i at udvikle og planlægge optimale projekter. Vi kan bidrage med rådgivning og optimering allerede i projekteringsfasen. Vi vil skabe succes i hver enkelt projekt. Et vigtigt redskab er vores projektledelse, der er præget af åbenhed og en fleksibel indstilling til at nå det bedste resultat. Synergi giver resultater Aarsleff ønsker at udnytte synergien mellem de specialiserede produkter og selskaberne i koncernen. Den daglige indsats, hvor medarbejdere deler viden og samarbejder på tværs af organisatoriske skel, udvikler bedre løsninger. Det skaber en åbenhed og villighed i kommunikationen internt og eksternt. En åben dialog fremmer innovation og initiativ altsammen forudsætninger for en sund og fremadrettet produktudvikling. En fælles entreprenørkultur Vi er sammenknyttet af en fælles entreprenørkultur, der er formuleret gennem et praktisk værdisæt. Aarsleff-kulturen er solid og jordbunden. Vi er kendetegnet ved at holde ord, og vi er en troværdig partner i alle situationer. Vi leverer til tiden og som aftalt. Vores fleksible projektorganisation gør det muligt at tilpasse arbejdet til de fleste forudsete og uforudsete situationer. Medarbejderne er fundamentet Aarsleff er kendetegnet ved dygtige, fleksible, omhyggelige og initiativrige medarbejdere. Det er de værdier, vi ønsker skal karakterisere samarbejder på et professionelt niveau. Det gælder både i de små detaljer og på de store linjer. Det opnår vi ved at stole på den enkelte medarbejder og gennem vores projektorganisation, der sætter det bedste hold til de konkrete opgaver. virksomhedsprofil

5 glimt fra året Samarbejde og synergi Internationalt samarbejde i Malmø Konsortiet Malmö Citytunnel Group bestående af Aarsleff, E. Pihl & Søn A.S. og tyske Bilfinger Berger AG begyndte i sommeren 2005 på de omfattende tunnelarbejder i Malmø. Kontrakten til en værdi af 1,8 milliarder danske kroner består af boring af to parallelle meter lange jernbanetunneler, et 250 meter langt stationsrum 25 meter under jorden ved Triangeln og en 700 meter lang nedkørselsrampe ved Holma, hvoraf dele af strækningen er åben, dele under portalbygværk og resten i dobbelte betontunneller. I forbindelse med stationsrummet og nedkørselsrampen skal etableres et omfattende anlæg for grundvandssænkning og spunsindfatninger til byggegruberne. Samarbejde, synergi og optimering Århus Kommune har taget skridtet fuldt ud. Fra 2006 bliver alle projekter i forbindelse med kloakrenovering gennemført i flerårige rammeaftaler som partnering. Et af målene hos kommunen er at gøre renoveringsarbejderne 10 % billigere og mere effektive i 2009 men stadig levere høj kvalitet, og til alles tilfredshed. Det tætte samarbejde medvirker til at skabe helhedsløsninger, et fælles fokus og optimerer projekt, planlægning og udførelse. Aarsleff har kontrakt på to separate aftaler - både den opgravningsfri rørrenovering og den traditionelle kloakrenovering som sker ved opgravning. Køge Havn udbygges i partnering Køge Jorddepot og Aarsleff skal i partnering over en længere årrække udbygge Køge Havn. Havnen er inde i en så stærk udvikling, at den mangler muligheder for udvidelse af erhvervs- og havnearealerne. Derfor anlægges en 40 hektar stor opfyldning bestående af forurenet jord fra hele hovedstadsregionen. Driften af jorddepotet skal samtidig være med til at finansiere havneudvidelsen. Jorddepotet etableres i en rammet spunskasse, og foruden anlæg og drift heraf skal Aarsleff etablere to nye dækmoler samt udbygge og forbedre de rekreative områder nord og syd for Køge Havn.

6 S p e c i a l i s t e r i i n f r a s t r u k t u r infrastruktur er samfundets fundament Aarsleff arbejder som generel infrastrukturentreprenør. Vi er specialister i jord- og anlægsarbejder, underjordiske bygværker og vandbygningsarbejder. Inden for alle tre områder har vi mange års erfaring fra såvel store som små projekter. Alle tre områder er dybt forankret i vores fælles entreprenørkultur. Jord- og anlægsarbejder Aarsleff har særlige kvalifikationer til at bygge veje, tunneller, gasledninger og store kloakledninger. Vi har også oparbejdet specialviden på at bygge kommunikationsledninger og højspændingsledninger. Vandbygningsarbejder I mere end 40 år har Aarsleff udviklet kompetencer og udstyr til at bygge havneanlæg, færgelejer, kystsikring, dæmninger og offshore fundamenter. Vi udfører også en række specialopgaver som fjordkrydsninger og uddybningsarbejder. Underjordiske bygværker Siden 1960 erne har Aarsleff arbejdet med byggegruber og underjordiske bygværker. Vi håndterer store, komplekse opgaver, hvor der kræves unik specialviden inden for geoteknik. De underjordiske bygværker omfatter betonarbejder i forbindelse med tunneller, bassinanlæg og p-kældre. Geotekniske specialer og udstyr De geotekniske udfordringer har Aarsleff udmøntet i en række særlige kompetencer. Vi håndterer eksempelvis grundvandssænkning, vandret boring, lodret boring og etablering af jordankre. Det kræver veluddannede medarbejdere med mange års erfaring og specialmaskiner, der er tilpasset de varierede forhold. Synergi og virksomhedskultur Aarsleff har mange års erfaring i at opbygge specialkompetencer til et konkret infrastrukturelt område. Vi har en virksomhedskultur, hvor initiativ og omstilling er en del af hverdagen. Vores organisation er fleksibel og kompetencer anvendes på tværs i koncernen. Der er et naturligt tæt samarbejde mellem moderselskabet og med datterselskaberne Petri & Haugsted as, Wicotec A/S og Dan Jord A/S. I fællesskab håndterer vi de store prestigefyldte opgaver, men er i høj grad fokuseret på at løse mindre og mellemstore opgaver effektivt og omkostningsbevidst. virksomhedsprofil

7 glimt fra året Specialister i infrastruktur Stort motorvejskryds ved Odense Danmark har fået sin anden motorvejskløver. Ved Odense har Vejcon, bestående af Aarsleff, Arkil A/S, MT-Højgaard A/S og Jorton A/S, udført det store motorvejskryds udformet som en firkløver og forbindelsen mellem den nye Svendborg motorvej og den fynske motorvej. Under hele anlægsperioden har trafikken på både motorvej og den stærkt trafikerede hovedvej været opretholdt, også da den eksisterende bro over motorvejen blev udvidet og forlænget. Foruden selve forbindelsesanlægget bestod den 162 millioner kroner store entreprise af 4,5 kilometer motorvej. Spildevandsbassin på Trøjborg Et nyt, stort spildevandsbassin med en kapacitet på kubikmeter er under opførelse på Trøjborg i Århus. Opgaven udføres i partnering mellem Aarsleff, Århus Kommune og det rådgivende ingeniørfirma Krüger A/S. Med kompetencer inden for både anlægsarbejde, betonarbejde og fundering samt geoteknik og konstruktion hører bassinanlæg til et af Aarsleffs specialer. Bassinet bliver 30 meter bredt, 60 meter langt og 10 meter dybt og er etableret i en spunset byggegrube, som af hensyn til de bynære omgivelser er udført med spunsjern presset med hydraulisk tryk uden støj og vibrationer. Forberedende arbejder til Rigsarkivet I sommer begyndte de forberedende arbejder for DSB forud for etablering af det nye rigsarkiv på godsbanegrunden langs Kalvebod Brygge i København. Stueetagen i DSB s eksisterende kontorbygning bliver en del af det fremtidige arkiv, mens de omkringliggende bygninger skal fjernes. Kontrakten til en værdi af godt 100 millioner kroner indeholder nedrivningsarbejder, ledningsarbejder, belægningsarbejder og omfattende installationsarbejder. Rigsarkivet skal bygges lige op ad banetrafikkens styrings- og sikringsanlæg, og Aarsleff har tidligere udført en omfattende prøveramning for at sikre, at valg af funderingsmetode ikke påvirker de følsomme kontrolsystemer.

8 B a n e a r b e j d e r infrastruktur på skinner På banearbejder har Aarsleff i mange år bidraget med en række løsninger. Med etableringen af Banekonsortiet har Aarsleff taget konsekvensen af de kommende års store udfordringer på området. Her er alle kompetencer fra Aarsleff og datterselskaberne Petri & Haugsted as og Wicotec A/S samlet i et konsortiesamarbejde rettet mod det voksende marked på baneområdet. Et stort markedspotentiale Der forestår et stort og ambitiøst fornyelses- og renoveringsarbejde på det danske banesystem. Området har stor politisk bevågenhed, hvilket konkret afspejles i Finansloven, der øremærker en række milliardinvesteringer i de kommende år. Den politiske ambition er at forny banesystemet, så Danmark er forberedt på endnu mere trafik, endnu højere hastigheder og forøget sikkerhed. Fremtidens udfordringer Baneopgaverne er en spændende faglig udfordring, der kalder på et bredt spektrum af kompetencer fra arbejde med spor, broer, kørestrøm, stærkstrøm, fjernbetjening og generel sikring. Aarsleff har udbygget specialkompetencerne på området trods svingende efterspørgsel i de seneste år. Med Banekonsortiet og sammenlægning af tre selskabers referencer og erfaringer kan Aarsleff sætte et meget konkurrencedygtigt team til de kommende udfordringer. Fremtidens organisering Fremtidens opgaver inden for nyanlæg, renoveringsarbejder og vedligeholdelse skal løses i et tæt samarbejde. I Banekonsortiet sikrer Aarsleff, at viden udveksles på tværs af selskaberne. Vi har et præcist overblik over alle medarbejderressourcer og kompetencer samt hvilket materiel, der kan anvendes på de konkrete opgaver. Vi ønsker at sikre, at de dyre specialmaskiner udnyttes bedst muligt og med mindst mulige gener for togrejsende. Uddannelse og information i top At arbejde med infrastruktur på skinner sætter store krav til medarbejdernes kvalifikationer og videndeling. Hos Aarsleff investeres der mange ressourcer i at etablere den fornødne uddannelse hos de enkelte medarbejdere i Banekonsortiet. Den målrettede organisering i Banekonsortiet er udtryk for det fokus, Aarsleff har på at skabe synergi mellem de mange specialkompetencer i koncernen. virksomhedsprofil

9 glimt fra året Banearbejder Renovering af Københavns Hovedbanegård Planlægning og information er nøgleord, når Banekonsortiet bestående af Aarsleff og datterselskaberne Wicotec A/S og Petri & Haugsted as sammen med E. Pihl & Søn A.S. udfører den 389 millioner kroner store renovering af Københavns Hovedbanegård. Konsortiet skal renovere forpladsen, som er udført som en rippedækkonstruktion arbejdet udføres både oppefra og nedefra. Afgangshallen skal forstærkes med en ny stålkonstruktion, og to perroner skal sænkes og forlænges. Renoveringsarbejdet bliver udført, så togdriften opretholdes bedst muligt og de daglige passagerer og besøgende undgår store gener. Det betyder arbejde i holddrift med maksimal udnyttelse af sporspærringer og stor aktivitet i nattetimerne, hvor togtrafikken er minimal alt nøje planlagt af hensyn til passagerne. Drift og vedligeholdelse Vejle-Århus-Grenå Siden 2004 har Aarsleff og datterselskabet Wicotec A/S stået for drift og vedligeholdelse af banestrækningen Vejle-Århus-Grenå. Den fireårige kontrakt til en værdi af 83 millioner kroner omfatter serviceopgaver som spor-, sikrings-, stærkstrøms- og forstarbejder. I sommeren 2006 var togtrafikken på strækningen påvirket af en række skinnefejl og togene måtte flere steder køre med nedsat hastighed. I samarbejde med Banedanmark har Aarsleff og Wicotec stået for udbedring af en del af fejlene herunder udskiftning af skinner og reparation af sikringsanlæg. Entreprisen i Østjylland var den første vedligeholdelsesopgave udbudt og vundet af en privat entreprenør og beskæftiger 40 medarbejdere, hvoraf en lang række er specialuddannede sikrings- og spormontører.

10 10 U d l a n d synergi på tværs af landegrænser Aarsleff er en international virksomhed, som er organiseret med udenlandske datterselskaber. Som en del af Aarsleffkoncernen er det enkelte selskab tæt knyttet til alle koncernens kompetencer. Det betyder, at et nationalt samarbejde med et Aarsleff-datterselskab også er et samarbejde med en international koncern. Synergi på tværs af landegrænser Vi bruger vores erfaringer fra det danske hjemmemarked til at styrke og konsolidere os på de udenlandske markeder. Gennem vores datterselskaber opbygger vi et solidt fundament, der trækker på erfaringerne på tværs af landegrænser. Vi stræber efter at opbygge en ensartet og international projektkultur. Et redskab til at sikre dette er en omfattende indsats med træning og uddannelse af lokal arbejdskraft. Verden er vores marked Aarsleff ser verden som sin arbejdsplads. Vi prioriterer særligt landene omkring Østersøen, hvor vi har etableret datterselskaber. Herudover vil vi være til stede rundt om i verden og engageret i særlige kontrakter. Aarsleff er forberedt til fortsat at udbygge samarbejdet med danske og udenlandske partnere. Internationale partnerskaber Aarsleff indgår i internationale partnerskaber, hvor vi både deltager i totalentrepriser og optræder som specialentreprenør på særlige projekter. Vi indgår i omfattende og professionelle konsortier med danske og udenlandske samarbejdspartnere. Det er tydeligt, at der er et stort udbytte af samarbejdet på tværs af landegrænserne i internationale partnerskaber og konsortier. En solid samarbejdspartner Aarsleff-kulturen bygger på professionalisme, initiativ og korte beslutningsveje. Det kendetegner vores projektledere, vores medarbejdere og den måde, vi organiserer os på - både nationalt og i udlandet. Vi er en solid samarbejdspartner, der gennemfører projekter professionelt, uanset hvor i verden, det foregår. Skønt kulturelle og regionale forskelle er der en entydig holdning til professionel entreprenørvirksomhed og en vilje til at udnytte de forretningsmæssige muligheder for synergi, der ligger i det internationale marked. Aarsleff arbejder målrettet på at etablere kompetente og konkurrencedygtige konsortier og samarbejder, der kan byde ind på store internationale opgaver. virksomhedsprofil

11 11 glimt fra året Udland Udbygning af Vestkystbanen i Sverige Med tre projekter er Aarsleff godt repræsenteret i udbygningen af Vestkystbanen i Sverige. Ved Falkenberg udfører vi station, jernbanestrækning og bro. Broen er 240 meter lang og hviler på ti bropiller, heraf to som står i elven. Brodækket består af to kvadratmeter store pæledæk funderet på løbende meter jernbetonpæle. Lige nord for broen udfører vi tre kilometer jernbanestrækning, hvoraf meter er tunnel sprængt igennem bjerg. Nord herfor bygger vi den nye station, som primært består af en stål- og glaskonstruktion udført på en betonbro. De tre projekter har en samlet værdi af 343 millioner svenske kroner. Tunnelprojektet udføres i konsortium med østrigske Betonund Monierbau GmbH. Renovering af afløbssystemet i Sri Lanka I Sri Lankas hovedstad Colombo er Aarsleff i gang med en større renoveringsopgave. Projektet til 148 millioner kroner udføres i totalentreprise og omfatter opgravningsfri rørrenovering af knap ti kilometer spildevandsledning samt etablering af en ny pumpestation og renovering af en eksisterende. Ledningssystemet består af dimensioner fra cirkulære 450 millimeter rør til ægformede millimeter rør. Renoveringen sker både med traditionel strømpeforing og med præfabrikerede glasfiberelementer fremstillet på egen fabrik. Byggegruben til den nye pumpestation er 15 meter dyb, 35 meter lang og 17 meter bred. Væggene er udført som Ø880 millimeter sekantpæle nedboret en meter i fast klippe. Vandbehandling i Den Dominikanske Republik Et vandbehandlingsanlæg og tre rensningsanlæg blev i året afleveret til bygherren Coraasan i Den Dominikanske Republik i Caribien. Kontrakten lød på 100 millioner kroner og omfattede udbygning og renovering af fire anlæg i Santiago, republikkens anden største by med cirka indbyggere. Indeholdt i kontrakten var både projektering, levering og montering af mekanisk og elektrisk udstyr. Kontrakten var tilvejebragt gennem et samarbejde mellem EAC Trading Ltd. A/S, et dansk bankkonsortium, Eksport Kredit Fonden og Aarsleff.

12 12 I n d u s t r i a l i s e r i n g i R ø r t e k n i k højteknologisk produktudvikling og synergi Aarsleff er blandt de førende i verden inden for opgravningsfri rørrenovering. I over 25 år har vi opbygget specialviden og videreudviklet den opgravningsfri rørrenoveringsmetode, hvor grundprincippet er at lægge en ny foring ind i eksisterende rør og ledninger. Metoden omfatter både vandrette rør i jorden og lodrette rør i bygninger. Vi renoverer blandt andet spildevandsledninger, drikkevandsledninger, industrielle procesledninger, lodrette ledninger og kanaler i bygninger samt brønde. Metodeudvikling Aarsleff udvikler løbende på ny teknologi og anlæg, der bruger et minimum af plads og skaber mindst mulige gener i trafikken og for borgere. Udover tv-biler til inspektion og dokumentation anvender vi specialbyggede anlæg, som er små rullende fabrikker. De mobile enheder kan anvendes uafhængigt af anlæggets placering. Dette gør det muligt for Aarsleff at tilbyde totalløsninger og installere komplette nye foringer og overgangsprofiler på steder, der normalt er ufremkommelige såsom smalle baggårde, togperroner og kældre. Produktudvikling Alle materialer produceres på egen fabrik i Hasselager, og Aarsleffs laboratorium foretager løbende kontrol af de produkter, der anvendes. Udvikling af nye materialer og teknologier varetages og testes af kompetente medarbejdere. Gennemførte renoveringer kontrolleres og dokumenteres ligeledes løbende af laboratoriet. Kvalitetssikring Aarsleff er at finde i front, når det gælder om at øge kravene til leverandørens kvalitet. Derfor er Aarsleff i Danmark blandt andet tilsluttet DTVK ordningen for tv-inspektion, Kontrolordningen for ledningsrenovering og ISO certificeringer for både kvalitet og miljø. Den omfattende kvalitetssikring er ligeledes afspejlet i laboratorieundersøgelser og test af opgravede rør. Vi forventer en levetid på minimum 100 år på en Aarsleff strømperenovering. Industrialisering af rørteknik Den konstante udvikling af metode, produkt og kvalitet har skabt et højindustrialiseret produkt baseret på en fornuftig økonomi. Gevinsten ved industrialiseringen i Rørteknik er et kvalitetsprodukt med lave omkostninger og en høj fælles standard i ind- og udland. En udvikling der styrkes i synergiprocesser mellem afdelinger, datterselskaber og gennem den fælles eksportorganisation i Danmark. virksomhedsprofil

13 13 glimt fra året Industrialisering i Rørteknik Fem kommuner samarbejder om kloakrenoveringen Greve, Køge, Skovbo, Solrød og Vallø kommuner indgik i 2004 en treårig rammeaftale med Aarsleff på opgravningsfri rørrenovering. Kommunerne renoverer for cirka ti millioner kroner årligt, og det samlede udbud giver mulighed for bedre planlægning, større fleksibilitet i udførelsen og dermed samme høje kvalitet til lavere pris. Aftalen omfatter strømpeforing af afløbsledninger og stikledninger samt renovering af brøndene på de strømpeforede strækninger. Renoveringen sker efter en grundig planlægningsfase, hvor ledningernes tilstand på baggrund af blandt andet tv-inspektion vurderes og prioriteres. Senest er rammeaftalen forlænget til udgangen af Fornyede rørsystemer under DSB-stationer Igennem flere år har Aarsleff haft et tæt samarbejde med DSB omkring renovering af ledningsnettet på flere af landets stationer. Såvel afløbsledninger som regnvandsledninger ligger under skinner, perroner og butiksarealer, og DSB vægter hensynet til de mange daglige passagerer højt. Planlægning, rådgivning og udførelse sker i tæt dialog med DSB. En tv-inspektion danner grundlag for en tilstandsvurdering, som drøftes, hvorefter den endelige renoveringsplan udarbejdes. Et bredt produktsortiment betyder, at Aarsleff kan løse mange af renoveringsbehovene, så det komplette ledningsnet bliver sikret mange år frem. Strømpeforing under Moskva-floden Midt i Moskva centrum ved floden af samme navn har Aarsleff strømperenoveret 300 meter Ø1400 millimeter stålledning beliggende ti meter under vandoverfladen. Som mange andre storbyer ligger Moskva langs en flod, og den tiltrængte renovering af byens afløbssystem vanskeliggøres ved, at mange af ledningerne krydser floden. Hvis ledningen tømmes, vil der være fare for opdrift renoveringen sker derfor efter et nøje planlagt forløb baseret på grundig inspektion og rengøring alt sammen udført i og under vand. Aarsleff er en af de få No-Dig aktører i verden, som har ekspertisen til at renovere større ledninger som denne i Moskva.

14 14 I n d u s t r i a l i s e r i n g i F u n d e r i n g omkostningsbevidst produktudvikling Aarsleff er i dag den førende og trendsættende specialentreprenør i Nordeuropa inden for fremstilling og ramning af betonpæle, etablering af komplette byggegruber samt installering af spunsjern. Den position ønsker vi at fastholde og udvikle yderligere. Aarsleff arbejder målrettet på at industrialisere og standardisere en række funderingsprodukter. Det gælder fremstilling og ramning af betonpæle samt installering af spunsjern. Egenproduktion af pæle Som et led i industrialiseringen satser Aarsleff på en ensartet og kvalitetssikret pæleproduktion. Det er på den baggrund, vi har etableret egne pælefabrikker i Danmark, England og Polen. Vi arbejder kontinuerligt på at effektivisere processer og omkostningsminimere produktionen. Industrialisering til lands På land har vi specialiseret os i at løse opgaver inden for pæle- og spunsfundering. Arbejdsområdet er Nordeuropa, og her er jordbundsforholdene meget varierede og stiller store krav til konkrete tilpasninger. De mange års erfaringer gør os i stand til at levere et industrialiseret produkt, der samtidig er fleksibelt og kan tilpasses de konkrete forhold. Vi udfører også en række funderingsarbejder i forbindelse med vindmøllefundamenter. Industrialisering til vands Vi har en bred vifte af erfaringer i forbindelse med mange års havneprojekter og broprojekter i Danmark og udland. Vores ekspertise omfatter spunsarbejde, der ofte udføres under meget vanskelige og varierede vejrforhold. Maskiner til enhver lejlighed Vi ser det som et vigtigt konkurrenceparameter at kunne tilbyde en stor og fleksibel maskinpark. Vi bestræber os på at omsætte vores erfaringer i udvikling af nye metoder og nyt udstyr. Derfor har vi afsat mange tekniske ressourcer til løbende at tilpasse den store maskinpark. Det er vigtigt for os at udføre vores arbejde med så få støj- og vibrationsgener som muligt af hensyn til det omkringliggende miljø. Samarbejde og synergi Industrialisering er standardiserede produkter, der anvendes på tværs af Aarsleff-koncernen. Det primære marked er fortsat Nordeuropa, og her er Danmark, Tyskland, England, Polen og Sverige de vigtigste. I disse lande er vi repræsenteret med egne datterselskaber. Industrialisering og fleksibilitet Aarsleff tilbyder både et højindustialiseret produkt og skræddersyede løsninger på specielle funderingsopgaver. Det afgørende for os er at kunne levere det rigtige produkt til den rigtige pris og kvalitet. virksomhedsprofil

15 15 glimt fra året Industrialisering i Fundering Stigende efterspørgsel på pæle Stigende efterspørgsel har betydet, at Centrum Pæle A/S i Vejle har udvidet produktionen. Kapacitetsudvidelsen består af en ny støbehal, hvor pælene støbes fuldautomatisk støbeformene rokerer og betonudlæggeren står stille. Ved maksimal kapacitet vil den nye støbehal producere cirka løbende meter pæle om året. Det svarer til en produktionsforøgelse på cirka 30 %. Også i Polen er der stor efterspørgsel på pæle. Her har Aarsleff investeret i egen pælefabrik. Efter en række investeringer producerer fabrikken nu løbende meter pæle om året. Solidt fundament i Københavns Havn På spidsen af Sluseholmen i Københavns Havn udfører Aarsleff halvøen og fundamentet til det specielle 11 etagers boligbyggeri Metropolis. Særligt placeringen og højden stiller store krav til fundamentet, som skal kunne optage store bygnings- og vindlaster. Rundt om øen er rammet 170 løbende meter spunsjern i længder fra fire til syv meter, alle rammet fra flåde og udført med stræk og ankre. På selve øen er rammet 900 jernbetonpæle i størrelserne og centimeter i længder fra 11 til 16 meter. For at optage vindlasterne er installeret lodrette jordankre. Ny kaj i Hamborg Havn I Hamborg Havn har Aarsleff vundet endnu en opgave. I samarbejde med Ed. Züblin AG udfører vi 390 meter ny kajfront. Kajen udføres som kombivæg med op til 33 meter lange, dobbelte PSp 1006 profiler og udfyldningsjern på typisk 28 meter. Bagud er frontvæggen forankret med klapankre. Selve kajområdet bliver etableret som et pælefunderet dæk med kranbane. Vanddybden på forsiden af kajvæggen bliver i kote -16,7. Anlægget til en værdi på 11 millioner euro skal stå færdigt i sommeren 2007.

16 16 virksomhedsprofil

17 17

18 18 virksomhedsprofil

19 19 H o v e d - o g n ø g l e ta l f o r k o n c e r n e n (tkr.) 2001/ / / / /2006 Resultatopgørelse Nettoomsætning Heraf udført i udlandet Udland, inklusive andele af associerede virksomheder Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Resultat efter skat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin, % 12,1 10,7 11,8 11,5 12,0 Overskudsgrad (EBIT margin), % 2,4 1,2 2,4 2,0 3,0 Resultatgrad (før-skat margin), % 2,2 0,7 2,3 1,7 2,9 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 6,9 3,8 7,4 6,6 9,7 Egenkapitalforrentning (ROE), % 6,1 1,6 5,7 5,6 10,7 Egenkapitalandel, % 40,7 42,7 41,5 41,4 37,4 Resultat pr. aktie (EPS), kr. 21,48 5,69 20,98 21,78 44,80 Udbytte pr. aktie, kr. 2,40 2,40 2,40 2,40 4,80 Antal medarbejdere Koncernens nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Hoved- og nøgletal for 2004/2005 og 2005/2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet Ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgang til IFRS. Sammenligningstallene for 2001/2002, 2002/2003 samt 2003/2004 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis efter Årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

20 20 Å r e t i h o v e d t r æ k Koncernresultatet for regnskabsåret 2005/2006 er et overskud på 110 mio før skat mod 60 mio i sidste regnskabsår. Resultatforventningen var 106 mio efter indregning af effekten af anvendelsen af nye IFRS-regnskabsregler samt ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende afskrivninger. Omsætningen udgør mio sammenlignet med mio i sidste regnskabsår og er højere end forventet ved regnskabsårets start. Den danske del af omsætningen udgør mio mod mio sidste regnskabsår. Den udenlandske del af omsætningen udgør mio mod mio sidste regnskabsår. Årets resultat efter skat er 93 mio. Den lave skat skyldes dels aktiviteter i lande med begrænset skattebetaling og dels at skatten i associerede selskaber allerede er indregnet i resultatet før skat. Pengestrømme fra drift fratrukket investeringer udgør et likviditetstræk på 165 mio og er større end forventet ved regnskabsårets start som følge af tilkøb af ventilationsvirksomheden E. Klink A/S samt et højere aktivitetsniveau. Anlæg bidrager med et resultat før renter på 20 mio, Rørteknik med 50 mio og Fundering med 57 mio. Bestyrelsen er tilfreds med resultatudviklingen. Den samlede resultatgrad i koncernen er 2,9 % mod 1,7 % sidste år. Bestyrelsen indstiller, at udbyttet hæves fra 12 % til 24 % eller 4,80 kr. pr. aktie. Det svarer til 11 mio. Antallet af heltidsbeskæftigede udgør mod i sidste regnskabsår. ledelsesberetning

Påtegninger 38 Ledelsens påtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 38

Påtegninger 38 Ledelsens påtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 38 å r s r a p p o r t Virksomhedsprofil 3 Aarsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Banearbejder 8 internationale aktiviteter 10 Industrialisering i Rørteknik

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk

21. januar 2008. RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Ordinær generalforsamling 21. januar 2008 RTX Telecom A/S * Strømmen 6 * 9400 Nørresundby * Denmark * www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN

KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN KONSORTIET VI GÅR HELE VEJEN fra kraftværk til forbruger NYT NYT NYT Vi leverer alle ydelser inden for fjernvarme Pr. 1. oktober 2014 er der blevet dannet en stærk partner til fjernvarmebranchen, som kan

Læs mere

- den nye skandinaviske finanskoncern

- den nye skandinaviske finanskoncern - den nye skandinaviske finanskoncern Årsrapport for 2006 samt strategi - ordinær generalforsamling 20. april 2007 Koncerndirektør Lasse Lindblad og bestyrelsesformand Claus Ørskov DISPOSITION FOR I DAG

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014

Royal Greenland A/S. Halvårsrapport. 1. oktober 2013 31. marts 2014 Royal Greenland A/S Halvårsrapport 1. oktober 2013 31. marts 2014 Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Side Royal Greenland øger kerneforretningen 3 Selskabets forventede udvikling 5 Hoved- og nøgletal for

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt

Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Copenhagen Trafikcharter Nordeuropas trafikale knudepunkt Fokuseret Vækstdagsorden er et interessefællesskab mellem de 46 kommuner og de to regioner i Østdanmark [og Region Skåne inkl. kommuner], der under

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008

Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Kollegiet Glanshatten Lejlighed 1-24 Resultatopgørelse 2007 og 2008 Status 31.12.2008 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Foreningsoplysninger Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl.

Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Anlægsarbejder Bag Slotsgraven m.fl. Aftenens emner Præsentation af os Projektet frem til nu Præsentation af vandarbejder Præsentation af kloakarbejder Præsentation af fjernvarmearbejder Tidsplan Trafikafvikling

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen

Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Femern A/S Organiseringen af arbejdet med Femernforbindelsen Claus F. Baunkjær Kyst-til-kyst og landanlæg Claus F. Baunkjær 2 Femern bliver en integreret del af det overordnede europæiske transportnetværk

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering

» Partnering med MT Højgaard. mth.dk/partnering mth.dk/partnering» Partnering med MT Højgaard Partnering giver mulighed for at skabe en sam - arbejdskultur i bygge- og anlægsbranchen, hvor bygherrens ønsker og projektets individuelle behov er i centrum.

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere