Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36"

Transkript

1 å r s r a p p o r t

2 Virksomhedsprofil 3 Aarsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Banearbejder 8 Udland 10 Industrialisering i Rørteknik 12 Industrialisering i Fundering 14 Hoved- og nøgletal for koncernen 19 Året i hovedtræk 20 Fremtiden 21 Året i Anlæg 22 Året i Rørteknik 24 Året i Fundering 26 Aktionærinformation 28 Selskabsledelse i Aarsleff 30 Vurdering af risici 31 Videnressourcer 32 Kvalitet, sikkerhed, sundhed og miljø 33 Direktionens og bestyrelsens ledelseshverv 34 Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36 Koncern- og årsregnskab 44 Anvendt regnskabspraksis 44 Regnskabsberetning 52 Resultatopgørelse 53 Balance 54 Pengestrømsopgørelse 56 Egenkapitalopgørelse koncern 57 Egenkapitalopgørelse moderselskab 58 Oversigt over noter 59 Noter til årsrapporten 60 Hoved- og nøgletal for koncernen i euro 79 Koncernoversigt 80 Adresser 82

3 A a r s l e f f l e v e r e r i n f r a s t r u k t u r projekter og industrialiserede processer Aarsleff ønsker at bidrage til den bedst mulige infrastruktur, som er en forudsætning for en sund økonomisk udvikling i samfundet. Vi arbejder i Anlæg som generel infrastrukturentreprenør og har fokus på både ind- og udland. I Rørteknik og Fundering fokuserer vi på industrialisering. Industrialisering og optimering Gennem alle årene har Aarsleff målrettet stræbt efter at effektivisere processer. Det betyder, at vi har industrialiseret en række produkter og ydelser. Det gør sig gældende for fundering og opgravningsfri rørrenovering. For begge områder gælder, at de er omkostningsoptimeret i alle led. Infrastruktur i ind- og udland Aarsleff er generel infrastrukturentreprenør. Aktiviteterne omfatter anlæg af veje, tunneller, bassiner og ledningsanlæg. Andre infrastrukturelle kompetencer omfatter havneanlæg, færgelejer, kystsikring, dæmninger og offshore fundamenter. Vi har mere end 40 års erfaring i arbejdet med byggegruber og underjordiske bygværker og har opbygget omfattende geotekniske kompetencer. Aarsleff er specialist i banearbejde. De mange års erfaring og kompetencer er alle samlet i Banekonsortiet, der foruden moderselskabet består af datterselskaberne Petri & Haugsted as og Wicotec A/S Kompetence-fællesskaber 4.0 Bro Aarsleff har etableret datterselskaber, som er selvstændige virksomheder og samtidig en del af Aarsleff-koncernens samlede kompetencer. Der er fælles mål i selskaberne om at udnytte de fælles kompetencer og skabe synergi 3.5i forretnings- og produktudvikling. 4.5 Både nationalt og internationalt arbejder Aarsleff 2.0 målrettet på at etablere kompetente og konkurrencedygtige konsortier og samarbejder, der kan byde ind på store 3.0 opgaver i ind- og udland. 3.5

4 S a m a r b e j d e o g s y n e r g i et åbent, professionelt og kreativt samarbejde Aarsleff ønsker at være en samarbejdspartner, der er dybt professionel, engageret, omhyggelig, omkostningsbevidst og fleksibel. Vi har opbygget en række specialiserede kompetencer inden for Anlæg, Fundering og Rørteknik. De er alle en del af visionen om at levere det bedste produkt. Samarbejde er naturligt for Aarsleff Det er vores erfaring, at det bedste samarbejde opstår, når kunde, rådgiver og entreprenør sætter sig sammen og løser en given opgave. Udover de faglige kompetencer er samarbejdskonceptet rodfæstet i den enkelte medarbejder. Det kommer til udtryk gennem åbenhed, tillid og vilje til professionelt samarbejde i de enkelte projekter. Aarsleff indgår også gerne som en aktiv sparringspartner i forbindelse med rammeaftaler, partnering og Offentlige Private Partnerskaber (OPP). Optimering af projekter Ved komplekse anlægsarbejder kan et samarbejde med Aarsleff-koncernen nyde fordel af de specialiserede kompetencer, vi har opbygget gennem mange år. Vi har samlet et hold af højt kvalificerede medarbejdere, der har særlig ekspertise i at udvikle og planlægge optimale projekter. Vi kan bidrage med rådgivning og optimering allerede i projekteringsfasen. Vi vil skabe succes i hver enkelt projekt. Et vigtigt redskab er vores projektledelse, der er præget af åbenhed og en fleksibel indstilling til at nå det bedste resultat. Synergi giver resultater Aarsleff ønsker at udnytte synergien mellem de specialiserede produkter og selskaberne i koncernen. Den daglige indsats, hvor medarbejdere deler viden og samarbejder på tværs af organisatoriske skel, udvikler bedre løsninger. Det skaber en åbenhed og villighed i kommunikationen internt og eksternt. En åben dialog fremmer innovation og initiativ altsammen forudsætninger for en sund og fremadrettet produktudvikling. En fælles entreprenørkultur Vi er sammenknyttet af en fælles entreprenørkultur, der er formuleret gennem et praktisk værdisæt. Aarsleff-kulturen er solid og jordbunden. Vi er kendetegnet ved at holde ord, og vi er en troværdig partner i alle situationer. Vi leverer til tiden og som aftalt. Vores fleksible projektorganisation gør det muligt at tilpasse arbejdet til de fleste forudsete og uforudsete situationer. Medarbejderne er fundamentet Aarsleff er kendetegnet ved dygtige, fleksible, omhyggelige og initiativrige medarbejdere. Det er de værdier, vi ønsker skal karakterisere samarbejder på et professionelt niveau. Det gælder både i de små detaljer og på de store linjer. Det opnår vi ved at stole på den enkelte medarbejder og gennem vores projektorganisation, der sætter det bedste hold til de konkrete opgaver. virksomhedsprofil

5 glimt fra året Samarbejde og synergi Internationalt samarbejde i Malmø Konsortiet Malmö Citytunnel Group bestående af Aarsleff, E. Pihl & Søn A.S. og tyske Bilfinger Berger AG begyndte i sommeren 2005 på de omfattende tunnelarbejder i Malmø. Kontrakten til en værdi af 1,8 milliarder danske kroner består af boring af to parallelle meter lange jernbanetunneler, et 250 meter langt stationsrum 25 meter under jorden ved Triangeln og en 700 meter lang nedkørselsrampe ved Holma, hvoraf dele af strækningen er åben, dele under portalbygværk og resten i dobbelte betontunneller. I forbindelse med stationsrummet og nedkørselsrampen skal etableres et omfattende anlæg for grundvandssænkning og spunsindfatninger til byggegruberne. Samarbejde, synergi og optimering Århus Kommune har taget skridtet fuldt ud. Fra 2006 bliver alle projekter i forbindelse med kloakrenovering gennemført i flerårige rammeaftaler som partnering. Et af målene hos kommunen er at gøre renoveringsarbejderne 10 % billigere og mere effektive i 2009 men stadig levere høj kvalitet, og til alles tilfredshed. Det tætte samarbejde medvirker til at skabe helhedsløsninger, et fælles fokus og optimerer projekt, planlægning og udførelse. Aarsleff har kontrakt på to separate aftaler - både den opgravningsfri rørrenovering og den traditionelle kloakrenovering som sker ved opgravning. Køge Havn udbygges i partnering Køge Jorddepot og Aarsleff skal i partnering over en længere årrække udbygge Køge Havn. Havnen er inde i en så stærk udvikling, at den mangler muligheder for udvidelse af erhvervs- og havnearealerne. Derfor anlægges en 40 hektar stor opfyldning bestående af forurenet jord fra hele hovedstadsregionen. Driften af jorddepotet skal samtidig være med til at finansiere havneudvidelsen. Jorddepotet etableres i en rammet spunskasse, og foruden anlæg og drift heraf skal Aarsleff etablere to nye dækmoler samt udbygge og forbedre de rekreative områder nord og syd for Køge Havn.

6 S p e c i a l i s t e r i i n f r a s t r u k t u r infrastruktur er samfundets fundament Aarsleff arbejder som generel infrastrukturentreprenør. Vi er specialister i jord- og anlægsarbejder, underjordiske bygværker og vandbygningsarbejder. Inden for alle tre områder har vi mange års erfaring fra såvel store som små projekter. Alle tre områder er dybt forankret i vores fælles entreprenørkultur. Jord- og anlægsarbejder Aarsleff har særlige kvalifikationer til at bygge veje, tunneller, gasledninger og store kloakledninger. Vi har også oparbejdet specialviden på at bygge kommunikationsledninger og højspændingsledninger. Vandbygningsarbejder I mere end 40 år har Aarsleff udviklet kompetencer og udstyr til at bygge havneanlæg, færgelejer, kystsikring, dæmninger og offshore fundamenter. Vi udfører også en række specialopgaver som fjordkrydsninger og uddybningsarbejder. Underjordiske bygværker Siden 1960 erne har Aarsleff arbejdet med byggegruber og underjordiske bygværker. Vi håndterer store, komplekse opgaver, hvor der kræves unik specialviden inden for geoteknik. De underjordiske bygværker omfatter betonarbejder i forbindelse med tunneller, bassinanlæg og p-kældre. Geotekniske specialer og udstyr De geotekniske udfordringer har Aarsleff udmøntet i en række særlige kompetencer. Vi håndterer eksempelvis grundvandssænkning, vandret boring, lodret boring og etablering af jordankre. Det kræver veluddannede medarbejdere med mange års erfaring og specialmaskiner, der er tilpasset de varierede forhold. Synergi og virksomhedskultur Aarsleff har mange års erfaring i at opbygge specialkompetencer til et konkret infrastrukturelt område. Vi har en virksomhedskultur, hvor initiativ og omstilling er en del af hverdagen. Vores organisation er fleksibel og kompetencer anvendes på tværs i koncernen. Der er et naturligt tæt samarbejde mellem moderselskabet og med datterselskaberne Petri & Haugsted as, Wicotec A/S og Dan Jord A/S. I fællesskab håndterer vi de store prestigefyldte opgaver, men er i høj grad fokuseret på at løse mindre og mellemstore opgaver effektivt og omkostningsbevidst. virksomhedsprofil

7 glimt fra året Specialister i infrastruktur Stort motorvejskryds ved Odense Danmark har fået sin anden motorvejskløver. Ved Odense har Vejcon, bestående af Aarsleff, Arkil A/S, MT-Højgaard A/S og Jorton A/S, udført det store motorvejskryds udformet som en firkløver og forbindelsen mellem den nye Svendborg motorvej og den fynske motorvej. Under hele anlægsperioden har trafikken på både motorvej og den stærkt trafikerede hovedvej været opretholdt, også da den eksisterende bro over motorvejen blev udvidet og forlænget. Foruden selve forbindelsesanlægget bestod den 162 millioner kroner store entreprise af 4,5 kilometer motorvej. Spildevandsbassin på Trøjborg Et nyt, stort spildevandsbassin med en kapacitet på kubikmeter er under opførelse på Trøjborg i Århus. Opgaven udføres i partnering mellem Aarsleff, Århus Kommune og det rådgivende ingeniørfirma Krüger A/S. Med kompetencer inden for både anlægsarbejde, betonarbejde og fundering samt geoteknik og konstruktion hører bassinanlæg til et af Aarsleffs specialer. Bassinet bliver 30 meter bredt, 60 meter langt og 10 meter dybt og er etableret i en spunset byggegrube, som af hensyn til de bynære omgivelser er udført med spunsjern presset med hydraulisk tryk uden støj og vibrationer. Forberedende arbejder til Rigsarkivet I sommer begyndte de forberedende arbejder for DSB forud for etablering af det nye rigsarkiv på godsbanegrunden langs Kalvebod Brygge i København. Stueetagen i DSB s eksisterende kontorbygning bliver en del af det fremtidige arkiv, mens de omkringliggende bygninger skal fjernes. Kontrakten til en værdi af godt 100 millioner kroner indeholder nedrivningsarbejder, ledningsarbejder, belægningsarbejder og omfattende installationsarbejder. Rigsarkivet skal bygges lige op ad banetrafikkens styrings- og sikringsanlæg, og Aarsleff har tidligere udført en omfattende prøveramning for at sikre, at valg af funderingsmetode ikke påvirker de følsomme kontrolsystemer.

8 B a n e a r b e j d e r infrastruktur på skinner På banearbejder har Aarsleff i mange år bidraget med en række løsninger. Med etableringen af Banekonsortiet har Aarsleff taget konsekvensen af de kommende års store udfordringer på området. Her er alle kompetencer fra Aarsleff og datterselskaberne Petri & Haugsted as og Wicotec A/S samlet i et konsortiesamarbejde rettet mod det voksende marked på baneområdet. Et stort markedspotentiale Der forestår et stort og ambitiøst fornyelses- og renoveringsarbejde på det danske banesystem. Området har stor politisk bevågenhed, hvilket konkret afspejles i Finansloven, der øremærker en række milliardinvesteringer i de kommende år. Den politiske ambition er at forny banesystemet, så Danmark er forberedt på endnu mere trafik, endnu højere hastigheder og forøget sikkerhed. Fremtidens udfordringer Baneopgaverne er en spændende faglig udfordring, der kalder på et bredt spektrum af kompetencer fra arbejde med spor, broer, kørestrøm, stærkstrøm, fjernbetjening og generel sikring. Aarsleff har udbygget specialkompetencerne på området trods svingende efterspørgsel i de seneste år. Med Banekonsortiet og sammenlægning af tre selskabers referencer og erfaringer kan Aarsleff sætte et meget konkurrencedygtigt team til de kommende udfordringer. Fremtidens organisering Fremtidens opgaver inden for nyanlæg, renoveringsarbejder og vedligeholdelse skal løses i et tæt samarbejde. I Banekonsortiet sikrer Aarsleff, at viden udveksles på tværs af selskaberne. Vi har et præcist overblik over alle medarbejderressourcer og kompetencer samt hvilket materiel, der kan anvendes på de konkrete opgaver. Vi ønsker at sikre, at de dyre specialmaskiner udnyttes bedst muligt og med mindst mulige gener for togrejsende. Uddannelse og information i top At arbejde med infrastruktur på skinner sætter store krav til medarbejdernes kvalifikationer og videndeling. Hos Aarsleff investeres der mange ressourcer i at etablere den fornødne uddannelse hos de enkelte medarbejdere i Banekonsortiet. Den målrettede organisering i Banekonsortiet er udtryk for det fokus, Aarsleff har på at skabe synergi mellem de mange specialkompetencer i koncernen. virksomhedsprofil

9 glimt fra året Banearbejder Renovering af Københavns Hovedbanegård Planlægning og information er nøgleord, når Banekonsortiet bestående af Aarsleff og datterselskaberne Wicotec A/S og Petri & Haugsted as sammen med E. Pihl & Søn A.S. udfører den 389 millioner kroner store renovering af Københavns Hovedbanegård. Konsortiet skal renovere forpladsen, som er udført som en rippedækkonstruktion arbejdet udføres både oppefra og nedefra. Afgangshallen skal forstærkes med en ny stålkonstruktion, og to perroner skal sænkes og forlænges. Renoveringsarbejdet bliver udført, så togdriften opretholdes bedst muligt og de daglige passagerer og besøgende undgår store gener. Det betyder arbejde i holddrift med maksimal udnyttelse af sporspærringer og stor aktivitet i nattetimerne, hvor togtrafikken er minimal alt nøje planlagt af hensyn til passagerne. Drift og vedligeholdelse Vejle-Århus-Grenå Siden 2004 har Aarsleff og datterselskabet Wicotec A/S stået for drift og vedligeholdelse af banestrækningen Vejle-Århus-Grenå. Den fireårige kontrakt til en værdi af 83 millioner kroner omfatter serviceopgaver som spor-, sikrings-, stærkstrøms- og forstarbejder. I sommeren 2006 var togtrafikken på strækningen påvirket af en række skinnefejl og togene måtte flere steder køre med nedsat hastighed. I samarbejde med Banedanmark har Aarsleff og Wicotec stået for udbedring af en del af fejlene herunder udskiftning af skinner og reparation af sikringsanlæg. Entreprisen i Østjylland var den første vedligeholdelsesopgave udbudt og vundet af en privat entreprenør og beskæftiger 40 medarbejdere, hvoraf en lang række er specialuddannede sikrings- og spormontører.

10 10 U d l a n d synergi på tværs af landegrænser Aarsleff er en international virksomhed, som er organiseret med udenlandske datterselskaber. Som en del af Aarsleffkoncernen er det enkelte selskab tæt knyttet til alle koncernens kompetencer. Det betyder, at et nationalt samarbejde med et Aarsleff-datterselskab også er et samarbejde med en international koncern. Synergi på tværs af landegrænser Vi bruger vores erfaringer fra det danske hjemmemarked til at styrke og konsolidere os på de udenlandske markeder. Gennem vores datterselskaber opbygger vi et solidt fundament, der trækker på erfaringerne på tværs af landegrænser. Vi stræber efter at opbygge en ensartet og international projektkultur. Et redskab til at sikre dette er en omfattende indsats med træning og uddannelse af lokal arbejdskraft. Verden er vores marked Aarsleff ser verden som sin arbejdsplads. Vi prioriterer særligt landene omkring Østersøen, hvor vi har etableret datterselskaber. Herudover vil vi være til stede rundt om i verden og engageret i særlige kontrakter. Aarsleff er forberedt til fortsat at udbygge samarbejdet med danske og udenlandske partnere. Internationale partnerskaber Aarsleff indgår i internationale partnerskaber, hvor vi både deltager i totalentrepriser og optræder som specialentreprenør på særlige projekter. Vi indgår i omfattende og professionelle konsortier med danske og udenlandske samarbejdspartnere. Det er tydeligt, at der er et stort udbytte af samarbejdet på tværs af landegrænserne i internationale partnerskaber og konsortier. En solid samarbejdspartner Aarsleff-kulturen bygger på professionalisme, initiativ og korte beslutningsveje. Det kendetegner vores projektledere, vores medarbejdere og den måde, vi organiserer os på - både nationalt og i udlandet. Vi er en solid samarbejdspartner, der gennemfører projekter professionelt, uanset hvor i verden, det foregår. Skønt kulturelle og regionale forskelle er der en entydig holdning til professionel entreprenørvirksomhed og en vilje til at udnytte de forretningsmæssige muligheder for synergi, der ligger i det internationale marked. Aarsleff arbejder målrettet på at etablere kompetente og konkurrencedygtige konsortier og samarbejder, der kan byde ind på store internationale opgaver. virksomhedsprofil

11 11 glimt fra året Udland Udbygning af Vestkystbanen i Sverige Med tre projekter er Aarsleff godt repræsenteret i udbygningen af Vestkystbanen i Sverige. Ved Falkenberg udfører vi station, jernbanestrækning og bro. Broen er 240 meter lang og hviler på ti bropiller, heraf to som står i elven. Brodækket består af to kvadratmeter store pæledæk funderet på løbende meter jernbetonpæle. Lige nord for broen udfører vi tre kilometer jernbanestrækning, hvoraf meter er tunnel sprængt igennem bjerg. Nord herfor bygger vi den nye station, som primært består af en stål- og glaskonstruktion udført på en betonbro. De tre projekter har en samlet værdi af 343 millioner svenske kroner. Tunnelprojektet udføres i konsortium med østrigske Betonund Monierbau GmbH. Renovering af afløbssystemet i Sri Lanka I Sri Lankas hovedstad Colombo er Aarsleff i gang med en større renoveringsopgave. Projektet til 148 millioner kroner udføres i totalentreprise og omfatter opgravningsfri rørrenovering af knap ti kilometer spildevandsledning samt etablering af en ny pumpestation og renovering af en eksisterende. Ledningssystemet består af dimensioner fra cirkulære 450 millimeter rør til ægformede millimeter rør. Renoveringen sker både med traditionel strømpeforing og med præfabrikerede glasfiberelementer fremstillet på egen fabrik. Byggegruben til den nye pumpestation er 15 meter dyb, 35 meter lang og 17 meter bred. Væggene er udført som Ø880 millimeter sekantpæle nedboret en meter i fast klippe. Vandbehandling i Den Dominikanske Republik Et vandbehandlingsanlæg og tre rensningsanlæg blev i året afleveret til bygherren Coraasan i Den Dominikanske Republik i Caribien. Kontrakten lød på 100 millioner kroner og omfattede udbygning og renovering af fire anlæg i Santiago, republikkens anden største by med cirka indbyggere. Indeholdt i kontrakten var både projektering, levering og montering af mekanisk og elektrisk udstyr. Kontrakten var tilvejebragt gennem et samarbejde mellem EAC Trading Ltd. A/S, et dansk bankkonsortium, Eksport Kredit Fonden og Aarsleff.

12 12 I n d u s t r i a l i s e r i n g i R ø r t e k n i k højteknologisk produktudvikling og synergi Aarsleff er blandt de førende i verden inden for opgravningsfri rørrenovering. I over 25 år har vi opbygget specialviden og videreudviklet den opgravningsfri rørrenoveringsmetode, hvor grundprincippet er at lægge en ny foring ind i eksisterende rør og ledninger. Metoden omfatter både vandrette rør i jorden og lodrette rør i bygninger. Vi renoverer blandt andet spildevandsledninger, drikkevandsledninger, industrielle procesledninger, lodrette ledninger og kanaler i bygninger samt brønde. Metodeudvikling Aarsleff udvikler løbende på ny teknologi og anlæg, der bruger et minimum af plads og skaber mindst mulige gener i trafikken og for borgere. Udover tv-biler til inspektion og dokumentation anvender vi specialbyggede anlæg, som er små rullende fabrikker. De mobile enheder kan anvendes uafhængigt af anlæggets placering. Dette gør det muligt for Aarsleff at tilbyde totalløsninger og installere komplette nye foringer og overgangsprofiler på steder, der normalt er ufremkommelige såsom smalle baggårde, togperroner og kældre. Produktudvikling Alle materialer produceres på egen fabrik i Hasselager, og Aarsleffs laboratorium foretager løbende kontrol af de produkter, der anvendes. Udvikling af nye materialer og teknologier varetages og testes af kompetente medarbejdere. Gennemførte renoveringer kontrolleres og dokumenteres ligeledes løbende af laboratoriet. Kvalitetssikring Aarsleff er at finde i front, når det gælder om at øge kravene til leverandørens kvalitet. Derfor er Aarsleff i Danmark blandt andet tilsluttet DTVK ordningen for tv-inspektion, Kontrolordningen for ledningsrenovering og ISO certificeringer for både kvalitet og miljø. Den omfattende kvalitetssikring er ligeledes afspejlet i laboratorieundersøgelser og test af opgravede rør. Vi forventer en levetid på minimum 100 år på en Aarsleff strømperenovering. Industrialisering af rørteknik Den konstante udvikling af metode, produkt og kvalitet har skabt et højindustrialiseret produkt baseret på en fornuftig økonomi. Gevinsten ved industrialiseringen i Rørteknik er et kvalitetsprodukt med lave omkostninger og en høj fælles standard i ind- og udland. En udvikling der styrkes i synergiprocesser mellem afdelinger, datterselskaber og gennem den fælles eksportorganisation i Danmark. virksomhedsprofil

13 13 glimt fra året Industrialisering i Rørteknik Fem kommuner samarbejder om kloakrenoveringen Greve, Køge, Skovbo, Solrød og Vallø kommuner indgik i 2004 en treårig rammeaftale med Aarsleff på opgravningsfri rørrenovering. Kommunerne renoverer for cirka ti millioner kroner årligt, og det samlede udbud giver mulighed for bedre planlægning, større fleksibilitet i udførelsen og dermed samme høje kvalitet til lavere pris. Aftalen omfatter strømpeforing af afløbsledninger og stikledninger samt renovering af brøndene på de strømpeforede strækninger. Renoveringen sker efter en grundig planlægningsfase, hvor ledningernes tilstand på baggrund af blandt andet tv-inspektion vurderes og prioriteres. Senest er rammeaftalen forlænget til udgangen af Fornyede rørsystemer under DSB-stationer Igennem flere år har Aarsleff haft et tæt samarbejde med DSB omkring renovering af ledningsnettet på flere af landets stationer. Såvel afløbsledninger som regnvandsledninger ligger under skinner, perroner og butiksarealer, og DSB vægter hensynet til de mange daglige passagerer højt. Planlægning, rådgivning og udførelse sker i tæt dialog med DSB. En tv-inspektion danner grundlag for en tilstandsvurdering, som drøftes, hvorefter den endelige renoveringsplan udarbejdes. Et bredt produktsortiment betyder, at Aarsleff kan løse mange af renoveringsbehovene, så det komplette ledningsnet bliver sikret mange år frem. Strømpeforing under Moskva-floden Midt i Moskva centrum ved floden af samme navn har Aarsleff strømperenoveret 300 meter Ø1400 millimeter stålledning beliggende ti meter under vandoverfladen. Som mange andre storbyer ligger Moskva langs en flod, og den tiltrængte renovering af byens afløbssystem vanskeliggøres ved, at mange af ledningerne krydser floden. Hvis ledningen tømmes, vil der være fare for opdrift renoveringen sker derfor efter et nøje planlagt forløb baseret på grundig inspektion og rengøring alt sammen udført i og under vand. Aarsleff er en af de få No-Dig aktører i verden, som har ekspertisen til at renovere større ledninger som denne i Moskva.

14 14 I n d u s t r i a l i s e r i n g i F u n d e r i n g omkostningsbevidst produktudvikling Aarsleff er i dag den førende og trendsættende specialentreprenør i Nordeuropa inden for fremstilling og ramning af betonpæle, etablering af komplette byggegruber samt installering af spunsjern. Den position ønsker vi at fastholde og udvikle yderligere. Aarsleff arbejder målrettet på at industrialisere og standardisere en række funderingsprodukter. Det gælder fremstilling og ramning af betonpæle samt installering af spunsjern. Egenproduktion af pæle Som et led i industrialiseringen satser Aarsleff på en ensartet og kvalitetssikret pæleproduktion. Det er på den baggrund, vi har etableret egne pælefabrikker i Danmark, England og Polen. Vi arbejder kontinuerligt på at effektivisere processer og omkostningsminimere produktionen. Industrialisering til lands På land har vi specialiseret os i at løse opgaver inden for pæle- og spunsfundering. Arbejdsområdet er Nordeuropa, og her er jordbundsforholdene meget varierede og stiller store krav til konkrete tilpasninger. De mange års erfaringer gør os i stand til at levere et industrialiseret produkt, der samtidig er fleksibelt og kan tilpasses de konkrete forhold. Vi udfører også en række funderingsarbejder i forbindelse med vindmøllefundamenter. Industrialisering til vands Vi har en bred vifte af erfaringer i forbindelse med mange års havneprojekter og broprojekter i Danmark og udland. Vores ekspertise omfatter spunsarbejde, der ofte udføres under meget vanskelige og varierede vejrforhold. Maskiner til enhver lejlighed Vi ser det som et vigtigt konkurrenceparameter at kunne tilbyde en stor og fleksibel maskinpark. Vi bestræber os på at omsætte vores erfaringer i udvikling af nye metoder og nyt udstyr. Derfor har vi afsat mange tekniske ressourcer til løbende at tilpasse den store maskinpark. Det er vigtigt for os at udføre vores arbejde med så få støj- og vibrationsgener som muligt af hensyn til det omkringliggende miljø. Samarbejde og synergi Industrialisering er standardiserede produkter, der anvendes på tværs af Aarsleff-koncernen. Det primære marked er fortsat Nordeuropa, og her er Danmark, Tyskland, England, Polen og Sverige de vigtigste. I disse lande er vi repræsenteret med egne datterselskaber. Industrialisering og fleksibilitet Aarsleff tilbyder både et højindustialiseret produkt og skræddersyede løsninger på specielle funderingsopgaver. Det afgørende for os er at kunne levere det rigtige produkt til den rigtige pris og kvalitet. virksomhedsprofil

15 15 glimt fra året Industrialisering i Fundering Stigende efterspørgsel på pæle Stigende efterspørgsel har betydet, at Centrum Pæle A/S i Vejle har udvidet produktionen. Kapacitetsudvidelsen består af en ny støbehal, hvor pælene støbes fuldautomatisk støbeformene rokerer og betonudlæggeren står stille. Ved maksimal kapacitet vil den nye støbehal producere cirka løbende meter pæle om året. Det svarer til en produktionsforøgelse på cirka 30 %. Også i Polen er der stor efterspørgsel på pæle. Her har Aarsleff investeret i egen pælefabrik. Efter en række investeringer producerer fabrikken nu løbende meter pæle om året. Solidt fundament i Københavns Havn På spidsen af Sluseholmen i Københavns Havn udfører Aarsleff halvøen og fundamentet til det specielle 11 etagers boligbyggeri Metropolis. Særligt placeringen og højden stiller store krav til fundamentet, som skal kunne optage store bygnings- og vindlaster. Rundt om øen er rammet 170 løbende meter spunsjern i længder fra fire til syv meter, alle rammet fra flåde og udført med stræk og ankre. På selve øen er rammet 900 jernbetonpæle i størrelserne og centimeter i længder fra 11 til 16 meter. For at optage vindlasterne er installeret lodrette jordankre. Ny kaj i Hamborg Havn I Hamborg Havn har Aarsleff vundet endnu en opgave. I samarbejde med Ed. Züblin AG udfører vi 390 meter ny kajfront. Kajen udføres som kombivæg med op til 33 meter lange, dobbelte PSp 1006 profiler og udfyldningsjern på typisk 28 meter. Bagud er frontvæggen forankret med klapankre. Selve kajområdet bliver etableret som et pælefunderet dæk med kranbane. Vanddybden på forsiden af kajvæggen bliver i kote -16,7. Anlægget til en værdi på 11 millioner euro skal stå færdigt i sommeren 2007.

16 16 virksomhedsprofil

17 17

18 18 virksomhedsprofil

19 19 H o v e d - o g n ø g l e ta l f o r k o n c e r n e n (tkr.) 2001/ / / / /2006 Resultatopgørelse Nettoomsætning Heraf udført i udlandet Udland, inklusive andele af associerede virksomheder Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Resultat før skat Resultat efter skat Balance Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Egenkapital og forpligtelser i alt Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften Pengestrøm til investering, netto Heraf til investering i materielle aktiver, netto Pengestrøm fra finansiering Pengestrøm i alt Nøgletal Bruttomargin, % 12,1 10,7 11,8 11,5 12,0 Overskudsgrad (EBIT margin), % 2,4 1,2 2,4 2,0 3,0 Resultatgrad (før-skat margin), % 2,2 0,7 2,3 1,7 2,9 Afkast af investeret kapital (ROIC), % 6,9 3,8 7,4 6,6 9,7 Egenkapitalforrentning (ROE), % 6,1 1,6 5,7 5,6 10,7 Egenkapitalandel, % 40,7 42,7 41,5 41,4 37,4 Resultat pr. aktie (EPS), kr. 21,48 5,69 20,98 21,78 44,80 Udbytte pr. aktie, kr. 2,40 2,40 2,40 2,40 4,80 Antal medarbejdere Koncernens nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal Hoved- og nøgletal for 2004/2005 og 2005/2006 er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS, jf. afsnittet Ændringer i anvendt regnskabspraksis som følge af overgang til IFRS. Sammenligningstallene for 2001/2002, 2002/2003 samt 2003/2004 er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis efter Årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger.

20 20 Å r e t i h o v e d t r æ k Koncernresultatet for regnskabsåret 2005/2006 er et overskud på 110 mio før skat mod 60 mio i sidste regnskabsår. Resultatforventningen var 106 mio efter indregning af effekten af anvendelsen af nye IFRS-regnskabsregler samt ændrede regnskabsmæssige skøn vedrørende afskrivninger. Omsætningen udgør mio sammenlignet med mio i sidste regnskabsår og er højere end forventet ved regnskabsårets start. Den danske del af omsætningen udgør mio mod mio sidste regnskabsår. Den udenlandske del af omsætningen udgør mio mod mio sidste regnskabsår. Årets resultat efter skat er 93 mio. Den lave skat skyldes dels aktiviteter i lande med begrænset skattebetaling og dels at skatten i associerede selskaber allerede er indregnet i resultatet før skat. Pengestrømme fra drift fratrukket investeringer udgør et likviditetstræk på 165 mio og er større end forventet ved regnskabsårets start som følge af tilkøb af ventilationsvirksomheden E. Klink A/S samt et højere aktivitetsniveau. Anlæg bidrager med et resultat før renter på 20 mio, Rørteknik med 50 mio og Fundering med 57 mio. Bestyrelsen er tilfreds med resultatudviklingen. Den samlede resultatgrad i koncernen er 2,9 % mod 1,7 % sidste år. Bestyrelsen indstiller, at udbyttet hæves fra 12 % til 24 % eller 4,80 kr. pr. aktie. Det svarer til 11 mio. Antallet af heltidsbeskæftigede udgør mod i sidste regnskabsår. ledelsesberetning

Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36

Påtegninger 36 Ledelsens påtegning 36 Revisionspåtegning 36 å r s r a p p o r t Virksomhedsprofil 3 Aarsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Banearbejder 8 Udland 10 Industrialisering i Rørteknik 12 Industrialisering

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Påtegninger 38 Ledelsens påtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 38

Påtegninger 38 Ledelsens påtegning 38 Den uafhængige revisors påtegning 38 å r s r a p p o r t Virksomhedsprofil 3 Aarsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Banearbejder 8 internationale aktiviteter 10 Industrialisering i Rørteknik

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006/2007

Årsregnskabsmeddelelse for 2006/2007 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks1040 1007 København Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Åbyhøj, 19.12.2007 Ref.: JSZ/til Tel +45 8744 2222 Fax +45

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2014

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2014 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 28. august 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011. Åbyhøj 21.12.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2010/2011. Årets resultat: Resultatet før skat blev 133 mio. Koncernomsætningen

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 27. august 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni måneder

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse

Fornyelsesplanlægning. Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Fornyelsesplanlægning Forundersøgelser Tilstandsvurdering Fornyelsesplan Fornyelse Bolig Kommune Industri Fornyelsesplanlægning en sikker investering Kært barn har mange navne Sanering, renovering, reparation,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2015 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 29. maj 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Introduktion til Aarsleff-koncernen

Introduktion til Aarsleff-koncernen H1 2 H1 3 Aarsleff-koncernen opererer på internationalt niveau med udgangspunkt i en førende position i Danmark. Vi omsætter for 10,3 milliarder kroner om året heraf en tredjedel i udlandet. Koncernen

Læs mere

Erklæringer Ledelsens erklæring 46 Den uafhængige revisors erklæring 46

Erklæringer Ledelsens erklæring 46 Den uafhængige revisors erklæring 46 Virksomhedsprofil arsleff leverer infrastruktur 3 Samarbejde og synergi 4 Specialister i infrastruktur 6 Vindmøllefundamenter 8 Banearbejder 10 Internationale aktiviteter 12 Industrialisering i Rørteknik

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/2008

Årsregnskabsmeddelelse for 2007/2008 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks1040 1007 København Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Åbyhøj, 19.12.2008 Ref.: JSZ/til Tel +45 8744 2222 Fax +45

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2017

Delårsrapport for perioden 1/ /3 2017 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 22. maj 2017 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første halvår

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014.

Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014. 1/18 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1067 København K 19. december 2014 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets reviderede årsrapport for 2013/2014.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Delårsrapport 1/ /6 2013

Delårsrapport 1/ /6 2013 Q3 Indhold Kort introduktion til Aarsleff Aarsleff-koncernen i de første ni måneder af 2012/2013 Strategiske fokusområder Forventninger til hele 2012/13 Langsigtede finansielle mål Anlægssegmentet de første

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2016

Delårsrapport for perioden 1/ /6 2016 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 29. august 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff Holding A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for de første ni

Læs mere

Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand

Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand Dan Jord anlægsentreprenør i bred forstand Anlægsafdeling Forsyningsafdeling Anlægsgartner- og brolæggerafdeling 2 Firmahistorie og profil Dan Jord A/S er stiftet i december 1984 ved køb af anlægsaktiviteterne

Læs mere

Pressemeddelelse Årsrapport

Pressemeddelelse Årsrapport Pressemeddelelse Årsrapport 2009 Incl. hoved- og nøgletal samt faktaboks Må straks offentliggøres Pressemeddelelse Underskud på trods af fortsat flot fremgang for basisforretningen På trods af et flot

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KBS HOLDING HEDENSTED ApS

KBS HOLDING HEDENSTED ApS KBS HOLDING HEDENSTED ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13/12/2013 Kenneth Sørensen Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

First North Meddelelse 31. august 2012

First North Meddelelse 31. august 2012 First North Meddelelse 31. august 2012 København den 31. august 2012 NetBooster Holding A/S (Tidligere Guava A/S) Halvårsrapport for regnskabsåret 2012 Negativ EBITDA udvikling sammenholdt med samme periode

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1.

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008. Delårsrapport for 1. Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 24. april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. kvartal

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S

Årsregnskabsmeddelelse Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Årsregnskabsmeddelelse 2007 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007 blev igen et godt år for Gyldendal-koncernen. Den realiserede omsætning blev på 878 mio. kr. mod 773 mio. kr. i 2006. Resultat

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007.

Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab for perioden 1. januar til 30. juni 2007. FONDSBØRSMEDDELELSE Dantherm A/S CVR-nr. 30 21 43 15 Delårsrapport 1. januar 30. juni 2007 Fremgang i forhold til 1. halvår 2006 Bestyrelsen for Dantherm A/S har i dag godkendt selskabets ureviderede regnskab

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011

Expedit a/s. CVR-nr Delårsrapport for perioden 1. januar juni 2011 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 For yderligere oplysninger kan adm. direktør Steen Bødtker kontaktes på telefon 87 612 200. Expedit a/s - Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015

MAERSK BROKER A/S. Esplanaden København K. Årsrapport 1. januar december 2015 MAERSK BROKER A/S Esplanaden 50 1263 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Lars-Erik Brenøe

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere