Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Dronning Ingrids Hjem"

Transkript

1 Københavns Kmmune Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen Tilsynsrapprt Uanmeldt tilsyn Drnning Ingrids Hjem Carl cbsens Vej Valby Tilsynet er udført den 29. juni 2009 kl af Lis Oline Madsen Juni 2009

2 Indhldsfrtegnelse 1 FORMÅL METODE TILSYNSRESULTAT ANBEFALINGER DATAGRUNDLAG DEN FAGLIGE INDSATS, DOKUMENTATION OG VURDERING OBSERVATIONER PÅ FÆLLESAREALER ADMINISTRATIVE PROCEDURER OG RETNINGSLINJER FREMGANGSMÅDE...13 YDERLIGERE OPLYSNINGER UNDERSKRIFTER BILAG 1: HØRINGSSVAR BDO Kmmunernes Revisin Side 1

3 1 Frmål Frmålet med de uanmeldte tilsyn er: At afdække m hjælpen udføres i verensstemmelse med lvgivning, kvalitetsstandarder g Sundheds- g Omsrgsfrvaltningens retningslinjer. At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse g udførelse af pleje g msrg på udvalgte mråder. Tilsynene skal således bidrage til at sikre: At de kmmunale pgaver løses i verensstemmelse med de afgørelser, Københavns Kmmune har truffet mkring kvalitetsstandarder. At der gennemføres kntrl g læring med udgangspunkt i Sundheds- g Omsrgsudvalgets pririterede kvalitetsmråder. 2 Metde De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af enheden ved hjælp af følgende målemetder: Plejehjemmets faglige dkumentatin. Observatin på plejehjemmets fællesarealer g i udvalgte brgeres bliger. Interview med brgere, pårørende, medarbejdere g ledelsen. Bedømmelsen I alt arbejder tilsynet med 61 målepunkter, sm alle besvares med enten ja eller nej. Hver gang besvarelsen er ja scres 1 pint, ved nej scres 0 pint. Desuden er der i frhld til hvert målepunkt mulighed fr bemærkninger. 43 af målepunkter angår Den faglige indsats, dkumentatin g vurdering. Disse målepunkter besvares alle fr hver enkelt brger, sm indgår i tilsynet. Afslutningsvis lægges alle pint fr hvert målepunkt sammen g divideres med antallet af brgere i tilsynet. Herved fremkmmer et pintgennemsnit fr hvert målepunkt. Fem af målepunkterne angår Observatiner på fællesarealerne. Der pnås en scre fr hvert målepunkt. De resterende 13 målepunkter angår Administrative retningslinjer g prcedurer. J større samlet scre, j højere grad af målpfyldelse. En scre på pint vil skabe grundlag fr et gdkendt tilsyn. En scre på pint vil skabe grundlag fr et tilsyn, sm vurderes gdkendt med mangler på enkelte mråder g en scre på 0 30 pint vil skabe grundlag fr vurderingen alvrlige mangler. BDO Kmmunernes Revisin Side 2

4 Den faglige indsats, dkumentatin g vurdering 43 målepunkter pr. brger/antal brgere Observatiner på fællesarealer 5 målepunkter Administrative retningslinjer g prcedurer 13 målepunkter Samlet pintsum Gdkendt Gdkendt med mangler på enkelte mråder Alvrlige fejl g mangler Den samlede scre vil være vejledende fr tilsynsresultatet, sm dg afgives ud fra en faglig vurdering på baggrund af vennævnte referenceramme. Tilsynsresultatet vil altid begrundes fagligt. 3 Tilsynsresultat Drnning Ingrids Hjem er gdkendt ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering X Gdkendt Dette betyder, at den leverede hjælp g det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve p til såvel lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Frhldene på plejehjemmet vurderes samlet set at være gde g tilfredsstillende. Gdkendt med mangler på enkelte mråder Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier g/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede frhld kntrlleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvrlige fejl g mangler Dette betyder, at den leverede hjælp g/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvrlige fejl g/eller mangler vurderet ud fra lvgivningens krav, kmmunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser g værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et pfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede frhld kntrlleres ved et pfølgende uanmeldt tilsyn. BDO Kmmunernes Revisin Side 3

5 Den verrdnede vurdering begrundes med: Gdkendt Afgørelsen Gdkendt kendetegnes ved det meget tilfredsstillende tilsynsresultat hvr tilsynet har knstateret: Rigtig gde frhld på Drnning Ingrids Hjem vedrørende det skriftlige grundlag g den leverede hjælp med mange styrker. Et gdt pleje- g msrgs niveau hvr medarbejderne har fkus på beberens medinddragelse i frhld til at have en gd hverdag. En gd mgangstne, tryghed g trivsel. Drnning Ingrids Hjem har en ledelse hvr der er klar frdeling af rller, ansvar g kmpetencer. Drnning Ingrids Hjem har fkus på fasthldelse af et aktivt miljø fr beberne. De få mangler der er knstateret på Drnning Ingrids Hjem vedrører følgende mråder: Dkumentatin. Manglerne findes hs alle bebere Manglerne er frdelt ver følgende målepunkter: Mål 1: Der freligger en skriftlig afgørelse med vedlagt klagevejledning. Medarbejdernes kendskab til bebernes visitatinsresultat med mål g retningsgivende mål var ikke tilstrækkeligt. Mål 2: Der freligger en samlet plan fr pleje- g msrgsindsatsen. Der var manglende systematik i udarbejdelse af døgn- g ugeplaner. Mål 4: Der freligger en samlet plan fr aktivitet g træning (ADL g vedligehldelse) Manglende beskrivelse af handlinger i t plejeplaner hvr den ene beber er diabetiker g en anden bebere har en beskrevet skrøbelig psyke. Mål 5: Der freligger en samlet plan fr psykisk pleje g msrg. Der var manglende beskrivelse af knkrete plejepgaver g den daglige tilrettelæggelse af plejepgaver. Plejeplanerne manglede beskrivelse af handlinger i frhld til t beber med en beskrevet skrøbelig psyke. Mål 7: Beberen har en gd g tilfredsstillende hverdag. T bebers vaner g ønsker var ikke dkumenteret i plejeplaner. De få mangler der er, vil relativ nemt kunne afhjælpes ved følgende indsats: BDO Kmmunernes Revisin Side 4

6 At Drnning Ingrids Hjem underviser medarbejderne i betydningen af at kende beberens visitatinsresultat. At Drnning Ingrids Hjem gennemfører systematik i udarbejdelse af døgn- g ugeplaner i henhld til Københavns Kmmunes Retningslinjer fr Sundhedsfaglig dkumentatin. At Drnning Ingrids Hjem sikrer dkumentatin af aktiviteter g træning samt psykisk pleje g msrg til beberen. At Drnning Ingrids Hjem sikrer dkumentatin af beberens vaner g ønsker. 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling g læring i frbindelse med det lvpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af venstående tilsynsresultat freslår tilsynet følgende: At Drnning Ingrids Hjem frtsætter udviklingen i den sundhedsfaglige dkumentatin ved at gennemgå Københavns Kmmunes Retningslinjer fr Sundhedsfaglig dkumentatin med medarbejderne. Der bør være særlig fkus på udarbejdelse af døgn- g ugeplaner, samt beskrivelse af medarbejderne handlinger i frhld til vedligehldende træning g ADL (Almindelig Daglig Livsførelse) samt psykisk pleje g msrg. At Drnning Ingrids Hjem underviser medarbejderne i betydningen af at kende beberens visitatinsresultat g dkumentatin af vedligehldende træning g ADL samt psykisk pleje g msrg til bebere på plejehjem g beskrive vaner g ønsker. 5 Datagrundlag BDO Kmmunernes Revisin har på vegne af Københavns Kmmune gennemført et uanmeldt tilsyn på Drnning Ingrids Hjem ved frstander Inger Hlm. Ved tilsynet er der fretaget bservatiner på fællesarealer, gennemgang af administrative retningslinjer, gennemgang af sundhedsfaglig dkumentatin, bservatiner hs beberne samt gennemført samtaler med fire medarbejdere. Medarbejderne havde følgende faglige baggrund, en plejehjemsassistent, en scial- g sundhedsassistent g t scial- g sundhedshjælpere. Desuden har tilsynet talt med fire bebere. Frstanderen var ikke til stede under tilsynet, tilbagemeldingen blev givet til afdelingsleder Cnnie Lemvig. BDO Kmmunernes Revisin Side 5

7 5.1 Den faglige indsats, dkumentatin g vurdering Der er udvalgt 8 repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Det skriftlige grundlag, mål 1 Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje, msrg, aktivitet g træning, g psykisk pleje g msrg mål 2-5 Sammenhæng mellem visitatin g leveret praktisk hjælp mål 6 Hverdagen på plejehjem, mål 7-8 Der er i alt defineret 43 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relatin til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Det fremgik af bebernes plejeplan i KOS (Københavns Kmmunes elektrniske Omsrgssystem) at alle interviewede brgere er hukmmelsessvækkede. Det skriftlige grundlag i henhld til Servicelven, Scialministeriets vejledning nr. 2 til Servicelven g kmmunens kvalitetsstandarder: Mål 1: Dkumentatin Der freligger en skriftlig afgørelse med vedlagt klagevejledning (1) Nej (0) Bemærkninger Observatin Beber (sp.1) En beber huskede visitatrs skriftlige afgørelse. Beber (sp. 2) Medarbejder (1) En medarbejder var bekendt med beberens visitatinsresultat. Medarbejder (2) BDO Kmmunernes Revisin Side 6

8 Persnlig pleje Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje g msrg i henhld til Servicelvens 83 samt kmmunens kvalitetsstandarder: Mål 2: Der freligger en samlet plan fr pleje- g msrgsindsatsen (1) Nej (0) Bemærkninger Dkumentatin (sp. 1) Ingen bebere havde en plejeplan hvr deres behv fr persnlig pleje var beskrevet. Dkumentatin (sp. 2) Beberne havde en plejeplan indehldende en døgn- g ugeplan, hvr den daglige tilrettelæggelse af beberens persnlige pleje var beskrevet. Observatin Døgn- g ugeplanerne var ikke strukturerede i henhld til Sundheds- g Omsrgsfrvaltningens Retningslinjer fr Sundhedsfaglig dkumentatin. Beber Medarbejder (sp.1) Medarbejder (2) Mål 3: Dkumentatin Der er redegjrt fr sundhedsfremme g frebyggende indsats (1) Nej (0) Bemærkninger Observatin Beber Medarbejder BDO Kmmunernes Revisin Side 7

9 Aktivitet g træning Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje- g msrg i henhld til Servicelvens 86 samt kmmunens kvalitetsstandarder: Mål 4: Der freligger en samlet plan fr aktivitet g træning (ADL g vedligehldelse) (1) Nej (0) Bemærkninger Dkumentatin T bebere havde en plejeplan hvr de knkrete pgaver vedr. aktiviteter g træning fremgik. Observatin Hs t bebere kunne der bserveres sammenhæng mellem de beskrevne pgaver g beberens tilstand. Beber Medarbejder (sp. 1) Medarbejder (sp. 2) Psykisk pleje g msrg Sammenhæng mellem visitatin g leveret plejeg msrg i henhld til Servicelvens 83 g 86 Mål 5: Der freligger en samlet plan fr psykisk pleje g msrg (1) Nej (0) Bemærkninger Dkumentatin (sp. 1) T bebere havde en plejeplan hvr de knkrete plejepgaver fremgik. Dkumentatin (sp. 2) Ingen bebere havde en plejeplan hvr den daglige tilrettelæggelse af plejepgaverne fremgik. Observatin Hs t bebere fremgik alle bserverbare risici af plejeplanen. Beber (sp. 1) Hs t bebere fremgik alle bebernes udtrykte behv af plejeplanen. Beber (sp. 2) Medarbejder (sp. 1) Medarbejder (sp. 2) BDO Kmmunernes Revisin Side 8

10 Praktisk hjælp Sammenhæng mellem visitatin g leveret pleje g msrg i henhld til Servicelvens 83 g kmmunens kvalitetsstandarder Mål 6: Beberen sikres hygiejnemæssig frsvarlig renhldelse af bligen g tilfredsstillende håndtering af vasketøjet (1) Nej (0) Bemærkninger Dkumentatin Rengøring af bligen var beskrevet i en standardrengøringsplan. En beber havde et fkusmråde vedr. praktisk hjælp. Observatin Beber (sp. 1) Beber (sp. 2) Medarbejder Hverdagen på plejehjemmet: Mål 7: Dkumentatin (sp. 1) Beberen har en gd g tilfredsstillende hverdag (1) Nej (0) Bemærkninger Dkumentatin (sp. 2) I t plejeplaner fremgik beberens vaner g ønsker. Observatin Beber Medarbejder BDO Kmmunernes Revisin Side 9

11 Mål 8: Observatin (sp. 1) Beberen plever respekt (1) Nej (0) Bemærkninger Observatin (sp. 2) Beber En beber plever ikke at blive respekteret af flere medbebere. Medarbejder (sp. 1) Medarbejder (sp.2) 5.2 Observatiner på fællesarealer Drnning Ingrids Hjem er et selvejende plejehjem med verenskmst med Købehavns Kmmune. Plejehjemmet er delvis nedlukket fr mbygning, der er således 39 bebere samt 12 aflastningsbliger. Bligerne er et-rums med alkve samt et mindre køkken g badeværelse, alle bliger har altan eller lille have. Bligerne er frdelt på 4. etager. Plejehjemsbeberne skulle være flyttet ind i de nymbyggede bliger i efteråret 2007 hvilket ikke skete på grund af brand. I frbindelse med branden er den fælles spise- g phldsstue i stueetagen lukket på grund af nedstyrtningsfare. Der er fra plejehjemmet blevet etableret en tildækket gang ud til en cntainer sm er hyggelig indrettet til fælles spise- g phldsrum samt et anretterkøkken. Prduktinskøkkenet er delvis lukket, den varme mad leveres fra centralkøkkenet i De Gamles By. Observatiner i frbindelse med rundgang Der er udarbejdet fem målepunkter fr rundgang på plejecentret. I frbindelse med rundgang på plejehjemmet havde tilsynsførende fkus på, m beberne deltg i aktiviteter g/eller underhldning individuelt eller i grupper. Desuden bserverede tilsynsførende mgangfrmen, herunder m der var dialg mellem bebere g medarbejdere, bebere imellem, samt mellem medarbejderne. BDO Kmmunernes Revisin Side 10

12 Det skal fr den gde rdens skyld understreges, at tilsynsførendes bservatiner fra rundgangen, sm præsenteres i det følgende, er udtryk fr et øjebliksbillede. Observatiner på fællesarealerne Nej Bemærkninger Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? Der var bebere sm var på gåtur i nærmiljøet g andre bebere skulle i Tivli. Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? Er der fællesskab g trivsel mkring måltidet? Ved mrgenmåltidet i fællesspisestuen var der scialt samvær imellem medarbejder g bebere. Er kmmunikatinen respektfuld? Bliver beberne behandlet værdigt? 5.3 Administrative prcedurer g retningslinjer Der er udarbejdet 13 målepunkter på mrådet administrative prcedurer g retningslinjer. Tilsynet gennemgik de administrative retningslinjer sammen med plejehjemmets frstander. Tilsynets vurdering fremgår af nedenstående skema. Administrative retningslinjer Nej Bemærkninger Har plejehjemmet tilgængelig brugerinfrmatin? Drnning Ingrids Hjem har udarbejdet en ny velkmstpjece. BDO Kmmunernes Revisin Side 11

13 Er der synlig brugerinddragelse på plejehjemmet? Er Københavns Kmmunes kvalitetsstandarder synlige g tilgængelige fr nuværende g ptentielle brugere? Er der udarbejdet prcedurer fr magtanvendelse? Er der udarbejdet retningslinjer fr værgemål? Tilsynets vurdering af lederens kendskab til: Nej Bemærkninger Har lederen kendskab til, m der siden sidste tilsyn er sket ændringer i bebersammensætningen g persnalesituatinen? Drnning Ingrids Hjem skal til at mdtage elever. Har ledelsen fulgt p på eventuelle kritikpunkter i frhld til tidligere tilsynsbesøg? Frefindes der instrukser fr ansvars-, kmpetence- g pgavefrdeling? Freligger de skriftligt? Kan leder redegøre fr, hvrledes det sikres, at instrukserne løbende pdateres g er kendte g følges af plejepersnalet? BDO Kmmunernes Revisin Side 12

14 Kan leder redegøre fr plæring af nyt persnale? fastansatte afløsere vikarer Kan lederen redegøre fr, hvrdan plejehjemmet kan rumme grupper med særlige behv, f bebere med demens? Kan lederen redegøre fr mulighederne fr efteruddannelse til ledelsen g medarbejderne? Kan lederen redegøre fr mfanget af g årsager til stedets sygefravær? Frefindes der prcedure fr håndtering af fravær af plejepersnalet, herunder prcedure fr tilkaldelse af vikarer m.m.? Samlet antal pint Fremgangsmåde Københavns Kmmune har udvalgt fire kvalitetsmråder, der skal fungere sm fkusmråder fr de rdinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig m persnlig pleje, psykisk pleje g msrg, hverdagslivet på plejehjem g praktisk hjælp. På baggrund af disse kvalitetsmråder er der udarbejdet 61 målepunkter, sm anvendes på samtlige plejehjem. Der anvendes flere dataindsamlingsmetder, herunder studier af dkumentatinsmateriale, bservatin g interview af bebere g medarbejdere under tilsynet. Tilsynsfrløbet afvikles sm følgende: BDO Kmmunernes Revisin Side 13

15 BDO Kmmunernes Revisin har frud fr det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt bebere, der skal indgå i tilsynet. Ved besøgsstart kntaktes plejehjemmets ledere eller stedfrtræderen, sm rienteres m tilsynet. Lederen får mulighed fr at freslå ændringer til listen med de udvalgte bebere, hvis særlige hensyn taler fr det. Ledelsen anmdes m at kntakte de udvalgte bebere fr at indhente accept m, hvrvidt beberne ønsker at deltage i tilsynet samt m tilsynet må læse den dkumentatin, der findes fr den enkelte beber m.v. Tilsagnet dkumenteres af plejehjemmet i beberens dkumentatin. Ved interviewet med beberne kan det aftales med plejehjemmets leder, at bebernes kntaktpersner/relevant medarbejder er til stede ved præsentatinen af tilsynsmedarbejderen, så situatinen pleves så tryg sm muligt fr beberen. Tilsynsmedarbejderen kntrllerer efter en spørgeramme plejehjemmets administrative prcedurer g retningslinjer. Tilsynsmedarbejderen kntrllerer ligeledes den dkumentatin plejehjemmet har placeret på kntret fr de udvalgte bebere. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte bebere. Tilsynsmedarbejderne fretager ligeledes bservatiner hs de udvalgte bebere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview. Med udgangspunkt i en interviewguide fretages der kvalitative interview med de udvalgte beberes kntaktpersner/relevante medarbejdere. Rundgang på plejehjemmet fregår således, at tilsynsmedarbejderne går frit rundt på plejehjemmet uden ledsagelse. Tilsynsmedarbejderne fretager bservatiner på plejehjemmets fællesarealer. Lederen kntaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes g lederen får en krt rientering m tilsynets frløb. Tilsynsrapprt udarbejdes g sendes i høring hs: Plejehjemmet/ lederen Bruger- g pårørenderåd Ældreråd Høringssvar kmmenteres g indarbejdes i tilsynsrapprten (se bilag 1). Tilsynsrapprt g tilsynsbevis sendes til plejehjemmet. Den fuldstændige tilsynsrapprt sendes til Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen. Yderligere plysninger Yderligere plysninger fås ved henvendelse til: Rikke Pedersen Schmidt Sundheds- g Omsrgsfrvaltningen BDO Kmmunernes Revisin Side 14

16 Dkumentatinsstaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter Den 2. juli 2009 Lisbeth Lind specialknsulent Lis Oline Madsen specialknsulent BDO Kmmunernes Revisin Havnehlmen København V BDO Kmmunernes Revisin Side 15

17 Bilag 1: Høringssvar BDO Kmmunernes Revisin Side 16

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum?

Hvordan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kompetencer løser de rigtige opgaver i de rette tidsrum? Analyse af hjemmesygeplejen i Lemvig Kmmune Hvrdan sikres det, at de rigtige sygeplejersker med de rigtige kmpetencer løser de rigtige pgaver i de rette tidsrum? Med tilladelse fra kunstneren. Else Husted

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 21. april 2009. Sag nr. 5. Emne: Sundhedsplan. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Frretningsudvalgets møde den 21. april 2009 Sag nr. 5 Emne: Sundhedsplan 1 bilag [Emne] [Dat] Sundhedsplan Udkast 2009 Frrd af Vibeke Strm Rasmussen...3 Indledning...4 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Fælles regionale retningslinjer for: Standard 1.1 Kommunikation 4.1.2010 Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde Fælles reginale retningslinjer fr: Standard 1.1 Kmmunikatin Dansk kvalitetsmdel på det sciale mråde er igangsat af reginerne g Danske Reginer i fællesskab.

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Helsingør Kmmune Center fr Særlig Scial Indsats Marts 2013 1. INDLEDNING... 4 2. DET SIGER LOVEN... 5 Frmål med Brgerstyret Persnlig Assistance....

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Bækdalen. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Bækdalen. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Lederne og miljøet 1. november 1999

Lederne og miljøet 1. november 1999 Lederne g miljøet 1. nvember 1999 Frrd Offentlighedens interesse fr virksmhedernes interne frhld er stærkt stigende. Det betyder, at virksmhederne stadig ftere stilles ver fr samfundsmæssige krav g frventninger.

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt

Funktionsevne hos børn med cerebral parese. - Kortlagt vha. af ICF-CY og PEDI Et udviklingsprojekt Funktinsevne hs børn med cerebral parese - Krtlagt vha. af ICF-CY g PEDI Et udviklingsprjekt Rapprten er udarbejdet af: Prjekt- g udviklingsknsulent, sygeplejerske, MPH, Hanne Melchirsen Prjekt- g udviklingsknsulent,

Læs mere

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser

Projektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recovery-indsats for mennesker med psykiske lidelser Prjektets/aktivitetens titel: Peer-støtte i den sammenhængende recvery-indsats fr mennesker med psykiske lidelser Generelle plysninger I hvilken kmmune eller regin har prjektet pstadresse? Regin Hvedstadens

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med krnisk sygdm Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt g rekruttering Anders Brgaard Marthedal Katrine Schepelern Jhansen Ann Nielsen Anne Rytter Hansen Mette Basthlm Jensen RAPPORT 2011.01

Læs mere

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden

Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Region Hovedstaden Maj 2010 Regin Hvedstaden Kncern Plan g Udvikling Brug af data fra de landsdækkende kliniske kvalitetsdatabaser i Regin Hvedstaden Anbefalinger vedr. uddannelse g læring, mtivatin, it, dataregistrering

Læs mere

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2

DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 DEN LOKALE UNDERVISNINGSPLAN (LUP) GRUNDFORLØB 2 HANSENBERG Omsrg, Sundhed g Pædaggik: Fitnessinstruktør Indhldsfrtegnelse UDARBEJDELSE AF DE LOKALE UNDERVISNINGSPLANER... 6 DEN LOKALE UDDANNELSESPLAN

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbog i Servicelovens 95 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 95 Scialafdelingen 2014 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSSTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008

Midtfynsværkstederne. Aftale 2008 Midtfynsværkstederne Aftale 2008 Indhldsfrtegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 5 4.0 INSTITUTIONSRAMMEN... 5 5.0 DEN ADMINISTRATIVE

Læs mere

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009

Personaleafdelingen. Årsberetning for arbejdsmiljøet i Faxe kommune 2009 Persnaleafdelingen Årsberetning fr arbejdsmiljøet i Faxe kmmune 2009 1 Indhld Indledning side 3 Sikkerhedslederens arbejdsmiljøregnskab, side 4-12 Krisehjælp g psyklgisk rådgivning side 4 Tilsyn fra Arbejdstilsynet

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2013 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE. Brugerhåndbog i Servicelovens 96 BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Vesthimmerlands Kmmune Psykiatri g handicapafdelingen Revideret April 2013 1. 2. INDLEDNING... 4 DET SIGER LOVEN... 5 2.1 2.2 Frmål med

Læs mere

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE

BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE Brugerhåndbg i Servicelvens 96 Scialafdelingen 2014 Side 1 af 69 Indhld INDLEDNING... 6 DET SIGER LOVEN... 7 FORMÅL MED BORGERSTYRET PERSONLIG ASSISTANCE (BPA)... 7 PERSONKREDSEN...

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Børnehuset Romlehøj. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Børnehuset Rmlehøj. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410

Læs mere

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice

Projektaftale. Stamoplysninger. Formål og beskrivelse. Projekt: Fremtidens senior- og handicapservice Center Pleje g Omsrg Jurnalnr: 00.01.10-P20-11-13 Dat: 02-07-2013 Prjektaftale Prjekt: Fremtidens senir- g handicapservice Stamplysninger Sagsnummer (SBSYS) Versin af prjektaftalen 00.01.10-P20-11-13 Versin

Læs mere

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven.

Principper og rammer for pædagogisk tilsyn i Syddjurs Kommune. Tilsynsrapport Dorthea Børnehaven. PÆDAGOGISK TILSYN. Daginstitutinerne i Syddjurs kmmune. 2012. INDHOLD: Principper g rammer fr pædaggisk tilsyn i Syddjurs Kmmune. Tilsynsrapprt Drthea Børnehaven. ML-CONSULT, Østergårdsparken 31 8410 Rønde

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014

Dialogbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nord 2014 Dialgbaseret aftalestyring; Katrinehaven Nrd 2014 Der er beskrevet 4 fkusmråder: 1. Tværfagligt samarbejde, 2. Bebernes relatiner / netværk, 3. Medbrgerskab - mestring, medinddragelse g selvbestemmelse

Læs mere

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen.

Skal afdække lærerens mulighed for den professionelle opgavevaretagelse under Lov409 og Folkeskolereformen. Prblemstilling 1: Den prfessinelle lærerrlle Skal afdække lærerens mulighed fr den prfessinelle pgavevaretagelse under Lv409 g Flkesklerefrmen. Lærerautriteten hvrdan fasthldes den, når læreren ikke kan

Læs mere

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug

Stine Finne Jakobsen & Katrine Schepelern Johansen. Kortlægning af kommunernes forebyggelsesindsats over for stofmisbrug Stine Finne Jakbsen & Katrine Schepelern Jhansen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug Publikatinen Krtlægning af kmmunernes frebyggelsesindsats ver fr stfmisbrug kan hentes fra

Læs mere

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder

PLEJECENTRET EGEBO. Jobprofil for teamleder PLEJECENTRET EGEBO Jbprfil fr teamleder Beskrivelse af teamlederens pgaver g ansvar Teamlederens pgaver g ansvarsmråder er struktureret ud fra de 3 hvedansvarsmråder: Faglig ledelse, Persnaleledelse g

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere