Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn"

Transkript

1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn OK-Hjemmet Arendse Lersø Parkallé 28, opgang O, 2100 København Ø Tilsynet er udført den 21. september 2011, kl af chefkonsulent, sygeplejerske Lis Oline Madsen og chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind.

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Metode Tilsynsresultat Anbefalinger Datagrundlag Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Observationer på fællesarealer Fremgangsmåde Yderligere oplysninger Bilag 1: Høringssvar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 2

3 1 Formål Formålet med de uanmeldte tilsyn er: At afdække om hjælpen udføres i overensstemmelse med lovgivning, kvalitetsstandarder og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens retningslinjer. At tilse kvaliteten i tilrettelæggelse og udførelse af pleje og omsorg på udvalgte områder. Tilsynene skal således bidrage til at sikre: At de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med de afgørelser, Københavns Kommune har truffet omkring kvalitetsstandarder. At der gennemføres kontrol og læring med udgangspunkt i Sundheds- og Omsorgsudvalgets prioriterede kvalitetsområder. 2 Metode De uanmeldte tilsyn tager udgangspunkt i en helhedsvurdering af enheden ved hjælp af følgende målemetoder: Kontrol af plejehjemmets faglige dokumentation. Observation på plejehjemmets fællesarealer og i udvalgte borgeres boliger. Interview med borgere, pårørende, medarbejdere og ledelsen. Bedømmelsen Bedømmelsen ved nærværende uanmeldte tilsyn er foretaget på baggrund af en faglig vurdering. Ved uanmeldte tilsyn på plejehjem i Københavns Kommune anvendes sædvanligvis en pointskala, som sammen med en faglig vurdering danner grundlag for det endelige tilsynsresultat. Denne pointskala er ikke anvendt ved dette tilsyn, da OK-Hjemmet Arendse har status som friplejehjem og derfor ikke udfører pleje og omsorg med udgangspunkt i Københavns Kommunes Kvalitetsstandarder. Københavns Kommunes spørgeguide for det uanmeldte tilsyn på plejehjem med i alt 42 målepunkter er anvendt ved tilsynet. Der er 37 målepunkter i afsnittet Dokumentation, observation og interview med beboere og medarbejdere. Disse målepunkter besvares alle for hver enkelt borger, som indgår i tilsynet. Fem af målepunkterne angår Observationer på fællesarealerne. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 3

4 Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere 37 målepunkter pr. borger/antal borgere Observationer på fællesarealer 5 målepunkter Godkendt x x Godkendt med mangler på enkelte områder Alvorlige fejl og mangler INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 4

5 3 Tilsynsresultat OK-Hjemmet Arendse er godkendt ved det uanmeldte tilsyn. Samlet vurdering X Godkendt Dette betyder, at den leverede hjælp og det skriftlige arbejdsgrundlag er vurderet til at leve op til såvel lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Forholdene på plejehjemmet vurderes samlet set at være gode og tilfredsstillende. Godkendt med mangler på enkelte områder Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har få mangler eller fejl vurderet ud fra kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier og/eller almene sundhedsfaglige standarder. Løsningen på det påpegede forhold kontrolleres ved det efterfølgende uanmeldte tilsynsbesøg. Alvorlige fejl og mangler Dette betyder, at den leverede hjælp og/eller det skriftlige arbejdsgrundlag har alvorlige fejl og/eller mangler vurderet ud fra lovgivningens krav, kommunens kvalitetsstandarder, øvrige interne vedtagelser og værdier samt almene sundhedsfaglige standarder. Fejl udløser et opfølgende uanmeldt tilsyn. Løsningen på de påpegede forhold kontrolleres ved et opfølgende uanmeldt tilsyn. Den overordnede vurdering begrundes med: Godkendt Afgørelsen Godkendt kendetegnes ved det meget tilfredsstillende tilsynsresultat, hvor tilsynet har konstateret: Rigtig gode forhold på OK-Hjemmet Arendse vedrørende det skriftlige grundlag og den leverede hjælp med mange styrker og særlig fokus på: En respektfuld omgangsform mellem beboere, pårørende og medarbejdere samt højt kvalitetsniveau i den sundhedsfaglige pleje og omsorg. De få mangler, der er konstateret på OK-Hjemmet Arendse vedrører følgende områder: Den sundhedsfaglige dokumentation. Manglerne findes hos alle beboere. Manglerne er fordelt over følgende målepunkter: Mål 4. Beboeren anvender egne ressourcer i hverdagen o Der er manglende beskrivelse af beboerens formåen ift. at anvende psykiske og sociale ressourcer. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 5

6 o o Mål 5. Der foreligger en beskrivelse af aktivitet og træning (ADL og vedligeholdelse) Der er manglende beskrivelse af de konkrete opgaver, som medarbejderne skal udføre ifm. Aktivitet og træning. Mål 6. Der foreligger en beskrivelse af psykisk pleje og omsorg Der er manglende beskrivelse af de konkrete opgaver, som medarbejderne skal udføre ifm. Psykisk pleje og omsorg. De få mangler, der er, vil relativ nemt kunne afhjælpes ved følgende indsats: o o o At Beboermappen indeholder beskrivelse af beboerens samlede ressourcer i forhold til fysisk-, psykisk- og social formåen. At Beboermappen indeholder beskrivelse af de konkrete opgaver vedr. aktivitet og træning. At Beboermappen indeholder beskrivelse af de konkrete plejeopgaver i forbindelse med psykisk pleje og omsorg. 4 Anbefalinger Tilsynet lægger vægt på udvikling og læring i forbindelse med det lovpligtige uanmeldte tilsyn. På baggrund af afdækningen af ovenstående tilsynsresultat foreslår tilsynet følgende: At OK-Hjemmet Arendse udarbejder kvalitetsstandarder for pleje og omsorg til beboere og pårørende med udgangspunkt i Den Danske Kvalitetsmodel. At OK-Hjemmet Arendse fortsætter den gode udvikling med at skabe et trygt, respektfuldt og værdigt liv for beboere og pårørende. At OK-Hjemmet udarbejder retningslinjer for sundhedsfaglig dokumentation. At OK-Hjemmet underviser, oplærer og vejleder medarbejderne i sundhedsfaglig dokumentation med særlig fokus på: Beskrivelse af beboerens samlede ressourcer, beskrivelse af medarbejdernes konkrete opgaver i forbindelse med at støtte beboeren i deltagelse i aktivitet og træning samt beskrivelse af psykisk pleje og omsorg til beboeren. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 6

7 5 Datagrundlag BDO Kommunernes Revision har på vegne af Københavns Kommune gennemført et uanmeldt tilsyn på OK-Hjemmet Arendse ved forstander Lone Haagensen. Ved tilsynet er der foretaget observationer på fællesarealer, gennemgang af sundhedsfaglig dokumentation, observationer hos beboerne samt gennemført samtaler med tre medarbejdere. Medarbejderne havde følgende faglige baggrund: To social- og sundhedsassistenter, hvoraf den ene er teamkoordinator samt en uuddannet social- og sundhedshjælper. Desuden har tilsynet talt med to beboere og en pårørende. En beboer fortrød sit tilsagn om at medvirke, da tilsynsførende henvendte sig for at interviewe vedkommende. Den sundhedsfaglige dokumentation er gennemført ift. tre beboere. 5.1 Dokumentation, observation og interview med borgere og medarbejdere Der er udvalgt ni repræsentative mål fra kvalitetsstandarderne: Det skriftlige grundlag, mål 1 Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje- og omsorg, sundhedsfremme og forebyggelse, aktivitet og træning, og psykisk pleje og omsorg mål 2-6 Sammenhæng mellem visitation og leveret praktisk hjælp mål 7 Hverdagen på plejehjem, mål 8-9 Der er i alt defineret 37 målepunkter. På de følgende sider præsenteres resultaterne af dataindsamlingen i relation til hvert målepunkt samt generelle bemærkninger til hvert mål. Det fremgår af beboernes journal, at to beboere ud af tre interviewede er hukommelsessvækkede. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 7

8 Det skriftlige grundlag i henhold til Serviceloven, Socialministeriets vejledning nr. 2 til Serviceloven og kommunens kvalitetsstandarder: Mål 1: Dokumentation Observation Beboer Medarbejder Beboerens plejebehov er ajourført Ja (1) Nej (0) Bemærkninger På baggrund af OK-Hjemmet Arendses status som friplejehjem visiteres beboerne ikke af visitator i Københavns Kommune, ligesom der heller ikke er indgået driftsoverenskomst med Københavns Kommune. Medarbejderne på OK-Hjemmet Arendse udarbejder en vurdering af beboerens sundhedsmæssige tilstand. Vurderingen indeholder beskrivelse af beboerens funktionsniveau, herunder: Aktiviteter, sanser, kommunikation, smerter, bevægeapparat, vejrtrækning, søvn/hvile, psykosociale forhold, hud/slimhinder, udskillelse og ernæring. Der er sammenhæng mellem medarbejdernes vurdering og den beskrevne pleje. For alle beboere er der udarbejdet et Stam ark indeholdende oplysninger om: Diagnoser, særlige aftaler, hjælpemidler, baggrund for indflytning, sidste nyt. Vurdering og stam ark opbevares i beboermappen. Beboermappen opbevares på den ene afdeling på medarbejdernes kontor og på den anden afdeling i aflåst skal på gangareal (her er ikke kontor til medarbejderne). Det er ikke muligt at observere sammenhæng mellem visitators vurdering og beboerens tilstand, fordi beboeren ikke er visiteret af Københavns Kommune. Der observeres sammenhæng mellem medarbejdernes vurdering og beboerens tilstand. Beboerne er ikke blevet interviewet om, hvorvidt de mener at kunne få hjælp til at klage over den tildelte hjælp, hvis beboeren måtte ønske det, idet beboeren ikke er blevet visiteret af en visitator i Københavns Kommune. Medarbejderne er ikke blevet interviewet om deres kendskab til visitators vurdering, idet der ikke foreligger en vurdering. Alle tre medarbejdere er bekendte med beboerens funktionsnedsættelser, problemstillinger og årsag til ophold på plejehjem. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 8

9 Personlig pleje Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 samt kommunens kvalitetsstandarder: Mål 2: Der foreligger en beskrivelse af pleje- og omsorgsindsatsen Ja Nej (1) (0) Bemærkninger Dokumentation (spm. 1) x Alle tre beboere, som indgår i det uanmeldte tilsyn, har en beboermappe. Ifølge information fra forstander skal beboermappen sidestilles med en beboer journal. Mappen er inddelt med faneblade i 11 afsnit. Mappen indeholder følgende dokumentation: 1. Daglig rapport D/A/N 2. Medicin 3. Lægenotater 4. Observationsskemaer (Blodtryk, blodsukker, evt. blærekateter, vægt og BMI) 5. Beboerens sundhedsmæssige tilstand 6. Plejeplan 7. Handleplaner 8. Fysioterapi, mobilisering, aktivering 9. Informationer og samtykke 10. Livshistorie, vaner og ønsker 11. Diverse. Alle tre beboermapper er systematiske, velordnede og ajourførte. Alle beboermapper indeholder en aktuel plejeplan med beskrivelse af beboerens behov for personlig pleje. Der udarbejdes handleplaner ift. plejeopgaver, som medarbejderne skal have særlig fokus på. Handleplanerne indeholder beskrivelse af mål handlinger evaluering. Handleplanerne noteres enten som aktiv eller passiv (når målet er nået). Der foreligger ajourførte og signerede handleplaner i alle tre beboermapper om f.eks. ernæring, udslæt i ansigt og rødme i lysken. Dokumentation (spm. 2) x Alle beboere har en plejeplan med beskrivelse af tilrettelæggelse af beboerens personlige pleje for dag, aften og nat. Observation x Der kan observeres sammenhæng mellem de beskrevne plejeopgaver og beboerens tilstand. Beboer x Alle tre beboere udtaler, at der er sammenhæng mellem den hjælp, beboeren mener at have brug for og den hjælp beboeren får tilbudt. Medarbejder x Alle tre medarbejdere kan redegøre for den faglige indsats ud fra deres uddannelsesmæssige baggrund. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 9

10 Sundhedsfremme og forebyggelse Mål 3: Der er redegjort for sundhedsfremme og forebyggende indsats Ja (1) Nej (0) Bemærkninger Dokumentation x Alle beboermapper indeholder beskrivelser af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Beskrivelsen foreligger i form af udarbejdede handleplaner. Det drejer sig f.eks. om handleplaner ift. forebyggelse af vægttab hos småtspisende beboer, forebyggelse af hud udslæt, forebyggelse af skældannelse i hovedbunden, hjælp til at administrere overforbrug af rygning (- og forebyggelse af risiko for brand). Observation x Observerbare relevante risici fremgår af beboermappen. Beboer x Alle beboere udtaler, at der er overensstemmelse mellem de identificerede risici og beboerens egne bekymringer. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for den særlige indsats vedr. relevante risici ift. beboerens situation. Mål 4: Borgeren anvender egne ressourcer i hverdagen Ja (1) Nej (0) Bemærkninger Dokumentation x Alle beboermapper indeholder beskrivelse af beboerens ressourcer fortrinsvis i forbindelse med, hvilke opgaver beboeren kan udføre ifm. personlig hygiejne og mobilisering. Der er manglende beskrivelse af beboerens formåen ift. psykiske og sociale ressourcer. Det drejer sig f.eks. om en beboer, som medarbejderen beskrives som værende positiv, glad og særdeles hjælpsom ift. de øvrige beboere, og en anden beboer, som medarbejderne skal være særlige opmærksomme på, fordi beboeren er god til at undlade at overholde indgåede aftaler. Beboer x Alle beboere mener, at der tages højde for deres ressourcer i hverdagen. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for, hvilke ressourcer beboeren har, og som vedkommende anvender ifm. personlig pleje og/eller praktisk hjælp. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 10

11 Aktivitet og træning Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje- og omsorg i henhold til Servicelovens 86 samt kommunens kvalitetsstandarder: Mål 5: Der foreligger en beskrivelse af (ADL og vedligeholdelse) Ja Nej Bemærkninger (1) (0) Dokumentation x To beboere ud af tre har en beboermappe med beskrivelse af, hvilke aktiviteter og hvilken træning beboeren deltager i eller skal motiveres til at deltage i. Der er manglende beskrivelse af de konkrete opgaver, som medarbejderne skal udføre ifm. at drage omsorg for, at beboeren stimuleres/motiveres til deltagelse i aktiviteter og træning. Observation x Det er ikke muligt at observere, om der er sammenhæng mellem de beskrevne opgaver og beboerens tilstand, idet opgaverne ikke er beskrevet. Beboer x Alle beboere udtaler, at der er sammenhæng mellem de aktiviteter og/eller den træning, beboeren mener at have brug for og det, beboeren får tilbudt. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for den faglige indsats. Psykisk pleje og omsorg Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje- og omsorg i henhold til Servicelovens 83 og 86 Mål 6: Der foreligger en beskrivelse af psykisk pleje og omsorg Ja Nej (1) (0) Bemærkninger Dokumentation x Ingen beboermapper indeholder beskrivelse af de konkrete opgaver ifm. psykisk pleje og omsorg. Observation x Alle relevante risici er beskrevet i beboermappen. Beboer x Alle beboere tilkendegiver, at de føler sig sikre og trygge hverdagen. Medarbejder x Alle medarbejdere kan redegøre for den faglige indsats ud fra deres uddannelsesmæssige baggrund. Praktisk hjælp Sammenhæng mellem visitation og leveret pleje og omsorg i henhold til Servicelovens 83 og kommunens kvalitetsstandarder Mål 7: Beboeren sikres hygiejnemæssig forsvarlig renholdelse af boligen. Ja Nej (1) (0) Bemærkninger Observation x Hos alle beboere observeres en tilfredsstillende hygiejnisk tilstand i boligen. Ingen beboere gør brug af hjælpemidler. Beboer x Alle beboere udtrykker tilfredshed med rengøringen i INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 11

12 boligen. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om særlig indsats vedr. hygiejniske risikofaktorer hos beboeren. Hverdagen på plejehjemmet: Mål 8: Beboeren har en god og tilfredsstillende hverdag Ja Nej (1) (0) Bemærkninger Dokumentation x Hos en beboer ud af tre er der manglende dokumentation for beboerens livshistorie, vaner og ønsker. Observation x Hos alle beboere er beboerens vaner og ønsker observerbare. Beboer (spm.1) x Alle beboere udtaler, at de har medindflydelse på tilrettelæggelsen af hverdagen. Beboer (spm.2) x Alle beboere udtaler, at de føler sig godt tilpas på plejehjemmet. Medarbejder x Alle medarbejdere kan fortælle om handlinger, som kan sikre, at beboeren har en god hverdag. Mål 9: Beboeren oplever respekt Ja Nej (1) (0) Bemærkninger Observation (spm. 1) x I forhold til alle tre beboere kan der observeres respektfuld kommunikation, god omgangstone samt forsvarlig opbevaring af personlige og private papirer. Observation (spm. 2) x Det observeres, at det verbale og nonverbale sprog anvendes professionelt i samspillet: Kommunikationen er tilpasset den enkelte beboer og er anerkendende og motiverende. Beboer x Alle beboere udtaler, at de oplever respektfuld tiltale, respektfuld kommunikation og at medarbejderne viser respekt for beboerens ønsker om levevis. En beboer oplever, at der i aftenvagten er for lang reaktionstid på kald. Medarbejder (spm. 1) x Alle medarbejdere kan fortælle om handlinger, som kan sikre respekt for beboeren, herunder eventuelle overvejelser vedr. opbevaring af personlige og professionelle papirer. Medarbejder (sp.m2) x Alle medarbejdere kan fortælle om betydningen af det talte og det uudtalte sprogs betydning i plejen af beboeren. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 12

13 5.2 Observationer på fællesarealer Beskrivelse af plejecenteret OK-Hjemmet Arendse er en selvejende institution under OK-Fonden. I december 2010 flyttede plejehjemmet fra lokaler i Glostrup til lokaler i et tidligere kommunalt plejehjem på Østerbro. På sigt skal OK-Hjemmet Arendse flytte til en nybygget enhed i Albertslund. Af plejehjemmets hjemmeside fremgår, at: Så snart ledelsen har kendskab til de nærmere planer, meldes disse ud til alle. OK-Hjemmet Arendse indeholder 34 plejeboliger, der er fordelt på 2 etager henholdsvis 1. og 2. sal. På 1. sal er der indrettet 10 boliger og på 2. sal er der indrettet 24 boliger. Der er toilet og håndvask i boligen og fælles bad på fælles gangareal. På 2. sal er der indrettet to opholdsstuer samt fælles spiseområde på gangen. Der er ligeledes indrettet kontor til medarbejderne. På gangarealet er der etableret mindre siddegrupper og hyggekroge. På 1. sal er der indrettet en fælles opholdsstue, samt skriveplads til medarbejderne i et afskærmet område for enden af gangarealet. Observationer i forbindelse med rundgang Der er udarbejdet fem målepunkter for rundgang på plejecentret. I forbindelse med rundgang på plejehjemmet havde tilsynsførende fokus på, om beboerne deltog i aktiviteter og/eller underholdning individuelt eller i grupper. Desuden observerede tilsynsførende omgangformen, herunder om der var dialog mellem beboere og medarbejdere, beboere imellem, samt mellem medarbejderne. Det skal for den gode ordens skyld understreges, at tilsynsførendes observationer fra rundgangen, som præsenteres i det følgende, er udtryk for et øjebliksbillede. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 13

14 Observationer på fællesarealerne Ja Nej Bemærkninger Er der et aktivt miljø på fællesarealerne? x Er rengøringsstandarden tilfredsstillende? x Der observeres en særdeles god rengøringsstandard. Er der fællesskab og trivsel omkring måltidet? x Er kommunikationen respektfuld? x Bliver beboerne behandlet værdigt? x INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 14

15 6 Fremgangsmåde Nedenstående fremgangsmåde har været anvendt ifm. gennemførelse af uanmeldt tilsyn på OK-Hjemmet Arendse. Københavns Kommune har udvalgt fire kvalitetsområder, der skal fungere som fokusområder for de ordinære uanmeldte tilsyn. Det drejer sig om personlig pleje, psykisk pleje og omsorg, hverdagslivet på plejehjem og praktisk hjælp. På baggrund af disse kvalitetsområder er der udarbejdet 42 målepunkter, som anvendes på samtlige plejehjem. Der anvendes flere dataindsamlingsmetoder, herunder studier af dokumentationsmateriale, observation og interview af beboere og medarbejdere under tilsynet. Tilsynsforløbet afvikles som følgende: BDO Kommunernes Revision har forud for det uanmeldte tilsynsbesøg udvalgt beboere, der skal indgå i tilsynet. Ved besøgsstart kontaktes plejehjemmets ledere eller stedfortræderen, som orienteres om tilsynet. Lederen får mulighed for at foreslå ændringer til listen med de udvalgte beboere, hvis særlige hensyn taler for det. Ledelsen anmodes om at kontakte de udvalgte beboere for at indhente accept om, hvorvidt beboerne ønsker at deltage i tilsynet samt om tilsynet må læse den dokumentation, der findes for den enkelte beboer m.v. Tilsagnet dokumenteres af plejehjemmet i beboerens dokumentation. Ved interviewet med beboerne kan det aftales med plejehjemmets leder, at beboernes kontaktpersoner/relevant medarbejder er til stede ved præsentationen af tilsynsmedarbejderen, så situationen opleves så tryg som muligt for beboeren. Tilsynsmedarbejderen kontrollerer ligeledes den dokumentation plejehjemmet har placeret på kontoret for de udvalgte beboere. Med udgangspunkt i en interviewguide gennemføres der kvalitative interviews med de udvalgte beboere. Tilsynsmedarbejderne foretager ligeledes observationer hos de udvalgte beboere. Der deltager ikke medarbejdere i dette interview. Med udgangspunkt i en interviewguide foretages der kvalitative interview med de udvalgte beboeres kontaktpersoner/relevante medarbejdere. Rundgang på plejehjemmet foregår således, at tilsynsmedarbejderne går frit rundt på plejehjemmet uden ledsagelse. Tilsynsmedarbejderne foretager observationer på plejehjemmets fællesarealer. Lederen kontaktes ved tilsynets afslutning. Opklarende spørgsmål drøftes og lederen får en kort orientering om tilsynets forløb. Tilsynsrapport udarbejdes og sendes i faktuel høring, hvor plejehjemsleder har mulighed for at rette faktuelle fejl, fx et forkert navn eller en misforståelse. Tilsynsmedarbejderen retter fejlene. Tilsynsrapporten sendes i formel høring hos plejehjemmet/ lederen, Bruger- og pårørenderåd og Ældreråd. I den formelle høring kan holdninger til tilsynsrapporten tilkendegives. Formelle høringssvar indarbejdes i tilsynsrapporten (se bilag 1). Den endelige tilsynsrapport sendes til plejehjemmet, ældrekontoret og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 15

16 7 Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til: Iben Plange Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dokumentationsstaben Sjællandsgade København N Tlf. nr Underskrifter Den 22. september 2011 Lis Oline Madsen Chefkonsulent, sygeplejerske Lisbeth Lind chefkonsulent, sygeplejerske BDO Kommunernes Revision Havneholmen København V INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 16

17 Bilag 1: Høringssvar INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 17

Områdecenter Virumgård

Områdecenter Virumgård Lyngby-Taarbæk Kommune - Tilsynsrapport Marts 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Socialforvaltningen - Ældreservice Områdecenter Virumgård Uanmeldt tilsyn Marts 2012 Side 1 1. Indholdsfortegnelse 1 TILSYNETS

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Kommunal leverandør. Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Kommunal leverandør Hjemmeplejen Nørrebro Fensmarksgade 60, 2200 Nørrebro Tilsynet er udført

Læs mere

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune

Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen. Hjemmesygeplejen Nørrebro. Københavns Kommune INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejen Nørrebro Københavns Kommune Opfølgende uanmeldt tilsyn Maj 2012 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse 1 Fakta om tilsynet... 3

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro

Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje. Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Kommunal Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje Hjemmeplejen Valby, Kgs. Enghave og Vesterbro Københavns Kommune Uanmeldt tilsyn

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Lunden Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Café Paraplyen. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune kopp Tilsynsrapport Varde Kommune Café Paraplyen Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ringsted Kommune. Bjælken. Uanmeldt tilsyn November 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ringsted Kommune Tilsynsrapport Ringsted Kommune Bjælken Uanmeldt tilsyn November 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 3 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 5

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Varde Kommune. Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang. Anmeldt tilsyn Februar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Bo og beskæftigelse Løkkevang/Rosenvang Anmeldt tilsyn Februar 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport. Rudersdal Kommune. Psykiatri og Handicap. Elleslettegård. Uanmeldt tilsyn Maj 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Rudersdal Kommune Tilsynsrapport Rudersdal Kommune Psykiatri og Handicap Elleslettegård Uanmeldt tilsyn Maj 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 Oplysninger...

Læs mere

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Hvidovre Kommune. Ungecenter Porten. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Hvidovre kommune Tilsynsrapport Hvidovre Kommune Ungecenter Porten Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 4

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejdsværksted Anmeldt tilsyn Juni 2014 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 2 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Dybbøl Plejecenter Uanmeldt tilsyn Den 18. september 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn...

Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3 Formål...4 Metode...4 Anmeldt tilsyn... Tilsynsenheden Manual for tilsyn på tilbud omfattet af tilsynsforpligtigelsen 2011 Revideret Marts 2011 Indledning...2 Ansvarsområderne er fordelt således:...2 Lovgrundlag for tilsyn...3 Tilsynsfrekvens...3

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune. Lunden. Anmeldt tilsyn Oktober 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Lunden Anmeldt tilsyn Oktober 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Halsnæs Alkoholambulatorium

Halsnæs Alkoholambulatorium INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Halsnæs Alkoholambulatorium Uanmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap. Støttecenter Ringe. Anmeldt tilsyn April 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Faaborg-Midtfyn Kommune Tilsynsrapport Faaborg-Midtfyn Kommune Sundhed & Handicap Støttecenter Ringe Anmeldt tilsyn April 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og

Læs mere