Rapport fra uanmeldt tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rapport fra uanmeldt tilsyn"

Transkript

1 Århus Kommune Magistratsafdelingen for sundhed og omsorg Sekretariatet Tilsynsafdelingen Rapport fra uanmeldt tilsyn Plejeboligenhed Fortegården Fra uanmeldt tilsynsbesøg den 2. og 3. juni

2 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund for tilsynet Læsevejledning Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende Aktuelle forhold på tilsynsdagen Ændringer i beboersammensætning Ændringer i personalesituation Handlinger der beskriver værdigrundlag (i Afdelingen for Sundhed og Omsorg) Specielle indsatser for grupper med særlige behov Forventet sygefravær pr. medarbejder pr. år (prognose) Ledernes mulighed for efteruddannelse Personalets mulighed for efteruddannelse Kvalitetsforbedrende opfølgning siden sidste tilsyn Tilsynets eksempler på hvordan Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs værdier, afspejler sig i praksis Ledelse Formidlingsansvar / pjece kvalitetsstandarder Instrukser for ansvar- og kompetenceforhold Oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere Specifik oplæring til personalet Handlings instrukser/guide ved fravær af personale Personale Kendskab til ydelsestildeling Håndhygiejne Personalets kendskab til kvalitetsstandarderne Afgørelse og klagevejledning hos borgeren Plejeplan hos borgeren Handlinger og plejeplan Inddragelse af borgeren i tilrettelæggelsen af opgaverne Tilfredshed med hjælp til spisesituationer Personalets forvaltning af opgaver jf. kvalitetsstandarderne Sundhedsfaglige forhold i boligen Forvaltning af magtanvendelsesreglerne Borgere Borgerens tilfredshed med den personalemæssige tilknytning samt kontinuiteten i opgavevaretagelsen Borgerens tilfredshed med fleksibilitet i opgavevaretagelsen Udmålingen af pleje, sygepleje og terapeutfaglige ydelser Nødkald Tøjvask Tonen / dialogen på stedet Genoptræning Vedligeholdelsestræning Udbud af aktiviteter Interview af pårørende Deltagere ved tilbagemeldingsmødet Vurdering, begrundelser og anbefalinger Samlet vurdering i skema Bilag

3 1 Baggrund for tilsynet Med baggrund i lov om social service 151 og bekendtgørelse nr. 805 af 29. juni 2007, om tilsyn på plejehjem og i plejeboliger m.v., gennemføres årligt et uanmeldt og et anmeldt tilsyn i samtlige plejeboligenheder i Århus Kommune. I tilknytning hertil gennemføres derudover forskellige andre tilsyn. Tilsynets arbejdsredskaber kan findes på Århus Kommunes hjemmeside på adressen: 2 Læsevejledning Rapporten indledes med oplysninger om plejeboligenhedens faktuelle og aktuelle situation. Oplysningerne er tilvejebragt gennem interview af ledere og personale. Gode eksempler på hvordan Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs værdier omsættes til praksis, vil fremgå til orientering og inspiration. Eksempler er Tilsynets valg af øjebliksbilleder på tilsynsdagen. Derefter gennemgås de overordnede data indsamlings områder. Ledelsesmæssige opgaver i form af bl.a. opfølgning, oplæring, procedurer, instrukser, formidlingsansvar. Personalemæssige opgaver i form af bl.a. kendskab til kvalitetsstandarder, magtanvendelse, hygiejne, plejeplaner, praktisk udførelse af arbejdet, refleksion, fleksibilitet og omsætning af værdierne. Borgernes oplevelse af bl.a. de leverede ydelser og den faktiske kvalitet, i relation til lovgivning, kvalitetsstandarder og tildeling. Dialog og tilfredshed med kontinuitet, aktivitet og personale- stabilitet. Pårørende. Data validering søges via anvendelse af forskellige datakilder, til at belyse de samme områder. Kilderne er relevant dokumentation, interview og observationer. Under hvert punkt oplyses Tilsynets fokusområder. De Interviewede og observerede borger situationer vil samlet udgøre mindst 10 % af plejeboligenheden. Under tilsynet gøres observationer hos langt flere borgere, for eksempel under ophold på fællesarealer, hvor flere borgere er til stede. Sidst i rapporten gives den samlede vurdering samt begrundelser. Vurderingen er udregnet ud fra tilsynets pointsystem, hvor den direkte pleje og omsorg for borgeren, vil være den mest afgørende. Pointsystemet illustreres under pkt.10. 3

4 3 Tilsynsdato, tidspunkt og tilsynsførende Tilsynet blev gennemført den 2. juni klokken og den 3. juni klokken af tilsynschef Sus Freundt og terapeutfaglig konsulent Lotte Blomberg. Sidste uanmeldte tilsyn blev gennemført d. 6. april Aktuelle forhold på tilsynsdagen. 4.1 Ændringer i beboersammensætning Der er ikke sket væsentlige ændringer i beboersammensætningen siden sidste tilsyn. Det opleves dog, at der er flere komplekse sygeplejeopgaver end tidligere. Der er tale om opgaver af både klinisk og pædagogisk karakter. Det oplyses endvidere, at der bruges mange ressourcer på at honorere pårørendes behov for informationer og indgåelse af aftaler omkring borgernes forhold. Der afholdes således møder med faste intervaller med 4-5 hold pårørende. Pårørendes engagement giver også udfordringer i forhold til direkte behandlingsmæssig involvering, hvor der i flere tilfælde er oplevet problemer i forhold til ordinationsretten. (familiemedlemmer med autorisation / borgers egen læge). 4.2 Ændringer i personalesituation En ny organisation er trådt i kraft på Fortegården, i det der ikke længere findes en plejechef. Ny direktør er tiltrådt 1/ Der er 2 teamledere (på 1. og 2. sal) og 1 teamkoordinator (i stue etagen). Teamlederne og koordinatoren indgår alle i normeringen og plejen, og teamkoordinatoren er også i weekend vagt. Der er fast sygeplejerske. Der er ansat 3 nye social- og sundhedsassistenter, som starter i stue etagen henholdsvis d. 1/7 og d. 1/9. Der er ansat en fysioterapeut pr. 1/ Handlinger der beskriver værdigrundlag (i Afdelingen for Sundhed og Omsorg) På Fortegården arbejdes der meget med hverdagsliv og teamledelse. Tryghed, tillid, troværdighed og åbenhed opfattes som indsatser, der skal arbejdes med kontinuerligt. Dette både i forhold til borgere, pårørende og personale. 4

5 Et seminar for ledergruppen i 2008 omhandlende værdierne har ansporet til udarbejdelse af eget værdigrundlag og ledelsesgrundlag. Når nye borgere skal flytte ind, besøges de forinden i eget hjem. Efter indflytning afholdes der, i samarbejde med visitator, et dialogmøde, hvor hjælpen aftales og forventninger afstemmes. Pårørende er en naturlig del af disse dialogmøder, i det omfang borgeren ønsker det. Herudover afholdes der supplerende opfølgning, som foregår efter individuelle ønsker og behov. Indsatsen omkring hverdagsliv og ADL (almindelig, daglig livsførelse) er intensiveret. Dette gælder både det almindelige hverdagsliv og de mere fritidsbaserede aktiviteter, såsom ture ud af huset. Der ses nøje på hverdagsliv, og hvad den enkelte borger vægter at fastholde fra tidligere levet liv. Herunder arbejdes der med udarbejdelse af livshistorier. Der arbejdes med respekt for det enkelte menneske, og med afsæt i individuelle ønsker og behov. I denne proces inddrages også brug af plejetestamenter. Medarbejderne har fået for vane at spørge sig selv, om nye initiativer og aktiviteter afspejler borgernes reelle behov og ønsker, som en kvalitetssikring af nye initiativer. Der arbejdes også med at motivere borgere til deltagelse, som måske indledningsvist er afvisende, men hvor der er erfaring for, at aktiviteten efterfølgende vækker glæde. Endvidere er der sat fokus på aktiverende pleje, som supplement til eventuelle målrettede træningsindsatser, som fysioterapeuten gennemfører. Det betyder i praksis, at borgerne i dagligdagen motiveres til så vidt muligt at være aktive og deltagende i eget liv. Bl.a. er det nu mere tydeligt og detaljeret beskrevet, hvad den enkelte borger selv kan klare i forbindelse med plejen, og hvor der er behov for hjælp fra personalet. I forhold til ledelse er der stor bevågenhed på åbenhed, medinddragelse og ejerskabsfornemmelse for faktiske ydelser og udvikling. MED strukturen rummer et hoved-med. Opstår der vanskeligheder, arbejdes der med italesættelse som det vigtigste element hen imod en løsning. 5

6 4.4 Specielle indsatser for grupper med særlige behov Der arbejdes meget med forskellige grupper, sammensat efter individuel afklaring af lyst og behov. Hver afdeling har sine egne indsatser, men huset som helhed kan også samles til forskellige aktiviteter. Dette er bl.a. dans, banko og gymnastikgrupper. Ved fælles måltider er der fokus på borgersammensætningen, så alles behov tilgodeses bedst muligt, med samtidig respekt for den enkeltes bevarelse af værdighed og mestringsevne. De borgere, som kan, deltager i borddækning og afrydning. Der gives også mulighed for gå i byen oplevelser : Alle afdelinger går på skift i caféen og spiser til middag 1 gang om ugen. Ved denne lejlighed står menuen på højt belagt smørrebrød. Maden indtages også gerne på de dejlige altaner, når vejret er til det. Der er fokus på behov for 1:1 situationer, både i et fællesskab og hos borgerne individuelt. Et nyt initiativ Fortegårdens Venner har set dagens lys i efteråret Der er p.t. cirka 14 medlemmer, som forestår forskellige aktiviteter og giver en hjælpende hånd ved fester og gudstjenester. 2 af medlemmerne kommer hver 14. dag mellem kl og 17 og hygger med borgerne. Der spises kransekage og drikkes vin, læses højt og synges alt efter hvad der er lyst til. 4.5 Forventet sygefravær pr. medarbejder pr. år (prognose) For alle afdelinger samlet: xx dage i gennemsnit pr. medarbejder. (I april 2009 var det 15 dage) 4.6 Ledernes mulighed for efteruddannelse Ledelsen oplyser, at der er gode muligheder for efteruddannelse. 4.7 Personalets mulighed for efteruddannelse Personalet oplyser, at der er gode muligheder for efteruddannelse. 6

7 4.8 Kvalitetsforbedrende opfølgning siden sidste tilsyn Ledelsen oplyser, at der er fulgt op på anbefalingerne fra sidste tilsyn vedr.: Øget opmærksomhed på borgernes selvbestemmelsesret. At der sker en korrekt tildeling af pleje, sygepleje og terapeutfaglige tiltag, herunder vurdering, opfølgning og evaluering. At nødkald besvares hurtigst muligt. At alle borgeres træningsbehov vurderes af en terapeut. At de borgere, som har behov for vedligeholdelsestræning, tildeles dette. o Det oplyses, at der nu foreligger en vurdering af alle borgeres træningsbehov. At der tilbydes aktiviteter i hverdagen, herunder deltagelse i almindelige, daglige gøremål. Ledelsen oplyser, at der fortsat arbejdes med anbefalingerne fra sidste tilsyn vedr.: At der foreligger korrekte afgørelser med klagevejledning. o Det oplyses, at der mangler at blive afholdt dialogmøde hos ca. 4 borgere, som derfor endnu ikke har modtaget en endelig afgørelse efter implementering af VIP modellen. Fortegården har rykket for afholdelse af disse møder gentagne gange. Endvidere at der fortsat laves separate afgørelser på træningsydelser. At plejeplanerne er ajourførte og indeholder henvisninger til alle relevante plejeog omsorgsindsatser. At handlingerne stemmer overens med plejeplanen. Fokus på overholdelse af handlinger af vedligeholdende karakter. At der stiles mod borgertilfredshed i relation til personaletilknytning og kontinuitet. o Der arbejdes efter kontaktperson ordningen. Ansvaret er fordelt på både dag- og aftenvagter. Det påtænkes at lave en visuel fremstilling af kontaktpersonerne v.h.a. fotos. Supplerende initiativer: Der arbejdes mere tværfagligt nu end tidligere specielt efter at der er blevet ansat en fysioterapeut på Fortegården. De øvrige medarbejdere er meget opmærksomme på at kontakte fysioterapeuten hurtigt, hvis der sker et fald i en borgers funktionsevne. Der opstartes netop nu formaliserede tværfaglige teammøder, som fremover skal afholdes hver 14. dag. 7

8 Der afholdes desuden teamledermøde samt ledermøde hver. 14. dag. Der skal ligeledes snart opstartes afholdelse af assistentmøder. En ernæringsvejleder i køkkenet indgår i samarbejdet og kan kontaktes, hvis en borger har særlige behov ift. ernæring. Der er øget fokus på stedets elever. Efter sommerferien skal fysioterapeuten overtage ansvaret for alle sosu-elevers uddannelsesforløb på Fortegården. Der er fremadrettet fokus på en højnelse af dokumentationen. Undervisning i ergonomi samt udarbejdelse af forflytningsvejledninger er nu sat i system. I stue etagen er undervisning en fast del af programmet ved personalemøder. Emnerne kan eksempelvis være sondeernæring, inkontinens og medicin. Ligeledes er arbejdsglæde og trivsel et fast punkt på dagsordenen. D. 17/6 afholdes der en tværfaglig trivselsdag for hele personalet. 4.9 Tilsynets eksempler på hvordan Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorgs værdier, afspejler sig i praksis Bygningsmæssigt er Fortegården lys og venlig. Der er store køkken alrum og dagligstuer på 1. og 2. sal. I stueetagen er køkken alrummet lidt mindre. På 1. og 2. sal er der dejlige altaner, hvor sommersolen kan nydes. Fra vinduerne på 2. sal kunne Tilsynet også følge en udendørs træning, der foregik i et samarbejde mellem borgeren, fysioterapeuten og en ekstra hjælper. En træning, der som Tilsynet senere erfarede bragte borgeren megen livsglæde og øget førlighed. I det hele taget var der en strøm af borgere og medarbejdere, som på skift var ude for at plukke syrener, eller bare gå en tur. Der er en hyggelig atmosfære og en syslen med hverdagsaktiviteter og hverdagsliv. Udsmykning og møblement er pænt og afstemt, sammensat af nyt og gammelt. I ét køkken hjælper en borger og en medarbejder hinanden med at få ryddet op efter morgenkaffen, og i et andet sidder en lille gruppe medarbejdere og nyder en kop kaffe sammen med en borger, der har brug for støtte til at fastholde tid og sted. Der kigges billeder og sludres om gamle dage. I det tilstødende Center uden grænser er der mulighed for deltagelse i mange aktiviteter. Nogle deltager bl.a. i strikkeklubben hver 14. dag, hvor der strikkes til Mother Teresa. 8

9 På alle etager står der på gangen en lille tavle. Her er anført datoen og dagens specielle aktivitet, eller noget, der skal huskes og fejres. På alle etager er der også opslagstavler, som annoncerer forskellige aktuelle tiltag bl.a. snarlig afholdelse af grillaften samt tur til Tivoli Friheden. Opslagstavlerne bruges også til at byde pårørende og andre gæster i huset velkomne og der gøres opmærksom på, at der altid er kaffe på kanden. En dejlig måde at blive mødt på. I Fortegårds Nyt er der mulighed for at følge med i de mange muligheder, se forskellige indlæg eller følge madplanen. 5 Ledelse. 5.1 Formidlingsansvar / pjece kvalitetsstandarder Informationspjecen Et bedre liv 2010 om kvalitetsstandarder, er offentligt tilgængelig på lokalcenteret / plejeboligenheden. 5.2 Instrukser for ansvar- og kompetenceforhold Ledelsen oplyser, at der forefindes skriftlige instrukser for ansvars- og kompetenceforhold for personalegrupper tilknyttet pleje, praktisk hjælp og sygepleje. Af det forespurgte personale er der enighed. 5.3 Oplæring og introduktion til nyansatte og afløsere Ledelsen oplyser, at der gives oplæring / introduktion til nyansatte og afløsere, til sikring af, at medarbejderne er bekendt med gældende lovgivning, instrukser og kvalitetsstandarder. Af det forespurgte personale er alle enige. 5.4 Specifik oplæring til personalet Ledelsen oplyser, at i situationer hvor der er behov for specifikke sundhedsfaglige opgaver, læres personalet op til dette. Eller der aftales / oplyses, hvor der kan hentes hjælp. Af det forespurgte personale er alle enige. 9

10 5.5 Handlings instrukser/guide ved fravær af personale. Ledelsen oplyser, at der er udarbejdet guide / procedure for hvordan personalet skal forholde sig, hvis der er sygemelding / fravær. Der er beskrevet fremgangsmåde, for indkaldelse af erstatningspersonale og reaktion ved evt. manglende mulighed for dette. Af det forespurgte personale er alle enige. 6 Personale 6.1 Kendskab til ydelsestildeling. På spørgsmålet om hvorvidt personalet er bekendte med, hvor de skal finde hvilke ydelser borgeren er tildelt, svarer alle, at de ved det. 6.2 Håndhygiejne. Fast personale / afløsere, antal: 16 1 medarbejder bar ure/ringe. Tilsynet var ikke i kontakt med personale fra vikarbureau. 6.3 Personalets kendskab til kvalitetsstandarderne. Personalet stilles 10 spørgsmål i relation til kvalitetsstandarderne Et bedre liv, som de skal kende. Fast personale / afløsere, antal: 2 Ud af 20 spørgsmål var der 16 rigtige svar. 6.4 Afgørelse og klagevejledning hos borgeren. Det undersøges om der foreligger ydelsesafgørelse og klagevejledning hos borgeren. I 6 tilfælde foreligger der korrekt afgørelse med klagevejledning hos borgerne. I 1 tilfælde var fejl / mangler. Eller manglende afgørelse / klagevejledning. Der foreligger ingen afgørelse men borgeren har modtaget en klagevejledning. Tilsynet gør opmærksom på, at der ikke er pligt til at udarbejde afgørelser vedrørende sygeplejeydelser. Det anbefales endvidere at sikre, at alle de ydelser, borgerne modtager, i fuldt omfang fremgår af afgørelsen. 10

11 6.5 Plejeplan hos borgeren. Foreligger der en ajourført plejeplan hos borgeren, der indeholder alle relevante plejeog omsorgsindsatser, eller henvisninger hertil. I 3 tilfælde foreligger der en ajourført plejeplan med evt. henvisninger. I 4 tilfælde foreligger kun delvist udfyldt plejeplan (kommentarer). Plejeplanen beskriver i mere end 1 tilfælde ikke den plejeindsats der ydes. Plejeplanen indeholder ikke beskrivelse af specifikke plejeindsatser, eller henvisninger hertil. Plejeplanen er ikke ajourført. 6.6 Handlinger og plejeplan. Der observeres ud fra dokumentation og konkret handling om pleje og omsorgsindsats stemmer overens med den foreliggende plejeplan. I 4 tilfælde, handlingerne stemmer overens eller tilrettes efter faglig vurdering. I 3 tilfælde, delvis overensstemmelse. Manglende faglig begrundelse for afvigelse. 6.7 Inddragelse af borgeren i tilrettelæggelsen af opgaverne. Der vurderes ud fra borgerens egen vurdering og dokumentationen, sammenholdt med Tilsynets observationer, om borgeren inddrages i tilrettelæggelsen af den hjælp og pleje der er tildelt, samt hvorvidt det opleves, at der tages udgangspunkt i personlige ønsker/behov. Borgerne angiver, at blive medinddraget, og der tages hensyn til personlige ønsker. 6.8 Tilfredshed med hjælp til spisesituationer Tilsynet observerer om borgere, med visiteret hjælp til mad, ydes den aftalte hjælp, med afspejling af værdier og faglighed. Nogle nøgleord: ro, fokus, handlinger overfor evt. forstyrrelser i situationen, dialog, bevarelse af værdighed og selvbestemmelse. Faglighed og Hjælp til selvhjælp. Vurdering foretaget hos 2 borgere og under 1 fælles måltid. 11

12 I alle sete tilfælde, levede medarbejderne op til kvalitetsstandarden og almen faglig standard Fokus på nærvær og ro i fælles spisesituationer. Dette specifikt i forhold til borgere, som har brug for støtte, og for hvem bevarelse af spisefærdigheder er et mål for plejen. 6.9 Personalets forvaltning af opgaver jf. kvalitetsstandarderne. Ud fra minimum 2 specifikke plejesituationer (svage plejekrævende borgere), observerer Tilsynet om ydelserne leveres ud fra de i kvalitetsstandarderne beskrevne kvalitetskrav. Nogle nøgleord: faglighed, værdier (troværdighed, respekt og engagement), omsorgsfuldhed, grundighed, med sundhedsfremmende og aktiverende sigte samt kendskab til konkret situation. Vurdering foretaget hos 5 borgere. I alle observerede tilfælde levede medarbejderne op til de nævnte krav Sundhedsfaglige forhold i boligen. Tilsynet observerer, om borgerens bolig fremstår rengjort i sundhedsfaglig forsvarlig henseende jf. kvalitetsstandarderne og om der er forhold som personalet burde have taget sig af i den daglige pleje. Nøgleord for uforsvarlige forhold: Mug, gamle madrester, klistrede gulve, forhold der falder ind under almen daglig pleje og ikke den faste rengøring. Der tages højde for faglige begrundelser / afvigelser i særlige tilfælde. Borgerens bolig fremstår sundhedsfagligt rengjort. Fokus på renhold af hjælpemidler Forvaltning af magtanvendelsesreglerne. Tilsynet vurderer ud fra interview af ledelse og personale, samt gennem observationer, om magtanvendelses reglerne overholdes jf. Lov om social service Der er vurderet 7 situationer. Der vurderes, at magtanvendelsesreglerne overholdes og at magtanvendelsesredskaberne er et aktivt redskab på arbejdspladsen. I alle sete forhold i praksis, overholdes reglerne. 12

13 Ledelsen har oplyst, at der forefindes tilgængelig skriftlig instruktion vedr. reglerne om magtanvendelse på stedet. Personalet har oplyst, at der forefindes tilgængelig skriftlig instruktion vedr. reglerne om magtanvendelse på stedet. 7 Borgere 7.1 Borgerens tilfredshed med den personalemæssige tilknytning samt kontinuiteten i opgavevaretagelsen. Ud fra borgerinterview afdækkes, om der er tilfredshed med den personalemæssige tilknytning, og kontinuiteten i opgavevaretagelsen. Borgerne er tilfredse med personaletilknytningen og der er kontinuitet i opgave udførelsen. 7.2 Borgerens tilfredshed med fleksibilitet i opgavevaretagelsen. Ud fra borgerinterview afdækkes om det er muligt at få justeret hjælpen / plejen hvis behovet ændres (aktuelt / faktuelt). Borgerne angiver at personalet tager højde for ændringer i hjælpen / plejen både i enkeltstående situationer, men også behov for ændringer over tid (altså får ændret ydelsestildelingen). 7.3 Udmålingen af pleje, sygepleje og terapeutfaglige ydelser. Ud fra borger interview og Tilsynets observationer af dokumentation og praksishandlinger afdækkes, om borgeren tildeles den pleje, sygepleje og de terapeutfaglige tiltag (ex. forflytninger, hjælpemidler og tværfaglige indsatser), der er behov for (herunder vurdering, praksis, opfølgning og evaluering samt dokumentation). 5 borgere angiver, at være tildelt den pleje og hjælp der er behov for. Tilsynets observationer og faglige vurdering understøtter dette. Der er sammenhæng mellem tildeling, plejeplan og praktisk udførsel. 2 borgere angiver, kun delvis at få sit behov for hjælp og pleje tilgodeset. Tilsynets observationer og faglige vurdering understøtter dette. 13

14 Ledelsens oplever, at borgerne får de ydelser de er berettiget til, efter gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Personalet oplever, at borgerne får de ydelser de er berettiget til, efter gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Generelt ses behov for fokus på dokumentation af handlinger samt opfølgning. Det er Tilsynets indtryk gennem dialog med borgere, pårørende og personale, at der er væsentlig flere initiativer end beskrevet. Desværre giver dette også mulighed for uensartet tilgang og handlinger, hvilket kan få plejemæssige konsekvenser. Der ses også behov for fokus på mål for iværksatte initiativer. Endvidere behov for fokus på opfølgning vedr. værdimålinger, individuelle kost og ernæringsindsatser og skærpet fokus på forebyggelse af urinvejsinfektioner. I 1 tilfælde er der behov for afklaring af muligheder hos syns svækket borger. I 1 tilfælde er der behov for skærpet fokus på ilt-behandlingen. 7.4 Nødkald. Ud fra borger interview og Tilsynets observationer vurderes det om borgeren har mulighed for, via nødkaldet, at tilkalde og få den fornødne hjælp. 6 borgere er tilfredse med muligheden for at få hjælp (anvende nødkald eller der er indlejret hensigtsmæssige tilsyn til borgere der ikke kan anvende kaldet). Tilsynets observationer understøtter dette. 1 borger udtrykker kun delvis tilfredshed med muligheden for at tilkalde og få den fornødne hjælp. Tilsynet vurderer, at der kan være forhold der gør sig gældende som understøtter dette. Hos 1 borger er der tvivl om, hvorvidt nødkald er installeret. Borgeren giver udtryk for, at der er behov for nødkald. Tilsynet vurderer samme. 7.5 Tøjvask. Ud fra borger interview og Tilsynets observationer vurderes om den hjælp der ydes til tøjvask (personlig beklædning / linned) er tilstrækkelig. 14

15 Borgerne oplever, at der er rent tøj/linned - og /eller Tilsynet vurderer at hjælpen er i overensstemmelse med kvalitetsstandarden. 7.6 Tonen / dialogen på stedet. Tilsynet vurderer gennem interview af borgere, ledelse og personale om borgerne tiltales med respekt, åbenhed og ærlighed. (At der er en god tone) Og hvorvidt der værnes om tavshedspligten. Borgerne udtrykker at der er en god tone på stedet. Tilsynets opfattelse er samme. Der erfares ingen brud på tavshedspligten. På spørgsmål til ledelsen om hvorvidt der er en åben, ærlig og respektfyldt dialogform mellem ledelse, personale og borgere - god tone - har ledelsen svaret JA. Personalet har til samme spørgsmål svaret JA. 7.7 Genoptræning. Tilsynet vurderer gennem observation, dokumentation og praksishandlinger om borgere, der har behov, modtager genoptræning. I 7 tilfælde, intet behov. 7.8 Vedligeholdelsestræning. Tilsynet vurderer gennem observation, dokumentation og praksishandlinger om borgere, der har behov, modtager vedligeholdelsestræning. 5 borgere angiver at være tildelt den vedligeholdelsestræning, der er behov for. Tilsynets observationer og faglige vurdering understøtter dette. 2 borgere angiver, kun delvist at få sit behov for vedligeholdelsestræning tilgodeset. Tilsynets observationer og faglige vurdering understøtter dette. I 2 tilfælde, manglende revurdering af borgerens behov for vedligeholdelsestræning. Hos begge borgere er funktionsevnen faldende (gangfunktion). 15

16 Generelt ses et væsentligt løft i de tilbud om træning, borgerne modtager, i forhold til sidste tilsynsbesøg. Det bemærkes, at der udover den målrettede og specifikke træning efter 86 også er en positiv afsmittende effekt i forhold til tiltag af vedligeholdende karakter, som udføres i.f.m. den daglige pleje. Generelt ses muligheder for kvalificering af vurderinger / indsatser vedrørende kognitive funktionsnedsættelser. 7.9 Udbud af aktiviteter. Tilsynet vurderer gennem borger interview, om der er et tilpas udbud af aktiviteter, samt mulighed for deltagelse i disse. Aktiviteter kan også ses som deltagelse i almindelige daglige gøremål. Borgerne angiver tilfredshed med tilbud og mulighed for deltagelse. Hos enkelte borgere vurderer Tilsynet, at indsatsen kan kvalificeres, eksempelvis ved brug af livshistorie og ved angivelse af interesser og ønskede aktiviteter i plejeplanen. 8 Interview af pårørende. Tilsynet har under besøget, ikke været i kontakt med pårørende. 9 Deltagere ved tilbagemeldingsmødet 1. Direktør Karin Short. 2. Formand for bestyrelsen, Leif Marcussen. 3. Sygeplejerske, Gitte Madsen. 4. Fysioterapeut, Lene Søsted. 5. Teamkoordinator stuen, Gitte Nielsen. 6. Teamleder 1. sal, Lone Blendstrup. 7. Teamleder 2. sal, Elin Brunskov. 8. TR, Marjun Dahl. 9. Formand for beboer og pårørenderådet, Bente Gliemann. d. 3/

17 10 Vurdering, begrundelser og anbefalinger. Der gives point, knyttet til de enkelte punkter, på baggrund af Tilsynets vurderinger. Resultatet af de samlede point, afgør den endelige vurdering. Vurderingen vil sluttelig blive 1, 2, 3 eller 4. (Se bilag 1). Mellem point. Vurdering 1. Der må ikke være 0 point nogen steder. Mellem point. Vurdering 2. Der må ikke være 0 point på pkt Mellem point. Vurdering 3. Faglige vurderinger af fejl/mangler/svigt, vil kunne betyde, at point grænsen tilsidesættes, og vurderingen bliver 4 i stedet for. Altid ved under < 40 point Vurdering 4. Punkt. Point muligheder Point 4.0 Kv. Forbedrende initiativer / opfølgning Et bedre liv Instrukser for ansvar / kompetence Oplæring / intro til nye Oplæring til specifikke sundhedsfaglige opg Guide / procedure ved fravær Hvor findes den hjælp borgeren skal have Ure Ringe Kv. Standarderne Afgørelse og klagevejledning Ajourført plejeplan Handlinger overens med plejeplan Borgerinddragelse i tilrettelægning / udførelse Mad / måltider med værdier og faglighed Ydelseslevering ud fra kvalitetskrav Rengjort bolig Magtanvendelsesregler Borger tilfredshed, tilknytning og kontinuitet Plads til ændringer. Refleksion / fleksibilitet Korrekt tildeling af pleje-, sygepleje- og terapeutfaglige tiltag Nødkald Tøj vask m.m God tone Genoptræning Vedligeholdelses træning Aktivitet

18 Vurderingen bliver hermed: 1 Anbefalinger: At hygiejnereglerne overholdes. At plejeplanerne er ajourførte og indeholder henvisninger til alle relevante plejeog omsorgsindsatser. At handlingerne stemmer overens med plejeplanen eller tilrettes efter en faglig eller omsorgsmæssig vurdering. At der sker en korrekt tildeling af pleje-, sygepleje- og terapeutfaglige tiltag, herunder vurdering, opfølgning og evaluering. At borgernes behov for vedligeholdelsestræning revurderes ved ændring i funktionsevnen. 18

19 11 Samlet vurdering i skema Bilag 1 Lokalcenter: Fortegården Samlet konklusion: 1 Ingen bemærkninger Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, rutiner, værdier, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. 2 Point mellem Tilsynet kan komme med enkelte anbefalinger til udvikling eller fastholdelse af niveau. Bemærkninger Dette betyder, at det observerede lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Men der er uhensigtsmæssige forhold, som plejeboligenheden/plejehjemmet bør handle på. Point mellem Tilsynet vil komme med anbefalinger til udvikling. 3 Mangler Dette betyder, at det observerede på få områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Plejeboligenheden/plejehjemmet udarbejder tids- og handlingsplan til genopretning, minimum vedr. områderne indenfor pkt indenfor 10 dage. Point mellem Tilsynet vil komme med anbefalinger til genopretning / udvikling. Tilsynet kan anbefale opfølgningsbesøg. 4 Mangler og svigt Dette betyder, at det observerede på flere områder ikke lever op til lovgivning, forvaltningens regler, instruktioner, værdier, rutiner, kvalitetsstandarder og almen faglig standard. Plejeboligenheden/plejehjemmet udarbejder tids- og handlingsplan til genopretning, minimum vedr. områderne indenfor pkt indenfor 4 dage. Point under 40. Tilsynet vil komme med anbefalinger til genopretning / udvikling. Opfølgningsbesøg indenfor 10 dage med fokus på områder med svigt. 19

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Varde Kommune. Tilsynsrapport. Helle Plejecentret. Uanmeldt tilsyn Januar 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Helle Plejecentret Uanmeldt tilsyn Januar 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres

Læs mere

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tønder Kommune. Tilsynsrapport. Pleje og Omsorg. Plejecentret Hjørnegården. Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tønder Kommune Tilsynsrapport Tønder Kommune Pleje og Omsorg Plejecentret Hjørnegården Uanmeldt helhedstilsyn Maj 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Dette er afrapporteringen af et uanmeldt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Skovvænget Almene afsnit Skovvejen 47A 8850 Bjerringbro Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej

Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej Uanmeldt tilsyn 2011 Plejehjemmet Irlandsvej LÆSEVEJLEDNING...3 PROCEDURE FOR TILSYN MED PLEJEHJEM I TÅRNBY KOMMUNE...3 FORMÅL MED UANMELDT FAGLIGT TILSYN...4 UANMELDT TILSYN...4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE...5

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Åbrinken Gl. Banevej 8 7470 Karup J Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 3 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012

Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Frederiksberg kommune, voksenområdet Tilsyn 2012 Tilbuddets navn og adresse: Bostedet Thea Mariendalsvej 30 2000 Frederiksberg - 38 870 740-38870840 forstander@okthea.dk www. okthea.dk Driftsparagraf:

Læs mere

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S

Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Tilsynsrapport for Privat Leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Hjemmehjælpen A/S Strandlodsvej 48 2300 København S Uanmeldt tilsyn december 2014 WWW.BDO.DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg

Uanmeldt tilsynsrapport 2014 Plejecenteret Blichergården N.F.S. Grundtvigsvej 13-15 8800 Viborg Disposition: 1. Konklusion og opmærksomhedspunkter, side 1 2. Formalia, side 2 3. Indledning, side 2 - herunder beskrivelse af plejecentret 4. Resume af anbefalinger og opfølgning på sidste tilsyn, side

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Gentofte Håndarbejderværksted

Gentofte Håndarbejderværksted INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Gentofte Håndarbejderværksted Anmeldt tilsyn Juni 2015 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede og score...

Læs mere

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Halsnæs Kommune. Krisecenter Frederiksværk. Uanmeldt tilsyn August 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Halsnæs Kommune Tilsynsrapport Halsnæs Kommune Krisecenter Frederiksværk Uanmeldt tilsyn August 2012 WWW.BDO.DK 0 0BForord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap. Bofællesskabet Rose Marie. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte Kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Social & Handicap Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune

Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Referat Ældrerådet 25.03.2010 kl. 09:30 Kaas Plejecenter Jammerbugt Kommune Ældrerådet 25.03.2010 Punkter på åbent møde: 96. Bemærkninger til dagsorden 1 97. Godkendelse af referat 2 98. Tilsyn på plejecentrene

Læs mere

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn. Stentoft. Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Kolding Kommune Tilsynsrapport Kolding Kommune Friplejebolig-tilsyn Stentoft Skærpet anmeldt tilsyn Januar 2015 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er opbygget således, at læseren

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Fredensborg Kommune. Johannes Hages Hus. Uanmeldt tilsyn December 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Fredensborg Kommune Tilsynsrapport Fredensborg Kommune Johannes Hages Hus Uanmeldt tilsyn December 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første

Læs mere

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune. Regnbuehuset. Anmeldt tilsyn Marts 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje-Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje Taastrup Kommune Regnbuehuset Anmeldt tilsyn Marts 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Plejecenter Skovvangen

Plejecenter Skovvangen Plejecenter Skovvangen Rapport over uanmeldt tilsyn 2013 Udarbejdet af Tilsynsenheden i Holbæk Kommune Slagelse Kommune, Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Indhold BESKRIVELSE AF ENHEDEN: Lovgrundlag, rammer

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie

Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Gentofte kommune Tilsynsrapport Gentofte Kommune Bofællesskabet Rose Marie Anmeldt tilsyn Maj 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger...

Læs mere

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune. Bofællesskabet Solkrogen. Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vesthimmerlands Kommune Tilsynsrapport Vesthimmerlands Kommune Bofællesskabet Solkrogen Uanmeldt tilsyn Oktober 2012 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten er bygget således, at læseren

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 20.december 20112 Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Struer Kommunes grundholdning på ældreområdet... 134 Struer

Læs mere

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup

Tilsynsrapport. Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden. Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S. Egegårdsparken 1. 4572 Nr. Asminderup Tilsynsrapport 2012 Bo- og Behandlingscentret Egebo A/S Egegårdsparken 1 4572 Nr. Asminderup Byrådssekretariatet - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 26. juni 2012 og den 23. august 2012. Institutionen repræsenteret

Læs mere