Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget 107 8800 Viborg. CVR-nummer: 34797374. ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31."

Transkript

1 Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget Viborg CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2014 dirigent

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger... 3 Påtegninger Administrator- og bestyrelsespåtegning... 4 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet... 5 Årsregnskab 1. januar december 2013 Anvendt regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse... 8 Balance, aktiver... 9 Balance, passiver Noter Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 2

3 FORENINGSOPLYSNINGER Foreningen Andelsboligforeningen Hedevænget II Hedevænget Viborg Telefon: / CVR-nr: Regnskabsår: 1. januar december Bestyrelse Pengeinstitut Revisor Henning Rohde Barslund, Formand Anette Borreskov Laursen, Kasserer Søren Rosendahl Christensen, Sekretær Nordea A/S Sct. Mathias Gade Viborg RevisionsHuset-Viborg I/S Registrerede revisorer FSR danske revisorer Vesterbrogade Viborg Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 3

4 ADMINISTRATOR- OG BESTYRELSESPÅTEGNING Undertegnede har aflagt årsrapport for Andelsboligforeningen Hedevænget II. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar til 31. december Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, der væsentligt vil kunne påvirke vurderingen af foreningens finansielle stilling. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Viborg, den / 2014 Bestyrelse Henning Rohde Barslund Formand Anette Borreskov Laursen Kasserer Søren Rosendahl Christensen Sekretær Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 4

5 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING PÅ ÅRSREGNSKABET Til medlemmerne i Andelsboligforeningen Hedevænget II. Vi har revideret årsregnskabet for Andelsboligforeningen Hedevænget II for regnskabsåret 1. januar december 2013, omfattende anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Årsregnskabet aflægges efter årsregnskabslovens bestemmelser samt foreningens vedtægter. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Andelsboligforeningens ledelse har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for foreningens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af foreningens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Viborg, den / 2014 RevisionsHuset-Viborg I/S Registrerede revisorer FSR danske revisorer Leif Aasten Registreret Revisor Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 5

6 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Årsrapporten for Andelsboligforeningen Hedevænget II er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A samt foreningens vedtægter. Formålet med årsrapporten er at give et retvisende billede af foreningens aktiviteter for regnskabsperioden, og vise, om den budgetterede og hos medlemmerne opkrævede boligafgift er tilstrækkelig. Endvidere er formålet at give oplysning om andelens værdi, jf. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber (andelsboligforeningsloven), 6, stk 5. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år og aflægges i danske kroner. RESULTATOPGØRELSEN Opstillingsform Resultatopgørelsen er opstillet, så denne bedst viser foreningens aktivitet i det forløbne regnskabsår. Indtægter Boligafgifter og andre indtægter vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Omkostninger Omkostninger vedrørende regnskabsperioden indgår i resultatopgørelsen. Under ejendomsforsikringer indgår præmien til tegnet bestyrelsesansvars- og besvigelsesforsikring jfr. vedtægternes 31, stk 5. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørelsen med de beløb, der vedrører regnskabsperioden. Finansielle indtægter består af renter af bankindeståender. Finansielle omkostninger består af regnskabsperiodens renteomkostninger og bidrag vedrørende prioritetsgæld, amortiserede kurstab og låneomkostninger fra optagelse af lån (prioritetsgæld), indeksregulering af restgælden vedrørende indekslån samt renter af bankgæld. Forslag til resultatdisponering Under resultatdisponering indgår bestyrelsens forslag til disponering af regnskabsperiodens resultat, herunder eventuelle forslag om overførsel til "Andre reserver", f.eks. reservation af beløb til dækning af fremtidige vedligeholdelsesomkostninger på foreningens ejendom. Forslag om overførsel af beløb til "Overført resultat mv." er alene specificeret af hensyn til at kunne vurdere, hvorvidt den opkrævede boligafgift er tilstrækkelig til at dække betalte prioritetsafdrag med fradrag af ikke likvide omkostninger (regnskabsmæssige afskrivninger, amortisering af kurstab, indeksregulering vedrørende indekslån m.v.). BALANCEN Materielle anlægsaktiver Foreningens ejendom (grund og bygning) indregnes på anskaffelsestidspunktet og værdiansættes ved første indregning til kostpris. Ved efterfølgende indregninger værdiansættes foreningens ejendom til dagsværdien på balancedagen. Opskrivninger i forhold til seneste indregning føres direkte på foreningens egenkapital på en særskilt opskrivningshenlæggelse. Opskrivninger tilbageføres i det omfang, dagsværdien falder. I tilfælde hvor dagsværdien er lavere end den historiske kostpris, nedskrives ejendommen til denne lavere værdi. Den del af nedskrivningen, der ikke kan rummes i opskrivningshenlæggelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 6

7 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Der afskrives ikke på foreningens ejendom. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af tab. Egenkapital Under foreningens egenkapital indregnes medlemmers andelsindskud. Under "andre reserver" indregnes beløb reserveret til fremtidig vedligeholdelse samt reservation til imødegåelse af værdiforringelse af foreningens ejendom, kursreguleringer m.v. i overensstemmelse med generalforsamlingsbeslutning. I henhold til vedtægternes 32, stk. 4 indgår de reserverede beløb ikke i beregningen af andelsværdien. "Overført resultat mv." indeholder akkumuleret resultat, tillægsværdi ved nyudstedelse af andele, ændringer i dagsværdien af finansielle sikringsinstrumenter (renteswap) samt resterende overførsel af årets resultat. Øvrige gældsforpligtelser Øvrige gældsforpligtelser værdiansættes til nominel værdi. ØVRIGE NOTER Andelsværdi Bestyrelsens forslag til andelsværdi fremgår af note 10. Andelsværdien opgøres i henhold til andelsboligforeningsloven samt vedtægternes 14. Vedtægterne bestemmer desuden i 14, at selvom der lovligt kan vedtages en højere andelsværdi, er det den på generalforsamlingen vedtagne andelsværdi, der er gældende. Værdiansættelsen af andelsbeviserne (andelskronen) opgøres med udgangspunkt i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5, stk. 2, litra C. Nøgleoplysninger De på siderne anførte nøgletal har til formål at give regnskabsbrugeren et bedre grundlag for at analysere foreningens økonomiske situation samt sammenligne foreningens økonomiske situation med andre foreningers økonomiske forhold. Oplysningerne i skemaerne har ligeledes til formål at leve op til de krav, der følger af 3 i bekendtgørelse nr af 16. december 2013 fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter om udlevering af nøgleoplysninger ved salg af andelsboliger. De nye regler trådte i kraft den 1. januar De nye regler skal dog først anvendes på aftaler om salg af andelsboliger, der indgås efter, at der foreligger et godkendt regnskab for det regnskabsår, der begynder den 1. januar 2013 eller senere. Ved aftaler om salg, der indgås efter en generalforsamling i 2014, hvor årsregnskabet for 2013 godkendes, skal sælger følge de nye regler. Ministeriet etablerer en hjemmeside til at håndtere det nye nøgleoplysningsskema, og udvikler et indberetningssystem til formålet, Dette foreligger dog ikke på tidspunktet for årsregnskabet for 2013 er udfærdiget og godkendt af bestyrelsen. Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 7

8 RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR DECEMBER Indtægter, andelshavere Indtægter i alt Ejendomsskat og forsikringer Forbrugsafgifter Vedligeholdelse, løbende Administrationsomkostninger Omkostninger i alt Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansieringsomkostninger Finansiering i alt Årets resultat Forslag til resultatdisponering: Overført til "Overført resultat m.v.": Betalte prioritetsafdrag Overført restandel af årets resultat Resultatdisponering i alt Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 8

9 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 AKTIVER Grunde og bygninger Materielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Tilgodehavende boligafgift Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 9

10 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2013 PASSIVER Andelsindskud Overført resultat m.v Egenkapital Prioritetsgæld Langfristede gældsforpligtelser i alt Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Andelshaverindskud Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 10

11 NOTER Indtægter, andelshavere Boligafgift Bidrag arbejdsweekend Bidrag til fællesudgifter Bidrag til vedligeholdelse Andre indtægter Indtægter, andelshavere i alt Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskatter Ejendomsforsikring Kontingenter ABF, Grundejerforening Ejendomsskat og forsikringer i alt Forbrugsafgifter El og vand Renovation Forbrugsafgifter i alt Vedligeholdelse, løbende Vedligeholdelse bygninger Vedligeholdelse diverse Arbejdsweekend Vedligeholdelse, løbende i alt Administrationsomkostninger Gaver og blomster Generalforsamling Diæter bestyrelse Beboerfest Kontorartikler og tryksager Revisor Administrationsomkostninger i alt Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 11

12 NOTER Grunde og bygninger Kostpris, primo Opskrivning Kostpris i alt Grunde og bygninger i alt Likvide beholdninger Kassebeholdning Betalingskonto Nordea A/S Højrentekonto Nordea A/S Investeringsbeviser Nordea Invest Likvide beholdninger i alt Egenkapital Andelsindskud Andelshaverindskud Overført resultat m.v Kapitalkonto, primo Betalte prioritetsafdrag Opskrivning ejendom Kursregulering Nykredit Årets resultat Egenkapital før andre reserver Egenkapital i alt Prioritetsgæld Nykredit 3% HS Prioritetsgæld i alt Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 12

13 NOTER Andelshaverindskud Værdiansættelse af andelsbeviserne kan opgøres efter en af følgende metoder, jfr. lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 5, stk Anskaffelsespris 2. Handelsværdi jfr. valuar 3. Seneste kontante ejendomsvurdering Andelsbevisernes værdi er beregnet jfr. punkt 3. Indskuddet hidrører fra 15 andelshavere: Egenkapital Ejendoms- Sidste år vurdering Andelshaver indskud Overført driftsresultat Anskaffelsespris Stigning ejendomsværdi Ejendomsværdi iflg. regnskab Offentlig ejendomsvurdering Stigning ejendomsværdi Kursregulering prioritetsgæld Egenkapital Værdiansættelse af andelsbeviser Lille hus Stort hus Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at værdien af andelsbeviserne sættes lavere end de overnævnte beregnede. Overdragelsen af andelsbeviserne foreslås ansat til henholdsvis kr for et lille hus og til kr for et stort hus, baseret på en nedsat egenkapital til kr , idet det overskydende beløb anses som hensættelse til udvendig vedligeholdelse. Værdiansættelsen af andelsbeviserne er gældende fra generalforsamlingsdatoen til den efterfølgende generalforsamling. Andelshavernes forholdsmæssige hæftelse for andelsboligforeningens realkreditlån udgør pr. 31. december 2013 kr for et lille hus og kr for et stort hus, jfr. vedtægternes 5, stk 2. Det samlede tilbagebetalingskrav til det offentlige vedr. ydelsesstøtte til lån i Nykredit er opgjort til i alt kr Heraf udgør den kommunale andel kr Tilbagebetalingskravet udgør for et lille hus kr og for et stort hus kr Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 13

14 NOTER Oplysninger i skemaet er opgjort pr. 31. december Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen Oplysningerne i afsnit 1-3 samt P og R i afsnit 4 er opgjort pr. 31. december 2013 Låneoplysninger i afsnit 4 (undtagen P og R) er opgjort pr. 31. december 2013 Seneste regnskabsperiode 1. januar december 2013 B Antal BBR Areal m 2 B1 Andelsboliger B2 Erhvervsandele B3 Boliglejemål B4 Erhvervslejemål B5 Øvrige lejemål, kældre, garager mv. B6 I alt C Sæt kryds Boligernes areal (BBR) C1 C2 C3 Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af andelsværdien? Hvilket fordelingstal benyttes ved opgørelse af boligafgiften? Hvis andet, beskrives fordelingsnøglen her: Fordelingsnøgle: stort hus/ 97 m2 = 7,11974% - lille hus/ 77 m2 = 6,14886% Boligernes areal (anden kilde) X 2) Efter fordelingsnøgle Det oprindelige indskud Andet X 1) Efter egenkapital D D1 Foreningen stiftelsesår 1983 D2 Ejendommens opførelsesår 1983 E Ja Nej E1 Hæfter den enkelte andelshaver for mere, end det der er betalt for x andelen? E2 Hvis ja, beskriv hvilken hæftelse der er i foreningen: Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 14

15 NOTER 1 Grundlæggende oplysninger om andelsboligforeningen F Sæt kryds Anskaffelsesprisen F1 Anvendt vurderingsprincip til beregning af andelsværdien Valuarvurdering Offentlig vurdering x Kr. Gennemsnit kr.pr.m 2 F2 Ejendommens værdi ved det anvendte vurderingsprincip F3 Generalforsamlingsbestemte reserver 0 0 % F4 Reserver i procent af ejendomsværdi 0 G Ja Nej G1 Har foreningen modtaget offentligt tilskud, som skal x tilbagebetales ved foreningsopløsning? G2 Er foreningens ejendom pålagt tilskudsbestemmelser, jf. lov om x frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. (lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009)? G3 Er der tinglyst en tilbagekøbsklausul (hjemfaldspligt) på foreningens ejendom? x 2 Andelsboligforeningens drift, herunder udlejningsvirksomhed H Gennemsnit kr. pr. andels-m 2 pr. år H1 Boligafgift 120 H2 Erhvervslejeindtægter H3 Boliglejeindtægter J Forrige år Sidste år I år J1 Årets overskud (før afdrag), gennemsnit kr pr. andels-m 2 (sidste 3 år) K Gennemsnit kr. pr. andels-m 2 K1 Andelsværdi K2 Gæld - omsætningsaktiver -854 K3 Teknisk andelsværdi Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 15

16 NOTER 3 Byggeteknik og vedligeholdelse M Forrige år Sidste år I år M1 Vedligeholdelse, løbende (gennemsnit kr.pr.m 2 ) M2 Vedligeholdelse, genopretning og renovering (gennemsnit kr.pr.m 2 ) M3 Vedligehold, i alt (kr.pr.m 2 ) Finansielle forhold P P1 Friværdi (gældsforpligtelser sammenholdt med ejendommens regnskabsmæssige værdi) % 89,6 R Forrige år Sidste år I år R1 Årets afdrag pr. andels-m 2 (sidste 3 år) Andelsboligforeningen Hedevænget II Side 16

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014

ABF Havehuset Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C. CVR-nummer: 66671119. ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Norsgade 21, 23, 23B, 23C og 25 8000 Aarhus C CVR-nummer: 66671119 ÅRSRAPPORT 1. januar 2014 til 31. december 2014 Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2015 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014

ok $r/f'w// Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D, Toldbodgade 26, D-F 8600 Silkeborg. Årsrapport for regnskabsåret 2014 Revisorerne Hostruphus Godkendt Revisionsaktieselskab Hostrupsgade 41,8600 Silkeborg Telefon 86 81 1033 Gvr. nr. 20 56 04 95 www.hostruphus.dk Andelsboligforeningen Centrum/Toldboden Skolegade 47, A-D,

Læs mere

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314

Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 28/4 2015 Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 24314 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09

Andelsboligforeningen Grønningen I. Årsrapport 2014. CVR nr. 29 49 45 09 l dænrevi REVISIONSFIRMAET OSSEN & NIELSEN A/S REG 1ST RER ET REVISIO NSA KT IES ELSK AB Andelsboligforeningen Grønningen I Årsrapport 2014 CVR nr. 29 49 45 09 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens

Læs mere

Andelsboligforeningen Søtoften

Andelsboligforeningen Søtoften Søtoften 7, 8660 Skanderborg. CVR-nr. 34673926 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2015. Jens Lützen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V

Andelsboligforeningen Sønderhus Krusågade 3-9 1719 København V Andelsboligforeningen "Sønderhus" Krusågade 3-9 1719 København V Årsrapport for 2014 1 Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger 2 Påtegninger Bestyrelsespåtegning 3 Administratorerklæring

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning ANDELSBOLIGFORENINGEN ASSURANDØRERNES GAARD CVR nr. 35576320 Årsrapport 2013/2014 (2. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på andelsboligforeningens generalforsamling Frederiksberg,

Læs mere

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene

PRIMA. t{ 2o1s REVISION. AnsneppoRT. (25. Regnskabsår) An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 2640 Hedehusene wvwv. primorevision.dk An delsbol i gfo ren i n gen Th orsbo Thorsager 12 264 Hedehusene AnsneppoRT 1. januar 214-31. december 214 (25. Regnskabsår) t{ 2o1s MEDLEM AF DANSKE REVISORER F5K* Ringstedvej

Læs mere

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL.

Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk A/B LYØVEJ1 M.FL. Tlf: 39 15 52 00 BDOStatsautoriseret revisionsaktieselskab OBD koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 70 REVISOR A/B LYØVEJ1 M.FL. ÅRSRAPPORT 2013 45. REGNSKABSÅR

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår

ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår MODELREGNSKAB Andelsboligforeningen Standard A Byvej 34-36 2335 København K CVR-nr. 25 25 25 25 ÅRSRAPPORT 2013 34. regnskabsår Administrator: Ejendomsadministrationen Administratorgade 6, 2. 5678 København

Læs mere

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19

AIB Vanløsegaard. Årsrapport 2013. CVR-nr. 43 07 60 19 Deloi1le S1alsautaiseret CVR-flr 33 96 35 56 Weidekanpsgade 6 Postboks 1600 0900 København c Telelbn: Telelax: WINIIII.deloitle.d< 36102030 36102040 AIB Vanløsegaard CVR-nr. 43 07 60 19 Årsrapport 2013

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3

Foreningsoplysninger 1 Administrator- og bestyrelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 3 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK // ALBJERG.DK REVISION & RÅDGIVNING Administrator:

Læs mere

DATAREVISION Registrerede revisorer

DATAREVISION Registrerede revisorer S Bregnerødvej 156-164 B 3460 Birkerød evr. nr.: 29 25 29 47 ARSRAPPORT FOR 1.1.2011-31.12.2011 6. regnskabsår DATAI IsioN evr.nr. 54 5o 40 55 email: rev isor(rpdatarevision.dk Pile Alle 29 2000 Frederiksberg

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR.

ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. ø ø ±Æ ªÆª ƪ ± øµ ª ª µøæ ANDELSBOLIGFORENINGEN ANNEBERGHUS - SANDBYGÅRD - TORBENFELDTHUS CVR-NR. 63 71 49 17 ÅRSRAPPORT 2013 ª ªÆ ± º øºª Ô Èi ÛÔÎÎÓ (æª ø i à ÚÊ ÌÌ ÔÎ ÓÈ ÓÈi ø Ê ÌÌ ÔÎ ÏÈ Ïi Û ø Ê Æª

Læs mere

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde

Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Andelsboligforeningen Rosenhaven Galpestykket, Svogerslev, 4000 Roskilde Årsrapport 2012 Himmelev Bygade 70 Postbox 116 4000 Roskilde CVR-nr. 33 78 05 24 T: 4636 6000 F: 4636 0770 E: rir@rir.dk www.rir.dk

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET

ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET ANDELSBOLIGFORENINGEN POPPELVÆNGET CVR-nr. 30 63 09 04 ÅRSRAPPORT FOR 2012 24. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Foreningsoplysninger: Foreningsoplysninger 1 Påtegninger: Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige

Læs mere

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade

Andelsboligforeningen Vejrøgade / Manøgade Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Stockholmsgade 45 2100 København Ø CVR-nr. 34209936 T (+45) 33 110 220 F (+45) 33 110 520 www.grantthornton.dk Andelsboligforeningen Vejrøgade /

Læs mere

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum

Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Andelsboligforeningen Klosterparken, Esrum Årsrapporten 2014 Godkendt på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling den 21. marts 2015 dirigent Aaen & Co. statsautoriserede revisorer p/s CVR nummer

Læs mere

TREKRONER ' REVISION A/S

TREKRONER ' REVISION A/S TREKRONER ' REVISION A/S Andelsholigforeningen Andedammen væenrik Hjortdal Andedammen 3 346 Birkerød Årsrapport 213 29. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fgreningens ordinære generalforsamling

Læs mere

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR.

REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. REVISIONSFIRMAET SVEND DØRFFER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB LERHØJ 7A, 2880 BAGSVÆRD, TLF. 43 71 94 18, FAX 43 71 94 64, CVR.NR. 15 65 97 77 ÅRSRAPPORT 2013 Andelsboligforeningen Sølvgade 93 Sølvgade

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår)

ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013. (9. regnskabsår) Østerbrogade 62 2100 København Ø Telefon: 3526 5208 Telefax: 3526 5209 ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBROGADE 117 121 OG ØRESUNDSVEJ 2 ÅRSRAPPORT FOR 2013 (9. regnskabsår) Vedtaget på foreningens generalforsamling

Læs mere

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Maltahus I. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Maltahus I Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04

Læs mere

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår

Andelsboligforeningen Nymølle. Årsrapport for 2011/12. 52. regnskabsår Andelsboligforeningen Nymølle Årsrapport for 2011/12 52. regnskabsår Gyrn Lops Brandt Statsautoriserede Revisorer A/S Ved Vesterport 6, 5. sal 1612 København V Telefon 38 87 99 11 Telefax 38 87 61 04 CVR-nr.

Læs mere

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening

Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening VEJLEDNING OM ÅRSREGNSKABER FOR ANDELSBOLIGFORENINGER, DER AFLÆGGER ÅRS- REGNSKAB EFTER ÅRSREGNSKABSLOVEN: Sådan laver du et gennemskueligt regnskab for din andelsboligforening ERHVERVSSTYRELSEN, FEBRUAR

Læs mere

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr.

Andelsb oligforenin gen. Bagervænget III. 4270IJøng. Årsrapport for 2010. N.e gistrerecle yevis orer. Kalundborgr e.j -tr. Andelsb oligforenin gen Bagervænget III 427IJøng Årsrapport for 21 N.e gistrerecle yevis orer Kalundborgr e.j -tr.tr18 I Corlcr Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Påtegninger Ledelsespåtegning Den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014

ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG. CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 ANDELSBOLIGFORENINGEN NYSPROG CVR.nr. 52 96 89 17 ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors

Læs mere

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00

Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 GENPART Andelsboligforeningen Pegasus Refnæsgade 28-34 m.fl. 2200 København N CVR-nr. 20 02 57 00 Årsrapport for 2013/14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International -

Læs mere

Andelsboligforeningen Kingosparken

Andelsboligforeningen Kingosparken Andelsboligforeningen Kingosparken Årsrapport for 2014 7. regnskabsår Godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den 22. april 2015 Dirigent 31. Indholdsfortegnelse Side Foreningsoplysninger 1

Læs mere