Referat fra generalforsamlingen i Cykel Motion Viborg 25. januar 2010

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra generalforsamlingen i Cykel Motion Viborg 25. januar 2010"

Transkript

1 Referat fra generalforsamlingen i Cykel Motion Viborg 25. januar 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år ved formanden. 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab (kalenderåret) ved kassereren. 4. Behandling af indkomne forslag. a. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer: I 1 ændres Medlemmer skal i videst muligt omfang møde til træning og løb i CMV s klubdragt. til Medlemmer skal i videst muligt omfang møde til træning og løb i CMV s klubdragt. Til sponsorløb skal medlemmer møde i klubdragt.. Begrundelse: Da sponsorløbene er en aktivitet for at promovere sponsorerne finder bestyrelsen det særligt vigtigt, at klubdragten skal anvendes. b. Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til vedtægtsændringer: I 3 ændres Kontingentet for fuldt medlemsskab fastsættes på den årlige generalforsamling og er altid inkl. M-licens. til Kontingentet for fuldt medlemsskab fastsættes på den årlige generalforsamling. Begrundelse: DCU-motionslicens bortfalder fra næste sæson, da det ikke er lykkedes at gentegne en ulykkesforsikring. c. Ivan Sloth fremsætter følgende forslag: Jeg anmoder generalforsamlingen om at tilslutte sig, at Cykel Motion Viborg s sponsorer skal garantere, at deres produktion foregår på en miljømæssigt ansvarlig måde samt under ordnede arbejdsforhold, der i overensstemmelse med den sædvanlige danske arbejdsmarkedsmodel hviler på kollektiv overenskomst indgået med relevante lønmodtagerorganisationer, der er tilsluttet LO, FTF, AC eller LH. 5. Fastsættelse af kontingent. a. Bestyrelsen foreslår kontingentet for sæsonen 1. april marts 2011 fastsat til kr. 400,-. 6. Valg af bestyrelse. a. På valg er: Knud Kristensen (modtager genvalg) Formand, Bjarne Frandsen (modtager genvalg) 7. Valg af suppleanter. a. Nuværende er Per Møller Mathiesen og Jes Johansen. 8. Valg af revisorer og 1 revisorsuppleant a. Nuværende revisor: Leif Aasten og Per Ulriksen. b. Nuværende revisorsuppleant: Dorte Post 9. Eventuelt. a. Fremtidige sponsoremner v/ bestyrelsen b. CMV-Cykeltur til Hallandsåsen v/ Jan Sørensen c. Konstruktionsændring på cykeltrailer v/keld Bay

2 41 medlemmer var fremmødt til generalforsamlingen. Ad 1) Kenneth Mortensen blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne. Ad 2) Formanden fremlagde beretningen, der blev taget til efterretning. Ad 3) Kassereren fremlagde regnskabet, der blev taget til efterretning. Ad 4) a: Vedtægtsændringen blev vedtaget. Ad 4) b: Vedtægtsændringen blev vedtaget. Ad 4) c: Forslaget blev forkastet. Ad 5) Kontingentet fastsat til 400,- kr. Ad 6) Bestyrelsen blev valgt til at bestå af: Bjarne Frandsen, Freddy Brion Nielsen, Knud Kristensen, Per S. Eriksen, Christian Greve. Ad 7) Suppleanter blev Jes Johansen og John Højgaard. Ad 8) Revisorer blev Leif Aasten og Per Ulriksen og revisor suppleant blev Dorte Post. Ad 9) a: Information og opfordring til at oplyse sponsoremner til bestyrelsen, så henvendelsen sker koordineret. Ad 9) b: Information om alternativt træningstur I klubben, der bearbejdes videre af køreudvalget. Ad 9) c: Bestyrelsen undersøger muligheden for at ændre traileren, så den bedre kan anvendes til mountainbikes. Ad 9) d: I køreudvalget udskiftes Per Møller Mathiesen med Ole Mikkelsen. Ad 9) e: Information om Garda Der mangler stadig 5 deltagere for at nå budgetprisen. Inden 1. februar meldes det ud, om turen kan genemføres..

3 ÝÇÕÛÔ ÓÑÌ ÑÒ Ê ÞÑÎÙ ÞHÍÍÛÓßÙÛÎÊÛÖ í ß èèðð Ê ÞÑÎÙ [ÎÍÎÛÙÒÍÕßÞ ÚÑÎ îððç

4 [ÎÍÞÛÎÛÌÒ ÒÙ [»¹² µ ¾» º± îððç ²» º± ª:» ±ª»»²»³³»» ³»¼ ª»¼ :¹» ó ²» µ ª»¹² µ ¾ º :¹¹»»²ô ±¹ ²¼» ± ¼»»º» ª± ± º»» ¼» ²(¼ª»²ó ¼ ¹» ± ² ²¹» ò [»¹² µ ¾» º± îððç ²¼» ¼» º± ¹»²» º± ³ ²¹»² ¹±¼µ»²¼»»ò Ê ¾± ¹ô ¼»² ïïò ²«îððç ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Ú»¼¼ Þò Ò»»²ô µ»» Ù±¼µ»²¼ º ¼»² (ª ¹» ¾»»»æ Ê ¾± ¹ô ¼»² ïìò ²«îððç ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ ÎÛÊ ÍÑÎÛÎÕÔZÎ ÒÙ Ê º±» ¹» µ (ª»ª µ±² ± º ¼» ¾±¹º(» ²¼ :¹» ±¹ «¼¹ º» ò λª ±²»² ±³º»¼» µµ» «²³» ¼»¹² µ ¾ ó»» µ»»º» ²ò λª ±²»² µµ» ¹ ª» ²»¼² ²¹ º± ¾» ± ¼ò Ê ¾± ¹ô ¼»² ïìò ²«îððç Ô» º ß»² λª ± л Ë µ»² λª ± ² ï

5 ÎÛÍËÔÌßÌÑÐÙHÎÛÔÍÛ Ò±» îððç îððè ÒÜÌZÙÌÛÎ Ô±µ» µ«¼ ²½ ò»º» ¾» ²¹ ¼» ; íðòïçç íçòìíï Õ±² ²¹»²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò êéòçëð êçòééð Í ±² ± ¾ ¼ ¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éîòêèé êéòíìì Í óñóî ³ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìïòéçè êðòçðð Ì( ¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìèòðïî ïîîòïçð Ó»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éòðìï ïéòçèê Þ ¼» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëòìðð ïòçèð Í ±² ± ñ µ«¼ Ê ¾± ¹ Ý ½ èòðïé ïçòîïç Ü» ¹» ¹»¾» ±² ± (¾ô Ê ¾± ¹ Ý ½ ò ëéòèìç ìëòìïè Ü» ¹» ¹»¾» ̱ ½ ² ñù ¼ ±«ò ïêìòêðð ïîïòèðç λ²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çòèðï êòêíð ëïíòíëì ëéîòêéè ËÜÙ ÚÌÛÎ Ø» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìéòéëï ìêòëîè Û ô ª ²¼ ±¹ ª ³» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çòèîç ïòéïé Õ(¾ º ²ª»² ±¹ ª»¼ ¹» ± ¼»» ±µ» òòòòòòò ïëòîëé ð Õ(¾ º ³»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îíòêèì îèòêéí Õ±² ± µ» ñ ± ±ñ¹»¾» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ìòíìè ìòêðê Ú± µ ²¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïòéëê ïòêèê Þ»»»²ñ ±² ± µ ª»» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïìòëéë îîòîèð Í ±² ± (» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïêòððð îòððð Ì»»º±²ñ¾»¼¾;²¼ ò ìòëðð íòïéë Õ(»»²¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò çêð èîë Õ±² ²¹»²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îòïëð îòïíî Þ ¼» ±¹ µ ¹» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ëòììì ëòïìë Ô ½»²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íïòîéë íïòîéë ß²²±²½» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïòìêî éçë ß ²¹»³»²» òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò íîòìëë ìíòîîê Ì( µ(¾ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò éîòîéê îéðòçðç ̱ ½ ² ñù ¼ ±«ò ïêêòïëì ïîéòíîè Ê ¾± ¹ Ý ½ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïçòìéé íëòêîì ìêçòíëí êîéòçîì [ÎÛÌÍ ÎÛÍËÔÌßÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ììòððï óëëòîìê î

6 ÞßÔßÒÝÛ ÐÎò íïò ÜÛÝÛÓÞÛÎ Ò±» îððç îððè ßÕÌ ÊÛÎ Õ»¾» ± ¼² ²¹ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïòïðé ïòêïë Ú» µ±² ± Ê» µ Þ ²µòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò èìòèïí ìçòêíë Ø(»²»µ±² ± Ê» µ Þ ²µòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ïêéòìèè ïëèòïëé ßÕÌ ÊÛÎ ßÔÌòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îëíòìðè îðçòìðé ÐßÍÍ ÊÛÎ Û¹»²µ ïò ²«îðçòìðé îêìòêëí [»» «ò ììòððï óëëòîìê Û¹»²µ íïò ¼»½»³¾» òò îëíòìðè îðçòìðé ÙZÔÜ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò ð ð ÐßÍÍ ÊÛÎ ßÔÌ òòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò îëíòìðè îðçòìðé ÒÑÌÛÎ Ê: ¼ º ( ¾» ± ¼² ²¹ ³ ³±³ ª º± îò ª; ²¼¹; µµ» ¾ ²½»²ò í

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen 2010.

Referat af Generalforsamlingen 2010. Referat af Generalforsamlingen 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning 4. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 5. Fastsættelse

Læs mere

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis.

Foreningen DTUKklatrings overordnede ledelse er den årlige generalforsamlingen, som består af medlemmer med gyldigt medlemsbevis. VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DTUKlatring 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er: DTUKlatring Foreningens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune 2. Formål Foreningen DTUKlatring ønsker at inspirere til og

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1

Fejø Møllelaug. Indhold. Fejø Møllelaug 1. Fejø, den 5. februar 2006. Indhold 1 Fejø Møllelaug Fejø, den 5. februar 2006 Indhold Fejø Møllelaug 1 Indhold 1 Vedtægter for Fejø Møllelaug, Østerby Mølle a.m.b.a 2 1. Navn, hjemsted og adresse... 2 2. Formål... 2 3. Medlemmer... 2 4. Generalforsamling...

Læs mere

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling

Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Kokkedal, 14 marts 2013 Referat Af grundejerforeningens 48. ordinære generalforsamling Torsdag, den 14. marts 2013 kl. 19:00 på Kokkedal Skole, Vest - mødelokale. Dagsorden i henhold til foreningens vedtægter

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30

Onsdag, den 21.3.2012, klokken 19.30 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Biografsalen i Kulturhuset Furesø Kommune har kontaktet grundejerforeningen om et planlagt forsøg med 4-kammer affaldsbeholdere. Kommunen planlægger at gennemføre

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00

Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Generalforsamling i Roklubben Stevns torsdag d. 28. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 2. Aflæggelse af beretninger. 3. Fremlæggelse af regnskab. 4. Fremlæggelse af

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere