Vedtægter for. Viborg Golfklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for. Viborg Golfklub"

Transkript

1 Vedtægter for Viborg Golfklub

2 1. Klubbens navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Viborg Golfklub. Klubbens hjemsted er Viborg. Klubben er stiftet den 16. april Klubbens adresse er: Spangsbjerg Allé 50, 8800 Viborg. Klubbens formål er med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale samvær at skabe de bedst mulige forhold for medlemmernes udøvelse af golfsporten herunder: Fremme medlemmernes lyst til at lære og dygtiggøre sig i golfspillet. Skabe de bedst mulige vilkår for et godt klubliv. Fremme medlemmernes lyst og evne til at engagere sig og tage medansvar i foreningen. Etablere og drive golfbaner med tilhørende klubfaciliteter. Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og Viborg Idrætsråd. 2. Optagelse af medlemmer og udmeldelse Kun personer, der opfylder Dansk Golf Unions bestemmelser for medlemskab af en golfklub - for så vidt angår amatørmedlemmer unionens amatørbestemmelser - kan være medlemmer af klubben. Anmodning om optagelse som medlem i klubben skal indgives skriftligt til bestyrelsen, der fastsætter de nærmere regler for optagelsen. Bestyrelsen kan bestemme, at antallet af aktive medlemmer ikke må overstige et nærmere fastsat medlemstal og kan i den forbindelse begrænse tilgangen af medlemmer inden for en eller flere medlemskategorier. Bestyrelsen kan forhøje eller nedsætte det medlemstal, som ikke må overskrides. Har bestyrelsen truffet bestemmelse om, at der inden for en eller flere medlemskategorier ikke kan optages yderligere medlemmer, skal der føres en liste over personer, som søger om optagelse i klubben. Når muligheden for optagelse genopstår, har de personer, som i længst tid har søgt om medlemskab, fortrinsret. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra. Medlemskab af klubben er bindende for det kalenderår, hvori optagelse er sket. Udmeldelse af klubben eller overgang til anden medlemskategori skal meddeles skriftligt til bestyrelsen med en måneds varsel til en 1. januar. Bestyrelsen kan dog i særlige tilfælde gøre undtagelse herfra. 3. Medlemskategorier, indskud, kontingent Bestyrelsen fastsætter medlemskategorier og det årlige kontingent for hver medlemskategori. Bestyrelsen fastsætter endvidere indskuddets størrelse. Et medlem, som i mere end tre måneder efter forfaldsdagen undlader at betale kontingent, mister automatisk sit medlemskab i klubben. Genoptagelse af klubben kan først ske, når det skyldige kontingentbeløb og de omkostninger, klubben måtte have haft i anledning af den manglende kontingentbetaling, er betalt. Såfremt det skyldige beløb er betalt inden seks måneder efter forfaldsdagen, kan genoptagelse ske uden betaling af nyt indskud. Bestyrelsen kan, når særlige forhold gør sig gældende, gøre undtagelse fra denne bestemmelse. 1

3 4. Generalforsamling Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes i Viborg hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal med mindst 14 dages varsel bekendtgøres ved opslag i klubben og enten sendes til medlemmerne eller bekendtgøres i den lokale dags- og ugepresse. Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af forsamlingen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen og behøver ikke at være medlem af klubben. Kun aktive medlemmer er stemmeberettigede. Kun medlemmer, der er til stede på generalforsamlingen, har stemmeret. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, med mindre disse vedtægter bestemmer andet. Skriftlig afstemning skal foretages, såfremt 10 stemmeberettigede kræver det. Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer og suppleanter for disse, jfr. 5 stk. 1, nr. 6, 7 og 8, skal der i tilfælde af kampvalg anvendes skriftlig afstemning og følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster på én gang. Hver stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidater med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. De sager, der behandles af generalforsamlingen, refereres kort i klubbens forhandlingsprotokol, som underskrives af dirigenten. 5. Dagsorden for generalforsamling Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab samt budget for det kommende år. 4. Forslag fra bestyrelsen. 5. Forslag fra medlemmer. 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af suppleanter i bestyrelsen. 8. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 9. Eventuelt. Forslag fra medlemmer skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 15. februar. Forslag fra medlemmer og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen. 6. Valg af bestyrelse, revisorer og suppleanter Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen således: 2

4 - I år med ulige årstal vælges: 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. - I år med lige årstal vælges: 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Valgbar til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer over 18 år. I tilfælde af vakance i bestyrelsen og som revisor, indtræder den suppleant, der er valgt i samme år som den fratrådte. 7. Bestyrelsens konstituering og forretningsorden Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand og fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsens beslutninger skal indføres i forhandlingsprotokollen. 8. Klubbens ledelse, administration og daglige drift Bestyrelsen har ansvaret for ledelsen af klubben og træffer beslutninger i klubbens anliggender. Bestyrelsen kan ansætte lønnet personale og skal ansætte en Golfmanager og en Chefgreenkeeper. Golfmanageren varetager klubbens administration og daglige drift i overensstemmelse med bestyrelsens anvisninger og leder og fordeler arbejdet blandt det administrative personale. Golfmanageren har ansvaret for koordinering af samarbejdet mellem Golfklub, Golf Café og Pro Shop i henhold til de retningslinjer, bestyrelsen vedtager. Golfmanageren udarbejder i samarbejde med bestyrelsen årsregnskab og budget og er ansvarlig for den daglige drift af klubbens økonomi i overensstemmelse med det budget bestyrelsen har vedtaget. Golfmanageren har ansvaret for at påse, at bestyrelsens forskrifter for ophold og adfærd på arealer underlagt Golfklubben efterleves. Chefgreenkeeperen varetager den daglige pasning af golfbanen i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinjer. Chefgreenkeeperen leder og fordeler arbejdet blandt det ansatte greenkeeperpersonale. 9. Tegningsregel, hæftelse, fuldmagter Bestyrelsen kan træffe beslutning om optagelse af lån og om sikkerhedsstillelse herfor, herunder om pantsætning af fast ejendom og løsøre. Beslutning om køb og salg af fast ejendom skal vedtages af en generalforsamling. Forslag herom kan kun stilles af bestyrelsen. 3

5 Klubben tegnes af formanden og næstformanden i forening, eller af en af disse sammen med et af de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele specialfuldmagter. Kun klubbens formue hæfter for de forpligtelser, som klubben påtager sig. 10. Regler for spil på banen m.v. For golfspillet i klubben gælder de regler, der er fastsat af "The Royal & Ancient Golf Club of St. Andrews" samt de af bestyrelsen med Dansk Golf Unions godkendelse fastsatte Lokale Regler. Klubben respekterer DGU s regler for DGU- og NGU introduktionskort. Kun aktive medlemmer, der ikke er i restance med betaling af kontingent og/eller indskud, har ret til at spille og træne på banen. Bestyrelsen fastsætter de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og opretholdelse af orden inden for klubbens område. 11. Nedsættelse af udvalg Bestyrelsen nedsætter de udvalg, som bestyrelsen eller generalforsamlingen træffer beslutning om, og skal nedsætte et Amatør- og Ordensudvalg, et Handicapudvalg, et Regeludvalg, et Turneringsudvalg og et Baneudvalg. Bestyrelsen udarbejder forretningsorden for udvalgenes arbejde eller fastlægger retningslinjerne for arbejdet i en virksomhedsplan. 12. Amatør- og Ordensudvalg Klubbens bestyrelse nedsætter et Amatør- og Ordensudvalg bestående af tre medlemmer, der skal nyde almindelig anseelse og ikke må være medlemmer af bestyrelsen. Medlemmerne vælges for fire kalenderår ad gangen og kan genvælges. Bestyrelsen kan ikke afsætte medlemmerne i funktionsperioden. I tilfælde af vakance, udpeger bestyrelsen et nyt medlem for den resterende del af perioden. Formanden for udvalget, der ikke behøver at være medlem af golfklubben, udpeges af bestyrelsen og skal så vidt muligt være jurist. Bestyrelsen udpeger en suppleant, der i et udvalgsmedlems midlertidige fravær eller i tilfælde af inhabilitet deltager i behandlingen af udvalgets sager. Udvalget har kompetence til at behandle disciplinærsager, der vedrører brud på amatørreglerne brud af golfens etiketteregler brud på klubbens ordensregler, jf. 10, stk. 3 brud på normer for acceptabel adfærd på klubbens område, selv om der ikke er fastsat regler herom i medfør af 10, stk. 3 Klage til udvalget skal indgives skriftligt senest 8 dage efter, at en påstået forseelse har fundet sted. Klage kan indgives af klubbens medlemmer, gæstespillere og af klubbens bestyrelse. 4

6 Klage fra et medlem eller en gæstespiller indgives til bestyrelsen, der straks videresender klagen til udvalgets medlemmer. Udvalgets formand skal uden unødigt ophold indlede klagesagens behandling og har ansvaret for, at den gennemføres hurtigst muligt. Bestyrelsen har ret til at være repræsenteret under mundtlige behandlinger samt til at ytre sig i alle sager, dog ikke om skyldspørgsmål medmindre bestyrelsen er klagende part i sagen. Udvalget kan idømme følgende sanktioner: Advarsel Ved en førstegangsforseelse anvendes en skriftlig advarsel, med mindre der er tale om en grov forseelse. Karantæne I gentagelsestilfælde, eller hvor der er tale om en grov forseelse, kan et medlem i en tidsbestemt periode udelukkes fra alle eller enkelte af klubbens turneringer og/eller forbydes at benytte klubbens faciliteter. Suspension Ved suspension fratages spillerens handicap, således at spilleren er udelukket fra alt golfspil, hvor handicap er en forudsætning. Suspension betyder samtidig forbud mod benyttelse af alle klubbens faciliteter. En afgørelse om suspension skal indeholde: 1. Længden af suspensionen 2. Konsekvensen af suspensionen 3. Muligheden for at generhverve handicap Eksklusion Et medlem kan fratages sit medlemskab af klubben, hvis det tidligere har været idømt karantæne eller suspension, eller der foreligger en særdeles grov forseelse. Udvalgets afgørelser kan påklages til Amatør- og Ordensudvalget under Dansk Golf Union. Klage skal ske inden 4 uger efter, at meddelelse om afgørelsen er kommet frem til parten. Bestyrelsen kan ikke ændre eller omgøre udvalgets afgørelser, men har altid adgang til at påklage disse, også hvor klagen ikke er indgivet af bestyrelsen. 13. Handicapudvalg Handicapudvalget består af mindst 2 medlemmer, som alle skal have et grundigt kendskab til de gældende regler for "Standard Scratch Score systemet", og de handicapregler, der er knyttet dertil. Udvalget fastsætter handicap for hvert enkelt aktivt medlem i overensstemmelse med Dansk Golf Unions handicapsystem, og tildeling af handicapslag i handicapturneringer og matcher sker i henhold til det af DGU fastsatte slopesystem. Handicappene indføres i handicapprotokollen. 14. Turneringsudvalg Turneringsudvalget består af 1 bestyrelsesmedlem og mindst 2 andre medlemmer. Udvalgets medlemmer skal have grundigt kendskab til almindelig praksis for turneringers afvikling. Udvalget opstiller almindelige og specielle turneringsbetingelser. Den udarbejder årets turneringsprogram og forestår afviklingen af turneringerne. Udvalget skal overvåge, at spillerne følger golf- og etikettereglerne, samt de lokale regler, der er udarbejdet i tilslutning 5

7 hertil. 15. Baneudvalg Baneudvalget består af mindst 2 medlemmer, som alle skal have et sagligt kendskab til almindelig vedligeholdelsesstandard for golfbaner. Udvalget skal hvert år i samarbejde med Chefgreenkeeper og Golfmanager udarbejde forslag til bestyrelsens retningslinjer for golfbanens udformning, standard og pasning i det kommende år. Udvalget skal føre tilsyn med, at banen passes i henhold til de vedtagne retningslinjer. Udvalget afgiver endvidere indstilling til bestyrelsen om eventuelle ændringer i retningslinjerne for banens udformning og pasning. 16. Regnskab og revision Klubbens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Bestyrelsen kan antage en statsautoriseret eller registreret revisor til at yde klubben regnskabsmæssig bistand. Det reviderede regnskab skal enten sendes til medlemmerne eller fremlægges i klubhuset senest 8 dage før den ordinære generalforsamling. 17. Vedtægtsændringer Disse vedtægter kan kun ændres af en generalforsamling. Til vedtagelse af ændring kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Vedtægter og vedtægtsændringer skal godkendes af Dansk Golf Union, der skal sikre at vedtægterne ikke tilsidesætter reglerne for medlemskab af Dansk Golf Union og Danmarks Idræts Forbund. 18. Klubbens opløsning Opløsning af klubben kan kun vedtages af en generalforsamling. Forslag herom kan kun stilles af bestyrelsen. Til vedtagelse af et forslag om klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer har deltaget i afstemningen, og at forslaget vedtages med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Såfremt mindre end 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer har deltaget i afstemningen, men der blandt de afgivne stemmer har været et flertal på 2/3 for forslaget, skal bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der skal holdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Ved opløsning af klubben tilfalder klubbens aktiver Viborg Idrætsråd. 19. Ikrafttrædelse Disse vedtægter træder i kraft den 10. marts

8 Vedtægterne er godkendt på ordinære generalforsamlinger den 23. november 2001, 21. november 2007 samt 10. marts 2010 I bestyrelsen: Uffe Steffensen Marianne Jensen Egon Christensen Peter Svendsen Peter Bragh 7

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club

Vedtægter for Hvalpsund Golf Club Vedtægter for Hvalpsund Golf Club opdateret 15. april 2014 1 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hvalpsund Golf Club. Dens hjemsted er i Vesthimmerlands kommune. 2 Formål Det er klubbens formål at skabe

Læs mere

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK.

VEDTÆGTER. Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere vedtægter i OEGK. Østre Stationsvej 43, 1. 5000 Odense C Tlf. 66 12 03 03 J. nr. 13272 JPH/bk/cp VEDTÆGTER Disse vedtægter er vedtaget på OEGK s ekstraordinære generalforsamling den 29. oktober 2012 og afløser alle tidligere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet.

3. Klubbens idegrundlag er at skabe et venligt, gæstfrit, behageligt og socialt miljø, hvori klubbens medlemmer kan dyrke golfspillet. Nye vedtægter for Himmelbjerg Golf Club. (ændringer med kursiv) Vedtægt for Himmelbjerg Golf Club 1 Klubbens navn er HIMMELBJERG GOLF CLUB og dens hjemsted er Silkeborg Kommune. Klubbens formål er at leje

Læs mere

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens

1.1 Klubbens navn er Stensballegaard Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Lett Advokatfirma Adv. Carsten Henriksen J.nr. 208877-LGU 14. maj 2008 Revideret af Golfklubben i 2011 og 2012 VEDTÆGTER for Stensballegaard Golfklub 1. Klubbens navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Stensballegaard

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Golf Klub

Vedtægter for Roskilde Golf Klub Vedtægter for Roskilde Golf Klub 1. NAVN OG FORMÅL 1. Klubbens navn er Roskilde Golf Klub. 2. Klubben er medlem af Dansk Golf Union. 3. Klubbens formål er som sportsklub: - at give medlemmerne de bedst

Læs mere

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst)

BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis. Forslag til ændring af vedtægter. 1 stk. 3 ændres til (kommende tekst) 1 stk. 3 (nuværende tekst) Forslag til ændring af vedtægter BILAG A Behandles og godkendes enkeltvis 1 stk. 3 (nuværende tekst) Klubben skal være medlem af Dansk Golf Union og af den lokale idrætsunion. 1 stk. 3 ændres til Klubben

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Behandling af disciplinærsager

Behandling af disciplinærsager Behandling af disciplinærsager i Behandling af disciplinærsager 1 Indholdsfortegnelse 1. Viborg Golfklubs Ordens- og etiketteregler 2010 2. Viborg Golfklubs vedtægter 12 - Amatør- og Ordensudvalg 3. Viborg

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG

VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG VEDTÆGTER FOR HØJVANGENS IDRÆTSFORENING HI SKANDERBORG Kapitel 1. Navn og formål. 1. Foreningens navn er Højvangens Idrætsforening -HI Skanderborg. Foreningen er stiftet den 22. maj 1975 med hjemsted i

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18

Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. CVR-nr.: 31 00 75 18 Vedtægter Foreningen af forsikringstagere i Thisted Forsikring f.m.b.a. Side 1 af 7 1 Navn og hjemsted Foreningens

Læs mere

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015

FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992. Bestemmelser og retningslinjer. Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 FREDERIKSHAVN GOLF KLUB Stiftet den 2. april 1992 Bestemmelser og retningslinjer Denne udgave er opdateret 21.april, 2015 1 INDHOLD Side2 Indledning Side 3 Vision Side 3 Vedtægter Side 4 til 8 Bestyrelsesmøder

Læs mere

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen.

1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 1. Navn og hjemsted 1.1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Yachtklub (KDY), dens hjemsted og sekretariat er en kommune i hovedstadsregionen. 2. Klubbens formål 2.1 Klubbens formål er at fremme sejlsporten

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter

Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Vedtægter for Nordjysk Kampsportscenter Foreningens formål 1. Foreningens navn er Nordjysk Kampsportscenter og dens hjemsted er Aalborg Kommune. Foreningen er stiftet den 1. februar 1972. Nordjysk Kampsportscenter

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere