V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S"

Transkript

1 V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg Håndbold Klub A/S) VHK A/S (Viborg Håndbold Klub A/S) Viborg Sport og Event A/S VHK Sport A/S Viborg HK Sport A/S 1.3. Selskabets hjemsted er Viborg Kommune. 2. FORMÅL 2.1. Selskabets formål er at drive professionel håndbold samt handel og investering, herunder investering i fast ejendom, i tilknytning til professionel håndbold. 3. ATIEKAPITAL 3.1. Selskabets aktiekapital udgør DKK Aktiekapitalen er fuldt indbetalt Aktiekapitalen er fordelt i aktier på DKK 25,00 og multipla heraf. 4. FORHØJELSE AF AKTIEKAPITALEN 4.1. Bestyrelsen er bemyndiget til inden den 24. oktober 2017 at udvide aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. kr ,00 ved kontant indbetaling.

2 4.2. Tegningskursen fastsættes af bestyrelsen. Ved udbud af nye aktier til tegning til markedskursen kan de nye aktier udbydes uden fortegningsret for de nuværende aktionærer. Bestyrelsen kan dog udbyde de nye aktier til en lavere tegningskurs end markedskursen, i hvilket tilfælde de nuværende aktionærer har forholdsmæssig fortegningsret efter deres aktiebesiddelse De nye aktier udstedes i stykstørrelse á nom. DKK 25,00 eller multipla heraf og med de samme rettigheder og forpligtelser, som gælder for selskabets øvrige aktier i henhold til de til enhver tid gældende vedtægter Vilkårene for aktietegning fastsættes i øvrigt af bestyrelsen Bestyrelsen kan foretage de ændringer af vedtægterne, som er en nødvendig følge af kapitalforhøjelser i forbindelse med udnyttelse af bemyndigelsen. 5. AKTIER 5.1. Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets ejerbog Aktierne skal være omsætningspapirer Ingen aktionær har pligt til at lade sine aktier indløse Aktierne er frit omsættelige Ingen af selskabets aktier har særlige rettigheder Selskabets ejerbog føres af Computershare A/S, Kongevejen 418, 2840 Holte, Danmark, CVRnr UDBYTTE 6.1. Efter årsrapportens godkendelse på generalforsamlingen skal udbytte med frigørende virkning kunne udbetales af selskabet til den, der er registreret som aktionær ifølge ejerbogen Udbytte, der ikke er hævet inden 5 år efter forfaldsdag, tilfalder selskabet. 7. MORTIFIKATION 7.1. Selskabets aktier kan mortificeres udenretligt i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler herom Aktiemortifikation iværksættes på begæring og bekostning af den, der er noteret som ejer i ejerbogen af den involverede aktie. 8. GENERALFORSAMLING 8.1. Selskabets generalforsamling afholdes i Viborg Kommune Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år så betids, at årsrapporten kan være modtaget i Erhvervs- & Selskabsstyrelsen senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning.

3 8.3. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes efter beslutning af en generalforsamling, en bestyrelse eller på begæring af den generalforsamlingsvalgte revisor Aktionærer, der tilsammen ejer 5% eller mere af aktiekapitalen, kan skriftligt overfor bestyrelsen begære afholdt ekstraordinær generalforsamling. Begæringen skal indeholde dagsorden for de spørgsmål, der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Fremkommer en begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, skal bestyrelsen indkalde til en sådan generalforsamling inden 2 uger efter begæringens modtagelse Generalforsamlinger indkaldes med et varsel af mindst 3 uger og højst 5 uger Så længe selskabets aktier er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, sker indkaldelse til generalforsamling i en fondsbørsmeddelelse, ligesom indkaldelsen offentliggøres på selskabets hjemmeside. Såfremt selskabets aktier ikke længere er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, sker indkaldelse til generalforsamling i et landsdækkende dagblad efter bestyrelsens valg Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen Så længe selskabets aktier er optaget til notering eller handel på et reguleret marked, skal indkaldelsen endvidere indeholde en beskrivelse af aktiekapitalens størrelse, aktionærernes stemmeret, eventuelle stemmebegrænsninger, eventuelle forskellige stemmevægtninger og angive, hvilket pengeinstitut der er udpeget af selskabet, og hvorigennem aktionærerne kan udøve deres finansielle rettigheder. Derudover skal indkaldelsen indeholde en beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, oplysning om registreringsdatoen jf. denne vedtægts punkt 8.13, angivelse af hvor dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, og hvor dagsorden og de fuldstændige forslag kan rekvireres samt angivelse af en internetadresse hvor nedenstående dokumenter senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse vil være tilgængelige til eftersyn for selskabets aktionærer: Indkaldelsen Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen. De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, herunder for den ordinære generalforsamlings vedkommende revideret årsrapport. Dagsorden og fuldstændige forslag Formularer, der anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse pr. brev. Gøres disse ikke tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan rekvireres i papirform og sender formularerne til enhver aktionær, der ønsker dette.

4 8.9. Hvis der på generalforsamlingen skal behandles forslag, til hvis vedtagelse der kræves kvalificeret majoritet, herunder forslag til vedtægtsændring, skal indkaldelsen tillige angive disse forslag og deres fulde ordlyd Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter: 1. Udpegning af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 7. Valg af en revisor. 8. Eventuelt Selskabet offentliggør senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af ordinære generalforsamlinger datoen for den ordinære generalforsamlings afholdelse samt datoen for den seneste fremsættelse af krav om optagelse af et bestemt angivet emne på dagsordenen for aktionærerne Aktionærer er berettiget til at få et eller flere bestemt angivne forslag behandlet på en generalforsamling, såfremt selskabets bestyrelse skriftligt har modtaget sådanne forslag senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse. Modtager selskabet forslag til dagsordenen senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør selskabets bestyrelse, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen En aktionærs ret til at deltage i og afgive stemmer på generalforsamlingen fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, der ligger 1 uge før generalforsamlingens afholdelse. Deltagelse i generalforsamlingen forudsætter tillige, at aktionæren senest 3 dage før generalforsamlingens afholdelse har anmeldt sin deltagelse til selskabet. Adgangskort udstedes til den, der ifølge ejerbogen er noteret som aktionær på registreringsdatoen, eller som selskabet pr. registreringsdatoen har modtaget behørig meddelelse fra med henblik på indførsel i ejerbogen Aktionæren har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt, der ikke kan gives for en længere varighed end 1 år. Fuldmagt til bestyrelsen skal dog gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.

5 9. STEMMEFORDELING 9.1. På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 25,00 én stemme Stemmeret kan kun udøves af aktionærer og sådannes befuldmægtigede på grundlag af behørig forevist adgangskort, og kun såfremt aktionæren før generalforsamlingen enten er blevet noteret i selskabets ejerbog eller har anmeldt og dokumenteret sin aktieerhvervelse overfor selskabet, jf. denne vedtægts punkt GENERALFORSAMLINGENS LEDELSE Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde og afstemningsfacon På en generalforsamling kan der kun tages beslutning om de i dagsordenen anførte forslag og ændringsforslag hertil. 11. VEDTAGELSE AF BESLUTNINGER Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med simpel stemmeflerhed, medmindre andet følger af lovgivningen eller af disse vedtægter I tilfælde af stemmelighed bortfalder et forslag Opstår der stemmelighed ved valg, foretages der ny afstemning. Er stemmerne også lige efter 2. valg, trækkes der lod Til vedtagelse af beslutninger om vedtægtsændringer eller om selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede, stemmeberettigede aktiekapital. 12. SELSKABETS LEDELSE Selskabet ledes af en bestyrelse på op til 9 medlemmer Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen, dog har foreningen Viborg Håndbold Klub ret til at udpege 1 bestyrelsesmedlem, hvis generalforsamlingen vælger op til 5 personer, medens de har ret til at udpege 2 bestyrelsesmedlemmer, hvis generalforsamlingen vælger mere end 5 personer Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og næstformand Bestyrelsen fastsætter i øvrigt ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv Bestyrelsen skal sørge for en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af samtlige medlemmer er tilstede Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

6 12.8. Over det på bestyrelsesmødet passerede, føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-3 medlemmer til at lede den daglige drift Bestyrelsen kan meddele prokura Selskabets ledelse, spillere, ledere, trænere og andre ansatte er underlagt de for Dansk Håndbold Forbund til enhver tid gældende love og reglementer samt trufne beslutninger. 13. TEGNINGSREGLER Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forbindelse med enten et medlem af bestyrelsen eller med en direktør eller af 3 bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. 14. REVISION Revision af selskabets årsrapporter foretages af en af generalforsamlingen for et år ad gangen valgt revisor. 15. REGNSKAB Selskabets regnskab løber fra til

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S

VEDTÆGTER. for ANDERSEN & MARTINI A/S VEDTÆGTER for ANDERSEN & MARTINI A/S Navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er "ANDERSEN & MARTINI A/S". Selskabet driver tillige virksomhed under navnene "AUTO-ISLEV A/S (ANDERSEN & MARTINI A/S)",

Læs mere

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07

VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 VEDTÆGTER for PARKEN SPORT & ENTERTAINMENT A/S CVR-NUMMER 15 10 77 07 SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med binavnene: Football Club København A/S (PARKEN

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S

G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S G E R M A N H I G H S T R E E T P R O P E R T I E S A/S V E D T Æ G T E R 1. Navn 1.1. Selskabets navn er German High Street Properties A/S. 2. Formål 2.1. Selskabets formål er at drive ejendomsinvesteringsvirksomhed

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S

VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S VEDTÆGTER FOR SANISTÅL A/S (CVR-nr.: 42 99 78 11) 1.1 Selskabets navn er "Sanistål A/S". 1. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene "Jysk Maskinteknik A/S (Sanistål A/S)" "Sanibad (Sanistål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 12. marts 2009 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 12. marts 2009 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1760 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 12. marts 2009 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål

VEDTÆGTER. for. Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1 Selskabets navn og formål VEDTÆGTER for Glunz & Jensen A/S (CVR-nr. 10 23 96 80) 1.1 Navn Selskabets navn er Glunz & Jensen A/S. 1 Selskabets navn og formål 1.2 Binavne Selskabet anvender følgende binavne: Graphic Equipment Technologies

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.

VEDTÆGTER. Aarhus Lokalbank Aktieselskab FOR. Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank. VEDTÆGTER FOR Aarhus Lokalbank Aktieselskab Østergade 15 8370 Hadsten Telefon 86 98 15 00 mail@aarhuslokalbank.dk www.aarhuslokalbank.dk CVR. NR. 37729116 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL Bankens navn er: Aarhus

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S

V E D T Æ G T E R. for. Lån & Spar Bank A/S V E D T Æ G T E R for Lån & Spar Bank A/S ---ooooo-- SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1.1. Selskabets navn er Lån & Spar Bank A/S. Banken driver tillige virksomhed under følgende binavne: CO II Bank

Læs mere

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S

Vedtægter. for. Jyske Bank A/S Vedtægter for Jyske Bank A/S Indholdsfortegnelse: 1 Navn, hjemsted og formål 2-5 Aktiekapital og aktier - Aktiekapital - Aktier - Bemyndigelse, aktieudvidelse - Bemyndigelse, konvertible lån 6 Bankens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S

VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S VEDTÆGTER FOR HVIDBJERG BANK A/S Navn, hjemsted og formål Bankens navn er HVIDBJERG BANK, Aktieselskab. Hjemstedet er Struer Kommune. Formålet er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen

Læs mere

Vedtægter for TDC A/S

Vedtægter for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene AIRTALK MOBILTELEFONI A/S BERLINGSKE MOBIL A/S BILLINGCOM A/S

Læs mere