Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F."

Transkript

1 Vedtægter for The Green Pride Fanklub for Viborg F.F. anno 1/ NAVN: Foreningens navn er The Green Pride, og dens hjemsted er Viborg Kommune. 2 FORMÅL: Foreningen har til formål: a) At tilbyde aktiv støtte til Viborg F.Fs Førstehold og med mulighed for at dyrke denne aktivitet samt med udgangspunkt i undervisning, foredrag og debatter. Herom der er med til at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig og tage medlemsansvar i foreningen og det lokale samfund, herunder fankulturen i Viborg. b) At fremme interessen for fodbold. c) At støtte Viborg F.Fs førstehold. d) At fremme det under c) nævnte, ved i videst mulig omfang at arrangere fælles ture til holdets udekampe. e) At lave andre arrangementer der understøtter ovennævnte formål. 3 MEDLEMMER: 1. Som medlem kan optages enhver, der tilkendegiver at ville overholde foreningens vedtægter, og at virke til aktivt arbejde/fremme af foreningens formål. 2. Medlemsskabet løber for et år af gangen. 3. Medlemsretten ophører: a) Hvis medlemmet undlader at forny sit medlemsskab. Medlemsretten generhverves dog straks ved indbetaling af årets kontingent. b) Ved eksklusion, der finder sted såfremt medlemmet har gjort sig skyldig i handling, der kan skade foreningens anseelse; eller undlader at følge bestyrelsens forskrifter eller påbud i forbindelse med foreningens arrangementer.

2 Et medlem, der er blevet ekskluderet som følge af anstiftelse af, eller deltagelse i uroligheder eller hærværk og anden vandalisme i forbindelse med en fodboldkamp, vil ikke senere kunne optages som medlem i foreningen. 4. Bestyrelsen dømmer i alle sager vedrørende medlemsskabet, men bestyrelsens afgørelse kan af medlemmet indankes for generalforsamlingen. 4 KONTINGENT: Til drift af foreningens formål betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. 5 REGNSKAB OG REVISION: Regnskabsåret går fra d. 1. juni og et år frem og afsluttes dermed d. 31. maj. Klubbens regnskaber med bilag afleveres hvert år efter afslutningen til bilags kontrollanter, og disse afleverer det med deres påtegning til formanden og kasseren. Folkevalgte revisorer godkender regnskabet. 6 GENERALFORSAMLINGEN: 1. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 2. Den ordinære Generalforsamling finder sted én gang om året inden udgangen af juni måned, under ledelse af en af Generalforsamlingenen valgt dirigent. 3. Indkaldelse til ordinær Generalforsamling finder sted ved annoncering på stadion ved sidste hjemmekamp inden Generalforsamlingen, samt i Viborg Stifts Folkeblad under forenings nyt, på The Green Prides hjemmeside og fremsendes pr. til de medlemmer, som vi har en mailadresse på og som brev til de medlemmer, som ikke har en adresse. 4. Forslag der tilsigter en beslutning på Generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge før Generalforsamlingen. 5. Ekstraordinær Generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når det skriftligt forlanges af mindst én tredjedel af medlemmerne med angivet grund. 6. Til ekstraordinær Generalforsamling indkaldes senest 14 dage efter med 1 uges varsel. Denne indkaldelse sker på samme måde som til ordinær Generalforsamling. Udenfor fodboldsæsonen dog kun ved annoncering i Viborg Stifts Folkeblad og Radio Viborg, sidst nævnte i så fald to gange.

3 7. Over det på Generalforsamlingen passerede føres protokol, som underskrives af sekretæren, dirigenten og formanden. 8. På den ordinære Generalforsamling skal følgende dagsorden behandles: 1) Valg af dirigent. 2) Beretning fra bestyrelsen. 3) Fremlæggelse af regnskab. 4) Behandling af indkomne forslag. 5) Fastsættelse af kontingent. 6) Valg af bestyrelse og 2 suppleanter. 7) Valg af 2 folkevalgte revisorer. 8) Eventuelt. 9. Alle afgørelser sker ved simpel flertal. Stemmeafgivelsen skal ske skriftligt hvis et eller flere af medlemmerne ønsker det. Er et medlem forhindret i at møde på Generalforsamlingen, kan vedkommende stemme ved fuldmagt. Medlemmerne træffer beslutning ved simpel stemmeflerhed, undtagen i de tilfælde hvor der til afstemningen foreligger forslag til vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen. 10. Fra punkt 8 er der dog følgende undtagelse: Ingen beslutning der tilsigter foreningens opløsning eller ændring af dens vedtægter, eller sammenslutning med en anden forening, kan finde sted uden at mindst to tredjedele af foreningens medlemmer er til stede, og deraf mindst to tredjedele af disse stemmer for. Er første betingelse ikke til stede, indkaldes der til ekstraordinær Generalforsamling senest 2 uger efter den førnævnte, og afgørelsen træffes da ved simpelt flertal. 7 BESTYRELSEN: 1. Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af op til 5 medlemmer. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil samt forvalter dens midler. 2. Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Viborg Kommunes retningslinier. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab. 3. Bestyrelsen, der vælges på den ordinære Generalforsamling, består af op til 5 medlemmer samt eventuelt 2 suppleanter. Bestyrelsen konstituerer sig som følgende: Formand, Næstformand, Kasserer, Bestyrelses medlemmer.

4 4. Bestyrelsen indvælges for perioder af 2 år, og afgår som følger: Lige år to medlemmer. Ulige år tre medlemmer. Genvalg kan finde sted. Suppleanterne og folkevalgte revisorer, vælges for et år. 5. Bestyrelsesmøder afholdes så ofte det er påkrævet; dog mindst én gang i kvartalet. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede til et indkaldt møde. Formanden eller to bestyrelsesmedlemmer kan indkalde til et møde hvis det findes nødvendigt og indkaldes med mindst syv dages varsel. 6. Alle afgørelser sker ved simpel flertal, dog tæller formandens stemme dobbelt ved eventuelt stemmelighed. 7. Dertil egnede sager kan dog afgøres pr. telefon. 8. Over møderne føres der referat, som godkendes af de på mødet deltagende bestyrelsesmedlemmer. 9. For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede. 10. Såfremt et bestyrelsesmedlem, udebliver fra eller melder afbud til, tre på hinanden følgende bestyrelsesmøder, kan vedkommende betragtes som udtrådt af bestyrelsen. 11. De bestyrelsesmedlemmer, der laver medlemsarbejde på en Sjællandstur, får rejsen betalt af foreningen. 8 FORMUE: 1. Foreningens formue skal altid og udelukkende tjene foreningens formål. 2. Foreningens likvide formue, med undtagelse af den til enhver tid nødvendige kassebeholdning, skal være anbragt i et pengeinstitut i Viborg. 3. Alle penge effekter, som foreningen ejer, skal lyde på foreningens navn. 4. Ved foreningens opløsning overlades eventuelle aktiver i Viborg F.Fs varetægt i op til fem år, til brug for dannelse af en senere fanklub, såfremt aktiverne ikke indenfor nævnte periode er anvendt af Viborg F.F, som træffer nærmere bestemmelse om disses anvendelse.

5 9 HÆFTELSE: Der påhviler ikke foreningens eller bestyrelsens medlemmer nogen personlig hæftelse for de af foreningen påhvilende forpligtelser. Medlemmer kan dog ved kaution over for 3. mand påtage sig videregående hæftelse. Medlemmer kan alene miste indskud, støtte og kontingent. Således vedtaget på generalforsamlingen den 13/06/2013

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011

Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 Hadsund Jagtforening Vedtægter 28.januar 2011 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Hadsund Jagtforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Mariagerfjord kommune. 2.0 Forholdet til Danmarks Jægerforbund.

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for foreningen Alea

Vedtægter for foreningen Alea 1 - Navn og hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er Alea. Stk. 2 - Foreningen er hjemmehørende i Århus kommune. 2 - Foreningens formål Stk. 1 - Foreningen arbejder kulturelt og socialt for at udbrede kendskabet

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg.

Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Vedtægter for volleyballklubben H.I.K. Aalborg. Navn, Hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Aalborg HIK Volleyball. Klubben er stiftet den 10. maj 1977 og ved medlemskab af Dansk Volleyball Forbund

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR)

VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) VEDTÆGTER FOR LYNGBY-TAARBÆK RIDEKLUB (LTR) 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Lyngby-Taarbæk Rideklub (LTR). Klubbens hjemsted er Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Klubbens formål Klubbens formål

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Forboma

Vedtægter for Forboma Vedtægter for Forboma CVR-NR 89 98 69 15 Foreningens navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er Forboma. 2. Foreningens formål er at varetage medlemmernes forsikringsmæssige interesser. Medlemskab

Læs mere

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav

Raageleje og Udsholt Strand Grundejerlav VEDTÆGTER FOR RÅGELEJE OG UDSHOLT STRAND GRUNDEJERLAV (Vedtaget på generalforsamling d. 5 august og 27 september 2007) 1 Navn og hjemsted Grundejerforeningens navn er Rågeleje og Udsholt Strand Grundejerlav,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET"

V E D T Æ G T E R. for GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET V E D T Æ G T E R for "GRUNDEJERFORENINGEN BREGNEVÆNGET" Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Bregnevænget". 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten.

Vedtægter IK Aarhus. 3.2 Et eventuelt overskud skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor ishockeysporten. Vedtægter for IK Aarhus 1 Klubbens navn og hjemsted 1.1. Klubbens navn er Ishockey Klubben Aarhus, derefter kaldet IK Aarhus. Klubben har hjemsted i Aarhus Kommune og er stiftet den 22. juli 2008. 2 Klubbens

Læs mere