L O V E F O R V I B O R G K O R E T

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "L O V E F O R V I B O R G K O R E T"

Transkript

1 L O V E F O R V I B O R G K O R E T

2 1 Foreningens navn er Viborg Koret. Foreningen er stiftet den 4. september 1968 og har hjemsted i Viborg. Dens formål er dels med korsang at medvirke til at bevare den danske sangskat og dels at give og medvirke ved koncerter med såvel danske som udenlandske korværker, klassiske såvel som rytmiske. 2 Sæsonen starter den første mandag i september måned og slutter sidste mandag i maj måned. Undervisningsdagene følger Viborg Kommunes skoleplan. Medlemmerne indbetaler et årligt kontingent til foreningens kasse til dækning af foreningens udgifter, herunder honorar til dirigenten, udgifter til noder, akkompagnement til koncerter, gaver og til forskellige arrangementer. Bestyrelsen fastsætter det årlige kontingent. Kontingentet betales senest 1. oktober. Deltagelse i korets generalforsamling forudsætter rettidig betaling af kontingent. Koret må ikke have negativ formue. Såfremt en sådan situation alligevel skulle opstå, skal der udskrives ekstra kontingenter.. Stiftelse af gæld i koret, kan kun ske ved generalforsamlingsbeslutning. Ved optagelses af lån og ved salg/pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen 3 Som medlem af foreningen kan optages enhver person over 16 år, som har interesse for korsang - og har sangstemme. Optagelse af nye medlemmer i foreningen afgøres af dirigenten efter vurdering af stemmefordelingen i koret. Alle nye medlemmer skal sammen med dirigenten aflægge stemmeprøve, således at dirigenten kan afgøre, hvilken placering der passer bedst for den pågældendes sangstemme. Såfremt dirigenten i løbet af en sæson finder det nødvendigt, skal medlemmer, som på et tidligere tidspunkt har aflagt stemmeprøve, aflægge fornyet stemmeprøve. Dirigentens afgørelse af stemmeplacering i koret skal respekteres. 4 Den øverste myndighed i korets anliggender beror hos generalforsamlingen, der er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødtes antal. Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

3 Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget samt regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister. Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer. Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og kassereren. Indsigelse mod generalforsamlingens gyldighed skal fremsættes, før forhandlingerne har taget deres begyndelse. 5 Generalforsamlingen afholdes 1 gang årligt i 1. kvartal. Indkaldelse sker skriftligt med 1 måneds varsel. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres skriftligt til formanden, senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Indkomne forslag 5. Valg 6. Eventuelt 6 Alle medlemmer af foreningen er stemmeberettigede og valgbare. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Til beslutning kræves simpelt flertal. Dog kræver ændring af foreningens love, at 2/3 af samtlige fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for lovændringen. Enhver afstemning skal være skriftlig, såfremt der fremsættes ønske herom. Generalforsamlingen vælger et repertoireudvalg på 4 personer, en fra hver stemme. 7 Repertoireudvalgets primære opgave er at være bindeled mellem kormedlemmer og dirigent med henblik på at komme med ideer og ønsker til korets repertoire. Repertoireudvalget skal inviteres til minimum 1 bestyrelsesmøde om året. 8 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 7 dages varsel af bestyrelsen. Bestyrelsen har pligt til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når mindst 10 medlemmer af foreningen fremsætter skriftligt motiveret krav herom. 9 Generalforsamlingen vælger formand og kasserer for 2 år ad gangen. Der foretages valg af formand i lige år og kasserer i ulige år, således at de to direkte valgte ikke er på valg samme år.

4 Bestyrelsen består desuden af 3 medlemmer( sekretær og 2 menige medlemmer), som vælges for 2 år ad gangen. Desuden vælges 2 suppleanter til bestyrelsen samt 1 revisor, for hver 1 år ad gangen. Bestyrelsen træffer i samarbejde med dirigenten afgørelse med hensyn til arrangementer og koncerter, samt repræsenterer foreningen udadtil. Bestyrelsen står for og er ansvarlig for foreningens daglige drift. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 10 Udover formanden og kassereren, som er direkte valgt på generalforsamlingen, konstituerer bestyrelsen sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden eller 2 af bestyrelsesmedlemmerne kræver det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når alle er indvarslet med mindst 2 dages varsel, og når mindst 3 er mødt. Til beslutning kræves almindeligt flertal, bortset fra ændringer i henhold til 2, der kræver fuld enighed. Der udfærdiges referat fra alle generalforsamlings- og bestyrelsesmøder. Referaterne skal opbevares af foreningen og forevises for foreningens medlemmer mod forlangende. 11 Ved alle arrangementer har medlemmerne pligt til at bære den til enhver tid gældende sangeruniform. Valg af uniform træffes af bestyrelsen ud fra en indstilling af et uniformsudvalg, som til lejligheden er nedsat af korets medlemmer med 2 repræsentanter fra hver damestemme og 1 repræsentant fra hver herrestemme. Nedsættelse af uniformsudvalget skal være annonceret 2 sangaftner forud for valget. 12 Udleverede noder, nodebøger/-hæfter/-omslag og taburetter er foreningens ejendom og skal afleveres til foreningen ved udmeldelse. 13 Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege et kormedlem til ceremonimester til tage sig af koropstillingen ved alle arrangementer. Koropstillingen afpasses efter forholdene og således, at dirigenten har det bedst mulige overblik over koret og sådan, at lyden er bedst mulig. Ceremonimesterens anvisninger skal følges. Koret kan opløses af generalforsamlingen når 2/3 af medlemmerne er tilstede og 2/3 af de fremmødte stemmer for. Er 2/3 af medlemmerne ikke tilstede indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, som er beslutningsdygtig ved simpelt flertal. Den afviklende generalforsamling disponerer over korets eventuelle formue, som skal anvendes til kulturelle formål inden for sang/ kor/ musik. 14 Ovennævnte love er revideret i henhold til beslutning på korets ekstraordinære generalforsamling den 21. oktober 2013 På bestyrelsens vegne

5 Jørgen Johansen Formand

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening

Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 1 Vedtægter Hjortshøj Grundejerforening 2 1 Foreningens navn er Hjortshøj Grundejerforening. Dens hjemsted er Hjortshøj Stationsby. 2 Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser vedrørende

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

stiftet den 6. juli 1917

stiftet den 6. juli 1917 Love & vedtægter VEDTÆGTER for KOLDING TENNIS KLUB (KTK) 1 stiftet den 6. juli 1917 Foreningens navn er Kolding Tennis Klub. Dens formål er at udbrede kendskab og færdighed i tennis i Kolding-området.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013

Vedtægter for. EDR Hillerød afdeling 2013 Vedtægter for EDR Hillerød afdeling 2013 1 Navn Stk. 1. Foreningens navn er EDR Hillerød afdeling. Foreningen er en lokalafdeling af Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR). 2 Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. "Horsens Badminton Hal

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION. Horsens Badminton Hal FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION "Horsens Badminton Hal 1 1 INSTITUTIONENS NAVN OG HJEMSTED: 1.1. Institutionens navn er Horsens Badminton Hal, der er en selvejende institution. 1.2.

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub

Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Vedtægter for Cold Hawaii Kystlivredderklub Side 1 af 5 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er "Cold Hawaii Kystlivredderklub", med hjemsted i Nørre Vorupør, Thisted Kommune. Foreningen er

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012

Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 Vedtægter for Aalborg Pipe Band September 2012 1: Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Aalborg Pipe Band (APB forkortet). Foreningen, er stiftet i september 2001 i Brønderslev, under navnet The Northern

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere