VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER. BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar)"

Transkript

1 Torvegade 8 DK-8850 Bjerringbro Tel Fax VEDTÆGTER for BJERRINGBRO FÆLLESVANDVÆRK a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar) 1. januar 2010

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Tekst Side 1 navn og hjemsted 3 2 formål og forsyningsområde 3 3 medlemmer/andelshavere 3 4 medlemmernes rettigheder medlemmernes forpligtelser og hæftelser 4 6 levering til ikke-medlemmer (købere) 4 7 udtrædelsesvilkår/ejerskifte generalforsamlinger vedtægtsændringer 7 10 bestyrelsen selskabets ledelse tegningsregel 9 13 regnskab og revision 9 14 selskabets opløsning 9 15 ikrafttræden 10 2

3 1 navn og hjemsted Selskabets navn er Bjerringbro Fællesvandværk a.m.b.a. (andelsselskab med begrænset ansvar). Hjemsted er Bjerringbro, Viborg Kommune. 2 formål og forsyningsområde Selskabets formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det af kommunen udfærdigede vandforsyningsregulativ, at etablere og drive kildepladser og hovedanlæg til forsyning af forbrugerne inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand til lavest muligt driftsbidrag med fornødent hensyn til forsyningssikkerheden samt at varetage medlemmernes fælles interesse i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold. Selskabets forsyningsområde fastsættes af bestyrelsen under hensyntagen til den til enhver tid gældende lovgivning, kommunens vandforsyningsplan og til såvel tekniske som økonomiske forhold. Selskabet kan påtage sig at levere vand til andre vandværker samt yde teknisk og administrativ bistand. 3 medlemmer (andelshavere) Som andelshaver kan optages en fysisk eller juridisk person (eksempelvis et aktieeller anpartsselskab eller en forening), såfremt denne er: 1. Ejer af en særskilt matrikuleret ejendom. 2. Ejer af en ejerlejlighed, når denne har særskilt måler. 3. Ejer af bygning på lejet grund. 4. Ejerlejlighedsforening/andelsboligforening eller boligselskab, der som fælles facilitet har den selvstændige, direkte tilslutning til interessentskabets ledningsnet med hovedmåler. Ejendommen skal ligge inden for forsyningsområdet. 3

4 4 interessenternes rettigheder Selskabets medlemmer har ret til at blive forsynet med vand på de vilkår, der er fastsat i kommunens vandforsyningsregulativ. Ved indmeldelse og ved ejerskifte udleveres vedtægter, vandforsyningsregulativ, gældende takstblad samt eventuelt regulativ udfærdiget af bestyrelsen. 5 interessenternes forpligtelser og hæftelser For enhver af selskabets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med den i selskabet indskudte kapital. Enhver andelshaver som træder ind i selskabet, er forpligtet til at respektere vedtægter, takstblad, vandforsyningsregulativ m.v. Medlemmerne vedligeholder for egen regning selv vandledning fra stophanen til ejendommens vandmåler. Ingen andelshaver eller forbruger må lade sin vandledning/vandforsyning benytte til ejendomme, som ikke er tilsluttet vandværket, eller af andelshaver/forbrugere overfor hvem vandværket har afbrudt vandforsyningen. 6 levering til ikke-medlemmer (købere) Institutioner som ifølge deres natur eller ejer af enkeltejendomme, som ifølge særlige omstændigheder ikke kan være medlemmer, vil mod en af bestyrelsen fastsat afgift kunne få leveret vand. Sådanne købere skal forpligte sig til at overholde vedtægter, regulativ m.v., bortset fra bestemmelsen om hæftelse. Det samme skal gælde distributionsforeninger, der helt eller delvist dækker deres leveringspligt ved køb fra selskabet. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde vilkårene for sådanne vandleverancer. 7 udtrædelsesvilkår/ejerskifte Udtræden af selskabet skal ske ved skriftlig meddelelse til bestyrelsen. Udtræden kan kun ske i tilfælde af nedrivning af ejendommens bygninger, ved grundens ophør som selvstændigt matrikelnummer, eller hvis ejendommen overføres til andet forsyningsområde. 4

5 På udtrædelsestidspunktet forpligter medlemmet sig til at betale driftsbidrag m.v. frem til det pågældende tidspunkt, hvor udtræden finder sted, samt alle udgifter forbundet med afmontering af måler, afbrydelse af stikledning m.v. En udtrædende andelshaver har ikke krav på nogen del af selskabets formue. Ved sammenlægning af ejendomme/matrikelnumre overføres tilslutningsenhederne. Ved ejerskifte indtræder den nye ejer i sælgers rettigheder og forpligtelser over for selskabet. Når selskabet har modtaget skriftlig ejerskifteerklæring/oplysning, ophører sælgers rettigheder over for selskabet. Den tidligere ejer forpligter sig til at betale driftsbidrag m.v. efter måler, indtil ejerforholdet er ændret. Der skal foretages måleraflæsning. Den nye ejer/andelshaver skal respektere selskabets vedtægter, vandregulativ, takstblad m.v. 8 generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest 4 måneder efter regnskabsårets afslutning. Generalforsamlinger indvarsles med mindst 10 dage og højst 4 ugers varsel ved skriftlig indbydelse og/eller ved annoncering i mindst et lokalt blad efter bestyrelsens skøn og med angivelse af dagsorden. Generalforsamlingen angives også på selskabets hjemmeside. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår 3. Forelæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse 5

6 4. Forelæggelse af budget, takstblad og planer for det indeværende driftsår til godkendelse. 5. Indkomne forslag, (herunder vedtægtsændringer) 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 7. Valg af suppleant til bestyrelsen 8. Valg af revisor 9. Eventuelt På generalforsamlingen har hver andelshaver, jfr. 3, én stemme, uanset hvor mange ejendomme andelshaveren måtte eje. Stemmeret kan udøves ved skriftlig fuldmagt, men ingen kan repræsentere mere end i alt 3 medlemmer ved fuldmagt. Det er en forudsætning for stemmeudøvelsen, at medlemmet på 8. dagen før generalforsamlingen ikke er i restance med noget beløb, der af selskabet med rette er overgivet til incasso og der ikke er begrundet tvivl om selskabets krav på betaling. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed uden hensyn til de mødtes antal. Dirigenten og enhver andelshaver kan kræve hemmelig, skriftlig afstemning. Med hensyn til valg til bestyrelsen afgives stemme ved at sætte kryds eller angive navn ud for en eller flere af de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen er ikke gyldig, hvis det er uklart, hvem den stemmeberettigede har ønsket at stemme på. Hvis antallet af kandidater er det samme som det antal, der skal vælges, anses de pågældende for valgt uden afstemning. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Bestyrelsen er forpligtet til at undersøge, om fremkomne forslag er i overensstemmelse med gældende lovgivning, vandforsyningsregulativ samt vedtægter. Indkomne forslag skal angives i indkaldelsen. 6

7 Bestyrelsens egne forslag skal også fremgå af indkaldelsen. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom ledsaget af de forslag, der ønskes behandlet. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes inden 5 uger efter modtagelsen af skriftligt ønske herom. Indkaldelse skal ske efter reglerne om indkaldelse til ordinær generalforsamling. 9 vedtægtsændringer Ved vedtægtsændringer kræves, at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og endvidere at beslutningen vedtages med mindst 2/3 af de af medlemmerne skriftligt afgivne stemmer, som er repræsenteret på generalforsamlingen ved stemmeafgivelsen. Er mindre end halvdelen af medlemmerne repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget er vedtaget af 2/3 af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 14 dage til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 6 uger efter datoen for første generalforsamling. Forslaget kan da vedtages alene med simpel stemmeflerhed af medlemmerne uden hensyn til det repræsenterede antal medlemmer. Ugyldige og blanke stemmesedler medregnes ikke. Selskabets bestyrelse er bemyndiget til at foretage sådanne ændringer i vedtægterne, som er nødvendige på grund af offentlige myndigheders krav, uden at reglerne for vedtægtsændringer skal følges. Bestyrelsen skal på førstkommende generalforsamling derefter redegøre for sådanne ændringer. 10 bestyrelsen Selskabets bestyrelse består af 6 medlemmer, der vælges blandt anpartshaverne. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen, men kan genvælges. På den ordinære generalforsamling vælges 1 suppleant gældende for 1 år. Genvalg kan finde sted. Ved et bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen i valgperioden, f.eks. såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin valgbarhed, indtræder suppleanten i bestyrelsen i ste- 7

8 det for det afgåede medlem, gældende for det afgående medlems resterende valgperiode. Valgbar som bestyrelsesmedlem og suppleant er enhver andelshaver, som har stemmeret. Bestyrelsen afgør endeligt eventuelle tvivlsspørgsmål om valgbarhed. 11 Selskabets ledelse Bestyrelsen har den overordnede ledelse af selskabet og alle dets anliggender. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er mødt til indvarslet møde. Bestyrelsens beslutninger træffes ved flertalsafstemninger. Står stemmerne lige, gør formandens eller den fungerende formands stemme udslaget. Referat fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger indføres i selskabets protokol. Bestyrelsen antager og afskediger fornødent personale, herunder driftsleder og træffer aftale om ansættelsesforhold m.v. Der udfærdiges ansættelseskontrakter med angivelse af ansvarsfordeling mellem personale og bestyrelsen samt en specifikation af arbejdsopgaver og arbejdsfordeling. Den daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat driftsleder. Driftslederen foretager de for driften fornødne indkøb og dispositioner efter forudgående samråd med bestyrelsen. Bestyrelsen har bemyndigelse til i selskabets navn at optage lån, købe, sælge og pantsætte fast ejendom samt foretage enhver anden forretning og disposition vedr. selskabet i overensstemmelse med godkendt budget og planer. Bestyrelsen kan blandt bestyrelsens medlemmer nedsætte et forretningsudvalg, som fungerer i henhold til en forretningsorden. Bestyrelsen kan hermed delegere nogle af sine beføjelser til forretningsudvalget. Bestyrelsen kan fastsætte et regulativ, som bl.a. kan indeholde bestemmelser om dimension og andre normer for andelshavernes installationer og endvidere bestemme, at installationer kun må udføres eller ændres af håndværksmestre, som er godkendt af bestyrelsen. Ved godkendelse må kun fagmæssige hensyn komme i betragtning. 8

9 12 tegningsregel Selskabet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura enkel eller kollektiv. 13 regnskab og revision Selskabets regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Årsrapporten opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik. Årsrapporten underskrives af bestyrelsen, driftsleder samt revisor. Regnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Valg finder sted for 1 år ad gangen. Det årlige overskud, der måtte fremkomme efter forsvarlige afskrivninger, kan ikke udbetales til medlemmerne. 14 selskabets opløsning Beslutning om selskabets opløsning kan kun vedtages af generalforsamlinger efter reglerne om vedtægtsændringer og i øvrigt i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning. Besluttes selskabets opløsning, skal der på generalforsamlingen, hvor endelig beslutning tages, vælges én eller flere likvidatorer til at forestå opløsningen. Dette gælder dog ikke, såfremt opløsning vil kunne ske uden indskrænkning af forsyningsmulighederne, f.eks. ved fusion med andet vandværk eller ved kommunal overtagelse. Den opløsende generalforsamling træffer afgørelse om eventuelle aktivers anvendelse til vandforsyningsformål/almenvellet i nuværende forsyningsområde. 15 ikrafttræden Nærværende vedtægter er godkendt ved generalforsamlingsbeslutninger den og den og med retsvirkning fra 1. januar Som dirigent: 9

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A.

VEDTÆGTER. HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. VEDTÆGTER HVAM GL. HVAM KRAFTVARMEVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hvam Gl. Hvam Kraftvarmeværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Hvam i Viborg kommune. 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. VEDTÆGTER FOR HALS FJERNVARME A.M.B.A. (April 2014) 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Hals Fjernvarme AmbA (andelsselskab med begrænset ansvar). 1.2. Selskabets hjemsted er Hals, i Aalborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A.

Vedtægter. for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for BEDSTED FJERNVARME A.M.B.A. Vedtægter for Bedsted Fjernvarme A.m.b.a. Indhold 1. Navn og hjemsted 2. Formål og forsyningsområde 3. Andelshavere/varmeaftagere 4. Andelshavernes hæftelse og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A.

VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. VEDTÆGTER FOR UGGELHUSE-LANGKASTRUP KRAFTVARME A.m.b.A. 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderhald Kommune. 2 FORMÅL OG FORSYNINGSOMRÅDE

Læs mere

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA

Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Vedtægter for Hovedgård Fjernvarmeværk AMBA Den 10. oktober 2002 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hovedgård Fjernvarmeværk a.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gedved Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51

VEDTÆGTER. Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 VEDTÆGTER Tistrup Varmeværk A.m.b.A. Kastanievej 1. 6862 Tistrup Telefon 75 29 91 51. Telefax 75 29 19 51 Indholdsfortegnelse Mail: tivarme@tivv.dk 1. Navn og hjemsted.. 4 2. Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a.

VEDTÆGTER. VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. VEDTÆGTER FOR VEJBY-TISVILDE FJERNVARME A. m. b. a. 1 Navn og hjemsted...3 2 Formål og forsyningsområde...3 3 Andelshavere...3 4 Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar...3 5 Udtrædelsesvilkår...3

Læs mere

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba

Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba Vedtægter for Hanstholm Varmeværk Amba 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Hanstholm Varmeværk Amba. 1.2 Selskabets hjemsted er Thisted Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER

Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER Hvide Sande Fjernvarme A.M.B.A. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Hvide Sande Fjernvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a.

Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. Vedtægter for Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Værum-ørum Kraftvarmeværk A.m.b.a. 1.2. Selskabets hjemsted er Langå Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1.

Læs mere

Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis

Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis Vedtægter For andelsselskabet Vestervig Fjernvarme A.m.b.a. fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... s 3 2 Formål og forsyningsområde... s 3 3 Andelshavere / varmeaftagere...

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme

Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme Vedtægter for Jægerspris Kraftvarme 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Jægerspris Kraftvarme A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Jægerspris Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets formål

Læs mere

Nordby Fjernvarme A.m.b.a.

Nordby Fjernvarme A.m.b.a. Nordby Fjernvarme A.m.b.a. VEDTÆGTER 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Nordby Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Fanø Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål

Læs mere

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.

Vedtægter. ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele. Vedtægter ULDUM VARMEVÆRK A.m.b.a. Industrisvinget 9, 7171 Uldum, tlf. 75 67 86 09 www.uldumvarmevaerk.dk e-mail: uldumfjv@post3.tele.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn og hjemsted...3 2. Formål og forsyningsområde...3

Læs mere

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A.

VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. UDKAST; VEDTÆGTER FOR OLLERUP- VESTER SKERNINGE- ULBØLLE- ULBØLLE FJERNVARME A.M.B.A. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Ollerup- Vester Skerninge- Ulbølle Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted

Læs mere

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter

OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A. Vedtægter OKSBØL VARMEVÆRK A.M.B.A Vedtægter Marts 2012 Vedtægterne er godkendt på den ekstraordinære generalforsamlingen d. 24. oktober 2011 og af Byrådet d. 6 marts. 2012 Side 1 af 11 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE

Læs mere

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand.

Der skal sikres en samfundsøkonomisk, herunder miljøvenlig, anvendelse af energi til bygningers opvarmning og forsyning med varmt vand. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Græsted Fjernvarme A.m.b.a. 1.2 Selskabets hjemsted er Gribskov Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv

Læs mere

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål.

2.2 Selskabets løbende indtægter, og et eventuel provenu ved opløsning, kan kun anvendes til kollektive varmeforsyningsformål. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er: Asaa Fjernvarme 1.2 Selskabets hjemsted er: Brønderslev Kommune. 2 Formål og forsyningsområde 2.1 Selskabets hovedformål er at etablere og drive kollektiv fjernvarmeforsyning

Læs mere

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A.

V E D T Æ G T E R. BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 241006 V E D T Æ G T E R FOR BAUNEHØJ VANDVÆRK A.m.b.A. 1. Navn og hjemsted 1. 1.1. Selskabets navn er Baunehøj Vandværk A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Helsinge Kommune, under sammenlægning til Gribskov

Læs mere

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A.

Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Vedtægter for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. Østergade 21 6310 Broager 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabet navn er Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A. 1.2 Selskabets hjemsted er Sønderborg Kommune. 2 Formål

Læs mere

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk

Vedtægter for. I/S Låsby Korsvej Vandværk Vedtægter for I/S Låsby Korsvej Vandværk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er: I/S LÅSBY KORSVEJ VANDVÆRK Selskabet har hjemsted i Låsby, Skanderborg kommune. Formål 2 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR. ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted.

V E D T Æ G T E R FOR. ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. V E D T Æ G T E R FOR ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Selskabets navn er: CVR.: 34 91 68 10 ULSTED VARMEVÆRK A.m.b.a. Stadionvej 11, Ulsted DK 9370 HALS Tlf. 98 25 43 30 www.ulstedvarme.dk

Læs mere

fjernvarme - naturligvis

fjernvarme - naturligvis Vedtægter for Christiansfeld Fjernvarmeselskab A.m.b.a. Vedtaget 16. februar 2011 fjernvarme - naturligvis Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted...s 3 2 Formål og forsyningsområde...s 3 3 Andelshavere

Læs mere

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------

Vedtægter. for RØDBY VARMEVÆRK. a.m.b.a. ------ Vedtægter for RØDBY VARMEVÆRK a.m.b.a. ------ Navn og hjemsted 1. Selskabets navn er Rødby Varmeværk a.m.b.a. Stk. 2. Selskabets hjemsted er Lolland Kommune. Formål og forsyningsområde 2. Selskabets formål

Læs mere

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter

Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Kværndrup Fjernvarme A.m.b.a. Vedtægter Indholdsfortegnelse Paragraf Side 1. Navn og hjemsted 2 2. Formål og forsyningsområde 2 3. Andelshavere 2 4. Andelshavernes hæftelse og økonomiske ansvar 3 5. Udtrædelsesvilkår

Læs mere

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Vedtægter for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. 1 Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Lemvig Varmeværk a.m.b.a. (andelsskab med begrænset ansvar) 1.2 Selskabets hjemsted er Lemvig kommune. 2 Formål og forsyningsområde

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR HORNBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. 1 Selskabet, der oprindelig er stiftet som interessentskab i 1906, er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Hornbæk Vandværk a.m.b.a. Selskabet har

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 -

VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - VEDTÆGTER FOR ANDELSVANDVÆRKET HELLE VEST A.M.B.A. - 1 - navn og hjemsted 1 Selskabets navn er Andelsvandværket Helle Vest A.m.b.a. Selskabet er stiftet den 22. februar 2011 ved omdannelse af Andelsvandværket

Læs mere

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Vejlby Fjernvarme A.m.b.a. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil: 25 29 08 40 J.nr.

Læs mere

Vedtægter for Foerlev vandværk

Vedtægter for Foerlev vandværk 1 Vedtægter for Foerlev vandværk navn og hjemsted 1 Selskabet er et interessentskab, hvis navn er Foerlev Vandværk. Selskabet har hjemsted i Skanderborg Kommune. formål 2 Selskabets formål er i overensstemmelse

Læs mere