Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune"

Transkript

1 Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen er oprettet 7. november Institutionens formål Institutionens formål er at drive vuggestue efter de til enhver tid indgåede aftaler med Viborg kommune. I Mammen vuggestue ønsker vi at skabe et miljø præget af fællesskab, fortælling og fantasi og med gode muligheder for sansemotorisk stimulation og bevægelse. Dette skal ske i rammer med tryghed og i tæt samarbejde mellem institutionen, forældrene og børnene. Vi har en fælles opgave i at skabe de bedste rammer for vores børn, der kan give dem trivsel og udvikling og masser af plads til leg og læring. Børnene skal mødes med omsorg og anerkendelse fra de voksne der omgiver dem, og de skal af denne vej opbygge den grundlæggende ballast - deres eget værd - som giver dem mod på videre udfoldelse. Såvel Mammen Vuggestue som Børnehave skal tilbyde aktiviteter, der danner grundlag for det hele menneske. Der skal være et samarbejde mellem vuggestue og børnehave, der sikrer og forbereder vuggestuebørnene til den bedst mulige overgang til børnehavelivet. 3 Medlemsgrundlag Medlemmer af institutionen er enhver, som har børn i vuggestuen eller børn på venteliste til vuggestuen. Derudover kan optages personer, som føler sig knyttet til vuggestuen, og som er villige til gennem betaling af et årligt kontingent at deltage i dens økonomiske opretholdelse. Et sådant støttemedlem kan nægtes optagelse såfremt et flertal af bestyrelsen er imod dette. 4 Optagelsesregler Ved optagelse på venteliste indbetales et gebyr, som fastsættes på generalforsamlingen. Børn til vuggestuen optages på venteliste ud fra følgende prioritering: 1) Søskende til børn i vuggestuen eller til Mammen Fribørnehave og Mammen Friskole har fortrinsret. 2) Børn indskrives efter fødselsdato. Dvs. at det ældste barn kommer ind først.

2 5 Udmeldelsesregler En udmeldelse af Mammen frivuggestue skal ske skriftligt med mindst 3 måneders varsel og til udgangen af en måned. Dvs. der opkræves 3 måneders vuggestue-betaling efter skriftlig udmeldelse. Det forventes, at børn i vuggestuen automatisk fortsætter i Mammen fribørnehave omkring det tidspunkt, hvor barnet fylder 3 år. Hvis dette ikke er tilfældet gælder de i nævnte udmeldelsesregler Manglende forældrebetaling anses som udgangspunkt for opsigelse af pasningstilbuddet, som herefter giver bestyrelsen ret til at udmelde barnet med umiddelbar virkning 30 dage efter dateret skriftlig varsel til forældrene. Institutionen inddriver eventuelle udestående hos forældre efter de almindelige privatretlige regler jf. retsplejeloven 478,. nr Generalforsamling Generalforsamlingen er institutionens højeste myndighed. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden for perioden 15. marts april. Den første ordinære generalforsamling afholdes i Indkaldelse sker ved almindeligt brev til forældrekredsens medlemmer samt annoncering i den lokale dagspresse med mindst 14 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden: Valg af dirigent Valg af stemmetæller Bestyrelsen aflægger beretning Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering. Bestyrelsen fremlægger det vedtagne budget til orientering. Medlemskontingent, indmeldelsesgebyr og forældrebetaling fastsættes på generalforsamlingen. Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af suppleanter Valg af revisor Indkomne forslag Eventuelt Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være skriftligt indgivet til bestyrelsen senest den 1. februar, og de skal bekendtgøres for forældrekredsens medlemmer ved indkaldelsen til generalforsamlingen Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal, dog med de undtagelser der er nævnt i 12 og 13.

3 Stemmeberettigede er alle medlemmer af institutionen. Beslutninger på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed med undtagelse af vedtægtsændringer og beslutning om opløsning af vuggestuen, jfr. 12 og 13. stk. 7 Ved valg til bestyrelse samt når mindst en af de fremmødte kræver det, anvendes skriftlig afstemning stk. 8 Over det på generalforsamlingen passerede og eventuelt vedtagne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 2 medlemmer af bestyrelsen eller mindst 2/5 af forældrekredsen kræver det. Den indkaldes som en ordinær generalforsamling. Dagsorden skal oplyses ved indkaldelsen, jfr. 7 Sammensætning og valg til bestyrelsen Valgbare til bestyrelsen er forældre til et eller flere børn, som er optaget i vuggestuen på tidspunktet for afholdelse af generalforsamling. Bestyrelsen består af 3 medlemmer. Derudover vælges 2 suppleanter. a Bestyrelsen sammensættes af 2 medlemmer valgt blandt institutionens medlemmer, og et medlem, udpeget af skolebestyrelsen ved Mammen Friskole, med stemmeret. Institutionens daglige leder og én personalerepræsentant deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på generalforsamlingen. Alle vælges for en 2-årig periode. Første år vælges 1 bestyrelsesmedlemmer dog kun for en 1-årig periode for at sikre løbende udskiftning af bestyrelsen. Suppleanter til bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for 1 år af gangen. Vuggestuen benytter ekstern revisor til udarbejdelse af vuggestuens årlige regnskab. Budgetopfølgning er et fast punkt på bestyrelsens dagsorden. stk. 7 Bestyrelsens medlemmer er ansvarlige for institutionens drift. 8 Bestyrelsens opgaver Det er bestyrelsens opgave at varetage styrelsen af vuggestuen inden for de mål og rammer, som

4 fastsættes af generalforsamlingen, herunder at fastsætte principper for vuggestuens arbejde, samt anvendelsen af de af generalforsamlingen fastsatte budgetrammer. Bestyrelsen udarbejder blandt andet følgende: Budget vedtages af bestyrelsen og fremlægges til orientering på generalforsamlingen. Principper for anvendelse af budgetrammen Det reviderede regnskab fremlægges til orientering på generalforsamlingen Overordnede pædagogiske mål og principper for vuggestuen Handlingsplan for udførelse af de pædagogiske principper Mål og handleplan for forældresamarbejdet Bestyrelsen ansætter og afskediger personale i samråd med lederen. Bestyrelsen konstituerer sig med formand og evt. næstformand. Der føres en beslutningsprotokol for bestyrelsesmøderne. 9 Vuggestuens ledelse og daglige drift Den daglige ledelse og drift varetages af en af bestyrelsen godkendt leder. Lederen forestår den pædagogiske ledelse af vuggestuen med ansvar overfor bestyrelsen. Regnskabsåret følger kalenderåret. Vuggestuen er normeret til 8 børn Vuggestuen åbningstider: Mandag til torsdag kl , fredag kl Ferie og lukkedage fastsættes af bestyrelsen i samråd med Mammen Fribørnehave friskole og SFO og fremlægges i begyndelsen af august for det kommende år. Vuggestuen er åben mindst 50,5 timer ugl. Overskud fra driften går til forbedring af institutionen. 10 Hæftelse Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse. 11 Tegningsret

5 Til at forpligte institutionen retligt over for tredjemand kræves underskrift af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsens formand sammen med et andet bestyrelsesmedlem eller institutionens leder. I tilfælde af formandens forfald indtræder næstformanden i dennes sted. 12 Vedtægtsændringer Ændringer i vedtægterne kan kun ske på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringerne. Kan et sådan flertal ikke opnås, kan forslaget forelægges på en ekstraordinær generalforsamling. 13 Opløsning af institutionen Såfremt friskoleloven ændres, så vuggestuen kan drives under friskoleloven, opløses Mammen fri vuggestue og lægges ind under Mammen friskole og fri børnehave. Herefter ændres forældrebestyrelsen i fribørnehaven så vuggestueforældrene er repræsenteret i forældrebestyrelsen. Vuggestueleder, såfremt personen er den samme som børnehave afdelingslederen, ændres til at være afdelingsleder for både fri børnehave og fri vuggestue. Overnævnte kræver vedtægtsændringer i Mammen Friskole, som skal vedtages på en generalforsamling. Ændringer træder i kraft efter først kommende ordinære generalforsamling. Ved institutionens ophør tilfalder overskydende midler inventar, telefon osv. Mammen Friskole. ovennævnte træder i kraft uagtet 13 stk 2. Beslutning om opløsning af vuggestuen kan kun træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for ophævelsen. Opnås et sådan flertal ikke, kan opløsningen mindst 30 dage efter forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med et sædvanligt flertal af de fremmødte medlemmer. Ved institutionens ophør tilfalder evt. overskydende midler Mammen Friskole. Mammen, den 7. november 2012 formand bestyrelsesmedlem bestyrelsesmedlem dirigent

Vedtægter for Spjellerup Friskole

Vedtægter for Spjellerup Friskole Vedtægter for Spjellerup Friskole Indholdsfortegnelse Hjemsted og formål..2 Skolens drift.3 Forældre- og støttekreds.. 3-4 Tilsyn....4-5 Generalforsamling...5-7 Bestyrelsens sammensætning....7-9 om bestyrelsens

Læs mere

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S

NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S Vedtægt for den private institution NATURBØRNEHAVEN GL. TØLLØSE A/S 1. Institutionens navn Naturbørnehaven Gl. Tølløse A/S, Nybyvej 42, 4340 Tølløse, ejes og drives af et aktieselskab. Institutionen har

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro

Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Vedtægter for den selvejende institution Børneuniversitetet på Vesterbro Senest redigeret: 18.01.09 Navn og hjemsted Skolens formål Skolens ledelse Bestyrelsens sammensætning Bestyrelsens opgaver Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Vedtægter for Albertslund Lilleskole.

Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1/7 Vedtægter for Albertslund Lilleskole. 1 HJEMSTED Albertslund Lilleskole er en selvejende, uafhængig grundskole med hjemsted i Albertslund Kommune. Skolens adresse: Herstedøster Skolevej 28, 2620 Albertslund.

Læs mere

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold.

1. Navn. 1. Navn. Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted. Foreningens navn er Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold. Nuværende vedtægter VEDTÆGTER FOR Skjold Birkerød Fodbold. 1. Navn Foreningens navn er Skjold Birkerød Fodbold. 2. Hjemsted Foreslået ændringer Vedtægter for Idrætsforeningen Skjold Birkerød Fodbold 1.

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole

Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Vedtægter for Den selvejende institution Rungsted private Realskole Hjemsted og formål 1. Stk. 1: Rungsted private Realskole er en uafhængig,

Læs mere

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund

Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål. 3 Foreningens medlemskab af Danmarks Jægerforbund Vedtægt for foreningen Rødskebølle Jagtforening Foreningens navn er Rødskebølle Jagtforening Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. 1 Navn og hjemsted 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole

Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Vedtægter for den selvejende institution Kassebølle Friskole Hjemsted og formål 1 Kassebølle Friskole, beliggende Kassebøllevej 7, 5900 Rudkøbing, er en selvejende og uafhængig uddannelsesinstitution med

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E

V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E V E D T Æ G T E R F O R D E N S E L V E J E N D E I N S T I T U T I O N I D A H O L S T S S K O L E I. SKOLENS NAVN, ADRESSE, HJEMSTED OG STATUS 1. Skolens navn er Ida Holsts Skole. Skolen er oprettet

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86

Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11, 7490 Aulum. CVR nummer: 34 63 59 86 Prærien - Aulum Kristne Daginstitution Østergade 11 7490 Aulum 21 96 41 81 E-mail: henrik.thoftgaard@skolekom.dk Vedtægter for den private institution Prærien Aulum Kristne Daginstitution, Østergade 11,

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. 2014-1 - Vedtægter for Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a. Navn og selskabsform Hjemsted 1 Andelsselskabets navn er Ringkøbing Amts

Læs mere

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave

Vedtægt for Institutionen. Den dansk-franske Børnehave Vedtægt for Institutionen Den dansk-franske Børnehave 1 Institutionens navn & hjemsted Stk. 1: Institutionens navn er Den dansk-franske Børnehave Stk. 2: Institutionens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN BOLIGNET-AARHUS SMBA H Ø R L Y C K & S T E F F E N S E N ADVOKATFIRMA ERIK HØRLYCK ADVOKAT (H) LIC.JUR. KLOSTERGADE 28, 8100 ÅRHUS C HANS ERIK STEFFENSEN ADVOKAT (H) TELEFON 86 19 64 00 LARS M. HARESKOV ADVOKAT (H) TELEFAX

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat

Vedtægt. Vedtægter. for. Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Vedtægter for Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat Navn og hjemsted 1 Institutionens navn er Den selvejende institution UngdomsHuset Ta Fat. Institutionen har hjemsted i Horsens Kommune, og er

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR HEDELAND GOLFKLUB 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Klubbens navn er Hedeland Golfklub. Stk. 2. Dens hjemmested er Hedehusene, Høje-Taastrup kommune. Stk. 3. Klubben er stiftet den 27. maj 1980.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense

Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense Vedtægt for Foreningen Kollegienet Odense 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er "Foreningen Kollegienet Odense". Stk. 2: Foreningens hjemsted er Odense kommune. 2 Formål Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13

Vedtægt for Johannes Skolen, Rudolf Steiner Skolen i Vejle, Sukkertoppen 4, 7100 Vejle. CVR. NR 81 54 33 13 Side 1 af 9 Indhold. Side 2 1. Hjemsted 2. Skolens formål m.v. 3. Skolens drift 4 Forældrekreds 5 Tilsyn Side 3 6 - Generalforsamling 7 Ekstraordinær generalforsamling 8 - Beslutninger Side 4 9 - Bestyrelsen

Læs mere