Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg"

Transkript

1 Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn Formål Tilhørsforhold Aktiviteter Bidragyderkreds Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling Bestyrelsen Regnskab og revision Vedtægtsændringer...4

2 1 Navn Indre Missions Unge i Viborg, kaldet Viborg IMU 2 Formål Viborg IMU har til formål over for unge at forkynde Guds ord i overensstemmelse med den evangelisk-lutherske lære til vækkelse, omvendelse, tro og tjeneste samt til styrkelse af de troendes fællesskab i Jesus Kristus. 3 Tilhørsforhold Viborg IMU skal være tilsluttet Kirkelig Forening for den Indre Mission i Danmark (IM) ved registrering i IM s Ungdomssekretariat. Arbejdet skal altid være en del af Indre Missions samfundsarbejde i Viborg. 4 Aktiviteter Formålet søges virkeliggjort gennem: Regelmæssig mødevirksomhed bl.a. i missionshuset, gennem bibelkredsarbejde og andre opsøgende aktiviteter. Interessebetonet virksomhed f.eks. i forbindelse med lejre mv. Arbejde for et kammeratligt samvær med jævnaldrende. Deltagelse i øvrige aktiviteter i Indre Missions samfund i Viborg. Deltagelse i kreds-og landsarrangementer. Alle aktiviteter skal være i overensstemmelse med lovene for IM. 5 Bidragyderkreds Som bidragyder kan optages enhver, der deltager i Viborg IMU s aktiviteter. Bidragydere betaler et af generalforsamlingen fastsat beløb. 6 Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal og indkaldes med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden, endten pr. mail eller pr. brev til bidragydere, samt bekendtgøres i den ordinære mødeplan. Stemmeret har enhver bidragyder, der har betalt sit bidrag for kvartalet forud for generalforsamlingen, samt er medlem af Den Danske Folkekirke. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal minimum indeholde følgende punkter: Valg af dirigent. Beretning om arbejdet i det forløbne år, samt visioner for det kommende år. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab. Side 2 af 5

3 Debat om beretningen og regnskabet. Behandling af indkomne forslag. Fastsættelse af bidragets størrelse. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Valg af revisorer. Eventuelt. Stk. 4.1 Forslag, der ønskes behandlet under punktet Behandling af indkomne forslag, skal være bestyrelsesformanden skriftligt i hænde senest otte dage før generalforsamlingen. Stk Kandidatforslag skal være bestyrelsesformanden i hænde seneste otte dage før generalforsamlingen. Dog kan bestyrelsen opstille kandidater indtil to dage før generalforsamlingen. Stk Kandidaten skal have stemmeret ( 6 stk. 2) og med sin underskrift erklære sig villig til at lade sig opstille til bestyrelsen, samt forpligte sig på 2, 3 og 4. Erklæringen skal underskrives af mindst tre stemmeberettigede bidragydere. Stk. 4.3 Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i Hænde, senest tre måneder før generalforsamlingen. Stk. 5 Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen. Stk. 6.1 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger med simpelt flertal. Stk. 6.2 Afstemning sker ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det ønskes af blot én stemmeberettiget. Stk. 6.3 Ved valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, skal der stemmes på så mange kandidater, som der det pågældende år skal indvælges i bestyrelsen. Her foretages altid skriftlig afstemning. 7 Ekstraordinær generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af de stemmeberettigede bidragydere fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for bestyrelsesformanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodning er fremsat. Indkaldelsesfristen for ekstraordinær generalforsamling er otte dage ved udsendelse af brev eller til bidragydere. 8 Bestyrelsen Viborg IMU ledes af en bestyrelse bestående af mindst fem medlemmer. Bestyrelsen kan dog bestå af fire medlemmer såfremt kassereren sidder "udenfor" bestyrelsen. Medlemmerne vælges på den årlige generalforsamling for en periode af to år ad gangen. Samfundsbestyrelsen for Indre Mission i Viborg udpeger et medlem for et år ad gangen. Side 3 af 5

4 Den stedlige missionær indkaldes til og kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret. Bestyrelsen er i sine dispositioner ansvarlig overfor samfundsbestyrelsen for Indre Mission i Viborg. Dette indebærer, at bestyrelsen sammen med samfundsbestyrelsen og øvrige udvalg arbejder for helheden i Indre Missions arbejde i Viborg. Stk. 4 De kandidater der ikke opnår valg til bestyrelsen, er henholdsvis første og anden suppleant i henhold til stemmetal. Hvis et medlem udtræder af bestyrelsen midt i en valgperiode, indtræder suppleanten i den resterende del af dennes valgperiode. Stk. 5 Bestyrelsen konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær på det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen, dog seneste én måned efter valget. Dog kan kassereren, hvis det findes fordelagtigt af bestyrelsen, have sit virke "udenfor" bestyrelsen, altså som en form for arbejdsgruppe nedsat af bestyrelsen med det formål at varetage posten som kasserer. Bestyrelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. Stk. 6 Bestyrelsen er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede ved et indvarslet møde. Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, idet det dog kan genfremsættes på et senere møde. Stk. 7 Formanden eller 2/3 af bestyrelsens medlemmer indkalder til bestyrelsesmøder. Formanden leder bestyrelsesmøder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden. Stk. 8 Sekretæren fører referat over bestyrelsesmødernes vedtagelser. Referatet udsendes og gennemlæses inden efterfølgende møde. Referatet gennemgås og underskrives herefter ved starten af efterfølgende møde. Sekretæren skriver referat af generalforsamling. Stk. 9 Formanden tegner sammen med kassereren Viborg IMU. 9 Regnskab og revision Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet føres af kassereren, der tillige registrerer afdelingens bidragydere. Regnskabet revideres af to af den ordinære generalforsamling valgte revisorer, der vælges for ét år ad gangen. 10 Vedtægtsændringer Forslag til vedtægtsændringer skal offentliggøres senest samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen, og udsendes sammen med denne. Vedtægtsændringer kan kun ske når mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede bidragydere afgiver stemme for ændringen. Side 4 af 5

5 Side 5 af 5

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning

Vedtægter for. Indre Mission i Herning. Indre Mission i Herning Vedtægter for Indre Mission i Herning Indre Mission i Herning VEDTÆGTER FOR INDRE MISSION I HERNING 1 navn og hjemsted 1.1 Samfundets navn er Indre Mission i Herning, kaldet IM Herning. 1.2 Samfundets

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening

Vedtægter i Jernløse Gymnastikforening 1. Navn og Hjemsted. Foreningens navn er Jernløse Gymnastikforening og foreningen er hjemmehørende i Holbæk kommune. Jernløse Gymnastikforening er stiftet den 9. november 1892. 2. Formål. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn

VEDTÆGTER. Foreningen Afsavn VEDTÆGTER Foreningen Afsavn 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er: Stk. 2. Foreningens hjemsted er: Foreningen Afsavn 8300 Odder 2. foreningens formål: Stk.1 a) At tilbyde støtte, vejledning

Læs mere

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde

Vedtægter for Kom og Dans Roskilde Vedtægter for Kom og Dans Roskilde 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans Roskilde. Foreningen er hjemhørende i Roskilde Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening

Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening Vedtægter for Gadstrup Gymnastik Forening 1 Foreningen Gadstrup Gymnastik Forening (GIFG) er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde Kommune. Gadstrup IF er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner.

2 Som medlem af Syddjurs Erhvervsforening kan optages organisationer og foreninger, firmaer og enkeltpersoner. Vedtægter for Syddjurs Erhvervsforening 1 Syddjurs Erhvervsforening er en medlems- og brugerdrevet forening, der er oprettet af og for de erhvervsdrivende og andre interesserede, herunder foreninger og

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND

VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND VEDTÆGTER for GA ØSTJYLLAND I FORENINGENS NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn Stk. 1. Foreningens navn er GA Østjylland. 2 Foreningens formål Stk. 1. Foreningens formål er gennem organisatorisk fællesskab

Læs mere

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup

Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup Vedtægter for foreningen Kom og Dans, Jyderup 1 - Navn og hjemsted Foreningens navn er Kom og Dans, Jyderup. Foreningen er hjemhørende i Holbæk Kommune. 2 - Tilknytning Foreningen er en selvstændig lokalforening,

Læs mere

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Vedtægter for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 1 Navn og hjemsted Foreningsnavn er Bokseklubben AIK Roskilde og har hjemsted i Roskilde Kommune. 2 Formål Bokseklubben AIK Roskildes formål er at virke

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere