DANSK SQUASH FORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK SQUASH FORBUND"

Transkript

1 DANSK SQUASH FORBUND SDR. BOULEVARD 17A, 5000 ODENSE C, DANMARK TELEFON: R E F E R A T MAIL: EMNE: DELTAGERE: Stemmer: AFBUD: GÆSTER: ENDVIDERE: DATO: Repræsentantskabsmøde Karina Hørdum (Kolding), Palle Laursen, (Kolding), Tom Kjærbye (DSqF), Peter Mindegaard Møller (DSqF), Lars Guldbrandt (Birkerød), Søren Bech Morsing (Silkeborg), Søren Gyde (Herlev), Tobias Pedersen (Viborg), Azeem Umar (Viborg), Erling Engelund (Sport 92) og Allan Christensen (Horsens) 11 stemmeberettigede tilstede Asger Grønlund Andersen, Kristian Frost og Bo Christiansen (Alle DSqF) Johan Evensen Maiken Møller og Ela Lidwin (DSqF administration) Søndag den 27. april 2014 kl i Squash Center Danmark, Odense Dagsorden i henhold til DSqF's vedtægter Valg af dirigent 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Behandling af indkomne forslag - Forslag fra Sport92 omkring kommunikationsstrategi - Forslag fra bestyrelse til konsekvensrettelser i forbundets vedtægter (foranlediget af den nye struktur) 5. Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og suppleanter for 1 år På valg er Bo Christiansen (Modtager genvalg) Asger G. Andersen (Modtager ikke genvalg) Kristian Frost (Modtager genvalg) Tobias Pedersen (Indtrådt i foråret, modtager genvalg) Side 1

2 Der er for tiden ingen suppleanter 6. Valg af Appeludvalg (2 medlemmer for 2 år) Jan Laursen Lars Peter Munch Larsen 1 suppleant for 2 år (for tiden vacant) 7. Valg af revision Statsaut. eller registreret revisor for 1 åt. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG 1 kritisk revisor for 2 år. På valg er Erling Engelund (Modtager genvalg) 1 kritisk revisorsuppleant for 1 år (Vacant) 8. Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted 9. Eventuelt Ad. 1 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Johan Evensen ingen andre forslag, og Johan Evensen valgtes. Johan Evensen gennemgik alle formalia, og konstaterede at disse var overholdt. Ingen indvendinger mod mødets lovlighed. Ad. 2 Forelæggelse af bestyrelsens beretning Tom (DSqF s formand) gennemgik kort bestyrelsens beretning, og nævnte herunder at Tobias Pedersen fra Viborg Squash er nyt bestyrelsesmedlem, han er indtrådt i bestyrelsen i starten af 2014 og har deltaget på sit første bestyrelsesmøde. Herudover trak Tom hovedpunkter ud omkring de forskellige nykonstituerede udvalg. Udvalgene blev nævnt, og der blev sat navne på. Udvalgene er som følger: - Senioreliteudvalget: Lars Guldbrandt, Palle Laursen, Kristian Frost, Tom Kjærbye og Rasmus Tander. Udvalget har afholdt deres 1. møde. - Talentudvalget: Karina Hørdum, Bo Christiansen, Peter Houlberg, Søren Lyng og Rasmus Tander. Udvalget har afholdt de 2 første møder, og har et 3. på vej, hvor de pt. arbejder med udfordringer omkring struktur. - Breddeudvalget: Sille Holkenberg, Søren Bech Morsing, Bo Søndergaard, Peter Mindegaard og Maiken Møller. Udvalget har afholdt 2 møder og arbejder på effektueringen af breddestrategien med afsæt i en inspirationsdag. - Juniorudvalget: Erling Engelund, Lars Thulstrup, Søren Thomsen, Torsten Fuglsang, Thomas Jensen, Heine Kure, Dorte Kjær, Ditte Nielsen og Tom Kjærbye. Udvalget afholder 1. møde d. 3. maj. - Turneringsudvalget: Allan Christensen og Bo Christiansen. Ingen har meldt sig, så vigtigt at der bliver rekrutteret nogle til dette udvalg. (Det blev drøftet om man skulle effektuere reglen om at tvinge eliteklubberne til at stille person til rådighed til deltagelse i udvalget, men svært da tvang ikke er fremmedne) Side 2

3 - Markedsføringsudvalget: Ingen personer har meldt sig hertil. Herudover blev der talt om arbejdsgruppen omkring ATK. Gruppen har møde d. 19. maj Tom fortalte i øvrigt at der arbejdes på at få fastsat en dato for en fælles udvalgsdag, hvor udvalgene kan arbejde på tværs. Sportskoordinator, Rasmus Tander, er pt. ansat i en 20 timers stilling, og man vil komme med et oplæg til, at han får en fuldtidsansættelse. Beretning blev taget til efterretning. Ad. 3 Forelæggelse af revideret regnskab De kritiske revisorer har i deres rapport taget udgangspunkt i, om pengene er blevet brugt, som ønsket af repræsentantskabet. Erling gennemgik kort og havde enkelte uddybende kommentarer: Det er vigtigt, at man afstemmer forbrug med budget, og at repræsentantskabets ønsker afstemmes i forhold til den måde man kontere på, hvilket kræver at man dygtiggør sig ved budgetlægningen. De kritiske revisorer har haft en udfordring, da konteringen ikke har været afstemt med den nye struktur. Tom kommenterede også dette, da problematikken har ligget i, at årsregnskab og kontering ikke har stemt overens med nye organisationsstruktur, hvorfor samstemning har været svær for de kritiske revisorer. Vi skal fremadrettet være dygtigere i budgetlægningen, og måske endda viske tavlen helt ren og lave et nyt og mere rigtigt budget. Der blev opfordret til, at man tilpassede og fik overensstemmelse mellem den nye struktur og budget. Den kritiske rapport blev taget til efterretning. Regnskabet blev kort gennemgået af Tom. En generel bemærkning var, at der havde været et godt overskud i 2013, hvilket er tegn på sparsommelighed, og det er fint, dog er det også grundet sparsommelighed i forhold til aktiviteter, som ikke er gennemført, og det er jo ikke meningen. Det blev foreslået at der hensættes et beløb på af overskuddet. Dette beløb kan så bruges til en fuldtidsansættelse af sportskoordinatoren. Der var flere af de fremmødte, som var enige i, at det var vigtigt at sportskoordinatoren kommer på fuld tid. Der kom en enkelt kommentar i forhold til bekymring om forbundets likviditet, som syntes at være lille i forhold til et forbund med et stort budget, og hvor man har ansatte. Tom forklarede at vi tidligere for 3 år siden var nede på en egenkapital på ca , hvor det blev besluttet at den skulle oparbejdes til kr. Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 11 for 0 imod. Ad. 4 Behandling af indkomne forslag Forslaget fra Sport 92 vedr. kommunikationsstrategi Pt. er der 4 formidlingskanaler: DSqF.dk, DSqF-FB og Squashportalen samt sqo.dk, som jo ikke er en frivillig enhed uafhængig af DSqF. I forhold til debat- Side 3

4 forum synes det at være uhensigtsmæssigt at denne ligger på FB, da der er mindre debat end tidligere. Der blev kommenteret på dette i forhold til statistik for FB, hvor der har været 30 indlæg og ca. 70 har deltaget i debat siden opstarten. Grunden til dette valg er rådgivning fra en mediekonsulent som forbundet tidligere havde til at udarbejde mediestrategien. Debatforum blev også rykket, da man ikke mente man havde noget at skjule. Problemet med det tidligere forum var at man kunne deltage anonymt. Der er dog vedtaget en bestyrelsesbeslutning, som beror på et nyt forum, som skal ligge på Squashportalen, da mange indlæg omhandler turneringssager, og man skal være logget ind for at deltage i debat. Allan illustrerede kort, hvordan forum på Squashportalen vil se ud og fungere. Der vil dog være berøringsflader mellem medierne, hvorfor forum på FB fortsat vil være der. Yderligere kommentarer til medierne var at man gerne så juniorer integreret i Squashportalen, og at der evt. kunne være et menupunkt/gruppe for udvalgene, hvor man kan dele filer osv. Herudover blev det også nævnt, at der arbejdes på ny hjemmeside, som forventes færdig til efteråret. Forum blev igen nævnt ønsket flyttet til hjemmesiden, og debatten blev afrundet med en opfordring til at debatten skal være der hvor nyhederne kommer op, og at det er vigtigt at en præmis er at man tilkendegiver sig. Debatten blev lukket med, at bestyrelsen jo har truffet beslutning om at flytte debatforum til Squashportalen og fortsat have forum på FB som supplerende. Om det er hensigtsmæssigt, må man se på, når det er forsøgt. Indkomne forslag fra bestyrelsen i forhold til vedtægtsændringer. Ændringer (Se forslag): - Paragraf 14, stk. 2 (Ændres) - Paragraf 15, stk. 2 (rettes til og ) - Paragraf 15, stk. 4 (Ændres) - Paragraf 16, stk. 3 (Ændringsforslag på mødet pkt. 5+6 flyttes til paragraf 17, stk. 3) Forslaget blev vedtaget med 11 for, 0 imod. - Paragraf 17, stk. 4 (Ændres) - Paragraf 19, stk. 2 (Rettes til Udvalg og projektgrupper) Ændringer blev vedtaget og forslaget dermed godkendt. Ad. 5 Valg af 3 til 7 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, og 2 suppleanter for 1 år Bo Christiansen, Kristian Frost og Tobias Pedersen blev alle genvalgt. Suppleanter: for tiden ingen suppleanter. Ad. 6 Valg af appeludvalg (2 medlemmer for 2 år) Jan Laursen og Lars Peter Munch Larsen blev beggge genvalgt Suppleanter: for tiden ingen suppleant Under dette punkt blev der indstillet forslag til, at man fremadrettet ved indkaldelse, også noterede hvem de øvrige i medlemmer var. Da det vil gøre forberedelsen til mødet nemmere. Ad. 7 Valg af revision Statsautoriseret revisor KPMG blev genvalgt for 1 år. Kritisk revisor, Erling Engelund blev genvalgt for 2 år. Kritisk revisorsuppleant, stadig vacant Side 4

5 Ad. 8 Beslutning om næste års repræsentantskabsmøde dato og sted Næste års repræsentantskabsmøde afholdes d. 26. april Det blev foreslået at mødet blev afholdt i Jylland, men intet sted vedtaget. Ad. 9 Eventuelt Da der mangler medlemmer til TU, blev der stillet spørgsmål til en uddybning af hvad TU laver? Allan redegjorde kort for udvalgets arbejde, hvor der pt. er indlagt funktion i Squashportalen vedr. regler, hvorfor dette har lettet arbejdet i udvalget en smule, men der kommer fortsat spørgsmål til hvordan regler skal fortolkes. Herudover forslag til hvad der gøres bedre fremadrettet i forhold til turnering. Ved udsendelse af referater vil man gerne have en pdf- eller word-version, i stedet for en indscannet version, da det så er muligt at søge i dokument mm. Johan Evensen, dirigenten, takker for god ro og orden Tom Kjærbye Takker dirigenten Mødet slut kl sign. Johan Evensen Dirigent sign. Maiken Møller Referent Side 5

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk

Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk Dansk Squash Forbund Stadionvej 47, 5200 Odense V, Danmark Telefon: +45 66 19 08 22 Fax: +45 66 13 01 98 Mail: squash@dsqf.dk R e f e r a t EMNE: Repræsentantskabsmøde 2008 DELTAGERE: Bestyrelsen (Tom

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus

Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Referat af Newfoundlandklubben i Danmarks generalforsamling den 12. maj 2007 i Århus Til stede var bestyrelsen (4 til stede og 3 fraværende), 22 stemmeberettigede medlemmer samt 1 ikke-stemmeberettiget

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby

Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Referat af Dansk Terrier Klubs ordinære generalforsamling søndag d. 25. maj 2014 kl. 11.00 på Fjelsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby Til stede fra bestyrelsen var: Formand/kasserer Peter Nielsen

Læs mere

KONGRES 2015 - REFERAT

KONGRES 2015 - REFERAT KONGRES 2015 - REFERAT Tid: Søndag d. 18. januar, kl. 9.00-12.20 Sted: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby Referent: Trine Lindberg Niels Sørensen bød forsamlingen velkommen til den årlige

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 28.02.2012 kl. 19.00 Deltagere: 17 stemmeberettigede medlemmer deltog + et nyt medlem uden stemmeret. Dagsorden. Der var jf. vedtægterne

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00

REFERAT af. Forbundsmøde 2008 afholdt på. Hotel Scandic Kolding Kokholm 2 6000 Kolding. Søndag d. 6. april, kl. 10.00 Dansk Bueskytteforbund Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 DK 2605 Brøndby Tlf.: +45 43 26 27 28 Fax: +45 43 26 27 29 Hjemmeside: www.dbsf.dk E-mail: dbsf@dbsf.dk REFERAT af Forbundsmøde 2008 afholdt på Hotel

Læs mere

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014

Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde. 1. marts 2014 Dagsorden ifølge lovene: Referat fra SBwU's Repræsentantskabsmøde 1. marts 2014 1. Mandaternes prøvelse: Navneopråb ved Ib Johansen. Der kan være 56 stemmeberettigede. Optælling viser at vi er mødt 32.

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone

Mads Haastrup Nicolaj Bergerud Boye Frederiksen. Carsten Olsen. Henrik Petersen Christina Cassone Til SVBK s klubber, bestyrelse, udvalg og revisorer DVBF og øvrige kredse Idrættens Hus, 20. maj 2015 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 29. april 2015 kl. 19.00 Frihedens Idrætscenter Deltagere Deltagere med stemmeret

Læs mere

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013

Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Referat fra den Ordinære generalforsamlingen i smart klub danmark 2013 Dato: 29/6-2013 Sted: Storebælt camping og feriecenter, Korsør Fremmødte: 62 medlemmer Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 14. april 2011 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent [Sonja Rasmussen, se referat i dokumentet] 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard.

Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Referat af Generalforsamlingen den 14. maj 2013 i Grundejerforeningen Bodshøjgaard. Tid og sted: Tirsdag d. 14/5-2013 på Restaurant Bondestuen, Jyllinge Dirigent: Per Nonboe, Bogfinkevej 6 Referenter:

Læs mere

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9).

En repræsentant kan udover sin egen stemme kun afgive én stemme iht. fuldmagt fra en anden stemmeberettiget (jf. vedtægternes 9). Danske Funktionærers Boligselskab Referat af ordinært repræsentantskabsmøde torsdag d 21. maj 2015 kl. 18.00 hos Domea, Oldenburg Alle 3, 2630 Taastrup Referat Side 1 Valg af dirigent... 3 2 Godkendelse

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården,

År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i. A/B Matthæusgården, År 2010, den 19. april, kl. 18.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Matthæusgården, på Oehlenschlægersgades Skole og med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30

Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Referat af Generalforsamling i Grundejerforeningen Rønneholtparken 20. marts 2014 kl. 19.30 Generalforsamlingen blev afholdt i Fælleshuset, Ligustervangen 81 med følgende dagsorden. 1. Valg af dirigent

Læs mere

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND

JYDSK HÅNDBOLD FORBUND JYDSK HÅNDBOLD FORBUND Referat af Jydsk Håndbold Forbunds 83. ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 9. maj 2015 i Hammel Idrætscenter REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2015 Viby J., den 21. maj 2015 2 REFERAT

Læs mere

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015

Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Referat af generalforsamlingen d. 15. maj 2015 Ca. 50 deltagere. 1. Valg af dirigent - Christian Lauridsen - Venøvej 14 - blev valgt. 2. Beretningen fra formanden -Sven Erik bød velkommen og aflagde derefter

Læs mere

Repræsentantskabsmøde 2012

Repræsentantskabsmøde 2012 Repræsentantskabsmøde 2012 11. november 2012 9:00 15:00 REFERAT 1 Valg af dirigent: Brian Christensen og referent: Allan Beck 2 Beretning Bestyrelse og udvalg aflægger beretning (Se skriftlige beretninger.

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere