LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING. DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 : Lundø Forsamlingshus"

Transkript

1 LUNDØ NORDRE VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENING REFERAT GENERALFORSAMLING DATO : Lørdag den 28. Juni 2014 STED : Lundø Forsamlingshus Dagsorden i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse. 4. Budget for indeværende år fremlægges herunder fastlæggelse af afgifter for det løbende år. 5. Behandling af indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse følgende på valg: Arne Nielsen villig til genvalg. Bent Hansen ønsker ikke genvalg. 7. Valg af suppleant til bestyrelsen følgende på valg: Egon Strøm Jensen. 8. Valg af revisor følgende på valg: Dansk Revision, Skive. 9. Eventuelt. Ad. 1: Formanden Arne Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Peter Hansen, der blev valgt uden modkandidater. Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at Generalforsamlingen var lovligt indvarslet iht foreningens vedtægter. Ad. 2: Formanden Arne Nielsens beretning for det forløbne år blev fremlagt således: Jelsevej I efteråret 2013 fik vi lagt ny belægning på Jelsevej af Arkil A/S, hvilket efter vor opfattelse blev gennemført uden de store gener for medlemmerne, som i god tid var informeret. Vejen er uden tvivl en af de bedste i Skive kommune pris ca. kr Samtidig fik vi lagt knust beton i rabatten, og denne gang var der os bekendt ikke urenheder i form af søm og andet metal. I bestyrelsen har vi ønsket yderligere fartdæmpende foranstaltninger, men dette skal godkendes af Skive kommune, som er vejmyndighed. De ønsker en trafiktælling og hastighedskontrol inden endelig stillingtagen. I forbindelse med arbejdsdagen i april 2014 fik vi udskiftet defekte gadeskilte med husnumre og sat nye op, hvor der manglede. Jelsevej fremtræder nu mere ensartet til glæde for dem, som har brug for at finde rundt og som en tryghed i forbindelse med evt. sygdom i sommerhusområdet.

2 I forbindelse med arbejdsdagen blev der tillige foretaget en strandrensning fra Bjerget og til Hejlskov. I marts 2014 fik vi landinspektørfirmaet Søren Kieldsen Viborg til at sætte skelpæle op på begge sider af Jelsevej, hvor sommerhusområdet begynder. Det er nu tydeliggjort, hvor afgrænsningen er mellem landbrugsjorden og sommerhusområdet. Renovation Der er intet nyt i forhold til sidste år med hensyn til etablering af affaldsøer i sommerhusområdet. Vi går du fra, at Skive kommune vil informere om de erfaringer, som er gjort i forbindelse med et pilot projekt i Salling. Som noget nyt har vi i forbindelse med påsken haft opstillet containere på P-pladsen ved Jelseodde, således at der var mulighed for at aflevere storskrald m.v. Disse blev fint benyttet, så det må vi betegne som et godt tiltag. Kloakering Heller ikke på dette område er der nyt. Skive kommune er i gang med kloakering af sommerhusområdet ved Hostrup Strand i Salling. Så vi bliver efter al sandsynlighed ikke berørt inden efter Vandværket Der har i årets løb været en stabil drift med kun ganske få udgifter på værket. De største udgifter opstår i forbindelse med brud på hovedledningen. Efter generalforsamlingen sidste år indgik vi en aftale med Verner Kudahl om det daglige tilsyn med vandværket. En opgave som Verner har løst til vor fulde tilfredshed. Aftalen er forlænget for det kommende år. I efteråret fik vi kortlagt og markeret samtlige stophaner på hovedledningen, således at der ved ledningsbrud kan lukkes af for et begrænset område og dermed minimere generne for de øvrige forbrugere. I løbet af efteråret skal vi have 2 mand på hygiejnekursus, hvilket er et lovkrav for de driftsansvarlige på vandforsyningen. Jubilæet Lørdag den 31. maj blev vort 50 års jubilæum fejret på behørig vis. Dagen startede med reception og aktiviteter for børn om eftermiddagen. Om aftenen var der fest med spisning, musik og dans. Aftenens højdepunkt var underholdning af Tørfisk. Jeg vil gerne i den forbindelse sige en speciel tak til Ditte og Michael Anette og Leif for et vel tilrettelagt og udført arrangement. Der skal også lyde en tak fil Judith og Gert på Lundø Camping for godt samarbejde omkring arrangementet. Der er kun kommet positive tilbagemeldinger på arrangementet. Jeg vil sluttelig konstatere, at vi har en forening som står godt rustet økonomisk til at møde de næste 50 år. I bestyrelsen vil vi gøre alt for at området stadig skal være et yderst attraktivt at bo og færdes i. Tak til de øvrige i bestyrelsen for et godt samarbejde. Beretningen gav anledning til nedenstående spørgsmål, svar og kommentarer: Spørgsmål: Hvorfor er der foretaget opmåling og opsætning af skelpæle? Har nogen klaget over konkrete naboer eller lignende? Svar: Opgaven er udført for at få klarhed over skel diverse steder og i forhold til diverse stisystemer/placering af stier mv, og det har vist sig, at det var ok de fleste steder. Nej, det er absolut ikke foretaget på grund af klager over naboer eller lignende.

3 Spørgsmål: Hvordan er placering af de ønskede chikaner til fartdæmpning fastlagt? Bliver de ligeså høje som de to chikaner ved Lundø Camping? Svar: Placering fastlægges i samarbejde med Skive Kommune, der er vejmyndighed, og som forventer at endelig trafiktælling/hastighedskontrol er færdig i august. De nye chikaner betales af Grundejerforeningen og er af en type, der skrues ned i vejen. Det har den fordel, at de eventuelt kan flyttes, hvis det senere viser sig, at den første placering de får, ikke er helt optimal. Der er ønsket placering af én chikane lige inden sommerhusområdet begynder (når man kommer fra Lundø By) og én inden det første sving på vejen efter Lundø Camping. Spørgsmål: Hvorfor er kloakering igen udskudt? Er bestyrelsen i dialog med Skive Kommune om sagen? Svar: Kloakering er udskudt igen pga ændring af prioritering/budgettering af disse ting ved Skive Kommune og på grund af opgavens størrelse, idet der eksempelvis skal etableres pumpestationer ved alle stikveje i forbindelse med en kloakering. Ja, bestyrelsen er i løbende dialog med Skive Kommune omkring disse ting, da bestyrelsen også gerne vil kunne svare/orientere medlemmerne om denne vigtige sag så meget det er muligt men hidtil er tingene blevet udskudt mange gange, og vi kan ikke gøre mere end vi gør, for at påvirke Skive Kommune til at tage sagen op så hurtigt som muligt. Det skal samtidig nævnes, at de grundejere, der har investeret eller kommer til at investere i et nyt nedsivningsanlæg mv inden kloakering, ikke vil blive pålagt tilslutningspligt før efter en længere årrække, som det ser ud nu. Dette selvfølgelig pga den investering, der ligger i et sådant anlæg. Beretningen blev herefter godkendt af Generalforsamlingen. Ad. 3: Kassereren Michael Ditlev gennemgik de enkelte posteringer i det reviderede regnskab, som inden Generalforsamlingen var blevet tilsendt alle medlemmer. Regnskabsgennemgangen gav anledning til nedenstående spørgsmål, svar og kommentarer: Spørgsmål: Hvorfor er der ikke noter i regnskabet det ville være langt mere oplysende for medlemmerne, hvis der var anført noter med udspecificering af forskellige poster i regnskabet? Svar: Er taget til efterretning og vil blive lavet/oplyst fremover. Spørgsmål: Hvad indeholder posten Vedligeholdelse i regnskabet på kr ? Svar: Der vil blive udsendt specifikation sammen med referat fra Generalforsamlingen, men hovedparten er til vedligeholdelse af vej mm. Specifikation som lovet på Generalforsamlingen: Kr ,00 Noles Legeplads Lundø Camping Kr ,50 Højslev Entreprenørforr. Udlægning af knust beton i vejrabatten Kr ,00 Jordbromølle Grusgrav Knust beton til vejrabatten Kr ,50 Arkil A/S Asfaltbelægning kr ,00 Spørgsmål: Hvorfor er der ikke en specifikation af Værdipapirbeholdning i regnskabet? Dette ønskes fremover, ligesom der ønskes oplyst omkring foreningens risikoprofil i forbindelse med de investeringer, der er foretaget. Svar: Et taget til efterretning og vil blive lavet/oplyst fremover og i forbindelse med referat fra Generalforsamlingen vil der blive fremsendt oplysning om

4 Værdipapirbeholdning pt samt om risikoprofil. Oplysninger som lovet på Generalforsamlingen: Værdipapirbeholdning pr. 1/ er medsendt som bilag til dette referat. Med hensyn til risikoprofil, kan det oplyses, at der er investeret efter middelrisiko og med en tidshorisont på 5 år. Regnskabet blev herefter godkendt af Generalforsamlingen. Ad. 4: Kassereren Michael Ditlev gennemgik de enkelte posteringer i budgettet, som inden Generalforsamlingen var blevet tilsendt alle medlemmer. Budgetgennemgangen gav anledning til nedenstående spørgsmål, svar og kommentarer: Spørgsmål: Er kr der er afsat til Vedligeholdelse ikke for lidt? Svar: Set i relation til afholdte arbejder/omkostninger i 2013 anses beløbet for at kunne holde. Spørgsmål: Hvad er tanken med Velkomstområdet? Svar: Tanken er at indrette et område lige inden man kommer til sommerhusområdet hvor der kan opsættes infotavle med veje og husnumre og anden information. Herudover er det tanken at der måske opsættes flagstang/flagstænger og eventuelt borde og stole/bænke. Budgettet blev herefter godkendt af Generalforsamlingen. Med hensyn til fastsættelse af afgifter for det løbende år, foreslog Bestyrelsen uændrede satser på såvel fast afgift, kubikmeterpris og kontingent til Grundejerforeningen. Afgiftsfastsættelsen blev herefter godkendt af Generalforsamlingen. Ad. 5: Der var ingen indkomne forslag fra medlemmerne til Generalforsamlingen. Ad. 6: Som meddelt inden Generalforsamlingen afgik efter tur Arne Nielsen og Bent Hansen Arne Nielsen var villig til genvalg og Bent Hansen ønskede ikke at genopstille. Formanden Arne Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne Jan Østergaard Jensen, Jelsevej 132, som kandidat. Dirigenten forespurgte efterfølgende Generalforsamlingen om der var forslag til andre kandidater, hvilket ikke var tilfældet. Arne Nielsen og Jan Østergaard Jensen blev herefter valgt til bestyrelsen. Valghandlingen gav anledning til nedenstående kommentarer mv: Nogle medlemmer kritiserede dirigenten og bestyrelsen for, at bestyrelsen kom med forslag til nyt bestyrelsesmedlem inden Generalforsamlingens deltagere havde mulighed for at fremkomme med forslag. Der udspandt sig en debat for og imod denne fremgangsmåde, hvor bestyrelsen forklarede, at den følte det var vigtigt, at den mødte velforberedt op til Generalforsamlingen og derfor også mente det var ok at have et emne med til valg af nyt bestyrelsesmedlem. Dirigenten og bestyrelsen tog

5 synspunktet til efterretning og vil fremover høre Generalforsamlingen om forslag inden bestyrelsen selv fremkommer med forslag. Ad. 7: Fra Generalforsamlingen blev foreslået Trine Jakobsen, Jelsevej 142 som suppleant til bestyrelsen. Da der ikke blev foreslået andre kandidater som suppleant til bestyrelsen, blev Trine Jakobsen valgt. Ad. 8: Formanden Arne Nielsen foreslog på bestyrelsens vegne genvalg af Dansk Revision, Skive. Dirigenten forespurgte efterfølgende Generalforsamlingen om der var forslag til anden revisor, hvilket ikke var tilfældet. Dansk Revision, Skive blev herefter valgt som foreningens revisor. Ad. 9: Dette punkt gav anledning til følgende indlæg/kommentarer: Jubilæumsfest 31/5 2014: Bestyrelsens Jubilæumsudvalg takkede medlemmerne for stor opbakning ved foreningens 50 års Jubilæumsaktiviteter den 31/ Et deltagerantal på 110 ved Jubilæumsreceptionen om eftermiddagen og 215 ved Jubilæumsfesten om aftenen taler sit tydelige sprog om, at det blev en succes. Der blev også rettet en tak til Asger Gynther Nielsen for indlægget under Jubilæumsreceptionen et indlæg, som kan læses på foreningens hjemmeside via dette link: s_jubilaeum.pdf Hybenroser: Forespørgsel fra medlemmer om, hvorvidt der er nogen der tager sig af hyben beplantningen på Lundø og ikke mindst vedrørende fældning mv af samme. Bestyrelsen lovede at tage kontakt til Skive Kommune samt Skov- og Naturstyrelsen vedrørende dette punkt. Svært at finde sommerhuse på Lundø Et medlem fortalte, at hun via bekendte var blevet gjort opmærksom på, at det var meget vanskeligt at finde ledige huse på Lundø og at når der var huset til salg, var det til priser, der lå højt i forhold til øvrige steder. Det skal vi være glad for, og det samme medlem rettede en tak til bestyrelsen for det arbejde, der gøres for at holde området pænt og nydeligt. Jubilæumsfest/omkostning: Et medlem spurgte, om det ikke var lige i overkanten at bruge det beløb, der var brugt til Jubilæumsfestlighederne, og om det var rimeligt i forhold til dem, der ikke deltog. Dette udsagn blev ikke delt af den øvrige Generalforsamling, hvilket stemmer godt overens med de mange mails, bestyrelsen har modtaget fra medlemmer med tak for sidst og for et godt arrangement.

6 Regler/retningslinjer for brug af maskiner mv: Flere medlemmer efterlyste regler/retningslinjer eller et kodeks for hvordan man tager bedre hensyn til hinanden på Lundø herunder ikke mindst i forhold til brug af maskiner af forskellig art. Der var bred enighed om, at det ikke er rimeligt at bruge maskiner tidligt om morgenen eller sent om aftenen, og bestyrelsen blev opfordret til at se på, hvordan der kunne opsættes retningslinjer for disse ting. I bund og grund handler det om hvordan vi passer på hinanden og hvordan vi tager bedst hensyn til hinanden. Bestyrelsen lovede at drøfte dette punkt på efterfølgende bestyrelsesmøde og vil forsøge at komme med forslag til så klare retningslinjer som muligt. Lameller på Jelsevej: Et medlem gjorde opmærksom på, at lameller på Jelsevej larmer utroligt meget, og opfordrede til, at dette bliver reguleret. Referent Leif Ervolder Sekretær Den 3. Juli 2014

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20.

Ajstrup Strand og Norsminde. Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk. Referat fra generalforsamlingen 20. Ajstrup Strand og Norsminde Grundejerforening www.ajstrupstrand.dk e-mail: p.dalskov@pc.dk Referat fra generalforsamlingen 20. juni 2008 Grundejerforeningen afholdt ordinær generalforsamling fredag den

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag?

Punkt 1 valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Hans Georg Pørksen (Neerlandiavej 28), er der andre forslag? Referat fra generalforsamling 5. maj 2012 kl. 11.00 Dagsorden For den ordinære generalforsamling skal gælde følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra formanden om foreningens virksomhed

Læs mere

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011.

Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Ekstraordinær Generalforsamling. Sødring d. 16 okt. 2010. Bestyrelsesmøde. Sødring d. 23 april 2011. 2010 Generalforsamling. Sødring d. 24 juli 2010. Da referatet ikke gengiver generalforsamlingen som den var, har ordstyrer Lars Frengler valgt at annullere referatet. Referatet vil først blive offentliggjort

Læs mere

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus

Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus Referat for Grundejerforeningen Kaldred af 1967 s ordinære generalforsamling, lørdag den 25/5-2013 kl. 10.00 i Eskebjerg Forsamlingshus og ekstraordinær generalforsamling, lørdag den 29/6-2013 kl. 10.00

Læs mere

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen

Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Grundejerforeningen Den 21. september 2003 Fløngvænget Bavneåsen Referat af den 31. ordinære generalforsamling den 1. september 2003 Formanden, Erik Larssen, bød velkommen til den ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale.

Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Tunehøj Torsdag d. 22. november 2012 kl. 19.00 i Tune Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægterne: Ad 1. Valg af dirigent. Claus Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK

GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK GRUNDEJERFORENINGEN ULLERØDPARK Referat af ordinær generalforsamling Torsdag, den 4. februar 2010 kl. 19.00 på Niverødgårdskolen I alt var 35 huse repræsenteret på generalforsamlingen og heraf 8 ved fuldmagt.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro

Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Referat af ordinær generalforsamling i G/F Salvig 16. maj 2013 lørdag den 20. april 2013 kl. 10.00 på Orø Kro Der forelå følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to stemmetællere. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 24. marts 2003 Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassererens fremlæggelse af

Læs mere

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat:

Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Referat: Grundejerforeningen KALDRED af 1967 s Ordinære Generalforsamling, lørdag den 31. maj 2014 kl. 10.00. Generalforsamlingen blev traditionen tro afholdt i Eskebjerg Forsamlingshus, og 41 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014

Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Kollekolle Nyt Rundskrivelse for Grundejerforeningen Kollekolleparken December 2014 Ordinær generalforsamling Grundejerforeningens ordinære generalforsamling blev holdt 28. oktober. Referatet følger som

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Torsdag den 17. november 2011 kl. 19.30 i Sognegården, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 21 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006

Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Vesterled 2605 Brøndby Grundejerforening www.vesterled-gf.dk Brøndby, den 12/4-2006 Referat fra ordinær generalforsamling i VESTERLED GRUNDEJERFORENING afholdt onsdag den 22. marts 2006 kl. 1930 i Kirkebjerg

Læs mere

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121

Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Referat Af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 18 marts 2004 kl. 19,30 på Korsagergaard Vejlegårdsvej 121 Dagsorden:. 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om det forløbne år. 3. Kassereren fremlæggelse

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 27. april 2014. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø.

Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. Referat fra Bolilmark Grundejerforenings generalforsamling lørdag den 13. juni 2015 kl. 14.00 på Hotel Kommandørgården, Havnebyvej 202, Rømø. (Tilstede 50 fremmødte + 5 bestyrelsesmedlemmer) Formanden

Læs mere

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden: 20. Maj 2010 Referat fra generalforsamlingen, søndag den 9. maj 2010. G/F Drøsselbjerg Klint afholdt sin årlige generalforsamling den 9.maj kl. 10.00 i Drøsselbjerg forsamlingshus med følgende dagsorden:

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001

Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Referat fra Grundejerforeningen Tunehøjs ordinære generalforsamling den 27. november 2001 Generalforsamlingen blev budt velkommen af formand Peter Neustrup Jensen, som derefter gik til første punkt på

Læs mere

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle

Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Grundejerforeningen Lavendelvej 23-69, 4470 Svebølle Referat af ordinær generalforsamling d. 8. maj 2012 Tidspunkt: Tirsdag d. 8. maj 2012 kl. 19.30 i SBI s klubhus. Mødedeltagere fremgår af bilag 1. Dagsorden:

Læs mere

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND

HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND ANDELSSELS KABET HASMARK STRANDS VANDFORSYNING HASMARK 55. ÅRGANG JULI 2010 STRAND 2 HASMARK STRAND Bladet Hasmark Strand Udgiver: Andelsselskabet Hasmark Strands Vandforsyning. Udsendes hvert år i juni/juli

Læs mere

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2011 og budgettet for 2012. 5. Valg af et bestyrelsesmedlem: Pia Lindinger er på valg modtager genvalg Grundejerforeningen Schoutgården Referat af ordinær generalforsamling 29. marts 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Hollænderhallens mødelokaler Referent: Bodil Tersbøl 11. april 2012 Dagsorden: 1.

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN"

GRUNDEJERFORENINGEN FUGLEVANGEN GRUNDEJERFORENINGEN "FUGLEVANGEN" Dato: 14. maj 2008 REFERAT Ordinær generalforsamling lørdag, den 3. maj 2008 kl. 10.00 på Hulerød Kro Formanden, Ervin Cortsen, bød velkommen. Der var 76 stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk

Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk Grundejerforeningen Klithøj, Handrup Strand www.klithoej-handrup.dk 16. maj 2010 Ordinær generalforsamling 15. maj 2010 Referat: Jubilæums Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning fra bestyrelsen om

Læs mere

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014

Grundejerforeningen Trekantens Vejlag (Den Hvide By) Referat af ordinær generalforsamling den 15. marts 2014 Tilstede: Generalforsamlingen blev afholdt i Valby Kino, Gammel Jernbanevej 36, 2500 Valby. Til stede var 36 huse (stemmeberettigede), heraf 5 ved fuldmagter. Formanden indledte med at minde Generalforsamlingen

Læs mere